DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM CANH TÍ

17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 1779)
ĐÀN GIỜ TÍ
Ngày 25 Tháng 04 Năm Canh Tí
Ngày 17 tháng 5 Năm 2020

Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền


Khắc rõ phiếm TRÙNG GIÁO tọa điền

Vô hình ẩn xuất chiêu đàn THIÊN

Ra vào giải khắp tương sắc trợ

Lịnh cờ đồ thống lược đủ HUYỀN.

 

Phong lam năng lục ly bất phụ

Nhằm bước quỷ môn phản phân lưu

HUỲNH cơ thư pháp đời tàn thế

KHAI quờn MINH ĐẠO thập ký chương

Lung thời loạn bố trần tiêu tán

Ai sai hỏi rằng giả chơn tài

Tuế tuế thượng tọa phong vân ẩn

Đồng thể nhơn chi hiển khương an

Chuyên đái giai tận thiên nhai ngoại

Hữu tất vô không kế THIÊN lai

Môn thế khai giao đề phiên bất

Lạm phụ hảo phê thế chi đoài

HOÁN HOÁN PHỤ KÝ HUYỀN KHÔNG ĐẾ

Bất phụ bất kỳ QUÂN tại tề

Phiên hình vô lậu HÀ cát kiết

Độ nhơn hiển lịnh GIÁO ĐẠO về

Thần Tiên Thánh Phật phân cơ tới

Trụ túc vạn lành thể bản nơi

CƠ KỲ GIAI ĐOẠN KHAI MINH TRỤ

NGỌC BẠCH HỮU BIẾN CHUYỂN DỊCH THỜI.

 

THƯỢNG ĐẾ KHAI MINH HIỆN TRỌN THỂ

NGUYÊN GIÁO KỸ NGUYÊN TÁI HẠ VỀ

CHÁNH PHÁP THUẦN TÚY THANH CHIÊU TÚC

RA ĐÒ TRUYỀN TRỤ HÓA CHỈNH TỀ.

 

Tẩy trần buổi chót tan cơ cấu

Nhiên thế thủ trung tiếp điển mầu

Chúng sanh biện luận danh MINH ĐẾ

CUNG THƯỢNG TRIỀU NGUYÊN RÕ HIỂU SÂU.

 

Xuất hiện QUÂN THỦ tam hành thể

NGỌC HUYỀN muôn chiếu lượng hậu bề [Ngọc Đế Huyền Thiên]

Trung di vân ánh NGỌC CUNG xa

Nguyên chi bàn cũ tự khó hề.

 

Đảo điên khó trở bao nhiêu cảnh

Trần thế chúng sanh mùi tục tâm

Mắt khiêu như cá hâm thể thoát

Trở gió đảo điên thế gian xanh

Xuất từ THIÊN TỬ người bước đến

Tâm loạn ngã theo thân mình mệnh

Khó bước vào thiên động khó an

Kêu ai tứ phía Phật Môn Đền

Ấn khai THIÊN LẠC THƯỢNG chiếu lai

Nói rằng nào khó hối tâm hài

Sóng gió bao nhiêu nay chắc dễ

MÔN ĐẠO HUỲNH KỲ CỬA THIÊN VỀ

THIÊN TÒA VẠN CỔ PHÊ CHƠN THÁNH

Thuần dương điểm tượng kế đảm sanh

Lượng nói đề khai hành chơn bước

Mượn đó phục hồi trở chơn được

Phẩm thiệt khôi quy nhược khắp châu

Hoàn nhơn chỗ chánh tiếng bầu khâu

Tiếng đờn HOÀNG [CỰC] CHỦ thấu cung trí

Vô hư không phản hườn thắc khi

NGŨ HUỲNH CÔNG tỏa bi giáp án

Mình có hoa nhân chính HỒNG BÀNG

Đương vọng tác tỏa sáng soi chiếu

Đơn tâm sắc nhãn nói công triều

Hồi lâm phục đạo triều nguyên ức

Ba muôn hồi tỉnh kỳ khai lực

Người nghe khai độ bất phụng đình

Di đa khai khẩu chỉ giai linh

Bao ngươn bao kiếp vịnh ĐẾ THIÊN

Vào ra hồn trận khai VŨ truyền

Nha nghe phong kiết nguyên không chuyển

Xuất điển bổ câu TÁI XUẤT HUYỀN.
[4 câu trên nói Ngọc Hoàng Thượng Đế Huyền Thiên Trấn Vũ tái xuất. Tái xuất đây là tái xuất lần ba, đúng như huyền khải nhiều năm về trước, và kim thân dưới thế là Đức Ngài Ngôi Hai trào tam.]

 

Tu lòng mộ đạo thoát xác

Tu cầu hiện thật không tranh hờn

Tu lánh kiếp khổ biết hồi tỉnh

Tu hiền Thiên lộng trở thoát cơn.

Chí cả người tu tại cái thân

Chí tu nghe nói học chuyên cần

Chí thành vô đạo quy tụ hống

Chí bước toàn năng hiểu lọc lần.

Thiện tâm tu học bồi trí sáng

Thiện hiện ẩn thân dạy khách đàng

Thiện nhìn thấy rõ đời tạm giả

Thiện chí hiệp nhơn khổ chẳng màng.

Học thiện nhân tâm giữ chính mình

Học ĐỜI cùng ĐẠO chí anh minh

Học tu đạo đặng vô hóa biết

Học trì bảo hộ tự thân bình.

 

Nhơn tâm tu thiện học đạo thiền

Nhơn đạo hiền tùng thủ cầu nhiên

Nhơn vi lực hiện khôn chở chúng

Nhơn lược ĐẠO ĐỜI học chữ hiền.

 

Hành TÂM VÔ đạo năng chuẩn khẩu

Hành giải giáo pháp khởi hiệp cầu

Hành trì THIÊN LỊNH ngày cuộc đạo

Hành thế nhân tâm quán tầm sâu.

 

Hỗn loạn thế nhân TRỜI biến đổi

Đò ra thế độ tốc trụ đời

Thao lược tẩy trần hiệu tầm rõ

Thế cuộc trước sau tang biền thâu

AO LUNG CHỈ CÓ MỘT SEN BÁU

Mọc giữa sình bùn nặc mùi hương

Tới ngày bông trổ đầy hương khấu

Chữ tâm hướng thiện chịu nhục vinh

Cuộc sống thế gian thảm cùng sầu

Tu trì cơ Đạo nguyên chơn hiệp

Tỉnh bước cửa môn hiệp lực cầu

THỜI SUY QUỶ LỘNG PHÁ CHÁNH PHÁP

Có thân nghiệp chịu phải đối đầu

Tu chơn đột phá đạo vững chắc

Nhất QUÁN CHƠN TÂM giải phá sầu

Lục trần thanh tịnh cần quán xét

Nhân duyên tâm diện sắc huyền mầu

Sắc tướng sắc không thân vô ngã

Giai không tứ đại mới giải cầu

Hồn thân bóng gởi bao nỗi chứa

Hoạch định THIÊN TÙNG đất trời Âu

Phú thác ƠN TRÊN chờ thời cơ

Xuân qua Đông lại cơ xoay thấu

Rạng tỏ danh nêu LUẬT CHÍ TÔN.

 

Luận chung bao việc thế gian

Trần đời tạm giả biết đàng nào đi

Ngược thời dậy cuộc sầu bi

Lập đời đã đến chung kỳ rã tan

Tàn nguy nuốt lửa thế tàn

Nhân sinh chưa rõ ngỡ ngàng hậu lai

Một giây một khắc an bày

Cuồng xoay nhân thế còn ai trụ đời

Lập đời sắp đến chuông hồi

Mau tỉnh trần mộng kẻo rơi đầu đài

KỲ BA XUẤT LỘ HUYỀN KHAI

Vận hành thời vị phùng lai xuất kỳ

Xét kỳ màn lọc tường y

Chi bổ chi giác chuẩn kỳ luật khai

Giả đời giả cảnh tuồng hài

Xem coi thấy trước buồn thay thế đời

Phen này đã hết chớ lơi

Cuộc cờ phút cuối nơi nơi thảm sầu

Cạn sâu tại thế lưỡng cầu

Khôn ngoan sự tác học câu diệu hòa

Chờ cơn xấu động thuyền ra

Đời này thủ diệu an hòa lành tu

Vô vi chưa toại thế phù

Tạm dùng đò phướng không hư trụ nền.

 

Đón chào khách lộ khai phong tỏa

Thủ diệu đời ngược vô hình hóa

Từ độ tái lai tầm sen báu

Bảo khứ tốc hạ thế vâng đà.

 

Túc kỳ nhi tái sự

Tùng đáo tự trực kỷ

Thiên ban ký nhiên ân

Thủ diệu toan tợ chiến

Lục đoạn Thiên bích thoái

Tri năng toại bất kỳ

Nói pháp trí thanh diệu

Bất toàn hiệu MINH KHAI

Đoan hạ lai bất thịnh

Hồi hồi thính CHÁNH ĐẠO

Vi tác thảo KỲ THIÊN

Chánh pháp duyên nghe thấy

Kỳ tự xoay tương nhập

Thánh Tiên Phật khả từ

Toại rõ sự chung xoay

Diệu trầm khai tâm thính

Phong sở lịnh bất hòan

Tâm truy năng thuyết giả

Như như hạ thiên y

Vô dĩ thị giai hiện

Biến hiện hiện biến hiện

THIÊN tự HUYỀN lâm cẩn

Ngoạt liểm phản vô nhân

Cư sự phân di giả

KỶ CƯƠNG HẠ DI THIÊN

THỐNG DỤNG HUYỀN LƯU CHIẾU

Nhứt chỉ khiếu từ tâm

Chi ngôn khâm chi Đạo

Đương tự hảo khôi phong

Nghiêm nghị môn tự hiển

LẠC thử chuyển bất lư

DI dĩ như tai lạo

Tác hiệp hạo ra tuồng

Ngũ đồng môn vững pháp

Đốn xét LẠC chuyển cơ

Thủ chắc thơ đang lộ

Đối đầu bổ tri ngẩu

Bật trí thấu hiển vai

Tiếng cơ bày bảo tự

Hành trụ thử vận chung

Khấu khấu QUÂN minh triết

Hành vận tiết thanh linh

Mệnh TRỜI hình vô tướng

Trình hiệu lượng MINH HOÀNG

Liệt vong đàn phụng cánh

Điện LẠC đảnh DI minh

VỰNG KỲ LINH CƠ ĐẠO.

 

KIM QUI VÀNG lộ ánh nguyệt cung

Tam lượt đình tứ ương thủy phùng

MAI VÀNG vô ảnh túc thời Thiên

QUI điểm lâm tuyển Mộc hoạn trùng.

 

Vô hiệu trái phải QUI MAI ấn

Phù hy hồng bảo tông bổ cung

QUI VÀNG xuyên tứ phùng La Trận

MẠCH TỰA HUYỀN KHÔNG VẠN KỲ LUÂN.

 

Trấn Quẻ Lôi báu đoan canh giữ

Cựu sung đáo hạ phong trưởng hư

Giang vân bất túc từ bỉ thử

VÀNG QUI phụ hợp thịnh ấn từ.

 

Diện tọa bộ tam khứ vô kỳ

Truy đương vận thế định cuộc quy

Hồng bảo phó đề quý phước lai

Cảnh thư HUYỀN LỰC vô ẩn tái

QUI VÀNG, XÀ MÃNG khoái vai kề

Đồng diện THIÊN TÚC HUYỀN NGỌC TUẾ

Tuế tuế NGỌC MINH lậu cơ ban

MAI QUI tề khướt tại thế đàng

NGŨ KỲ VƯƠNG trổi nan lâm khổ

Mọi dạ thế nhân học cách đồ

Nhiên Thiên Cung Đẩu hồ bạch thủy

QUI MAI kề kế xuất hồng uy

Phải trái trái phải thùy ngưỡng thống

VÌ TỔ HUYỀN KHÔNG TRẢI CẢNH HỒNG

Nhớ kẻ gió lai lần vẹn trung

MAI VÀNG QUI tất nhành bổ lung

Nguồn Thiên bóng mới phụng Chỉ Thiên

QUI quy chào đón người khác hiện

Mi động bước tung chuyển đón chào

VÔ HÌNH NGỌC TỎA KHAI HUỲNH ĐẠO

Khương khương sơn khách dạo đáo lâm

QUI VÀNG phỉ hạ xuất ngoạt thầm.

 

Ngàn năm một kiếp người sanh tái

Vẫn khế tạm nương nỗi niềm ai

Vô thường đến rồi đi bất chợt

Thiên La nối liền khổ thế hài.

 

MAI QUI lung mở đón chào khách

Phân bổ ly cơ truy nan cách

Xuân xưa phương thảo QUỐC xuất hườn

Hay rong ai xa thấu điển mạch.

 

Túc cũ xuân giữa lâm bạch nghiệp

Thời kỳ vong tồn tùy phận duyên

Thao lược hữu Đức chung rào gấp

Phàm tục ngày qua cạnh đảo điên.

 

Tùy duyên tùy phận MAI QUI chuyển

Cảnh tuồng dòng chảy ngặt mình nhiên

Chơi vơi thuyền đã rời cập bến

Diệu huyền vô ảnh chờ khách hiền.

 

Một chuyến HUYỀN khang mở THIÊN KHAI

Hồi ý ĐẠI ĐỒNG định ấn hài

Cảnh hay phương điểm bởi căn mạng

Khép cảnh công hầu thức tỉnh ngay.

 

Mượn tạm xác thân giải nan hành

Càn khôn xuyên tử xuất di nhanh

Lai tiền KỲ TỔ cùng đường thể

Chỉ lo thế sự không hạp thành.

 

Vô biên Phật Pháp dọn đường sẳng

Đục trong nào giống cảnh Thiên Giang

Ngược xuôi nhân thế ghi soi trí

Tất cả trời Âu vì đạo căn.

 

Tuy QUI MAI VÀNG hữu năng trí

Thấu thực hư chứa tuổi vạn thiên

Lướt thuyền sông cập bến vinh trì

Khai thùng mở cột chiều mơi chuyển.

 

Tuy QUI MAI VÀNG ngày đêm thị

Ai thấu huyền linh lên định kiến

Phận MAI QUI đưa khác giai kỳ

Dầu trái gió điển ân HUYỀN chuyển

Bể ngạn can tạo hóa lập kỳ

Kim quang chiếu cơ thừa HUYỀN chuyển

Nhận âm thinh nan giải thủ y

Xoay thời đại vô thủy khiếu huyền.

 

Tạm tựa cánh sen chiếu gương soi

Tạm lui thanh điển dạo khúc hồi

Tạm lời văn pháp thâm tình ẩn

Tạm kết đêm nay một mảnh đời.

 

HUYỀN MINH CUNG CHUYỂN PHÁP GẦN XA

NGỌC ĐÀI KHAI ĐẠO LẬP KỲ BA

HUYỀN CUNG CHUYỂN TỰ PHƯƠNG ĐỘ THẾ

AI BIẾT SỰ TIÊU CÕI NHÂN HÀ.

 

Đão điên điên đão tiêu sự tàn

Phán rõ trong tay nguy chúng tan

Thế giới bầu linh NGÀY TẬN THẾ

Điện ngọc lưu san diệp lộ hoàn.

 

HÀ lai báu diệu phúc lạc an

HƯNG thịnh Bồ Đề trải ánh vàng

QUỐC sự năng ĐẠO TỪ ân hóa

MẠNG THIÊN SẮC THỂ ĐẠI CHÂU TOÀN.

 

THÁI ÂM chỉ ĐỨC nghi sắc tướng

KIM định khai đuốc từ toại đường

ANH minh phát tỏa màu rực sáng

DIỆU DIỆU NƯƠNG CUNG SẮC AN KHƯƠNG.

 

KIM giới cảnh trần báo hiệu lai

SƠN đình bước tới đức ân tài

HUỲNH đạo hạnh suốt an tịnh lạc

CHÂU quế nhành sen nở tươi thay.

 

THIÊN lòng chuẩn ý kết xác thân

CHƠN TỊNH đổi thay sắc thể trần

ĐỐI chiếu theo Đạo, hiểu thông suốt

CẢM tác nói, nghe Đạo Từ Ân.

 

Tây nhựt phong hảo MỘC tác dấu

Xét soi can qua chân tứ cầu

THIÊN HIỂN GIÁNG TRẦN BAN PHONG GIÁ

Trăm lịnh điểm thơ phúc lành chầu.

 

Tạm lui sắc chỉ truyền lưu thế

Chúc Canh Tí sang chuyển Bồ Đề

Vô hình hội đón chơn lành đến

Lui tạm khúc trần trở lai về.


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 167)
Pháp Âm 2021_6.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 249)
Pháp Âm 2021_5.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 633)
Pháp Âm 2021_02
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 621)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 986)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 756)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 708)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. LỄ ĐÀN THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI NĂM CANH TÍ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 1849)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 1642)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 1415)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 1502)
Pháp Âm 2020_46.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 1785)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 2035)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 1938)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 1863)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 2029)
Pháp Âm 2020_41
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 2038)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 1785)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 1807)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 2086)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 1817)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 1873)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 1936)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 1971)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 1915)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 2776)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 2348)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 2127)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.
24 Tháng Hai 20203:08 CH(Xem: 2317)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
06 Tháng Hai 20209:39 CH(Xem: 2610)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
21 Tháng Giêng 202010:07 SA(Xem: 2551)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
17 Tháng Mười Một 20193:57 SA(Xem: 3299)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
16 Tháng Mười 20191:10 SA(Xem: 2903)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
18 Tháng Chín 20193:33 SA(Xem: 3940)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Kinh.
23 Tháng Tám 20197:39 SA(Xem: 4081)
Phá[ Âm 2019_49 - 2019_51.
07 Tháng Tám 20193:00 SA(Xem: 4177)
Pháp âm 2019_39 - 2019_44.
09 Tháng Sáu 20195:52 SA(Xem: 4601)
Pháp Âm 2019_37 - 2019_39.
26 Tháng Năm 201912:40 SA(Xem: 3472)
Pháp Âm 2019_31A - 2019_33.
09 Tháng Ba 20196:56 CH(Xem: 1801)
Pháp Âm 2019_25 - 2019_30.
09 Tháng Ba 20196:56 CH(Xem: 4995)
Pháp Âm 2019_25 - 2019_30.
27 Tháng Hai 20196:44 CH(Xem: 4507)
Pháp Âm 2019_19 - 2019_23.
21 Tháng Hai 201910:59 SA(Xem: 5219)
Pháp Âm 2019_15 - 2019_18.
04 Tháng Hai 20191:09 CH(Xem: 5320)
PHÁP ÂM 2019_12 - 2019_ 14.
26 Tháng Giêng 20196:40 CH(Xem: 4437)
Pháp Âm 2019_08 - 2019_11.
19 Tháng Giêng 20196:56 CH(Xem: 4484)
Pháp Âm 2019_03 - 2019_06.
07 Tháng Giêng 20194:22 CH(Xem: 3641)
Pháp Âm 2019_01 - 2019_02.
29 Tháng Mười Hai 20188:29 CH(Xem: 4386)
Pháp Âm 261-263. END YEAR 2018.
24 Tháng Mười Hai 201812:35 CH(Xem: 3756)
PHÁP ÂM 259-260.
17 Tháng Mười Hai 201810:19 SA(Xem: 4244)
Pháp Âm 256-258.
11 Tháng Mười Một 20183:16 CH(Xem: 4644)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
10 Tháng Mười Một 201812:18 SA(Xem: 3730)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
30 Tháng Mười 20182:06 CH(Xem: 4182)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
28 Tháng Mười 201811:08 CH(Xem: 4435)
Pháp Âm 238-247.
15 Tháng Mười 201811:11 SA(Xem: 5049)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.
08 Tháng Mười 20183:59 CH(Xem: 3976)
Pháp Âm 220-227.
03 Tháng Mười 201810:26 SA(Xem: 5346)
Pháp Âm 210-216B. Mẹ Diêu Trì ban Tâm Kim Phật Mẫu cho Giáo Hội Thiên Trường.
29 Tháng Chín 20183:44 CH(Xem: 4563)
Pháp Âm 217-219E. Diêu Trì Phật Mẫu Tâm Kinh.
02 Tháng Chín 20181:24 SA(Xem: 3372)
Pháp Âm 207-209E.
27 Tháng Tám 201810:12 SA(Xem: 5182)
Pháp Âm 202-206.
23 Tháng Bảy 20186:57 CH(Xem: 5095)
Pháp Âm 198-201. Đàn giờ Tí tại đàn tràng Núi Sam.
17 Tháng Bảy 20186:08 CH(Xem: 3548)
Pháp Âm 193-196. Đàn giờ Dậu tại Tòa Đình Trung Ương Quốc Nội.
02 Tháng Bảy 201811:32 SA(Xem: 5373)
Pháp Âm 178-192.
25 Tháng Sáu 201812:36 CH(Xem: 4175)
Pháp Âm 172-176.
24 Tháng Sáu 201812:23 SA(Xem: 4870)
Pháp Âm 166-171.
18 Tháng Sáu 20189:48 SA(Xem: 5001)
Pháp Âm 160-165.
28 Tháng Năm 20186:13 SA(Xem: 4527)
Pháp Âm 156-159C.
23 Tháng Năm 20183:50 CH(Xem: 4344)
Pháp Âm 153 -155.
22 Tháng Tư 201812:00 SA(Xem: 30698)
Pháp Âm 149-152.
12 Tháng Tư 201812:00 SA(Xem: 31377)
Pháp Âm 146-148C.