DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM TÂN SỬU

08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2991)
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 29 Tháng 6 Năm Tân Sửu
7/8/2021
Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo
Bấm Vào Thanh Để Nghe


Trung TRUNG HOA lối lộ mòn vong

Đổi thay muôn vật tán tiêu chồng

Điều sái quấy [với] Phật người làm ác

Luật công bình hiện tại trung đông.

 

Nhờ Phật dạy đạo lành mới hiểu

Cứu tử hườn hoá độ sinh siêu

Nghe lời Phật qui câu bát đức

Chớ hiềm thù mang chữ tội điều

 

Mau thức tỉnh theo lời Phật dạy

Lòng từ bi ngó thấy các ngươi

Tội ác phản nghịch của người

TÒA ÁN ĐẠO xử sanh ôi ngũ đài

 

Khuyên các ngươi bỏ ngay hung dữ

Hành thiện lòng sáu chữ Lục [Tự Di] Đà

Tu chơn hiền đức đặng qua

Cắt ly tình xé bỏ tà lành thăng

 

BẠCH ĐẾ Y  nói rành ma quỷ

Hoá nhiều nơi nhìn kỷ ám mờ

Khiến ra chia rẽ trung khờ

Kẻ ngu trung thực khiến cho phải vầy

 

ĐỊA với MẪU giang tay bồng bế

MẸ tròn vuông đổ lệ sanh linh

Đạo người chẳng hiểu luật kinh

Nên mờ linh ám chúng sinh lạc lầm

 

Nhờ vô vi khai tâm cội mạch

Từ mở khai phân rạch chở che

Lục thân thế giới an bề

Nhưng sao nay lại ủ ê mây trời

 

THÁNH KIM TINH độ người lương thiện

Chuyển chì đồng hoá biến khắp châu

Bạc vàng sắt kẽm thiếc thau

Thánh Kim biến hoá ngũ châu tu hành

 

NĂM NGŨ LÃO VƯƠNG DANH MINH ĐẾ

MỞ ĐẠO DÌU THẾ GIỚI CÁC NƠI

Điểm hồng no ấm vật loài

Phân rành đạo cả các ngài ra kinh

 

NHỜ MỘC ĐỨC QUÂN TINH CỨU RỔI

ĐEM ĐẠO LÀNH TRUYỀN NỐI CHÚNG SANH

Nhờ THỦY QUAN NHÂN chỉ rành

Chúng muôn loài vật tu hành thảo căn

 

HỎA ĐỨC TINH, HỎA QUAN, HỎA THÁNH

Đến THƯỢNG THIÊN ĐỨC THÁNH TINH QUÂN

Đoái thương dân khổ ách nàn

Thánh Tinh Quốc Đạo Canh thần Mẫu Ân

 

ĐẠO THƯỢNG THIÊN Từ Ân giải pháp

Hạ sanh lưu THÁNH THẬP truyền răn

Di ân bố đức thế gian

Đem TIN LÀNH thuyết ĐẠO VÀNG con nghe

 

Đuổi các con đắm mê thế giới

Thay mặt CHA nên mới xuống trần

Chủ ý đến muôn loài nhân

HUYỀN ĐỨC THÁNH MẪU tất phân cân điều

 

Phước với đức tỏ điều hơn hiểu

Vô thượng thâm luật chiếu thứ tha

Biến ra hình thể soi qua

Mao lông tẩy giác trần hà lao đao

 

Mau tu sửa trước sau nhờ Đức

Nguyện chí thành tỉnh thức mến Ân

Lo tu luyện tập ân cần

Thiên La tứ khổ nạn gần tiếp theo

 

Trên bao dung nạn eo giảm bớt

Vậy mà dân mãi rớt như tên

Nhân sinh thay đổi than rên

Tự con không biết mau quên Phụ Từ

 

Đời tận thế con hư mê mãi

Phóng xã cho kíp [nhanh] lại gần nhau

Chín mươi hai ức vi cầu

Sợ đời thay đổi địa cầu chuyển rung

 

Đem thang Phật trải khung chờ đón

Chào người hiền trên chọn lên đò

Mau mau bước đến đừng lo

Nghĩa ân theo đạo Phật chờ chúng ta

 

Xét cuộc đời quỷ ma ly loạn

Cấu xé nhau giết lẫn cùng nhau

Oán thù bỏ hết mau mau

Kịp đò Cha Mẹ Cung Trào lời xưa

 

NGỌC HOÀNG ĐẾ thiên thừa chiếu sáng

Đốm tinh quang dựng bảng dắt khuyên

ĐỨC CHA LẠC MẸ khai quyền

Thâu tà minh giáo trị yên khai trừ

 

Kẻ phước đức hiền nhu bản thánh

Người ác nhân khó tránh tội ương

Tiêu hồn lẫn xác khó lường

Bồng lai hội yến rước tường người tu

 

Ta GIỮ ĐỨC thinh tu tụng niệm

Đó mới là thoát hiểm thân mình

NIỆM PHẬT thi đức thánh minh

LUYỆN CHÂN TU TÁNH cảm linh Niết Bàn

 

TA NGỌC ĐẾ PHỤ HOÀNG DỰNG TẠO

NGỌC HOÀNG RA ĐẠI ĐẠO CHIẾU BAN

Bảy thành thiên địa mở toang

Thượng Thiên hạ Địa âm vang soi tròn

 

TU KHẨN CẤP loài muôn thế giới

Giảm nạn tai chuộc tội cầu tu

HẠ NGƯƠN TẬN THẾ xác thừ

Kíp [nhanh] hồn thay đổi lo tu trở về

 

PHẬT CÒN ĐƯƠNG TRỌN HỀ BA LỚP

CỨU MUÔN LOÀI KẾT HỢP QUI TU

DỰNG THÀNH QUỐC ĐẠO CÕI PHÙ

Chi coi hiệp nhất căn từ trở lai

 

NGỌC PHỤ thuyết muôn loài hấp chưởng

Chuyển càn khôn sanh dưỡng nguyệt phong

Bước qua NGÔI ĐẠO ĐẠI ĐỒNG

Đem linh đổi lớp trần hồng ra Tiên

 

Truyền mở hội Long Vân bổ hoá

Phước đức lành diện kiến MẸ CHA

Trái thiên địa vô tư thiên hạ

Dựng bí HUYỀN nên đạo thân ta

 

Kiếp trần ai mê say đày đoạ

Không bến bờ cũng chẳng cầu đà

Chớ mê say nhiễm hoặc nó lâu

Chúng nó kéo ắt mình sa đoạ

 

Lành với đức cao sâu mầu nhiệm

Phước đức lành đạo cả Phật tìm

Theo điều lành phước thiện tánh tâm

Lòng luôn nghĩ sáu câu Phật niệm

 

Gieo giống tốt cho con gìn hưởng

ĐẠI ĐẠO RA TRỞ LẠI KỶ CƯƠNG  

Nhờ LÃO NƯƠNG THÁNH MẪU vi tường

Từ Bi kéo con trần sửa hướng

 

GIỮ RĂN CẤM điều lành đắc quả

Thật việc đời che chở cho qua

Chúng sanh nghe ai lọt người còn

ĐIỀU TỘI ÁC CÁC CON PHẢI SỬA

 

TỰ TU ĐỨC biết đời tận thế

Về lạc phan cảm đức bồ đề

TÒA TRUNG ƯƠNG QUỐC ĐẠO BAN RA

THÁNH HUYỀN ĐỨC NGỌC HƯ NGỌC ĐẾ

 

Trung niên biển tục chỉ hướng sầu

Hiếu tình đạo rộng ẩn ngày sâu

Thuận duyên xuân hạ trời nắng ấm

Hoà nhịp phúc tâm sắp cuộc âu

 

ĐỜI TẬN THẾ môn sanh lắm sợ

Vân cảnh âm mở rộng đúng giờ

Nhờ ơn THẦY bảo hộ bọc cho

Vẹt màng ngủ nan phân hồi khó

 

MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO

Lối xưa Tiên cũng sắp ngày nào

Thương dân TRỜI mới tỏ việc đời

LÀNH BIỆN BẠCH NHỜ ƠN CHỦ GIÁO

 

TRỜI VỚI PHẬT CÒN ĐƯƠNG LỰA TUYỂN

Khuyên chúng ta GIỮ LUẬT TU HIỀN

MỞ KHOA THI [TỪ] GIÁP TÝ [1924] [NAY] ĐẾN KỲ

DỰNG QUỐC ĐẠO NGHE THẦY TÍCH DIỄN

 

Theo đạo đức khỏi tai khỏi hoạ

Giục người hiền cho cả xét soi

Điều lành dữ ngũ châu thế giới

VÔ VI CỰC TÔN ÔI BÀN CỔ

CHỦ TÂY PHƯƠNG tha thứ mở cho

Mở ngũ lưới linh đồ quốc chúng

Trong tám muôn gây tạo xoay cùng

Điều hoạ hại trên cùng một đạo

Khuyên bổ tu thế giới cùng vào

Từ đạo đến hội nào tận tuyệt

Muôn loài quỷ nay đà kéo biết

Dắt hồn đi ác thiệt hại người

Tà sa đoạ đi khắp các nơi

Rồi còn khổ các ngươi dồn lại

TA THÁNH MẪU LẬP BÀN Ý DẠY

DỰNG LONG HOA TRỞ LẠI HÒA BÌNH

BẢNG PHONG THẦN LẬP CHẤN XÉT MINH

DI LẶC CÕI QUANG MINH CHẮT MÓT

Lập từ bi người tu chắc lọt

Về bồng lai chim hót véo von

Sổ công thiên tra kỷ đức tròn

Hiền giải thoát thành công đắc quả

Đem giác tánh vô vi bổ hoá

Tiếp dắt người dân dã từ bi

GÁNH ĐỨC RAO XOAY VẬN NAM KỲ

BỒI QUỐC ĐẠO CHUNG VI ĐỒNG HỘI

CHÍ THÁNH OAI ĐỨC LINH LÀNH CỘI

CHƯ THÁNH PHÂN ĐEM MỐI ĐẠO NGƯỜI

Người biển khổ Thánh ôi thương bởi

Trị muôn loài thứ lỗi từ bi

MỞ TỨ ÂN VÌ CHÚNG NGU SI

PHẬT TRỜI PHẠT LÀM CHI TU LẠI

THÁNH MẪU VƯƠNG ĐEM CÔNG BÌNH DẠY

PHẬT NHƯ LAI TỪ THÁI CỰC SANH

[THẾ] GIỚI NGŨ CHÂU NHÂN LOẠI VẬT LÀNH

CHUNG THẾ GIỚI HÓA SANH CHẲNG HIỂU

Nghe MẪU VƯƠNG tiếng lành vang diệu

HAI NGÀN NĂM TRỞ LIỆU LO TU

Đời dần tàn trời đất âm u

Gây ác tội tích lưu xử tội

Mở mười tám địa ngục bít lối

Xuống âm ty xử tội lỗi lầm

VÌ CHÚNG SANH NGHỊCH ĐẠO ÁC THÂM

NÊN GÂY [QUẢ] BÁO HỌA TRẦM ĐEN TỐI

LỰC CÀN KHÔN CHUYỂN XOAY GẤP BỘI

MẶT ĐỊA CẦU RUNG KHỞI ĐỘNG KINH

THỦY HỎA PHONG ẬP ĐẾN THÌNH LÌNH

MAU TU VỘI CHÚA MINH XUỐNG THẾ

CHUYỂN ĐỔI XÂY DỰNG NÊN LẬP THỂ

PHẬT XUỐNG TRẦN ĐẠO KỆ CỨU DÂN

ĐẠI ĐẠO KHAI THUYẾT PHÁP BA TRÀNG

RA ĐỜI SỬA BÌNH AN NGÔI TRỊ

PHẬT NAM LẦU THƯỢNG HOÀNG DUY TRÍ

CHÁNH PHÁP VỀ ĐỐN HỶ XÃ CHO

Mau lo tu tìm bước lên đò

Nay tỏ rạng mất còn thay đổi

THÁNH MẪU chào nữ nam về hội

Đổi lớp hườn về tới HOA LONG

Đà đặng hưởng nêu danh bảng rộng

Khuyên tất cả tầm trong đục gạn

Rán dồi trau sửa học tâm thân

Năng học đạo ngày càng rộng nghĩ

Không lo học sửa thân môn ký

Đặng công danh bút ký đề tên

Tu ráo riết là người kỉnh mến

Đấu từ bi Phật niệm qủa thành

Không nhiễm hoặc sắc tài xa lánh

ĐỨC CỔ BÀN qui hạnh tầm căn

NỮ OA MẪU THÁNH THIÊN thầm lặng

LÃO TỬ ngươn xuống trần giảm chế

 

THÁNH từ truyền đạo bố đức ân

MẪU thuyết pháp nghe hoá cân phân

VƯƠNG Triều TÂY MẪU khuyên người dắt

KỲ rõ xét tra luật đạo răn

 

Sáng suốt thấu nhìn từ phía xa

MẪU VƯƠNG cỡi hạc trổi vọng xà

Khoan hò điển gọi màn khai sắc

Nhả pháp đón lời MẪU VƯƠNG toà

 

Tiên cảnh âm vang vòng tay MẸ

Đại pháp từ bi triển khai đề

Phước về đạo hạnh xuân hạnh phúc

Thức tỉnh con hiền giải thoát mê

 

Sáng suốt tỉnh tu trải Lư Bồng

Hiền tài đột phá khởi thần phong

Lưới bủa câu phăng xem khó thoát

Mau tu trợ lực thoát bể hồng.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 123)
PHÁP ÂM 2023_16A-D
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 190)
PHÁP ÂM 2023_15A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 140)
PHÁP ÂM 2023_14A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 890)
PHÁP ÂM 2023_13A-D.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1342)
PHÁP ÂM 2023_12A-D.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 988)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NAY MỞ NGỎ CON ĐÒ RA RƯỚT. ĐỊNH THỜI GIỜ TU PHƯỚC ẮT LÊN. THÁNH NHƠN XUẤT HIỆN ĐỪNG QUÊN. VỀ THI MÀN CUỐI ĐỀ TÊN PHẬT CHỜ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 896)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. THIÊN LUẬT TUỒNG BA CHÓT HẾT THAY. CƠ NÀY HẲN KHÁC DI LẠC THẦY. KHAI MỞ NAM LẦU MINH HOÀNG SẮP. MỞ CỬA VỀ CHẦU ĐÀO KÉP VAI.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 835)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. SẮC TRỜI PHONG ĐỊNH RÕ ANH TÀI. PHỤC MA QUỶ LƯỢNG XOAY THUỞ TIẾNG. ÂN ĐỨC GẦN MỘT TAY THỐNG HIỂN. TAM GIÁO [kỳ] TAM CHỐN HUYỀN MINH CÔNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 854)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 786)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC ĐIỂN MINH CUNG THƯỢNG GIÁO KHAI. HOÀNG THIÊN CỘI PHÁT ĐẠI ĐẠO BÀI. THƯỢNG VÔ KHÔNG PHỤ THIÊN TÔN CẢM ĐẾ ỨNG QUY CƠ NHỨT CHA THẦY.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 1792)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1822)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2251)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SÃY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 1607)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1739)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2309)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2175)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3753)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3642)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3089)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4121)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3120)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 4965)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3181)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3312)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3628)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3528)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3120)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3424)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3037)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3159)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3399)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2934)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3236)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3171)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3040)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2905)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3209)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3151)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3461)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3290)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3418)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4055)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3988)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3841)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4048)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3805)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3984)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 5389)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5075)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4691)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4749)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5272)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5309)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4847)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4764)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5164)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5281)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4844)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4839)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4680)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 5067)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4761)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4716)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4903)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 5058)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4972)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.