DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM TÂN SỬU

17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3118)
 
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 25 Tháng 8 Năm Tân Sửu
01/10/2021
Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo
 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
 
PHÁP ÂM 2021_23

CHÚA THẦY bác ái mở lòng thương

TỂ CHA [NGỌC][CUNG] PHỤ dẫn lối đường

KIỀN tâm nguyện chí tu tâm dưỡng

KHÔN Càn THẦY CHÚA TỂ Kiền phương.

 

TAM lượng công xét lập qui đàn

KỲ BA hối ngộ thoát khổ nàn

ĐẠI ĐẠO mở rộng chơn kinh kệ

HỘI tới oai linh hoá tam thanh.

 

KỆ mở rộng nghe thế gian sinh

NGỌC Bửu kiền khôn đại chơn kinh

CHÂU đài phúc động đức Chí Cả

MINH cầm quyền hội sắc Thiên Đình.

 

THƯỢNG sắc tứ ban phổ độ phàm

ĐẾ PHỤ CHA LÀNH vận chuyển nam

NGỌC chiếu oai linh thần giải thoát

HOÀNG MINH chí cả mở Hội Tam.

 

CHA THẦY tứ hướng từ giáng hạ

TRỜI xót [tàng] linh mắc nạn khó ra

TẬN độ năm châu mắt nhìn ngó

ĐỘ bậc linh căn biết đâu nhà.

 

Đời mạt pháp linh căn nhồi nhả

Loạn thế trần lã chã thân đau

Tại ai gây thảm khóc sầu

Tại sao Ta phải bắt cầu cho dân

 

Ta cho biết nghiệp căn phải trả

Quả chúng sanh có lạ gì đâu

Ngang tàng hóng hách đáo đầu

Ỷ quyền thế nói lạy cầu làm chi

 

Ỷ làm ông nói chi nghe đấy

Ỷ thế quyền nói bậy cũng nghe

Nhằm đời ma quỷ nó đè

Đợi thời cơ nó mọc khoe cái sừng

 

Khó đoán nó mọc sừng nó lộ

Làm những điều ác đố con người

Nhe nanh nuốt xác tả tơi

Không còn lý trí thân người sao nay

 

Nó đội lớp quỷ khai xuất chúng

Dẫn dắt mình bại lụn đạo tu

Nếu mà không vững công phu

Bao năm tu đạo tối lu nhiễm trần

 

Quỷ nhập xác xưng phần từng vị

Giả Thiên Cha Mẹ ký pháp môn

Thiên bày phép đủ dại khôn

Nó dễ sai khiến xác hồn ớ con

 

Cũng tại nó kéo dồn thế giới

Sự chiến tranh sắp tới mà lo

Lo là giữ vững thước đo

Mình đo khoảng cách đừng cho nó gần

 

MÀN XUẤT CHÚNG RẦN RẦN NỔI DẬY

XƯNG ÔNG NÀY CÁC THẢY BỀ TRÊN

Tên mình nó biết réo lên

Hú kêu gọi mãi cái tên của mình

 

ĐỜI MẠT PHÁP CUỒNG TIN CHO DỮ

Mất trí khôn một chữ không tu

Quỷ ma xáo trộn nơi lòng

Con sao thoát khỏi quỷ dòng tà mưu

 

Cuộc tận thế nó hù bỏ chạy

Hỡi dân ơi ngần ngại làm chi

Vững tu cứu giải thân ni

Đừng nghe kêu gọi thôi thì tiêu tan

 

Kẻ mê Tây kẻ gian tà đạo

Bỏ đạo đề loạn bạo hung hăng

Sấu nằm rắn uốn chờ trăng

Chờ trăng nguyệt sáng ắt tàn phanh thây

 

Cuộc tẩy trần đầu khai mở bắt

Trên gom thâu thắt chặt quỷ ma

Cuộc này hủy diệt đúng là

Tiêu tan hồn xác thâu tà cuộc nhơn

 

Tuồng trần đời biết cơn ma quỷ

Đã đến giờ biết huỷ thế gian

Tẩy trần huỷ diệt đời tàn

Kẻ gian tiêu mất dương trần lũ yêu

 

Thập Bát Quốc ra chiều cuộc chiến

Ngồi mà coi tam biến sạch trơn

Gà lom khom túc kêu lờn

Nay ngồi rầu rĩ bi cơn toàn cầu

 

Tan buổi chợ ai mau nhóm đạo

Hỡi bớ dân lộn lạo quỷ ma

Tuồng trần kết thúc trẻ già

Ngày nay tuồng hát sáng ra một đàng

 

Coi ngựa đá dê hàng bỏ chạy

Khỉ ngồi buồn gà gáy ló đầu

Thế gian ôi chớ ngồi rầu

Rầu vì tận thế cuộc bầu tang thương

 

Trận thế trận ách ương phải chịu

Kết thúc đời giờ níu vào đâu

Tuồng hát chỉ mới bắt đầu

Bắt đầu khai mở mà rầu rồi đây

 

Quét sạch thế đố ai mà thoát

Lưới phủ vây chẳng sót một ai

Chạy đâu lưới phủ bày khai

Cho người phát sợ nay mai đến mình

 

Giờ phải chịu xác hình tơi tả

Hùm xé thây nghiêng ngã có hay

Quan sư căng chúng phương bày

Quan quân ôi chớ làm tài múa rêu

 

Tội ăn ở sai điều yêu ngó

Quỷ nó lây kêu đó đúng tên

Tội tài trời khó nổi quên

Tội bội phản CHÚA ân trên CỬU TRÙNG

 

Hỡi dân ơi chớ đừng bắt chước

Thanh long đao ba thước đem ra

Vì tiền bỏ đạo quên Cha

Quên ơn công Mẹ sanh ra thân mình

 

Đao Thánh Đế rất minh rất chuẩn

Trảm kẻ tham tà trận ra ma

Lớp sư ẩn nấp nhà đà

Sư chẳng chọn lục sự ra mua kỳ
Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2021_24

 

Đạo hạnh kém tu gì không mở

Trí huệ mờ thẹn lộ chức mua

Sư ơi đừng múa chữ chùa

Để ngày sư phải bị lùa đầu ôm

 

Muốn bá gia nhìn gồm chứa ẩn

Thỉnh phép tà đạo phận hay đâu

Chữ đạo tà chẳng linh câu

Dứt đao mà đao dứt hồn sâu cực hình

 

Hồn sáng mất cực hình Thiên Tước

Về Tây Phương ba thước phải chăng

Đạo buồn mất một sư tăng

Thích Ca đâu có sai thân sai lòng

 

Tại người lỗi chớ hòng đổ lỗi

Đề Phật Trời cân đối biết liền

Thế nào cũng bị gọi tên

Linh căn ơi chớ làm phiền Mẹ Cha

 

Chớ đừng nói do Ta chẳng dạy

Tại nơi mình mê mãi chưa buông

Tâm còn chứa nặng mê tuồng

Mê tuồng xưng Chúa chấp khuôn vẫn còn

 

Nên đạo đời không còn thong thả

Bởi do ta sa ngã còn tham

Bởi căn tâm tánh giựt làm

Mọi chuyện nhỏ lớn muốn tham mãi hoài

 

Tâm chẳng vững thường hay nghiêng ngã

Lúc kêu tên thì dạ giật mình

Ta nói trước mà chẳng tin

Nước đến gần mới la [thất] thanh nhảy ầm

 

Ngày ân xá rán tầm đạo học

Biết sửa sai Ta lọc phủ thân

Di Đà niệm sám hối lần

Sửa liền tâm tánh xác thân để nhờ

 

Đừng để trễ ầu ơ ơ ớ

Hối liền ngay rán nhớ được công

Biết sai sám hối trong lòng

Một ngày công được là xong thân mình

 

Nhưng nên nhớ lòng tin tu phải

Đừng nghĩ rằng Ta mãi xá ân

Sửa không không sửa đời gần

Đừng đổ thừa đổ Phật Thần Thánh Tiên

 

Nhìn người ta thân yên thong thả

Nhìn lại mình quỷ ngạ đón rình

Lúc đó chớ đừng xỏ xin

Xỏ xin Cha Mẹ hiển linh độ người

 

Muộn lắm rồi con ôi trần thế

Tại mình lơi chẳng để tâm tu

Tại lời xác tục không phù

Nói đâu mà đúng động mù hay chi

 

Đâu xứng đáng để ghi người lạy

Cũng như nhau chớ bái làm gì

Chớ đừng khờ khạo hiểu chi

Hiểu chi thân xác nói gì mà nghe

 

Đừng xem thường bỉm chê là dại

Có biết đâu Ta lại mượn thân

Hãy xem lời nói cơ tân

Lời phán xét đố ai tuân y hành

 

Lệnh đưa xuống chúng sanh tuân chỉ

Lệnh chiếu truyền trừng trị sái lời

Tội phạm thượng tức đầu rơi

Vô minh chớ có tội người xác tiêu

 

Hồn xác mất chớ mà kêu cứu

Cả sư tăng chức tự các phần

Khó mà thoát thảm sầu chăng

Tẩy trần này sạch hung hăng chẳng còn

 

Nếu không tu có toàn tánh mạng?

Giữ thân mình cho rạng ngày sau

Là vì thế giới ba đào

Là vì ta nói lưới rào cuộc vây

 

Hỡi dân ơi nghe đây Ta nói

Việc thiên tai diễn tới sắp gần

Việc sàng sảy tới bớ dân

Lọc lừa hao hớt xác thân chẳng còn.

 

Việc thêm bớt mất còn hồi tới

Chớ có đâu mà đợi xảy ra

Xảy ra một lúc thì là

Thì là phải kéo muôn nhà nát tan

 

Hội Long Hoa xảy sàng ai mất

Ai còn tồn mới thật người tu

Đổi thay thay đổi bễ phù

Đổi đời quy cổ phân từ có Ta

 

Việc thiêng liêng có Ta phân xử

Việc thế trần truyền cứu kịp thời

Ấn lịnh kịp lúc lần hồi

Chớ đâu có sai lúc hồi hết đâu

 

Nên Ta xuống nước nào đến lúc

Đúng rồng bay lượn khúc rộn ràng

Ấn truyền hạ thế nhân gian

Trị kịp thảm khổ cho dân thái bình

 

Bấy lâu nay căn phần nhẫn nại

Nhẫn miệt mài giữ lấy tánh thân

Nhẫn nhịn nhục xác an trần

Khâu bít lời ngậm hỡi căn đến giờ

 

Ngậm đắng cay chờ giờ cơ xuất

Đời bạc khinh ấm ức trong lòng

Đè căn của thế hết mong

Hết mong trở lại Tây Bồng người ơi

 

Rơi nước mắt con ơi Ta nói

Hỡi căn ơi rán tới cấp giai

Đến giờ mới xuất anh tài

Bỏ đi oán ức mới hay chức quyền

 

Đừng có oán đời tiền chức cả

Đừng có hơn lướt cả thanh danh

Không tu sắp tới ngó rành

Phần hồn tan nát tan tành Diêm Vương [xử]

 

Thương xác thân còn đương tại thế

Đau đớn trần đại thể nạn chung

Chỉ có căn diệt quỷ hung

Chỉ có căn mới bệnh [HUYỀN] KHUNG CHA truyền

 

Vậy căn ơi phải hiền tu đạo

LỊNH HOÀNG THIÊN chỉ báo lời ra

Chớ đừng cố chấp rồi xa

Xa CHA xa MẸ liên hòa khó mong

 

Hãy hỉ xả tu không quấy loạn

Xác hại người khinh bạn đồng tu

MA yêu quấy loạn tâm lu

Chết rã người mất tối u nào còn

 

Thật là khủng từng cơn ách nạn

Chết bịnh lây càng nặng khí trời

Chết vùi lấp hố chồng hơi

Chết sông sâu biển kiệt thay sóng thần

 

Chết nhiễm độc chiến tranh gây chiến

Bùng nổ ra Đông Biển nổ bùng

Chết sụp nhà đổ tiêu tùng

Chết đói chết khát lăn đùng đứt hơi

 

Chết như cá biển khơi đầy dẫy

Chết họng dài chết bảy còn ba

Chúng sanh thây chết rên la

Chập chùng thây chết nghẹt mà ngổn ngang

 

Ta ngán ngẫm nguy nan sắp tới

Dân hỡi ơi thêm tội mà chi

Vui đùa náo nức làm gì

Mau mau thức tỉnh tu trì là hơn

 

Chết đến nơi rút chân sau kịp

Vẫn vui đùa mất kíp nào hay

Để rồi sau thấy xác đây

Một phen lội biển mới hay giật mình

 

Thế gian ơi sửa mình gài cửa

Đã đến giờ sàng lựa quả cân

Sự này thảm khốc hết mong

Toàn chung thế giới chớ không riêng rè [rẽ]

 

Nặng hay nhẹ đức về tại mọn

Chỗ đức tin biết chọn đường tu

Nước nào tu ít dập cù

Chuyển kỳ sẽ đến diêm phù chọn xong

 

Ai tu được Phật đồng Tiên Thánh

Thần chở che người hạnh căn chơn

Có thiên tai cũng đở hơn

Nhưng cũng phải cịu hao mòn chút thôi

 

Đó cũng nhờ phước bồi công quả

Có phúc tu lướt cả nạn tai

Còn bằng không sẽ chuyển hòa

Hết chuyện rồi đến ở trong đến ngoài

  

Chuyện thiên tai khắp Tây Đông Bắc

Một quốc gia hay khắp bốn phương

Ở trong bệnh đói tang thương

Bệnh truyền nhiễm lạ lan phường là chi

 

Không chỗ chứa xác vì hôi thúi

Không hòm rương tiếp nối xác thi

Thân trần trụi xác nào đây

Thân xác người thúi lấp thêm chôn đào

 

Hoặc thiêu đốt thể nào chung thể

Xác ông bà cha mẹ cháu còn

Tới chừng không nệ mất còn

Nặng nhẹ cái xác hỡi con hãi hùng.
 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 123)
PHÁP ÂM 2023_16A-D
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 190)
PHÁP ÂM 2023_15A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 140)
PHÁP ÂM 2023_14A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 890)
PHÁP ÂM 2023_13A-D.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1342)
PHÁP ÂM 2023_12A-D.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 988)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NAY MỞ NGỎ CON ĐÒ RA RƯỚT. ĐỊNH THỜI GIỜ TU PHƯỚC ẮT LÊN. THÁNH NHƠN XUẤT HIỆN ĐỪNG QUÊN. VỀ THI MÀN CUỐI ĐỀ TÊN PHẬT CHỜ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 896)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. THIÊN LUẬT TUỒNG BA CHÓT HẾT THAY. CƠ NÀY HẲN KHÁC DI LẠC THẦY. KHAI MỞ NAM LẦU MINH HOÀNG SẮP. MỞ CỬA VỀ CHẦU ĐÀO KÉP VAI.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 835)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. SẮC TRỜI PHONG ĐỊNH RÕ ANH TÀI. PHỤC MA QUỶ LƯỢNG XOAY THUỞ TIẾNG. ÂN ĐỨC GẦN MỘT TAY THỐNG HIỂN. TAM GIÁO [kỳ] TAM CHỐN HUYỀN MINH CÔNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 854)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 786)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC ĐIỂN MINH CUNG THƯỢNG GIÁO KHAI. HOÀNG THIÊN CỘI PHÁT ĐẠI ĐẠO BÀI. THƯỢNG VÔ KHÔNG PHỤ THIÊN TÔN CẢM ĐẾ ỨNG QUY CƠ NHỨT CHA THẦY.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 1792)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1822)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2251)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SÃY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 1605)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1739)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2309)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2175)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3753)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3642)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3089)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4121)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3118)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 4965)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3181)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3312)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3627)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3528)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3424)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3036)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3158)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3399)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2932)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3231)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3171)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3038)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2991)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2905)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3209)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3151)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3461)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3290)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3418)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4055)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3988)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3841)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4048)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3804)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3984)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 5389)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5075)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4691)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4749)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5272)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5309)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4847)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4764)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5164)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5281)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4844)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4839)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4679)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 5067)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4761)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4716)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4903)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 5058)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4972)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.