DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 9 THÁNG 5 NĂM CANH TÍ

29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 1076)
ĐÀN GIỜ TÍ
Ngày 9 tháng 5 năm Canh Tí
Ngày 29 tháng 6 năm 2020

Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền

NGỌC KINH
PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH


(bấm vào thanh audio để nghe)


Bước rõ lai trào thấu thật hư

Ngươn này chỉ một sợi chỉ TỪ

Nào ai rõ biết Thiên Cơ thế

Bước tới cửa Thiên ánh nguyệt như.

 

Quang âm khai, mở cột chiều mơi

Dầu trải gió Xuân chẳng tách rời

Kiên tâm gác bỏ, lòng thử thách

Giác độ can qua phận vun bồi.

 

Khai ngôi, cửa mở lặng chiều mơi

Chưa định tạng ra chớ buông lơi

HUYỀN THIÊN KHAI HỘI tâm căn định

Tựa cánh bông sen rộ nở ngôi.

 

Chớ có phụ công cảnh THIÊN OAI

Cơ trời HÓA TẠO ý cuộc hài

Cung đàn chưa diễn âm thinh chuyển

Vô vi soi đường mở qui lai.

 

MỘT [NHỨT] THIÊN di ẤN GIẢ phương chi 

TỪ BI tận độ ách nan trì

DI ĐÀ phóng tuệ nguyệt vân ảnh

Tư phủ tiên bang liệt giá ai.

 

Lai lâm trắc giáng trừ Tam Chướng

Tam Đồ Lục Đạo chúng sinh tường

QUANG MINH DI ĐÀ Kinh Đoạn Diệt

Đông Tây Nam Bắc phúc thùy trường.

 

DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH

Chín nhựt xuân THIÊN Nguyên Tiết MINH

Lưu truyền nhứt bộ KINH ÂN CÚ

Ân giáng trần tâm giới thinh thinh.


[Nguyên Tiết là ngày tết liên quan đến Khuất Nguyên (điển tích), tức nói tới Tiết Đoan Ngọ hay Tết Đoan Ngọ. "Chín nhựt xuân thiên Nguyên Tiết minh" có nghĩa là "ngày mùng chín Tết tiết trời Khuất Nguyên sáng lạng".  Nói thẳng là "vào ngày mùng 9 tháng 5 Tết Đoan Ngọ."]

 

Thanh tịnh trí tuệ chúng hàm chân

Ấn diệu sáng gương nhân đắc truyền

Cảm lòng THIÊN ĐẾ, LINH ẤN hiện

Huỳnh Lâu ứng diệu điển giá đường.

 

Qui y tu Đức Phật hằng thương

Truyền cảm chín từng Phương Tây tỏa

Luyện Đạo chân tiên quốc hà sa

Vô vi đại điện tòa cao thượng.
 

["quốc hà sa" = hà sa quốc độ = cũng ngụ ý "QUỐC HÀ Sa Môn" hoặc "QUỐC HÀ Sa Bà". QUỐC HÀ là pha2m danh của Đức Ngài Hoàng Di Thiên.]

 

PHẬT TỔ ĐẠI BI thế xót thương

Suy ra thời xấu tường chân lý

Tối tăm u ám độc sân si

Đắm sa bể khổ kỳ ma quỷ

Hút người chẳng tanh cõi thế ni

Cửa Trời đã mở qui tu đức

Tịnh xét đoán công tạo chính trực.

 

Bước đi thân hạnh rực sáng tâm

Khiến lộng điển linh bảo lối thầm

Tàng linh ẩn bóng lam châu chứa

Ngã Phật dạy từ tạng màn xưa

GỐC XƯA LUÂN CHUYỂN vừa chiếu hướng

MINH THIÊN vũ trụ dạ KỲ VƯƠNG.

 

Niệm Phật gắng công ra sức lòng

Bông sen thay sắc vô trung không

Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn

Dĩ vô sở đắc Phật hiện đồng.

 

Chú dạ tâm vô tổn hoại hoán

Duyệt giáng cửu thanh chí bảo quang

Nhân bạc sinh khổ nhân giả khổ

Thuyền du tạo pháp thiên tường vân.


NGỌC CHƠN CUNG KHÁNH ĐẾ QUÂN KINH

THANH ỨNG THIÊN TÔN thùy PHÁP linh [Ngọc Chơn Thanh Ứng Pháp Thiên Tôn]

Muôn kiếp vẹn tuyền thần sắc khí

Thượng đạo quân đạo tuyên vương bình.

Cơ thảm thay sinh cáo phả minh

Tri chiến mục đầu cạn bay thinh

Khéo léo niềm tin nông cốt cạn

Cuộc thế đổi thay Phật xoay hình.

 

Say kinh bổn dư âm trổi nổi

Đáo hạn Canh theo gót Tổ hồi

Thời tuy đến rồi thân say mãi

Khai điểm thời gian khát nước thời.

 

Khiếu khiếu đầu muôn báo ân thâm

Chẳng khoe tài giỏi giải việc tầm

Tôn hiền ngụ đức âm công đức

Đoạn tuyệt lục trần thanh khiết tâm.

 

Sạch rửa lòng trần tỉnh mê si

Chẳng nhớ oán thù quyết luyện đi

Đừng nói thiệt hơn gièm pha cợt

Kìa thuyền đón chở Phật hẹp chi.

 

Tí nguyệt canh LINH PHẬT giá đàng

DI ĐÀ đại lực đại hiệu ban

Duyệt kinh thế xứ thông cú khể  [Khể bộ Mộc = mở ra ,khải]

Tất ứng tất cầu xứ xứ hưng.

 

Hư không tằng cửu hậu thế minh

Kinh văn nhứt thủ diễn NGỌC KINH

Lai lâm Nhứt Phẩm DI ĐÀ diễn

Kiên tâm tâm tất thị Phật trình.

 

Chiếc bóng từ bi THƯỢNG THIÊN khai

Thơm diệu ngọt bùi cảnh liên đài

Cơ Trời sửa soạn vi tiêu diệt

Tàng linh cửa mở hội anh tài.

 

MÔ THIÊN NHÃN THIÊN ĐẠI TỪ BI

Khổ khổ phiền não nhứt đảnh qui

Kiến Phật nhân linh thần thông lực

Giả chúng giả nhân linh nhân si.

 

Sắc sắc không không bao la giới

THÁI THƯỢNG KIM TINH truy định nơi

Canh Giáp đạo giá thùy đầu pháp

Ta thiệm hồn sanh rực bầu trời. [Thiệm bộ Bối = cung cấp, cứu giúp]

 

Ngõ hầu ai ai biết hối tâm

Muôn sự đời bền tu đức thầm

Trời Phật Tiên Thánh mới giáng ấn

Thiết thực nhân tâm đức chuẩn làm.

 

Cực Lạc sen báu hiên vô biên

Phật hiện tại tâm cần cho chuyên

Tâm phải thinh thinh linh linh ấn

Chuyên tâm bất dịch đạt cửu truyền.

 

Mực xiết vòng tay đẹp Thiên Đình

Trọn câu Phật Pháp phỉ huy ninh

Ấn vị Kim Bàn đo lộ thước

Thuyết năng khai cảnh nhập vô hình.

 

Khai định kịp thời khỏi chơi vơi

Cất bước cửa thiền định chỗ ngồi

Kinh huyền mở rộng lịch lãm kỷ

Vô hình âm lai hiệp ý thời.

 
Một Đạo dồi trao bước thản nhiên

MINH QUÂN sáng tợ bí mật HUYỀN

Bàn cờ sắp đặt tàn quyết sửa

Nhược thủy liên đài ức vạn niên.

 

THIÊN đức PHẬT cho đạo an vui [Thiên-Phật]

GIÀ LAM thông chỗ chớ bước lùi

Mọi việc trong ngoài lực xoay chuyển

Thay thời vận chuyển rảnh ngùi ngùi.

 

Trái đất một phen luân

Cõi lưới căn kịp thời

Nhi tử mạng THIÊN TRỜI

Mây lòng vơi gọi gió

Đất khách một mình lộ

Gió phất phơ điển thiêng

Chạp dạ thầm THIÊN HUYỀN

Đạo lưu truyền phận sự

Hội kỳ bày định xứ

Thế trần như mênh mông

Trổi âm thinh trầm bổng

Gìn gương Khổng thiêng liêng

Khai cõi ngộ trần miền

Ức thiên niên cửu trạm

Sức sống đời bao năm

Gội thân phàm linh phục

Nên lai thảo thân túc

Kỳ đến phục diệu thâm

Tiết trời đạm mây lam

MỘT đồng TAM nhận định

Cơ trời mở OAI THINH

Bóng vô hình bóng xế

Qui tam thủ kỳ bệ

Trời bồng bế tâm tu

Vai mang đa phận sự

Xuân Hạ Thu Đông vào

Trọn tu rõ âm hao

MỞ LỰC CAO thầm lặng

Máy thiêng liêng định ấn

CUỘC PHONG THẦN thảm bề

Thúc qui hồi thủ lễ

Qui trở về tâm tu

Mở phút vui đầy đủ

Mục niệm từ vượt qua

Sống sanh cõi Ta Bà

Nhiệm kỳ ba mọi sự

Tu hành thoát cảnh hư

Diệu quả từ bi ẩn

Diệt hết sáu trần thân

Toàn bông năng lượng tính

Chiếu diệu lực âm tinh

Trổ điển linh phước đạo

Cổ lai nền tái tạo

Luân thế cao lộng mềm

Mục đề sánh bằng an

Bá tánh đang hồi khổ

Mở lực dần thiên cổ

Ứng hài lộ long châu

Lót đường phơi trải thấu

Đo cạn sâu mới hay

Nên động thủ vắn dài

Trống điển thay thời vận

Đột phá vô minh trận

Tác phi phần cõi mê

Trần xem thấy ủ ê

Hay nẻo về chiều hướng

Bỏ lở trước Phật đường

Niềm tin thượng lai cảnh

Mở rộng lục căn thanh

Qui nguyện lành đạo diễn

Tạng ra chớ tạo phiền

Thành qui nguyện LONG HOA

Chờ TỨ THÁNH thứ ba

Kim cổ ra thời đại

Âu thời vọng chuyển xoay

Cõi trời Tây tạng cổ

Âm thinh máy huyền cơ

Sửa cảnh bờ đưa đến

Chiếc bóng thuyền hoa liên

Đến trổ yên đắc đạo

Gìn mối một thể rào

Rõ lai trào hư thật.

 

Nhẫn nhục chơn tâm dạ như không

Thân ai như nấy thương thể đồng

Sân tâm trung hỏa thiêu công đức

Nhơn ở có nhơn tích đức phòng.

 

Thề cải ác theo điều Phật dạy

Giữ thân bền ngay thẳng thẳng ngay

Giận thì sanh dữ hỏa năng thiêu

Muốn theo Bồ Tát hóa BI tài.

 

Dựng lại Ngươn Ba cõi hồng trần

Muốn lên bền chí tu đất thân

Vô ảnh mới tạng châu mới hiện

Giờ HUYỀN mời khách thường chuyển luân.

 

Giáng cơ mây xanh diệu trần lâm

Nghĩa rành bởi dạ hành tu thầm

Tầm hoan đoái lại Tiên Đạo có

Độ người khỏi đọa hết mê lầm.

 

CHUYỂN LUÂN VƯƠNG đền tại Biển Đông

Trái đất rung cầu Nại Hà cầm

Sống lâu thác yểu đều định rõ

VUA PHONG ĐÔ đại biến hóa phong.

 

VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN đổi sự đời

Dê quanh co đi chia sáu ngôi

Đừng mơ sự đã đến khuyên người

Tay cầm gương xá ĐẾ khoán ngôi.

 

Từ năm THƯỢNG ĐẾ phê chỉ chúng

Giảng mà khuyên đời chừa lỗi tùng

ĐẠI ĐẾ, THẬP PHƯƠNG THẦN THÀNH HOÀNG

Truyền cho đời biết ĐẠI ĐẾ [HUYỀN] KHUNG.

 

Nói lậu tên nghe ĐẠI ĐẾ KHUNG

Ta hiệu THIÊN THẦN ĐẾ VƯƠNG CUNG

Hiện báo lành dữ đời này họa

Ăn năn muộn sao kịp kiến [Cửu] Trùng.

 

PHONG ĐÔ ĐẠI ĐẾ cơ thần long

Ngũ hiển linh quang tuế lạp đông

TAM MAO ỨNG HÓA CHƠN QUÂN hiển

ĐẠT MA SƯ TỔ, THÁI ÂM CÔNG.

 

THIÊN TÀO CHƯ TỬ hạ môn quan

NGŨ NHẠC NGŨ ĐẾ giáng hạ đàn

ĐẠI ĐẾ ĐẨU THẦN quây công lực

BẮC CỰC TỬ VI ĐẠI ĐẾ phang.

 

ĐẠI THÀNH CHÍ THÁNH VĂN VƯƠNG tử

THÁI ẤT THIÊN TÔN thần lập xứ

VI ĐÀ QUANG NHỰT THIÊN TỬ đa

BẮC PHƯƠNG NGŨ ĐẠO ĐẾ THIÊN du.

 

Tiên Phật giáng hạ ngược sắc khai

THÍCH CA, CHƯ PHẬT giáng thế bày

Thiên du THƯỢNG ĐẾ lành dữ xét

Ứng báo người đời họa đời này.

 

THẦN CÔNG DIỆU TẾ HỨA CHƠN QUÂN

NGƯU LANG CHỨC NỮ TRUNG NGƯƠN THẦN

DIÊU TRÌ VƯƠNG MẪU NƯƠNG NƯƠNG phổ

THIÊN QUAN ĐẠI ĐẾ ngự giá trần.

 

THƯỢNG LÃO TƯỚNG CÔNG nhạn KHƯƠNG đồng

TAM SÁT HUYỀN ĐÀN ĐẾ hư không

CỬU ĐIỆN DOÃN CHƠN NHƠN qui ứng

THIÊN HẬU NƯƠNG NƯƠNG ẩn thần phong.

 

NHÃN QUANG THÁNH MẪU soi chiếu thế

THIÊN QUÂN THÁI ÚY ngũ đạo tề

HIỂN VƯƠNG PHẬT giáng, LÔI THẦN HỎA

TẢ TƯỚNG TỬ CHÂU CÔNG luật phê.

 

NAM CỰC ĐẠI ĐẾ tụ đêm nay

NGUYÊN SOÁI THIÊN QUÂN THÁNH lĩnh tài

Phùng chơn oai hiển nếu tu phải

HOÀNG ĐẾ VƯƠNG LINH trấn giữ ngoài.

 

NHỊ LANG THIÊN XU TẢ TƯỚNG QUÂN

THÁI TUẾ PHỔ AM TỔ SƯ thần

PHỤC MA PHÓ TƯỚNG TRƯƠNG VƯƠNG hiển

LÔI THINH ĐẠI ĐẾ giáng hạ trần.

 

NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH chuyển

THƯỢNG ĐẾ CHÍ NHÂN thế phục nguyên

Những ai phụ cả ân từ đoản

Ghi nhớ đinh ninh ĐẾ NGUYỆT THIÊN.

 

Lời NGỌC ĐẾ ngũ niên Canh Tí

Dặn rằng dương gian chúng nghe y

Thay hồn đổi xác khó lường giữ

Lời phán NGỌC thơ phẩm KINH qui.

 

Ta là BẠCH KHỞI tướng mạnh TẦN

Danh thần công có thấy khương mang

Kinh thế luật rằng nhân hưởng phước

Thử lòng nhân thế truy bản năng.

[Bạch Khởi, Vương Tiễn, Liêm Pha, Lý Mục dược cho là bốn nhà cầm quân giỏi nhất nước Tần]

 

QUÁN TIÊN BỘ lập bàn song cơ

Mâm cây vuông đổ cát đàn hò

QUÁN TIÊN kêu ai biết tu thiện

Phàm nhơn khấu vấn giả tốc trò.

 

Chẳng hay trong đời việc chi quí

Kính đạo, sĩ thầy, pháp thứ nhì

Ăn năn chừa lỗi làm lành thiện

Người coi đọc lấy biết tu trì.

 

NGỌC VÂN NGỌC ĐẾ chỉ dụ phê

Tích làm Bồ Tát biết nội bề

Giáp Thìn tháng Ba năm Nhâm Ngũ

Nay trở dương gian nhìn chúng mê.

 

Chẳng qua đời kiếp ngắn ngủi này

Trời đất không tư vị tại ai

Lành dữ rốt rồi đều trả quả

Tỉnh lại mà tu chớ mới hay.

 

Mau tâm phước khí tụng kinh cầu

Thiên Đường Địa Ngục có xa đâu

Tại lòng chực giữ vòng muôn kiếp

Sớm tai nghe thấu mùi đạo mầu.

 

Biết sự sanh đâu biết sự thác

Gẫm người vật không khác máu xương

Xin hiền lương hành chánh đạo phương

Tu Tiên Đạo tuần hườn dựng lại.

 

Chữ Tam Công nhắn ai qui giái

Giữ Đạo Tiên mới thấy bổn lai

Non vô ảnh muốn hy hiền phải

Đờn không dây tiếng hãy còn nghe.

 

Khách Tây du quá dễ năm phe

Dằn nhìn dạ thiếp mê vọng tưởng

Mở cửa lầu chói hiện quang tương

Dùng ngọn giả Tây Phương rực sáng.

 

Trống thùng tạm dứt điển linh hài

Canh Tí thông thạo mật cơ xoay

Tạm lui linh điển xoay chiều hướng

Cơ thần nêu rõ cực ngươn này.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
2:22 CH(Xem: 404)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
3:51 CH(Xem: 563)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
2:14 CH(Xem: 749)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 1053)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
12:06 CH(Xem: 1094)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 1013)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1289)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 1089)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:39 SA(Xem: 1795)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1690)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 1926)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 1797)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2479)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 2010)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:16 CH(Xem: 3981)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 3013)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3370)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
11:11 SA(Xem: 4343)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.
10:26 SA(Xem: 4315)
Pháp Âm 210-216B. Mẹ Diêu Trì ban Tâm Kim Phật Mẫu cho Giáo Hội Thiên Trường.
3:44 CH(Xem: 3858)
Pháp Âm 217-219E. Diêu Trì Phật Mẫu Tâm Kinh.