DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 1 THÁNG 7 NĂM CANH TÍ

19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 748)

ĐÀN GIỜ TÍ
Ngày 1 tháng 7 năm Canh Tí
Ngày 19 tháng 8 năm 2020

Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền

NGỌC MINH KINH
PHẨM HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH

(bấm vào thanh audio để nghe)

 

Lý Thiên Tây Trúc bộ hoá ngôi

Khảo trần nhân loại cải cốt mới

ĐẠI THƯỢNG VẠN TUẾ ĐỨC tái sanh

Cung khấu DI ĐỨC ĐẾ HOÀNG hồi.

 

Một mối bước lên Thánh Tòa Liên

Qui căn nguyên dịch thủ như điền

Phàm tại cơ phong hữu cầu biết

Hiển hiển năng dĩ nhứt nhập thiền.

 

ĐỨC HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ CAO MINH

NHÃN KINH NGỌC PHÁP TRUYỀN CHỈ THINH

Quân cơ Canh lực kinh biến kế

Xuất phát trục thâu tọa hạ đình

 

VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH

Giáng cơ giải gấp giác tánh mình

Trong ngoài biến dậy tư bề thế

Cõi thế trần na định giờ thình.

 

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ THỂ đáo lâm

NGỌC ĐẾ loan dư truyền đối tầm

THÁNH CHỦ THIÊN THƯỢNG thiên thượng hóa

NGỌC KINH HUYỀN THÂM PHI ĐÀNG TRẦN.

 

THIÊN QUAN ĐẠI ĐẾ thu nhiếp linh

Đừng mê đừng loạn tỉnh thức mình

Cho thiết cho tỉnh thân ta một

Thái Thượng Cao Vương ấn hiện thinh.

 

CHƠN VÕ HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ KINH

Sắc mà không sắc ấn diệu linh

Cội rễ một khi tăm tối hiển

BAN PHÁP ĐẮC TRUYỀN NGỌC MINH KINH.

 

CHUẨN ĐỀ BỒ TÁT THÁI SƠN VƯƠNG

NAM ĐẨU BẢO THIÊN điểm trống đường

THÍCH CA NHƯ LAI thiện hướng đỉnh

LÔI ĐÌNH THIÊN QUÂN xuất chiếu đương.

 

QUAN THÁI TỬ kỳ quờn phùng lộ

QUAN ĐẾ giáng sanh thế sanh vô

NAM CỰC TIÊN ÔNG tọa điền xuất

DIỆU TẾ CHƠN QUÂN khả dĩ mô.

 

DIÊU TRÌ VƯƠNG MẪU Tây Thành hiển

Xuất nhập nhập xuất không tí xuyên

Vô hình xuất tỏa vô kỳ bảo

Sắc nhãn Thiên Cung cảnh lai duyên.

 

Tàn Canh hoảng khắp dựng bức tranh

Cơn nạn phát xô điều chẳng lành

Phụng chỉ THẾ TÔN ai lương thiện

Khai triển chí hầu một lòng thành.

 

LỮ TỔ giáng cơ ĐỨC ĐẾ toan

Bồ đề bất khả trí khôn ngoan

Chớp nhoáng đều không bền lâu đó

Dạy phép KHÔNG tâm đạo khắp trần.

 

Hoa sen trong lửa cơn nguy giới

Cuộc đớn đau nguy thời bầu linh

Muôn phương xao động điểm hình

Tam Kỳ mây rẽ phép linh Lạc Đồ.

 

Cửu Thiên tư coi sổ một kỳ

Năm Canh ngũ tư vị thần minh

Phụng khiếu loan ca thinh thinh

Gọt mài thấm dạ Ngọc Đình hòa âm.

 

Dương pháp kinh luật phạm lầm sai

ĐẾ MINH DIÊU HẬU mài thúc linh

Phục hồi bảo ấn giai đình

Lời kinh đạo rộng thinh thinh Tây Trào.

 

Bảy ngôi Chúa Thánh hậu lai di

Thế gian động càng thế gian suy

Tầm định thực diễn vạn kỳ như

NGỌC MINH kỷ sự trận đài kỳ.

 

Thời mạt hậu tu hiền ẩn đạm

Luật hiền trao ân phước đức lâm

Tam đàn điểm xích luật Thiên vi

Địa cơ sanh hóa nhữ khởi tầm.

 

Xuân Tây vô vĩ hoản mục công

LẠC DI qui bổ chủ mục đồng

Ngoại ngoại Tây Bắc Đông Nam đoái

Tam Kỳ Phổ Độ đến Hoa Long.

 

Cơ đạo trở lại thiếu tân toại

Xoay vận đất căn vĩ triêu lai

Hai bốn từ phổ châu đường giáo

Không thị tất thị khứ tư hài.

 

Đứng chờ khai đuốc đạo cả thành

Phong vân ngoại bả ứng chung thanh

Thời khắc giai sử từ vọng pháp

Phật Thánh Tiên Thần giữa niên Canh.

 

Vô vi vô thị không sạch lòng

Thông đạo lý lành thiện hữu công

Đồng thiện đồng thần khai thiên phước

Hóa đạo hóa nhơn đoái ân đồng.

 

Quản khuyến quản hành khuyên người phải

Tương thân tương mục phân việc giải

Bất khí bất dõng không phạm khiêm

Nghĩa thủ nhẫn đoan giảm mọi ngày.

 

MINH THÁNH QUANG ĐẾ DIỆU TẾ CHƠN

THÍCH CA NHƯ LAI CHUẨN ĐỀ hườn

TIÊN ÔNG NAM CỰC VĂN XƯƠNG ĐẾ

DIÊU TRÌ VƯƠNG MẪU khiết Tây Sơn.

 

Khuyên người noi đạo trọn ân

Công cha nghĩa mẹ mười phần trời cao

Chỉ nẻo giải việc cù lao

Thuận hòa yêu mến đạo vào lời ra

Khuyên người biết xét dung tha

Sang hèn giàu có dung hòa khuyên nhau

Không phân người trước kẻ sau

Tu thân nhẫn nhịn giúp nhau chung cùng

Khuyên người tu niệm yêu dùng

Bữa cơm bát nước rán dùng khó chi

Giàu sang một bữa chay thi

Lòng chay khó lắm khó chi miệng ngoài

Đời thong thả từ bi cảm ứng

Đảnh an cư nơi dựng mở mang

Nhắn những ai khuyên buổi canh tàn

Chịu cay đắng mới rằng canh cải

Ngươn Ba tuần hoàn xây dựng lại

Tu Đạo Tiên với ai quy giái

Buổi nghịch này trời đất vần xoay

Một phen khổ buổi này phải trả

Đời quá tệ đức tu cải họa

Cõi thế nhân đâu mà chi đức

Việc tu hành câu rằng tâm lực

Phải suy mùi đạo MỤC DIỆN LAI

HUYỀN CHUYỂN PHÁP MỚI chuyện huệ mài

Giảng thông tứ thế giai mùi đạo

Tâm mới hãn Như Lai cơ đáo

Sau là phải môn nào thường chuyển

Đừng gián đoạn hào quang chói hiển

PHỤC LÔI THIÊN XUỐNG BIỂN RỒNG KIA

Núi Linh San không đổi không lìa

Phải bồi đức thuyền kia sang rước

Người trăm năm này sóng cao trược

Nặng năm giây bọt nước chốc tan

Cõi bờ nay sóng bủa điêu tàn

Trải Lôi Âm cho rạng phải soi

Cầu chung đãi Lôi Âm mới tới

Biết giả chơn nên mười chưa đặng

Qua đời này lấy đó mà răn

Trời rộng mở sáu vạn thu dư

Kinh bạch tự chuông linh kêu giữ

Đờn không dây khải thử khó nghe

Tịch tịch tang vô phước không dè

Ngâm chỉ sợi ông vè thoái thoát

Kiếp duyên tàn Diêm Phù kiếp thác

Trống đại hùng khai mạt buồn xem

Oan duyên nặng quỹ cha tưởng liệm

Mắc nạn rồi linh kém phải toan

Chữ A DI lòng niệm tâm nhàn

Cửa bác nhã sen vàng thấy Phật

Chín phẩm khai bồng tháp Tiên Phật

Đây huyền cơ sên đất bồ đề.

 

Đàn kêu khổ ải mà qua

Tu hành cho rạng Long Hoa cửa lầu

Đàn kêu trần độc hang sâu

Tiếng đờn tai lóng nghe câu đạo mùi

Đàn kêu chớ cớ bước lui

Ngựa không bóng xước nằm chui sải bày

Đàn kêu phải trả buổi này

Một phen đời khổ lọc thải năm ba

Đàn kêu ách nạn gần xa

Phù huê ngắm cuộc phong ba hủy tàn

Đàn kêu bảy phần tan hoang

Lọc sàng sảy mãi rả tan vật người

Đàn kêu xét lại mà coi

Câu rằng bất phải hẳn hồi lộ ra

Đàn kêu hai bốn tiết đề

Chỉ mành căng rộng gần kề làm ngơ

Đàn kêu hờn một cội cờ

Tất thảo đồng thịnh nam mô bước vào

Đàn kêu phục xuất nan thao

Xương Kỳ khởi đáo cơ nào Lưu lai

Đàn kêu Càn vọng âm giai

Tốc kỳ tan hóa phản sai động Càn

Đàn kêu hai bãi bầu tan

Liên hoa sửa đổi hoa quang lượng kỳ

Đàn kêu vang dội nổi qui

Thất bề trần lụy đói kỳ phân ly

Đàn kêu tam lục chỉ cư

Tiết vào Thu lãm dụng từ sắc ân

Đàn kêu cấp thiểm thiêu tan

Cơn phong mây rẽ nạn trần loạn ly

Đàn kêu bể sắc chiếu vi

Tam Thiên thương xót trần ni cuộc nàn

Đàn kêu hồi cứ Linh San

Cửu Cung lâm giáng bảo toàn thế nhân

Đàn kêu ai trí khôn ngoan

Tiên Ông Nam Cực giáng đàng độ khai

Đàn kêu nguy kiếp trần hài

Tam Kỳ điên đảo mới hay tục trần

Đàn kêu Canh Ngọc [Đế] xa gần

Chúng dân biết sự điêu tàn lánh xa

Đàn kêu phổ độ hồi ba

Phong vân hữu tiết Thiên Tòa ngoại xuyên

Đàn kêu ba tiếng tiêu biền

Ngọc kỳ hành dễ tu hiền giác an

Đàn kêu ba sáu cung đàn

Dụng đàn khải tấu tam quan xử biền

Đàn kêu khấu thủ Thượng Thiên

Phong xuân khứ lộ ban yên phú thành

Đàn kêu nhân loại chúng sanh

Thiên Khai phước hữu quần sanh an nhàn

Đàn kêu đổi xác lập thoàn

Nhà Tiên liệu bước khai bàn qui căn

Đàn kêu hai tám giáo năm

Phàm tại ký nhựt hành ban Bửu Huỳnh

Đàn kêu vọng tiếng phen kinh

Biến hình chuyển xoáy thình lình chia phân

Đàn kêu xa chạy hóa thần

Kíp mau bước đến Phật ân hội này

Đàn kêu Nam Bắc Đông Tây

Thỉnh cầu Phật Đạo phước may sanh hườn.

 

QUAN ÂM BỐ TÁT giáng hạ đô

ĐẠI ĐẾ thập phương chiếu dụ cồ

QUAN ÂM ĐỨC pháp lòng thanh tịnh

Khuyên giải độ người niệm nam mô.

 

Tu hành bạt tiếng tiêu nạn khổ

Vâng chỉ THƯỢNG ĐẾ niệm nam mô

THƯỢNG ĐẾ phê chỉ rồi đây hiểu

Thuật lý thích mình biết sự vô.

 

TRỜI biết lòng nghe hiểu nhơn hình

Ngực ta năng sự vấn di binh

Thùy hóa Canh giáng tợ cách tiếng

Nhân cầu suy mãn phục lư đình.

 

Tháng Giêng DI LẠC thiên lạp trời [thiên lạp = mùng 1 tháng Giêng]

Phục lư ngoại tác hạ canh khôi

TÔN CHƠN NHƠN TỔ cấp hủy biến

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ phục khứ hồi.

 

GIANG ĐÔNG MÃNH TƯỚNG QUÂN nhữ huyễn

Vận cách tiêu suy ngộ cảnh Thiên

THIÊN QUAN ĐẠI ĐẾ hựu khánh ấn

Định chơn PHẬT OAI phong ký niên.

 

Trăng Hai THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN ứng

Thánh phủ minh Chơn Đế thiết khung

THỦY LONG THÁNH MẪU NƯƠNG NƯƠNG cát

Khai sanh tử tôn TRƯỜNG CHƠN CUNG

 

QUAN ĐẾ VƯƠNG LINH QUAN THÁI ÚY

THÁNH MẪU HUYỀN ĐÀN TRUNG ƯƠNG KỲ

CHUẨN ĐỀ THƯỢNG LÃO ĐẠI THẾ CHÍ

Tăng phước THẦN TÀI THÁI TUẾ y.

 

DIÊU TRÌ TÂY VƯƠNG MẪU NƯƠNG NƯƠNG

Nửa cảnh không còn dập dìu ương

Hảo nguyệt phân tác lai như bất

Khấu thủ khấu thủ LÃO MẪU VƯƠNG.

 

HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ TRUNG ƯƠNG ĐẾ

LÔI ĐÌNH NGŨ ĐẠO chương thiên đề

NHIÊN ĐĂNG CỔ PHẬT ĐÔNG HOÀNG TUẾ

NGŨ ĐẾ giáng hạ hội lập tề.

 

Phục thỉnh HOÀNG MINH TÔN

Giai biến khôn vô biến

Nhứt nhứt kiền cầu Phật

Thập đạo tất thị giai

Tánh khả mài thành Phật

Đại từ lực từ bi

Nhứt tâm trì kim bảo

Trực tánh hảo nhu hòa

Khéo giải đạo hạnh chơn

Ba pháp hườn sáng suốt

Thiện Thệ được đời này

Kiến Như Lai Đức Phật

Làm lành Phật pháp theo

Xa đời neo một kệ

Đạo Bồ Đề an lạc

Vóc sáng phát trí vô

Tiêu trừ khổ thường đói

Học nhiều giỏi đúng pháp

Thánh Đế lập khó ai

Mong rằng tài rộng lớn

Đạm bạc khôn ngoan hòa

Tựu Long Hoa hạnh phúc

Thiên giới thực hư không

Đẹp ý lòng cẩn thận.

 

Thiên cơ cửu phẩm trổi phụng cơ

NGŨ ĐẾ TAM HOÀNG chuyển sắp giờ

Bát Quái Đài hòa Đông Nam Bắc

Hòa chặt âm dương ĐẾ khai bờ.

 

Thiên Khai địa mở rõ tám mười

Càn khôn định cấu Long Hoa khôi

Thánh Phật Thần Tiên mười phương tỏa

Khởi ánh long diêu chín phẩm ngôi.

 

Ngày đêm thời khắc rõ tường âu

Mở ra tâm trí điển linh hầu

HOÀNG MẪU phóng quang chơn nguyên mở

Thánh Thần Tiên Phật giải bờ sâu.

 

Có duyên định lực MẸ dìu sang

An lạc hỉ xả hộ pháp gần

Muôn đường hoa nở mau cất bước

Tịnh thủy ma ha rải mát thân.

 

Vô hình rành dạy chuyển hóa linh

Ngày về đã hẹn hướng Thượng Đình

Thức tâm tinh tấn từ bi diệu

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VÔ CỰC MINH.

 

DIÊU TRÌ HOÀNG MẪU tỏa diệu âm

Chín cõi trời hòa khí khai mầm

Lâm triều bát bửu vạn năng khiếu

Nhiệm ý Long Hoa triệu tiên tầm.

 

Chư Phật chư Thánh chư Tiên hiện

Trực kiến MẪU HOÀNG DIỆU HOA LIÊN

Ban vui cứu khổ thi hành hạnh

Bát nhã thuyền từ nay thời Thiên.

 

Tạo càn khôn phụng rồng hiển Thánh

Mở cõi đường LONG LẠC QUÂN sanh

ÂU CƠ phụng trổi đầy Tiên Thánh

Buổi hạ màn xoay chuyển Tam Thanh.

 

ĐỨC HỒNG QUÂN oai thinh khai giải

Tửu chung linh nhiều bận đổi thay

Chín hai ức số truyền mật ý

DI LẠC về Nam điểm đức tài.

 

Điển vô vi chơn tình hấp thụ

Muốn giao hòa phải lọc lý dư

MẪU án công hòa địa dưới trên

Nhứt tâm đảnh trí khởi lậu từ.

 

Nay danh sắc KIM TRÌ HOÀNG MẪU  

Hạ đáo trần tụ đỉnh một bầu

Mở lục hòa hô hấp ngoài trong

Nguyên chơn tử chớ ngại thủ khấu.

 

THẦY ĐÂY MỞ ĐẠO KỲ BA

Trò trung phụng tá giác tha đưa người

Thầy đây năng tại vị thời

Trò từ lộng chữ vọng nơi cơ hàn

Thầy đây phút cuối rạng tầm

Trò vai hiển thị trí thâm tái kỳ

Thầy đây tạm xác thế ni

Trò qua cơ thấu từ bi lực cầu

Thầy đây tầm rõ quán sâu

Trò hành thiên lịnh đối đầu nghiệp thân

Thầy đây xoay thấu khắp đàng

Trò thiện tín hiệp chẳng màng khổ nhơn

Thầy đây vô khóa Thánh quờn

Trò học nhơn thiện xác ngươn thoát đời

Thầy đây hiện ẩn chí bồi

Trò cùng trì bảo biết hồi tỉnh tu

Thầy đây thay lực vô từ

Trò công tâm sách xuất từ mệnh Thiên

Thầy đây khấu chỉ khai truyền

Trò về Thiên cửa ức nguyên phục hồi.

 

Mê tâm loạn tánh ngạ quỷ gần

Từ bi nhẫn nhục bỏ tham sân

Gieo tình thương giúp người giúp bạn

Đoạn ly trần CHÂN MỸ THIỆN căn.

 

Điểm hóa khai quang nhãn tinh tường

Ngưỡng tòa ĐẠI ĐẠO lộng lầu chương

Rõ trong vô ảnh chiêm bao đẹp

Có đủ hay chưa giấc ngũ trường.

 

LINH SƠN TỔ MẪU mở trí hùng

Long Hoa sáng rực phụng xòe ân

Ngất ngây điển lành đất Kim Trì

LỤC CUNG THÁNH MẪU trấn bảo an.

 

Kho tàng NGỌC lộ đuốc mà soi

Nay trần muôn cảnh lạc tâm người

Chớ mong vọng tưởng tên lừng lẫy

Tám chữ vàng chân điển khí trời.

 

Tạm tiếng hồi lâm giá khung khâu

Cung Trì hườn phản nguyên giáo đầu

Ngọc Khung bàn cũ lui tạm thế

Thống lược cờ đồ hiển khương bầu.

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
2:22 CH(Xem: 403)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
3:51 CH(Xem: 561)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
2:05 CH(Xem: 1053)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 1076)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 1093)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 1013)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1287)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 1089)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:39 SA(Xem: 1794)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1690)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 1926)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 1797)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2479)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 2010)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:16 CH(Xem: 3980)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 3013)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3370)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
11:11 SA(Xem: 4343)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.
10:26 SA(Xem: 4315)
Pháp Âm 210-216B. Mẹ Diêu Trì ban Tâm Kim Phật Mẫu cho Giáo Hội Thiên Trường.
3:44 CH(Xem: 3858)
Pháp Âm 217-219E. Diêu Trì Phật Mẫu Tâm Kinh.