DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 11 THÁNG 4 NHUẦN NĂM CANH TÍ

02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5114)
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 11 tháng 4 Nhuần năm Canh Tí
Ngày 2 tháng 6 năm 2020

Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2020_40

 

Vận đồ tam thục dịch thế khư

Kiếm thật hiểm vân họa xảo phù

Phó kiếp nhân đế nhân nhựt đế

Dịch sinh bất sắc kiếm nhịp dư.

 

Lương lương bức xứ thân khương ý

Quang diệu công hoàng cát dĩ vi

Thật giải tinh văn khả bất tư

Qui trung nề kiệm ngoại lâm y.

 

GIANG [HÀ] giăng đối cuộc liệu khó bâu

Dương tam khai triển nghịch chí hầu

Đổi thẩm một cửa trào xuất ý

Lập phận án danh cột xoay sâu.

 

Thống tự tử lôi y thiện tiếng

Giải tản phân kỳ Canh Giáp THIÊN

LIÊN phi khấu thúc tầm bờ Bắc

Vươn chí LẠC HỒNG quán triệt tuyên.

 

Hậu công đếm bước vô hình cội

Thiên lực đại diệu HUỲNH ĐÌNH hội

Vạn xuất vĩnh khôi bất tri danh

Xanh nhãn lục cựu Long Thiên hồi.

 

HOÀNG ÂN XUẤT TỌA ĐIỀN GIANG BẢO

Ngũ bá kính tri vô kỳ lão

Minh minh tâm giải phong vô nhứt

Vô hình đài cảnh hội lai trào.

 

THUẦN VƯƠNG LẬP GIÁO hồi ức xứ

RA TUỒNG NHƠN ĐẠO trải lòng từ

Về khuya xuống ý đài ngươn lãnh

Khải trùng khúc cổ lãng đồng khư.

 

LIÊN HOA ĐẢNH NGỌC VÔ CỰC THIÊN

Chúng thiện Canh niên Tí hiện tiền

Hoạt thiểm chi lạc xưng đa thiệm

TRẬN LINH VÔ NHỨT THÁNH TRÍ HUYỀN.

 

Ngó thấy khung khương ĐẾ MINH HUYỀN

Ba cửa thần trí sắc NHÃN THIÊN

Cơ nguyệt ai diện THÁNH MINH CHÚA

Bách tể phụng rồng CHỦ LÃNH THIÊN.

 

Diệp lạc lưỡng phê khả tại THIÊN

NHỨT CÔNG định đoán hành tu hiển

Muôn ân từ bi cứu độ sanh

Khuyết trần cải bỏ tập thế tiên.

 

LIỄU cẩm hoa đài khướt thủ quan

Nguyên thành thảo trận chơn hống thần

Bất vi bất tại khai khẩu vị

Phong thân một kiếp liễu thông ban

 

Đáp thâu chơn hảo khúc bàn tam

Cẩm nữ vi phong vạn pháp đàm

Lữ tiền chi đáo nguyên thủ ý

Liễu khách chơn như hạnh đạo hàm.

 

Chơn tử xuồng neo bách hồ thiên

Lượng kỳ sơn hải cảnh lộng lầu

Tương tọa tâm tại vận lai nhiên

Hoàng nhi khảo sát tướng pháo đầu

 

Phục kỳ an tự tuồng lớp diễn

Di danh liễu nhiệt sen hồng thấu

Suy nghiệm biển trần mọc gốc nhiên

Hồi luận xuôi cảnh tiên một bầu

 

Liễu rẻ cơ đàng chi giai nguyên

Hoàng hạ cơn ấy nắm một thâu

Còn đâu đùa cợt vui tác chuyển

Bảo sự như y lắm chuyện sầu

 

Xuyên tâm đột phá huệ pháp điển

Giải cuộc trong ngoài lòng thản đâu

Sự hữu xuân tự cảnh lư chiến

Thân nhiên lòng thản kích thước sâu

 

Vô năng vô hữu hóa tự nhiên

Nhơn báo lượng khẻ nguyệt đêm chầu

Trăng soi hiệp đủ bốn phương hiện

Nghịch thiên động họa tu phát cầu.

 

Liễu đối vai xuất thế chiến ngã

Lưu vai tuyệt thuật pháp huy hòa

Từ tâm một pháp vô lượng xuất

Nhịp điệu pháp thơ liểm tất đa.

 

Thanh tịnh không ảnh vi vu hảo

Tọa ánh thinh thiên dạy cảnh bao

Riêng hồi giải cảnh điểm bình minh

Bốn cảnh Tòa Chương thân diệu nào.

 

Hữu giai không hữu tứ phục tân

Vi hữu đắc thuận quới khúc vân

Trải nguồn giải phận mênh mông cảnh

Đất nào chủ lộng vở tuồng sang.

 

Tuồng sang năng tạo đồ cơ vận

HƯNG thịnh LẠC HỒNG dựng bảng khung

VƯƠNG bậc chiếu ký anh hùng trải

Tọa sáng quang minh bảng CHIÊU HÙNG.

 

Bởi do ta tham lam tột cùng

Hỏi vì đâu nhân sinh sanh chúng

Cứ mãi mê ngã mạn do ta

Vòng xoáy dương trần nỗi bất tùng.

 

Cuộc đổi thân tạm cách quy điều

Chào phen xứ bước ca liên khiếu

Chuyển lạc cơ chờ lượt Tây Nam

Y nguyên tiến bước vào danh hiệu.

 

Kể từ nay trần Vương sóng gió

Chậm bước theo tiếng hò phụ minh

Càn không oai lịnh xoay linh

Phước phần từ lối phong đình trụ sâu.

 

Linh tâm kiến minh châu long bệ

Tầm NHIÊN ĐĂNG lưu thế THIÊN GIANG

Nhân thế hỗn độn tai nàn

Nhơn sanh ương cảnh điêu tàn suy nguy.

 

Khinh trời đất gốc tuy ăn lạt

Lộ hối nhiều lắm bạc mà ăn

Dương gian trọng chức tước đàng

Nào hay đời đổi thế gian tiêu rồi.

 

Luật của Thiên dạy lời ba đạo

Khuyên người chừa trung thảo thiện nhân

Dữ làm lành thưởng phạt phân

Tựa lời Ta nói dương trần Kỳ Ba.

 

Mất tâm khí mê sa danh lợi

Giây phút nghe cửa tới thanh thiên

Lo tu nhơn tích phúc hiền

Thiên vô tư chiếu là Thiên tại đời.

 

Cảnh nghịch giả ngây khiếu họa tai

Thế nhân vô nhục phong Ta ngay

Hậu vực khai thối tinh hồi thối

Dục tinh tính loạn khẩu phi khai.

 

Tu thiện lưu sử nhẫn khí tài

Tinh thần sảng khoái đắc quy lai

Thân y thử khuyến chiêu tai vách

Quân tử khấu nhàn xuất nhập khai.

 

Một nhịn hai nhịn khỏi hao tài

Khéo xử diệu mềm có ít ai

Chung ngôn loạn tánh hung tai họa

Chốn thầm băng lén mới lâu dài.

 

Tánh tốt gìn tâm cho thiện chí

Nạn khỏi phước lâu giữ lời phi

Chớ chê bai lập [lại] thị phi chuyện

Lời này ai giữ phận nương vi.

 

Tâm là thiên đường lòng lành thiện

Nghịch TRỜI không đặng nghe Ta khuyên

Đừng làm trái lẻ cầu Ta chẳng

Đức lâm năng khiếu quấy lòng kiêng.

 

Bất hiếu thì đọa biết có mình

Chiều lụy cho xong đẹp ý tình

Kính sợ Trời Phật Thánh Thần tưởng

Giận thì sanh dữ đọa tội hình.

 

Bất khí bất dõng lòng không dối

Không ngang không phạm không kiêu đối

Bất tà bất vọng bất chánh lòng

Không ghét không gây một nhà no.

 

Thích là Phật, Đạo là Tiên nhân

Năng coi năng đọc câu hiểu hòa

Có phước nghe thấy văn thơ pháp

Múa lượm lời Ta réo tiếng đờn.

 

Người nghe Tôi hát một chữ mê

Phân phiên soi xét thế nhân đàng

Lời Thần ý Phật Tiên Thánh đó

THƯỢNG ĐẾ CHỈ TRUYỀN Canh Tí sang.

 

Bởi người vô phước làm dữ mãi

LỊNH TỔ SƯ truyền thập phương khai

Người đời xem đó mau chừa lỗi

Du Thần soi xét thế gian tai.

 

Cơ nói như vầy chẳng hay đời

Thôi thấy nhơn sanh tận suy rồi

Chữ nạn thời suy trần mộng ứng

Thiên Ý tai nghe ở tục thời.

 

Tiếng đàn bi thiết suy trần thế

Cuộc phù cheo leo mãi cứ mê

Luân hồi không khỏi lai diện mục

Thiên Pháp MINH CHÂU gọi mau về.

 

Chỉ mành căng rộng đường phân đất

Xoay mộng cuộc trần tánh còn tiếc

Trời đã rộng mở then cửa chốt

Sớm quay đầu gìn tâm thiện phước.

 

Kiếp sống con người rất vô thường

Chết không nghĩa [là] hết ta [phải] khẩn trương

Học hiểu Phật pháp làm nhân thiện

Định tâm niệm Phật sáng suốt đường.

 

Hẹn ngày mai hoa nở liên trì

Tiếng trống giục ngân vang thần khí

Khứ lộ bàng nhơn THÁNH LÃO HỒNG

QUÂN nương hảo Tây San bồng túy.

 

Nhơn sinh bao phủ nền trời xanh

Nay mây đen phong vũ bão hành

Trút nước [như] thác đổ bao độc khí

Đem lại nhân sinh sự điêu tàn.

 

Người đời luôn cấu xé lẫn nhau

Nên sự gần xa chẳng phục cầu

Chuông đồng tiếp nối vang trong gió

Một đoạn tạm chân bị lún sâu.

 

Biết được tử sanh nhân thế trì

Thấu hiểu huyền cơ mau hồi quy

Bẻ cuộc than thở e hoảng sợ

Non sông đắm chìm điềm thạnh suy.

 

Tiếc thương thế gian vỡ ngọc hư

Dập dồn tai ách bởi không tu

Thảm thương gánh chịu phong ba trận

Chuông vọng tử sanh cảnh sương mù.

 

Khách ai dư đủ thảo lòng thành

Sửa soạn trổ tài điền tự canh

Bi thương trần thế mau phủi hết

Bày tỏ âm hao THIÊN LỊNH hành.

 

Nghe nói lo âu tu bước trải

Ta cười nhân thế bước lui say

Xin hỏi nhân thế nhờ rảo bước

Có yên vô sự nạn ách tai.

 

Bao giờ mới hết sầu lo thế

Cho hay nạn quét đều chiêu lệ

Lưỡng lự không tu phân vân dạ

Bao giờ danh xưng biết được lề.

 

Thuyền nang một chiếc mau bước tới

Tâm phúc thản nhiên chiều ngay lối

Nối điểm chưa mồi sớm tu thân

Trần thoát trùy tâm LỘ ÁNH TRỜI.

 

Một cảnh đời nghiệm suy chiều hướng

Thấy ngày mơi cảnh tượng mộng dương

Gió Tây lai ánh cõi từ bi

Bao phen giải Huỳnh Kỳ ngưỡng vọng.

 

Tây bát nhã đờn trỗi hư không

Cung châu mọc sen nồng bát ngát

Sen nào mọc nở tươi thấm đặt

Soi chơn tâm tu đạt có ai

Lướt thuyền sông khải bản kỳ tài

Cầu bắt nhịp đàng ngay thẳng hội

Gió lay động thuyền vượt không tới

Cảnh tư lương đêm tối trung ngươn

Xoay xu thế mật siết tuần hườn

Ngoài trong ý tiếng đờn nhặt khúc

Lộ tuồng cơ niên Canh vọng thúc

Bước định đầu đại lực từ bi.

 

Thôi đã hết! loạn ly ly loạn

Loạn tánh nhơn vấy hoạ vào thân

Xúi mưu lắm họa sa địa ngục

Khiêu họa khiêu tai thế giái này

Khuyên người làm phải TRỜI ban phước

Họa phước vô môn lấp lửng trược

Phàm tâm phải hiểu đạo lý nhân

Chỉ mành sắp đứt không bóng được.

 

Tục trần gió bụi mãi cứ bay

Sáng đoạn từ đây mệnh an bày

Thế nhân luân sẩy lo tự liệu

Thời này hỗn độn ách một Tây.

 

Tây Đông Nam Bắc bầu nước nổi

Vô ảnh cải hóa hủy diệt người

Bởi đời tệ bạc THIÊN xử thối

Thủy tử thủy lùi xếp niên rồi.

 

Thế giái ngũ uẩn mãi trải dài

Bất phân bất nghĩa bất phải sai

Phải xử diệt bỏ tàn nhân thế

Thập Điện mở rộng chớ khoe tài.

 

Thân ta tuy tục nhơn tâm thiện

Tạo phước gắng công mời khách duyên

Phải suy vô ảnh luôn ẩn nghĩa

Không đổi không dời bồ đề kiên.

 

Năm Canh khó dứt đàn kêu thảm

Phải toan mới đặng tám mốt âm

Có chí ắt chẳng không mắc nạn

Chuông linh đờn réo tọa tánh tâm.

 

Rồng kia xuống biển thiên không kín

Ba phẩm công phu há dễ xin

Có duyên mới biết cơ mật đoái

Chữ DI ĐÀ chói rạng hầu gần.

 

Đừng học thói chiêu tần mộ sở

Diện mục lai mới thấy Huỳnh Cơ

Ngựa không bóng chở hoài [công] rướt khách

Lấy đức tu đạo người đừng bỏ.

 

Trọn ân thuận thảo ở đời

Năm que chạy thẳng hỏa hồi Canh niên

Phán rằng đạo lẽ hành thiên

Bực nhì bực nhứt hành tiên chói hiền.

 

Buổi này phen khổ đảo điên

Mới đó chết đó này khuyên hãy còn

Ở đời phước thiện tu chơn

Chữ nhàn bát nhã tiếng đờn ngọc mâu.

 

Tỏ HUYỀN CHA kẻ ngộ người không

Đặng quả [hay] không cùng ngộ do lòng

Đờn sắp rã tiêu tan bày tỏ

Đờn mãi vang còn tiếng giục vòng.

 

Điển linh tạm dứt trở lui đài

Đêm nay giải sách kế thần cai

Tạm lui Canh Tí long châu ẩn

Muốn tu tận mức tụ đêm nay.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1060)
PHÁP ÂM 2023_12A-D.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 725)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NAY MỞ NGỎ CON ĐÒ RA RƯỚT. ĐỊNH THỜI GIỜ TU PHƯỚC ẮT LÊN. THÁNH NHƠN XUẤT HIỆN ĐỪNG QUÊN. VỀ THI MÀN CUỐI ĐỀ TÊN PHẬT CHỜ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 603)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. THIÊN LUẬT TUỒNG BA CHÓT HẾT THAY. CƠ NÀY HẲN KHÁC DI LẠC THẦY. KHAI MỞ NAM LẦU MINH HOÀNG SẮP. MỞ CỬA VỀ CHẦU ĐÀO KÉP VAI.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 645)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. SẮC TRỜI PHONG ĐỊNH RÕ ANH TÀI. PHỤC MA QUỶ LƯỢNG XOAY THUỞ TIẾNG. ÂN ĐỨC GẦN MỘT TAY THỐNG HIỂN. TAM GIÁO [kỳ] TAM CHỐN HUYỀN MINH CÔNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 603)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 568)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC ĐIỂN MINH CUNG THƯỢNG GIÁO KHAI. HOÀNG THIÊN CỘI PHÁT ĐẠI ĐẠO BÀI. THƯỢNG VÔ KHÔNG PHỤ THIÊN TÔN CẢM ĐẾ ỨNG QUY CƠ NHỨT CHA THẦY.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 1571)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1576)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2012)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SÃY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 1397)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1553)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2073)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 1879)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3501)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3392)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 2891)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3891)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 2904)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 4311)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 2962)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3088)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3401)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3311)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2910)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3187)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2841)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2956)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3159)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2737)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3020)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2898)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2759)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2746)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2684)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3038)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 2938)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3267)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3081)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3206)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 3842)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3787)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3620)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 3796)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3600)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3746)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 5137)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 4780)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4464)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4569)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5011)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5062)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4629)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4544)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 4946)
Pháp Âm 2020_41.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4580)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4616)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4459)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 4831)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4530)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4477)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4686)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 4837)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4739)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 5528)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 5141)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 4795)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.
24 Tháng Hai 20203:08 CH(Xem: 5016)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.