DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM CANH TÍ

02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 1219)
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 11 tháng 4 Nhuần năm Canh Tí
Ngày 2 tháng 6 năm 2020

Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền

 

Vận đồ tam thục dịch thế khư

Kiếm thật hiểm vân họa xảo phù

Phó kiếp nhân đế nhân nhựt đế

Dịch sinh bất sắc kiếm nhịp dư.

 

Lương lương bất xứ thân khương ý

Quang diệu công hoàng cát dĩ vi

Thật giải tinh văn khả bất tư

Qui trung nề kiệm ngoại lâm y.

 

Gian giăng đối cuộc liệu khó bâu

Dương tam khai triển nghịch chí hầu

Đổi thẩm một cửa trào xuất ý

Lập phận án danh cột xoay sâu.

 

Thống tự tử lôi y thiện tiếng

Giải tản phân kỳ Canh Giáp phiên

Liên phi khấu thúc tầm bờ Bắc

Vươn chí Lạc Hồng quán triệt tuyên.

 

Hậu công đếm bước vô hình cội

Thiên lực đại diệu Huỳnh Đình hội

Vạn xuất vĩnh khôi bất tri danh

Xanh nhãn lục cựu long thiên hồi.

 

Hoàng Ân xuất tọa điền Giang Bảo

Ngũ bá kính tri vô kỳ lão

Minh minh tâm giải phong vô nhứt

Vô hình đài cảnh hội lai trào.

 

Thuần vương lập giáo hồi ức xứ

Ra tuồng nhơn đạo trải lòng từ

Về khuya xuống ý đài ngươn lãnh

Khải trùng khúc cổ lãng đồng khư.

 

Liên hoa đảnh ngọc VÔ CỰC THIÊN

Chúng thiện Canh niên Tý hiện tiền

Hoạt thiểm chi lạc xưng đa thiệm

Trận linh vô nhứt thánh trí HUYỀN.

 

Ngó thấy khung khương ĐẾ MINH HUYỀN

Ba cửa thần trí sắc NHÃN THIÊN

Cơ nguyệt ai diện THÁNH MINH CHÚA

Bách tể phụng rồng chủ lãnh thiên.

 

Diệp lạc lưỡng phê khả tại thiên

Nhứt công định đoán hành tu hiển

Muôn ân từ bi cứu độ sanh

Khuyết trần cải bỏ tập thế tiên.

 

Liễu cẩm hoa đài khướt thủ quan

Nguyên thành thảo trận chơn hống thần

Bất vi bất tại khai khẩu vị

Phong thân một kiếp liễu thông ban.

 

Đáp thâu chơn hảo khúc bàn tam

Cạnh nữ vi phong vạn pháp đàm

Lữ tiền chi đáo nguyên thủ úy

Liễu khách chơn như hạnh đạo hàm.

 

Chơn tử xuồng neo Bắc hồ thiên

Lượng kỳ sơn hải cảnh lộng lầu

Tương tọa tâm tại vận lai nhiên

Hoàng nhi khảo sát tướng pháo đầu

Phục kỳ an tự tuồng lớp diễn

Di danh liễu nhiệt sen hồng thấu

Suy nghiệm biển trần mọc gốc nhiên

Hồi luận xuôi cảnh tiên một bầu

Liễu rẻ cơ đàn chi giai nguyên

Hoàng hạ cơn ấy nắm một thâu

Còn đâu đùa cợt vui tát chuyển

Bảo sự như y lắm chuyện sầu

Xuyên tâm đột phá huệ pháp điển

Giải cuộc trong ngoài lòng thản đâu

Sự hữu xuân tự cảnh lư chiến

Thân nhiên lòng phản kích thước thâu

Vô năng vô hữu hóa tự nhiên

Nhơn báo lượng thẻ nguyệt đêm chầu

Trăng soi hiệp đủ bốn phương hiện

Nghịch thiên động họa tu phát cầu.

 

Liễu đối vai xuất thế chiến ngã

Lưu vai tuyệt thuật pháp huy hòa

Từ tâm một pháp vô lượng xuất

Nhịp điệu pháp thơ liểm tất đa.

 

Thanh tịnh không ảnh vi vu hảo

Tọa ánh thinh thiên dạy cảnh bao

Riêng hồi giải cảnh điểm bình minh

Bốn cảnh tòa chương thân diệu nào.

 

Hữu giai không hữu tứ phục tân

Vi hữu đắc thuận quới khúc vân

Trải nguồn giải phận mênh mông cảnh

Đất nào chủ lộng vở tuồng sang.

 

Tuồng sang năng tạo đồ cơ vận

Hưng thịnh Lạc Hồng dựng bảng khung

Vương bậc chiếu ký anh hùng trải

Tọa sáng quang minh bảng Chiêu Hùng.

 

Bởi do ta tham lam tột cùng

Hỏi vì đâu nhân sinh sanh chúng

Cứ mãi mê ngã mạn do ta

Vòng xoáy dương trần nổi bất tùng.

 

Cuộc đổi thân tạm cách quy điều

Chào phen xứ bước ca liên khiếu

Chuyển lạc cơ chờ lượt Tây Nam

Y nguyên tiến bước vào danh hiệu.

 

Kể từ nay trần vươn sóng gió

Chậm bước theo tiếng hò phụ minh

Càn không oai lịnh xoay linh

Phước phần từ lối phong đình trụ sâu.

 

Linh tâm kiến minh châu lân bệ

Tầm nhiên đăng lưu thế thiên giang

Nhân thế hỗn độn tai nàn

Nhơn sanh ương cảnh điêu tàn suy nguy.

 

Khinh trời đất gốc tuy ăn lạt

Lộ hối nhiều lắm bạc mà ăn

Dương gian trọng chức tước đàng

Nào hay đời đổi thế gian tiêu rồi.

 

Luật của Thiên dạy lời ba đạo

Khuyên người chừa trung thảo thiện nhân

Dữ làm lành thưởng phạt phân

Tựa lời ta nói dương trần kỳ ba.

 

Mất tâm khí mê sa danh lợi

Giây phút nghe cửa tới thanh thiên

Lo tu nhơn tích phúc hiền

Thiên vô tư chiếu là thiên tại đời.

 

Cảnh nghịch giả ngây khiếu họa tai

Thế nhân vô nhục phong ta ngay

Khẩu vực khai thối tinh hồi thối

Dục tinh tính loạn khẩu phi khai.

 

Tu thiện lưu sử nhẫn khí tài

Tinh thần sảng khoái đắc quy lai

Thân y thử khuyến chiêu tai vách

Quân tử khấu nhàn xuất nhập khai.

 

Một nhịn hai nhịn khỏi hao tài

Khéo xử diệu mềm có ít ai

Chung ngôn loạn tánh hung tai họa

Chốn thầm băng lén mới lâu dài.

 

Tánh tốt gìn tâm cho thiện chí

Nạn khỏi phước lâu giữ lời phi

Chớ chê bai lấp thị phi chuyện

Lời này ai giữ phận nương vi.

 

Tâm là thiên đường lòng lành thiện

Nghịch trời không đặng nghe ta khuyên

Đừng làm trái lẻ cầu ta chẳng

Đức lâm năng khiếu quấy lòng kiêng.

 

Bất hiếu thì đọa biết có mình

Chiều lụy cho xong đẹp ý tình

Kính sợ Trời Phật Thánh Thần tưởng

Giận thì sanh dữ đọa tội hình.

 

Bất khí bất dõng lòng không dối

Không ngang không phạm không kiêu đối

Bất tà bất vọng bất chánh lòng

Không ghét không gây một nhà no.

 

Thích là Phật đạo là Tiên nhân

Năng coi năng đọc câu hiểu hòa

Có phước nghe thấy văn thơ pháp

Múa lượm lời ta réo tiếng đờn.

 

Người nghe tôi hát một chữ mê

Phân phiên soi xét thế nhân đàng

Lời Thần tiếng Phật Tiên Thánh đó

Thượng Đế chỉ truyền Canh Tý sang.

 

Bởi người vô phước làm dữ mãi

Lịnh Tổ Sư truyền thập phương khai

Người đời xem đó mau chừa lỗi

Du Thần soi xét thế gian tai.

 

 Cơ nói như vầy chẳng hay đời

Thôi thấy nhơn sanh tận suy rồi

Chữ nản thời suy trần mộng ứng

Thiên ý tai nghe ở tục thời.

 

Tiếng đàn bi thiết suy trần thế

Cuộc phù cheo leo mãi cứ mê

Luân hồi không khỏi lai diện mục

Thiên Pháp minh câu gọi mau về.

 

Chỉ mành căng rộng đường phân đất

Xoay mộng cuộc trần tánh còn tiếc

Trời đã rộng mở then cửa chốt

Sớm quay đầu gìn tâm thiện phước.

 

Kiếp sống con người rất vô thường

Chết không nghĩa hết ta khẩn trương

Học hiểu Phật pháp làm nhân thiện

Định tâm niệm Phật sáng suốt đường.

 

Hẹn ngày mai hoa nở liên trì

Tiếng trống giục ngân vang thần khí

Khứ lộ bàng nhơn Thánh Lão Hồng

Quân nương hảo Tây San bồng túy.

 

Nhơn sinh bao phủ nền trời xanh

Nay mây đen phong vũ bão hành

Trút nước thác đổ bao độc khí

Đem lại nhân sinh sự điêu tàn.

 

Người đời luôn cấu xé lẫn nhau

Nên sự gần xa chẳng phục cầu

Chuông đồng tiếp nối vang trong gió

Một đoạn tạm chân bị lún sâu.

 

Biết được tử sanh nhân thế trì

Thấu hiểu huyền cơ mau hồi quy

Bẻ cuộc than thở e hoảng sợ

Non sông đắm chìm điềm thạnh suy.

 

Tiếc thương thế gian vở ngọc hư

Dập dồn tai ách bởi không tu

Thảm thương gánh chịu phong ba trận

Chuông vọng tử sanh cảnh sương mù.

 

Khách ai dư đủ thảo lòng thành

Sửa soạn trổ tài điền tự canh

Bi thương trần thế mau phủi hết

Bày tỏ âm hao thiên lịnh hành.

 

Nghe nói lo âu tu bước trải

Ta cười nhân thế bước lui say

Xin hỏi nhân thế nhờ rảo bước

Có yên vô sự nạn ách tai.

 

Bao giờ mới hết sầu lo thế

Cho hay nạn quét đều chiêu lệ

Lưỡng lự không tu phân vân dạ

Bao giờ danh xưng biết được lề.

 

Thuyền nang một chiếc mau bước tới

Tâm phúc thản nhiên chiều ngay lối

Nối điểm chưa mồi sớm tu thân

Trần thoát trì tâm lộ ánh trời.

 

Một cảnh đời nghiệm suy chiều hướng

Thấy ngày mơi cảnh tượng mộng dương

Gió Tây lai ánh cõi từ bi

Bao phen giải Huỳnh kỳ ngưỡng vọng.

 

Tây bát nhã đờn trổi hư không

Cung châu mọc sen nồng bát ngát

Sen nào mọc nở tươi thấm đặc

Soi chơn tâm tu đạt có ai

Lướt thuyền sông khải bản kỳ tài

Cầu bắt nhịp đàng ngay thẳng hội

Gió lay động thuyền vượt không tới

Cảnh tư lương đêm tối trung ngươn

Xoay xu thế mật xiết tuần hườn

Ngoài trong ý tiếng đờn nhặt khúc

Lộ tuồng cơ niên Canh vọng thúc

Bước định đầu đại lực từ bi.

 

Thôi đã hết! loạn ly ly loạn

Loạn tánh nhơn vấy hoạ vào thân

Xúi mưu lắm họa sa địa ngục

Khiêu họa khiêu tai thế giái này

Khuyên người làm phải trời ban phước

Họa phước vô môn lấp lững trược

Phàm tâm phải hiểu đạo lý nhân

Chỉ mành sắp đứt không bóng được.

 

Tục trần gió bụi mãi cứ bay

Sáng đoạn từ đây mệnh an bày

Thê nhân luân sẩy lo tự liệu

Thời này hỗn độn ách một tây.

 

Tây đông Nam Bắc bầu nước nổi

Vô ảnh cải hóa hủy diệt người

Bởi đời tệ bạc thiên xử thôi

Thủy tử thủy lùi xếp niên rồi.

 

Thế giái ngũ uẩn mãi trải dài

Bất phân bất nghĩa bất phải sai

Phải xử diệt bỏ tàn nhân thế

Thập điện mở rộng chớ khoe tài.

 

Thân ta tuy tục nhơn tâm thiện

Tạo phước gắng công mời khách duyên

Phải suy vô ảnh luôn ẩn nghĩa

Không đổi không dời bồ đề kiên.

 

Năm Canh khó dứt đàn kêu thảm

Phải toan mới đặng tám mốt âm

Có chí mới hẳn không mắc nạn

Chuông linh đờn réo tọa .. tâm.

 

Rồng kia xuống biển thiên không kín

Ba phẩm công phu há dễ tin

Có duyên mới biết cơ mật đoái

Chữ Di Đà chói rạng hồng trần.

 

Đừng học thói chiêu tần mộ sở

Miệng lai mới thấy huyền cơ

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
2:22 CH(Xem: 404)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
3:51 CH(Xem: 563)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
2:14 CH(Xem: 749)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 1053)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 1076)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 1094)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 1013)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1289)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 1089)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:39 SA(Xem: 1795)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1690)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 1926)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 1797)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2479)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 2010)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:16 CH(Xem: 3981)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 3013)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3370)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
11:11 SA(Xem: 4343)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.
10:26 SA(Xem: 4315)
Pháp Âm 210-216B. Mẹ Diêu Trì ban Tâm Kim Phật Mẫu cho Giáo Hội Thiên Trường.
3:44 CH(Xem: 3858)
Pháp Âm 217-219E. Diêu Trì Phật Mẫu Tâm Kinh.