DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM TÂN SỬU

29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3312)
 
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 23 Tháng 9 Năm Tân Sửu
28/10/2021
Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo
 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe 
PHÁP ÂM 2021_28

ĐIỂN gởi con hiền dựa Liên Hoa

CHUYỂN căn huệ mạng khắp gần xa

CHỈ đường hướng thẳng con lèo lái

KHUYÊN chí bền tâm tựa Liên Toà.

 

LIÊN Hoa luân chuyển đổi đời tân

TOÀ diệu đức thi đón con trần

NGƯƠN Ba huân chuyển bình cộng lạc

HẠ màn mắc bẫy đừng chạy quanh.

 

Chạy quanh cố chạy đà mắc bẫy

Xa đường lạc bến cứ vòng quay

Rồi uổng cuộc thi bỏ mất trường

Mẫu thấy buôn lơi lắm xác thây.

 

Nhìn xem mọi lẽ ấm vui tươi

Mọi nơi thưa thớt quá nhiều rồi

Chuyển cơ trong lúc thương ban rải

Đời đúng mức mòn hao rớt rơi.

 

Nhớ lời tích thiện làm lành sống

Trọng đức ấm no đủ đầy con

Con chung bọc một CHA một MẸ

Đức tài vẹn cả mới đặng còn.

 

ĐẶNG TỒN  NHỜ TRỜI THƯƠNG ĐIỂN PHỦ

Con MẪU bao nhiêu còn đặng tu

Cứ lo danh lợi quên chiều sớm

Vì đâu con phải đoạ đày tù.

 

Đày tù vòng thắt không mong trở

Thấy con của MẸ mất rồi ơ

Dõi theo thỏm thắc đêm ngày nhớ

Khổ MẸ không hề chớp mắt chờ.

 

Mắt chờ chuyển điển đồ thơ dặn

Lèo lái dẫn đường có tài năng

Đừng ham những chuyện mênh mông quá

Bạc tiền danh lợi bất hoà hanh.

 

Hoà hanh khi dễ chẳng tưởng đạo

Vàng nhờ thử lửa biết thấp cao

Ở đời do cạnh tranh phải khổ

Réo kêu chẳng dòm nữa ra sao.

 

Ra sao thì trẻ già u ám

Tranh ăn bất kể mặc khổ kham

Thấy coi lơi lã thì mê mãi

Sao con chẳng nghĩ việc đúng làm.

 

Đúng làm theo cổ xưa đạo đức

Nghe MẸ chỉ rành đường lối thức

Ghi vào tâm cải hối làm lành

Công cao sáng rạng anh tài chất.

 

Tài chất bực hùng anh cố ráng

Mức đậu cao cho con thoả mãn

Về MẸ CHA bồng bế con thơ

Mong con đặng sống còn phong bảng.

 

Phong bảng hiền ơi hỡi nghe đây

Con cố gắng chờ ngày lừng lẫy

Sớm lo tu sửa thảo làm lành

Ngày rất ngắn mất còn tới thấy.

 

Tới thấy cảnh biến hình đau khổ

Khắp thế trần trôi nổi việc to

Các con nghe MẸ nang phân lo

Thời cuộc đã tiêu hao con chớ.

 

Con chớ dại kẻo qua ngày trễ

Xác hồn hao thuyền đâu mà về

Chữ [nghi] ngờ đưa đến vực thẩm sâu

Chọn theo MẸ sắc son con trẻ.

 

CON TRẺ SỬA CHO MAU MẸ RƯỚC

Xuống điển lành bửu nang con được

Chỉ cần con cố trí bền tâm

Biết làm phải hằng ngày tạo phước.

 

Tạo phước thiện cứu giúp đồng bào

BIẾT LÀM HIỀN TU TẬP ĐẠO CAO

HỌC CHỮ BIẾT ĐỒNG QUY VỀ MẸ

Thẳng đàng đi mới tới danh hào.

 

Danh hào nhớ cho tròn một chữ

CHỮ TỪ [BI] [TRONG] LÒNG LÀ RỐT [RÁO] CHỮ TU

LÒNG NHÂN TRỌN ĐẠO CÔNG PHU RÁN

Đừng theo tà đạo đó là ngu.

 

Là ngu nhớ sửa mà bòn đức

LUẬT [THIÊN] RẤT KHÓ TẠI KHÔNG SỢ LUẬT

NGÔI PHẬT ĐƯỜNG CÓ ĐỦ QUYỀN NĂNG

Nên phải chịu đảo điên khổ cực.

 

Khổ cực dạy công bình bác ái

Nên Thánh Tiên chọn bực đức tài

Phật Tiên Thánh dạy nhơn dạy nghĩa

Nên cần mẫn sớm trưa quả dầy.

 

Quả dầy ban thương kê ấn ký

Trường thi công quả bốn phương qui

Cố công khen chấm bảng vàng có

Giáo lý dạy con rán đậu thi.

 

Đậu thi tu học làm hiền chánh

Có hồn có xác hiện tu hành

Mê trần con cứ bịn đeo mãi

Đủ lộc thực cây trái tốt lành.

 

Tốt lành chung lo cố gắng con

Biết tạo bòn âm đức con còn

Của kho phúc đức xây nầy nhận

Cháu con no ấm đủ đầy tròn.

 

Đầy tròn con hỡi không danh lợi

Gia đình hạnh phúc ấm êm đời

Lo tròn chữ hiếu song thân đáp

Công ơn CHA MẸ triệu muôn lời.

 

MUÔN LỜI CHỈ DẠY [CON] ĐÂU TIN [LỜI] MẸ

MA QUỶ NÓ LINH LẮM [CON] SAY MÊ

MỚI HỌC [CON] MUỐN ĐƯỢC LÀM QUAN LỚN

MỚI TU [CON] MUỐN NHẬP NIẾT BÀN VỀ.

 

Bàn về khởi sự tự nơi tâm

Làm sái ai coi cứ muốn làm

Chửi mắng nhau chẳng còn luân lý

Đẩy theo hoài MẸ thấy dư trăm.

 

Dư trăm chỉ miếng cần nhịn nhẫn

Mở miệng cười đâm thọt bỉ thân

Tiên bỉ xử mới được rồi xét

Cổ ngày xưa tiến hoá dạy nhân.

 

Dạy nhân mới đẻ lòng mọc cánh

CHA MẸ đẻ sanh con lớn nhanh

Lớn lên THẦY dạy dỗ luôn thành

Lo hy sinh vì con thế cảnh.

 

Thế cảnh đời thiếu tu bậu bạn

Thấy thế đời sắp lọt hố nàn [nạn]

LUẬT TÂN ĐỂ THI ĐỜI NÀY TỚI

Đồng ban ra chọn bực hiền nhân.

 

NGÔI HOÀNG MẪU DẠY RÀNH TÂN LUẬT

ĐIỂN XUỐNG LỜI HOÀNG [MẪU] BẬC CHUYỂN CƠ

LỜI CHÂU MẸ CẬY CON THƠ

BAN TRUYỀN LỜI LẼ THIÊN CƠ LUẬT NÀY.

 

Lý con phải đổi thay tư vị

Nếu mà sai luật trị cầm cân

Làm người đổi luật cân phân

Nếu mà sai trật tội phần chất cao.

 

Sai một nét con vào lầm lỗi

Phiền ơn trên xử tội chấp hành

Nhớ rằng hiếu hạnh thiện lành

Căn tiên chẳng nhiễm đua giành nghinh ngang.

 

CHA MẸ sanh mười nặng non đảnh

Nếu lỗi lầm mất tánh thiện lương

Dưỡng con khó nhọc mọi đường

Nếu mà mất tánh tình thương đâu còn.

 

Phải nghe nhớ làm con ghi tạc

Phần anh em nào khác thân mình

Hiếu nhi nhớ giữ nghĩa tình

Cùng chung một bậc như mình khác chi.

 

PHẢI TUÂN LỜI VÔ VI CÁC BẬC

Phải tuân lời thiên bậc MẸ CHA

Thành tâm kính trọng ÔNG BÀ

Nhớ mà giữ trọn đạo nhà cho xong.

 

Tu lẫn trốn ngồi không đứng vững

Nếu con nào chập chững mới vào

Lo tròn tu học công lao

Dắt dìu thiện tánh con nào lòng son.

 

Con có đạo muốn cao chẳng trọn

Đừng bỏ lơ cho tròn bản thân

Tu lo gìn giữ bốn ân

Tu hành trau sửa bản thân cho tròn.

 

Nay gặp cảnh hao mòn giảng dạy

Chuyển khuyên con MẸ dạy tình thương

Lời cơ điển xuống lo lường

Chỉ con tu học biết trường đạo nhân.

 

MẸ THẦY dạy lời phân hoá độ

Cho các con tái ngộ kỳ ba

RÁN LÀM CHO ĐÚNG LỆNH CHA

THÌ CON MỚI TRÁNH MÀN BA ÁCH NÀN.

 

Nhắc các con nghe chăng lời MẸ

Bao nhiêu cơ điển MẸ xuống dòng

Bấy nhiêu tâm huyết MẸ trông

Thấy con lần lượt trôi sông xác hài.

 

Vì đâu quên con sai bỏ vị

Ngẫm nghĩ đời lu trí quên tu

Cảnh khổ chồng chất lu bù

Lòng lo thiếu bạc [tiền] quên tu sao thành.

 

MẸ chỉ con tu hành nhớ kỷ

Giữ bốn ân MẸ chỉ cho con

Đó là điểm học lo xong

Con nên cố gắng thì con sẽ tròn.

 

Phải nhớ lại lo bòn công quả

Ba mươi năm luân trả trần lao

Tủi buồn chẳng được tài cao

Bao quanh dòm ngó được nào chẳng ai.

 

Cười vật chất có tài năng chẳng

Căn đâu bền giàu sang tính lo

Tại đời vô đạo lăng lố

Phải đành bị dẹp là khổ chớ than.

 

Đây dê đá đụng càn đầu khỉ

Chúa Hầu Vương bị Quỷ Sa Tăng

Địa cầu sắp nổ tan hoang

Hầu Vương múa gậy quơ ngang tan tành.

 

Hồi quyết liệt lăng xăng nhảy múa

Gà độ cao dài cựa năm thua

Gà ô giò láy đuổi lùa

Lửa cao ngựa chạy thiệt thua đau bàn.

 

Khỉ đã hết bị tăng kê đấu

Chú gà nghề nổ lậu bùng hung

Tứ Cường kiện tướng lung tung

Hoa Trung trụi cánh chết chung đủ bề.

 

Mắc gió lì ủ ê ra sức

Có tài năng mà giựt giới công

Cơn nguy gây cấn ngoài trong

Tránh nàn sao kịp thần phong truy cùng.

 

Nhắc lại con gốc chung nhánh lá

Dắt dìu nhau tất cả lo tu

Lo làm công quả công phu

Dắt dìu thiện tánh cần tu lập đời.

 

Lời dạy dắt mỗi người tu sửa

Phải lo cần đạo đức sống còn

PHẢI LO TU SỬA MÓT BÒN

LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC SỐNG CÒN VẠN NIÊN.

 

Đạo là đường thông liên thông suốt

Biết đạo rồi từng bước đi lên

Vượt cao tăng tiến xây nền

Trước dau sau trước đừng quên lo tròn.

 

Vì đời khổ ớ con sáu chữ

NIỆM NAM MÔ TA TỰ ĐỊNH TÂM

Niệm Phật rán niệm âm thầm

Quỷ ma ma quỷ nó khâm vô cùng.

 

Ân mức chót phải dùng tu sửa

Mót sau cùng sàng lựa ớ con

Nghe theo mà giữ cho tròn

Con nào tháo vát có công việc lành.

 

MẸ vắng bóng chỉ rành cơ giữ

Để ngày sau dụng sự khi tu

Nếu con ham lợi mê mù

Mà không chịu học lo tu sao thành.

 

CHA đình một nhắc rành chữ đức

Dạy đủ đầy chớ trượt nghe con

Con ơi cho kíp bót mòn

Sắp gần ngày HỘI HOA LONG kịp về.

 

Một con phải chỉnh tề tu sửa

Phải lo cần hằng bữa trong tâm

Dứt điều thù nghịch thậm thâm

Phải lo trả hiếu ân thâm sanh thành.

 

Hai con phải thi hành nhớ kỷ

Giữ bốn ân MẸ chỉ cho con

Trước là thuỷ thổ nước non

Ân Thầy ân Tổ làm con hiếu hiền.

 

Ba con phải biết [Cửu] Huyền Tông Tổ

Cùng đồng bào gắng cố bọc quanh

Tứ Ân phải nhớ cho rành

Hiếu trung là trước chớ đành lãng xao.

 

Bốn con phải cùng nhau huynh đệ

Cùng anh em chung bể ruột rà

Làm trai ân Chúa nghĩa Cha

Ân Thầy dạy dỗ mới ra danh tài.

 

Năm con phải hằng ngày tu học

Ơn đất trời bảo bọc chở che

Thánh Hiền Tiên Phật biết nghe

Không nên làm quấy căn dè lỗi không.

 

Sáu con phải điều đồng luật pháp

Phải làm sao cho hạp cho phù

Cố lo cho có chữ tu

Tu nhân học Phật công phu cho tròn.

 

Bảy con phải chiều lòn tích đức

Ai đánh mình cần nhứt nhịn người

Nhịn người chẳng thiệt ta cười

Nhịn người có một chín mười nhịn chung.

 

Tám con phải gặp hung hoá kiết

Rán nhịn nhau cho thiệt là hiền

Nhịn cho tâm khỏi ưu phiền

Nhịn cho an lạc phước liền theo con.

 

Chín con phải sắc son lời dặn

Chung giống nòi giúp đặng nhau cùng

Con người sao đứa dữ hung

SẨY SÀNG BA LƯỢT KIẾT HUNG [SẼ] HÃN TƯỜNG.

 

Mười con phải tình thương huynh đệ

Trọn làm người thủ lễ trước sau

Giúp người gặp cảnh khổ đau

Nhớ chung nòi giống đồng bảo đừng quên.

 

Mười điều trên nêu lên ta nhớ

Mười thiện điều ân Tổ ân Thầy

Công CHA nghĩa MẸ ân THẦY

Dạy con MƯỜI THIỆN điểm đây tích tròn.

 

Ban ký điển lòng son vững dạ

HỘI LONG HOA màn hạ diễn tuồng

Cho hay mới nói MẸ thương

Màn này con phải đậu trường giúp nhau.

 

Cơ điển chuyển MẸ trau gon hỡi

Nhắc nghe chăng lui tới MẸ thường

Bao nhiêu cơ điển điểm tường

Bấy nhiêu tâm huyết tình thương MẸ dành.

 

Được vào thi bảng danh cấp đậu

Chấm mỗi con danh hậu sau này

Con ôi gìn giữ đừng sai

Đạo tâm hiền đức nay mai đắc thành.

 

Đắc thành biết lòng thành chịu cực

Dù khó khăn từng bước đi lên

PHONG THẦN danh bảng có tên

Chỉ con cố gấp lập nên công hầu.

 

Nay chuyển điển thơ câu MẸ nhắc

Gặp màn này thử thách con ơi

Con tu đi tắc kịp rời

Gái trai nam nữ Y LỜI LUẬT THIÊN.

 

Ngồi cung điện CHA HUYỀN đâu nỡ

Nỡ xuống tay phạt khổ con thơ

LONG HOA ĐẠI HỘI TỤ DO

Con nào có phận sự lo biết nhiều.

 

Bút chấm công CHA kêu THẦY gọi

Sắp cận đây đời mới làm đà

Chín phương PHÁP ĐẠO MẸ CHA

MỘT THIÊN HUỲNH ĐẠO KHAI RA MẤT CÒN.

 

Luật thay đổi Thiên Cung CHA lệnh

LONG HOA TÂN [LUẬT] phổ biến đủ đầy

LONG HOA TÂN LUẬT tới đây

Đồng ban ra chọn hiền tài bậc nhơn.

 

Rành tân luật hiền nhơn CHA cậy

Cậy con thơ luật nầy lịnh tuân

Lãnh huyền cơ lẽ CHA phân

Chấp hành cho đúng cầm cân luật này.

 

Thân khó toàn làm sai chịu phạt

Lọt hố sâu đời sắp tiêu tan

Chẳng lo tránh khỏi nạn mang

Héo mòn tâm khổ khóc than xin cầu.

 

Thi đời này xót đau điên đảo

MẸ HUYỀN VI BAN ĐẠO KỲ BA

Gái trai nhớ lời giữ dạ

Lời nào cũng giữ đó là phải tuân.

 

Nói cạn tiếng dạy phân chẳng chịu

Khi ngạo cười chẳng lịu lo thân

Bất hoà gây cấn miếng ăn

Chẳng tưởng CHA MẸ chẳng tuân ngạo cười.

 

Đạo lu mờ kéo lôi ma quỷ

Thu hẹp đường cơ chỉ dắt cho

Nghe đây ơi hỡi rán dò

Đường chơn lý độ MẸ hò con nghe.

 

Màn lớp thử thi đề nhân đức

Thử các con học lực tu sao

Hết cơn gian khổ mới vào

Con cố chờ ngày khai đạo hầu [cận] [Minh] Vương.

 

Chờ LONG HỘI chiều nương phải nhớ

Khổ CHA thương cuộc cờ còn mất

Vì thời cuộc biến tất bật

Nhớ nghe con tin tưởng Phật lo tu.

 

Làm điều chơn công phu cần xét

Chút học tài mà hét chống kình

Cho rằng mình giỏi người tin

Khoe cao khoe giỏi chống kình đem ra.

 

Con hiền có MẸ CHA dìu dắt

Đời Hạ Ngươn thao lượt chẳng lành

Con ơi chết chắc lợi danh

Thấy đâu cũng khổ tranh dành làm chi.

 

Kình hại nhau cũng vì quyền bạo

Nhìn thấy mà điên đảo lòng đau

Trận Ba chết chắc lộn nhào

Lời khuyên mình sửa TU VÀO HỘI LONG.

 

Các con nghe bực công mức chót

Con nào tu đạt lọt quả thành

Điển cơ MẸ dạy nhắc rành

Có tu mười kiếp quả lành con ơi.

 

Gấp rồi con thế thời còn mất

Tu khó thành sai trật con làm

THÁNH THẦN TIÊN PHẬT GIÁNG PHÀM

LÀ DO THƯỢNG ĐẾ LỆNH KHÂM CHỈ TRUYỀN.

 

Bòn cho kịp TU HIỀN bồi đắp

Bền lòng son tạo lập tự do

Mùa Xuân hưởng đặng ấm no

Muôn năm bền vững nắm cờ âu ca

 

MẸ lo sợ năm ba sầu thảm

Tại các con không lãm tường chi

CHA răn đánh phạt tội nhi

MẸ đứng ra lãnh xin gì cho con?!

 

MẸ buồn khổ mỏi mòn con hỡi

Cố con ôi nông nổi làm chi

Chẳng tin tới việc nạn ghì

Máu điều tuôn chảy thể chi sống còn.

 

Thác về Tiên ớ con gìn giữ

Để sau này bỏ dữ bỏ hung

Vua Tiên cai trị cung căn

Hữu duyên phần hưởng đặng Cung Tiên hồi.

 

Con u trệ nhìn rồi lớn tuổi

Lo lợi danh lầm lỗi kiếm tiền

Quên lời MẸ dặn Cung Tiên

LÀM SAI PHẠM LUẬT ĐIỀU THIÊN TIÊU HỒN.

 

Con lặn hụp đâu còn kịp nữa

Tăng lỗi nhiều hằng bữa con gieo

Vì danh lợi cả bám theo

Phải lo sám hối biết gieo đức lành.

 

Sắp tới đây mỏng manh von hỡi

Chuyển sụp rung thay đổi thế gian

Khắp nhơn gian lụt giông tàn

Thây trôi đầy mặt biển ngàn thúi tanh.

 

Cửa nhà đất tanh banh sụp đổ

Hết mong gì kẻ ở người đi

Chẳng tin tới việc chuyện gì

Sóng to gió chụp tại vì đổi thay.

 

Các con thảo thẳng ngay minh chánh

Lời ngọc vàng con hạnh MẸ hiền

Các con ân điển MẸ khuyên

Con nào như một vui yên cung hồng.

 

Chúc các con thành công mọi việc

Nghĩa tình ân con biết chung vai

HÒA ĐỒNG THỐNG NHẤT ĐỪNG SAI

Sống trong an hưởng mỗi ngày nêu cao.

 

Chúc tất cả con vào LONG HỘI

Chúc thành công đạt cõi Tây Cung

Hoa sen đua nở khắp cùng

Đón chào nam nữ hưởng chung đề huề.

 

Dứt lời MẸ trở về Tây bạch

Chúc mừng sang bỏ sạch trật hư

Đông Tây Nam Bắc thiện từ

Chúc con của MẸ qui tu trở về.

 
 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 124)
PHÁP ÂM 2023_16A-D
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 190)
PHÁP ÂM 2023_15A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 140)
PHÁP ÂM 2023_14A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 891)
PHÁP ÂM 2023_13A-D.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1343)
PHÁP ÂM 2023_12A-D.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 988)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NAY MỞ NGỎ CON ĐÒ RA RƯỚT. ĐỊNH THỜI GIỜ TU PHƯỚC ẮT LÊN. THÁNH NHƠN XUẤT HIỆN ĐỪNG QUÊN. VỀ THI MÀN CUỐI ĐỀ TÊN PHẬT CHỜ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 898)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. THIÊN LUẬT TUỒNG BA CHÓT HẾT THAY. CƠ NÀY HẲN KHÁC DI LẠC THẦY. KHAI MỞ NAM LẦU MINH HOÀNG SẮP. MỞ CỬA VỀ CHẦU ĐÀO KÉP VAI.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 835)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. SẮC TRỜI PHONG ĐỊNH RÕ ANH TÀI. PHỤC MA QUỶ LƯỢNG XOAY THUỞ TIẾNG. ÂN ĐỨC GẦN MỘT TAY THỐNG HIỂN. TAM GIÁO [kỳ] TAM CHỐN HUYỀN MINH CÔNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 855)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 786)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC ĐIỂN MINH CUNG THƯỢNG GIÁO KHAI. HOÀNG THIÊN CỘI PHÁT ĐẠI ĐẠO BÀI. THƯỢNG VÔ KHÔNG PHỤ THIÊN TÔN CẢM ĐẾ ỨNG QUY CƠ NHỨT CHA THẦY.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 1792)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1823)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2251)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SÃY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 1607)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1739)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2310)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2175)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3755)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3642)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3089)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4122)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3120)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 4966)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3181)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3629)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3528)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3120)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3424)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3039)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3159)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3402)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2934)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3236)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3171)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3042)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2992)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2905)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3209)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3152)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3461)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3291)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3420)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4057)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3989)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3841)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4048)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3806)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3984)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 5389)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5075)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4691)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4749)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5272)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5309)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4847)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4764)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5166)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5281)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4844)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4839)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4680)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 5068)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4761)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4716)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4903)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 5058)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4972)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.