DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 24 THÁNG 2 NĂM TÂN SỬU

08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3292)
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 24 Tháng 2 Năm Tân Sửu
Ngày 5 tháng 4 năm 2021
Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo

 

 

PHÁP ÂM 2021_6

  

Tu tâm rộng lượng trọn hiền

Hành đạo dứt bỏ xích xiềng trần gian

Tu tâm thông hiểu mọi đàng

Hành đạo tránh khỏi lục trần biển mê

Tu tâm ngộ tánh dựa kề

Hành đạo tịnh niệm bồ đề định chơn

Tu tâm theo pháp vi hườn

Hành đạo xã bỏ giận hờn si mê

Tu tâm buôn bỏ nhún chề

Hành đạo khôn khéo mọi bề bỏ trôi

Tu tâm lánh trược mài giồi

Hành đạo tiến tới độ đời khai duyên

Tu tâm chí thiện cần chuyên

Hành đạo chơn lý giáo truyền kệ kinh

Tu tâm để diệt sửa mình

Hành đạo định huệ tánh mình từ tâm

Tu tâm tinh tấn đừng lầm

Hành đạo cần hiểu xét tầm chánh tu

Tu tâm bỏ hết hận thù

Hành đạo thiện nguyện bi từ phúc tâm

Tu tâm thời lịnh NGỌC tầm

Hành đạo ghi khắc lời thầm PHỤ ÂN

Tu tâm đi đứng một đàng

Hành đạo nhẫn nhục mở mang mọi bề

Tu tâm đạo lý bước về

Hành đạo chơn chánh chỉnh tề ngoài trong

Tu tâm giải thoát trần hồng

Hành đạo sau trước cùng đồng hiệu danh

Tu tâm thông suốt mầu thanh

Hành đạo nương hạnh đức lâm Phật tồn

Tu tâm niệm Phật cho khôn

Hành đạo nương náo Phật Tôn tu hành

Tu tâm Phật quả để dành

Hành đạo gìn giữ tu hành dọc ngang

Tu tâm trầm tỉnh đàng hoàng

Hành đạo nghe Phật mở mang đắc thành

Tu tâm chẳng biện chậm nhanh

Hành đạo tinh tấn tâm lành hiện ra

Tu tâm trí huệ mở ra

Hành đạo bố thí gần xa đủ điều

Tu tâm bản tánh không kiêu

Hành đạo tự nguyện sớm chiều phước duyên

Tu tâm tự toại thân yên

Hành đạo kính bậc Phật Tiên bi từ

Tu tâm trọng hiếu NGỌC HƯ

Hành đạo rõ thấu đường tu đành rành

Tu tâm vẹn giữ căn lành

Hành đạo trí giỏi thực hành quả lai

Tu tâm gieo pháp đạo thẩy

Hành đạo mong kịp Tây Đài đăng yên

Tu tâm mau bước lên thuyền

Hành đạo chơn chánh đủ duyên trở về.

 

PHÁP tỏ đạo nhơn thọ phước duyên

HIỆU ĐẠO TRƯỜNG THIÊN NGỌC PHỤ HUYỀN

THIÊN MINH KÝ ĐỦ LẬP ĐÀN GIÁO

TRƯỜNG THIÊN LAI HẬU TỎA RẠNG TRUYỀN.

 

Phước duyên ký đủ tâm khai đạo

Tạng trì nhẹ bước thoát lao đao

Dời chân tự tại lên đò ngạn

Đức hạnh từ bi tiến bước vào.

 

Đường về phong cảnh đẹp thay

Vườn hoa ngũ sắc đua tài mùi hương

Trăm hoa đua nở Tây Phương

Chim kêu thảnh thót lạ thường không hai

THÍCH CA PHẬT PHÁP AI HAY

Từ bi đức hạnh anh tài phương phi

Đường trào diện mạo ai bì

Ba mươi hai tướng oai nghi trăm đường

Khắp nơi thuyết pháp tìm phương

Quyết lòng tầm đạo tình thương nhơn loài

Suy ra buồn thảm cho đời

Sanh già bệnh chết luôn hồi rã tan.

 

Thiết kiếp thậm thâm phổ xuất vô

Pháp giới trần diệt phục hiện đồ

HỘI TRUNG BỒ TÁT CHƯ PHẬT MÃN

ĐỨC HẢI DĨ ÂN TẬN Ư MÔ.

 

Tối thắng diệu nan kỳ cập tán

Dĩ dĩ trang nghiêm dĩ chư bàn

Âm thanh nhứt phổ vô tận xiết

Ngã dĩ cúng dường diệu hoa nan.

 

Tối thắng tối thắng dữ đăng chúc

Nhứt nhứt NHƯ LAI đại thắng phục

Tất dĩ phổ hiền TAM THẾ PHẬT

Ngữ ý sỡ sanh ác nghiệp lực.

 

Thế gian thành tựu khuyến thỉnh giai

Tối sơ thành tựu pháp luân tài

NHƯ LAI BỒ TÁT VÔ THƯỢNG DIỆU

THẬP PHƯƠNG HỮU THẾ DI NGUYỆN LAI.

 

Cửu trụ sát trần chư phục thị

Lợi lạc thiện căn chúng hội vi

Phổ tùng tam thế tốc thành đắc

Tựu đại Bồ Đề thọ Vương kỳ.

 

Trụ thế chuyển pháp hỷ sám hối

Viên mãn phổ kỳ vi nhiễu khôi

Thanh tịnh thanh tịnh trang nghiêm tịnh

Sám hối thiện căn Phật đạo bồi.

 

Chúng sanh hoạch đắc tu tịnh giới

Túc mạng vô cấu chánh pháp bồi

Thanh tịnh ba la mật đề tâm

Diệt trừ phiền não vô dư hội.

 

Thân chánh pháp lợi vô xuyên lậu

Nhân đẳng đẳng nhân sỡ hữu cầu

Tất dĩ nhứt thiết phi nhân đẳng

Vô cấu vô phá dữ ngã thâu.

 

Diệt trừ chướng cấu cập ma cảnh

Thế gian đạo trung chư chúng sanh

Quần sanh lạc kiếp hằng vô tận

Viên mãn vô thượng túc tu hành.

 

Liên hoa nhật nguyệt bất trụ không

Nhứt thiết ác đạo khổ ngã đồng

Dữ ngã thường sanh chúng vi nhiễu

Kiếp vô bì yếm ư bỉ hồng.

 

Đạo khổ thế gian giai thành tựu

Diệt trừ phiền não tận vô dư

Phi long dạ xoa phi nhân đẳng

Tất dĩ chư âm chướng diệt trừ.

 

ĐẠO TRUNG đắc thế gian giải thoát

Cần tu cần tu cập CHƯ PHẬT

Thân CHÁNH PHÁP lợi thường an lạc

Tuỳ thuận ngã thường đẳng dữ nhất.
 

Quang hiển hiền đạo tu phúc trí

Phổ tận thập phương giải thoát kỳ

Hữu trần số sát nan tư Phật

Nhất ngôn chúng ân tài hải trì.

 

Ngã kiến hằng diễn bồ đề hạnh

Định huệ tu tập tuỳ chúng sanh

Tam thế nhất thiết hằng vô tận

Nhất trân trung hữu kiến tu hành.

 

Tịnh phổ hiền đạo đồng tập hội

Tịnh giới lậu xuyên bàn trà soi

Hoạch đắc thậm thâm ba la mật

Như thị hành thời chánh pháp ngôi.

 

Qui lộ chuẩn ban chi giáng nan

Sửu Tân y túc giá hựu toàn

Thuỳ rã khảm cảnh truy triệt cáo

Bất tai cuồng đốn phỉ tào lang.

 

Qui lai bủa tác tại nhân kỳ

Suy ngã thúc thâu ngã bất chi

Giả suy thoái hoạt chi ngôn tạo

Dịch nan tai ách bủa lưới trì.

 

Sắp tán lộn hồi nhân gian chúng

Biến thoái ngày tàn điểm cuộc chung

Tứ hồng tai ách bụi trần rũ

Sanh linh u ám não não nùng.

 

Thiện pháp thúc trần tỉnh hoá tâm

Học chữ từ bi tự đạo tầm

Chuông lành giọng thúc mau tỉnh mộng

Hoạ giáng chi vui chẳng sai lầm.

 

Đông Tây Nam Bắc thảm buồn linh

Hững hờ một bước điểm xác hình

Thấy ra thân cảnh ai đậu rớt

Đức gắng công phu tu tự mình.

 

Gắng sứ kỳ công biết tận đường

Khai điển dặn dò đạo tâm thương

Giải trình chỉ điểm đem thân hiến

Tâm chuẩn mực lòng Khổng noi gương.

 

Lui và tới bởi cơ TRỜI CHỌN

Đáo niên kỳ mở rộng thấu soi

Hạ Ngươn Tiên tuồng cổ đạo giồi

Đời cùng đạo nhịp hồi trống dõng

Phật Thánh Tiên chỗ ngồi khuôn đóng

Vai tuồng ngôi xoay vọng vận hành

Cảnh ngược xuôi giáng thế thị danh

CAO MINH BẬC khai LÀNH xác điển

Cơ tạm mượn lậu cơ hiển hiện

Ai tinh tấn ĐẠO HUYỀN giáo định

SẮP CUỘC BÀY TUỒNG GÁNH NGỌC MINH

VÔ CỰC THIÊN OAI THINH PHÁP KHUYẾN

ĐỨC CẢ CAO ỨNG CHIẾU TUỒNG PHIÊN

Cửa đàn khai cơ duyên căn đủ

 

Ngõ ánh đèn chiếu rọi hiệp tu

TRĂNG LÊN CAO LỘ PHỤ THIÊN HOÀNG

HUYỀN CAO TỰ CỬU TÚC CẦU XAN

HẠ GIÁNG THẾ THIÊN NĂNG CHUYỂN HÓA

Bắc Đông Tây Nam lai NGỌC toạ

Cảm bộ trần phục giá lượng tâm

Nêu giai tây bất xạ viễn tầm

NHẬP HIỀN TÁI NHÂN PHÀM ĐẢO TẠI

CAO HUYỀN PHỤ NGỌC HƯ MINH ĐẠI

Dụng khương lai chiêu đãi kịp sang

Biết điểm ngồi cảnh ấy khai đàn

Ẩn lòng cách nhọc nhằn tựa mãnh

Âm vang rõ canh khuya sương lạnh

Bảo ý thân đạo hạnh huệ tâm

Khéo công y tân giá cõi phàm

Lời ẩn chứa pháp đàm cung khấu

TUẾ THƯỢNG toạ khương an vô lậu

Bất phụ kỳ cơ cấu luận danh

ĐẾ THIÊN lai hữu biến phong thành

Nguyên Kỷ Giáo viễn lành TA nói

Thưởng phạt xét trần nghi định lỗi

PHÁP NHỊ THIÊN KHẮP CÕI HIỆN RA

XUẤT THẾ VƯƠNG CHUYỂN ĐẠO TA BÀ

ĐÀN SANH TỰ KHAI HOA CHƠN THIỆN

Lời PHỤ [HUYỀN] MINH kỳ hội thả thuyền

Lưỡng lịnh nghi uy nguyên độ hoá

Cảnh một bồng cơ bổn TAM TÒA

Thẩm phán quyền cuộc phá vô vi

Ngọn đèn soi còn mất đến kỳ

Trận khóc tới ai bi giông tố

Đời nhận thấy NGỌC HƯ THỐ LỘ

ẤN CƠ HÌNH ĐÀI BỔ OAI THINH

ĐIỂN PHÁP KHAI GƯƠNG ĐỔI XÁC HÌNH

LAI TỪ KHỞI HUYỀN MINH VAI DIỄN

Chuyển đáo đề Thiên chạm đạo phiên

TÂN ĐẠO LẬP NGỌC [HOÀNG] TRUYỀN NHẤT THỐNG

THƯỢNG [ĐẾ] GIÁNG TRẦN CHÁNH PHÁP VÔ KHÔNG

Hoàn căn bổn tên không danh ẩn.

 

Mật đàn hiển điển

Pháp THIÊN cao MINH

Lưu truyền KHAI GIÁO

Chọn thảo căn nguyên

Điển Thiên hoằng đạo

Lo tạo thế trần

Đức ân tài hạnh

Đình chánh lộ khai

Thống hài năng chiếu

Hồi khiếu lập hoà

Quang toả phát thân

Lạc an nêu bước

Sau trước chuyển sinh

Đạo minh bổn các

Lâm tác phản hồi

Chiếu soi kỳ điển.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 124)
PHÁP ÂM 2023_16A-D
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 190)
PHÁP ÂM 2023_15A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 140)
PHÁP ÂM 2023_14A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 893)
PHÁP ÂM 2023_13A-D.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1343)
PHÁP ÂM 2023_12A-D.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 988)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NAY MỞ NGỎ CON ĐÒ RA RƯỚT. ĐỊNH THỜI GIỜ TU PHƯỚC ẮT LÊN. THÁNH NHƠN XUẤT HIỆN ĐỪNG QUÊN. VỀ THI MÀN CUỐI ĐỀ TÊN PHẬT CHỜ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 898)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. THIÊN LUẬT TUỒNG BA CHÓT HẾT THAY. CƠ NÀY HẲN KHÁC DI LẠC THẦY. KHAI MỞ NAM LẦU MINH HOÀNG SẮP. MỞ CỬA VỀ CHẦU ĐÀO KÉP VAI.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 835)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. SẮC TRỜI PHONG ĐỊNH RÕ ANH TÀI. PHỤC MA QUỶ LƯỢNG XOAY THUỞ TIẾNG. ÂN ĐỨC GẦN MỘT TAY THỐNG HIỂN. TAM GIÁO [kỳ] TAM CHỐN HUYỀN MINH CÔNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 855)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 787)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC ĐIỂN MINH CUNG THƯỢNG GIÁO KHAI. HOÀNG THIÊN CỘI PHÁT ĐẠI ĐẠO BÀI. THƯỢNG VÔ KHÔNG PHỤ THIÊN TÔN CẢM ĐẾ ỨNG QUY CƠ NHỨT CHA THẦY.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 1793)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1823)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2251)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SÃY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 1607)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1739)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2310)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2175)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3755)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3642)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3089)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4122)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3120)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 4966)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3181)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3313)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3629)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3528)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3120)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3424)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3039)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3159)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3402)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2934)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3238)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3172)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3042)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2992)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2905)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3209)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3152)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3461)
PHÁP ÂM 2021_07.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3420)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4057)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3989)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3841)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4048)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3806)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3984)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 5389)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5075)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4691)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4749)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5272)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5309)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4847)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4764)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5166)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5281)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4844)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4840)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4680)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 5068)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4761)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4716)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4903)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 5059)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4972)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.