THÁNH ĐÀN GHTT NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM TÂN SỬU

26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 2867)
 
ĐÀN GIỜ MÃO 
Ngày 23 Tháng 12 Năm Tân Sửu
25/01/2022

Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2022_3A
 

DIÊU cung bàn cổ khai đường tiên

TRÌ phụng hỉ hoan cẩn tương liên

KIM khai bổn thị chơn vi MẪU

MẪU hội hiệp chơn đồng tử hiền.

 

Tử hiền thị khí song thành phối

Địa thống tam quang nhị bát thời

Âm Dương Bát Quái phương bửu thế

Nhơn ngoạt tại thế trưởng thành nơi.

 

Thành nơi dược tạo hoa mộc thể

Thiên hạ nữ nam đoạn ngã mê

Vong vong tàn lục châu tri khổ

Ngã khổ ngật nhi biệt hình quê.

 

Hình quê đích vĩnh thiên nhai ngoại

Lai giả giã vô đẳng tận giai

Vô Đông Tây Bắc Nam vạn vật

MẪU trú dạ hành nhãn tinh tai.

 

Tinh tai hiền tợ THÁNH Ý MẪU

Bất phiên bất kiếp như pháp cầu

Chi hiện hiện chi độ thân khứ

Khai điển Dần tương đại nạn [địa] cầu.

 

Nạn [địa] cầu thế giới thân kinh yếu

Nhơn truyền Dần Nhâm tốc [nhanh] tu nêu

Cấp cấp mạc hải điên đảo xứ

Tân khổ tam tai bát nạn siêu.

 

Nạn siêu vong ngã tạo nghiệt tội

Nội loạn tương ly phản bả lôi

Loạn niên bát tiết đa trọng bịnh

Niệm ngã chúng sanh ngả tử hồi.

 

Tử hồi diệt cải thắng Niệm Phật

Tiêu thiên vạn kiếp an ninh đắc

Cải tội oan khiên bất niệm kinh

Tử kiến nhận tâm chư vạn bậc.

 

Vạn bậc hiển hiện tề phó hội

Liên kinh Tây Bắc Đông Nam hồi

Kim Nữ Bàn Đào [TÂY VƯƠNG MẪU] thân hiện hoá

Huyền diệu hô Lôi Trận Ngũ ngôi.

 

Ngũ ngôi đẩu bỉnh kiền khôn giáp

Yếu tận luỵ tâm hiện thiện pháp

Lục tứ [64] Lôi Thần quỷ thần kinh

Cửu Thiên ủng hộ chơn Nhị Thập [Bát Bộ Chúng].

 

Nhị Thập Bát chuyển Thiên La Địa [Võng]

Yếu tận nhập ác nhơn quần chia

Hiện thiện ác pháp phương lạc đạo

Tân Canh Đinh Giáp trận quỷ lìa.

 

Quỷ lìa bất dữ ly bất ngã

Ngã khổ thế nhơn cảm chỉ ra

Vô số tàng điền cốt thể tinh

Bả bả thân ẩn đích thị hoa.

 

Thị hoa hành xứ lai đô xứ

Cảm cảm tri thiên nhứt tầng khư

Long thân hữu xứ kim thân ẩn

THÁI [KIM] ANH, ANH THÁI MẪU bất từ.

 

[Thái Kim Anh là thế danh của Đức Chưởng Thế Giáo Hội Thiên Trường, thiên danh Kim Nhứt Kim, phong danh Tây Mẫu Tiên Nương.]

 

Bất từ Rồng khiển tàng hình ẩn

Điển lậu hình thân Đại Nhứt tầng

Hườn thể vô hảo vân hành xứ

Ẩn dạng ngàn sông chuyển mây vân.

 

Mây vân nương dụng môn sanh phát

Đề niệm nhứt thinh quả điềm lạc

Ngân tài kim xuất tứ phương nhân

Thứ dân bá tánh giang hà bất.

 

HÀ bất cửu châu dưỡng cung thành

TIÊN sơn cảnh nhạc chiếu dạng hành

THIÊN Hoàng Địa Hoàng Nhơn Hoàng thị

ĐẾ trị y khâm năng hoá nhanh.

 

Hoá nhanh Bát Quái Âm Dương khí

Phục Hy [Hiên] Viên dữ [cùng với] Thần Nông trì

Lục xuất quân hiền nhơn hội bất

Đúng giờ mãn nguyệt trúc cơ thì.

 

Cơ thì đồng tử thị huyền bổn

Song thành phối hiệp tạo hoá chơn

Bao thiên bao địa Âm Dương khí

Tiên Thiên Hậu Thiên tốn kiền khôn.

 

Kiền khôn thượng cõi tầng cao dưỡng

VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG rực rỡ phương

Cực Lạc đền vàng quý báu sắc

Bảo dưỡng nhơn sanh Thượng Trung Ương.

 

Trung Ương nêu danh ngọc thẻ ấy

Phủi sạch tâm phàm hiển Thánh ngay

Về trời lập tức thành tâm tạo

MẪU nhận nhìn con đặng y ngay.

 

Y ngay chẳng hề sai sót Đạo

Xuất Thánh nhơn tu thảo cố công

Nhơn hiền triết linh thông triều kỉnh

Cấp tảo cấp tâm tịnh hư không.
Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2022_3B
 

HƯ KHÔNG VÔ THƯỢNG chứng lòng hảo

Y đặng lời truyền con thảo nào

Bạc tiền chẳng chuộng tạo lập phước

MẪU sẽ bảo toàn tánh mạng cao.

 

Mạng cao tu tốc tạ ân đáp

Khuyên bảo ra đây phân chánh pháp

Bạc bẽo vô tình chẳng đáp ơn

Nghĩa cả từ MẪU pháp truyền lập.

 

Truyền lập làm ngơ giả vờ điếc

Ý tưởng riêng tư lạc muôn kiếp

Kháng lý chơn kinh Địa Mẫu ta

Muôn kiếp chẳng đặng lại thân hiệp.

 

Thân hiệp qua lỡ mầu nhiệm tưởng

Thần văn võ nào bỏ qua chương

CHỚ KHÁ KHOE TÀI song sức hại

Cứ THỰC HÀNH THEO Ý TƯ CƯƠNG.

 

Tư cương không tập sưu tầm thấu

Quang khán lý chơn bỏ qua đầu

Đại đạo đặng thành do nơi Mẫu

Chư Tiên Phật Thánh thử nhơn châu.

 

Nhơn châu đáo lý sẽ hườn phản

Nhận được phương hướng ắt không tan

Đông Tây Nam Bắc như tro bụi

Trời đất đâu còn thấy nữa tàn.

 

Nữa tàn phải chịu còn mất hạn

Bạc làm chi nạn lớn xảy ngang

Cá ngao lăn trở ôi chẳng kịp

Sự suy vong điều sụp đổ tàn.

 

Đổ tàn muôn loài vạn vật mất

Thiên rút quang điền đều cả tất

Tẩu biệt dạng hình sẽ tiêu tan

Tân khổ lục lao vận quyết thật.

 

Quyết thật khắp cả chẳng sót ai

Sông trong biển lặng núi non mây

Qui tụ đem về thần tiên đủ

Không uế nhơ xung khắp nhơn loài.

 

Nhơn loài vô cùng tận chẳng còn

Thấu đáo nhựt nguyệt trụ kiền khôn

Âm dương mới kháng chẳng hề rời

Bao trùm tất cả chẳng sót con.

 

Sót con MẪU thủ Trung Ương [Mậu] Kỷ

Tám hướng bao bọc vòng quanh chi

MẪU cho dưỡng Tiên Thiên Khí tự

Tinh ba ánh sáng sắp đặt vi.

 

Đặt vi ngôi thứ TRÒN ĐẠO HẠNH

Vậy ai bước vào hiệp tác sanh

ÂM DƯƠNG HAI ĐỦ HIỆP THÀNH PHỐI

HOÀNG THIÊN HOAN LẠC HỈ XẢ NHANH.

 

Xả nhanh ĐỊA HẬU vui lòng bảo [hộ]

Hộ muôn dân đặng an bước vào

HUYỀN DIỆU CAO MINH VÔ CÙNG CẢM

CHƠN THẦN NHỨT ĐIỂN LINH QUANG GIAO.

 

Quang giao nghe thử đời chẳng sót

Bạc tiền đủ thứ tiêu vong lọt

Tích trữ biết bao tài ngã luân

Thành giá một luồng tinh vi cốt.

 

Vi cốt Kim Rồng làm gió mây

Rồng cù tàng ẩn giờ ai thấy

Đời ai biết được khổ tâm MẸ

Kim Lịnh thế nhơn bực đó hay.

 

Đó hay toạ hưởng KIM nhằn nhọc

Cầm quyền khảo sát mở mang tốc

Tiếp dẫn nhơn sanh TỪ MẪU hồi

Nhi liệt nữ ai THÁI [KIM] ANH lọc.

 

ANH lọc phát rằng sẽ bình trị

KIM hành sự hiệp nơi chung qui

Cạn tỏ phân trần nay biết rõ

Chẳng kể công lao liệt Anh nhi.

 

ANH nhi đặng trọn quyền giai cấp

Đời họ THÁI trì nhựt tam thập

Tỏ rạng hương thơm ba biến tâm

Chơn truyền y đúng không cao thấp.

 

Cao thấp khinh dễ chẳng nên được

Người đời mê muội ham tài tước

Tai nạn dắp xảy vòng kiếp tai

Khuyên bảo tuân lời ngày sắp trượt.

 

Sắp trượt tử kia ác thần xuống

Ai lương quân tử gánh vác tuồng

Tính tới tính lui không ra kế

Chẳng chịu thuận lòng đại kiếp phong.

 

Kiếp phong thuỷ hoả sẽ xảy đến

Lâm vào đại kiếp nhớ tu hiền

Ngặt vì chúng con chẳng thuận chịu

Thiện ác xuống trần dẫn dắt phiên.

 

Dắt phiên tỏ thiện ác hữu báo

ĐẠI LỰC KIM CANG vào trận rào

Quỷ khóc thần sầu ôi thảm thiết

Lôi điển tám phương trấn thủ bao.

 

Phủ bao phân biệt tà chánh phái

Từ hàng tiêu đặng xảy đến tai

Nhược bằng nghe có lời này thọ

Ngộ tỉnh biết rằng [nhân] quả chẳng sai.

 

Chẳng sai quý báu chẳng khinh dễ

Một ngàn muôn kiếp khó được về

Điềm trời báo ứng lo tu gấp

Gieo hoạ chúng sanh mãi còn mê.

 

Tiêu diêu khoái lạc LÃO MẪU đây

Sen vàng đua nở khắp Phương Tây

Giáp vòng bốn phía hương thơm ngát

Đổi xác KIM THÂN BẤT HOẠI nầy.

 

Ai được nhập vào BÀN ĐÀO HỘI

Nơi đãi yến đào rượu cúc bôi

Thọ hưởng vinh phong cao ngôi lớn

THIÊN TIÊN VĨNH VIỄN chứng quả [vị] ngôi.

 

VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG KIM LÃO MẪU

HUYỀN HÓA DƯỠNG SANH BẢO MẠNG cầu

TỪ TÔN ĐẠI TỪ TÔN chuyển hoá

Liên kinh thân hiện khắp năm châu.

 

VÔ CỰC LÃO MẪU HỘI KHAI thời

LOẠN TRONG CHÁNH PHÁP mới phân đôi

LINH CĂN PHẢN BỔN MÀ CHỊU TỘI

Tiền bạc buộc thân MẤT ĐẠO rời.

 
 
Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2022_3C

Chín mươi sáu ức chơn tánh đảo

Loạn loạn mê mê ngày tăng cao

Tửu sắc tài khí nó điên phá

Thánh Cửu diệu linh chẳng độ vào

 

Một phen lao khổ đời bạc kiếp

Thế giái LINH CĂN MÊ NHIỄM tiếp

ĐẠI LOẠN NHÂN GIAN xử tung hoành

Vì nhơn chẳng chịu tu qui hiệp.

 

Kêu rằng Đông Tây Nam Bắc phương

MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG [GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG]

Không nghe chẳng ngó ngày tàn khổ

Người bước chơn vô ĐẠO MỞ ĐƯỜNG.

 

Bốn ức chơn chưởng nghe tỉnh ngộ

Hồi đầu ân lãnh KHAI ĐÀN VÔ [VI]

Chư thần phi lăng phá mê chốn

Kiếm phi Vương Pháp trảm quyết đồ.

 

Thần đàn khai cơ điểm Tượng Thiên

Tánh Thiên nghe muộn mau tỉnh liền

TÙY LAI CƠ GIÁNG HIỆN THUYẾT PHÁP

THUYẾT PHÁP KHAI CƠ LINH HIỂN KHUYÊN.

 

MỞ KHAI ĐẠI ĐẠO [là] điều ân xá

NGHE ĐẶNG [HÃY] HỒI ĐẦU mau tỉnh ra

Ba ân phát phú duyên người có

Giới phát nguyện cầu đại nạn qua.

 

THIÊN TIÊN ĐẠI ĐẠO KHẨU KHUYẾT LẬP

Lập chí tu hành người phàm gấp

Hạn số sắp gần ngộ ĐẠO CHƠN

Khuyên hoá tỉnh tu sửa thân tập.

 

Liễu trường HƯỢT PHÁT đối CHƠN DIÊN

LƯU THANH KHỬ TRƯỢC THỦ KHẢM ĐIỀN

LƯỠNG THỐ KẾT ÁN TRA TỂ VÕNG

NHỨT TIỄN THÔNG THÂN CỬU KHIẾU XUYÊN.

 

[CHƠN DIÊN = nước miếng cam lồ do cong lưỡi mà tiết ra. KHỬ TRƯỢC LƯU THANH = phương pháp dẫn điển khí chu lưu Nhâm Đốc hai đại mạch.  THỦ KHẢM ĐIỀN = thủ hạ điền đừng cho tinh khí tẩu lậu ra ngoài. ÁN TRA = hai chữ Phạn trong những câu thần chú.  LƯỠNG THỐ KẾT = một ấn chứng trong pháp tu Tu Tánh Luyện Mạng. NHỨT TIỄN THÔNG THÂN = hấp một hơi liên tục không đứt đoạn ngập ngừng đi thông suốt Nhâm Đốc.  CỬU KHIẾU XUYÊN = ngang qua Tam Quan (ba ải) Cửu Khiếu (chin huyệt đạo) nằm dọc Đốc Mạch.]   

 

KHIẾU XUYÊN tảo tận ĐIÊN ĐẢO HƯỚNG

Hảo hảo si chi hổ phong cuồng

Càn khôn bổ giáng NHÃN QUANG KHƯỚC

Động động phong cuồng nhứt khẩu thôn.

 

[KHƯỚC = lỗ trồng, khe hở.  CÀN KHÔN = vòng Càn Khôn, ý nói vòng Nhâm Đốc. BỔ = đi theo, truy bắt.  GIÁNG = từ trên hướng xuống dưới.]

 

XÁ NỮ [ANH] NHI kim quang linh hạ

Chuẩn NÊ nữ kết thái [lớn] anh [tinh khiết] hoa

Thiên thơ phong triệu CÔNG [PHU] CỬU CHUYỂN

NGỌC [ĐẾ] chuẩn hoán HOÀN hiệp phối TÒA.

 

[XÁ NỮ ANH NHI = kết tiên đan. NÊ HOÀN = Nê Hoàn Cung nằm trong đầu nơi trung tâm điểm của hộp sọ.  TÒA = Thượng Tòa, Liên Tòa nằm trong cái đầu. Ngoài nghĩa lý Pháp Tu Vô Vi, bốn câu trên còn hàm nghĩa về danh phận của Đức Chưởng Thế Thái Kim Anh.]

 

Diêu diêu ban trạm bất lão hán

Khẩu thuyết [cho] thế gian triệu phong ban

Nữ hoài kim đối xuất chơn phó

Xuất xác linh quang chuyển diệu bàn.

 

Nay điều chỉ tõ viên trường thái

Bồi công quả thượng Linh Tiêu hay

Nghe tõ rõ đặng KIM BÀN mạng

DIỆU NGHĨA lập nghi điển mở khai.

 

Kỳ duyên thay cốt anh nữ tú

Tiên phong bàn diễn chí vân nhu

Giữ chặt vô chơn hồi lãnh ấn

LÃNH LỊNH CỬU THIÊN lập kim lư.

 

[LẬP KIM LƯ = đồng nghĩa với An Lư Lập Đãnh là thuật ngữ của Đạo Gia theo Pháp Vô Vi Tu Tánh Luyện Mạng.]

 

Tàng linh hiện nay trong dục hải

Phải chống ghe từ sóng gió mai

Y lời chỉnh thấy đà gần chết

Ngày tháng lẹ mau chớ kéo dài.

 

Yêu quái tinh ma ra ĐỜI LOẠN

DO TẠI LÒNG NGƯỜI ÁC chẳng lành

Khuyên người sớm học Tiên Nhân Thánh

Dặn biểu lập công không tiếng danh.

 

Người ham danh tiếng ham tiền của

Vọng ngữ tánh người sân vẫn ưa

Tánh nóng chưa tiêu tâm vọng tưởng

TU MÀ KHÔNG TU [phiền] luỵ nhiễm [có] thừa.

 

LÃO MẪU từ bi xá lầm lỗi

Hối tâm tấn đạo đừng trái lời

Biết đời là khổ mau ngộ Đạo

Lập cơ đàn chỉnh độ khuyên người.

 

Đôi ba phen mới độ đặng tu

LÃO MẪU cạnh bên diệt ác trừ

Lớn nhỏ tu rồi MÔN vào NHẬP

LỜI HÓA THẲNG VÀO vào khó tầm thư.

 

Tuyệt niệm trần tình mới đặng công

Thiện đạo niệm kinh bồi quả lòng

Trăm quả đầy thời phi thăng thoát

Thiên Đường KHOÁI LẠC bụng [phải giữ] TRỐNG KHÔNG.

 

Việc THẾ TÌNH ĐỪNG LỤY mới đặng

RỬA LÒNG tuỳ LÃO [MẪU] ban phước ân

Duyên Tiên thời Phật [HOA] KỲ [LONG] HOA HỘI

Một bồn Ba La Mật kiếm lần.

 

Cạo rửa cho hết rồi sửa lại

Biết nhớ lời TA việc đổi thay

Đôi ba năm khảo trừng việc cũ

Tu đặng Thần Tiên chứng đắc ngay.

 

THÁI phó NGỌC quan khai khẩu đầu

KIM giai THIÊN hiện HUYỀN diệu châu

ANH ngọc bích bửu VƯƠNG THIÊN hiển

XUẤT lực điển Phương Tân [Phương Tây] Nhâm [2022] lầu [Tòa Đình]

LONG hạ ngôn khuyến Tân [niên] toạ hiện

BÌNH xứ SẮC PHONG đại tâm KIỀN [TRỜI]

DẦN [2022] tảo xuân hoa phú vinh quới

NHÂM truyền LONG phủ hữu duyên THIÊN.

 

DIÊU diêu hội hiệp hưởng ân ban

TRÌ tâm tu học PHÁP ĐẠO VÀNG

KIM lưu kinh phổ đầy đủ ý

MẪU phóng đại tâm đúng Nhâm Dần [2022].

 

Xuống trần như nhánh liễu phiêu phiêu

Đội trời đạp đất áo mão điều

HỒI LAI TRỞ LẠI BÌNH TRỊ NƯỚC

KỲ HỘI KHAI THỜI THÁI ANH CHIÊU [DƯƠNG].

 

Cười rằng tay chỉ mỗi linh căn

Đến giờ dương tam thời khá trần

Tranh giành nào đủ núi chia đống

Chơn tánh tại tâm luyến chi thân.

 

Trân trân xem ngó tợ như hồi

Quyến luyến chẳng đành bỏ trần mơi

Cố tưởng hòai lâu khá lạc mất [lạc mất chơn Tâm thiện Tánh]

Thời khó trở về một mảy thời [một giây phút cũng không về được].

 

DIÊU HẬU Kim Phương [Phương Tây] hoạt [hóa thân] thế nhơn [người phàm]

TRÌ quán bất ly điển lậu hườn

KIM lai vô thiên vô giai tận

MẪU khôi siêu tẩu ẩn tiêu sơn.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 950)
PHÁP ÂM 2023_12A-D.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 705)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NAY MỞ NGỎ CON ĐÒ RA RƯỚT. ĐỊNH THỜI GIỜ TU PHƯỚC ẮT LÊN. THÁNH NHƠN XUẤT HIỆN ĐỪNG QUÊN. VỀ THI MÀN CUỐI ĐỀ TÊN PHẬT CHỜ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 578)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. THIÊN LUẬT TUỒNG BA CHÓT HẾT THAY. CƠ NÀY HẲN KHÁC DI LẠC THẦY. KHAI MỞ NAM LẦU MINH HOÀNG SẮP. MỞ CỬA VỀ CHẦU ĐÀO KÉP VAI.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 617)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. SẮC TRỜI PHONG ĐỊNH RÕ ANH TÀI. PHỤC MA QUỶ LƯỢNG XOAY THUỞ TIẾNG. ÂN ĐỨC GẦN MỘT TAY THỐNG HIỂN. TAM GIÁO [kỳ] TAM CHỐN HUYỀN MINH CÔNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 552)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 536)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC ĐIỂN MINH CUNG THƯỢNG GIÁO KHAI. HOÀNG THIÊN CỘI PHÁT ĐẠI ĐẠO BÀI. THƯỢNG VÔ KHÔNG PHỤ THIÊN TÔN CẢM ĐẾ ỨNG QUY CƠ NHỨT CHA THẦY.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 1518)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1542)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 1964)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SÃY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 1374)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1496)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2053)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 1870)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3481)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3382)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3876)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 2871)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 4279)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 2925)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3066)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3386)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3299)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2894)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3177)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2835)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2944)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3153)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2725)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3014)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2883)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2748)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2733)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2669)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3027)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 2930)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3252)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3060)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3196)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 3816)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3754)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3605)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 3791)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3584)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3723)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 5118)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 4764)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4457)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4558)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 4983)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5047)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4620)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4538)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 4892)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5089)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4552)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4602)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4424)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 4818)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4518)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4467)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4666)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 4828)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4725)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 5484)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 4997)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 4747)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.
24 Tháng Hai 20203:08 CH(Xem: 4968)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.