30 Tháng Bảy 2023(Xem: 400)
Huyền Không Thiên Thượng ban Kinh: Đế Hoàng Minh Lộ cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 13 tháng 6 năm Quý Mão (31/7/2023).
15 Tháng Bảy 2023(Xem: 210)
Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Sám Pháp cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 29 tháng 5 năm Quý Mão (15/7/2023).
09 Tháng Bảy 2023(Xem: 391)
Huyền Không Thiên Thượng ban Quan Thánh Đế Quân Kinh: Pháp Thiên cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 22 tháng 5 năm Quý Mão (9/7/2023).
05 Tháng Bảy 2023(Xem: 419)
Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Long Hoa Chuyển Màn Ba cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 18 tháng 5 năm Quý Mão (5/7/2023).
29 Tháng Sáu 2023(Xem: 287)
Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Chuyển Long Hội Hoa Liên cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 12 tháng 5 năm Quý Mão (29/6/2023).
25 Tháng Tư 2023(Xem: 614)
Huyền Không Thiên Thượng ban Kinh Lời Cảnh Thế Gian Rốt Ráo cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 15 tháng 2 năm Quý Mão (5/4/2023).
24 Tháng Tư 2023(Xem: 337)
Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Huyền Vi Ấn Ký Pháp Điển Minh Thông cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 7 tháng 3 năm Quý Mão (24/4/2023).
25 Tháng Hai 2023(Xem: 396)
Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Thương Đức Thuyền Khai Mau Bước Đến cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 6 tháng 2 năm Quý Mão (25/2/2023).
14 Tháng Giêng 2023(Xem: 873)
Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Hội Này Đành Mất Con cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 23 tháng 12 năm Nhâm Dần (14/1/2023).
09 Tháng Giêng 2022(Xem: 1905)
Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Đế Truyền Tân Pháp cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 9 tháng 1 năm Nhâm Dần (09/01/2022), ngày Vía Ngọc Hoàng, và vào ngày 1 tháng 2 năm Nhâm Dần (03/03/2022).
10 Tháng Mười 2021(Xem: 1986)
Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Ngọc Đế Minh Chơn Kinh Long Hoa Hội Diễn cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 5 tháng 9 năm Tân Sửu (10/10/2021).
14 Tháng Sáu 2021(Xem: 1970)
Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Ngọc Hoàng Tâm Kinh cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 5 tháng 5 năm Tân Sửu (14/6/2021).
31 Tháng Ba 2021(Xem: 1914)
Huyền Không Thiên Thượng ban Nhị Mẫu Kinh cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 19 tháng 2 năm Tân Sửu (31/3/2021).
07 Tháng Hai 2021(Xem: 1995)
Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Ngọc Phụ Giác Thế cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 9 tháng 1 năm Tân Sửu (7/2/2021).
02 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 5270)
Huyền Không Thiên Thượng ban Sám Hối Địa Mẫu Kinh cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 18 tháng 10 năm Canh Tí (02/12/2020).
18 Tháng Mười Một 2020(Xem: 3077)
Tập hợp nhiều bài chú nguyện, kinh thỉnh cầu chư tôn gia trì.
05 Tháng Mười 2020(Xem: 2249)
01 Tháng Mười 2020(Xem: 2408)
Huyền Không Thiên Thượng ban Kinh Chuyển Long Hoa Thị Hiện Rõ Cơ Trời cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 15 tháng 8 năm Canh Tí (1/10/2020) và ngày 16 tháng 8 năm Canh Tí (2/10/2020).
01 Tháng Mười 2020(Xem: 1747)
Huyền Không Thiên Thượng ban Kinh Tứ Thập Nhị Tây Thiên Phật Mẫu cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày Hội Yến Diêu Trì 15 tháng 8 năm Canh Tí (1.10.2020)
25 Tháng Chín 2020(Xem: 2086)
Huyền Không Thiên Thượng ban Kinh Cửu Vị Phật Mẫu Diêu Cung (Kinh Liên Hoa Cửu Phẩm Lịnh Bà) cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 9 tháng 8 năm Canh Tí (25/09/2020).
06 Tháng Chín 2020(Xem: 2278)
Huyền Không Thiên Thượng ban Kinh Nhân Thiện (Minh Thánh Bảo Ấn) cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 19 tháng 7 năm Canh Tí (06/09/2020).
21 Tháng Sáu 2020(Xem: 2468)
Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Huyền Thiên Từ Ân Kinh cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 01 tháng 5 năm Canh Tí (21/06/ 2020).
21 Tháng Năm 2020(Xem: 2968)
Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Thượng Đế Nhãn cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 29 tháng 4 năm Canh Tí (21/05/2020).
10 Tháng Tư 2020(Xem: 5905)
Huyền Không Thiên Thượng ban kinh cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 24 tháng 2 năm Canh Tí (17/03/2020).
13 Tháng Hai 2020(Xem: 3259)
Huyền Không Thiên Thượng ban Sám: Con Đường Tuệ Tĩnh cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 9 tháng 9 năm Kỷ Hợi (07/10/2019).
11 Tháng Hai 2020(Xem: 3397)
Chính Đức Ngài Ngôi Hai Trào Tam chấp bút ban cho Giáo Hội Thiên Trường vào Ngày Lễ Đoan Ngọ Năm Đinh Dậu 2018.
11 Tháng Hai 2020(Xem: 3060)
Huyền Không Thiên Thượng ban kinh cho Giáo Hội Thiên Trường vào Ngày 23 Tháng 12 Năm Kỷ Hợi (17/1/2019). Đàn tràng Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương Quốc Ngoại Nam California dự đàn, Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất.
02 Tháng Hai 2020(Xem: 3511)
Huyền Không Thiên Thượng ban Kinh Pháp Đạo Bồ Đề cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 9 tháng Giêng năm Canh Tý (02/02/2020).
02 Tháng Hai 2020(Xem: 1394)
Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Long Hoa Mở Hội Khai Quốc Đạo cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 09 tháng Giêng năm Canh Tí (02/02/2020)
14 Tháng Mười Một 2019(Xem: 2049)
Huyền Không Thiên Thượng ban Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 18 tháng 10 năm Kỷ Hợi (14/11/2019)
13 Tháng Chín 2019(Xem: 4093)
Huyền Không Thiên Thượng ban Kinh Dâng Đại Lễ Đức Chí Tôn và Kinh Tâm Huyền cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày Hội Yến Diêu Trì 15 Tháng 8 Năm Kỷ Hợi (13/9/2019).
13 Tháng Chín 2019(Xem: 1340)
Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Kinh Tâm Huyền cho Giáo Hội Thiên Trường vào Ngày Hội Yến Diêu Trì 15 tháng 8 năm Kỷ Hợi (13/9/2019).
12 Tháng Mười Một 2018(Xem: 5281)
Huyền Không Thiên Thượng ban Cực Lạc Thuyết Tử Kinh cho Giáo Hội Thiên Trường vào hai ngày 7 tháng 9 năm Mậu Tuất (14/10 /2018) và 20 tháng 9 năm Mậu Tuất (27/10/ 2018).
24 Tháng Chín 2018(Xem: 4630)
Huyền Không Thiên Thượng ban Kinh Dâng Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì lần nhất vào ngày Hội Yến Diêu Trì 15 tháng 8 năm Mậu Tuất (24/9/2018).
24 Tháng Chín 2018(Xem: 8474)
Huyền Không Thiên Thượng ban Kinh Dâng Đại Lễ Ngày Vía Diêu Trì cho Giáo Hội Thiên Trường lần nhất vào ngày 15 tháng 8 năm Mậu Tuất (24/9/2018).