DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM MẬU TUẤT

24 Tháng Sáu 201812:23 SA(Xem: 4089)


ĐÀN GIỜ MÃO NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2018
Ngày 10 Tháng 5 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh HuyềnPháp Âm #166.https://youtu.be/ffVxfvWcwwo

PHÁP ÂM #166

“Liên Hoa xuân chiếu lần bài cổ

Rực ngát mùi bày thỏa dung hòa

cự chống môn đồ Chiêu ngộ giác [môn đồ Chiêu = môn đồ Cao Đài]

Hai chữ hành cam dạ pháp tròn câu

Lịnh cơ trời tư sầu không khổ

Dọn sẳn đường chẳng ngại mấy chi

Trời thiên địa ứng nương tầng khiếu lộ

Hai cột, đồng bản gốc chiều sâu [hai cột = Đạo Trời và Đạo Phật]

Hướng khương an đồ khuôn tạng chỗ tú

Trống gọi tuồng hòa loãng thánh mùi

Lôi lôi chuyển Thích tròn kim tử [Lôi = Lôi Âm]

Vạn vạn đầu tứ tác tạo duyên

Chuyển chuyển khai thiên khâu chỉ tất hạ

Hộ pháp công đầu giác cố năng

Tâm khởi dạ thánh nhân nhân thánh

Lịnh trời khai xác tục dạ đành

Nơi bôn chiếu long ngai đầu ân cổ

Trùng trùng lai phước diện Thánh rèn

Chi chi nhứt tâm sầu lụy tâm sầu

Căn Di truyền đạt Thích bầu ân cờ xóa

Xa xa phương đất hảo ơn trả đền

Vương vương lộ lắm cơ Diêu tháo hạt

Tạo hóa năm châu vạn vạn nghi binh

Cuối tuồng quốc độ triều nghi thái

Hiển hiện chơn như sắp thiêu thiên

Kiến hồi qua lộ trời phàm khó lộ

Đạo đạo tâm nghi ứng lễ thâm

Phước đó dồi chi trao lầm lực khí

Sang sang chí thiện thông huệ phá vô minh

Thời thời vận chống nghiêng nghiêng ngại nhứt

Lam dà trấn nghiệp chứng khai đông

Vô vi trần đất khách họ quang vinh

Truyền đạt tố ơn đền đúng diệu tứ

Hóa hóa duyên sầu vô tư dạ nhứt

Chiều hi ngũ phúc đang luân hồi

Vô hình tứ phướng kỳ sung đổi dố

Hội chiến qua khôn kỷ lễ ngoan tồn

Uy uy nghi chơn đạo khai đầu bích ngọa

Khán tỏa điền cơn phủ gió nghiêm

Lao lao phiêu dụ trì tam thố

Phúc chí hương lên tạo hóa duyên

Trì trì nhứt trí tịch màn cung thảo

Cảnh ba chi khí anhanh hùng đao.

 

Pháp Âm #167A. https://youtu.be/rlXxFr14_S4
 

PHÁP ÂM 167A

“Suy lời xưa chuyển hóa cảm râu mài

Đặt khai câu nghĩa nhơn linh ý

Phủ thiếu chiếu hoàng thượng phẩm gội trau

Quy quy thi dạt về chung đến

Cuộc thế căn duyên kỷ năng diệu huyền

Kim-Hà đóng chốt vàng bòn chảy tấu

Diệu diệu đón son mạch thói vô

Huỳnh kỳ bổn lộ đồ chơn khí giả

Thiên mạng mạng Thiên rồng lộn phá lâm ly

Dựng dựng pháp môn đồ vô đạo pháp

Lưỡng tam tài Khôn Càn tính kiếp phu [tam tài = Thiên/Càn, Địa/Khôn, Nhân]

Ý ý mục tâm thiên đề thao tạo hóa

Độ phố duyên di chí truy tùng

Đa đa phương Khổng chiều lai Khổng lộ

Chí thiện tâm nghi Tháo phủ thế gian

Kiếp kiếp tỉnh tu thời xưa phủ tủ

Mục mục minh đề nghĩa xạ pháp thiên lai

Thẳng thẳng tạo niên kỳ Diêu chào tất dạ

Tự mạch sáng lòng lai hồi bổn xứ

Nhứt nhứt chu vi đoan kỳ tới di hạ

Giải giải rừng hồng rộng phá Đạo Thiên

Tam tài lữ ngõ dinh khuôn đạo hóa

Thượng thượng phẩm đề dụng ký đang

Huyền huyền Kim lộ hòa chí hiếu

Chuyển luân đồ trận hoán y nhiên

Bi chí pháp thiên khai vì cơ tạo chữ

Thuận thuận đề vinh nhục chúng đa phương

Quân quân tử chu kỳ màn tâm trí Phật

Lão dương trần chào tất chịu cam thân

Dung dung bế bế căn bình minh chiếu khiếu

Trải trải phẩm tòa di đổ Diêu nhung

Vô pháp vô đạo Thiên Nhân vì luật đạo

Càn Khôn Bát Quái phá trận đồ

Nhiên nhiên huyền pháp linh cao lẽ

Kiếp lai phù công mã hạng nam

Quốc nghi ứng tạ hoa đồ trổ lộ

Gẩm thế đời di bổn tam ngươn di

Đài Hội Pháp trống hồi nghinh tiếp lai

Dựng Phong Thần thiên chuyển đúng giờ

Nguyên nguyên trận diệt khai bồng lỡ

Vở cuồng thơ thiên tướng đói khai văn

Nay ký tờ bạch nhựt đài minh lộ

Quốc Quốc thiên cơ đáo sơn lâm phù

Tam tam cư dĩ thân đà sách định

Chúa Thánh trùng lai thiện ý tình

Sơn minh ngộ thượng thượng chung khai phủ

Chúa Thánh nương y buổi thấu đền khai

Nhân nhân đạo tuyệt huề linh thiện chí

Sắp cờ xưa chuyển hóa bạch nhựt thanh

Lộ lộ đài minh kỳ bạch quốc độ

Lập Quốc Vương tụ kiến trời cao

Diệu diệu trầm tam ngươn đài dựng hội
(nhấn 167B để nghe tiếp)

 

Pháp Âm #167B. https://youtu.be/gakK0hX_EIU
 

PHÁP ÂM 167B

Phong Phong Đô di khởi khắp nơi nơi [Phong Đô = nơi giam tội hồn]

Bờ kia hội ý cuồng thơ thượng đối

Chưởng chưởng nhi khai đáo tiên sơ

Minh minh thiện phú di căn lộng

Đạo đạo nhân, Hà khai trận đồ cơ

Thông thạo Pháp, ban khai Chúa Thánh

Phẩm Nương kỳ, trổ Hoa Đà Vương Y [Y Vương Hoa Đà]

Bao nhiên đăng phổ diệu trầm hạng lục
Đích sang Thu minh tọa cổ thượng di

Khách kiếm phương xa điều tinh hoa trải

Dạ dạ nghi hồ cơ đúng sách thời

Thiên cơ phủ khai nguyên trận khói

Lữ lữ phúc kỳ vở cuồng thiên

Nhân nhân dụng ý ban lành Nghiêu Thuấn

Tạo cội nhành lực đẩy môn đài

Di nguyên phượng phí hầm tượng cõi

Chốn phàm gian hướng đạo liên hoa

Ngũ quan quan ngũ kỳ thượng tổ

Lạc tâm nhiên chầu ý thiên ban

Tam ngươn hạ ngũ quan đào tâm đạo

Phá rào xuyên Thục lý triền nguyên

Yên lai hội hiệp phẩm điền Thánh Đạo

Tạo cuộc phùng trang chiến mạng thiên phong

Bốn phía khắp nơi kiến lối bồng

Lịnh mấn khí triều ca lời thệ

Thái ngọc châu minh hương, đời mang trọn đạo
[chữ Anh bộ Ngọc có nghĩa là ngọc châu. Do đó "Thái ngọc châu" = Thái Anh = tên
của Chánh Giáo Kim Nhứt Kim. Chữ minh hương ám chỉ gốc gác của Chánh Giáo]

Mọi phần Liên Cung Ngọc đỉnh đài thiên

Tạo tạo xứ mô hoa khai ngọc định [xứ mô = xứ này]

Cuộc kiến kỳ nàn phủ lọ gia nghi
[cuộc kiến = cuộc diện; kỳ nàn = kỳ này; phủ lọ gia nghi = nghi lễ trong gia tộc]

Giác giác Hồng Thiên lĩnh ấn lịnh
[Hồng Thiên = Hồng Y Thánh Mẫu = Hồng Hoa Công Chúa Nhị Nương
Diêu Trì Cung = Cẩm Phú Tiên Tử = hóa thân hiện nay là Thiên Nhứt Kim]

Pháp căn thệ tủa hương đoà quy bổn [đòa = đà]

Hoạt đề tam ngưỡng lộ Quốc Nguyên

Nan nan nghiệp ký lai duyên phẩm

Tứ tứ Tòa Tam Bửu thánh nhân duyên

Thiên mạng mạng thiên lành ban hồng phúc thẩm

Tạo cội lành lực chuyển chí dẫn muôn khai

Đài sứ mạng đa phương trọng trách

Cõi cõi hồng phí phách tạo ra

Tích tích tụ dụng y trần tưởng đoạn

Cửu Cửu Tòa Thánh Đạo chung đài cung

Nhơn nhơn hỷ duyên tao phùng ân thánh thổ

Ngọc Ngọc Đài nhiên bổn hướng châu di

Phúc kiến Hà du cầu căn huệ pháp

Thượng thượng Toà Tam Thánh duyệt lý thêm

Chốn chốn phàm nghi đường cao biểu lộ

Nguyên nguyên phẩm Thánh diện Trường Thiên

Bổn bổn ấn linh thâu diệu hóa phẩm

Phận phận tạo đề hạ hạ ơn khai.

Ngọc Liên Hoa đài đủ sắc ấn xanh đô

Thảo kiến Như Lai tủa khắp trời

Truyền lưu gọn kiếp cung mực lý

Nan nan chi diệu pháp đông kỳ

Vô vi phẩm tú khán nghị đề.”

 

Pháp Âm #168. https://youtu.be/HPpxTLea7yY

 

PHÁP ÂM 168

Ban lịnh gọi Thánh Tam đời Thiên Hội

Khá chèo đò hồi điện sắp khai

Sâu duyên ngộ lý đời Bàn Cổ

Lịnh tới truyền lai kính sen đài

Quyết Âu Cơ tuồng Mẫu tích thới huyền

Tạo thiên y phúc thẩm mai cơ

Trang sử trốt, hạnh thiên lần Quốc Đạo

Lộ lộ cuồng quay, ngã nghiêng đời

Tam Tam Thánh gọi lịnh truyền độ

Giáp mũ đệ quy hồi tiển Thiên
[Giáp đệ = danh hiệu học vị Tiến Sĩ trong hệ thống thi cử thời Nho học]

Cửu Cửu thượng khá di Tam Giáo

Ngã ngã nghi đằng lịnh bút thiên

Tâm tân hùng khai điệu an trường

Đúng cơ trời nan giải ra khơi

Hà hà nội ký nhiệm kỳ nguyệt Quốc

Đạo pháp lành chung phủ phong lôi

Chinh chinh ngũ chiến bước tới rồi

Trùng trùng biển sóng thuyền ngược xuôi

Thiên thiên oai thần đại mệnh kỳ tòa

Cửu Cửu Nương phong nghi trọn chánh phần

Tam Thánh ra đời khai cơ lậu

Tri trí mau cơ xử chốn tiền

Ngọ Môn Thiên nghi chọn đúng lịnh

Nan nan chi thiền tương giác ngắm kỳ

Phục chí pháp linh nguyện chung tâm

Lôi lôi chinh thường nghĩ gió thuận truyền

Dọn cho đời phút an Tôi chuyển

Tinh tinh thới bình yên bước tới

Vạn sử khai nhiên phước thới lai

Âu Cơ dị kiến tuồng đồ khổ

Thiên hỏi Thánh Tam Phật cho Hoàng/hoàn

Lịnh truyền ý Huyền lịnh lực Thiên

An an trường phố cơ đời Chiến Quốc

Nhiên nhiên đông dạ tố thần đao

Vun vút oai thần dựng xứ (nguyên vân?)

Tạo tạo điền chi tương tương đài

Thiền nan giải quy nguyên tích cũ

Nguyệt hoa đăng tinh pháp giữa trung tâm

Mai cơ đậu điều tốt di đài

Khá khá chèo đò sang quy hồi đó

Cổ cổ dĩ linh ngã thánh ra đời

Luận luận bàn cổ lịnh truyền ý nhân

Khai khai điệu khấn an trường linh thới
Ngày trổ hoa thiên khắp liên đài

Tam Thánh nhi đài tam qui hội

Sửa sắc thay hình đở khó thay

Dĩ dĩ Thiên Hội rồng bay rỡn múa

Nghị nghị trọn/chọn Thiên Đài Nương Nương Cửu
[chọn Cửu Nương Diêu Trì Cung Ngọc Vạn Tiên Tử hoặc là trọn 9 vị tiên nương]
Giáo xứ phong thiên kỳ nhiệm nói đời.”

 

Pháp Âm #169.https://youtu.be/vwzQ4UhVR_g
 

PHÁP ÂM 169

An an phẩm Kim Cơ Mộc thuộc

Tướng lưỡng đề liệu quả hành can [hành = ngũ hành, can = thiên can]

Thổ thổ lộ ra đuôi chèo cuộc phán [Huỳnh Thổ trung ương]

Chào Quốc chào Công đúng nhiệm kỳ

Nay Môn Ngọ khách chi Hớn nước

Quan, Trương, Lưu nghi lịnh hồi kỳ
[Ba anh em Đào Viên kết nghĩa thời hậu Hớn trở lại kỳ này]

Lộ Liên Hoa Sơn minh lịnh thoát trần

Túc túc điển hồ tạo Thánh Tiên

Lọc tôi hiền phụ ứng tạ di

Phẩm đài liên kiến kiến nhiệm kỳ

Ngũ Ngũ Nương giáng hạ Liên Sơn
[Ngũ Nương Diêu Trì Cung = Liễu Hạnh Tiên Tử = Vân Hương Thánh Mẫu đệ nhất
= hóa thân hiện nay là Huyền Thiên Hiệp Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền]

Diệu diệu Năm Non không ẩn hài

Thâm thẩm tràng quan Mộc Đông vân [Đông Mộc Công]

Thiên Tử triều kiến Khâm Sai lộ

Trị trị phong đăng cơ anh tài

Tử Thiên, Vương thang kỳ hạ thúc đục,
[chữ Thang bộ khẩu là tiếng trống thùng thùng]

Khai hồi trống, chơn giả khúc tầm nghi

Tam Thánh kim tiền Hà nghi độ diệu [diệu = tinh tú]

Lọc nghi cơ Hội Trời đủ thiên quan

Hải hải sơn minh lộ kỳ khai sắc

Đợi thới lai hộ chiếu mái chèo

Quốc chào binh đúng kỳ dưng kiếp

Môn Môn Ngọ chí của Hớn cơ nguyên

Quan [Vân Trường], nghi tuồng hội đại sứ thần

Nghi nghi Tào [Tháo], thánh bậc trời cơ

Chuyển chuyển huyền vi cơ xiết tận

Giáng giáng hạ điền phẩm ấn lịnh khai

Ấn hiệu Diêu Trì tạ ban ngươn thế

Tế tế độ bi phẩm cơ đài

Kiến kiến triều nghi oai thần kiến

Liên Liên Sơn cơ quỷ khắp mạch tầng

Lộ lộ phúc trời cơ ngôi yên Thánh

Lọc kỳ tam Huỳnh Bửu Phật Trời

Thậm phán nghi cơ Mộc hành Thổ

Liễu Liễu [Hạnh] hướng đài lộ xác hài

Y y Tam Giáo kỳ lân hội

Động động binh cơ Quốc Tào Công

[Từ Thế Tích = Từ Mậu Công được vua Đường Cao Tổ sắc phong
Hữu Vũ Hậu Đại Tướng Quốc, cải phong tước hiệu là Tào Quốc Công]

Quân trường Tào Tháo đa phương phóng

Ải ải cuộc trần lộ triều ban

Oai oai phong độ điền ngòi phúc

Nhãn huệ linh chi tới giáp bờ

Tân tân giáp lộ non bằng sanh lộ

Lỡ câu văn Từ Thị giảm như [Từ Thị = Di Lạc Phật Vương]

Cố trần nghi châu phủ năng kỳ

Then chốt mở triều nghi ngôi sẳn

Hoa liên ngữ, Liên Đài lai nhắn

Lập Quốc dân/dâng cơ chánh đạo kỳ

Di [Lạc] bổn tọa, vạn năng yên quyết độ
[Di bổn tọa = Di Lạc bổn tọa = Bổn tòa Di Lạc]

Dồi chủng tử Thiên, kinh điển hiểu thích nghi

Vạn năng năng vạn căn hành Tòa Thánh Giáo

Diện Hồng toà thẳng tới khai bờ.”

 

Pháp Âm #170.https://youtu.be/f5vzYiGmPYc
 

PHÁP ÂM #170

“Vâng lời giáng bút chân thành

Tổ Thầy ủng hộ điển lành một chương

Nam Bang rời rạc cảnh trường

Trên đời lắm việc đau thương tham tàn

Gian hung hiếp kẻ nghèo nàn

Lời răn quan hoạn tham tàn đảo gian [lừa đảo gian manh]

Tai chung chịu khổ khóc than

Bất công độc hiểm làm quan lĩnh đồi

Sao đành sát hại thảm thôi

Suy lần rối loạn rã rời mạng trôi

Dây oan nghiệp trái mạng Trời

Vay thời phải trả mấy hồi đâu sai

Làm ngang ở ngược tưởng hay

Trong đời dối trá mà bay khỏi trời

Thử xem báo ứng luân hồi

Nhơn dân lần sạch trong đời còn ai.

Nay sắp sửa đến gần cái chết

Thủ ý thân mõi mệt làm sao

Lụy phiền buồn bã mòn hao

Xác thân như vậy đường nào để đi?

Ai sai sót đều vì lầm lỗi

Bỏ xác hồn là bởi ngu đần

Tâm mê u tối suy rần

Buồn thay không biết thiệt chân lòng mình.

Phía Nam duyên hải xóm làng

Ngọc Hoàng Thượng Đế chỉ đàng người đi

Quan Công Thánh Đế hộ trì

Điển quang chiếu diệu đường đi xa gần

Thuyền kia Cha Mẹ đã phân

Đông Tây Nam Bắc xa gần đắn đo

Kêu cùng nghĩa sĩ đồng lo

Một màu sắc lịnh quyết phò cho xong

Lịnh Cha Ngọc Đế bệ rồng

Giáng phàm sắc lịnh quyết lòng tìm ra

Coi mà đăng tất bôn ba

Tích thiện phùng thiện cứu mà mới an

Quân Hà danh tánh rõ ràng

Thiên thiên thầy tớ gian nan nhẫn thành

[thiên thiên = một mực, khăn khăn; thiên thiên = ngày ngày, mọi ngày]
Mây xanh chân bước lữ hành

Trên non chờ đợi Đạo lành khai môn

Mẫu Hoàng Mẹ đứng Càn Khôn

Xoay vần chuyển hóa thiền môn rướt về

Chờ Ngài mới thấy Bồ Đề

Đôi chừ lâm tự mới về ngôi xưa.” [đôi chừ = bây giờ]

 

Pháp Âm #171.https://youtu.be/YZ_35qWl7as
 

PHÁP ÂM #171

“Di di phủ đà nghi phủ

Phúc phúc huyền khai Đạo Quốc khai

Thiên Thiên Đạo tố trần ngay bổn cỏ

Phúc Kim Hà qui năng diệu thấu ngay.

Thiên Thiên Tôn, khí Càn lai phủ chí [Càn = Thiên]

Thế thế thâm từ độ bốn muôn niên [40 ngàn năm]

Thất thất động di lai phù thế sự

Quy quy bổ túc đề kháng nghi cơ.

Thiên Thiên Đạo dậm đường chơn lý

Thiện nhi Tài đây chẳng khó gì [Thiện Tài đồng tử]

Đấp đạo theo đời khuyên cải sửa

Trợ tức lữ hành đúng kịp kỳ.

Còn mấy chặng đường gắng hởi ôi

Dậm tràng mới chuyển nguyệt điểm còn [nguyệt điểm = chữ tâm]

Cảnh đấy người đây ôi lắm đoạn

Đấp trợ cùng nhau hiệp đài non.

Lão Lão tại tứ thân đại không

Tám muôn bốn ngàn pháp trần hồng

Gọi thắp chuông hiền nên giọng gấp

Sự thế vui không tạo rối trong.

Niệm Phật tu hành ghi sáu chữ

Nhớ Nam Mô lục tự nào xa

Nằm ngồi trì lục Di Đà

Chí công lo niệm thoát qua mọi điều.

Trong cuộc sống còn nhiều tham vọng

Hãy mở tâm lẽ sống được an

Khổ đời tự tỉnh hồi quang

Mong rằng ai cũng sẵn sàng thứ chung.

Lão Lão phú kỳ tam công độ phú

Tán tán nghi đề phúc thẩm lao

Di phổ túc Đà nan chi khả

Lai lai phúc lộ Hà phẩm niên y

Nan nan chi phổ tà nghi bổn bể.

 

Mất đạo khổ lắm ai ơi

Đạo Phật phải quý người đời bỏ quên

Một đời nghèo khổ vẫn bền

Người tu phải Định lập nền công phu

Đạo qua khổ ải ngục tù

Mọi bề trước cảnh ráng tu trọn đời

Có duyên Phật pháp nay thời

Đổi thay thay đổi cho người là tu

Nhất tâm niệm Phật công phu

Chớ xen trần tục âm u không còn

Tu mình chớ chấp phước bòn

Tu tâm làm chủ chẳng lòn vì ai

Thật chơn giác ngộ lấy tai

Ngó nghe diệu pháp đêm nay nơi trần

Phật xưa lặng lẽ Đạo tầm

Lập thân cứu thế tinh tâm thạnh thời.

Nghi nghi đề phán lao ký quyết

Cũng ngôi Tiên lòng tánh biết bao

Ngự lục ký tàng nguyên độ quyết

Nan chí Bồng Lai tạo phúc hoàn

Minh minh báu cầu lai báo

Phúc kỳ đề nghi lượng phúc nan

Du du tiên cảnh đáo Bồng Lai

Dĩ hà liên tọa pháp không đà.

 

Bất tư ẩn tạo duyên đạo lý

Kiền khai nghĩ xuất việc chẳng chừa [Kiền = Càn = Thiên]

Phi phi vận phải trần ai dạo

Đạo chiến Nam Sơn cảnh lao xao

Ngọc sáng muôn năm soi bóng cổ

Lành thay cảnh thấy nước còn Cao [Đài].”


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
2:22 CH(Xem: 836)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
3:51 CH(Xem: 799)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
1:28 CH(Xem: 743)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
2:14 CH(Xem: 966)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 1362)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 1333)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 1298)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 1129)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1481)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 1214)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
2:26 CH(Xem: 1503)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
7:39 SA(Xem: 2031)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1794)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 2043)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 1922)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2664)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 2242)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:33 SA(Xem: 3406)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Kinh.
3:16 CH(Xem: 4145)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 3215)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3617)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
11:11 SA(Xem: 4513)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.
10:26 SA(Xem: 4625)
Pháp Âm 210-216B. Mẹ Diêu Trì ban Tâm Kim Phật Mẫu cho Giáo Hội Thiên Trường.