DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM MẬU TUẤT

24 Tháng Sáu 201812:23 SA(Xem: 7522)

ĐÀN GIỜ MÃO
NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2018
Ngày 10 Tháng 5 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn

 Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM #166

 

Liên Hoa Xuân chiếu lần bài cổ

Lực ngát mùi bày tỏ dung hòa

Sư cự chống môn đồ CHIÊU ngộ giác

Hai chữ hành cam dạ pháp tròn câu

LỊNH CƠ TRỜI tư sầu không khổ

Dọn sẵn đường chẳng ngại mấy chi

Trời thiên địa ứng nương tầng khiếu [kêu] lộ

HAI CỘT ĐỒNG BẢNG GỐC CHIỀU SÂU

Hướng khương an đồ vuông tạng chỗ tú

Trống gọi tuồng hòa loãng THÁNH mùi

LÔI lôi chuyển THÍCH tròn kim tử

Vạn vạn đầu tứ tác tạo di

Chuyển chuyển khai thiên khâu chỉ tất hạ

HỘ PHÁP công đầu giác cố năng

Tâm khởi dạ THÁNH NHÂN NHÂN THÁNH

LỊNH TRỜI khai xác tục dạ đành

Nơi bôn chiếu LONG NGAI lầu ân cổ

Trùng trùng lai phước DIỆN THÁNH rèn

Chi chi nhứt tâm sầu lụy tâm sầu

Căn DI truyền đạt THÍCH bầu ân cờ xóa

Xa xa phương đất hảo ơn trả đền

Vương VƯƠNG LỘ lắm CƠ DIÊU tháo hạt

Tạo hóa năm châu vạn vạn nghi binh

Cuối tuồng QUỐC độ TRIỀU NGHI tái

Hiển hiện CHƠN NHƯ sắp thiêu thiên

Kiến hồi qua lộ TRỜI PHÀM khó lộ

Đạo đạo tâm nghi ứng lễ thâm

Phước đó dồi chi trao lòng lực khí

Sáng sáng CHÍ THIỆN THÔNG HUỆ phá vô minh

Thời thời vận chống nghiêng nghiêng ngại nhứt

LAM GIÀ chấn nghiệt chứng khai Đông

VÔ VI trần đất khách họ QUAN [VŨ] di

Truyền đạt tố ơn đền đúng diệu tứ

Hóa hóa duyên sầu vô tư dạ nhứt

Triều nghi ngũ phúc đai luân hồi

Vô hình tứ phướn kỳ Xuân đổi dốc

Hội chiến qua Khôn [Mậu] Kỷ [Hợi] lễ nam tồn

Uy uy nhi CHƠN ĐẠO khai đầu bích ngọa

Khán tỏa điền cơn phủ gió nghiêng

Lao lao phiêu dụng trì tam thố

Phúc chí hương lên tạo hóa duyên

Trì trì nhứt trí tịch màn cung thảo

Cảnh Ngươn Ba chi khí anh mi

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 167A

 

Suy lời xưa chuyển hóa cảm râu mài

Đặt khai câu nghĩa nhơn linh ý

Phủ thiếu CHIẾU HOÀNG thượng phẩm gội trau

Qui qui thi dạt về chung đến

Cuộc thế căn duyên ký năng diệu huyền

Kim [nay] HÀ đóng chúc HOÀNG bòn chảy tấu

Diệu diệu đón son mạch thói vô

HUỲNH KỲ bổn lộ đồ chơn khí giả

THIÊN MẠNG MẠNG THIÊN rồng lộn phá lâm nghi

Dựng DỰNG PHÁP MÔN đồ VÔ [VI] ĐẠO PHÁP

Lưỡng [Nghi] Tam Tài Khôn Càn tỉnh kiếp tu

Ý ý MỤC TÂM THIÊN đề thao tạo hóa

Độ phố duyên di chí truy tùng

Đa đa phương khổng [trống rỗng] chiều lai khổng [không] lộ

Chí thiện tâm nghi tháo phủ thế gian

KIẾP KIẾP TỈNH TU thời xưa phủ tủ

Mục mục minh đề nghĩa xạ PHÁP THIÊN lai

Thẳng thẳng tạo năng kỳ Diêu chào tất dạ

TỰ MẠCH SÁNG LÒNG lai hồi bổn xứ

Nhứt nhứt chu vi đoan kỳ tới di hạ

Giải giải RỪNG HỒNG rộng phá ĐẠO THIÊN

Tam Tài lữ ngõ dinh khuôn đạo hóa

Thượng thượng phẩm đề dụng ký đang

HUYỀN HUYỀN kim [nay] lộ hòa chí hiếu

CHUYỂN LUÂN ĐỒ TRẬN hoán y nhiên

BI KHÍ PHÁP THIÊN KHAI nhiều cơ tạo chữ

Thuận thuận đề linh nhục chúng đa phương

Quân quân tử chu kỳ màn tâm trí Phật

Lão dương trần chào tất chịu cam thân

Dung dung bế bế căn bình minh chiếu khiếu

Trải trải phẩm tòa di đổ diêu nhung

VÔ [VI] PHÁP, VÔ [VI] ĐẠO Thiên Nhân vì luật đạo

Càn Khôn Bát Quái phá trận đồ

Nhiên nhiên HUYỀN PHÁP linh cao lẽ

Kiếp lai phù công mã hạng nam

QUỐC nghi ứng tạ hoa đồ trổ lộ

Gẫm thế đời di bổn tam ngươn di

ĐÀI HỘI PHÁP trống hồi nghinh tiếp lai

Dựng PHONG THẦN Thiên chuyển đúng giờ

Nguyên nguyên trận nhịp khai bồng lỡ

Vở cuồng thơ Thiên Tướng đối khai văn

Nay ký tờ bạch nhựt ĐÀI MINH lộ

QUỐC QUỐC THIÊN cơ đáo sơn lâm tuồng

Tam tam cư dĩ thân đà sắp định

CHÚA THÁNH trùng lai thiện ý tình

SƠN MINH ngộ thượng thượng chung khai phủ

CHÚA THÁNH nương y buổi thấu đền khai

Nhân nhân đạo tuyệt huề linh thiện chí

Sắp cờ xưa chuyển hóa bạch nhựt thanh

Lộ lộ ĐÀI MINH Kỳ Bạch QUỐC ĐỘ

Lập QUỐC VƯƠNG tụ kiến TRỜI CAO

Diệu diệu trầm Tam Ngươn ĐÀI DỰNG HỘI.

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 167B

 
Phong PHONG ĐÔ di khởi khắp nơi nơi

Bờ kia hội ý cuồng thơ thượng đối

Chưởng chưởng nhi khai đáo tiên sơ

MINH minh thiện phú di căn lộng

ĐẠO Đạo Nhân HÀ khai trận đồ cơ

THÔNG THẠO PHÁP ban khai CHÚA THÁNH

PHẨM NƯƠNG kỳ trổ HOA ĐÀ VƯƠNG Y

Bao nhiên đăng phổ diệu trầm hạng lục
Đích sang THU minh tọa cổ thượng DI

Khách kiếm phương xa điều tinh HOA trải

 

[Di Hoa = Di Hoa Kim Hải là một phong danh của Bát Nương Diêu Trì Cung.  Thu = Hóa thân vừa qua của Bát Nương có thế danh là Phạm Xuân Thu.]

 

Dạ dạ nghi hồ cơ đúng sắc thời

THIÊN CƠ phủ KHAI NGUYÊN trận khói

Lữ lữ phúc kỳ vở cuồng Thiên

Nhân nhân dụng ý ban rành Nghiêu Thuấn

Tạo cội nhành lực đẩy môn đài

DI nguyên phượng phi hồng tượng cõi

Chốn phàm gian hướng ĐẠO LIÊN HOA

Ngũ quan quan ngũ KỲ THƯỢNG TỔ

LẠC tâm nhiên chầu ý THIÊN ban

Tam Ngươn hạ ngũ quan đào tâm đạo

Phá gào xuyên thục lý triền nguyên

Duyên lai hội hiệp phẩm điền THÁNH ĐẠO

Tạo cuộc phùng trang chiến MẠNG THIÊN PHONG

Bốn phía khắp nơi tạo kiến lối bồng

Lịnh mấn khí Triều Ca lời thệ

THÁI NGỌC CHÂU MINH HƯƠNG đời mang trọn đạo

Mọi phần LIÊN CUNG NGỌC ĐỈNH ĐÀI THIÊN

Tạo tạo xứ mô HOA [KỲ] khai NGỌC [ĐẾ] định

Cuộc kiến [cuộc diện] kỳ nàn [kỳ này] phủ lọ gia nghi

 

[Chữ Anh bộ Ngọc có nghĩa là ngọc châu.  Do đó Thái + Ngọc Châu = Thái Anh.   Thái Kim Anh là thế danh của Đức Chưởng Thế Giáo Hội Thiên Trường kiêm Đức Chánh Giáo của Bửu Sơn Huỳnh Đạo trực thuộc Giáo Hội Thiên Trường.  Chữ Minh Hương ám chỉ Đức Chưởng Thế là người Việt gốc Hoa.  Cuộc kiến = cuộc diện. Kỳ nàn = kỳ này.  Phủ lọ gia nghi = nghi lễ trong gia tộc.]

 

Giác giác HỒNG THIÊN lĩnh [lãnh] ẤN LỊNH

PHÁP CĂN thệ tủa hương đoà [đà]quy bổn

Hoạt đề tam ngưỡng lộ QUỐC NGUYÊN

Nan nan nghiệp ký lai duyên phẩm

Tứ tứ TÒA TAM BỬU THÁNH NHÂN DUYÊN

THIÊN MẠNG MẠNG THIÊN lành ban HỒNG phúc thẩm

Tạo cội lành lực chuyển chí dẫn muôn khai

Đài sứ mạng đa phương trọng trách

Cõi cõi HỒNG khí phách tạo

Tích tích tụ dụng y trần tưởng đoạn

CỬU CỬU TÒA THÁNH ĐẠO CHUNG ĐÀI CUNG

Nhơn nhơn hỷ duyên tao phùng ÂN THÁNH THỔ

NGỌC NGỌC ĐÀI nhiên bổn hướng châu di

Phúc kiến HÀ du cầu CĂN HUỆ PHÁP

THƯỢNG THƯỢNG TÒA TAM THÁNH duyệt lý thêm

Chốn chốn phàm nghi đường cao biểu lộ

Nguyên nguyên PHẨM THÁNH diện TRƯỜNG THIÊN

Bổn bổn ẤN LINH thâu diệu hóa phẩm

Phận phận tạo đề hạ hạ ơn khai.

NGỌC LIÊN HOA ĐÀI đủ SẮC ẤN xanh đô

Thảo kiến NHƯ LAI tủa khắp trời

Truyền lưu gọn kiếp cung mực lý

Nan nan chi DIỆP PHÁP Đông kỳ

VÔ VI phẩm tú khán nghị đề.

 

[Hồng Thiên = Hồng Hoa Công Chúa = Cẩm Tú Tiên Tử = Tây Vương Mẫu là những phong danh của Nhị Nương Diêu Trì Cung.  Hóa thân hiện nay (kim thân) của bà là Đức Chưởng Thế Thái Kim Anh của Giáo Hội Thiên Trường.]

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

 PHÁP ÂM 168

 

Ban lịnh gọi THÁNH TAM đời THIÊN HỘI

Khá CHÈO ĐÒ hồi điện sắp khai

Sâu duyên ngộ lý đời BÀN CỔ

Lịnh tới truyền lai kính sen đài

Quyết ÂU CƠ tuồng MẪU tích thới huyền

Tạo thiên y phúc thẩm mai cơ

Trang sử chốt hạnh Thiên lần gốc đạo

Lộ lộ cuồng quay ngã nghiêng đời

Tam TAM THÁNH gọi lịnh truyền độ

GIÁP mũ ĐỆ quy hồi tiễn Thiên

[Giáp Đệ = Tiến Sĩ trong hệ thống thi cử thời phong kiến.  Hàm ý chỉ vào Đức Ngài Hoàng Di Thiên, tên Hà Hưng Quốc, học vị Tiến Sĩ]

 

CỬU CỬU THƯỢNG khá di TAM GIÁO

Ngã ngã nghi đồng lịnh bút THIÊN

Tân tân hùng khai điệu an TRƯỜNG

Đúng cơ trời nan giải ra khơi

Hà HÀ nội ký nhiệm kỳ nguyệt QUỐC

ĐẠO PHÁP lành chung PHỦ PHONG LÔI

Chinh chinh ngũ chiến bước tới rồi

Trùng trùng biển sóng thuyền ngược xuôi

THIÊN THIÊN OAI THẦN đại mệnh kỳ tòa

CỬU CỬU NƯƠNG phong nghi trọn chánh phần

TAM THÁNH RA ĐỜI KHAI CƠ LẬU

Tri trí mau cơ xử chốn tiền

Ngọ Môn Thiên nghi chọn đúng lịnh

Nan nan chi thuyền tương giác ngắm kỳ

Phục chí pháp linh nguyện chung tâm

Lôi lôi chinh thường nghĩ gió thuận truyền

Dọn cho đời phút an xoay

Tin tin thới bình yên hướng tới

Vạn sử khai nhiên phước thới lai

ÂU CƠ dị kiến tuồng đồ khổ

THIÊN hỏi THÁNH TAM PHẬT cho HOÀNG

LỊNH truyền ý HUYỀN lịnh lực THIÊN

An an trường phố cơ đời Chiến QUỐC

Nhiên nhiên Đông dạ tố thần đao

Vun vút OAI THẦN dựng xứ nguyên vân

Tạo tạo điền chi tương tương lài

Thiền nan giải quy nguyên tích cũ

Nguyệt hoa đăng tinh pháp giữa trung tâm

Mai cơ đậu điều tốt di đài

Khá khá chèo đò sang quy hồi đó

Cổ cổ dĩ linh ngã THÁNH RA ĐỜI

Luận luận bàn cổ lịnh truyền ý lân

Khai khai điệu khánh an trường linh thới
Ngày trổ HOA THIÊN khắp Liên Đài

TAM THÁNH nhi đài tam QUI HỘI

Sửa sắc thay hình đỡ khó thay

Dĩ dĩ THIÊN HỘI rồng bay rỡn múa

Nghị nghị chọn Thiên Đài NƯƠNG NƯƠNG CỬU
Giáo xứ phong thiên kỳ nhiệm nối đời.

 

[Thánh Tam = Tam Thánh = vị Thánh của trào tam = ám chỉ Đức Ngài Hoàng Di Thiên Ngôi Hai trào tam.  Nương Nương Cửu = Cửu Nương Cửu Thiên Huyền Nữ, một trong 9 vị Tiên Nương của Diêu Trì Cung, còn có phong danh là Cửu Vị Phật Mẫu Diêu Cung.]

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 169

 

An an PHẨM KIM CƠ MỘC thuộc

Hướng lưỡng đề liệu quả Hành Can

THỔ thổ lộ ra ĐUÔI CHÈO cuộc phán

Chào QUỐC chào CÔNG đúng nhiệm kỳ

[Hành Can = Ngũ Hành và Thiên Can.  Kim cơ = Cô Kim.  Mộc thuộc = tùy thuộc vào Mộc Công Nhân Thập. Khi mà Ông Quốc (Quốc Công) là ngôi Huỳnh Thổ Trung Ương lộ ra thì cô Kim "chèo đuôi" còn Ông Quốc thì "chèo mũi".  Cuộc phán = công cuộc đã được phán định như vậy.]

    

Nay môn NGỌ KHÁCH chi Hớn nước

QUAN [VŨ] TRƯƠNG [PHI] LƯU [BỊ] nghi lịnh hồi kỳ

Lộ LIÊN HOA SƠN minh lịnh thoát trần

Túc túc điển hầu tạo Thánh Thiên

Lọc tôi hiền phụ ứng tạ di

Phẩm Đài Liên kiến kiến nhiệm kỳ

NGŨ NGŨ NƯƠNG giáng hạ LIÊN SƠN

[Ngũ Nương Diêu Trì Cung = Liễu Hạnh Tiên Tử = Thánh Mẫu Liễu Hạnh = Chúa Ngọc]

 

Diệu diệu Năm Non phong ẩn hài

Thâm thẩm tràng quan Mộc Đông vân

THIÊN TỬ triều kiến KHÂM SAI lộ

Trị trị phong đăng cơ anh tài

TỬ THIÊN VƯƠNG thang [tiếng trống thùng] kỳ hạ thúc giục

Khai hồi trống chơn giả khúc tầm nghi

TAM THÁNH kim tiền HÀ nghi độ diệu

Lọc nghi cơ hội TRỜI đủ phiên quan

Hải hải sơn minh lộ kỳ khai sắc

Đợi thới lai hộ chiếu mái chèo

QUỐC chào binh đúng kỳ dưng kiếp

Môn môn NGỌ chí của Hớn cơ nguyên

QUAN [VŨ] nghi tuồng hội đại sứ thần

Nghi nghi TÀO [THÁO] THÁNH bậc TRỜI cơ

Chuyển chuyển huyền vi cơ xiết tận

Giáng giáng hạ điền phẩm ẤN LỊNH KHAI

Ấn hiệu DIÊU TRÌ tạ ban ngươn thế

Tế tế độ bi phẩm cơ đài

Kiến kiến TRIỀU NGHI OAI THẦN kiến

Liên Liên Sơn cơ quý khắp mạch tầng

Lộ lộ phúc TRỜI cơ NGÔI yên THÁNH

Lọc Kỳ Tam HUỲNH BỬU PHẬT TRỜI

Thậm phán nghi cơ Mộc hành Thổ

Liễu LIỄU [HẠNH] hướng đài lộ xác hài

Y y TAM GIÁO kỳ lân hội

Động động binh cơ QUỐC TÀO CÔNG
Quân trường TÀO THÁO đa phương phóng

Ải ải cuộc trần lộ triều ban

Oai oai phong độ điền ngòi phúc

Nhãn huệ linh chi tới giáp bờ

Tân tân giáp lộ non bằng sanh lộ

Gỡ câu văn TỪ THỊ [DI LẠC] giảm NGƯ

Cố trần nghi châu PHỦ năng kỳ

Then chốt mở TRIỀU NGHI ngôi sẵn

Hoa Liên ngữ Liên Đài lai ẤN

Lập QUỐC dâng CƠ CHÁNH ĐẠO KỲ

DI [LẠC] bổn tọa vạn năng THIÊN quyết độ

Dồi chủng tử THIÊN kinh điển hiểu thích nghi

Vạn năng năng vạn căn hành TÒA THÁNH GIÁO

Diện HỒNG [THIÊN] Toà [Thánh] thẳng tới khai bờ.

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM #170

  

Vâng lời giáng bút chân thành

TỔ THẦY ủng hộ điển lành một chương

Nam Bang rời rạc cảnh trường

Trên đời lắm việc đau thương tham tàn

Gian hung hiếp kẻ nghèo nàn

Lời răn quan hoạn tham tàn đảo gian

Tai chung chịu khổ khóc than

Bất công độc hiểm làm quan lĩnh đồi

Sao đành sát hại thảm thôi

Suy lần rối loạn rã rời mạng trôi

Dây oan nghiệp trái mạng Trời

Vay thời phải trả mấy hồi đâu sai

Làm ngang ở ngược tưởng hay

Trong đời dối trá mà bay khỏi Trời

Thử xem báo ứng luân hồi

Nhơn dân lần sạch trong đời còn ai

Nay sắp sửa đến gần cái chết

Thủ ý thân mỏi mệt làm sao

Lụy phiền buồn bã mòn hao

Xác thân như vậy đường nào để đi

Ai sai sót đều vì lầm lỗi

Bỏ xác hồn là bởi ngu đần

Tâm mê u tối suy rần

Buồn thay không biết thiệt chân lòng mình.

 

Phía [cực] Nam duyên hải xóm làng

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ chỉ đàng người đi

QUAN CÔNG THÁNH ĐẾ hộ trì

Điển quang chiếu diệu đường đi xa gần

Thuyền kia CHA MẸ đã phân

Đông Tây Nam Bắc xa gần đắn đo

Kêu cùng nghĩa sĩ đồng lo

Một màu sắc lịnh quyết phò cho xong

LỊNH CHA NGỌC ĐẾ BỆ RỒNG

GIÁNG PHÀM sắc lịnh quyết lòng tìm ra

Coi mà đăng tất bôn ba

Tích thiện phùng thiện cứu mà mới an

QUÂN HÀ danh tánh rõ ràng

Thiên thiên Thầy tớ gian nan nhẫn thành

Mây xanh chân bước lữ hành

Trên non CHỜ ĐỢI ĐẠO LÀNH KHAI MÔN

MẪU HOÀNG MẸ đứng Càn Khôn

Xoay vần chuyển hóa thiền môn rướt về

Chờ NGÀI mới thấy Bồ Đề

Đôi chừ [bây giờ] lâm tự mới về ngôi xưa.

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM #171

 

Di di HÀ phủ đà nghi phủ

Phúc phúc HUYỀN KHAI ĐẠO QUỐC KHAI

THIÊN THIÊN ĐẠO tố trần ngay bổn cỏ

Phúc kim [nay] HÀ qui năng diệu thấu ngay

THIÊN THIÊN TÔN khí CÀN lai phủ chí

Thế thế thâm từ ĐỘ BỐN MUÔN NIÊN

Thất thất động di lai phù thế sự

Quy quy bổ túc đề kháng nghi cơ.

 

THIÊN THIÊN ĐẠO dặm đường chơn lý

Thiện nhi tài đây chẳng khó gì

Đắp ĐẠO theo ĐỜI khuyên cải sửa

Trợ tức lữ hành đúng kịp kỳ.

 

Còn mấy chặng đường rán hỡi ôi

Dặm tràng mới chuyển nguyệt điểm còn

Cảnh đấy người đây ôi lắm đoạn

Đắp trợ cùng nhau hiệp đài non.

 

LÃO LÃO tại tứ thân đại không

Tám muôn bốn ngàn pháp trần hồng

Gọi thấp chuông thiền nên giọng gấp

Sự thế vui không tạo rối trong.

 

Niệm Phật tu hành ghi sáu chữ

Nhớ Nam Mô lục tự nào xa

Nằm ngồi trì LỤC [TỰ] DI ĐÀ

Chí công lo niệm thoát qua mọi điều

Trong cuộc sống còn nhiều tham vọng

Hãy mở tâm lẽ sống được an

Khổ đời tự tỉnh hồi quang

Mong rằng ai cũng sẵn sàng thứ dung.

 

Lão Lão phú Kỳ Tam công độ phú

Tán tán nghi đề phúc thẩm lao

DI phổ túc ĐÀ nan chi khả

Lai lai phúc lộ HÀ phẩm niên nghi.

 

Nan nan chi phổ tà nghi bổn bể.

 

Mất Đạo khổ lắm ai ơi

ĐẠO PHẬT phải quý người đời bỏ quên

Một thời nghèo khổ vẫn bền

Người tu phải ĐỊNH lập nền công phu

Đạo qua khổ ải ngục tù

Mọi bề trước cảnh rán tu trọn đời

Có duyên PHẬT PHÁP nay thời

Đổi thay thay đổi cho người là tu

NHẤT TÂM NIỆM PHẬT công phu

Chớ xen trần tục âm u không còn

Tu mình chớ trách phước mòn

Tu tâm làm chủ chẳng lòn vì ai

Thật chơn giác ngộ lấy TAI

NGÓ NGHE DIỆU PHÁP đêm nay nơi trần

PHẬT xưa lặng lẽ Đạo tầm

Lập thân cứu thế tinh tâm thạnh thời.

 

Nghi nghi đề phán lao ký quyết

Cũng ngôi Tiên lòng sánh biết bao

Ngự lục ký vàng nguyên độ quyết

Nang chí Bồng Lai tạo phúc hoàn

Minh minh báu cầu lai báo

Phúc kỳ đề nghi lượng phúc nan

Du du thiên cảnh đáo Bồng Lai

Dĩ HÀ liên tọa PHÁP KHÔNG đà

Bất tư ẩn tạo duyên ĐẠO LÝ

KIỀN KHAI nghĩ xuất việc chẳng chừa

Phi phi vận phải trần ai dạo

Đạo chiến Nam Sơn cảnh lao xao

NGỌC sáng muôn năm soi bóng cổ

LÀNH thay cảnh đấy nước còn cao.


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 639)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1017)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 1348)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SẢY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 988)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1004)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1554)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 1579)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3122)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3062)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 2593)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3552)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 2610)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3866)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 2618)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 2805)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3097)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2980)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2582)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2857)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2541)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2699)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2866)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2489)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2750)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2608)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2446)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2415)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2408)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 2701)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 2622)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 2908)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 2765)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 2943)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 3531)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3442)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3293)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 3463)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3261)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3396)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 4650)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 4454)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4129)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4284)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 4715)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 4814)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4383)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4289)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 4639)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 4813)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4251)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4275)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4158)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 4589)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4285)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4228)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4445)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 4573)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4405)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 5253)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 4758)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 4492)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.
24 Tháng Hai 20203:08 CH(Xem: 4706)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
06 Tháng Hai 20209:39 CH(Xem: 5295)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
21 Tháng Giêng 202010:07 SA(Xem: 4859)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
17 Tháng Mười Một 20193:57 SA(Xem: 5812)
Thiên Thượng ban KINH VẠN ĐẠI MẪU HIỀN và những bài Thánh Giáo.
16 Tháng Mười 20191:10 SA(Xem: 5339)
SÁM GIẢNG ĐƯỜNG TUỆ TỈNH: PHẨM HOÀNG MẪU SÁM, PHẨM HUYỀN MINH SÁM, PHẨM SÁM NGUYỆN.
18 Tháng Chín 20193:33 SA(Xem: 6423)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Thánh Kinh.