THIÊN THƠ THÁNG 10 NĂM 2019

03 Tháng Mười 20196:58 CH(Xem: 10395)
Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St. Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển tới Lão Hà ngày 3 tháng 10 năm 2019 lúc 16:48 US. 

THƯỢNG ĐIỂN THẤT CẦU

THƯỢNG Ngươn khoa bổn hội tâm linh
ĐIỂN điện sóng tâm nối hữu hình
THẤT đại hành tinh hoà nội tính
CẦU thiên liên chuỗi nối Liên Ninh.

Thập tam đại hội càn khôn
Hai ba tháng Chạp thâu gồm Thiên Tiên [23/12 ÂL]
Mùng hai tháng Sửu vinh tiền [2/12 ÂL]
Hai lăm tháng Tý bửu liên hiện hình [25/11 ÂL]
Gặp mặt ông đạo Chiếu Minh
Tiên ông tái thượng hữu hình trần gian
Báo cho trần thế lễ bàn
Cửu Trùng sấm lịnh lập đàn bửu châu.

Thiên Trường Giáo Hội Thiên Cầu
Hai ba mối đạo diễn đàn lục châu
Đạo Thiên Ấn Mộc gồm thâu
Tâm không pháp tịnh đứng đầu HUYỀN KHÔNG
Cửu Trùng sắc lịnh liên thông
Hành trình ngoại nội Hội Đồng Tâm Linh
Bửu châu Thầy Mẹ vô hình
Y nguyên sấm ký Tổ Đình Đài Hoa
Lập nên kỳ hội liên toà
Đình trong quốc nội Long Hoa hiện trần.
 
Khuyên tâm đạo nhơn hành thiền định
Đạo càn khôn võ trụ chuyển sinh
Hoà tâm thất đại hành tinh
Một bầu võ trụ tương sinh ngũ hành.

Tam Thập Lục Tam Thiên địa cảnh
Chuyển càn khôn hội giúp nhơn sanh
Tam Thanh thiên điển đạo hoành
Hoàng thơ trở lại trứ danh Đức Ngài.

"Thiên Hành Động" chuyển bài trước đó
[bài cũ có tên Thiên Hành Động]
Khải Phật Tiên liên kết mọi miền
Hội Đồng Tam Giáo Sơn Liên
Hương Kỳ Sơn Bửu điển thiên xuống trần.”
 
 
Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St. Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển tới Lão Hà ngày 5 tháng 10 năm 2019 lúc 18:57 US yêu cầu "đăng lại" bài này.

THIÊN HÀNH ĐỘNG
"Đắc pháp vô vi đã được tầm
Cửu Trùng hoàn thiện ấn đồ tâm
Thiên bình trùng thủ tầng vũ trụ
Tăng lữ đoàn khai mở mầu đạo.
 
Mây trắng không gian hiện Chín Rồng
Mây vàng kết nối hiện Huyền Không
Không gian chung mối mầu Huỳnh Đạo
Giềng Đại Đạo thâm chỉ đạo Hồng.
 
Giáng điển Ngọc Hoàng chính Khảm Đông
Liên Trào Tam điển chín tầng không
Không gian trực chỉ toàn vũ trụ
Thúc giục Hoa Liên cứu đại đồng.
 
Tam Giáo ấn ký tại Giáo Tòa
Kỳ ba Lý Luận Luật ban ra
Chương trình hành hiệp Long Hoa Hội
Tiếp bước vô vi trực Ta Bà.
 
Lòng Phật Quốc thời này đạo đức
Chuyển luân xa cho vạn linh căn
Lời mời Bát Vị Tiên Ông
Xây xong cung điện kỳ công vận hành

Thiên Bình ấn soái dẫn đường
Hành binh luật lệnh Cửu Trùng xuống tay
Đạo hành sáng trí thời nay
Là xong công việc trình bày vạn năng.
 
Tối cao tối thượng chuẩn rằng:
Vô vi vũ trụ ngang bằng Tiên Ông
Công bình chính trực tâm không
Quan Âm chủ định Vạn không thiên đài.
 
Làng Hải hội nước xanh nước đỏ
Tỏ nguồn cơ đất mỏ Việt Nam
Hội Trào Tam lục, thập tam
Mười hai đại giới Trào Tam hiện hành.
 
Chuẩn mực đạo đức Ngọc Hoàng
Chuyển về Ông Đạo Tam Hoàng Vô Vi
Vậy thì trực chỉ tăng ni
Thì đây mượn lệnh từ bi cống trình.
 
Việc trước tiên làm xong chủng thể
Tánh giác linh nói rõ đạo mầu
Chuyển về ngữ Hán Việt tân
Đoàn binh hùng dũng mười phần khai cơ.
 
Cơ này pháp đạo binh thơ
Tháng Năm rồng tượng phụng thờ đức Thiên
Vùng miền sôi động điệc Miên
Viếng thăm xóm nhỏ Cửu Thiên trở về
Bày binh bố trận hội tề
Quần sinh chờ đón chỉnh tề Nam Bang.
  
Lệnh Vua Thuấn lệnh Vua Nghiêu
Chiếu Quân đánh trận Minh Triều Nam Bang
Bàn tròn kim ấn phụng hoàng
Lưu ly ngọc bích hoàn đan cứu người.
 
Mây lớp lớp điệp trùng Thiên Khảm
Bảo tướng trời cho rút nước mây
Thây phơi giữa chợ sông đầy
Thuyền tu Bát Nhã sư Thầy bớ dân
Lầm than tiền của ban ân
Đức tướng lục tỉnh ân cần đón đưa.
 
Mưa gió bụi đỉnh đầu ngươn hạ
Hẹn Tây Nguyên ngày mới sắp bày
Trình bày luận lý này đây
Sương Mai hạt đẹp về đây vận hành
Hành đã có vận còn bở ngở
Bước chân đi một thuở thuận lòng
Tông ngôn chiếu viết Đại Đồng
Qui trào Tam Giáo trần hồng ký danh.
 
Thành thánh giáo vận rành rành
Giúp đoàn hải ngoại thiện hành an tâm
Phần đông lý khó tri tầm
Tướng quân xây quả tay cầm đồ thơ.
 
Giờ đã điểm hướng Hoa phò trợ [Hoa = Hoa Kỳ]
Lực vô vi quang điển bến bờ
Giờ này ấn xuất binh thơ
Hành câu toàn bảo hoàn Kỳ về đây
Hà Đồ kinh Dịch đủ đầy
Huyền năng diệu dụng Mẹ Thầy trợ tay
Luật Lệnh Bát Cửu Trùng khai
Vô vi trực chỉ ngự ngay dương trần
Bằng bằng lặng lặng tấm thân

Đắc tâm ký pháp sâu thâm Đạo Trời."


Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St. Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển tới Lão Hà ngày 6 tháng 10 năm 2019 lúc 12:54 US.
 

MỞ HỘI CÀN KHÔN 
MỞ cửa Long Hoa hội đại đồng
HỘI Tiên Phật Thánh điển HUYỀN KHÔNG
CÀN Thiên Sơn điển từ trường sóng
KHÔN địa đại tiên hoá Lạc Rồng.

Khai tâm khai tánh nhơn lành
Bài binh điển sóng chúng sanh ngộ thiền
Thiên thời địa lợi mọi miền
Hành trình lập lại Rồng Tiên thuở nào
Động chuyển thoát khỏi binh đao
Hồ Thương Trung Hán máu đào loan dân
[nghĩa thứ nhứt là Hồ Hán Thương, tên của Vua VN, hiện là một vị đại tiên
nghĩa thứ hai là Thương tâm cho Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Hoa phải máu đào loan dân]
Nào đâu biến bố nhiều lần
Đổi đời Thánh Đức Hớn Tần đôi phen
Ngọc Hoàng sấm ký mở then
Ta ra sắc lệnh sơn sen ngộ thời [sơn sen = sơn liên]
Vận tai nạn ách đổi dời
Ngọc Hoàng Thượng Đế chuyển đời đổi dân
Bổn đạo tu chỉnh sóng tần
Điện trường dậy sóng Thiên Ân trở về.

Gặp cho được Kỳ Hoa Hắc Đế
[Kỳ Hoa = Hoa Kỳ. Hắc Đế = Huyền Thiên Thượng Đế]
Đổi điện thơ cho kịp ngày giờ
Huỳnh kỳ sấm ký được duyên
Tam Thiên Huỳnh Đạo Sơn Liên lập đời
Đạo Sơn Bửu điện thờ thiên bảo
Mở các cung các phẩm Long Hoa
Chừng nào Núi Cấm nổ ra
Thiên mang sắc lệnh Cửu Trùng hồi qui
Mã đề dương cước đồ thi
Trùng Cung tam đệ Diêu Trì khai cơ.
[Trùng Cung = Cửu Trùng Cung. Tam đệ là tam đệ của Ngôi Hai trào một Ngô Minh Chiêu, tức nói đến Ngôi Hai trào tam]
Nay lực lệnh thiên thông tam giới
Mở linh xa mười vạn dân Nam
Thời kỳ khoa bổnThập Tam
Thế thiên tại địa việc làm nhơn sinh.

Chí hướng mới giao thoa quốc tế
Biển Bình Dương còn đó tiền đề
Thủy triều cường độ tân huê
Đề thơ Đô Đốc trở về An Nam.

Ma ha tát Cao Đài Tiên Thượng
Tái bổn sinh hiện ẩn Đức Ngài
CAO ĐÀI giáo lý nguyên lai
Khai cơ một nửa Như Lai lập đời.

Phải cho lộ việc làm trông nặng
Khi có tần sóng điển hai tầng
Mã đề Bạch Ngọc Toà ninh
Qui lân rồng phụng đại linh sơn điền.

Hỏi cho được huyền cơ Thái Thượng
Tiên Ông cùng khai võ âm dương
Ngọc Đài tam đạo khai đường
Cùng nhau đàm luận Thiên Trường Liên Ninh.

Bản phụ ghi huyền cơ trời đất
Giáng xuống trần nhờ điển vô vi
Không xưng danh tính hữu hình
CAO ĐÀI tái THƯỢNG chúng sinh ghi lời.”Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St. Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển tới Lão Hà ngày 7 tháng 10 năm 2019 lúc 2:26AM US. Lão Hà đã hỏi “Hỏi cho được huyền cơ thái thượng Tiên ông cùng khai võ âm dương” có nghĩa là gì. Các vị đã hồi đáp như sau:

ĐÁP:
"Muốn biết thế thì về Bạch Ngọc
Tại Đài Cao chư vị tiên ông
Vàm đình Gò Kén đạo mầu
[Chùa Gò Kén, Từ Lâm Tự, là nơi khai sinh Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, vào ngày Rằm tháng mười năm Bính Dần (19/11/1926) Đạo Cao Đài, sau đó dời về Tòa Thánh Tây Ninh bây giờ]
Tìm ra Chơn Đạo ngày đầu khai cơ.

Thời khổ khó dựng nhà cất trại
Đức Chí Tôn lập ngữ văn đài
Hậu cùng Sang, Tắc, Trung vai
[Ngài Bảo Pháp Chơn Quân Nguyễn Trung Hậu, ngài Thượng Sanh Cao Hoài Sang, ngài Hộ Pháp Phạm Công Tắc, ngài Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung]
Thiên cơ mầu nhiệm đêm ngày song tu.

Nay cơ điển còn nguyên hình trạng
Nhờ Thượng Sanh dịch nghĩa từng trang
Nghiệm xem đọc lại nhiều ngày
Cùng nhau đàm luận thế thời Đạo Thiên."
 
 
Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St. Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển tới Lão Hà ngày 14 tháng 10 năm 2019 lúc 18:01 US.
 

CƠ PHẦN TỌA THẾ
Mẫu nhiều năm đã hoá tàm
PHẦN căn linh điển thiếu Phương Nam
TỌA Long Châu NGỌC HOÀNG thiên điển
THẾ giới tâm linh gắn việc làm
QUỐC Đạo chưa an nơi định tạm
KHÁCH về khó định chỗ chùa am
ĐẠI căn thiên điển Thầy tường lãm
ĐẠO Bửu Sơn miền nhớ vấn tham."Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St. Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển tới Lão Hà ngày 15 tháng 10 năm 2019 lúc 05:24 US.

TUYỆT TRIỀU BẠCH GIÁO
TUYỆT Đạo Thiên Nhơn tọa đỉnh hồng
TRIỀU trung vân hớn mối thiền tông
BẠCH Vân am điện chùa Thiên Tổng
GIÁO Đạo Nam Thiên đất Chín Rồng.
 
Luận đàm Thiên Bửu điển HUYỀN THIÊN
Võ trụ càn khôn thất đại miền
Tam thập lục châu hầu trí thiện
Thiên tâm vạn loại vượt thiên nhiên.

Vùng trời biển lớn thần thông hiện
Gió đạo đường chơn báu bửu thiền
Bát chánh Phật xưa nay phát triển
Tứ Đề diệu pháp trí hoa liên.

Dựng xây gốc cội căn lành tiến
Đạo Đức tự tâm trí huệ duyên
Lành kiếp luân hồi tu giới điển
Thoát trần đổi kiếp tỏa hoa liên.

Kỷ nguyên khoa bảng gắng tâm linh
Phát sáng điện quang phải sửa mình
Tâm tính thiên nhiên hoà sóng tĩnh
Trường sinh hoạt tính đạt thông minh.

Gắng kết tần tâm sóng đại cầu
Thiên Bình Tân Quốc điển thiên châu
Hoàn cầu thay đổi từ trường mới
Hấp thụ tinh hoa thật nhiệm mầu.

Trí sáng huệ căn được điểm linh
Canh rau hoa quả thọ vô tình
An nhiên tĩnh tuệ không toan tính
Thoát khỏi Ta Bà đắc đạo minh.”

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St. Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển tới Lão Hà ngày 16 tháng 10 năm 2019 lúc 18:08 US.

TRI KIẾN KẾT LUẬN
"TRI đạo CAO THIÊN ẩn hiện đài
KIẾN thơ triết tự được thông lai
KẾT tình bạn hữu tâm thông thái
LUẬN việc nhơn gian kết nối bài
KINH tế vô vi miền đất đại
DỊCH từng câu chữ nghĩa hồng mai
ỨNG tâm đời đạo MẸ THẦY khải
DỤNG thọ thơ đồ thất bửu khai."


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5483)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4944)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5810)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 5043)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6656)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6971)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5849)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7254)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6110)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 7013)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9532)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5443)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5921)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4438)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6989)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8900)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 10297)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6167)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7891)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 6043)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6795)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7539)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 10107)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12724)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6874)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7590)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7351)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8727)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7819)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7395)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8519)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8808)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8879)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9945)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10686)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9686)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6323)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9541)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11499)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12771)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 13075)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13150)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.