THIÊN THƠ THÁNG 7 NĂM 2020

27 Tháng Sáu 20206:30 CH(Xem: 2514)

THÔNG BÁO: THEO YÊU CẦU CỦA NGƯỜI ĐỌC, KỂ TỪ NAY CHÚNG TÔI SẼ SẮP BÀI THEO THỨ TỰ MỚI TRÊN CŨ DƯỚI.  XIN CẢM ƠN TẤT CẢ QUÍ VỊ. Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 11 tháng 7 năm 2020 lúc 16:58 P.M. US.

NGỌC ĐẠI KIM BÁCH

NGỌC cảnh THIÊN OAI đã giáng đàng
ĐẠI trường cung đạo Phật Tây An
KIM thân tại thế đồ thiên áng
BÁCH tướng long châu hảo Phật đàn.

Châu thiên BẠCH NGỌC đồng khai tượng
Trường điển đại đường hướng Pháp Thiên
Đông Lai diễn biến long tuyền
Chu nhi Mạnh đạt sĩ hiền về ngôi
Cơ dịch chuyển vua tôi hội hiệp
Đạo và đời liên tiếp đổi âm
Trăng non lộ gót HUYỀN thâm
Đồ Thơ Tam Giới qui tâm khai trần.

Sáu tháng Bảy viết rồi cơ chuyển
Đến đại đồng dự tuyển trường thi
GIÁO TAM mở một cuộc kỳ
Chọn người hiền sĩ lễ nghi đủ đầy
Ấn sắc phong, MẪU THẦY chiếu điển
BẠCH NGỌC cung luận chuyển long châu
Đồ thơ giáo đạo thiên cầu
Báo trong tam cõi lục châu lãm tường.

Chiều chiếu lịnh Hải Thiên Thánh Hội
Lịnh NGỌC HOÀNG các cõi các cung
Chỉnh chu đón tiếp LY CHUNG
HÁN thiên sở vị Cửu Trùng MẪU ban
Thiên ấn bản linh đan hoàn thể
Giải cơ loan đạo huệ vô vi
Tử nhi lịnh yết [kiến] DIÊU TRÌ
THIÊN TÔN VÔ CỰC TỪ BI HIỆN TRẦN.
[Hán/Hớn Chung Ly là một vị trong Bát Tiên].

Đàn tân khế giang môn cửa rộng
Khách chư hầu chuyển động lục châu
Sơn Giang Núi Cấm vòng cầu
BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO gồm thâu một màn
Câu linh ứng trần gian đồ thán
TAM NHẬT ĐÀN phân phán thiên thơ
Về thăm thẻ lịnh đợi chờ
Binh thơ ấn sắc điện thờ bốn ông.


CỬA THIÊN ĐẠO NGỌC HOÀNG TRAO ẤN
Chuyển Bạch Long chấn giữ nơi đây
Rồng thiên diện kiến Phật Thầy
THIÊN MINH xuất chúng nước mây kéo về
LONG ĐÌNH BỘ CÔNG kề giáo chúng
Chuyển Thiên Thơ chỉ đúng từng người
Thuyền nan THẦY MẪU cứu đời
Trần gian lắm nạn khắp nơi trở về.

Năm thẻ lịnh một ông vận chuyển
Đổi châu lưu mạch biển Vàm Nao
Khi nào xuất hiện chiêm bao
Thầy truyền ấn pháp mới vào Nam Thiên
Câu huynh đệ tình Tiên tâm Phật
Các chư hiền qui nhất về ngôi
Cùng ngồi luận Đạo Vua Tôi
Điển quang xuất hiện chỗ ngồi linh căn.

Thấy cho được HUYỀN NĂNG trời đất
ĐIỂN VÔ VI qui nhất trần gian
TÂM KHÔNG vạn pháp khôn càn
Phật Tiên hiện thế Bảo Giang bửu trần.Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 9 tháng 7 năm 2020 lúc 19:43 P.M. US.

SÓNG ÂM THIÊN THƠ

SÓNG ngầm đất chuyển hoạ muôn nơi
ÂM chuyển dương khơi luật đất trời
THIÊN ĐẠO VÔ VI dòng điển mới
THƠ đồ cảnh tới chớ buông lơi.

Bát bửu dương thông Mạnh tử Chu
Hồng mông độn khí nước sương mù
Lửa thiêu cháy lớn nhiều nơi trú
Mạc vận cùng đời một pháp tu.

Dậy sóng muôn loài khổ đến nơi
Bớ mau sanh chúng tập tu thời
Vô vi đến đón trao tâm mới
Vượt cảnh nguy nàn đặng thảnh thơi.

Thực tập thiền hành pháp mở tâm
Nê Hoàn Cung cảnh đổi dương âm
Chừng nào thấy được tâm không động
Chứng ngộ đạo thiền ngộ diệu âm.

PHẬT MẪU PHẬT THẦY tận độ căn
Hồi qui nguyên bản tại gian trần
Thường hằng pháp đạo nơi tâm lặng
Xuất hiện hào quang tự độ thân.

Hoán võ phong điều hạ nhiệt tăng
Thời gian đến gấp kiệt sơn băng
Thủy nguyên độn thổ tường qua mắt
Hiện hữu giữa đàng khó định phân.

Báo rõ mà nghe liệu pháp hay
Lục châu cho thấy MẪU cùng THẦY
QUAN ÂM xuống thế cùng Tiên Phật
Bát lộ đăng đàng BẠCH NGỌC xoay.

Võ trụ nguy rồi kể từ nay
Heo may đổi hướng, định thiên đài
Tuồng xưa tái lại thêm vai mới
PHẬT NGỰ TẠI TRẦN mới đổi thay.

Giờ ni lộ gấp một cơ phương
Ứng hiện Nam Thiên cổng Giáo Đường
CHÚA THÁNH LÂM PHÀM cùng thiết trượng
Hạ trường VÔ [VI] ĐẠO lịnh Toà Chương.

Nghinh ÔNG thánh lễ Thập Tam Công
Bát Quái chuyển xong giục đại đồng
Hướng tịnh tâm linh miền Lục Tỉnh
Trần gian tịch tĩnh tịnh tâm không.Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 8 tháng 7 năm 2020 lúc 14:37 P.M. US.

KHAI TÂM ĐIỂN PHẬT
KHAI bút huyền vi chiếu điển Thiên
TÂM thân thánh đức nối căn tiền
ĐIỂN quang không chuyển Thiên Nhơn hiện
PHẬT tánh chơn hoàn giác chánh duyên.

Cơ HUYỀN chuyển điển cả nhơn sinh
Buổi Thượng Ngươn MINH phổ đại tình
Nhất điển BỬU HUỲNH Liên Sơn định
Ta Bà thế giới hiệu Thiên Bình.
[Huyền Minh là một danh xưng khác dưới thế gian của Huyền Thiên Thượng Đế.  Liên Sơn = Tam Giáo Tòa]

Chơn tâm thiền đạo Thượng Ngươn khai
Bát Quái Đài Thiên thị hiện NGÀI
Ngọc Ấn linh HUYỀN THIÊN thất đại
Càn khôn hoán đổi gió heo may.

Phật Tiên giáng thế buổi đầu ngươn
Khải cổ đồ thơ bản thể quờn
Năng giác Chí Tôn thiền định hớn [hở]
Duyên thời đón nhận Mộc linh đơn.

Thể nguyên chủng tánh NGỌC tâm MINH
Giác tánh Như Lai hoá BỬU HUỲNH
Thuốc quí bản hoàn hoà trí tịnh
Ngộ căn chủng thể đại nhơn sinh.
[Ngọc Minh là một danh khác dưới thế của Huyền Thiên Thương Đế]

Bát bửu TÂM KHÔNG nhận điểm thanh
Trời người hoà thể tánh Thiên dành
Khúc tâm đoạn trí Thiên Nhơn cảnh
Thiên Thượng giáng trần hoá chúng sanh.

Khải huyền dịch chuyển ngũ căn tiền
Trọn buổi liên thuyền đáo thể nguyên
Thất đại LỊNH ÔNG Tiên Phật chuyển
Càn khôn khai ngộ tánh HUYỀN THIÊN.

Địa hoàn nhơn loại chiếu soi tâm
Giác ngộ NHƯ LAI nhật nguyệt tầm
Tự tánh [THIÊN] NHƠN SƯ huyền giác sấm
Thậm thâm pháp diệu đổi dương âm.

Tam cõi lịnh truyền thượng hạ trung
Thập nhân chuyển động sấm vang cùng
Tây Đông cộng điển HỒNG HUỲNH BỬU
Thiên địa hoàn thành BẠCH NGỌC CUNG.Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 2 tháng 7 năm 2020 lúc 10:27 A.M. US.

CÀN ĐIỂN THIÊN HOÀN
CÀN khôn biến động địa thiên nhân
ĐIỂN Đạo hôm nay giáng hạ trần
THIÊN TỔNG hiện thân cùng BỬU ẤN
HOÀN cầu đón mở hội LONG VÂN.

Các hàng thượng phẩm về ngôi
Làm tròn sứ mạng cùng Tôi tại trần
Thiên Canh Tý đã qua dần
Chờ hiền nhân hiện chung tần sóng âm.

Nhiều năm THẦY TỔ kiếm tầm
Đại căn ẩn dạng biệt tăm nơi nào
Phụng long qui hội lân trào
Các hàng linh tử mòn hao đã nhiều.

Thuyền ĐẠO LỚN [Đại Đạo] đáo lai Thất Bửu
Chuyển đồ thơ đến CỬU TRÙNG ĐÀI
Hiệp hoà thiên điển về ngai
Căn tiền hữu dụng gặp NGÀI THIÊN TÔN.

Miền Lục Tỉnh thời nay vẫn vậy
Cửa NAM THIÊN tìm thấy căn lành
Cuộc cờ chuyển thế liên cành
Điển Thiên cận tiếp chúng sanh rõ tường.

Trong Biển Ngạn Thầy Tôi xuống lịnh
Gởi trần hồng lễ kỉnh phẩm kinh
Vượt qua bao cảnh chống kình
Hội này đúng hẹn THIÊN BÌNH QUỐC TÂN.

Chờ đợi nữa kéo dài không được
Bụi trần gian ô trượt quá rồi
Đúng ngày THƯỢNG ĐẾ về ngôi
Không còn kịp nữa để ngồi mà tu.

Không phải lúc Giáng Cơ nói Pháp
Lực chỉ này hỏi đáp đổi trao
Điển Thiên qui hội năm nào
Tự tâm tu định pháp bào xong chưa.

HỒNG HUỲNH BỬU kỳ nam hạ thế
Chuyển đại căn tâm thể hoàn nguyên
Vậy mong chủng tánh mọi miền
Tiếp nguồn điển mới Phật Tiên hạ trần.

Trong thân quyến Cửu Huyền gia đạo
Tập tu hiền phước báu về ngôi
Chờ cho lộ bóng Rồng đôi
PHẬT THẦY, PHẬT MẪU vua tôi tựu tề.

Cùng đệ tử các đoàn nội ngoại
Chuẩn các hàng thất đại liên châu
THẬP TAM chuyển biến hoàn cầu
Rung rinh trời đất gồm thâu một màn.

Linh ứng tử THẦY vào BẠCH NGỌC
Chuyển con hiền điển dọc điển ngang
Huỳnh quang hiện dạng Nam Đàn
Ấn THẦY điển MẪU hoàn đan cứu đời.

 


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 30 tháng 6 năm 2020 lúc 18:26 P.M. US.

LIÊN PHẬT KHẢI CĂN

LIÊN thuyền HUỲNH BỦU kiến kỳ ba
PHẬT Thánh Tiên Thiên TAM GIÁO TÒA
KHẢI bản chơn nguyên đồng đạo hoá
CĂN quờn như thể tánh thiên hoa.

Vô vi chuyển động khắp nhơn sanh
Gắng trí tầm thêm điển đạo lành
Phật Thánh Tiên Nhơn đồng nhất hạnh
Toà Đình Thiên chỗ đáo TAM THANH.

TAM THANH muốn đạt phải hành tâm
PHẬT CỔ Phật tâm trí huệ tầm
Đức hạnh chơn nhơn hoà thể cảnh
Trường nguyên dòng điển sóng huyền âm.

HUYỀN ÂM điển sáng đại hoa sen
PHẬT CỔ lai nguyên thể đạo rèn
Đáo thế THIÊN CÀN vừa đúng hẹn
NHƯ LAI tự tánh Đạo đường quen.
[Huyền Âm Phật Cổ Thiên Càn Như Lai đáo thế]

Đường quen đến bến Đạo chơn nhơn
Đặt định tiền căn Ngươn Thượng quờn
Canh Tý đúng kỳ dời đổi lớn
Trần gian cùng khổ tợ dây đờn.

Dây đờn cung bậc đứt không hay
Hạ giái trì chay được gặp THẦY
HUỲNH ĐẠO BỬU SƠN vi điển thấy
Cứu trong thế giới nối Đông Tây.

Đông Tây kết hợp thế trần không
Đoạn tắt hiệp chung hoá Lạc Rồng
Ông Bảy, ông Ba ông Thượng Tổng
HỒNG HUỲNH SƠN BỬU chí TÂM KHÔNG.

TÂM KHÔNG điều phối đảo biển non
Phật Thánh Thần Tiên thấy vậy mòn
Nhất khiếu vai không Bát Nhã đoạn
Kệ Kinh luận giải được tâm son.

Tâm son Chánh Đạo đón về ngôi,
PHẬT CỔ đầu ngôi vị đạo, hồi
Qui bửu GIÁO TÔN THIÊN LỊNH, HỘI
ĐỒNG TAM GIÁO khải NHẤT MÂN CÔI.

MÂN CÔI CHÚA THÁNH vị THIÊN LA
ĐẠI TỔNG TÔNG, nghiêm lịnh PHẬT BÀ
Chuyển động Châu Âu dần Châu Mỹ
Thần dân thiện tín hiện dần ra.

Dần ra chân tướng Ngũ Thần Châu
Việt Mỹ giao bang được bước đầu
Hai đảo bán cầu rồi hiện hậu
Phong châu định quyết khách chư hầu.

Chư hầu thoát chốn cựu nghinh tân
PHẬT HIỆU đổi tên chỉ ý cần
Thiên Tướng hiện trần tam bản ấn
Thế gian đổi được chí năng cần.

Năng cần đạo hạnh ĐỨC THIÊN duyên
Đặt định lịnh biên ĐẠO NỐI LIỀN
Thế giới cận lân đừng chống biến
HOÀNG THIÊN tại thế khắp vùng miền.

Vùng miền Cơ Đạo thể thanh chơn
Hiệp hội báu đơn thực tại quờn
Nghĩ tính suy tâm tầm lí lớn
Hiền hoà chí định thiệt thuần đơn

Thuần đơn trời đất vốn thanh như
Kiến tánh hoa thiền trí đạo từ
Kết tựu thành đơn vi biệt xứ
Hồng tâm chuyển biến ngộ THIÊN [NHƠN] SƯ.

THIÊN [NHƠN] SƯ chi trí giác linh thông
Dẫn lối nhơn sanh hoá đại đồng
THIÊN TRƯỚC PHÁP THIỀN loan tỏa rộng
Bồ Đà tự tánh cả tầng không.

Tầng không chuyển đến Đại Hoa Liên
Hoá kiết nhơn sinh hiệp mối giềng
HUỲNH BỬU vô vi thời đại mới
Châu du ngọc ấn Đại Sơn Liên


SƠN LIÊN kiến tánh tự vô ưu
TAM GIÁO qui nguyên hội nhất từ
Tiến đến liên đài HỒNG HUỲNH BỬU
Vốn thuần như vậy thể chơn như.

Chơn như chơn tánh tự nhiên đài
Nhật nguyệt [MINH] từng thời THIÊN ĐẠO KHAI
Chủng tử hoàn nguyên từng thể đại
Đạt thành Chánh Đẳng: đến cùng NGÀI.

[Câu thứ hai nói: Minh Thiên Khai Đạo]


 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 27 tháng 6 năm 2020 lúc 13:22 P.M. US.


HUỲNH KHAI TÂM HOÀN

HUỲNH QUANG dòng điển dẫn châu lưu

KHAI khó vượt qua ĐẮC ĐẠO TỪ

TÂM thấy muốn ly trừ đoạn dứt

HOÀN cầu võ trụ HẠNH VÔ ƯU.


["Đắc Đạo Từ" cho nên tôn danh là TỪ THỊ. "Hạnh Vô Ưu" cho nên tôn danh là DI LẠC. Đạo hạnh "Lạc Từ" trong một tôn danh VÔ VI ĐẠI LỰC ĐẠI TỪ TÔN]

 

Ta Bà thế giới về ngôi

PHẬT môn qui CHỦ hiện rồi LONG HOA

Tam nhất đẳng HỒNG BỬU HUỲNH

Kỳ ba HUỲNH BỬU thông linh địa cầu.

 

TAM GIÁO hiện diện hoàn cầu

Châu lưu dịch chuyển nối đầu Đông Tây.

 

Tam chi nhất Ngũ Chi Tam Giáo

Đạo một bầu BẠCH ĐẾ HUỲNH QUANG

Tiền câu hội Bửu Cao Hoà
Hậu này đặt vị Bửu Tòa Thiên Khai.


[Trước tiên là Bửu Sơn, Cao Đài, Hòa Hỏa phải "câu hội" với nhau. Sau này lập vị "Bửu Tòa Thiên Khai", là Bửu Tòa của Thiên Khai Huỳnh Đạo Vô Vi Kỳ Ba (không phải tôn giáo Thiên Khai Huỳnh Đạo khai sáng vào đầu thập niên 1960s). Chữ BẠCH ĐẾ HUỲNH QUANG là ám chỉ Đức Ngọc Đế, tức Bạch Ngọc Đế là Đế của Bạch Ngọc Kinh, tức Đại La Thiên Đế Thái Cực Thánh Hoàng, tức Huyền Khung Thượng Đế, tức Huyền Thiên Thượng Đế, tức Đức Chúa Trời, tức Thiên Chúa....]

 

Đúng bài trước sơ khai đạo giáo

Khải đàn tiên NGỌC ĐẾ giáng cơ

Thời kỳ phân hoá đạo cờ

Chư thiên tạm mượn đồ thơ MẪU THẦY.


[Trước đây Thượng Đế chiết thân xuống trần lần thứ nhứt (Đức Ngài Ngô Văn Chiêu, 1878-1932) và Thiên Thượng dụng huyền cơ diệu bút để "giáng đạo" trên đất nước Việt Nam. Trong giai đoạn sơ khai này nhiều chi phái của tôn giáo Cao Đài ra đời.  Đây là thời kỳ "phân hóa." Giai đoạn này, "Chư Thiên tạm mượn đồ thơ" của THẦY MẸ (Chư Tiên mô phỏng theo "kế hoạch" của THẦY MẸ mà dựng ra cơ "Tam Kỳ Phổ Độ" để cứu vớt nhơn sanh "thiểu căn mà hữu phước" chứ chưa phải thiệt là cơ "khai giáo" của Thầy Thượng Đế (đọc Tam Nhật Đàn của Cao Đài sẽ rõ).  Kế tiếp là giai đoạn trung chuyển, Thiên Khai Huỳnh Đạo (hữu hình) ra đời đầu thập niên 1960s phổ hóa các linh tử căn cơ tốt trong buổi tàn ngươn (đọc Sấm Giáng Trung Giang sẽ rõ). Nay là đầu Thượng Ngươn, là cơ kỳ Thiên Khai Huỳnh Đạo Vô Vi Kỳ Ba xuất hiện, là giai đoạn Phật Vương "chuyển thế" để "cứu thế", cộng đồng Phật Thánh Tiên "tại thế" "khai giáo" "mở trường thi" "chọn người tân dân" "lập đời thánh đức".]

 

Điểm linh hóa lập môn đạo giáo
Chia phái tông chi nhánh vùng miền
Phân vai chức sắc luân phiên
Kỳ ba Đại Hội Long [Hoa] Tuyền NHẤT THIÊN.


[
Hai chữ Long Tuyền liên quan đến bài Di Lạc Chủ Ngươn Thánh Đức Phật Vương trong cuốn Ngọc Kinh Ba của Thiên Khai Huỳnh Đạo, do chính Đức Di Lạc xuống điển trong đàn cơ Tí thời, ngày 29 tháng 5 năm Đinh Mùi 1967.  Trích dẫn một vài đoạn ngắn: "Bàn tay tả Thầy nâng Ấn Ngọc [Đế]; Hữu trảm yêu nắm đốc Long Tuyền; Trước sau mang chữ BẢO THIÊN; Tai nghe mắt ngó nhơn hiền tinh quân." Và, "Thầy lãnh lịnh xuống miền dương thế; Chờ đến ngày khánh tể triều ban; Đầu Thầy đội nặng Thiên Hoàng; Vai mang dương thế vai quàng kinh luân." Và, “Chiết phần/lần ba chuyển thể, Ngọc Hoàng Hiện thân Di Lạc trần gian; Phật Vương là hiệu Minh Hoàng là danh.”

 

Ba đoạn trích dẫn này cho thấy “Ấn Ngọc” và “Long Tuyền” là bảo khí đại diện cho quyền lịnh của ĐỨC DI LẠC được THIÊN HOÀNG trao tay. Ngài xuống thế gian chờ ngày “khánh tể triều ban”. Và ĐỨC DI LẠC cũng chính là HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ tá danh dưới thế.

 

Như vậy đoạn thơ trên xác định NHẤT THIÊN là HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ (xuống thế lần ba đúng với huyền khải trước đây) cũng là “Di Lạc trần gian”  và chính Ngài là Giáo Chủ Long Hoa Hội. Kỳ ba này Ngài xuống để "khai giáo" "thực hiện cơ hợp nhứt" nhằm "chuyển thế". Tam Giáo Ngủ Chi phải qui về NHẤT THIÊN, không chỉ qui trong cõi nhơn gian mà nói chung cho tất cả trong tam giới, Đây là THIÊN LỊNH.  Chữ "tuyền" còn phải hiểu là thuần, là không pha tạp, là sự tinh lọc, sự tuyển lựa gắt gao.  Và chữ "tuyền" còn đồng nghĩa với chữ "huyền".  Do đó, "tuyền Nhất Thiên" còn có ý nói HUYỀN NHẤT THIÊN.]

 
Nam Thiên mới cửa vào chánh bửu
Đạo Kỳ Hương Sơn đại Huỳnh Kỳ
Cuộc cờ chuyển ngữ vô vi
THẦY giao phong ấn trọn bì binh thơ.
 
Tam qui bản Đại La phong võ
Gió mây về chuyển đổi nghĩ suy
Thiền tâm hạnh nguyện đại bi
ÂU CƠ, DI LẠC chọn ni đóng thuyền.
 
["ni" là phương ngữ miền Nam, có nghĩa là kích cở] 

 
Thuyền không đáy nhiều tầng đón đợi

Nhớ con hiền hụp lội sông mê
Giác tha bến đậu trần quê
Đông Tây vạn hướng dẫn về cung son.
  
["Thuyền không đáy" là thuyền bát nhã, thuyền đạo. "Nhiều tầng đón đợi" là độ cho mọi căn cơ cao thấp.]

HỒNG HUỲNH BỬU là phương cứu cánh
Thế kỷ này điển điện trường quang
Kỳ thi chính thức mở màn
Hãy mau thức đón các hàng Phật, Thiên.


[Chữ HUỲNH là ám chỉ Huyền Thiên Thượng Đế. Nói cho chính xác hơn là ám chỉ kim thân của Huyền Thiên Thượng Đế trong kỳ Long Hoa Đại Hội này. chữ HỒNG là ám chỉ kim thân của Diêu Trì Kim Mẫu. Chữ BỬU là ám chỉ kim thân của Phật Thầy. "Tam nhất đẳng" là nói tới ba vị này.]

 
Tiên Thần Thánh chúng loan truyền
Nhận thêm bút chỉ đại tiên điểm vào
In trang giấy học tuồng tích tổ
Thuở sơ khai vi pháp đổi thay
Kỳ này chú ý PHẬT THẦY
TÂY AN sấm giảng đủ đầy Thiên Nhơn.
 

["chú ý Phật Thầy Tây An sấm giảng đủ đầy thiên nhơn" có nghĩa là hãy chú ý rằng sấm giảng của Phật Thầy Tây An lần này chứa giáo pháp cho hàng nhơn sanh và thiên chúng. Nói một cách khác, Ngài là bậc Thiên Nhơn Sư.  Trước đây, ở buổi sơ khai, vì căn cơ quần chúng trên đất nước Nam Việt còn kém cỏi nên Ngài chỉ nói giáo pháp đơn giản còn hôm nay nhơn chúng đã tiến hóa hơn xưa nhiều nên Ngài chuyển giáo pháp mới.] 

  
Địa Tiên đọc giảng Thượng Ngươn
So bài giảng cũ hai [đầu] cầu chơn nhơn
NGỌC THIÊN ĐẠI LA MA HA TÁT

[Ngọc Hoàng Đại La Thiên Đế Đại Bồ Tát Ma Ha Tát]

Giáng pháp tràng xuống điển vô vi
HUYỀN THIÊN tọa vị HUỲNH KỲ
THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI hiện hành.

[THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI KỲ BA hiện hành là cơ kỳ mà tất cả Phật Thánh Tiên đều đã xuống thế để gia nhập, dưới sự điều động của Long Hoa Giáo Chủ (Huyền Thiên Thượng Đế tá danh), thực hiện CƠ QUI NHỨT.  Một số trích dẫn từ cuốn Thượng Đế Giảng Chân Lý, xb tháng 10 năm 2006, cho thấy sự quan trọng của CƠ QUI NHỨT này đã được tiên khải:


“Rồi đây, sẽ có vị Thánh Chúa tái lâm, có Đức Bạch Ngọc giáng trần, và một số vị khác được tiếp nguồn ân điển của Cha, để lo cơ chuyển tiếp dọn đường cho kỷ nguyên Thánh Đức. (
Vấn đáp số 4)…  Giai đoạn tới đây, khi Cha thật sự ra mặt dưới cõi trần: đây sẽ là giai đoạn chuyển tiếp để báo tin,  dọn đường và chuẩn bị kỷ nguyên Thánh Đức. Đấy là lúc mà các con phải lo chạy nước rút, để kịp thời ứng thi và được tuyển chọn vào Cơ Thánh Đức.”  (Vấn đáp 11) …  “Cho nên, khi Cha xuống cõi trần qua Đức Kim Thân, các con rồi sẽ thấy Cha thể hiện mọi bản tính của Thượng Đế ở trạng thái thanh trược một lúc!Đức Kim Thân sẽ trần mà siêu cùng một lượt đó con!” ( Vấn Đáp 37) … “Cho nên, sắp tới đây, Cha sẽ bước ra để lo Cơ Quy Nhứt, cơ này là đại cuộc của đất trời mà cũng là đại cuộc của linh hồn các con. (Vấn Đáp 52) . . . Sau này, khi Cha thực sự xuất hiện làm việc, Cha sẽ chuyển những cơ hội đặc biệt để nhiều vị tiến hóa cao ở các nơi đến học hỏi với Đức Kim Thân.” (Vấn Đáp 61) . . .Thượng Đế lâm trần lần này hết sức đặc biệt, và trần gian đang có cơ hội học hỏi Thượng Đế, đang tìm dò Thượng Đế, đang nghe ngóng về tin Thượng Đế, dù Thượng Đế đang Cơ Quy Ẩn.(Huấn Từ 1982). …  “Lần này Cha giáng thế với chánh vị chưa hề có, cho nên lần này Ngươn Cơ sẽ chuyển một cách đặc biệt dị thường mà có lẽ khi Cha bước ra các con sẽ thấy.” (Huấn Từ 1982).  Thánh Chúa hay Minh Hoàng đều là nói Đức Ngọc Đế.

Cơ Qui Nhứt không phải là cơ thâu tóm và xóa sổ các mối đạo khác để làm bá chủ.  Qui Nhứt là các mối đạo lớn nhỏ sẽ nối kết với MỘTĐẦU MỐI QUAN TRỌNG để thực hiện công việc "chuyển thế".  HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã chọn BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO/GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG (là một thực thể mới được khai mở theo sự sắp đặt của THẦY MẸ và TAM GIÁO TÒA) đứng ra nhận lãnh vai trò ĐẦU MỐI đó và là ĐẦU MỐI DUY NHẤT.  HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ đang tọa vị BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO phất HUỲNH KỲ để lập Bửu Tòa
THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI KỲ BA cứu chúng và dẫn chúng tân dân vào Ngươn Thánh Đức.  Đừng quên  PHẬT VƯƠNG GIÁO CHỦ chính là HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ tá danh.]

 
Nhất tông phái PHẬT VƯƠNG GIÁO CHỦ
Tạm phong thư cho đặng xưng danh
Thiệt hơn không tánh không tranh
Không phân ngôi thứ không giành tông chi.
 
Hội chủng tánh liên chi nam nữ
Học THIỀN chơn TAM GIÁO chỉ bày
Ai người học ĐẠO THẦY KHAI
BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO ĐỨC NGÀI VÔ VI

Thì trong tâm trí đại bi
DIÊU TRÌ PHẬT MẪU độ vì chúng sanh.

[Ai muốn học ĐẠO THẦY KHAI thì đến với Đức Ngài. Như Thượng Đế đã tiên khải từ năm 1982, Sau này, khi Cha thực sự xuất hiện làm việc, Cha sẽ chuyển những cơ hội đặc biệt để nhiều vị tiến hóa cao ở các nơi đến học hỏi với Đức Kim Thân.” (Vấn Đáp 61, Thượng Đế Giảng Chơn Lý).  Đức Ngài đang hiện thân nơi pháp tòa Bửu Sơn Huỳnh Đạo/Giáo Hội Thiên Trường.  ĐẠO THẦY KHAI ở trong đoạn thiên thơ trên là nói  THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG (cũng là một chi của Giáo Hội Thiên Trường) do chính Thượng Đế "khai giáo".]

THIÊN PHÁP MỚI sửa tên sửa cách
Thiện hành tâm cho hợp thời kỳ
Khoa vi mạch điện tiểu bì
Vi Vô đoạn mạch thế thì chuyển lai.
 
Nay Phật Thánh Thần Tiên chuyển thế

Đổi càn khôn một điển một kỳ
ĐÂY LÀ HUỲNH ĐẠO BỬU SƠN
VÔ VI TÔN CHỈ HOÀN CHƠN BẢN HÀNH.

[Phật Thánh Tiên chuyển sanh xuống thế gian (chuyển thế) để chuyển đổi thế gian (chuyển thế) và ĐỨC DI LẠC (Huyền Thiên Thượng Đế tá danh) chủ trì đại cuộc cho nên tôn danh Ngài là LONG HOA GIÁO CHỦ CHUYỂN THẾ ĐẠI TỪ TÔN.  Khác với ĐỨC THÍCH CA trong thời kỳ "giác thế", ĐỨC DI LẠC "chuyển thế" để cứu thế gian và dẫn chúng vào cơ Thánh Đức Tân Dân, dụng Bửu Sơn Huỳnh Đạo/Bửu Sơn Kỳ Hương/Thiên Đạo Huyền Không là những phương tiện để thực hiện CƠ QUI NHỨT trong cơ kỳ THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI KỲ BA. Nói một cách khác, Bửu Sơn Huỳnh Đạo (một chi của Giáo Hội Thiên Trường), Bửu Sơn Kỳ Hương (một chi khác của Giáo Hội Thiên Trường và Thiên Đạo Huyền Không (một chi khác nửa của Giáo Hội Thiên Trường) là nơi mà các kim thân (Phật Thánh Tiên xuống thế) qui tụ để cùng PHẬT VƯƠNG GIÁO CHỦ thiết lập Bửu Tòa THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO KỲ BA VÔ VI thực hiện sứ mệnh "chuyển thế" mở màn Thượng Ngươn Thánh Đức. THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG là một giáo phái mới do THẦY TRỜI khai giáo, mở ra để đáp ứng nhu cầu tiến hóa của kỷ nguyên mới, dạy Thiên Pháp mới và hoằng dương giáo pháp mới của THIÊN ĐẠO VÔ VI.]
 
Nhất tông chỉ THIỀN VÔ VI ĐẠO
Pháp môn TÂM vạn loại chí tri
TỰ NHIÊN võ trụ liền kỳ 
NỐI THÔNG TAM GIỚI DIÊU TRÌ THIÊN TÔN. **xem chú thích 1 ở cuối bài
 
Phật Tiên Thánh chúng bảo tồn
Mở khai tâm thể càn khôn điều hoà
Nhân tướng pháp mười hai cánh cổng
Một cửa Thiên cộng lại mười ba
Nhiều tầng nhiều lớp vậy mà
Ba mươi sáu cổng Đại La Thiên Cầu.

["mở khai tâm thể càn khôn điều hòa" là sao?  Câu này đảo ngữ. Phải hiểu là "điều hòa càn khôn" để "mở khai tâm thể". "Điều hòa càn khôn" có nghĩa là phải vận hành vòng càn khôn (dẫn thần khí theo vòng châu thiên tức là dẫn thần khí theo vòng Nhâm Đốc mạch) để ngũ tạng điều, ngũ khí hòa.  Từ đó thân an tâm định dẫn đến sự khai mở tâm linh.]

 
Một linh thể hành trình vạn pháp
Muốn thoát qua mỗi cửa tầng không
Thì vào chánh điện TÂM KHÔNG
CHƠN NHƯ THỂ TỊNH liên thông cửa trời
Học tu PHÁP HẠNH VÔ LỜI
NHƯ NHƯ bất định đổi dời trí tâm.
 
["bất định đổi dời trí tâm" = không định đổi đời trí tâm = trí tâm kiên định = tín tấn.  Con đường tiến hóa của một linh thể là một hành trình trải qua vạn pháp. "Tâm không", "chơn như thể tịnh", "pháp hạnh vô lời", "như như" là chìa khóa để tiến vào các tầng Thiên Giới.]


THIỀN KHÔNG ĐỊNH là thiền tại ngoại
THIỆN ĐỊNH THIỀN bất động cũng không
Tập tâm HÍT THỞ THIÊN DÒNG
CHÂU SA HẠT ĐẸP liên thông Ngọc Toà.

["Châu sa hạt đẹp" là cụm từ tương đồng với thuật ngữ Yoga là những "chakras tỏa ánh sáng". "Hít thở thiên dòng" là dẫn thần khí chu lưu (hết vòng này sang vòng khác) theo đường Nhâm Đốc mạch để khai mở Tam Quan Cửu Khiếu. Khi Tam Quan Cửu Khiếu đã khai mở thì mỗi chakra là một "châu sa hạt đẹp". Đây là những "châu sa" quan trọng nhứt.  Nằm bên ngoài Nhâm Đốc mạch còn có rất nhiều "châu sa" khác phân bố khắp trên cơ thể.  Khi tất cả "châu sa" khắp trên cơ thể phát quang thành "hạt đẹp" thì nó trở thành là một "Lưới Đế Châu" lấp lánh những "hạt đẹp".  Một điều quan trọng hơn, khi mà "huyền quang nhứt khiếu" xuất hiện thì sẽ "liên thông Ngọc Tòa".] 
   

BẠCH NGỌC ĐẾ MA HA ĐẠI TÁT
Điển lần này xuống thế không hai
Lần theo thất đại TRƯỜNG CHAY
ĐÊM NGÀY không kể nguyên lai trở về.

[Bạch Ngọc Đế Đại Bồ Tát Ma Ha Tát chiết linh điển xuống thế lần này là một đại sự có một không hai như đã được tiên khải năm 1982: Lần này Cha giáng thế với chánh vị chưa hề có, cho nên lần này Ngươn Cơ sẽ chuyển một cách đặc biệt dị thường mà có lẽ khi Cha bước ra các con sẽ thấy. (Huấn Từ 1982, Thượng Đế Giảng Chơn Lý).

Thất đại" là đất, nước, gió, lửa, không, thức, kiến.  "Trường chay" ở đây không phải chỉ nói chuyện ăn uống mà là phải "lần theo thất đại trường chay đêm ngày".  Nói một cách tóm gọn là "tịnh thân tâm bất kể đêm ngày"]


Ngôi tam bửu NGỌC ĐÀI THƯỢNG  ĐẾ
BẠCH NGỌC CUNG truyền dẫn Nê Hoàn
Xuyên tâm khôn đại đài đàng
Liên thuyền GIÁO CHỦ bước sang ngươn này.

Chỉ [] như vậy [mới] độ nhiều nhơn chủng
Hội đồng bào vật thể tánh chung
Một hai ba bốn năm vùng
Sáu ngày tháng Bảy đảo vùng Thiên Môn. [6/7/Canh Tí]

["Chỉ có như vậy mới độ nhiều nhơn chủng" là sao?  Ý nói rằng người tu hôm nay, trong kỷ nguyên này, trong giai đoạn có một không hai này, tự bản thân phải cố gắng "lần theo thất đại trường chay đêm ngày" (thanh lọc bản thể) và Đức Ngọc Đế, cùng các vị Tam Thanh, sẽ bố điển đỉnh đầu (Nê Hoàn Cung) truyền dẫn cho tất cả "chơn nhơn, sỹ hiền" theo kiểu đại trà (nhờ tha lực khai mở). Và chỉ có như vậy mới rộng cứu được linh căn trên khắp hoàn cầu trong kỳ ba này.  Các Giáo Chủ hãy "liên thuyền" với nhau và liên thuyền với Hội Thiên Trường thực hiện CƠ QUI NHỨT để cùng nhau dìu dẫn nhơn sanh bước vào Thượng Ngươn Thánh Đức, Kỷ Nguyên Di Lạc.  Nếu các Giáo Chủ và các chơn nhơn/thiên nhơn đã sẳn sàng thì xin email cho Giáo Hội Thiên trường: lienkyhaihoi@gmail.com]
  
   
Học cho được bài thi SẤM KÝ
ĐỨC HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng cơ
Đàn này trời đất đổi thay
Ra cơ Sơn Bửu ĐẠO THẦY ghi tên.
 

["Ra cơ Sơn Bửu Đạo Thầy ghi tên" có nghĩa là HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ dụng cơ BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO/BỬU SƠN KỲ HƯƠNG  để qui tụ và tuyển lựa sĩ hiền ghi tên theo học ĐẠO THẦY (tức là THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG do chính THẦY khai giáo và dẫn dạy). Cố gắng hiểu cho thấu đáo sấm ký của THẦY.]

MỞ THIÊN HỘI CHỜ NGÀY XÉT LUẬN
Mỗi bài thi con trẻ gởi về
Phật Thiên Thần Thánh điển tề
Tựu trong giáo chúng cảnh quê yên lành.


Mời chư hữu hảo hào cao đại
Các chư hiền giáo phẩm năm xưa
Về đây dự HỘI LONG HOA
MẸ CHA đón rước Trần Dà chủ môn.
 
["Mẹ Cha" đây là nói Ngọc Hoàng Thượng Đế và Diêu Trì Kim Mẫu.  Còn "Trần Dà chủ môn" là nói tới vai trò của Bửu Sơn Kỳ Hương Phật Tổ mà thế gian biết đến kim thân dưới thế của Ngài với tôn danh Phật Thầy Tây An.]

NAM HẢI [QUAN ÂM] đến cùng ngồi một chiếu
Đứng cạnh bên lục tỉnh Nam Thiên
Là cung phẩm vị thất miền
SƠN LIÊN ẤN KHẢO LIÊN THUYỀN ĐẠO CHƠN.
 
[Sơn Liên = Liên Sơn = Tam Giáo Tòa. "Sơn Liên ấn khảo" có nghĩa là Tam Giáo Tòa sẽ khảo thí và ấn chứng cho bất cứ "chơn đạo" nào, từ Giáo Chủ cho tới giáo đồ, bước vào và liên thuyền với Giáo Hội Thiên Trường hoặc Giáo Hội Nam Thiên (là một cách gọi khác cho Giáo Hội Thiên Trường Quốc Nội).]
 
Nhân chi thể tánh tâm hoàn bản
Đạo trần gian cửa dễ mà tầm
Liên ÂM QUANG ĐIỂN thậm thâm
NGỌC CUNG trần thế dương âm Bửu Toà.
 
["Âm Quang Điển" là sóng năng lượng. Mọi thứ trong vũ trụ này đều hình thành từ năng lượng và các tần số rung động của năng lượng.  Mọi thứ trong vũ trụ này đều chứa đựng thông tin và thông tin liên kết khắp vũ trụ cũng dưới dạng sóng năng lượng. Cho nên "tiếp điển" trong tôn giáo không phải là điều mê tín, cũng không có gì là phi khoa học.  Trong kinh Duy Ma Cật phẩm Hương Đạo cũng có nói "Có những thế giới các vị bồ tát làm Phật sự bằng âm thanh. Có những thế giới bồ tát làm Phật sự bằng ánh sáng. Có những thế giới các vị bồ tát làm Phật sự bằng mùi hương".  Âm thanh, mùi hương hay ánh sáng đều là sóng năng lượng.  Làm Phật sự bằng âm thanh, mùi hương hay ánh sáng là chuyển tải thông điệp qua sóng năng lượng và người tiếp nhận thông điệp phải "tiếp điển" mới có thể nhận thông tin để có thông điệp. Không phải chỉ có "người tu" tiếp điển mà các nhà khoa học và ngay cả người thường cũng tiếp điển. Chỉ có điều là họ không ý thức về điều này mà thôi. Những khám phá siêu phàm vượt thời gian của các khoa học gia thực ra không phải là đến từ tri thức của họ mà đến từ sự chuyển giao tri thức của thế giới cao hơn, chuyển giao một cách lặng lẽ thông qua sự "tiếp điển" không ý thức của các khoa học gia. Chuyển giao tri thức của thế giới cao hơn để dìu dẫn sự tiến hóa của nhơn loài chính là một phần "Phật sự" của các bồ tát/chư tiên ở cõi giới cao. Không hiểu vấn đề này thì nói "thậm thâm".  Hiểu rõ vấn đền này rồi thì vẫn thấy là "thậm thâm".]

Đời thượng cổ mở khai các pháp
Viết văn này thêm chuyển lời hay
Dòng châu trăng sáng năm nay
Ma Ha Đại Tát về đây toả bày.

Năm thứ hai một năm tổng cộng
Ba năm trường giáo pháp đạo cơ
Kỳ thơ Thiên Thượng đợi chờ
Đến ngày đáo hạn đồ thơ đủ đầy.

[Ba năm là thời gian để GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG đắp nền. Hiện nay đã sắp xong năm thứ hai.  Xong năm thứ ba thì GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG sẽ có đầy đủ THIÊN THƠ ĐỒ TRẬN.  Và THIÊN THƯỢNG đã xác định là chỉ có GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG mới đích thực nắm giữ ĐỒ THƠ CỦA THẦY MẸ. Nói theo thế gian, hợp đồng thực hiện "dự án" được ký kết với GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, còn những hợp đồng khác là những hợp đồng hạng mục. GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG là CHỦ THẦU TRỌN GÓI DỰ ÁN. Cho nên các chi các phái đạo hãy liên thuyền với GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG để tiếp tay thực hiện DỰ ÁN QUI NHỨT trong cơ kỳ Thiên Khai Huỳnh Đạo Kỳ Ba Vô Vi.]
 
Hỏi hiểu rõ tầm tri mấy nghĩa
Nghĩa đời thường hay nghĩa vô vi
Nếu không hiểu lí chí tri
Thì vào BẠCH NGỌC tại đình càu ma [Cà Mau].
 
Hỏi cho được THIÊN CƠ ĐỒ TRẬN
PHẬT THẦY xoay ngôn bút nhiều năm
Lập nên Quốc Bửu Huỳnh Kỳ
Thiên quang chiếu sáng VÔ VI lần này
Tầm ngoại quốc thì về GIÁO HỘI
THIÊN TRƯỜNG chi đặt tại CA LI
Song ngưu bát tú tinh cầu
BỬU CHÂU LIÊN hội HOA KỲ Phương Tây.

[
Giáo Hội Thiên Trường đặt tại Nam California. "Bửu Châu" đại diện cho LONG. "Liên" đại diện cho HOA. Những LONG (nam) và những HOA (nữ) tựu hội tại HOA KỲ (Phương Tây).  Long Hoa hội cũng nằm trong ý nghĩa này.  Xin mời đến GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG để hỏi cho rõ ĐỒ THƠ CỦA THẦY MẸ. THƯỢNG THIÊN (THẦY, MẸ, TAM GIÁO TÒA) khẳng định là trên mặt địa cầu này duy nhất chỉ có GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG mới thực sự nắm giữ TOÀN BỘ ĐỒ THƠ CỦA THẦY MẸ.]
 
Tại nơi đó có ông HƯNG QUỐC
Giải huyền cơ tên gọi [HOÀNG] DI THIÊN
Hiệp nhau gần biển Nam Phương
CA LI sấm điển THIÊN TRƯỜNG GIÁO TÔNG.

["Nam Phương Ca Li" = miền Nam California.  GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG nằm gần vùng biển tại Nam California]

Đời với Đạo đừng phân cao thấp
Tri ngộ này khó gặp lắm đây
THẦY cho xuống thế lần này
Cùng nhau dìu dắt đủ đầy về cung.

Ai đi trước gọi là Anh Cả
Các Thiên sau thì gọi là Em
Đừng vì một chữ tỵ hèm [hiềm]
Mà hư CƠ ĐẠO CỦA THẦY kỳ ba.

Xuống cơ pháp không tên không tánh
Ở nơi xa GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG
Cũng không gần GIÁO HỘI NAM THIÊN
Vậy mong đệ tử hãy làm Chơn Nhơn.
 
[Đoạn thiên thơ này nói rằng Hiệp Thiên Huyền Nam PV (người tiếp điển) làm sứ mạng TIẾP NHẬN THIÊN THƠ ĐỒ TRẬN từ HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG chuyển tới tay Đức Ngài Hoàng Di Thiên là một ĐẶC SỨ CỦA THIÊN THƯỢNG, hoạt động độc lập, không có bất cứ danh phận nào hay nhận lãnh chức vụ nào của Giáo Hội Thiên Trường (ở hải ngoại) hoặc của Giáo Hội Nam Thiên (ở VN), và người này ở cách xa Giáo Hồi Thiên Trường tới khoảng cách một nửa nước Mỹ và ở cách xa Giáo Hội Nam Thiên tới nửa vòng trái đất.  Người này với một chơn tâm NHƯ NHƯ, trường chay tu tịnh, không màng danh tiếng, dấu kín thân phận và tài năng, chỉ biết làm nhiệm vụ một cách CHÍ CÔNG VÔ TƯ.  Cho nên, không có chuyện giáo hội hoặc giáo tông của giáo hội "tự họa bùa rồi tự đeo". Ơn Trên khuyên các Chơn Nhơn đệ tử  hãy tin tưởng ĐỒ THƠ của GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG đích thực là từ HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG và hãy theo THIÊN LỊNH qui tụ về GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG cho kịp cơ kỳ THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI KỲ BA chuẩn bị cho công cuộc chuyển thế.]     

Các Anh Lớn thì dìu em nhỏ
Học ĐẠO [CỦA] NGÀI NGỌC ĐẠI tặng ban
PHẬT-THIÊN GIÁO CHỦ VÔ VI
Không HÌNH không TƯỚNG không XƯNG thế phàn.

[Ngọc Đại là Ngọc Hoa Đại Đế, cũng là Bạch Ngọc Đế, cũng là Huyền Khung Thượng Đế, cũng là Huyền Thiên Thượng Đế, cũng là Đại La Thiên Đế, cũng là Thái Cực Thánh Hoàng, cũng là Thiên Hoàng, cũng là Lão Mẫu... Ngài cũng là Thiên-Phật hay Phật-Thiên (sấm giảng ông Ba Thới nói là "nội Phật ngoại Trời"), là Giáo Chủ Vô Vi của Bạch Chơn Đạo (Chơn Đạo của Bạch Ngọc Kinh) đang hoằng hóa thế gian kỳ này và khắp cả Đại La Thiên.]


Cơ Thánh Đức là CƠ DUY NHẤT
Từ vô vi Thất Đại Liên Sơn
Điển quang chiếu sáng tuần hườn
Không xưng danh tánh không mường [không màng] ngôi cao.

Mượn tay bút TÂM KHÔNG như thể
Thiện NHƯ CHƠN như vậy NHƯ NHƯ
Quyết không lộ tướng lộ tư
Đừng cho danh tước mà hư hữu hình.

Đồng nhất thể Thái Liên Sơn Đại
Viễn vô tâm chơn đạo dẫn đàng
Học theo sách luật THIÊN HOÀNG
Chỉ ban sấm ký các hàng phẩm cung.
 
Đừng lên tiếng là ai tài giỏi
Điển PHẬT NGÀI giáng thế trần nhai
Ngộ khai hạnh huệ NGỌC NGÀI
GIÁO TÔNG CHÚ LỊNH VIỄN LAI KỲ NÀY.
 

["Điển Phật Ngài giáng thế trần nhai" có nghĩa là "linh quang của Phật Ngài giáng thế trong xác thân con người còn được gọi là kim thân. Xác định không phải "giáng điển" mà là "điển giáng thế".  Ngọc Ngài" là ý nói kim thân của Ngọc Đế dưới thế.  Phật Ngài = Phật-Thiên Ngài = Ngọc Ngài = Ngọc Đế Ngài = Ngọc Phật Ngài, tất cả đều là những tôn danh khác nhau của một Đức Ngài.  Ngọc Ngài là Giáo Tông là hữu hình của Giáo Hội Thiên Trường.]


 
CHÚ THÍCH 1:
Trong bài thiên thơ trên có cụm chữ "TÂM TỰ NHIÊN NỐI THÔNG TAM GIỚI" nên chúng tôi theo duyên khởi mà gởi đến
chư huynh đệ đạo đồng một bài pháp của Đức Ngài Hoàng Di Thiên thuyết giảng đêm 27 tháng 6 năm 2020.

Linh thể thưa với Đức Ngài:
Trong kinh Kim Cang Ba La Mật, Trưởng Lão Tu Bồ Đề thưa với Đức Phật: "Bạch Đức Thế Tôn, trang thiện nam, người thiện nữ phát tâm Chánh Đẳng Chánh Giác phải an trụ tâm như thế nào? Phải hàng phục tâm như thế nào?"  Nay con học theo Ngài Tu Bồ Đề, xin được phép hỏi, theo kiến giải của Đức Ngài, phải an trụ tâm như thế nào? 
 
Đức Ngài giảng:
Quá khứ vị lai tùng hiện tại
Phật xưa Phật mai tùng Phật nay
Thuận theo TỰ NHIÊN mà an trụ
Chẳng vậy sao chứng tánh NHƯ LAI. [viết hoa]

Linh thể nói:
- Thưa chưa hiểu.

Đức Ngài giảng tiếp:
Sen tòa theo dòng chảy
Thời thời đều hiện tại
Trải nghiệm chẳng giữ lại
Tự nhiên mà như lai [không viết hoa]
Bờ nào cũng chẳng phải
An trú chỗ không hai
Cảnh cảnh hiện minh đài
Tam Thế đồng kỉnh bái.

HẾT.


ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 1 tháng 5 năm Canh Tí
Ngày 21 tháng 6 năm 2020
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền

NGỌC KINH
Phẩm Di Đà Kim Sắc Nhạn Kinh

[Chữ Nhạn bộ Chuy: danh từ có nghĩa là  thư tín, tin tức, thông điệp. Kim: đương lai, hiện tại. Sắc: ấn sắc]


 

Diệt tiêu tiêu diệt kiếp nhân sinh

DI ĐÀ hằng mở chuyện DUY LINH
Rằng mau tỉnh giấc vượt mê biển

DI ĐÀ KIM SẮC PHẨM NHẠN KINH.

TĨNH TÂM phút xét suy thời loạn

TÂM TẤT THỊ PHẬT cũng kề gần

Ngày giờ giây phút bụi trần rũ

ĐẠO ĐÂU XA bởi lòng thoái sân.

Ngắm cảnh trần hoàn hợp lại tan

DI ĐÀ PHẬT TỔ vọng xa gần

Xót thương kẻ thế mãi mê muội

Cung đàn sáo nhạc mãi âm vang.

Sông mê khổ thoát lòng cầu ước

PHẬT muốn thế ni tạng TRÍ LƯỢC

PHẬT ĐƯƠNG THỂ GIẢI NHÂN GIAI CỌNG

KHAI TRÍ TUỆ CĂN LINH THÔNG BƯỚC.

Cứu nhân khổ nạn cõi Ta Bà

Hiện ánh mười phương diệu diệu xa

LÒNG TỪ THƯƠNG XÓT NHÂN GIAN CHÚNG

DI ĐÀ PHẬT TỔ PHÓNG QUANG TÒA.

Trần ảo vần xoay bạc ác hung

Điên đảo đảo điên độc dữ cùng

Chúng sinh u ám tối tăm loạn

Nước bể lệ tuôn đoạn thảm chung.

DI ĐÀ BI ĐẠI đời sa đắm

PHẬT TỔ hư vô hướng thiện tầm

Bụi trần phiền não oan gia nghiệp

Tâm Kinh tu ĐỨC lực VÔ thâm.

Sổ vàng ghi chép ác thiện toán
Nhân gian xa gần nước muôn dân

Hư không y thượng thiên sắc thế

Thiện pháp mô trì giả chúng nhân.

Túc thần túc trí nhân ái kính

Phổ độ cảm hóa bi cứu linh

Linh nhân lợi lạc phương thường kiến

PHẬT quán từ bi thời hiện thinh.

Nhân sinh ly loạn nhân nạn dữ

Oán tất hãi kinh nhứt thiết chư

Nhận thu bất tận tu vô lượng

Diệt khổ đắc sinh phiêu phiêu như.

Tâm là quý nhứt chớ coi khinh

Đừng mê đừng loạn bởi tâm mình

Dưỡng tính an thần TÂM phải ĐỊNH

Cho KHIẾT cho TỊNH mới an bình.

Mau tỉnh giấc nồng bớ nhân sinh

Tranh ăn tranh thứ tự giết mình

Mở lòng QUẢNG ĐẠI TỪ BI chúng

Ân hồng NGỌC CHỈ sắc ban linh.

TU mọi sự thế chính vững bền

ĐỨC TIN tính SỬA LÒNG cố tu

Làm nên biết rõ sanh kịp nền

Chuẩn phàm tục hoá thanh tao tự.

BIẾT HỐI tu trì được thân nên

Hối kịp cảm tắc nam tín nữ

Ngộ đạo chí công sức lực truyền

Cải hóa trong sạch nợ trần rũ.

Hóa đất phúc nay đến Nước Thiên

Mê tránh kẻ thế muôn hồng tử

Giữ việc mọi đàng chuyên tâm bền

Theo chân ĐẤT PHẬT TÒA VÀNG NGỰ.

Lành nhiệm kỳ thay lòng MỘT NIỆM

Cảm hóa mai sau mọi đàng tu

Đức vẹn bền chí năng hành thiện

Hóa giải bi ai ĐẠO ĐỨC tu.

Chúng sanh phiền não lộ tắc phiền

ĐỨC hoán thông vô thiên thủ thiên

Niệm PHẬT PHẬT độ linh sanh chúng

Hiện thân vớt kẻ đối PHẬT tiền.

[chữ Tắc bộ Đao = thì, liền ngay]


Muôn dân sĩ tử

BI TỪ mở lòng

Một lòng mộ đạo

Tận đạo thần tôn

Báu muôn phần quí

Một khi thoát nạn

Tiêu tan bịnh tai

Đông Tây Nam Bắc

Thời lạc tiêu tan

Ân cần niệm Phật

Thời tất ách tai

Khi nay sóng gió

Túc mô thông lực

Tỉnh thức kiến PHẬT

Có ĐỨC có NHÂN

Thế trần giáng độ

Nạn khổ siết bao

Cảnh nào hẹp lối

Hại người gớm ghê

Đục mê nặng nề

Lối về chẳng rõ

Bảo cho đường lối

Viên hội NHỨT LINH

Tiền sinh trái nghiệp

Vạn kiếp oan thù

Người u ám đọa

Vạn khổ liên miên

Trần miền trầm luân.


Tầm cơ linh giác độ nhân sanh

Long Đình thị hiện THIÊN HOÀNG thành

Chiếu soi điền trụ muôn sự khó

Sắc mà sắc vẫn TRỜI ban lành.

Định tâm an lạc một lòng thành

Ngộ tâm kiêng dốc não rũ thanh

Trì kinh TU ĐỨC bình an thọ

ÔN NHU TỪ BI đất phúc lành.

Rõ ràng bệnh tật tai ách lửa

Tội ác xét ghi tỉnh hồn chưa

Phép TRỜI phân minh kiêu ngạo tội

Hỏi đến tiêu tan sao thớt thưa.

 

Dương trần nhiều nỗi thảm thương vong

Chúng sanh chẳng biết rộng Lư Bồng

Phận hiền thắc cũ tựa TÙNG BÓNG [Thắc = sai lầm]

Chuyển xoay Ngươn Ba chóng BÓNG TÙNG.

TỪ BI xem trọng lòng từ chúng

Chiêu một cõi đời dụng năng khai

Đà rõ ý duyên CHÁNH PHÁP hái

Dựng cảnh Thuấn Nghiêu lại thời lai.

Trẻ già tựa cánh soi gương mãi

Cao Xanh điểm hóa tại tâm căn

Nhẹ nhìn Phương Tây định thất thần
Nhựt nguyệt phi đài vẫn Khổng Thánh.

Trổ kỳ tam, QUỐC dạy hồi sanh

Lắng nghe nhè nhẹ thanh sử kiết

Nghiệm kim suy cổ trời đất xiết

Tương tàn tương sát thiệt tranh ao.

["trổ kỳ tam" = trở lại lần thứ ba]

 

Nay trời tăm tối biết thế nào
Mau mau tỉnh ngộ lau Phật cảnh

Gốc tích người xưa điểm kiểm thanh

Lòng giục ngắm nhìn tranh nhân thế.

Gió Tây lay thổi đến chiều về

Gầy dựng cảnh bốn bề sáng chói

Sen đài mọc mụt chồi đâm trỗi

Chỉ thiện tu hành khỏi ngẩn ngơ.

DIỆU PHÁP LIÊN HOA chuyển trận cờ
RÁNG HIỂU CHO RA rộ mới vui

Thức giấc ráng lên chớ có lùi

Nhủ khuyên NGƯỜI ĐẠO trui rèn luyện.

HẠNH ĐẠO ráng tu giải đặng lên

Nếu TU phải mức nên GIẢI TỤC

GÌN CÂU LỤC TỰ thân hạnh phúc

Mới là ẩn ý LỤC [TỰ] DI ĐÀ.


Khai tâm bổn thiện nêu rõ dạ

Cố gắng tầm xem hạ cổ bài

Chỉ trong bốn bực LONG LẦU giải

CHIẾC BÓNG TỪ BI TÁI HẠN KỲ.

XUẤT THẾ gian truân giải nan phỉ

KHẢ ÁI DUY TÂN lý ngộ bày

Đất Nam chói rạng TỪ BI trải

Diệu HUYỀN [THIÊN] kim cổ TÁI LÂM TRẦN.


PHÁP THIÊN luân chuyển đặng tánh Bồng [Lai]

BỒ TÁT TỪ BI ngõ PHẬT thông

Lái thuyền nang, sóng vừng bốn vách

Duyên rộng khói lồng cảnh mục sông.


Hồng trần khó kiếm KHÁCH vào đây

NGỌN ĐUỐC TỪ BI chiếu sáng đầy

Soi đường phơi trải phanh phui cạn

NHÃN quang THẦN nhìn thẩm ban mai.

[Chữ "Khách" này ý nói nằm trong 4 chữ "QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO" của Bửu Sơn Kỳ Hương đã được tiên khải và lưu giữ hơn nửa thế kỷ.  Chữ "Khách" này là chỉ "Huyền Thiên kim cổ tái lâm trần".]

 
BÌNH MINH sáng trong trời nắng ấm

Gom hết văn thi tỏa trông tầm

Hội Yến điển linh thân thân diệu

Tây Cung văng vẳng CỐ TRUY TẦM.

[BÌNH MINH = Minh Thiên = Huyền Minh = Huyền Thiên]

  

SÔNG còn biển rộng tưới thân mang

Lòng son tha giác hướng định bày

Thiện hiền sức mở NGÀI PHẬT PHÁP

Diệu Pháp thinh âm mở thần xoay.


[SÔNG = ám chỉ HÀ, phàm danh kim thân của Huyền Thiên. HÀ QUỐC = tên họ của Đức Ngài Hoàng Di Thiên.]


Ngắm nhìn bốn phía cõi trời mây

Một cõi HUYỀN THIÊN tỏa kỳ tài

Vẹt màn ngũ uẩn kỳ hồi khó

LÂM PHÀM thử thách thế nhân hay?
 

Ráng niệm Nam Mô giải luật trần

NGƯỜI TU phải ráng lập công huân

KHAI CĂN MỞ TRÍ diệu thâm đáo

Chữ TU chơn chánh thoát vi năng.

 

Ngày lẫn đêm mong cầu QUỐC Đạo

Cả đời hành đạo rõ âm hao

Quyết đi tới chốn non tiên cảnh

TỪ BI miệng niệm một cảnh nào.
 

Màu trời Hội Yến sớm qui về

Chèo cho ngay lối thoát kiếp mê

Dù cho khảo quả không lùi bước

Quyết chí tu hành dựa Bồ Đề.

 

Canh Tí bước sang cuối Thu tàn

Đảo lộn viễn cảnh đời chớp tan

Một khi TRỜI giáng hồi sinh tử

Ai thoát Tam Đồ khổ não nàn.

 

Tam Thiên Thế Giới tiêu trần cấu

NIỆM PHẬT NHỨT TÂM cảm hoá cầu

THIÊN THỦ THIÊN NHÃN từ bi cứu

Nhân thế thời tiêu định sáu câu.

 

Mở phút vui đầy đủ nghĩa nhân

Thâm sâu ý nặng chạy lớp màn

Năng ngộ tạo hình mở ra ý

CHỈ BÓNG TỪ BI LỘ THIÊN HOÀNG.

 

Khai câu ĐẠO ĐỨC chiếu khắc sâu

Rộng tình BÁC ÁI cuộc trần bâu

Kiếp người chất chứa trần ai khổ

Tìm cõi tu hiền THÍCH CA MÂU [NI].

 

Vô hình thấm thía cảnh lòng nhân

Sức sống đời tận sắp đến gần

Sớm không tu tĩnh chẳng yên thân

Thượng cổ dĩ ghi giáng trần.

 

Ngưỡng thượng đàn xinh có phúc duyên

ẤN SẮC DI ĐÀ chốn đàn tiền

Kim quang chiếu rọi hoan nhiên toại

Xoay hướng TỪ BI bởi CAO THIÊN.

 

Chiết thân rõ bóng ảnh vô hình 

Thần thông vận chuyển bởi tâm linh

Sắc khai nhựt nguyệt Phương Tây phản

Bộ máy thiên thiên chứa cuộc thình.

[Thiên thiên = ngày ngày.  Thình = gìn, giữ như cổ ngữ thình lòng có nghĩa là gìn lòng. Chiết thân = tách một phần linh quang/linh thể xuống thế.]

 

TẠO THÍCH GIÁC THUYỀN cẩm nang thơ

CHÁNH PHÁP nghiêm mình một định chờ

Thao lược Đông phong tư nan lái

Chí tỏa tang bồng dạy giấc mơ.

 

BỒ TÁT TỪ BI ngõ PHẬT chờ

Tùng quang hạn mạch truyết tri cơ

Tạo thể hữu vi vô sắc mệnh

Gởi trọn Kỳ Yên đến bến bờ.

["Truyết" là chữ Nôm đồng nghĩa với chữ Triết bộ Xích chữ Hán, có nghĩa là "thấu đáo tới tận cùng/rốt ráo"]

 
Dòng giống LẠC LONG cơ đáo thế

Trang sử QUỐC ÂN tái lập tề

Định quốc an bang chuyển dời đúng

Bỏ lỡ uổng công bậc MINH [THIÊN] về.


[Bậc Minh về = Minh Thiên giáng thế.  Minh Thiên = Thiên Minh = Huyền Minh = Huyền Thiên  = Huyền Thiên Thượng Đế = Huyền Khung Thượng Đế = Ngọc Đế = Bạch Ngọc Đế = Đại La Thiên Đế Thái Cực Thánh Hoàng = Thiên Chúa = Đức Chúa Trời]

 
Tâm tình cổ bóng ẩn tùng ân

Tinh hoa kết tụ [NGỌC] ĐẾ khai thần

Thần Thánh Phật Tiên đều hạ thế

UY PHONG VÕ LÝ tuyệt vời năng.

 

Mật độ khai chốt cột nhà Nam

Ra oai xét bổ vô khuôn tầm

Quân kỷ TAM THANH kỳ lập hạ

Đất Nam chói rạng xuất thần hàm.

 

Kỳ ba Long Hội tạo vĩ mô

Thiện phước trữ nhiều ắt khôi ngô

Màu trời xoay sắp trải nâu áo

Hạng mục HUỲNH KỲ mức tựa hồ.

 

Dữ biết bóng SƠN LINH hồi định

Bến cũ đò khai cảnh vô hình

Mọi cọc tầm sâu nhìn rõ nét

Thuần túy nang thơ tỏa SƠN MINH.


ĐÀN GIỜ TÍ
Ngày 9 tháng 5 năm Canh Tí
Ngày 29 tháng 6 năm 2020
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền

NGỌC KINH
PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH


(bấm vào thanh audio để nghe)


Bước rõ lai trào thấu thật hư

Ngươn này chỉ một sợi chỉ TỪ

Nào ai rõ biết Thiên Cơ thế

Bước tới cửa Thiên ánh nguyệt như.

 

Quang âm khai, mở cột chiều mơi

Dầu trải gió Xuân chẳng tách rời

Kiên tâm gác bỏ, lòng thử thách

Giác độ can qua phận vun bồi.

 

Khai ngôi, cửa mở lặng chiều mơi

Chưa định tạng ra chớ buông lơi

HUYỀN THIÊN KHAI HỘI tâm căn định

Tựa cánh bông sen rộ nở ngôi.

 

Chớ có phụ công cảnh THIÊN OAI

Cơ trời HÓA TẠO ý cuộc hài

Cung đàn chưa diễn âm thinh chuyển

Vô vi soi đường mở qui lai.

 

MỘT [NHỨT] THIÊN di ẤN GIẢ phương chi 

TỪ BI tận độ ách nan trì

DI ĐÀ phóng tuệ nguyệt vân ảnh

Tư phủ tiên bang liệt giá ai.

 

Lai lâm trắc giáng trừ Tam Chướng

Tam Đồ Lục Đạo chúng sinh tường

QUANG MINH DI ĐÀ Kinh Đoạn Diệt

Đông Tây Nam Bắc phúc thùy trường.

 

DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH

Chín nhựt xuân THIÊN Nguyên Tiết MINH

Lưu truyền nhứt bộ KINH ÂN CÚ

Ân giáng trần tâm giới thinh thinh.


[Nguyên Tiết là ngày tết liên quan đến Khuất Nguyên (điển tích), tức nói tới Tiết Đoan Ngọ hay Tết Đoan Ngọ. "Chín nhựt xuân thiên Nguyên Tiết minh" có nghĩa là "ngày mùng chín Tết tiết trời Khuất Nguyên sáng lạng".  Nói thẳng là "vào ngày mùng 9 tháng 5 Tết Đoan Ngọ."]

 

Thanh tịnh trí tuệ chúng hàm chân

Ấn diệu sáng gương nhân đắc truyền

Cảm lòng THIÊN ĐẾ, LINH ẤN hiện

Huỳnh Lâu ứng diệu điển giá đường.

 

Qui y tu Đức Phật hằng thương

Truyền cảm chín từng Phương Tây tỏa

Luyện đạo Chân Tiên quốc hà sa

Vô vi đại điện tòa cao thượng.
 

["quốc hà sa" = hà sa quốc độ = cũng ngụ ý "QUỐC HÀ Sa Môn" hoặc "QUỐC HÀ Sa Bà". QUỐC HÀ là phàm danh của Đức Ngài Hoàng Di Thiên.]

 

PHẬT TỔ ĐẠI BI thế xót thương

Suy ra thời xấu tường chân lý

Tối tăm u ám độc sân si

Đắm sa bể khổ kỳ ma quỷ

Hút người chẳng tanh cõi thế ni

Cửa Trời đã mở qui tu đức

Tịnh xét đoán công tạo chính trực.

 

Bước đi thân hạnh rực sáng tâm

Khiến lộng điển linh bảo lối thầm

Tàng linh ẩn bóng lam châu chứa

Ngã Phật dạy từ tạng màn xưa

GỐC XƯA LUÂN CHUYỂN vừa chiếu hướng

MINH THIÊN vũ trụ dạ KỲ VƯƠNG.

 

Niệm Phật gắng công ra sức lòng

Bông sen thay sắc vô trung không

Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn

Dĩ vô sở đắc Phật hiện đồng.

 

Chú dạ tâm vô tổn hoại hoán

Duyệt giáng cửu thanh chí bảo quang

Nhân bạc sinh khổ nhân giả khổ

Thuyền du tạo pháp thiên tường vân.


NGỌC CHƠN CUNG KHÁNH ĐẾ QUÂN KINH

THANH ỨNG THIÊN TÔN thùy PHÁP linh [Ngọc Chơn Thanh Ứng Pháp Thiên Tôn]

Muôn kiếp vẹn tuyền thần sắc khí

Thượng đạo quân đạo tuyên vương bình.

Cơ thảm thay sinh cáo phả minh

Tri chiến mục đầu cạn bay thinh

Khéo léo niềm tin nông cốt cạn

Cuộc thế đổi thay Phật xoay hình.

 

Say kinh bổn dư âm trổi nổi

Đáo hạn Canh theo gót Tổ hồi

Thời tuy đến rồi thân say mãi

Khai điểm thời gian khát nước thời.

 

Khiếu khiếu đầu muôn báo ân thâm

Chẳng khoe tài giỏi giải việc tầm

Tôn hiền ngụ đức âm công đức

Đoạn tuyệt lục trần thanh khiết tâm.

 

Sạch rửa lòng trần tỉnh mê si

Chẳng nhớ oán thù quyết luyện đi

Đừng nói thiệt hơn gièm pha cợt

Kìa thuyền đón chở Phật hẹp chi.

 

Tí nguyệt canh LINH PHẬT giá đàng

DI ĐÀ đại lực đại hiệu ban

Duyệt kinh thế xứ thông cú khể  [Khể bộ Mộc = mở ra ,khải]

Tất ứng tất cầu xứ xứ hưng.

 

Hư không tằng cửu hậu thế minh

Kinh văn nhứt thủ diễn NGỌC KINH

Lai lâm Nhứt Phẩm DI ĐÀ diễn

Kiên tâm tâm tất thị Phật trình.

 

Chiếc bóng từ bi THƯỢNG THIÊN khai

Thơm diệu ngọt bùi cảnh liên đài

Cơ Trời sửa soạn vi tiêu diệt

Tàng linh cửa mở hội anh tài.

 

MÔ THIÊN NHÃN THIÊN ĐẠI TỪ BI

Khổ khổ phiền não nhứt đảnh qui

Kiến Phật nhân linh thần thông lực

Giả chúng giả nhân linh nhân si.

 

Sắc sắc không không bao la giới

THÁI THƯỢNG KIM TINH truy định nơi

Canh Giáp đạo giá thùy đầu pháp

Ta thiệm hồn sanh rực bầu trời. [Thiệm bộ Bối = cung cấp, cứu giúp]

 

Ngõ hầu ai ai biết hối tâm

Muôn sự đời bền tu đức thầm

Trời Phật Tiên Thánh mới giáng ấn

Thiết thực nhân tâm đức chuẩn làm.

 

Cực Lạc sen báu hiên vô biên

Phật hiện tại tâm cần cho chuyên

Tâm phải thinh thinh linh linh ấn

Chuyên tâm bất dịch đạt cửu truyền.

 

Mực xiết vòng tay đẹp Thiên Đình

Trọn câu Phật Pháp phỉ huy ninh

Ấn vị Kim Bàn đo lộ thước

Thuyết năng khai cảnh nhập vô hình.

 

Khai định kịp thời khỏi chơi vơi

Cất bước cửa thiền định chỗ ngồi

Kinh huyền mở rộng lịch lãm kỷ

Vô hình âm lai hiệp ý thời.

 
Một Đạo dồi trao bước thản nhiên

MINH QUÂN sáng tợ bí mật HUYỀN

Bàn cờ sắp đặt tàn quyết sửa

Nhược thủy liên đài ức vạn niên.

 

THIÊN đức PHẬT cho đạo an vui [Thiên-Phật]

GIÀ LAM thông chỗ chớ bước lùi

Mọi việc trong ngoài lực xoay chuyển

Thay thời vận chuyển rảnh ngùi ngùi.

 

Trái đất một phen luân

Cõi lưới căn kịp thời

Nhi tử mạng THIÊN TRỜI

Mây lòng vơi gọi gió

Đất khách một mình lộ

Gió phất phơ điển thiêng

Chạp dạ thầm THIÊN HUYỀN

Đạo lưu truyền phận sự

Hội kỳ bày định xứ

Thế trần như mênh mông

Trổi âm thinh trầm bổng

Gìn gương Khổng thiêng liêng

Khai cõi ngộ trần miền

Ức thiên niên cửu trạm

Sức sống đời bao năm

Gội thân phàm linh phục

Nên lai thảo thân túc

Kỳ đến phục diệu thâm

Tiết trời đạm mây lam

MỘT đồng TAM nhận định

Cơ trời mở OAI THINH

Bóng vô hình bóng xế

Qui tam thủ kỳ bệ

Trời bồng bế tâm tu

Vai mang đa phận sự

Xuân Hạ Thu Đông vào

Trọn tu rõ âm hao

MỞ LỰC CAO thầm lặng

Máy thiêng liêng định ấn

CUỘC PHONG THẦN thảm bề

Thúc qui hồi thủ lễ

Qui trở về tâm tu

Mở phút vui đầy đủ

Mục niệm từ vượt qua

Sống sanh cõi Ta Bà

Nhiệm kỳ ba mọi sự

Tu hành thoát cảnh hư

Diệu quả từ bi ẩn

Diệt hết sáu trần thân

Toàn bông năng lượng tính

Chiếu diệu lực âm tinh

Trổ điển linh phước đạo

Cổ lai nền tái tạo

Luân thế cao lộng mềm

Mục đề sánh bằng an

Bá tánh đang hồi khổ

Mở lực dần thiên cổ

Ứng hài lộ long châu

Lót đường phơi trải thấu

Đo cạn sâu mới hay

Nên động thủ vắn dài

Trống điển thay thời vận

Đột phá vô minh trận

Tác phi phần cõi mê

Trần xem thấy ủ ê

Hay nẻo về chiều hướng

Bỏ lở trước Phật đường

Niềm tin thượng lai cảnh

Mở rộng lục căn thanh

Qui nguyện lành đạo diễn

Tạng ra chớ tạo phiền

Thành qui nguyện LONG HOA

Chờ TỨ THÁNH thứ ba

Kim cổ ra thời đại

Âu thời vọng chuyển xoay

Cõi trời Tây tạng cổ

Âm thinh máy huyền cơ

Sửa cảnh bờ đưa đến

Chiếc bóng thuyền hoa liên

Đến trổ yên đắc đạo

Gìn mối một thể rào

Rõ lai trào hư thật.

 

Nhẫn nhục chơn tâm dạ như không

Thân ai như nấy thương thể đồng

Sân tâm trung hỏa thiêu công đức

Nhơn ở có nhơn tích đức phòng.

 

Thề cải ác theo điều Phật dạy

Giữ thân bền ngay thẳng thẳng ngay

Giận thì sanh dữ hỏa năng thiêu

Muốn theo Bồ Tát hóa BI tài.

 

Dựng lại Ngươn Ba cõi hồng trần

Muốn lên bền chí tu đất thân

Vô ảnh mới tạng châu mới hiện

Giờ HUYỀN mời khách thường chuyển luân.

 

Giáng cơ mây xanh diệu trần lâm

Nghĩa rành bởi dạ hành tu thầm

Tầm hoan đoái lại Tiên Đạo có

Độ người khỏi đọa hết mê lầm.

 

CHUYỂN LUÂN VƯƠNG đền tại Biển Đông

Trái đất rung cầu Nại Hà cầm

Sống lâu thác yểu đều định rõ

VUA PHONG ĐÔ đại biến hóa phong.

 

VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN đổi sự đời

Dê quanh co đi chia sáu ngôi

Đừng mơ sự đã đến khuyên người

Tay cầm gương xá ĐẾ khoán ngôi.

 

Từ năm THƯỢNG ĐẾ phê chỉ chúng

Giảng mà khuyên đời chừa lỗi tùng

ĐẠI ĐẾ, THẬP PHƯƠNG THẦN THÀNH HOÀNG

Truyền cho đời biết ĐẠI ĐẾ [HUYỀN] KHUNG.

 

Nói lậu tên nghe ĐẠI ĐẾ KHUNG

Ta hiệu THIÊN THẦN ĐẾ VƯƠNG CUNG

Hiện báo lành dữ đời này họa

Ăn năn muộn sao kịp kiến [Cửu] Trùng.

 

PHONG ĐÔ ĐẠI ĐẾ cơ thần long

Ngũ hiển linh quang tuế lạp đông

TAM MAO ỨNG HÓA CHƠN QUÂN hiển

ĐẠT MA SƯ TỔ, THÁI ÂM CÔNG.

 

THIÊN TÀO CHƯ TỬ hạ môn quan

NGŨ NHẠC NGŨ ĐẾ giáng hạ đàn

ĐẠI ĐẾ ĐẨU THẦN quây công lực

BẮC CỰC TỬ VI ĐẠI ĐẾ phang.

 

ĐẠI THÀNH CHÍ THÁNH VĂN VƯƠNG tử

THÁI ẤT THIÊN TÔN thần lập xứ

DI ĐÀ QUANG NHỰT THIÊN TỬ đa

BẮC PHƯƠNG NGŨ ĐẠO ĐẾ THIÊN du.

 

Tiên Phật giáng hạ ngược sắc khai

THÍCH CA, CHƯ PHẬT giáng thế bày

Thiên du THƯỢNG ĐẾ lành dữ xét

Ứng báo người đời họa đời này.

 

THẦN CÔNG DIỆU TẾ HỨA CHƠN QUÂN

NGƯU LANG CHỨC NỮ TRUNG NGƯƠN THẦN

DIÊU TRÌ VƯƠNG MẪU NƯƠNG NƯƠNG phổ

THIÊN QUANG ĐẠI ĐẾ ngự giá trần.

 

THƯỢNG LÃO TƯỚNG CÔNG nhạn KHƯƠNG đồng

TAM SÁT HUYỀN ĐÀN ĐẾ hư không

CỬU ĐIỆN DOÃN CHƠN NHƠN qui ứng

THIÊN HẬU NƯƠNG NƯƠNG ẩn thần phong.

 

NHÃN QUANG THÁNH MẪU soi chiếu thế

THIÊN QUÂN THÁI ÚY ngũ đạo tề

HIỂN VƯƠNG PHẬT giáng, LÔI THẦN HỎA

TẢ TƯỚNG TỬ CHÂU CÔNG luật phê.

 

NAM CỰC ĐẠI ĐẾ tụ đêm nay

NGUYÊN SOÁI THIÊN QUÂN THÁNH lĩnh tài

Phùng chơn oai hiển nếu tu phải

HOÀNG ĐẾ VƯƠNG LINH trấn giữ ngoài.

 

NHỊ LANG THIÊN XU TẢ TƯỚNG QUÂN

THÁI TUẾ PHỔ AM TỔ SƯ thần

PHỤC MA PHÓ TƯỚNG TRƯƠNG VƯƠNG hiển

LÔI THINH ĐẠI ĐẾ giáng hạ trần.

 

NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH chuyển

THƯỢNG ĐẾ CHÍ NHÂN thế phục nguyên

Những ai phụ cả ân từ đoản

Ghi nhớ đinh ninh ĐẾ NGUYỆT THIÊN.

 

Lời NGỌC ĐẾ ngũ niên Canh Tí

Dặn rằng dương gian chúng nghe y

Thay hồn đổi xác khó lường giữ

Lời phán NGỌC thơ phẩm KINH qui.

 

Ta là BẠCH KHỞI tướng mạnh TẦN

Danh thần công có thấy khương mang

Kinh thế luật rằng nhân hưởng phước

Thử lòng nhân thế truy bản năng.

[Bạch Khởi, Vương Tiễn, Liêm Pha, Lý Mục dược cho là bốn nhà cầm quân giỏi nhất nước Tần]

 

QUÁN TIÊN BỘ lập bàn song cơ

Mâm cây vuông đổ cát đàn hò

QUÁN TIÊN kêu ai biết tu thiện

Phàm nhơn khấu vấn giả tốc trò.

 

Chẳng hay trong đời việc chi quí

Kính đạo, sĩ thầy, pháp thứ nhì

Ăn năn chừa lỗi làm lành thiện

Người coi đọc lấy biết tu trì.

 

NGỌC VÂN NGỌC ĐẾ chỉ dụ phê

Tích làm Bồ Tát biết nội bề

Giáp Thìn tháng Ba năm Nhâm Ngũ

Nay trở dương gian nhìn chúng mê.

 

Chẳng qua đời kiếp ngắn ngủi này

Trời đất không tư vị tại ai

Lành dữ rốt rồi đều trả quả

Tỉnh lại mà tu chớ mới hay.

 

Mau tâm phước khí tụng kinh cầu

Thiên Đường Địa Ngục có xa đâu

Tại lòng chực giữ vòng muôn kiếp

Sớm tai nghe thấu mùi đạo mầu.

 

Biết sự sanh đâu biết sự thác

Gẫm người vật không khác máu xương

Xin hiền lương hành chánh đạo phương

Tu Tiên Đạo tuần hườn dựng lại.

 

Chữ Tam Công nhắn ai qui giái

Giữ Đạo Tiên mới thấy bổn lai

Non vô ảnh muốn hy hiền phải

Đờn không dây tiếng hãy còn nghe.

 

Khách Tây du quá dễ năm phe

Dằn nhìn dạ thiếp mê vọng tưởng

Mở cửa lầu chói hiện quang tương

Dùng ngọn giả Tây Phương rực sáng.

 

Trống thùng tạm dứt điển linh hài

Canh Tí thông thạo mật cơ xoay

Tạm lui linh điển xoay chiều hướng

Cơ thần nêu rõ cực ngươn này.Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
28 Tháng Năm 2020(Xem: 4653)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.
30 Tháng Tư 2020(Xem: 4711)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 5 năm 2020.
23 Tháng Tư 2020(Xem: 1669)
Điển Thi Huyền Khải của các vị Thiên nhơn Sư trong cõi vô hình do các huynh đệ của nhóm Thiên Ánh Đạo Vàng chấp bút và xuất bản.
01 Tháng Tư 2020(Xem: 3411)
Sấm Giảng Của Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh vào thập niên 1980s và 1990s.
01 Tháng Tư 2020(Xem: 6144)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 4 năm 2020.
27 Tháng Hai 2020(Xem: 5233)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 3 năm 2020.
01 Tháng Hai 2020(Xem: 4815)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 2 năm 2020.
01 Tháng Giêng 2020(Xem: 5542)
Tất cả những bài thiên thơ từ Huyền Không Thiên Thượng nhận được tong tháng 1 năm 2020.
07 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 3533)
tất cả cá bài thiên thơ nhận đươc từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 12 năm 2019.
01 Tháng Mười Một 2019(Xem: 4450)
Tất cả thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 11 năm 2019.
03 Tháng Mười 2019(Xem: 5756)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 10 từ Huyền Không Thiên Thượng giao xuống.
30 Tháng Tám 2019(Xem: 7222)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được trong tháng 9.
04 Tháng Tám 2019(Xem: 5400)
tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 8 năm 2018.
03 Tháng Bảy 2019(Xem: 5044)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 7 năm 2019.
13 Tháng Sáu 2019(Xem: 4698)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 6 năm 2019.
11 Tháng Hai 2019(Xem: 8525)
Tất cả thiên thơ nhận được trong tháng 2,3,4,5 năm 2019.
17 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 9499)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 12 năm 2018.
04 Tháng Mười Một 2018(Xem: 10003)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 11 năm 2018.
02 Tháng Mười 2018(Xem: 8650)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 10 năm 2018.
02 Tháng Chín 2018(Xem: 9927)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 9 năm 2018.
03 Tháng Tám 2018(Xem: 8883)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8 năm 2018.
03 Tháng Bảy 2018(Xem: 12032)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7 năm 2018.
02 Tháng Sáu 2018(Xem: 9080)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6.
05 Tháng Năm 2018(Xem: 35988)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được trong tháng 5 năm 2018 từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2018(Xem: 37180)
Tất cả thiên thơ tháng 4 năm 2018. Nhận mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 31726)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 năm 2018. Nhận mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 33402)
tất cả thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 2 năm 2018.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 29908)
03 Tháng Ba 2018(Xem: 14156)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 12 năm 2017. Mật điển Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười Một 2017(Xem: 26989)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 năm 2017. Mật điển Huyền Không Thiên Thượng
01 Tháng Mười 2017(Xem: 29369)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 10 năm 2017. Mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Chín 2017(Xem: 31592)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 9 năm 2017. Mật điển của Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tám 2017(Xem: 32637)
Những bài thiên thơ trong tháng 8 năm 2017. Mật điển từ Huyến Không Thiên Thượng.
01 Tháng Bảy 2017(Xem: 27313)
Những bài thiên thơ trong tháng 7 năm 2017. Mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Sáu 2017(Xem: 27048)
Những bài thiên thơ trong tháng 6 năm 2017. Mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Năm 2017(Xem: 30195)
Những bài thiên thơ trong tháng 5 năm 2017. Mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2017(Xem: 38272)
Những bài thiên thơ trong tháng 4 năm 2017. Mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Ba 2017(Xem: 33181)
Những bài thiên thơ trong tháng 3 năm 2017. Nhận mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Hai 2017(Xem: 60905)
Nhiều bài thiên thơ trong tháng 2 năm 2017. Nhận mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Giêng 2017(Xem: 60075)
Nhiều bài thiên thơ trong tháng 1 năm 2017. Nhận mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tám 2016(Xem: 5890)
Tất cả các bài thiên thơ từ tháng 8 năm 2016 cho tới tháng 12 năm 2016. Nhận mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.