THIÊN THƠ THÁNG 8 NĂM 2020

30 Tháng Bảy 20203:07 CH(Xem: 1227)


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 7 tháng 8 năm 2020 lúc 03:18 A.M. US.

CƠ PHỔ ĐIỂN THIÊN

CƠ huyền THẦY MẪU đã trao tâm

PHỔ hóa nhơn gian tịnh luyện tầm

ĐIỂN ĐẠO Bửu Sơn Phật Quốc Khách

THIÊN HOÀNG giáng thế Bửu Huỳnh lâm.

 

Xe pháp đạo Bửu Quang Linh Bảo

Hạ thế phàm lịnh báu trần ngôi

Phật Tiên Thánh Hội qui hồi

Long Hoa Phước Hội vua tôi tựu trào.

 

Cơ truyền chuyển phi giao HỒNG TỔNG

Sự lãnh bàn dương động âm xoay

Thế cơ Đạo thấy điển THẦY

Đời cứu khổ vậy liên dây vô hình.

 

LINH GIÁO Thánh Minh Sư xuất chúng

Đại vùng trời đất phụng ĐẠO THIÊN

Kỳ ba tập luyện tịnh thiền

LIÊN SƠN ẤN hiện vùng miền Nam Bang.

 

Đồng thấy MẪU khuyên năng huyền pháp

Vạn tử linh xuất hiện nhiều nơi

Luận đàm cảnh hội mây trời

Bàn cơ chuyển đổi xong đời Thượng Ngươn.

Nhơn Thiên Phật Thánh đồng quờn

Thanh Long Quốc Đạo Bửu Sơn Khách tầm.

 

Thiên y chuyển huyền vi sư mã

Huỳnh Long Thiên THẦY hóa vạn năng

Bửu Sơn THẦY sẳn trao phần

Linh tâm THIÊN ẤN tân dân lập đời.Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 4 tháng 8 năm 2020 lúc 17:21 P.M. US. 

 


ĐỊA BỂ LONG THÀNH
ĐỊA Tiên du cảnh ký trời non
BỂ ngạn tân quê cảnh sắc còn
LONG Hội Nam Thiên miền đất chọn
THÀNH trường định sẵn gặp lòng son.

Nâng bước xa ngàn chuyển ĐẠO THIÊN
HỒNG LIÊN HUỲNH BỬU kiến chư hiền
Muối dưa nương tạm từng thời chuyển
Thường lạc ngô đồng giác ngộ biên.

Hạnh đức tập tu chuyển ngũ hành
Thời kỳ THIÊN CHÚA quần sanh
Điển Thiên trở lại làng thôn cảnh
Nội ngoại nghe qua phải tập rành.

Thuỷ hoả tương tâm hoá diệu bình
Pháp linh khó đạt gắng tâm minh
Thiên hoa khai ngộ tâm thân tịnh
Tâm thể huyền linh tự cứu mình.

Viễn du kinh tự Ngọc Đài
Bến mê trần thế bỏ ngoài tâm minh!
Tâm thiên cảnh diệt vô minh
Cô dân thiện đức hoá sinh duyên lành.

Lời ngọc báo hạnh đồng sanh
Chén cơm nâng bước sẵn dành chơn tâm
Thay câu đạo quyết luyện tầm
Thi thơ sấm ký đổi âm dương lần.

Dòng lịch sử đến Tân Dân
Thực thuỳ danh lợi xa dần một khi
Diệu dụng chánh kiến vậy thì
Tứ cần diễn nghĩa thơ thi mỗi ngày
Cơm tương dưa muối lạc chay
Đủ dùng ấm hạnh ĐỨC NGÀI hoá sinh.

Khuyên đại chúng tránh xa nhân ác
Tỉnh tâm đời tiền bạc vàng thao
Đừng mê võng gác lầu cao
U mê mời ảo đường vào tâm ma.

Đời Thượng Đức long hoa đua nở
Chở đàn con hiệp chợ đức ân
Lựa cho phẩm phận tân dân
Nhân hiền đức đặng hưởng phần Thượng Ngươn
Thiên Phật Thánh thượng trung ương
Long Hoa công đức thắng phường ma thiên.

Nam Thiên phá mê tâm lầm lối
Điển linh quang sớm tối công phu
Minh sư pháp cú huyền nhu
Dắt dìu linh tử hạnh tu mỗi thời
Đời được tặng thảnh thơi đại tát
Thế gặp nền nước mát ma ha
PHẬT-THIÊN phổ hoá mọi nhà
Cảnh tu chánh pháp LONG HOA cận kề.

Nhiều linh tử tâm thân tại thế
Kệ với kinh đừng để tạp nham
Hỏi ai đình đám trần phàm
Bỏ ngoài sân dục si tham định thiền
Làm như thể trăng huyền nhựt sớm
Đạo vào đời thắm đượm thiên minh
Lạc chay giới tịnh thiền trình
Mở khai cung cõi tâm sinh giác đài.

Thiền hơi thở vô vi Thiên khải
Thuở sơ sinh thông thái nằm nôi
Trẻ thơ không nói không lời
Thiên Tâm không động không rời vô vi
Hành Bát Nhã từ bi Thập Thiện
Huyễn như chơn tâm viễn li trần
Bửu hoà tịnh lặng sương phần
Chủ quan chánh tấn Long Vân hội về. 


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 2 tháng 8 năm 2020 lúc 16:41 P.M. US.

CUỘC CHUYỂN TÂM VẠN
CUỘC vận chuyển nghìn năm có một
CHUYỂN ngũ hành thanh trược muôn nơi
TÂM theo LUẬT MỚI của TRỜI
VẠN loài tiến tới đổi dời địa tiên.

Thuyền ĐẠI ĐẠO Bụt Ông đạo diễn
Cả càn khôn động chuyển đúng nơi
Khắp trong ba cõi thanh lời
Phân chia thế giới lập đời thới lai.

Nay giáng hạ thanh lời Nam Hải
Phổ Đà Sơn huyền khải Nam Bang
Phật hàng điển sáng Tây phang
Viết thành Sấm Trạng trình hàng Nam Thiên.

Đàn cung MẪU THIÊN HOÀNG chiếu sáng
Hàng tử linh luận phán truyền tin
THIÊN BÌNH XUỐNG LỊNH thiên tình
Chuyển vòng chí tịnh hoá sinh nhơn trần.

Phần phẩm tổng thiền nhơn thời trước
Bước kịp kỳ giải trược gom thanh
Độ sanh rễ nhánh gốc cành
Bằng tâm Tiên Thánh duyên lành Phật đưa.

Kha dĩ lộ đồ đà kiểng chủ
Đả thông lô tịch [lotus] hữu xiễn đô
Cầu lô lịnh hổ tương cồ
Thi thơ thiện độ áo bồ công cô.Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 30 tháng 7 năm 2020 lúc 14:41 P.M. US.


ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU

ĐẠI chuyển linh căn chỉ lần ni

ĐÒ chiều chuyến cuối hội DIÊU TRÌ

THẦY ngồi Thiên Điện chờ linh tử

MẪU chuyển lịnh kỳ chớ lỡ thi.

 

Đúng theo lịch định NGỌC HOÀNG

KỲ khai khoa bảng thượng đàn Long HOA.


[Theo lịch trình đã định, NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ khai khoa bảng Hoa Long tại Hoa Kỳ. Thượng Đàn Hoa Long là Giáo Hội Thiên Trường.] 

Sớm tối muốn phân ba thế giới

Hiệp Tây Đông lịnh khởi tranh hùng

THIÊN BÌNH xuất chúng điệp trùng

Linh căn tại thế HUYỀN KHUNG toả bài.

[Thiên Bình là một danh xưng khác của Ngọc Hoàng Huyền Khung/Huyền Thiên Thượng Đế.  Cân Thiên Bình là pháp khí của Đức Ngài.]
 

THẾ CHIẾN mới bắt đầu khuấy động

Nước mây về dậy sóng đất đai

CỜ HOA diễn hải các ngài [cờ hoa = kỳ hoa = Hoa Kỳ]

Lâm sơn chi đại trình bày hôm nay

Liên thuyền lớn chuyển thay Nam Việt

Chọn đường dài riêng biệt tử tôn

Năm trăm năm tốn lời khôn

Điển quang hết hạn trường tồn bớ dân!


[Liên thuyền lớn = Thay vì hoạt động riêng lẽ, ƠN TRÊN kêu gọi các chi, các phái, các mối đạo vô vi hãy liên kết dưới mái nhà chung Giáo Hội Thiên Trường, cũng là cơ Bửu Sơn Huỳnh Đạo Thiên Khai Kỳ Ba Vô Vi, để tạo thành một lực lượng lớn có đủ sức mạnh tâm linh và tiếng nói đại thể nhằm hướng dẫn và cứu độ dân tộc nói riêng cũng như quần sanh nhơn loại nói chung trước những diễn biến ác liệt sắp diễn ra trên khắp hoàn cầu và tại quê nhà.  Suốt 500 trăm qua các đấng vô vi đã ban ra không biết bao nhiêu lời sấm ký, kinh giảng, thiên thơ, giáo lý để dìu dẫn con cháu Hồng Lạc đến ngày hôm nay, ngày mà ĐẤT VIỆT TRỔ HOA LONG theo Thiên Định, một đại hạnh có một không hai trong suốt mấy nghìn năm kỳ hạn.  Và hôm nay trong bài thiên thơ này, theo lịnh Huyền Khung Thiên Thượng,
Đức Ngọc Thanh Tiên Trưởng NÓI RÕ: Đã đến lúc phải LIÊN THUYỀN LỚN.  HẠN KỲ ĐÃ HẾT. Các linh tử hoặc là BIẾN SỰC MẠNH TÂM LINH CÁ THỂ thành một LONG HOA HỘI HIỆN THỰC TẠI THẾ GIAN hoặc là TẤT CẢ SẼ BỊ ĐÀO THẢI vì mải mê chạy theo động lực riêng tư tà vạy.] 
 

Nay đáo thế PHẬT VƯƠNG chí khải

ĐỨC HUYỀN KHUNG THIÊN ĐẠI NGỌC NGÀI

Cửu huyền lịnh Hải Nam khai

Tạo riêng đường lại hình hài nhơn dân

THIÊN chiếu sáng chỉ phân cận cảnh

ĐẠO Thánh xưa danh tánh đúng ngôi

Hiệp nhau năm bốn chỗ ngồi

Hai hàng đệ tử cửu ngôi Nam đàng.

 

Thuyền lướt sóng PHỔ ĐÀ NAM HẢI

Cập bến bờ Minh Hải Đầm Dơi

Trước cung Phật tới chỗ ngồi

Tiên Thiên xuất nối chúa tôi luận đàm

Mùng Chín tới Thầy làm sắc lịnh

Đứng Trung Ương HUỲNH kỉnh đất trời

Phật ban kim ấn đạo đời

Chủ môn bửu điện luận khơi sách kỳ.

 

Nam Mô Thiên Thượng NGỌC HOÀNG!

Diêu Cung PHẬT MẪU các hàng vô vi!

 

Cung linh tử điển chầu THẦY MẪU

Phẩm phận hàng Bắc Đẩu Nam Thiên

Mùng Hai tuyển tiến các miền

Mùng Ba mùng Bảy chuẩn biên THẦY ngồi

THẦY nơi đây: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

DI LẠC VƯƠNG đại thể điển kề

Chí Linh Chí Thế Bồ Đề

Gia hàng LINH ĐẾ MẪU về Kim Loan.

 

Long Phụng hội đề huề linh tử

Điển linh quang chuẩn ngữ càn khôn

Khiêm nhường từ tốn bửu môn

Nam Thiên nhận lịnh THIÊN TÔN NGỌC TÒA

Trùng Cửu hoá chí Thiên Hoa

NGỌC [THANH] TIÊN [TRƯỞNG] giáng toạ giáo toà điển quang

Năm tháng chẵn sáng trăng đàng

Lập đài minh mạng tái sang Bửu Kỳ.

 

Thuyền bát bửu CHIÊU ban ấn kiếm

Chuyển linh chơn diện kiến PHẬT THẦY

Đủ hàng rõ thấy nhơn xoay

HUYỀN THIÊN hiện thấy đủ đầy Thiên Nam

Nay đúng hẹn Thập Tam chuyển thế

Pháp Phật về Nam Đế Long Vân

CHỦ CÔNG chuyển vận thiên tần

HUYỀN KHUNG TẠI THẾ tân dân hiện liền.

 

[Chiêu = Ngô Minh Chiêu, Đức Ngôi Hai trào một.  PHẬT THẦY ở đây không phải nói Phật Thầy Tây An mà là PHẬT THẦY HUYỀN KHUNG/HUYỀN THIÊN.] 

 

Sông biến hải thuyền Tiên thuyền Phật

Đón chư hùng giành giật tử linh

Hỏi ai muốn kiến Thánh Minh

Thì vào Lục Tỉnh mà trình điển quang

Tâm vô lượng đàng sang vĩ độ

Lịnh chuyển đô đất Tổ Lạc Rồng

Hỏi ai trong cõi trần hồng

Muốn thân tâm sống thuyền dong chở về.

 

Đây là lịnh NGỌC [THANH] TIÊN [TRƯỞNG] chuyến chót

Nửa lịnh truyền nửa mót lần ni

Nhũ khuyên nhiều quá vậy thì

Hạ truyền sắc lịnh không bi không từ

Đây là cảnh LẬP CHƯ HIỀN ĐỨC

HỘI RỒNG MÂY tỉnh thức muôn loài

Ban truyền tam cõi nghe rồi

GIÁO TÒA XUỐNG LỊNH cho tôi viết bài.


[Đức Ngọc Thanh Tiên Trưởng LẬP LẠI MỘT LẦN NỮA: đây là cảnh LẬP CHƯ HIỀN ĐỨC, LẬP HỘI LONG VÂN (RỒNG MÂY) ĐỂ THỨC TỈNH MUÔN LOÀI. Tam Giáo Tòa xuống lịnh cho ngài Ngọc Thanh bố điển quang viết bài này. Tam giới đều đã nghe rõ lời truyền đạt.  Như đã giải thích ở phần trên, đã đến lúc phải LIÊN THUYỀN LỚN.  HẠN KỲ ĐÃ HẾT. Các linh tử hoặc là BIẾN SỰC MẠNH TÂM LINH CÁ THỂ thành một LONG HOA HỘI HIỆN THỰC TẠI THẾ GIAN hoặc là TẤT CẢ SẼ BỊ ĐÀO THẢI vì mải mê chạy theo động lực riêng tư tà vạy.]


Có nhiều người đã hỏi chúng tôi: (1) Có thực không việc Hồng Bàng Đất Việt lập Hội Long Hoa? và (2) Có thực không một cuộc Đại Thanh Lọc sắp diễn ra?  Chúng tôi là người được sự mật khải của Huyền Không Thiên Thượng đương nhiên là tin chắc vào lời mặc khải của các đấng trên Huyền Khung Thiên. Nay nhân cơ hội cũng xin đăng lại vài bài để các bạn tự suy nghiệm.


Tinh Hoa Hiệp Thiên Phương Vũ, đạo tràng Cà Mau, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và đã gởi tới Hoàng Di Thiên ngày 3 tháng 4 năm 2017 (6 tháng 3 năm Đinh Dậu), lúc đó Đức Ngài đang tịnh tu trên Tháp Bảo Đà, đỉnh Thổ Đầu Sơn, vùng heo hút Tây Nguyên.
  

THIÊN ĐẠO VÔ VI 

"Tam Thanh Thánh Đế chuyển bài

Huỳnh Khai Đại Đạo hội thiên bay

Ấn chứng tam kỳ khai Bửu ấn

Hồng Bàng đất Việt lập Long Hoa.
 

Tam cõi vô vi đã luận đàm

Thanh quang hồng điển chiếu kỳ tam

Thánh Minh xuất ngạch Thiên Triều lớn

Đế chuyển bài tam ấn Đại tam.
   

Huỳnh, Hồng sắc mục chỉ cầm tay

Khai ấn Huỳnh Long rõ đức tài

Đại Đạo hội về Thiên Bửu ấn

Thiên Đài bay lượn chuyện Rồng Mây.

 

Ấn chỉ Thiên ban kim ấn bài

Chứng minh vô lượng chuyển Đông Lai

Tam kỳ chuyển động vùng thiên mới

Khai bửu ấn thiên bát cửu bài.
 

Hồng Quân Lão Tổ đáo tường minh

Bàng điệp rõ THIÊN ẤN chứng minh

Đất Việt chuyển mình về võ trụ

Lập Long Hoa Hội cứu quần sinh.Nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng ngày 21 tháng 3 năm 2017 (24 tháng 2 Đinh Dậu), trên Tháp Bảo Đà, đỉnh Thổ Đầu Sơn, Tây Nguyên. Tinh Hoa Hiệp Thiên Kim Ngọc Hải Huyền tiếp điển xuất khẩu lưu xuất thi văn.  
  

TÂM THƯ CỦA BÁT NƯƠNG DI HOA KIM HẢI (Bát Nương Diêu Trì Cung)

Chan hoà giáo pháp giữa tình thương

Thúc giục nhân sanh hội nhập trường

Điển huyền lai đáo trong nhân hạ

Bửu pháp luyện mình dứt mê tâm.

Thiên kỷ mới hoá hình cuộc thế

Cuộc vận hành ĐỨC để nơi TÂM

Chánh pháp dương gian gắng tri tầm

Thuyền ĐẠI ĐẠO chọn người lai gót.

Trong thế cảnh ai người minh thiện

Tháng ngày qua trao sửa trọn lành

Đã đến giờ chung cội quy cành

Góp sức lại thay đời đổi vận.

Cuộc trần thế vần xoay biến đổi

Tình thiêng liêng chẳng thể yên ngồi

Chuyển điển huyền cứu thoát nhân sinh

Mong tất cả chơn hồn hiệp nhứt.

Lặng tâm trí nghe lời Thiên Trước

Pháp nhiệm mầu khử trược tồn thanh

Hiệp chơn thiên quay gót đại thành

Chầu THIÊN MẪU trọn lành linh tử.

Ta trở gót pháp lành gìn giữ

THIÊN ẤN bày, sắp, xử nhân gian

Chuyển huyền vi hoá cảnh xây đàng

Lộ THIÊN QUỐC, mở màn ngươn mới.

[Thiên Quốc = một trong số những thiên danh của Đức Ngài Hoàng Di Thiên]

 

Trên Tam Giáo lệnh truyền ba cõi

Đảo Càn Khôn tắm gội nhân gian

Hiệp nhứt, quy chọn lại một đàng

Minh trí Đạo ai người hiểu thấu.


Nay chơn thể hiệp trần kêu gọi

Cõi Ta Bà các đẳng chúng sanh

Chuyển mình đi trở gót Nam Thành

Giờ quyết định mãn [ngươn] ba đại cuộc.

Hoà nhân thể Thiên Nhân trở lại

Xử phân Đời, lọc Đạo nơi đây

Chọn đại căn con Mẹ con Thầy

Hiệp chung lại trong tình Đại Đạo.

Dựng Thánh Đức hiền nhân y giáo

Tả đôi vần Thiên Đạo chuyển xoay

Các Chơn Thiên con của Mẹ Thầy

Xin lai gót thuyền từ đang đợi.


Trong cơ bút Cao Đài ngày 1 tháng 1 năm 1946, Bát Nương cũng từng có một huyền khải về tương lai nước Việt như sau:

"Đảnh vân để lối định phong cương,
Nước Việt ngày sau sẽ phú cường.
Đạo đức treo giềng noi vạn quốc,
Tinh thần để lối dẫn Đài Chương .
Diệt tà định được hồn Hồng Lạc,
Tôn chánh tạo nên cảnh thái bường.
Liệt quốc sau cơn nguy đại chiến,
Hướng về Việt quốc lãnh niềm thương
"Và, cuối cùng xin khẩn cầu đồng đạo bốn phương bỏ chút thời gian đọc qua tập kinh dưới đây.  Huyền Không Thiên Thượng đã ban kinh này cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 09 tháng Giêng năm Canh Tí (02/02/2020), giờ Mão, Đàn tràng Nam Thành. Tòa Đình Trung Ương Quốc Ngoại Nam California dự đàn.  Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Cầu nguyện cho tất cả có đủ duyên lành. Nam Mô Huyền Khung Cao Thượng Đế Vô Cực Đại Từ Tôn:

 

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG

CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

KINH

PHÁP

ĐẠO

BỒ ĐỀ

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 


KHAI KINH


TỐI THƯỢNG TỐI CAO CÀN KHÔN TRỤ

LỊNH ẤN CHỈ TUÂN TỐI CAO NHƯ

CÀN KHÔN BA CÕI AI DÁM SÁNH

LỊNH TRUYỀN KHẮP CẢ HIỆP THI TỪ.

 

LỊNH TRUYỀN KHẮP CẢ MƯỜI PHƯƠNG CÕI

TẤU TRÌNH DÂNG SỚ KỊP VỀ NGÔI

Ai THEO CHÁNH ĐẠO TU HÀNH THẾ

AI THEO ĐẠO TÀ CHỚ BUÔNG XUÔI.

 

PHẨM THỨ NHỨT: XUỐNG THẾ

TRẦN KHÉP LẠI SỔ TRẦN

 

MƯỢN VAI THẾ chợ đời coi thử

MƯỢN DỤNG HÌNH hai chữ TỪ BI

Vô hình vô tướng bất y

Thiên hình bóng dạng thiên kỳ gần bên

Trần thế đâu chứng tên Tử Lão

Kẻ ngang ngăn công não mọi điều

Khuyên người răn đủ sớm chiều

Chiếu theo nhân quả hiện điều tội công

Giáo pháp cơ ban công giờ lộ

THÂN XÁC NÀY ẩn bộ TA đây

Thấy đời còn chẳng bao ngày

Sổ trần đã đến xác thây nổi bồng

TA ẩn dạng hư không khó thấy

XUỐNG THẾ TRẦN KHÉP LẠI SỔ TRẦN

Đến đời thay đổi chuyển từ

Không còn ai nữa cảnh trần đìu hiu

Đến lúc rồi dập dìu sanh chúng

Thật tiếc cho nạn khủng tạo lên

Tiếc thương TA đã lộ rền

Bây giờ phải hủy tuổi tên bụi trần

Xác trần phủ bụi trần đổi thay

Ngày đã lộ thế này TA xử

Phải kê khai tội công tư

Việc tài chiếu sáng tội trừ phản ra

Thứ nhứt ai cà sa mượn áo

Thứ nhì ai giả Đạo tạo Đời

Ung dung mượn Đạo với người

Diêm Vương mời đón chối lời đừng mong.

Thứ ba ai núp bóng lời rong

Chưa tu mà nhiễm ác lòng thế gian

Chưa tu một chả hai đàng

Bây giờ đàng buộc Diêm đàng buồn tha.

Thứ tư ai vọng bày chuyên lợi

Kiếng gương ta dám nói xử oan

Chính TA phân xử trần gian

Vị nào sái lịnh hồi phân xử liền.

Thứ năm ai lường phiên danh lợi

Được bữa nay sau tới họa to

Tránh điều cố vận xét đo

Người tu cố gắng biết đò mà qua.

Thứ sáu ai tà cầu sai phạm

Tự hỏi lòng thân tạm bao nhiêu?

Bữa nay không được sai điều

Không tu sao kịp trời chiều sương đêm.

Thứ bảy ai xưng thêm chân giả

Đạo tai gây về bả chân đi

Trần ai đen tối mãi thì

Thời gian còn sống bao khi linh hồn.

Thứ tám ai độc không nhơn ác

Rủa một lời thối phát một lời

Vào ra mê khổ thân ôi

Trần gian là cảnh bi đời đọa sa.

Thứ chín ai tội la vây lãi

Do đời mình trồng trái đắng cay

Nghiệp chi cũng phải tai gây

Họa trời đâu khỏi cách vay thế nào.

Thứ mười ai bán rao chia rẽ

Rằng sự chi đâu dễ được thành.

Sự đời hai buổi tập tành

Không phân giai cấp thiện lành hiền nhân

Mười điều nêu thuyết chơn năng cứu

Lạc bất tu tất trả cầu như

Trí ngoan chợt tỉnh [ngộ] qui mạng lễ

Hồi tâm tánh thiện tội khiên tiêu trừ.

Đã đến lúc hồi vang trống giục

Thấy chúng sanh ray rứt trong lòng

Cả thế gian thây chết ngập chồng

Nhìn cảnh vật tang bồng thiêu đốt

Cuộc thảm sầu còn mang, đần đột!

Đã đến rồi còn dốt mê đời

Tỉnh dương gian, đã ấn chỉ rồi

Đường sanh tử tả tơi phải chịu

Kể từ đây mọi nơi phải hiểu

Có than van cầu cứu diện TA

Bầu vũ trụ muôn điều khác lạ

Cả sinh linh tơi tả lẫn hồn

Có đua đòi đời chẳng còn không

Chung một cảnh phơi đồng ngàn dặm

Biến đổi hình mỗi nơi vực thẳm

Đổi NGÀY NAY XÉT CHẤM THẾ GIAN

Khó mà tin một cảnh điêu tàn

Đời như thế trần gian một kiếp

Còn hay mất TU MAU CHO KỊP

Chẳng ép ai một kiếp không tin

DỊCH ÔN quỷ đổi dạng hóa hình

Đà biến đổi chúng sinh khác hẳn

Cảnh không gian với địa muôn hàng

Đổi địa hình thế gian cuộc sống

TA tiết lộ khẩu xuất xác đồng

Tay chỉ thẳng HOA LONG bước tới

NGÀY TẬN KẾT cuộc trần ơi hỡi

Đã hết người vì đã lộ rằng

ĐỔI NHÂN GIAN ánh sáng thiện lành

Cho sanh chúng biết trần thế đó

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ thật là TA

Khẩu xuất lời nay TA chính là

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TA từ giả

Vọng TA THƯỢNG ĐẾ thật là TA.

 

 

PHẨM THỨ HAI: CÔNG ĐỨC VẸN

MỚI TỚI LONG HOA

 

TỐI THƯỢNG TỐI CAO CÕI THƯỢNG GIỚI

ỨNG KHẨU NHƯ LAI ĐẾN LÚC RỒI

NAY TA ỨNG KHẨU GIẢI PHÂN VIỆC

Bốn phương tám hướng thế cũng trôi

Người ơi xin hãy dừng nghe nói

Ham chi cuộc sống cảnh đua đòi

Bởi TA đã thấy trần gian mãn

Đến lúc đối đầu thảm trần vơi

Liệu thân cố giữ cho bền nỗi

Hay là hồn đó xác nổi trôi

Cảnh trần TA thấy ôi thôi khổ

Đau thương vô số chết ngập thôi

NIỆM PHẬT MỖI NGÀY giảm bớt khổ

TA thương TA mới nói nên vô

Những ngày thê thảm bắt đầu đến

Sửa thân sửa xác tập Nam Mô

Chết sao nhiều chuyện lạ kỳ thấy

Chết vì ôn dịch cầu lung lay

Chết mà vô cớ chung nghiệp cả

Chết vì loạn cả thế giới thây

Bắt đầu phải trả lần nghiệp báo

Chết sao mà thấy hãi hùng bao

Đau thương cho trẻ chịu chung nghiệp

Thế thì TA phải nói sao nào

THỜI KỲ ĐÃ HẾT KHÔNG CÒN NỮA

Xác thân mất dạng thảm sầu chưa!

Hãy nghe TA nói mà suy ngẫm

ĐẾN NGÀY TẬN THẾ PHẢI BIẾT CHỪA

Canh niên Tí hai không báo hiệu [2020]

Dịch lây tràn diễn biến phong liêu

Theo cơ trời con giáp đốt thiêu

Xem qua TA nói đã về chiều

Với cảnh này không lo tu chánh

Giới vô hình khác hẳn trần manh

TA đã nói lộ vẽ xử phân

Khẩu xuất lời phép tông tỏ lãnh

CÔNG ĐỨC VẸN MỚI TỚI LONG HOA

TRƯỚC GIAN NAN SẼ TOẠI AN HÒA

ĐƯỢC KHEN THƯỞNG CỨ MÀ BƯỚC TỚI

LÀ NHƯ THẾ ĐẠO TA PHÁT TỎA

NGÀY PHÂN XỬ bất kể xác thân

NGÀY TẬN KẾT dương thế gian trần

Là đã HẾT cho trần suy gẫm

Luật bù trừ công đức vẹn toàn

TA CỨU ĐỜI BẤT KỂ XÁC THÂN

Vào thi thử đã thấy thế trần

TA dễ dàng muốn để mọi người

Phải trả quả nhiễm vào thân bẩn

Chết vì bệnh tả cả làng đi

Chết khói lửa binh đao yêu quỷ

Chết vô cớ thực là thay tiếc

Chết mỗi ngày càng tăng lạ kỳ

Chuột chạy vắng đã lâu không trở

Heo vụn về là báo nằm chờ

Lọc lừa hết cho cạn cặn dơ

Còn con Phật con Trời tồn ở

Đến ngày thê thảm người chẳng hay

Ham chi quyền lợi phải lung lay

Báo hiệu cho đời sắp thay đổi

Dị kỳ khắp cả mơ tưởng dài

Ngựa chạy thua gì đến lúc rồi

Chó mừng vắng chủ về mà thôi

Thiệt đâu giả tạm tự phải nghĩ

Tất cả đều giả nhắm mắt rồi

Hay là tiếc của tạo ra sống

Trong tay nắm chắc được hoài không?

Tất cả đều giả phù du ảo

Rồi đây sẽ thấy chuyện Kỳ Bồng

Hãy nghĩ thật kỹ ai ơi nhớ

Nhắm mắt rồi còn có gì không?

Hay là tiếc của lòng vòng

Hồn thì quanh quẩn nơi không nương vào

Có ai chịu tội sao yêu quỷ

Biến bất ngờ dịch kỷ hoàn cầu

Tại dân gieo ác lẫn nhau

Chạy nhau cho khỏi dịch hầu bên thân

Coi thường TA giảng phân tất cả

Nay cuộc trần rối đã Biển Đông

Thiên tai dịch biến khắp đồng

Vì đây là cuộc sớm còn thế gian

Nếu ai hiểu thấu lời TA nói

Tự mà suy nghĩ hiểu những lời

Chớ đừng có tưởng thời nữa nghi

Nghe TA cố lòng tin chuyển ý

Một bước đi nhớ kỹ nhẹ nhàng

Được như thế mới là xứng đáng

Việc thiên tai thế gian đời cuối

TIẾT LỘ RÀNH THƯỢNG ĐẾ GIÁNG NGÔI

AI SÁNH BẰNG THỬ NÓI TA COI?

TA thay đổi hoàn cầu cũng bởi

Người biến đổi thú lôi biến đổi

Đổi địa hình đổi cả con người

Rồng phụng múa thưa người Tiên Thánh

Muôn sắc màu muôn thuở trời xanh

Tàn ngọc lộ Tam Thanh xoay chuyển

Buổi hạ màn bảo vệ Thánh Tiên

Điển vô vi giải khuyên khai mở

Triệu Quần Tiên đắc đạo lầu cơ

Nay CAO THƯỢNG vạn vô đồng khải

Vạn con thuyền danh sắc kỳ này

Đây điển cơ người nay phải cố

Muốn làm người chớ hám mà hô

Trời thay đổi đất hồ thay đổi

Huyền diệu xoay có đuốc mà soi

TAM THANH GIÁO ra lời an bảo.

 

 

PHẨM THỨ BA: XÂY DỰNG

NĂM CHÂU MỘT BẦU TIÊN THÁNH

 

Ánh sáng từ bi

Xả hỉ đại từ

Độ cứu xuống trần

Điêu tàn đến chuyện

Vận chuyển khảo hành

Chúng sanh chịu khổ

Xác xơ cho người

Lầm lỗi ngày nay

Đến ngày giờ chót

Thoát khỏi phù tan

Than van kiếp đọa

DI ĐÀ ĐỨC PHẬT

Vô bậc vô biên

Vi huyền các đấng

Xuống trần cứu độ

PHẬT TỔ NHƯ LAI

Hai tay dang cả

Đáo hạ trời Nam

GIÀ LAM ánh sáng

Nghe lắng lời cơ

Hữu vô mỗi cách

Đại hạch dịch hành

Loạn tánh mê tâm

Ươn mầm sáng suốt

Có đuốc mà coi

Làm tôi dù phận

Cứu trần hiện sinh

Hiệp tình thiên phụng

Hữu dụng cứu trần

Nhục nhẫn bền vững

Tín dụng đức công

Tây Đông Nam Bắc

Hòa chặt âm dương

Rõ tường thời khắc

Trận lập tại trần

Lý phân chiết đúng

XÂY DỰNG NĂM CHÂU

MỘT BẦU TIÊN THÁNH

HẠ MÀN LONG NGAI

THIÊN THAI LINH TỬ

GIÁO CHỦ NGỰ NGÔI

CHỜ GIỜ NHỨT ĐỊNH.

Oai thinh nhứt kỳ

Vô vi chơn điển

Hạ chuyển lọc lừa

Thay đổi trời đất.

VÔ CỰC HUYỀN KHÔNG

TÂY ĐÔNG CHỨNG để

HIỆP KHẾ TINH ANH

RÕ RÀNH THẤY BIẾT.

Giáo thuyết điển cơ

Hoa nở trí tuệ

Chẳng hề khác đâu

Thoát đâu vương lý

Xả hỉ nghiệm suy

KIM TRÌ KHAI HUYỆT

GIÁO TUYỆT TAM KỲ

LIÊN KỲ HOA NỞ

Xin mở Lam Kiều

Chứng chiếu thay đổi

Thuyền xuôi cứu dân

Quan quân đạo đức

Tạo lực âu ca

Chan hòa hạnh phúc.

 

Xa Ha Ba Ra Ta Ra Dạ

Bột Ra Ha Yết Rị Yết Ra

Duệ Phấn Duệ Phấn Trà Duệ Phấn

Chất Đa Xá Na Bột Ra Ha.

Đô Đố Ma Ra Tần Đà Ra

Phấn Tra Phấn Tra A Ba Ra

A Tố A Tỳ Bệ Bệ Phấn

Tác Bà Tác Bà Kiền Thác Bà.

Xa Tỳ Ca Đát Rị Duệ Phấn

Kỳ Nễ Bạt Xà Phấn Ra Dà

Ma Ha Ca Da Rị Ca Noa

Bạt Xà Bạt Xà Dạ Xà Xân.

Kiền Đà Kiền Đà Ha Lăng Dà

Ni Yết Ra Ha Lạo Đà Ra

Rị Thất Rị Thất Lô Chi Chiết

Đà Ra Đà Độn A Ca Ra.

Dược Xoa Dà Bà Rị Chất Đa

Chất Đa Chất Đa Ra Chất Đa

Lô Ha Làn Dà Mực Rị Đốt

Tát Liễm Chất Ca Lột Lô Ca.

Tuệ Phấn Tuệ Phấn Lê Tuệ Phấn

Yết Ra Đàn Đát Rị Hiệt Phấn

Ma Ha Ba Ra Cưu Ma Rị

Thương Yết Ra Dạ Kê Tuệ Phấn.


Cơ duyên trì thọ đi vào nguyện

Phật pháp cao siêu giáo nghĩa huyền

Đường cùng sáu nẻo ba còn lại

Đi mãi duyên ai ở tại Thiên.

Phàm ở tại đời lòng từ mẫn

Đối thảy mọi loài lòng từ ân

Tất cả chú tâm được đẹp ý

Mong rằng sanh linh bỏ hận sân.

Đoạn diệt ly tham thân ái ố

Chứng pháp chân thiền hạnh phúc vô

Mong với sự thật không gián đoạn

Pháp Thiền vi diệu kết quả to.

Được sống hạnh phúc vi diệu ấy

Vị lòng ít dục sự thật này

Khéo lên mực thiết được quả vị

Thể nhập bất tử sự thật này.

Mặc dầu có gió bốn phương đến

Vị thể NHẬP TUỆ giao động quên

Thấy được THÁNH ĐẾ chơn hạnh phúc

Thân kiến THÁNH ĐẾ ngự tọa đền.

Như cây trụ cột không giao động

Dầu gió bốn phương nhập tịnh thông

Hoàn toàn từ bỏ sân si ái

Trí tuệ thâm sâu giữa hư không.

Cao thượng cao thượng vô thượng giả

Pháp hạnh tối thượng phúc lạc an

Không thấy không biết vô thân tịnh

Khôn ngoan tịnh lạc thật dễ dàng.

Mọi loài hạnh phúc năng trực tánh

Khôn ngoan thận trọng giữ giới chánh

Không hận không thù lượng rộng lớn

An trú niệm này nhứt mình sanh.

Mong rằng không có gạt lừa dối

Đau khổ cho nhau buồn thế vơi

Hữu tình sanh chúng TỪ TÂM tập

Hãy tu tâm ý che chở người.


Án Khê Khê Hế Khê Khê Hế

Nhập Tạ Ra Nhập Tạ Ra Hế

Bát Ra Đệ Nẵng Nẫm Đà Nẫm

Thắng Kiết Ra Dạ Dạ Bồ Đề.

Ô Đà Ra Du Lam Bà Lộ

Tát Liễm Bộ Ca Đà Lộ Đô

Trà Tỳ Ni Thạch Thập Phạ Ra

Yết Đa Ha Chất Ca Đa Bộ.

Án Án Ra Hồng Án Ra Hồng

Phạt Rạ Phạt Ra Bạt Ta Phòng

Tất Rị Hất Rị Lô Chế Chiếm

Được Dạ Ra Ha Ba Ni Không.

Trượng Kỳ La Yết Đế Ra Dạ

Ma Ha Đạt Đát Kỳ Dà Da

Sắc Đế Sắc Đế Thập Sắc Đế

Ứng Thố Dạ Ca Ra Tây Na.

Khi còn tỉnh thức nên TÂM CHÚ

Đến nghe PHÁP PHẬT lời dạy tu

Bao nhiêu người đến không hề thối

Tấn ĐẠO BỒ ĐỀ thảy tiêu trừ.

Một sắc một khôn cùng một kệ

Một câu nghe PHÁP ĐẠO BỒ ĐỀ

Đều vì chúng khuyến lời Phật dạy

Bao nhiêu người nghe lìa khổ về.

Nghiệp mới không tạo tâm từ bỏ

Sanh hữu tương lai báo diệu vô

Vậy nay TĂNG CHÚNG hiểu thông suốt

Pháp đưa pháp hạnh niệm Nam Mô.

 

Đúng thời nghe pháp lòng tối thượng

Nhẫn nhục nhã hòa đem tình thương

Sống đạm giản dị được tịnh lạc

Dễ nói nhu hòa nhường nước nhường.

Sống thấy vừa đủ không cao mạn

Khéo chân thực sự ít rộn ràng

Căn được tịnh lạc hiểu thông suốt

Hữu tình tu tập phúc lạc an.

Pháp cao thù thắng

Nói rằng chúng tăng

Thù thắng thuyết giảng

Căn ban tăng trưởng

Nên thường cho người

Tại nơi phàm ở

Không có gì đủ

Khuyên nhủ sớt chia

Phải lìa hung dữ

Hành tu một dạ

Cao cả hy sinh

Muôn sinh tiến triển

Phật niệm một câu

Một câu sai sửa

Tu sửa thân liền

Pháp huyền hành thiện

Pháp nhiệm khó tầm

Dạy thầm chuyển pháp

Mạt pháp đời nay

Trần tại thiên Việt

Ai biết tại trần

Nguy nan thâu ngắn

Rõ ràng người thấy

Dịch thảy thương tâm

Tiếc năm châu tiếc

Dữ biết lành ai

Ác sai thấy liền

Lương thiện tà bỏ

Chính rõ ngọn tâm

Trí thâm càng mở

Dò cho kịp chánh

Pháp hạnh vô thiên

TA khuyên bá tánh

Chúng sanh sống còn

Làm tròn ban lịnh

Tu tịnh mà về

Sông mê gợt bỏ

Rộng ngõ nhơn sanh

Đạo lành tiếp nối

Trọn đời mà đi

Nhớ ghi đầy đủ

Hành tu không sợ

Đáp ơn Thiên Thượng.

 

 

PHẨM THỨ TƯ:  LONG HOA

MỞ HỘI KHAI QUỐC ĐẠO

 

SƠN TRUYỀN THẬP TỰ HIỆP NHỨT CHI

Án bình can tá nảy địa vi

Huỳnh quang nhứt khí từ ân chúng

Bổ hóa diệu ân tam cõi quy.

DUY NHỨT HIỆP TỰ TRUNG ƯƠNG LỘ

Phổ tế Thánh tư vào bộ sổ

Điều ác đức hết dân sa đọa

Nay Luật Đạo cân tội lỗi đồ.

 

HUYỀN ĐỨC THIÊN HẠ TRAO THÁNH ĐẠO

Cân sửa loài người bổ hóa vào

TAM THÁNH TINH QUÂN từ ân hóa

Lịch hạ ĐẠI THIÊN ân đức nào.

Thánh Tinh Quang QUỐC quy thập vạn

ĐẠO THƯỢNG THANH THIÊN Luật Đạo răn

Giác mê mau thức lời CHÁNH GIÁO

Đài ngũ luân hành hình tử căn.

Ơn HOÀNG PHỤ sanh nhi KHAI ĐẠO

Sanh ba ngôi tam bửu Càn Cao

Từ ấu nhi học Đạo Lão thành

Kinh dữ Đạo, Đạo mầu sáng tạo.

Chúc niên Canh dựng nên QUỐC ĐẠO

Vì lòng từ thất giáo Đạo hoằng

Xây nền hóa vì lòng Phật Thánh

Kiếp trần ai sửa đổi án bào.

Chúc niên Xuân chuột chạy bờ ao

Cho cả thảy con lành theo Đạo

Tỉnh theo Đạo thức cũng theo Đạo

Đồng hiệp nhau đắp thành CHÁNH GIÁO.

Màn đêm đã phủ rạng sương mai

Cõi trần ai ngũ ngọc tiếc thay

MUÔN NĂM CÓ MỘT HIỆN LINH ĐIỂN

MAU TỈNH NGÔI XƯA TRỞ LẠI NGAY.

 

ĐỨC tái sanh con đường QUỐC ĐẠO

Nay luân hồi quả báo ai ôi

Gìn lòng CHÁNH ĐẠO đắp bồi

Hột giống nay tốt đất trời thay ngôi

Ân bổ hóa cùng Trời bổ tánh

Nảy thiên chi ĐỨC THÁNH TÁI SANH

CAO NGÔI tỏ rõ phước lành

Vụt tắt muôn loài quần sanh dứt mãn

Trông ngũ châu tội vạ nàn tai

Nên phải chịu dịch bầy chịu phạt

Là người thay hồn đổi xác

Già mà hóa trẻ THIÊN-PHẬT thế gian

Trải cốt cách trần gian nhân loại

Hai ngàn năm thiệt hại nạn tai

RA KINH khẩn cáo trần ai

HỘI ĐỒNG xét lẽ dịch tai muôn loài

Hữu vi phước THIÊN KHAI nói trị

Nguyện hoàng đồ sư chỉ bình an

MINH VƯƠNG sửa trị an nhàn

Nguyện vãn Đại Trượng Tuế Tân Vạn Tuế

Cung khấu ĐẾ HOÀNG thọ vi ĐỨC

Vạn vạn tuế OAI LỰC QUY CĂN

Ngũ châu an lạc đắc thành

Cung duy CHÍ THƯỢNG thế thành chúng an

Tầm chung một mối lại một đàng

Đạo tu dắt hết bước lên tòa

MẸ giống Hồng CHA ra nhứt bá

Vâng lệnh giáo truyền hóa THÁNH TÒA

Mở cửa [trào] tam, quang khai liên hóa

Bước đến nhà Tiên liệu mang hoa

Biển ái trần là chốn mê hà

Mau phá trổ về mở Võng La.

 

Xuân niên sau sự dịch tử nguyên

Liễu như thiết thủ lộ hỏa biền

Đạo phong lai TỬ THIÊN tán tử

Liễu nguyệt vùng cơ hiện quảng tư.

 

Hối hối phàm tại dương can vọng

Liễu Liễu Nương muôn nhứt xuân phong

Dĩ quá khứ lộ Đông tiêu chánh

Phú THIÊN liễu ký nhựt lậu thanh

KIM ban yên hóa thành trung bá

Vô định THIÊN sanh kiến xuân đài

Thành liễu thành lý hòa quân hữu

Nhu bất nhu cầu vô sự như

Kiến KIM chỉ tử tường đáo thụy

Trí đảo bất tu lu tại lý

HẬU phục nhập hạ kỹ tiết giao

Túc điền liễu phục võ lai tài

Đàn giá PHỤ HẬU làu dụng ký

Tri sanh như dĩ KIM đắc quý

Vũ hậu nhơn đồng dĩ NHỨT ban

Khả thán liễu hiện năng thạch hoàn

Hảo sự bốn phương cảnh hảo tồn

Ngũ thập tâm nhi mãn danh công

Can can họ vị tồn phương cảnh

PHỤ HẬU duy tân tái phùng xuân

Nam Tây phi xuất vân ngộ quý

Liễu hiện cát lai linh ứng chí

PHỤ HẬU xuất liễu vi bạch lộ

Chánh võ đa quân đắc kế vô

Xuân nhiên PHỤ HẬU cơ đăng lý

Lễ nghĩa lực tâm PHỤ trường phi.

 

Liêu liêu liễu hạo kỳ vô định

Vô lậu nhiệt thăng tự trí ninh

Châu Trung Quốc dịch bình tiêu Hán

Quy lộ như hà tứ hành ban

Liễu liễu tựu dĩ hành thiên lý

Thính lai chiếu phá định ngọc kỳ

Minh cảnh phá phổ di Hậu tái

Liễu lai vị hướng phong kế ban

Phước hữu phước an Mộc lộ đàng

Quân nguyên kỷ tác hà thiết lữ

NƯƠNG HẬU đáo cung liễu chi bàn.

Hảo kiếp phùng tử vô cao hạ

Ngục vi như tứ xuân hồi ba

Thùy chi Tây nhựt thời hữu tiếp

Ân hảo phong vân phục thi hoà.

Tôn hiền lộ tống cập thới chánh

Lưu cảnh lưu vi quới nhơn hành

Tư tài trung quyết tùng bất nhứt

Khả tại cầu mô mô thủy thanh.

Luận hiệp phân sự THIÊN hữu tứ

Giác lợi giác an hoạch thuận tường

Hậu siêng KIM bửu hình giáo lợi

Đàm tiếng lực tân ngoại cảm tương.

Tiền khúc quân sanh tuy suy số

Kham khảm hô đầu dụng lực tô

Đắc thắng đắc hối tam dữ bại

Xuất môn xuất tát xuất tứ bồ.

 

Thiên chương lâm tụ tự căn quản

Giáp giáp huy tương Quỳnh Quế căn

Cầu bất cầu linh đoạn thục ninh

Danh tại cánh hảo nguyệt cảm năng.

 

Giọng mạc toán lộ cơ quân khí

Khúc tân tứ giá tự trương qui

Phân phân tát mạc cần canh lực

Lưu phong lưu nãi tiếng đàn vi.

 

Trục tuế lãm hóa tùng thâu hạ

Khước khước kim giai trở phùng hoa

Huỳnh Kim bát ảo chu biến kế

Bỉ bỉ bất như lai vân hà.

 

Ba đào lục đoạn bất như ý

Thính tử đáo tùy đoạn trợ uy

Dĩ bảo đa lực tợ Hà sắc

Đông Á thủy sơn ngút hoán nguy.

 

Thượng Thiên tam lực tầng cảm hứng

Liên Tòa Chánh Pháp siêu thượng tu

Bốn muôn tám ngàn sơn thổ vạn

Trùng điểu thú căn chở che chung.

 

Ba ngàn thế giới vui say đó

Vũ trụ hoằng khai ĐẠI ĐẠO lo

Chánh từ ưng phóng linh hồn xả

Đem phước thiện tồn tọa hạ gò.

 

TAM CÕI CHỦ GIÁO TIÊN VŨ TRỤ

QUỐC ĐẠO AN BANG HẠ TỌA NHƯ

BA TRÀNG THUYẾT PHÁP CÂN TẠO HÓA

CÕI LIÊN HOA TỪ BẠCH CHÍ TƯ.

 

Ngoại càn khôn Tam Giáo Ngũ Hành

Thiên cơ họa vấy mình giác tánh

Phẩm liên đài khó thấy lớp thành

PHONG THẦN rạng chuyển Thiên Tiên Thánh.

 

Nhờ phép mầu rọi xét ngụy tà

Trừ kẻ hung cõi thế trần na

Cứu độ kẻ tinh quang chi chiếu

Dòng HỒNG LẠC TIÊN ĐẠO bổ hóa.

 

Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Thánh năm ngôi

Hiệp cả thảy âm dương đồng hội

Truyền thuyết rằng nguy biến lục phương

Muôn tạo hóa trở lên Thượng Giới.

 

Rạch ròi QUỐC ĐẠO dạy giáo dân

NGỌC tiền chơn đuốc huệ soi phần

QUANG MINH HOÀNG ĐẾ phong danh sắc

Chí truyền tổng suất ĐẠO HOÀNG ÂN.

 

LONG HOA MỞ HỘI KHAI QUỐC ĐẠO

Hoằng khai Tam Giáo nghĩa ĐẠO CAO

QUỐC ĐẠO thới thới ân cảm ĐỨC

Đem nền CHÁNH GIÁO cứu khổ sau.

 

LONG HOA MINH ĐẾ mười ba cõi

Sao chẳng tranh danh xảy tay người?!!

Đem thây lấp biển loài tà quỷ

TA thấy họa tai lụy dầm rơi.

 

La Môn chém giết hành hung bạo

Đời khổ hải muôn họa hoạn vào

Giữ phước lành theo TỪ BI ĐẠO

Lánh khổ sông mê tát than nào.

 

Thương dân không biết THẦY khuyên dỗ

RA KINH CHO NGƯỜI TẬP NAM MÔ

THẦY CHA dạy dỗ này thức tỉnh

Bằng nghịch cải lầm mắc chữ lo.

 

Nghe THẦY dạy về điều chân chánh

Đổi trở xoay lực biển nhơn lành

Điều huyền bí Canh Tí đến kỳ

Nghe Sào Phủ mở thi ĐỨC THÁNH.

 

Theo ĐẠO ĐỨC khỏi tai khỏi họa

TỘT HUYỀN KHÔNG heo chó chạy ra

Ngựa ngoại xứ truyền tích xem coi

Đời thay đổi PHẬT-TRỜI giáng hạ.

 

Ngũ hành luân chuyển nhiều mạch biến

Phản khắc chúng sanh họa tai miên

Đời tận thế thay đổi nhiều miền

VÔ VI CỰC CỔ BÀN TÔN THIÊN.

 

Cõi thế gian Ngũ Hành bạo động

ĐẾ GIÁNG PHÀM TÁNH SỬA THIỀN TÔNG

DỰNG THẾ GIỚI SỬA ĐỜI NGHĨA ĐẠO

Mau thức theo ĐẠO CẢ ĐẠI ĐỒNG.

 

Họa trời giáng xuống tiêu tan thế

Khắp trong ngoài biển dậy tư bề

Họa tai thì mất đều tất cả

Tiêu tan thế giới biết đâu về.

 

Tu là hạnh phúc người ơi

Tu là biến đổi cuộc đời đổi thay

Tu là ánh sáng ban mai

Tu là cội phúc không ai chận đàng

Tu là còn mãi vẽ vang

Tu là trở lại tiên bang hiệp đàng

Tu là ngọn gió nhẹ bong

Tu là quên lãng hưởng ngày tự do

Tu là hết khổ quên đò

Tu là cực lạc sen tòa ngồi lên

Tu là diệu pháp đề tên

Tu là sự thiện kề bên Phật Trời.

 

Thuyền từ bát nhã réo gần xa

Minh tâm kiến tánh thoát khỏi qua

Tu hiền chuộc tội khuyên tất cả

Điều họa tại mình chớ trách TA.

 

Nguyên châu tử diệu huyền xoay tảo

Hiệp kỳ tam tụ đỉnh xiết vào

Nền Khôn Đế Tây Nam Chủ Đế

Vọng liên sao muôn cảnh lạc nào.

 

Hữu dụng cứu trần

Trần gian dịch bịnh

NGỌC LỆNH xa gần

Cầm cân tuồng bổn

Chẳng mòn tu nhơn

Sắc son tu Đạo

LONG GIÁO CHỦ tân

Phụng ngân thể hiện

Lọc tuyển nhơn lành

Giải rành nhân quả

Gần xa vô ý

Túc kỷ xác thân

Biết bạn biết mình

Chơn căn qua liễm

Qui y điểm hóa

Âu ca việc rõ

Hàn cơ chứng chiếu

Nở nhiều tuổi tên.

 

Họa trời giáng xuống tiêu tan thế

Khắp trong ngoài biến dậy tư bề

Họa hại tiền mất đều tất cả

Tiêu tan thế giới biết đâu về.

 

Làm nền tiến hóa

Tất cả giải hết

Đoàn kết cứu dân

Vì dân mở phúc

Thánh Đức cho đời

Đạo đời song bước

Thao lược điểm tô

Nam mô tâm trí

Qui y vững nhiều

Sớm chiều thường lạc

Khúc nhạc đời nghe

Bồ đề hạnh đạo

Không tạo nhiễm mê

Lắm hề danh lợi

Đạo đời tình thương

Lạc thường cố gắng

Y Thánh y lời

Dòng đời vạn sự

Lánh dữ tầm lành

Lợi danh chẳng đắm

Quan Âm dìu dẫn

Duyên phần chuyển xoay

Đông Tây Nam Bắc

Hòa trạch tiên rồng

Non sông rực rỡ

Cõi mở thông đường

Muôn phương địa mở

Trận đồ lập tại

Hoát đài Bát Tiên

Chín phương Trời chứng

HỒNG QUÂN xoay chuyển

MINH HUYỀN định giờ

Vi vô hấp thụ

Kim ngô tứ hình

Thần tinh chí xuất

Nghe Phật lắng nghe

Màn the tới đó

Biết rõ điển khí

Thiên Qui bảo an

Xua tan mê lầm

QUAN ÂM soi độ.

 

Thuyền bát nhã rước ta mới thấu

Gánh từ bi tỏ rõ minh đài

Từ khai mở tam thập lục Thiên

Vào THÀNH CHÚA đền vàng ngọc báu.

 

Ra Yết Ra Ha Ra Yết Ha

Nê Yết Ra Ha Nan Địa Cán

A Bà Yết Ra Ha Yết

Yết Ra Yết Ra Yết Ra Ha

Đạt Chế Đạt Chế Đu Ra Dạ

Bát Ra Bát Ra Phạt Ma Ha

Yết Ra Yết Ra Ha Dạ Há

Đột Đà Đột Đà A Rị Da

Bà Lộ Bà Lộ Ha Ha Đế

Bệ Ra Bệ Ra Mật Rị Nê

Đát Liễm Đát Liễm Ra Bạt Vệ

Đát Ra Đát Ra Ca Di Đề.

 

Tâm chú diễn Kiết Trị Chất Đa

Ma Ma Lô Địa Thị Gia Ha

Ấn Khố Sấp Mật A Đế Dược

Hồng Hồng Ca Phấn Tất Bà Xoa.

 

Vô năng vô hạ vô thế giới

Giới diệt ngã tận giới thảm giới

Kiền Bà Tát Đát Thất Rị Xa

Biến hư không giới đảnh phất hồi.

 

Giới tọa vô động không không động

Thế nhập kỷ hành khả tiêu phong

Không giới đại chúng tâm vô chiếu

Thuyết thuyết chú thần học vô tâm.

Danh vi đại lực từ bi tảo

Tường vân kiết xứ quả thành bao

Kim đắc vương bảo hào thị chúng

Tương phụng tương ân thành ý vào.

 

Nê Ra Đà Ra Ha Ha Nẫm

Xà Dạ Xà Dạ U Đa Xa

Đa Ha Đa Ha Yết Ra Ha

Nê Đà Ra Rị Năng Điện Ảnh

Ca Lô Ca Lô Na Cu Ra

Lô Di Lô Di Tỳ Đề Xá

Đô Lộ Đô Lô Bàn Đà Nễ

Bác Ra Bác Ra Bát Xà Ra.

 

 

HOÀN KINH

 

Tường vân pháp giới vô cùng tận

Một niệm tròn y Đạo cảm vân

CHA LÀNH-THẦY dạy tròn một niệm

Vô Thượng Vô Không hiện phương y.

 

Suy thời mãn sự linh linh mô

Kỷ cầu nhân tự suy mạng lãnh

Thục thục than nhơn bất khảng nồ

Di chỉ di cơn di bỉ thử

Lực bất lực lao khuyển nhơn tư

Đa bảo thiên trùng như tợ cánh

Hoan hoán chung hung vạn phục lư

Can thử can bả tranh ngu kỵ

Canh vân ngoại tác kiếp tối nghi

Dịch thú dịch nhơn tai hút líu

Dịch chỉ dịch thời cấp hủy bi

Huyền huyền trị hỏa hồi phục khứ

Tốc hạ hòa giai Canh giáng thư

Diên mạc y cựu vi thùy hóa

Lãng lãng dịch phong thế đáp cư

Dịch ôn dịch tháo đầu tiêu hý

Khuyết cơ khuyết nhược mạt thế kỳ

Lưu hồng tỳ vọng tu tức toại

Chiết binh khước sự vấn y nhi

Ác binh quân nhữ công năng lý

Hạo hạo đảnh trình chiến khứ kỳ

Như hoa như dao đồng liễu bản

Công thủ công thương họa đồi chi

Thu Đông quá hạn lãm tâm chúa

Quới quới mưu thục lãm bất tư

Tạm đình tác sự lợi tư thủ

Hỉ mục hỉ giai cụ tích lưu

Thiên lý bá công nhiên trường huyễn

Hào thượng thiên vi kiệt tự nhiên

Đảo liên niên hạn kỳ định số

Điền trú liễm phong Tí Sửu kiêng

Bất tương bất lộ thiên ban tảng

Nhược vấn sử xanh tổn chiến lan

Dịch dịch ôn họa thời suy vận

Bang ngoại khá trương tác lãnh hoang

Dụng u tạm cắt ngừa phúng vận

Phước họa liệu tiêu suy sanh mang

Thổn cố ức tính thu thâu bổ

Phú ngộ cảnh tương tiêu tức an

Thời thời hoạn hoạn tỏa lan qụy

Tân phiêu sốt ngạt độc kỳ bi

Đương phục cầu khởi cơ mạng tiếc

Kỳ liệu kỳ toàn sanh sanh quy

Tí Canh giáp vị đa đoan khứ

Tiêu tức tiêu giang trực hồng tư

Đãi xuân bất thị hộ môn cát

Liễn liễn đáo công hậu thế như.

 

HỒI HƯỚNG

 

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

Nam Mô Mười Phương Phật Tiên Chúa Thánh

Liên Kỳ Hải Hội Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

HẾT

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 5264)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 4932)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.
30 Tháng Tư 2020(Xem: 4907)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 5 năm 2020.
23 Tháng Tư 2020(Xem: 1950)
Điển Thi Huyền Khải của các vị Thiên nhơn Sư trong cõi vô hình do các huynh đệ của nhóm Thiên Ánh Đạo Vàng chấp bút và xuất bản.
01 Tháng Tư 2020(Xem: 3805)
Sấm Giảng Của Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh vào thập niên 1980s và 1990s.
01 Tháng Tư 2020(Xem: 6486)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 4 năm 2020.
27 Tháng Hai 2020(Xem: 5365)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 3 năm 2020.
01 Tháng Hai 2020(Xem: 4948)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 2 năm 2020.
01 Tháng Giêng 2020(Xem: 5676)
Tất cả những bài thiên thơ từ Huyền Không Thiên Thượng nhận được tong tháng 1 năm 2020.
07 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 3628)
tất cả cá bài thiên thơ nhận đươc từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 12 năm 2019.
01 Tháng Mười Một 2019(Xem: 4669)
Tất cả thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 11 năm 2019.
03 Tháng Mười 2019(Xem: 5864)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 10 từ Huyền Không Thiên Thượng giao xuống.
30 Tháng Tám 2019(Xem: 7465)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được trong tháng 9.
04 Tháng Tám 2019(Xem: 5493)
tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 8 năm 2018.
03 Tháng Bảy 2019(Xem: 5163)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 7 năm 2019.
13 Tháng Sáu 2019(Xem: 4816)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 6 năm 2019.
11 Tháng Hai 2019(Xem: 8704)
Tất cả thiên thơ nhận được trong tháng 2,3,4,5 năm 2019.
17 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 9595)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 12 năm 2018.
04 Tháng Mười Một 2018(Xem: 10338)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 11 năm 2018.
02 Tháng Mười 2018(Xem: 8729)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 10 năm 2018.
02 Tháng Chín 2018(Xem: 10008)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 9 năm 2018.
03 Tháng Tám 2018(Xem: 9009)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8 năm 2018.
03 Tháng Bảy 2018(Xem: 12226)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7 năm 2018.
02 Tháng Sáu 2018(Xem: 9218)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6.
05 Tháng Năm 2018(Xem: 36135)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được trong tháng 5 năm 2018 từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2018(Xem: 37408)
Tất cả thiên thơ tháng 4 năm 2018. Nhận mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 31899)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 năm 2018. Nhận mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 33577)
tất cả thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 2 năm 2018.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 30101)
03 Tháng Ba 2018(Xem: 14260)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 12 năm 2017. Mật điển Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười Một 2017(Xem: 27091)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 năm 2017. Mật điển Huyền Không Thiên Thượng
01 Tháng Mười 2017(Xem: 29544)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 10 năm 2017. Mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Chín 2017(Xem: 31763)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 9 năm 2017. Mật điển của Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tám 2017(Xem: 32837)
Những bài thiên thơ trong tháng 8 năm 2017. Mật điển từ Huyến Không Thiên Thượng.
01 Tháng Bảy 2017(Xem: 27462)
Những bài thiên thơ trong tháng 7 năm 2017. Mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Sáu 2017(Xem: 27181)
Những bài thiên thơ trong tháng 6 năm 2017. Mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Năm 2017(Xem: 30327)
Những bài thiên thơ trong tháng 5 năm 2017. Mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2017(Xem: 38638)
Những bài thiên thơ trong tháng 4 năm 2017. Mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Ba 2017(Xem: 33355)
Những bài thiên thơ trong tháng 3 năm 2017. Nhận mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Hai 2017(Xem: 61060)
Nhiều bài thiên thơ trong tháng 2 năm 2017. Nhận mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Giêng 2017(Xem: 60264)
Nhiều bài thiên thơ trong tháng 1 năm 2017. Nhận mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tám 2016(Xem: 6221)
Tất cả các bài thiên thơ từ tháng 8 năm 2016 cho tới tháng 12 năm 2016. Nhận mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.