THIÊN THƠ THÁNG 10 NĂM 2019

03 Tháng Mười 20196:58 CH(Xem: 7393)
Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St. Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển tới Lão Hà ngày 3 tháng 10 năm 2019 lúc 16:48 US. 

THƯỢNG ĐIỂN THẤT CẦU

THƯỢNG Ngươn khoa bổn hội tâm linh
ĐIỂN điện sóng tâm nối hữu hình
THẤT đại hành tinh hoà nội tính
CẦU thiên liên chuỗi nối Liên Ninh.

Thập tam đại hội càn khôn
Hai ba tháng Chạp thâu gồm Thiên Tiên [23/12 ÂL]
Mùng hai tháng Sửu vinh tiền [2/12 ÂL]
Hai lăm tháng Tý bửu liên hiện hình [25/11 ÂL]
Gặp mặt ông đạo Chiếu Minh
Tiên ông tái thượng hữu hình trần gian
Báo cho trần thế lễ bàn
Cửu Trùng sấm lịnh lập đàn bửu châu.

Thiên Trường Giáo Hội Thiên Cầu
Hai ba mối đạo diễn đàn lục châu
Đạo Thiên Ấn Mộc gồm thâu
Tâm không pháp tịnh đứng đầu HUYỀN KHÔNG
Cửu Trùng sắc lịnh liên thông
Hành trình ngoại nội Hội Đồng Tâm Linh
Bửu châu Thầy Mẹ vô hình
Y nguyên sấm ký Tổ Đình Đài Hoa
Lập nên kỳ hội liên toà
Đình trong quốc nội Long Hoa hiện trần.
 
Khuyên tâm đạo nhơn hành thiền định
Đạo càn khôn võ trụ chuyển sinh
Hoà tâm thất đại hành tinh
Một bầu võ trụ tương sinh ngũ hành.

Tam Thập Lục Tam Thiên địa cảnh
Chuyển càn khôn hội giúp nhơn sanh
Tam Thanh thiên điển đạo hoành
Hoàng thơ trở lại trứ danh Đức Ngài.

"Thiên Hành Động" chuyển bài trước đó
[bài cũ có tên Thiên Hành Động]
Khải Phật Tiên liên kết mọi miền
Hội Đồng Tam Giáo Sơn Liên
Hương Kỳ Sơn Bửu điển thiên xuống trần.”
 
 
Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St. Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển tới Lão Hà ngày 5 tháng 10 năm 2019 lúc 18:57 US yêu cầu "đăng lại" bài này.

THIÊN HÀNH ĐỘNG
"Đắc pháp vô vi đã được tầm
Cửu Trùng hoàn thiện ấn đồ tâm
Thiên bình trùng thủ tầng vũ trụ
Tăng lữ đoàn khai mở mầu đạo.
 
Mây trắng không gian hiện Chín Rồng
Mây vàng kết nối hiện Huyền Không
Không gian chung mối mầu Huỳnh Đạo
Giềng Đại Đạo thâm chỉ đạo Hồng.
 
Giáng điển Ngọc Hoàng chính Khảm Đông
Liên Trào Tam điển chín tầng không
Không gian trực chỉ toàn vũ trụ
Thúc giục Hoa Liên cứu đại đồng.
 
Tam Giáo ấn ký tại Giáo Tòa
Kỳ ba Lý Luận Luật ban ra
Chương trình hành hiệp Long Hoa Hội
Tiếp bước vô vi trực Ta Bà.
 
Lòng Phật Quốc thời này đạo đức
Chuyển luân xa cho vạn linh căn
Lời mời Bát Vị Tiên Ông
Xây xong cung điện kỳ công vận hành

Thiên Bình ấn soái dẫn đường
Hành binh luật lệnh Cửu Trùng xuống tay
Đạo hành sáng trí thời nay
Là xong công việc trình bày vạn năng.
 
Tối cao tối thượng chuẩn rằng:
Vô vi vũ trụ ngang bằng Tiên Ông
Công bình chính trực tâm không
Quan Âm chủ định Vạn không thiên đài.
 
Làng Hải hội nước xanh nước đỏ
Tỏ nguồn cơ đất mỏ Việt Nam
Hội Trào Tam lục, thập tam
Mười hai đại giới Trào Tam hiện hành.
 
Chuẩn mực đạo đức Ngọc Hoàng
Chuyển về Ông Đạo Tam Hoàng Vô Vi
Vậy thì trực chỉ tăng ni
Thì đây mượn lệnh từ bi cống trình.
 
Việc trước tiên làm xong chủng thể
Tánh giác linh nói rõ đạo mầu
Chuyển về ngữ Hán Việt tân
Đoàn binh hùng dũng mười phần khai cơ.
 
Cơ này pháp đạo binh thơ
Tháng Năm rồng tượng phụng thờ đức Thiên
Vùng miền sôi động điệc Miên
Viếng thăm xóm nhỏ Cửu Thiên trở về
Bày binh bố trận hội tề
Quần sinh chờ đón chỉnh tề Nam Bang.
  
Lệnh Vua Thuấn lệnh Vua Nghiêu
Chiếu Quân đánh trận Minh Triều Nam Bang
Bàn tròn kim ấn phụng hoàng
Lưu ly ngọc bích hoàn đan cứu người.
 
Mây lớp lớp điệp trùng Thiên Khảm
Bảo tướng trời cho rút nước mây
Thây phơi giữa chợ sông đầy
Thuyền tu Bát Nhã sư Thầy bớ dân
Lầm than tiền của ban ân
Đức tướng lục tỉnh ân cần đón đưa.
 
Mưa gió bụi đỉnh đầu ngươn hạ
Hẹn Tây Nguyên ngày mới sắp bày
Trình bày luận lý này đây
Sương Mai hạt đẹp về đây vận hành
Hành đã có vận còn bở ngở
Bước chân đi một thuở thuận lòng
Tông ngôn chiếu viết Đại Đồng
Qui trào Tam Giáo trần hồng ký danh.
 
Thành thánh giáo vận rành rành
Giúp đoàn hải ngoại thiện hành an tâm
Phần đông lý khó tri tầm
Tướng quân xây quả tay cầm đồ thơ.
 
Giờ đã điểm hướng Hoa phò trợ [Hoa = Hoa Kỳ]
Lực vô vi quang điển bến bờ
Giờ này ấn xuất binh thơ
Hành câu toàn bảo hoàn Kỳ về đây
Hà Đồ kinh Dịch đủ đầy
Huyền năng diệu dụng Mẹ Thầy trợ tay
Luật Lệnh Bát Cửu Trùng khai
Vô vi trực chỉ ngự ngay dương trần
Bằng bằng lặng lặng tấm thân

Đắc tâm ký pháp sâu thâm Đạo Trời."


Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St. Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển tới Lão Hà ngày 6 tháng 10 năm 2019 lúc 12:54 US.
 

MỞ HỘI CÀN KHÔN 
MỞ cửa Long Hoa hội đại đồng
HỘI Tiên Phật Thánh điển HUYỀN KHÔNG
CÀN Thiên Sơn điển từ trường sóng
KHÔN địa đại tiên hoá Lạc Rồng.

Khai tâm khai tánh nhơn lành
Bài binh điển sóng chúng sanh ngộ thiền
Thiên thời địa lợi mọi miền
Hành trình lập lại Rồng Tiên thuở nào
Động chuyển thoát khỏi binh đao
Hồ Thương Trung Hán máu đào loan dân
[nghĩa thứ nhứt là Hồ Hán Thương, tên của Vua VN, hiện là một vị đại tiên
nghĩa thứ hai là Thương tâm cho Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Hoa phải máu đào loan dân]
Nào đâu biến bố nhiều lần
Đổi đời Thánh Đức Hớn Tần đôi phen
Ngọc Hoàng sấm ký mở then
Ta ra sắc lệnh sơn sen ngộ thời [sơn sen = sơn liên]
Vận tai nạn ách đổi dời
Ngọc Hoàng Thượng Đế chuyển đời đổi dân
Bổn đạo tu chỉnh sóng tần
Điện trường dậy sóng Thiên Ân trở về.

Gặp cho được Kỳ Hoa Hắc Đế
[Kỳ Hoa = Hoa Kỳ. Hắc Đế = Huyền Thiên Thượng Đế]
Đổi điện thơ cho kịp ngày giờ
Huỳnh kỳ sấm ký được duyên
Tam Thiên Huỳnh Đạo Sơn Liên lập đời
Đạo Sơn Bửu điện thờ thiên bảo
Mở các cung các phẩm Long Hoa
Chừng nào Núi Cấm nổ ra
Thiên mang sắc lệnh Cửu Trùng hồi qui
Mã đề dương cước đồ thi
Trùng Cung tam đệ Diêu Trì khai cơ.
[Trùng Cung = Cửu Trùng Cung. Tam đệ là tam đệ của Ngôi Hai trào một Ngô Minh Chiêu, tức nói đến Ngôi Hai trào tam]
Nay lực lệnh thiên thông tam giới
Mở linh xa mười vạn dân Nam
Thời kỳ khoa bổnThập Tam
Thế thiên tại địa việc làm nhơn sinh.

Chí hướng mới giao thoa quốc tế
Biển Bình Dương còn đó tiền đề
Thủy triều cường độ tân huê
Đề thơ Đô Đốc trở về An Nam.

Ma ha tát Cao Đài Tiên Thượng
Tái bổn sinh hiện ẩn Đức Ngài
CAO ĐÀI giáo lý nguyên lai
Khai cơ một nửa Như Lai lập đời.

Phải cho lộ việc làm trông nặng
Khi có tần sóng điển hai tầng
Mã đề Bạch Ngọc Toà ninh
Qui lân rồng phụng đại linh sơn điền.

Hỏi cho được huyền cơ Thái Thượng
Tiên Ông cùng khai võ âm dương
Ngọc Đài tam đạo khai đường
Cùng nhau đàm luận Thiên Trường Liên Ninh.

Bản phụ ghi huyền cơ trời đất
Giáng xuống trần nhờ điển vô vi
Không xưng danh tính hữu hình
CAO ĐÀI tái THƯỢNG chúng sinh ghi lời.”Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St. Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển tới Lão Hà ngày 7 tháng 10 năm 2019 lúc 2:26AM US. Lão Hà đã hỏi “Hỏi cho được huyền cơ thái thượng Tiên ông cùng khai võ âm dương” có nghĩa là gì. Các vị đã hồi đáp như sau:

ĐÁP:
"Muốn biết thế thì về Bạch Ngọc
Tại Đài Cao chư vị tiên ông
Vàm đình Gò Kén đạo mầu
[Chùa Gò Kén, Từ Lâm Tự, là nơi khai sinh Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, vào ngày Rằm tháng mười năm Bính Dần (19/11/1926) Đạo Cao Đài, sau đó dời về Tòa Thánh Tây Ninh bây giờ]
Tìm ra Chơn Đạo ngày đầu khai cơ.

Thời khổ khó dựng nhà cất trại
Đức Chí Tôn lập ngữ văn đài
Hậu cùng Sang, Tắc, Trung vai
[Ngài Bảo Pháp Chơn Quân Nguyễn Trung Hậu, ngài Thượng Sanh Cao Hoài Sang, ngài Hộ Pháp Phạm Công Tắc, ngài Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung]
Thiên cơ mầu nhiệm đêm ngày song tu.

Nay cơ điển còn nguyên hình trạng
Nhờ Thượng Sanh dịch nghĩa từng trang
Nghiệm xem đọc lại nhiều ngày
Cùng nhau đàm luận thế thời Đạo Thiên."
 
 
Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St. Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển tới Lão Hà ngày 14 tháng 10 năm 2019 lúc 18:01 US.
 

CƠ PHẦN TỌA THẾ
Mẫu nhiều năm đã hoá tàm
PHẦN căn linh điển thiếu Phương Nam
TỌA Long Châu NGỌC HOÀNG thiên điển
THẾ giới tâm linh gắn việc làm
QUỐC Đạo chưa an nơi định tạm
KHÁCH về khó định chỗ chùa am
ĐẠI căn thiên điển Thầy tường lãm
ĐẠO Bửu Sơn miền nhớ vấn tham."Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St. Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển tới Lão Hà ngày 15 tháng 10 năm 2019 lúc 05:24 US.

TUYỆT TRIỀU BẠCH GIÁO
TUYỆT Đạo Thiên Nhơn tọa đỉnh hồng
TRIỀU trung vân hớn mối thiền tông
BẠCH Vân am điện chùa Thiên Tổng
GIÁO Đạo Nam Thiên đất Chín Rồng.
 
Luận đàm Thiên Bửu điển HUYỀN THIÊN
Võ trụ càn khôn thất đại miền
Tam thập lục châu hầu trí thiện
Thiên tâm vạn loại vượt thiên nhiên.

Vùng trời biển lớn thần thông hiện
Gió đạo đường chơn báu bửu thiền
Bát chánh Phật xưa nay phát triển
Tứ Đề diệu pháp trí hoa liên.

Dựng xây gốc cội căn lành tiến
Đạo Đức tự tâm trí huệ duyên
Lành kiếp luân hồi tu giới điển
Thoát trần đổi kiếp tỏa hoa liên.

Kỷ nguyên khoa bảng gắng tâm linh
Phát sáng điện quang phải sửa mình
Tâm tính thiên nhiên hoà sóng tĩnh
Trường sinh hoạt tính đạt thông minh.

Gắng kết tần tâm sóng đại cầu
Thiên Bình Tân Quốc điển thiên châu
Hoàn cầu thay đổi từ trường mới
Hấp thụ tinh hoa thật nhiệm mầu.

Trí sáng huệ căn được điểm linh
Canh rau hoa quả thọ vô tình
An nhiên tĩnh tuệ không toan tính
Thoát khỏi Ta Bà đắc đạo minh.”

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St. Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển tới Lão Hà ngày 16 tháng 10 năm 2019 lúc 18:08 US.

TRI KIẾN KẾT LUẬN
"TRI đạo CAO THIÊN ẩn hiện đài
KIẾN thơ triết tự được thông lai
KẾT tình bạn hữu tâm thông thái
LUẬN việc nhơn gian kết nối bài
KINH tế vô vi miền đất đại
DỊCH từng câu chữ nghĩa hồng mai
ỨNG tâm đời đạo MẸ THẦY khải
DỤNG thọ thơ đồ thất bửu khai."


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
23 Tháng Bảy 2021(Xem: 2440)
23 Tháng Bảy 2021(Xem: 3635)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
23 Tháng Bảy 2021(Xem: 3620)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
06 Tháng Bảy 2021(Xem: 3200)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 4751)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 4681)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 4897)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 6225)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 5798)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 3757)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 2867)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6213)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 7866)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 8418)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 8343)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 8543)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 7720)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.
30 Tháng Tư 2020(Xem: 7128)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 5 năm 2020.
23 Tháng Tư 2020(Xem: 4320)
Điển Thi Huyền Khải của các vị Thiên nhơn Sư trong cõi vô hình do các huynh đệ của nhóm Thiên Ánh Đạo Vàng chấp bút và xuất bản.
01 Tháng Tư 2020(Xem: 8694)
Sấm Giảng Của Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh vào thập niên 1980s và 1990s.
01 Tháng Tư 2020(Xem: 11135)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 4 năm 2020.
27 Tháng Hai 2020(Xem: 7569)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 3 năm 2020.
01 Tháng Hai 2020(Xem: 6918)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 2 năm 2020.
01 Tháng Giêng 2020(Xem: 7432)
Tất cả những bài thiên thơ từ Huyền Không Thiên Thượng nhận được tong tháng 1 năm 2020.
07 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 5302)
tất cả cá bài thiên thơ nhận đươc từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 12 năm 2019.
01 Tháng Mười Một 2019(Xem: 6261)
Tất cả thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 11 năm 2019.
30 Tháng Tám 2019(Xem: 10289)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được trong tháng 9.
04 Tháng Tám 2019(Xem: 7877)
tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 8 năm 2018.
03 Tháng Bảy 2019(Xem: 7013)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 7 năm 2019.
13 Tháng Sáu 2019(Xem: 6553)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 6 năm 2019.
11 Tháng Hai 2019(Xem: 10548)
Tất cả thiên thơ nhận được trong tháng 2,3,4,5 năm 2019.
17 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 11512)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 12 năm 2018.
04 Tháng Mười Một 2018(Xem: 12913)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 11 năm 2018.
02 Tháng Mười 2018(Xem: 10512)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 10 năm 2018.
02 Tháng Chín 2018(Xem: 11800)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 9 năm 2018.
03 Tháng Tám 2018(Xem: 10887)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8 năm 2018.
03 Tháng Bảy 2018(Xem: 14294)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7 năm 2018.
02 Tháng Sáu 2018(Xem: 11006)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6.
05 Tháng Năm 2018(Xem: 38205)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được trong tháng 5 năm 2018 từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2018(Xem: 40949)
Tất cả thiên thơ tháng 4 năm 2018. Nhận mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 33991)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 năm 2018. Nhận mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 35764)
tất cả thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 2 năm 2018.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 32378)
03 Tháng Ba 2018(Xem: 16072)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 12 năm 2017. Mật điển Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười Một 2017(Xem: 28741)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 năm 2017. Mật điển Huyền Không Thiên Thượng
01 Tháng Mười 2017(Xem: 32439)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 10 năm 2017. Mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Chín 2017(Xem: 34446)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 9 năm 2017. Mật điển của Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tám 2017(Xem: 35512)
Những bài thiên thơ trong tháng 8 năm 2017. Mật điển từ Huyến Không Thiên Thượng.
01 Tháng Bảy 2017(Xem: 29049)
Những bài thiên thơ trong tháng 7 năm 2017. Mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.