THIÊN THƠ THÁNG 2 NĂM 2021

02 Tháng Hai 20218:16 SA(Xem: 10522)
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài ngày 23 tháng 2 năm 2021 lúc 16:22 PM.US..

CHUYỂN LINH KỲ LỊNH

Tân nhân pháp tướng đủ đầy

Về nơi linh địa điển xoay khôn càn

Năm non hiện diện các hàng

Đại căn chủng tử TAM HOÀNG Thượng Ngươn

Tại thế cung cõi hiệp quờn

Phẩm hàng THIÊN PHẬT Thất Sơn nhiệm mầu

PHẬT THẦY, PHẬT MẪU, Linh Châu

Thiên nhân địa hội một bầu LIÊN SƠN

LONG HOA chuyển thể đại quờn

Phật Tiên Thần Thánh BỬU SƠN HƯƠNG KỲ

Mở khai địa huyệt môn qui

Giáo Pháp thiên điển thiên ni thiên bình

Quốc Tân giáp điển BỬU HUỲNH

LONG HOA tiếp tuyến THÁNH MINH xuất trần

Thiên nhân địa HỘI LONG VÂN

Tuồng xưa tích cũ Tân Dân rõ ràng

Thất Sơn đã lộ đền vàng

BỬU SƠN THẦY chuyển đạo tràng khắp nơi

Về đây điển hiện thiện lời

PHẬT THẦY chứng chuyển đổi dời Thất Sơn

Ấn Thiên ấn Địa BỬU SƠN

Ấn THẦY điển MẪU tam ngươn thất cầu

QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO hoàn cầu

THIÊN MINH giác chúng Long Châu Lạc Rồng

ÂU CƠ PHẬT MẪU đại đồng
Long mây sư mã GIÁO TÔNG gởi bàiHiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài ngày 20 tháng 2 năm 2021 lúc 17:24 PM.US.


ĐIỂN LINH NĂM ẤN

ĐIỂN đạo vô vi buổi thượng ngươn
LINH căn nguyên bản được lai quờn
NĂM non bảy núi hiền nhơn đợi
ẤN chứng TAM HOÀNG thiên địa nhơn.

Vừa tròn tuổi đạo THẦY giao
Minh bào thiên báu thân vào BỬU SƠN
Đạo từ năm nhánh tà lơn
Bay về bảy núi báu ơn NGỌC HOÀNG
Thiên quang chiếu sáng các hàng
Linh căn tại thế rộn ràng chuyển xoay
QUAN ÂM NAM HẢI định ngày
Đón chào đồng đẳng PHẬT THẦY chứng minh
Tam quan ấn chứng điển Huỳnh
QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO liên ninh NGỌC TÒA
Kiệu ba thước một trần dà
Mười hai chi nhánh BỬU TÒA với Tôi
Thuyền lớn đợi KHÁCH về ngôi
Chúa tôi một chỗ cùng ngồi đài mây
Thiên hoa giác chúng đủ đầy
Cửu Trùng MẪU hiện nơi này chùa am
Nhà Bàn Ông Két núi Sam
Sách xưa viết tiếp tục làm Thượng Ngươn
Năm nay đúng hạn tam quờn
Ba miền thượng hạ trung ương hữu hình
Thiên Sơn Thiên Cấm Thiên Minh
PHẬT BÀ NAM HẢI cầm bình thuỷ linh
Giải ban sắc lịnh Thiên tình
Cùng ông THIÊN TỔNG THIÊN BÌNH QUỐC TÂN
LONG HOA rồi HỘI LONG VÂN
Đủ đầy chủng tử lộc ân Thiên Đài
Lạc Long Quốc Tổ ĐỨC NGÀI
Ấn thiên ấn địa MẪU THẦY âm dương
KIM HOA, KIM TUYẾN [TRONG SỐ] CỬU NƯƠNG
LIÊN KỲ HẢI HỘI Tây Phương hiệp về
Năm non bảy núi cận kề
Sông Đầm bổn đạo cảnh quê Nam Đàng
Gặp nhau tại đỉnh Hoàng San
Phụng hành ấn chứng đạo tràng Thất Sơn
Đạo THẦY NGỌC ĐẾ nguyên chơn
Hiện về núi Cấm Hoa Sơn Nhà Bàng
HUỲNH LONG NGỌC VỊ TÂY AN
Điểm đàn huynh đệ Vật Lang, Năm Điền
Nối tay diễn đạo liên thuyền
QUỐC TÂN hiệp khế tới miền Thất Sơn
Ấn chứng cung cõi nhơn quờn
Chỉ thư viết tạm BỬU SƠN Văn Thành.Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài ngày 19 tháng 2 năm 2021 lúc 18:18 PM.US.

LỄ VÍA CHÍ TÔN
Máy huyền cơ rõ diệu mầu

Cơ Thiên đà thấu một bầu càn khôn

Xuống trần theo LỊNH CHÍ TÔN

Hoàn đồng chủng tử bản môn DIÊU TRÌ

Thân tâm hoà hiệp vô vi

Ấn THẦY điển MẪU liên kỳ pháp thân

TÂN DÂN THÁNH ĐỨC tại trần

Năm non bảy núi  lộ dần Sấm Kinh

PHẬT THẦY PHẬT MẪU THIÊN BÌNH 

Kim thân tại thế BỬU HUỲNH chuyển khai

Bồ đề gốc Mộc đáo lai

Thiên Đài Thiên Thượng ĐỨC NGÀI giáng lâm

Năm trăm năm trước truyền tâm

Ngày nay ứng hiện dương âm bồ đà

BỬU HUỲNH ĐẠI ĐẠO trần dà

SƠN LIÊN tái bản thiên hoà địa nhơn

Thân tâm gốc kết linh đơn

Giải nan trần thế đại quờn Tam Thiên

Kiều chung gốc thượng THIÊN HUYỀN 

Hiền nhơn tiếp điển tại miền vĩnh thanh

Thưa ông QUAN TỔNG cao danh

Hiển linh tại vị nghĩa thành MẸ CHA

LINH TIÊU BỬU ĐIỆN BỬA TÒA

MƯỜI HAI TƯỚNG SOÁI, PHẬT BÀ giáng lâm

Hiệp chung bốn biển sông đầm