THIÊN THƠ ĐỒ TRẬN THÁNG 3 NĂM 2024

01 Tháng Ba 20249:43 SA(Xem: 3717)


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, Thánh Đàn Long Ẩn, Saint Louis, MO, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 28 tháng 3 năm 2024 lúc 20:48 tối, giờ California.

THUẬN CHƠN THIÊN GIÁO ĐẠO

 

THUẬN lý đạo TÂN PHÁP NGỌC TÒA

CHƠN truyền nguyên bổn HỘI LONG HOA

THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI hoá

GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG cả bá gia.

 

Diệu huyền pháp tánh thiên nhiên

Tâm vào cửa đạo tại miền CỜ HOA [HOA KỲ]

VÔ VI CHÁNH PHÁP DI ĐÀ

GIÁNG MIỀN DƯƠNG THẾ LONG HOA TAM KỲ.

 

Hữu duyên thì thuận HUỲNH KỲ

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ thiên ni rõ ràng

CHIÊU quang còn đó TÂY AN

Khuyên cùng bản đạo hiệp đàng TRƯỜNG THIÊN

[CHIÊU QUANG = Minh Chiêu, ý nói Đức Ngôi Hai Giáo Chủ Cao Đài Ngô Minh Chiêu. TÂY AN = Ý nói Đức Phật Thầy Tây An, Giáo Chủ Bửu Sơn Kỳ Hương.]

Cờ phướn sắc [sắc chỉ] tại miền THIÊN ĐẠO

LỊNH của THẦY lai đáo về đây

Môn nhơn đệ tử đủ đầy

LONG HOA ĐẠI HỘI lần này cho xong.

 

Ai đang sống ĐẠI ĐỒNG TAM GIỚI

Thì hãy nghe GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

Đi cùng HUỲNH ĐẠO THƯỢNG NGƯƠN

TAM THANH trở lại chỉ đường các em.


[TAM THANH = TAM THANH ỨNG HÓA; ý nói lần này (kỳ tam) đích thân các vị Thiên Tôn chiết thân xuống thế để chỉ đường cho đàn em trở về Thiên Quốc.]
 

ĐẠO, "Anh Lớn" [Huynh Trưởng] tập rèn [khuôn] thước giáo [nghi]

Thượng hạ trung chí hảo hoà bình

LỬA nung tánh NƯỚC huyền linh

CAM LỒ cho uống sửa mình độ dân

 

Càn Li Khảm nam thành bỏ trống [Càn Trời; Khảm Bắc; Li Nam]

ĐẠO TRƯỜNG THIÊN mở rộng về đây

Địa thông khí quyển gặp THẦY

ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO đúng NGÀI phát quang.

 

TAM TÒA THÁNH NGỌC ĐÀN LONG ẨN

Chuyển về đây [Saint Louis, MO] tham vấn TÂY NINH

Bên kia [Tây Ninh] HỘ PHÁP định hình

THIÊN TRƯỜNG GIÁO HỘI BỬU HUỲNH KHAI QUANG.

 

HUYỀN KHÔNG đến giáng đàn LONG ẨN

Khải CAO ĐÀI, HÒA HẢO, BỬU SƠN

VÔ VI CHÁNH PHÁP THƯỢNG NGƯƠN

ĐẠO TRƯỜNG định quyết TAM HOÀNG LỘ VƯƠNG.

 

Về phần âm tâm thường huyền diệu

ĐẠO BỒ ĐỀ THÍCH [CA] CHIẾU [MINH] CAO [ĐÀI] NGÔI

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO cùng ngồi

THIÊN TRƯỜNG GIÁO HỘI định rồi LONG HOA

 

Giờ [nay] chuyển tiếp Kỳ Ba THIÊN THƯỢNG

Cổng thông tin điển lượng GIÁO TÒA

Đặng mà GIÁO CHÚNG TA BÀ

THỰC HÀNH THIÊN ĐẠO LONG HOA lần này.

 

Điểm đồng nhất BA NỀN TÔN GIÁO

Là VÔ VI CHÁNH ĐẠO HUỲNH QUANG

ĐIỂN THIÊN chiếu diệu rõ ràng

Anh em môn đệ các hàng định tâm

Thì NHẬN THẤY DƯƠNG ÂM CHUYỂN ĐỘNG

Đến thần kinh xương sống, trung khu [não bộ]

Huỳnh quang thẩm thấu nhiệm mầu

Thoát mê giác ngộ bộ đầu giải ra.

 

Nhìn vạn pháp DI ĐÀ DIỆU ĐẾ

THẤT ĐẠI đồng nhất thể TÂM KHÔNG

Hoa sen đua nở cõi lòng

Cam lồ thanh diệu suối dòng châu thân.

 

Hoa cúc trắng hiện dần hiệu ứng

THIÊN LONG TIÊN TRÙNG CỬU giáng lâm

NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ xuyên tâm

Châu linh tử đến dương âm thông hành.Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, Thánh Đàn Long Ẩn, Saint Louis, MO, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 19 tháng 3 năm 2024 lúc 16:29 chiều, giờ California.

KỈNH MẪU ĐÔNG BẮC

 

KỈNH lễ huyền vi LỊNH NGỌC HOÀNG

MẪU THẦY chuyển động các cơ quan

ĐÔNG PHƯƠNG BÁT QUÁI thần thông giáng

BẮC MỸ LIÊN SƠN HIỆP CÁC HÀNG [LINH TỬ].

 
[Khoán Thủ: Kỉnh Mẫu Đông Bắc Mỹ (Đông Phương
Chưởng Quản Bát Quái Cửu Trùng Thiên kỉnh chào Mẫu Đông Bắc Mỹ). MẪU ĐÔNG BẮC MỸ = MẪU HOA KỲ = Mẫu Nữ Thần Tự Do của Hoa Kỳ. LIÊN SƠN = Tam Giáo Tòa. ]

Thần thông BÁT QUÁI VÔ VI

Thiên cơ chuyển động HOA KỲ HIỆN THÂN

Cầm công lý linh thần châu ngũ

Hiệp thới hoà BÁT [QUÁI] CỬU TRÙNG THIÊN.

 

TAM TÔNG MIẾU cổ trung miền

VÔ VI DANH VỊ LỊNH TRUYỀN KHẮP NƠI

Thần thông biến đổi đời kim cổ

ĐẠO CAO ĐÀI HOA TRỔ ĐƠM BÔNG

 

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO trung lòng

Con dân trong ĐẠO HUYỀN KHÔNG trở về

Nhìn BẮC ĐẨU như đề bộ gốc

MẪU HOA KỲ ban lộc phước ân
 

THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO [VÔ VI KỲ BA] định phần

Trời cho cơm gạo mới cần định tu

HỒNG QUÂN LÃO TỔ trung [khu] não bộ

Đã chứng minh đồng độ tử tôn

 

Môn nhân đệ tử bao gồm

NGŨ CHI TAM GIÁO hương thơm đầy nhà

Kìa BÁT QUÁI Ta Bà Thế Giới

HỘI THIÊN TRƯỜNG đổi mới nghĩ suy

 

Cả cho con ĐẠO DIÊU TRÌ

MẪU VỀ ẤN CHỨNG VÔ VI HẰNG THƯỜNG

QUỐC KHÁCH minh tường mọi lý

ĐẠO VÔ VI SẤM KÝ LỘ RỒI

 
[CẢ CHO CON ĐẠO DIÊU TRÌ = Gồm 2 ý: (1) CHO tất CẢ con ĐẠO của DIÊU TRÌ; (2) CHO đứa CON CẢ (Đức Ngài) ĐẠO DIÊU TRÌ.  QUỐC KHÁCH = Đức Ngài.]

ANH EM ĐỒNG ĐẠO GIỐNG NÒI

Thanh minh NỘI NGOẠI CHÚA TÔI MỘT THẦY

ĐỒNG NHẤT LÝ RỒI ĐÂY MỘT THỂ

NGỌC HOÀNG LÀ ĐẠI ĐẾ LA THIÊN

 

Đã bao kinh tạng tông truyền

ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO CHÁNH BIÊN CAO ĐÀI

Hiện thời ĐẠI ĐẠO HOẰNG KHAI

Phương Tây [GHTT-CALI] CỔ PHẬT đồng hài [cùng bước với] THIÊN NHÂN

[HIỆN THỜI ĐẠI ĐẠO HOẰNG KHAI = Cao Đài Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đã khai mở từ đầu thập niên 1920s nhưng câu nguyện thứ nhứt trong bài Ngũ Nguyện của Cao Đài Tam Kỳ Phổ Độ vẫn là "Nhứt nguyện Đại Đạo hoằng khai". Tại sao lạ vậy? Vì sao mà Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đã hoằng khai từ lâu rồi mà tín đồ Cao Đài vẫn "Nhứt nguyện Đại Đạo hoằng khai"?  Là vì, trong câu nguyện này của Cao Đài Tam Kỳ Phổ Độ ĐỨC CHÍ TÔN đã sắp bài một thiên cơ diệu huyền. Nhứt nguyện mà Cao Đài Tam Kỳ Phổ Độ cầu nguyện hằng ngày và từ bấy lâu nay thì ngày nay đã là hiện thực: ĐẠI ĐẠO đã hoằng khai. THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG, cũng là THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI KỲ BA và cũng là QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO, do đích thân ĐỨC CHÍ TÔN HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ hoằng khai tại Nam California (Tây Phương) từ năm 2017. Do đó CÁC ĐẤNG THƯỢNG THIÊN mới nói ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG/THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG là ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO CHÁNH BIÊN CAO ĐÀI. Đọc tài liệu Tam Nhật Đàn (ba ngày mật đàn Chí Tôn giáng cơ vào ngày 15 tháng Giêng năm Ất Hợi tức ngày 17 tháng 2 năm 1935) lưu trữ tại Bát Quái Đồ Thiên Hà Tiên sẽ rõ ngọn ngành.]    

 

ĐỂ KỊP LÚC TÂN DÂN THÁNH ĐỨC

THÌ MẪU BAN ĐỒNG TỬ VỀ ĐÂY [về GHTT-CALI]

CHỨNG MINH KIM CỔ ĐỦ ĐẦY

KHAI MÀN LỚP MỚI LẦN NÀY HIỂN LINH.Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, Thánh Đàn Long Ẩn, Saint Louis, MO, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 2 tháng 2 năm 2024 lúc 19:22 tối, giờ California.

ĐỒNG NHI VÔ VI QUỐC KHÁCH

 

MẪU HOÀNG GIÁNG THẾ, đồng nhi [con trẻ]

KIM thân ẩn hiện LIÊN KỲ VÔ VI

CẦM CÔNG LÝ: PHƯỚN KỲ QUỐC KHÁCH

ĐẠI ĐẠO TRỜI ĐẤT PHẬT THÁNH TIÊN

 

Thiên nhiên định luật Khôn Kiền

Khai miền dương thế chỉnh biên địa cầu

GIÁNG ĐIỂN MỚI MỞ BỘ ĐẦU

LONG HOA DI LẠC GOM THÂU KHÔN CÀN

 

THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG với ĐÀN LONG ẨN

HIỆP CÙNG THẦY ấn vận TÂN DÂN

Huyền vi phổ hoát lưỡng tần

Không gian thay mới định phần chúng sanh

 

Đồng nhi có trong TAM THANH

[ông] HÀ TIÊN dòng PHẬT liền nhành ĐÀI CAO

ĐÀM LUẬN LÝ ĐẠO trao [ông] THIÊN QUỐC

TAM GIÁO TÒA THƯỞNG PHẠT KHẮP NƠI


[HÀ TIÊN = Ông Tiên học Hà (họ của Đức Ngài). THIÊN QUỐC = ông Thiên tên Quốc (tên của Đức Ngài).]
 

NGỌC HOA CÔNG CHÚA [CHÚA NGỌC] gọi mời

Tiên đan diệu dược độ đời an nhiên

Địa nhân nối với Khôn Kiền

DIÊU TRÌ PHẬT MẪU GIÁNG MIỀN THẾ GIAN

 

Đời sống đạo TAM HOÀNG NGƯƠN THƯỢNG

PHÁP VÔ VI VÔ LƯỢNG TỪ QUANG  

HUYỀN KHÔNG TAM THỂ giáng đàn

ĐIỂM LONG HOA HỘI đúng hàng nguyên nhân

 

CÔNG ĐẠO trời đất lưỡng tầng

PHẬT DI trung nhất TÂN DÂN trong ngoài

Liên khu bộ NGỌC TÒA PHÁP THỂ

ĐẠO THƯỢNG NGƯƠN NGỌC ĐẾ CHỦ TÂM

 

Độ cho thoát khỏi sai lầm

THÌ CON CỦA MẪU PHẢI TẦM VỀ ĐÂY 

LỊNH CHO TẤT CẢ [PHẢI CÓ MẶT] ĐỦ ĐẦY 

ĐẤT TRỜI và ĐẠO MẪU THẦY THƯỢNG NGƯƠN

 

Dụng PHÁP TÁNH trụ chơn vô xứ

Khai TÂM KINH lượng tử điển từ

DIỆU ÂM phát sáng châu như

KHẮP NƠI THẤY ĐƯỢC MINH SƯ TRỞ VỀ [VN].

 

QUAN ÂM NAM HẢI PHỔ ĐÀ

Tâm thời thường lạc ngã và tịnh không

THƯỜNG THỜI PHÁP ĐIỂN ĐỒNG THIÊN ĐỊA

ĐỜI ĐẠO NÀY VÔ TỰ VÔ KINH

 

TU CHO GIÁC NGỘ THÔNG LINH

Rồi khi giải thoát TÂM MÌNH VÔ ƯU

CẦM BẠCH THỦY PHÁP CHƠN NHƯ

TAY TRONG ẤN SẮC LƯỢNG TỪ HUỲNH QUANG

 

CHIẾU ĐIỂN MẪU TAM HOÀNG TẠI THẾ

PHẬT THÁNH TIÊN HIỆP KHẾ ĐỘ ĐỜI

Tâm thành CỰC LẠC KHẮP NƠI

Đồng nhi thị hiện đổi dời thân tâm.

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5433)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4883)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5699)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4998)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6586)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6928)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5807)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7189)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6067)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6960)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9468)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5395)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5877)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4391)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6955)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8875)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 10023)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6125)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7868)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 6010)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6757)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7509)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 10077)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12676)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6853)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7555)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7317)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8701)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7785)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7333)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8489)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8779)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8844)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9909)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10636)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9645)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6293)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9508)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11476)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12743)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 13043)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13122)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 13000)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.