THIÊN THƠ THÁNG 4 NĂM 2021

01 Tháng Tư 20219:06 CH(Xem: 8844)

 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài ngày 29 tháng 4 năm 2021 lúc 16:33 P.M. US.

GIÁNG CƠ THÁNH ĐỨC

Nghiệp quả gieo mang, sớm chuyển dần

Từ TAM THANH điển, NGỌC HOÀNG phân

Càn khôn tham vấn, năng thường đặng

Hoán chiếu tâm thân, tự ngộ nhân

 

Giác hải năng truyền tục cổ xa

THỪA CHƠN ĐẠI GIÁO hiệp Ta Bà

VÔ VI GIÁO CHỦ công nhân quả

Giải thoát tâm ta kiến Bửu Toà.

 

Trẻ già trai gái ông bà cả

Thế giới Hoa Nghiêm hiệp một nhà

Đạo điển khôn càn sanh thất đại

Hiệp hoàn thể tánh MẸ và CHA.

 

THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC tâm Thiên tựu

Pháp đạo dương âm cứu Cửu Huyền

Tại thế lần ni khai võ trụ

Giải lời THÁNH ĐẾ luât Ân Thiên.

 

Rồi tâm tịch chí linh thoàn tái

Đón rước nhơn dân bảy phụng chầu

Thiên hoà địa vị nhân truyền tải

Đại Hội nơi nơi giáo đạo mầu.

 

Thoát khỏi mê đồ luật quả nhân

Vòng xoay kinh tuyến điển thiên tần

Âm thinh sắc tướng thôi đừng tưởng

Giác ngộ sơn nhân mới rõ phần.

 

Thới giới xoay dần cuộc đảo điên

KHUYÊN DÂN THÁNH ĐỨC định tâm thiền

Đạo mầu liễu ngộ từng phần chuyển

Tánh biết chơn tâm đạo pháp truyền.

 

Giải đáp nơi nơi rõ lí tu

CAO TIÊN chưởng bối chuyển năng từ

Xa xa ngó thấy dân Thiên Phật

Giác gội linh căn tập hạnh nhu.

 

Ánh sáng CAO ĐÀI rõ Phật Thiên

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO lịnh ban truyền

Chơn như chơn thể soi gươm huệ

Giác chúng qui nguyên ĐẠO NGỌC [ĐẾ] HUYỀN [THIÊN]

 

Sắc chỉ ban rồi không đổi thay

Từ đây nhơn loại phụng y bài

Thiên cơ thiên sách thiên ni cỡ

Mở ngược từng trang đặng rõ bàyHiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài ngày 24 tháng 4 năm 2021 lúc 4:25 A.M. US.
 

CHIẾU SẮC PHONG NGỌC THANH
NGỌC [ĐẾ] bích trăng HUYỀN [THIÊN] hiệp xứ ta
Non tiên cảnh thế biệt li hoà
Trời người chung dạ thuần đơn hoá
Tiếp ngữ thông tâm đạo NGỌC DÀ.

Cầm sắc lệnh chuyển dời THÁI CỰC
Đảo càn khôn lịnh lực NGỌC ĐÀI
Chiếu này sắc chỉ HUỲNH khai
Cơ thần THÁI ẤT chuẩn bài hôm nay.

THIÊN LỊNH khải liên đài ấn bửu
NGỌC [ĐẾ] sắc ban đến CỬU TRÙNG ĐÀI
Thập toàn bước chuyển ngươn lai
THẬM THÂM xuống thế đợi NGÀI MỘC NHƠN.

 

[Chữ MỘC chiết tự thành chữ NHÂN dưới và chữ THẬP trên.  Do đó hai chữ MỘC NHƠN đồng với NHÂN THẬP NHƠN, tức Ông Nhân Thập hay Thầy Nhân Thập, ám chỉ Ngôi Hai.  Thậm Thâm xuống thế = Ngọc Đế xuống thế.]

TIÊN CHƯỞNG THƯỢNG thuận trời thuận đất
NGỌC [THANH] chỉ ba đạo đặt tên ngôi
Tiến lên thuận chí CAO rồi
Tuần hoàn tam cõi VUA TÔI THIÊN BÌNH.

Luận chí cả CAO [ĐÀI] HÒA SƠN BỬU
ĐẠO THƯỢNG NGƯƠN GIÁO CHỦ VÔ VI
ĐỨNG PHÂN PHÁP TƯỚNG DIÊU TRÌ
THIÊN TÔN DI LẠC NGŨ KỲ CHÍ LINH.

Trường lực định oai linh Nam Hải
Hiện thân tâm NGỌC ĐẠI HỒNG HUỲNH
NGỌC HOÀNG chuẩn lịnh lập trình
Khai màn TÂN, THÁI hữu hình ba ngôi.

CAO ĐẠI ĐẠO CAO ĐÀI thiên thượng
NGỌC [THANH] chỉ ba ngọc phướn HỒNG HUỲNH
Bộ toàn hiệp xứ tương sinh
Vô vi thất đại THIÊN BÌNH GIÁNG cơ.

Bực cở lớn chào huynh chào đệ
Chào tỉ tư chào MỆ chào THẦY
Bửu hoà hiệp khế Đông Tây
CAO THIÊN tiếp đẩy đủ đầy gốc căn.

[CỬ] ĐA mới chuyển về đây trợ lực
Ngộ thường quen phục chức năm xưa
Muối dưa lượm lặt chơn thừa
Đò đưa đến bến thuận vừa đạo nhơn.

Tiên lễ nghĩa thoàn đơn HUỲNH BỬU
Xả nghiệp căn tuân thủ luật TRỜI
CHIẾU thời định mới phân ngôi
Tiếp thêm thuần điển đủ rồi hiện thân.

QUỐC trọng thể thuận phần linh ứng
Kiến nhơn tâm cho vững công trình
Tu thời thiền định tâm linh
Hoàn thần chơn pháp định hình người xưa.

KIM lời bổn luận thừa đạo lí
Tự thuần đơn NGỌC CHỈ THIÊN ĐÌNH
Sắc hình thọ dụng THIÊN MINH
[NGỌC] THANH chào chư vị hoài đình Tà Lơn.


[Thanh = Ngọc Thanh Tiên Trưởng, kiếp vừa qua là ông Cử Đa, một cao đệ của Phật Thầy Tây An.]


 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài ngày 23 tháng 4 năm 2021 lúc 16:54 P.M. US.

KHỞI TÁNH ĐẠO DA

Nguồn thơ truyền đạo có bao lâu
Thấy biết chung nhau chỗ nhiệm mầu
Sáng toả minh đài thiên địa thấu
Chơn thần thức mở được bền lâu
Minh Vương tái thế tâm tầm thấu
Nguyệt nhật thể sinh biệt thọ cầu
Luận ngữ đôi câu thông cảnh hậu
Trên nền nhứt hiệu CHIẾU MINH châu.

Đạo TẮC, TỪ, SANG, ĐẶNG, HẬU cần
HIỆP HÒA ĐẠI ĐẠO Thượng Ngươn phân
Phẩm hàng chư vị liên cầu vấn
Tới để tham quan sắc cảnh phần.

 

[Tắc = Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc. Sang = Đức Thượng Sanh Cao Hòai Sang. Hậu = Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu. Từ = ?  Đặng = ?]

Điệp trùng thiên khảm tựu tinh hoa
Mở cảnh thiên nhiên tánh Bửu Toà
DƯỠNG THẦN TỊNH KHÍ công thuần hoá
GIỚI ĐẠO NGHIÊM MINH nguyệt thuận hoà.

Ngọt lành thánh quả có bao xa
Bế cả điền quan ngọc sắc đà
Thị ngọ trường nguyên chung nghiệp quả
Khí thần tịnh lạc Cửu Trùng đa.

Chơn đan luyện bế mở luân xa
Tứ hải đài minh tịnh thế là
Nguyệt nửa chơn thần chầu phụ hoá
Đan Điền Nhâm Mạch xuất luân xa.

Hoá kiếp khí công tịnh luyện thần
Tinh thông võ trụ chứng gia ân
Thông thiên thông địa liên cầu cận
Đáp tạ đôi câu phục chỉ phần.

Kiến tánh mở căn học ĐẠO CHA
THUẦN CHƠN TINH KHIẾT mới gọi là
Trường nguyên vang tiếng CAO ĐÀI THƯỢNG
Tiếp tuyến thiên bình ĐẠO THỂ ta
Việc luận ngẫu cơ cho khỏi tưởng
Thanh nhàn thoát tục chí thông đa
Chừng nào thấy chỗ không không vướng
Hiệp nhứt tâm thân đạo một nhà.Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài ngày 12 tháng 4 năm 2021 lúc 12:29 P.M. US.

GIÁO ĐẠO NAM THIÊN
Cái liễu ngộ của người chứng đắc

Làm đặc ân giải khắp hành tinh

Không gian tịch tịnh tánh mình

Càn khôn tự tĩnh bửu linh điển thần.

 

NHƠN LOẠI HỌC ĐẠO TỪ THIÊN THƯỢNG

Làm bình an tâm dưỡng khí thần

Điều hoà hơi thở dương âm

Ngoài trong an lạc thậm thâm hiện thời.

 

Bá tánh thấu đạo mầu truyền khải

Cả không gian thực tại thời gian

Rèm kia còn chỗ địa đàn

BÁO DÂN THÁNH ĐỨC TỰ HOÀN CĂN NGUYÊN.

 

Xa nhất kiếp trần miền luân khởi

Đạo nơi nơi tập mới Thượng Ngươn

PHẬT THIÊN trong cõi nhơn quờn

Tịnh tâm phàm thể đạo đời an nhiên.

 

[Phạm] Công Tắc [Công] Bộ Huỳnh lương thường chuyển

Đạo một bầu tịnh luyện sớm khuya

Công phu đồng nhất gọt bìa

Tâm thân thực tại chia lìa tạp nham.

 

HỒNG HUỲNH BỬU đạo đàm sơ khảo

Gốc BỬU SƠN CỔ giáo liễu thành

Ai người tập hạnh TAM THANH

Lưu truyền ĐẠI ĐẠO thiên sanh cõi này.

 

Trong tam giới từ đây thường hoán

Sóng xuyên tâm dứt đoạn từng phần

Thiệt hoà nhứt hảo chơn thần

Thân tâm đồng nhất bất phân nơi nào.

 

Hoàn đồng thể quờn lai vô lượng

Cái vô vi không tướng không ngôi

Thực thiền đi đứng nằm ngồi

Thân tâm không động không đòi không không .

 

Cái tánh khổ thực đồng ma lực

Biết thiên nhiên tri túc thường hằng

Tịch thần tâm tánh huệ năng

Khổ lìa đoạn biệt tâm thân nhẹ nhàng.

 

Vui cảnh tự hành THIỀN THIÊN ĐẠO

Giáo ngôn thiên trung khảo trung thừa

Luận từng gốc tướng người xưa

Xét soi thấu lí đạo đưa thuận thành.

 

Ai liễu ngộ Thiên danh Phật tánh

Giác tâm mê ngộ cảnh thiên nhiên

Hoán luân thường chuyển Bồ Đề

Gia trung thấu lí đạo kề Chơn Minh.

 

HỒNG LIÊN thể THIÊN BÌNH tâm khế

NHỨT THIÊN TÔN tự bế hữu hình

Vô thường vô ngại vô sinh

Vô vi vô kỉnh âm thinh sắc hình.

 

Vô cả thể vô tình vô tướng

CẢ KHÔNG GIAN VÔ LƯỢNG TỪ QUANG

Vô không vô có vô đàng

VÔ VI PHÁP HIỆU vô hàng PHẬT THIÊN

 

Như vậy đó khởi từ vô biệt

Làm nhơn sinh khúc triết nhiều phen

Chấp trước cần phải bỏ liền

Nơi nơi tâm đạo thân sen mạch hồng.

 

Giáo cả thế thuận đồng giới hạnh

ĐẠO THIÊN NHIÊN không cạnh không tranh

Nam Phang ĐẠT PHÁP TRỌN LÀNH

THIÊN HÒA NHƠN LOẠI HOÁT DANH CAO ĐÀI.


 


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài ngày 7 tháng 4 năm 2021 lúc 11:34 A.M. US.
 

ĐIỂN GIÁO THỌ NINH

Điển Đạo hôm nay giáng hạ phần

Giáo Toà chỉ định Ngọc Tiên lân

Thọ kỳ tam bảo Liên Kỳ vấn

Ninh luật chư dân nới phụng trần.

 

Một cảnh sắc không một đại đồng

Vô vi vốn vậy thể huyền không

Trời người hoà tánh thông công số

Hoán chuyển tâm không thấy mặt Hồng.

 

Thuyền đời tịnh lặng giữa chơn mây

Ánh sáng huệ chơn được gặp THẦY

Cảnh thế tịch chơn nay biết thấy

Tâm không hoà đạo đất trời xoay.

 

Sớm đời thức dậy tầm đạo cả

Giật mình mộng ảo đã thành mây

Viễn du mấy cảnh thiên vai

Về đây mượn tạm thuyền khoai PHẬT THẦY

 

Thiên Cơ khó đổi buộc nài

Giây cương ngựa chạy một hai gà cồ.

 

Thiên Cơ số HUYỀN KHÔNG PHỔ ĐỘ

Luận cờ THIÊN TRƯỚC lộ vô vi

Thiên Cơ mấy lớp phụ bì

Gia trung THẦY lại một khi thiện lành.

 

Dòng SÔNG lưu bích trăng thanh

HUYỀN KHUNG TỌA VỊ hiệp thành bửu châu.

 

Xa lắm đó một mầu a nậu

Bắc Nam thành THIÊN HẬU Tây Phang

Kịp xem khoá bảng THIÊN HOÀNG

Chùa am bản tự Tây đàng Đông châu.

 

Trung niên xuất khẩu hiệp chầu

Đón xem tuổng cổ tích hầu hoàng loan.

 

Cơ túc mạch trận đồ bát đoạn

Chín cửa sông lục hoán THIÊN TRÀO

Cửa Nam Thiên đạo mời vào

HỒNG HUỲNH SƠN BỬU THẦY trao Mây Rồng.

 

Chánh tâm ĐẠI KHẢM HUỲNH LONG

Cờ dà kiếm báu đại đồng khắc tên.

 

LA THIÊN ĐẠI một nền đạo cả

Giá trúc thành ban giải cơ đa

Thiên Cơ có lúc phụ đà

Trị ban trần thế chi là độ dung.

 

Cây quế lộ một ĐẠO KHÙNG

NĂM ÔNG HIỆP THẾ nhà chung NGỌC TÒA.

 

THIÊN khải LỊNH tầm qua cung Khảm

Đạo chơn như bửu giám TRẠNG TRÌNH

Mời cô mời cậu mời huynh

Mời anh mời chị ĐẠO LINH NGỌC ĐÀI.

 

Mời tỷ mời thím giải bài

Truy cơ luận giáo NGỌC NGÀI đạo chơn.

 

Lớn cả trước thì trao kim bổn

Nhỏ thứ sau cổ giáo thiên quờn

Trần hồng học đạo chơn nhơn

Mấy khi có dịp linh thoàn về đây.

 

Sắc cơ gạo cội đủ đầy

THẦY Tôi viết bản rồng mây ngươn này.

 

Chiều lố dạng HUYỀN KHÔNG XUỐNG THẾ

Độ nhơn sinh như thể tâm kề

Liêu tần đâu dễ mà chê

Tiên nhơn tri đức lục về với dân.

 

Giáo chung khảo luận mấy lần

Đồ ni thiên cở tân dân đã hành.

 

Chí lớn cả cao danh TIÊN đảnh

NGỌC đan THANH CHƯỞNG hạnh tánh linh

Hoa kia giáp bản Ngọc Đình

Toà Linh tại thế Bửu Huỳnh xuất ngôn.

 

THIÊN TÔN xuống chiếu thâu gồm

Đông Tây Nam Bắc công môn đạo đường.

 

Kiêu những bật Chưởng Môn Chưởng Thượng

Sớm tu hành định lượng âm dương

Thân quen mấy cội tuần quờn

Thiên Cơ THẦY SẮP đặng hườn căn xưa.

 

Tầm cưa mà cắt lọc lừa

Chơn MINH THIÊN Bửu ruộng dưa muối cà.

 

NGỌC THANH TIÊN CHƯỞNG hiệp hoà

PHẬT THẦY PHẬT MẪU MẸ CHA XUỐNG TRẦN

Miền Nam canh cánh non tần

Sáu đường xem lại xét phần ngôi cao

Chiếu trên luận việc lẽ nào

Dưới trần lập hạnh hiệp vào cửa trên

Luận trong sáu cõi làm nền

Khuyên chung bản đạo đừng quên lời vàng.


 


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài ngày 7 tháng 4 năm 2021 lúc 4:21 A.M. US.
 

NHẬP CẢNH THIÊN NHIÊN
Biến hải tan điền cảnh bể dâu

Nhơn duyên trùng khởi bất mong cầu

Đò THẦY chỡ khách tâm a nậu

Bến MẪU nương công hoá nhiệm mầu

Hiện tại tâm minh luôn thẩm thấu

Đa la tam miệu bỏ nông sâu

Bồ đề liễu ngộ thường bất cấu

Bát nhã phi thoàn bất bất thâu.

 

Bỏ sạch vô minh thế sự chừ

Hoà vô thất đại cõi vô ưu

Nhơn duyên lắm lúc liền vô xứ

Tự tại an nhiên giác ngộ từ

Hoán cảnh sắc này tâm viễn xứ

Tầm vô vô ngại cõi trần hư

Tam bồ đề xứ hoà vô tự

Liễu liễu minh quang điển Đạo Sư.

 

Cái đốn [ngộ] kia liền biết thấy

Thiên nhiên như vậy đất trời xoay

Khi nào không sắc không không vậy!

Thấy biết không không thấy biết này!

Đạo cửa quang minh đồng nhất lấy

Thiền tâm kiếm huệ bỏ từ đây

Chơn như như vậy nào ai thấy

Lạc cảnh chay tâm hỏi đủ đầy!

 

Bát Nhã Tâm Kinh THẦY đạo khế

Hiệp cùng BÁT VỊ mới bàn kê

Gà cồ thức dậy liền năm thế

Ngọ ngọ nơi nơi mới trở về

Tự tỉnh tâm đà ni giáng thế

HỒNG HUỲNH SƠN BỬU hiệp năm dê

Tôi khai bút cả chư mô đệ

Lắng diệu tâm mê Phật cận kề!


 


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài ngày 1 tháng 4 năm 2021 lúc 12:05 P.M. US.

ÁNH CHƠN THIÊN THƯỢNG

Ánh sáng đạo tâm tự ngộ dần
Chơn thần thức ẩn được qui lân
Thiên tần tâm cảnh lần lần vấn
Thượng điển quang âm lộ rõ thân
Mấy lớp thiên nhiên tâm bất tận
Đà dà a thức bồ đề phần
Chơn như nhập cảnh niết bàn đặng
Mở cảnh sương liên cốt lõi căn.

Gió thổi mây bay liên đài vấn
Người về tịch tịnh phẳng tâm không
Thiên cơ mở lớp trần hồng
Đạo đời dung hiệp linh thông đại đồng.

Đạo vào đời thường hằng tinh tấn
Quán tự nhiên tường tận gốc căn
Tập cho thanh đạm dần dần
Tầm vui thiền đạo ngộ thân tâm thần

CHIẾU MINH ĐẠO pháp thân thường chuyển
Giải nghiệp căn cần viễn tâm tàm
Tuần hoàn trong cõi nhơn gian
Sanh già bệnh chết ngã thoàn âm dương.

Chữ tử sanh hằng thường chơn lí
Đạo bệnh già luyện kỹ hoá sanh
Bồ đà tánh mạng thực hành
QUAN ÂM NAM HẢI liễu nhành vô ưu.

Trong bá tánh vậy chừ thực tịnh
Sáu đoạn đường chu chỉnh liệu toan
Nghiệp trần tự giải phải mòn
Thân tâm thất đại hoàn toàn ĐẠO THIÊN.

Khuyến thiện trí thuận duyên vô ngại
Giác huệ chơn hoàn lại như lai
Rủ nhau tu niệm thường ngày
Chay tâm chay tánh thuận chay đạo đời.

Giáo Tông Đạo khuyên mời tri túc
Sống thanh cao đem bụt vào tim
Đừng đem tạp niệm luỵ phiền
Vào nhà lửa cháy đảo điên nghiệp trần.

Miền lạc đạo Tân Dân Thánh Đức
Cái tâm thân thường trực vô vi
Điển quang diệu lí diêu trì
Dần dà giác ngộ huyền vi gặp THẦY.

Hành du mới MẪU THẦY xoay chuyển
Đạo xuyên miền hoàn thiện tâm minh
PHẬT BÀ PHẬT TỔ BỬU HUỲNH
PHẬT THẦY PHẬT MẪU chí linh độ thần.

Da Thức Lại xoá dần hư ảo
CHÚA THÁNH THẦN PHẬT ĐẠO TIÊN GIA
Hôm nay xuống thế vậy là
Gặp nhau dung hoá ĐẠO DÀ Đông Tây.

Khuyên thiện trí đủ đầy căn hạnh
Tánh chơn như không cảnh không phần
Tâm không liễu tận sương tần
Qui thần quốc thể đạo tân trọn lành.

Giá trúc ngô đồng tự trổ bông
Chơn căn nhìn lại thấy tâm không
Thiên nhơn địa khổng hoà không động
Đạo ngộ như như đáo thể đồng
Khuyến tánh tâm minh siêng tập sống
Chơn hoà thái cực trí huyền không
Tuần hoàn thất đại du THIÊN TỔNG
Giác ngộ NHƯ LAI giữa đại đồng.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5433)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4883)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5699)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4998)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6586)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6928)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5807)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7189)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6067)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6960)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9468)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5395)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5877)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4391)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6955)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8875)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 10023)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6125)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7868)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 6010)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6757)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7509)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 10077)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12677)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6853)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7555)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7317)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8701)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7785)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7333)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8489)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8779)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9909)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10636)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9645)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6293)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9508)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11476)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12743)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 13043)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13122)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 13000)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.