THIÊN THƠ ĐỒ TRẬN THÁNG 8 NĂM 2023

04 Tháng Tám 20231:49 SA(Xem: 5043)
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 29 tháng 8 năm 2023 lúc 12:43 giờ Missouri.
 

NAM QUỐC PHẬT

 

ĐỊA nam sông núi cõi RỒNG TIÊN

ĐIỂM quốc thiên bang mối ĐẠO HUYỀN

ĐẠO Phật trung hoà tam giáo mới

HUỲNH kỳ quan phổ độ tam thiên.

 

Khải đạo vua ban chiếu định miền

PHÁP LOA NHỊ TỔ [Trúc Lâm Yên Tử] thiền tông biên

Minh đăng quang chiếu trần tâm đạo

Thiện ngộ Đạt Ma Sư Tổ truyền.

 

Đồng nhân hạnh ngộ pháp Thiên ban

Thị mục tánh tâm tại Niết Bàn

Hiện diện cửa trời vùng châu thổ

Nam Miền sông núi Cửu Long Giang.

 

Dân nam Chúa Thánh có ngôi phần

Thiên Việt qui rồi mới rõ phân

Đại Hội Long Hoa HUỲNH ĐẠO chuyển

Đồng tâm võ trụ phước hồng ân.

 

SEN TRẮNG trỗ hoa thấy ĐẠO HUỲNH

Đài truyền giáo đạo cõi Nam Kinh

Quốc tân lan toả toàn nhơn loại

THỂ PHÁP VÔ VI cứu chúng sinh.

 
 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 26 tháng 8 năm 2023 lúc 03:37 khuya giờ Missouri.


TIÊN BANG ĐÃ ĐỊNH KÝ

 

ĐỔI lấy binh thơ bãi nguyện cầu

MỚI thời đồ trận bủa liên châu

NĂM [5] ông Giáo Chủ cùng HUỲNH ĐẠO

THẺ LỊNH BỬU SƠN CHUYỂN ĐỊA CẦU.

 
[Khoán L: Đổi Mới Năm Thẻ Lịnh Bửu Sơn Chuyển Địa Cầu.]
[NĂM ÔNG GIÁO CHỦ = 5 vị Giáo Chủ truyền thừa của ĐẠO BỬU SƠN. 5 vị này là Phật Thầy Tây An Đoàn Minh Huyên (1807-1856),
Phật Trùm Tà Ponl (nhập thể 1868-1875), Phật Bổn Sư Ngô Lợi (1831-1890), Sư Vãi (không biết tên họ, xuất hiện 1901-1902), Đức Huỳnh Phú Sổ (1920-1947) là 5 vị Giáo Chủ tuần tự sáng lập phái Bửu Sơn Kỳ Hương -> Tứ Ân -> Hiếu Nghĩa -> Hòa Hảo. 5 ÔNG THẺ LỊNH = 4 thẻ trấn 4 phương Đông, Tây, Nam, Bắc + một thẻ trấn tại trung ương dưới lòng Núi Cấm.]

Dòng giống tiên bang CÕI LẠC HỒNG

Lịnh trình đã định ẤN HUYỀN KHÔNG

Sử thi sấm ký TRÌNH trang nặng [trang + nặng = trạng]

Mười tám [18] HÙNG VƯƠNG dẫn đại đồng.

 

Thi ca luận ngữ ĐẠO HUYỀN KHÔNG

Tập TÁNH VÔ ƯU cứu đại đồng

ĐẠO PHÁP THƯỢNG NGƯƠN hoà VÔ NIỆM

HUỲNH quang chiếu lọng cả TÂM KHÔNG.

 

Hương đăng thấu toả cõi [NGỌC] HƯ CUNG

Nguyện thệ tam thiên đến CỬU TRÙNG

HUỆ ngộ giáo toà niêm luật đúng

NĂNG thường kiến tánh Phật vô cùng.

[HUỆ NĂNG = Lục Tổ Thiền Tông.]

 

Giác ngộ KIM SƠN PHẬT đại đồng

Tánh tâm tức Phật ĐẠO CHƠN KHÔNG

HUỆ quang soi thấu từng chơn rỗng

KHẢ dĩ định thiền đạo hoát thông.
 
[HUỆ KHẢ = Nhị Tổ Thiền Tông]
 
 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 26 tháng 8 năm 2023 lúc 04:56 sáng giờ Missouri.

 

HOẰNG NHẪN NHƯ LAI XỨ

 
THIÊN thừa KHÔNG tánh ĐẠO HUỲNH khai

GIÁO chúng hôm nay định đến Ngài

HUYỀN PHÁP NGỌC TÒA linh hiển hiện

KHÔNG về TÂM PHÁP tức NHƯ LAI.

 

[Khoán thủ: Thiên Giáo Huyền Không.]

 

PHẬT thừa HOẰNG NHẪN TỔ HOÀNG MAI

ĐẠO PHÁP NHƯ LAI gởi đến Ngài

TRUYỀN đến xứ này [Hoa Kỳ] ngay tánh biết

TÂM đồng Ngũ Tổ ĐẠO HUỲNH khai.

 

[Khoán thủ: Phật Đạo Truyền Tâm.]

 

Hôm nay ĐẠO PHÁP ĐẠI ĐỒNG

HUỲNH quang chiếu lọng trần hồng biết không??

ĐẠO nhành SƠN BỬU Cửu Long

Cậu đi Bảy Núi Năm Non hoá rồng

Miền Nam lục mạnh châu long

TÂY Ninh son sắc vẹn lòng chờ trông

THIÊN Nam Tôi cứu đại đồng

Hà Tiên Châu Đốc Nhà Rông HUYỀN [THIÊN] THUYỀN

 

[Khoán thủ: Huỳnh Đạo Tây Thiên.]
[NHÀ RÔNG + HUYỀN = Nhà Rồng, Bến Nhà Rồng. HUYỀN THUYỀN = Thuyền Đạo của Huyền Thiên Thượng Đế, tức Đại La Thiên Đế Thái Cực Thánh Hoàng Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. HUỲNH ĐẠO TÂY THIÊN = Huỳnh Đạo mở ở trời Tây (Hoa Kỳ).]

 

văn đồng vị HUỲNH HỒNG

TRỤ vô CHƠN RỖNG [PHÁP ẤN KHÔNG] khai thông hoàn cầu

NAY đây nhơn địa linh châu

BAN ra ấn phẩm ĐẠO MẦU VÔ VI

HÀNH tâm SƠN BỬU tu trì

LUẬT niêm đã định HUỲNH KỲ TÂY AN

PHONG Vân ấn sắc Đạo Tràng [Giáo Hội Thiên Trường]

THẦN thông qui mã phụng hoàng long lân

TẠI sao chưa thấy ứng thân

TRẦN tâm trở lại hoàn toàn thông linh

[QUI MÃ = MÃ Á HỒI QUI = NGỌ HỒI QUI. Mượn chữ MÃ Á nói chữ NGỌ. Chiết tự chữ NGỌ gồm chữ NHÂN NẰM viết trên và chữ THẬP viết dưới, cho nên nói NGỌ là nói NHÂN THẬP tức THẦY NHÂN THẬP. Trong sấm Trạng Trình có tiên tri rằng "Có Thầy Nhân Thập đi về, tả hữu phù trì cây cỏ thành binh."  LONG, LÂN, QUI, PHỤNG = Tứ Linh của Bửu Sơn Huỳnh Đạo. TÂY AN = Trường An của Phương Tây = Ám chỉ California (Trường An) của Hoa Kỳ (Phương Tây), nơi khai sinh Thiên Đạo Huyền Không - Bửu Sơn Huỳnh Đạo - Giáo Hội Thiên Trường. Từ kinh tuyến 0 độ giữa Thái Bình Dương chia đôi địa cầu, tiến về phía Bán Cầu Tây gặp Hoa Kỳ đầu tiên (nên Hoa Kỳ thuộc về phương Tây là vì vậy) còn tiến về phía Bán Cầu Đông thì gặp Việt Nam đầu tiên (VN thuộc về Phương Đông là vì vậy). Sách Trời và Thánh Giáo của GHTT đa phần khi nói Tây Phương là ám chỉ Hoa Kỳ còn nói Đông Phương là ám chỉ Việt Nam, là 2 nơi mà Thiên Cơ đã định đặt Tòa Đình Quốc Ngoại và Tòa Đình Quốc Nội của Quốc Khách Đại Đạo, Hoa Kỳ là nơi mà Quốc Khách Đại Đạo đã khai mở và sẽ "hồi quy" Việt Nam trong tương lai còn Miền Nam Việt Nam sẽ là Thánh Địa của Đại Đạo trong tương lai, cho thời kỳ Thượng Ngươn Thánh Đức như Thiên Thơ đã "dĩ định".]


VẬY
thời HUỲNH ĐẠO Trạng Trình

ẤN phong tam bửu Cậu gìn luật gia

ĐỊNH NGÀY XUẤT THẾ TA BÀ

MƯỜI HAI THÁNG TÁM NĂM NÀY CHIẾU MINH [12/8 AL 2023]

PHƯƠNG Tây [Hoa Kỳ] Tôi ký bút trình

TỰU tề Tam Bảo định hình lại đây

VỀ chầu PHẬT TỔ, PHẬT THẦY

TÒA ĐÌNH NỘI NGOẠI điển xoay địa cầu

TAM thiên Nhị Thập Bát [28] hầu

GIÁO miền trần thế đỉnh đầu TÂM KHÔNG

QUYẾT làm cho mới đại đồng

ĐỊNH quyền tiên thánh liên thông hoàn toàn

ĐÂY là BÚT CHỈ TAM HOÀNG

tên đóng dấu giấy vàng trình lên

rồi thấu toả Bề Trên

GỞI vào tam cõi DIÊU ĐỀN NGỌC CUNG.

 

Hạ Hầu Quang Điển Chiếu.

 
[Khoán thủ: Võ Trụ Nay Ban Hành Luật Phong Thần Tại Trần. Vậy Ấn Định Mười Phương Tựu Về. Tòa Tam Giáo Quyết Định. Đây Ký Và Gởi.]
Ngày 10 tháng 8 năm 2023.

Được hỏi như vầy: Nghe nói rằng Phật Vương xuống thế. Xin hỏi ngài Phật sanh ra nơi đâu? Phật tu thành nơi đâu? Làm sao thấy được Phật?  Đức Ngài đáp:

 

Phật sanh từ miệng [chư] Phật

Phật thành từ chúng sanh

Nếu chỉ nhìn một bờ

Chẳng thấy Phật sanh, thành.

 

Phật sanh nơi thanh tịnh

Phật thành nơi ô trược

Nếu chỉ nhìn một bờ

Chẳng thấy Phật sanh, thành.

 

Phật sanh chốn vô sanh

Phật thành chốn sinh diệt

Nếu chỉ nhìn một bờ

Chẳng thấy Phật sanh, thành.

 

Phật sanh chỗ vô đắc

Phật thành chỗ túc duyên

Nếu chỉ nhìn một bờ

Chẳng thấy Phật sanh, thành.

 

Phật sanh tại Niết Bàn

Phật thành tại Lục Đạo

Nếu chỉ nhìn một bờ

Chẳng thấy Phật sanh, thành.

 

Phật sanh ở Đại Bi

Phật thành ở Tứ Khổ

Nếu chỉ nhìn một bờ

Chẳng thấy Phật sanh, thành.

 

Phật sanh xứ Vô [Vi] Pháp

Phật thành xứ vô minh

Nếu chỉ nhìn một bờ

Chẳng thấy Phật sanh, thành.

 

Thấy rõ được hai bờ

Buông bỏ cái chấp niệm

Bờ này hay bờ kia

Tức [khắc] thấy Phật sanh, thành.

Cũng chẳng sanh chẳng thành

Chẳng phi sanh phi thành
Hiểu được tối thắng nghĩa
Đấng Phật Vương Vô Thượng

Tối Thắng Chánh Đẳng Giác
Sẽ hiện ngay trước mặt.

 

Được hỏi như vầy: Tam Giáo là nền tảng giáo lý của Huyền Không Đại Đạo - Bửu Sơn Huỳnh Đạo - Giáo Hội Thiên Trường. Những người theo tôn giáo khác cho rằng đó là kết hợp tạp nhạp. Phái Phật Giáo Nguyên Thủy thì cho rằng ngay cả tư tưởng Phật Giáo Đại Thừa cũng đã là “bị ngoại đạo lũng đoạn, phá hoại chánh pháp”.  Ngài nghĩ sao?  Đức Ngài đáp:

 

Phật Giáo phân tam thừa

Đại Đạo phân tam giáo

Tất cả là phương tiện

Để chuyển pháp độ sanh.

 

Vô Thượng Chánh Đẳng Giác

Đại từ bi vô lượng

Cao, thấp chẳng chấp nê

Thừa, [tôn] giáo chẳng ngăn ngại

Trí, ngu đồng môt bè

Giác, mê đều rải pháp.

 

Phật trụ VÔ [VI] thật tướng

Chuyển pháp khế căn cơ

Dẫn chúng mê từng bước

Rời khỏi chỗ mịt mờ

Tránh khỏi đọa Tam Đồ [khổ]

Sau lần đến Huỳnh cờ

Nghe Phật thuyết thắng pháp.

 

Di Lặc Phật Pháp Vương

Luôn luôn gần thế gian

Chúng sanh không thấy biết

Nay đến kỳ Phật thuyết

Hiếm khi có một lần

Pháp Vương hiện thân Phật

Giữa thế giới loài người

Khai Long Hoa Đại Hội

Chuyển pháp luân cứu thế.

 

Hiếm như hoa Linh Thoại

Nở giữa thế gian tối

Ưu Đàm không thể sánh

Hào pháp chiếu vô biên

Hương pháp trùm vũ trụ

Hiếm khi có một lần

Đấng Phật Vương hiện thế

Xuất nhập vô quái ngại

Mừng cho chúng đương lai.

 

Thích Ca đã từng thuyết

Giáo pháp ví như nước

Rửa sạch mọi cấu uế

Dù nước giếng nước ao

Nước sông hay nước ngòi

Nước khe hay nước suối

Hay là nước biển lớn

Tánh của nước chỉ một

Công dụng là rửa sạch.

 

Nay Phật cũng nói thế

Dầu đến từ nơi nào

Nước đều rửa cấu uế

Nước pháp là như vậy

Dầu đến từ thừa nào

Hay đến từ [tôn] giáo nào

Công năng là giác chúng

Và rửa sạch bợn nhơ

Độ về cõi tịnh thanh

Rồi lần về CỘI ĐẠO

Chứng Vô Thượng Niết Bàn

Tối Thượng Chánh Đẳng Giác.

 

Rốt ráo chẳng còn thừa

Chỉ một CỘI BỒ ĐỀ

Rốt ráo chẳng còn giáo

Chỉ một CỘI CHIẾU MINH.

 

Vô lượng thế giới vào

Vô lượng căn tánh chúng

Vô lượng pháp giáo truyền

Vô lượng pháp môn đắc

Vô lượng thừa xuất nhập

Chỉ một PHÁP ẤN VÔ

Đầy đủ vô lượng nghĩa

Thành tựu vô lượng Phật

Thành tựu vô lượng Tiên

Thành tựu vô lượng Thánh.

Tuy nói Thánh Tiên Phật

Nhưng thật ra chẳng có

Vì sự thật [là] chúng sanh

Tánh ham muốn bất đồng

Nên dụng sức phương tiện

Rửa sạch mọi cấu uế

Cho vô lượng chúng sanh

Thành tựu vô lượng trí

Thành tựu vô lượng hạnh

Thành tựu vô lượng công

Thành tựu vô lượng đức

Thấy được sự thật này [thì sẽ]

Thấy được VÔ PHÁP TƯỚNG

Thấy được TÂM ĐẠI TỪ

Thấy được HẠNH ĐẠI BI

Thấy được TRÍ ĐẠI GIÁC

Thấy được CỘI NIẾT BÀN

Thấy được CHÂN PHÁP GIỚI

Thấy được THƯỢNG ĐẾ TRỜI.

 

Phật cũng đã từng thuyết

Pháp bản lai rỗng lặng

Luôn thay đổi không ngừng

Niệm niệm sanh rồi diệt

Chúng sanh thấy sai khác

Vì hiểu, ngộ sai khác

Đắc quả cũng sai khác.

 

Phật cũng từng chỉ ra

Chưa lúc nào là không

Diễn thuyết nói khổ, không

Vô thường và vô ngã

Phi chơn và phi ngã

Phi đại và phi tiểu

Bản lai bất sanh diệt

Chỉ một tướng VÔ tướng.

 

Phật không nói hai lời

Chỉ dùng một âm thanh

Để ứng hợp tất cả.

Chỉ một thân mà thôi

Thị hiện thành vô số.

Nhập vô lượng nghĩa xứ

Xuất vô lượng nghĩa xứ

Thuyết vô lượng nghĩa xứ

Không có phương tiện nào

Nhất định là phải thế

Không có thừa, giáo nào

Nhất định là phải thế

Không có pháp môn nào

Nhất định là phải thế

Sỡ dĩ như vậy là

Vì THẬT TƯỚNG VÔ TƯỚNG

VÔ TƯỚNG chân thật tướng.

 

Trao Vô Lượng Nghĩa Xứ

Phật phó thác như vầy:

Sanh từ nhà chư Phật

Đến vô lượng chúng sanh

Phát bồ đề tâm điền

Trụ ở nơi sở trụ

Của các vị Bồ Tát.

 

Phật xưa đã nói vậy

Phật nay cũng nói vậy

Vị lai cũng nói vậy

Ba đời không sai khác.

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 9 tháng 8 năm 2023 lúc 22:50 tối, giờ Missouri.


TAM THANH NGỌ TÁI LẠI

 

PHÁP thượng hư không cõi NGỌC TÒA

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO giáo kỳ ba

NHIỆM sâu thế giới Long Hoa Hội

MẦU ĐẠO VÔ VI ĐỘ MỌI NHÀ.

 

[Khoán L: Pháp Bửu Nhiệm Mầu Đạo Vô Vi Độ Mọi Nhà. 

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO = không phải Bửu Sơn Kỳ Hương xưa, mà là một nhánh của Bửu Sơn Kỳ Hương xưa và Đại Đạo Huyền Không nay "đồng hòa lập" theo sắc chỉ của 
Đấng Chí Tôn, ứng vận khai mở THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI KỲ BA vào đầu Thượng Ngươn Thánh Đức (không phải Thiên Khai Huỳnh Đạo khai mở từ đầu thập niên 1960's).

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG (Đại Đạo Huyền Khung) là CAO ĐÀI QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO do chính Đức Chí Tôn Huyền Thiên Thượng Đế giáng đạo và khai giáo trên vùng đất Tây Phương, Nam California, từ năm Đinh Dậu 2017. Sở dĩ được gọi là Quốc Khách Đại Đạo là vì nó là Đạo nhà nhưng được khai mở trên đất khách. Bốn chữ Quốc Khách Đại Đạo đã được mặc khải cho Bửu Sơn Kỳ Hương từ nửa thế kỷ qua.]

 

GIÁC chúng VÔ VI thấm ĐẠO HUỲNH

NGỘ thời thường chuyển địa tâm minh

NHƯ không tịnh độ trường chơn định

LAI ĐÁO KỲ BA CỨU CHÚNG SINH.

 

[Khoán L: Giác Ngộ Như Lai Đáo Kỳ Ba Cứu Chúng Sinh.]

 

NGỌC sắc hư vô đạo nhiệm mầu

HOÀNG tiền định sẵn cả năm châu

THƯỢNG Thiên tam giáo hoà thế giới

ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.

 

[Khoán L: Ngọc Hoàng Thượng Đế Ngự Nam Phương Chấn Đại Cầu.

NGỰ NAM PHƯƠNG = không phải giáng điển độ chúng mà là hóa thân giáng sinh trên đất Việt và trú trên đất Việt. CHẤN = vừa có nghĩa là trấn giữ lại vừa có nghĩa là Thiên Oai của quái Chấn (Lôi thinh của Trời làm tất cả phải run sợ).]

 

TAM Giáo Qui Nguyên Phục Ngũ Chi

THANH SƠN ĐẠO SĨ, MẪU DIÊU TRÌ

NGỌ mùi thân dậu niên tân tạo

TÁI LẠI HÔM NAY QUỐC ĐẠO KỲ.

 

[Khoán thủ: Tam Thanh Ngọ Tái Lại Hôm Nay Quốc Đạo Kỳ. 

TAM THANH = Tam Thanh Ứng Hóa Thiên Tôn, là các vị chiết thân trực tiếp từ Thượng Đế mà thành từ khai thiên lập địa, không phải chúng sinh tiến hóa dần lên. NGỌ
= chiết tự gồm chữ NHÂN NẰM viết phía trên và chữ THẬP viết phía dưới. Như vậy, chữ NGỌ ám chỉ chữ NHÂN THẬP tức ý nói Thầy Nhân Thập. NGỌ TÁI = có nghĩa là Thầy Nhân Thập trở lại. Trong Sấm Trạng có viết câu “Có Thầy Nhân Thập đi về, tả hữu phù trì cây cỏ thành binh”.  QUỐC ĐẠO = vừa có nghĩa là Đạo của người Việt lại vừa có nghĩa là Quốc Khách Đại Đạo.]
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 8 tháng 8 năm 2023 lúc 21:37 tối, giờ Missouri.

   

BÚT LONG THIÊN TAM GIÁO

 

PHÁ sạch mê mù thấy tâm nhu

ĐIỀN khai thế giới lượng quang từ

THIÊN nhân dung vén về chơn rỗng

TỬ XUẤT NƠI NÀY ĐỘ THIỆN TU.

[Khoán L: Phá Điền Thiên Tử Xuất Nơi Này Độ Thiện Tu]

NGỌC bút long châu tại bửu toà

HOÀNG triều thiên đạo mở long hoa

THƯỢNG ngươn tam giáo đồng tâm địa

ĐẾ DIỆU HUYỀN THIÊN CỨU MỌI NHÀ.

 
[Khoán L: Ngọc Hoàng Thượng Đế Diệu Huyền Thiên Cứu Mọi Nhà.]

SƠN tuyết lạnh lùng gởi đạo nhân

BĂNG thông che phủ bấy nhiều tầng

THỦY Liêm hồ động vào chơn tĩnh

KIỆT QUỆ DƯƠNG TRẦN GẶP THÁNH NHÂN.


[Khoán L: Sơn Băng, Thủy Kiệt Quệ, Dương Trần Gặp Thánh Nhân.]
 

HUỲNH quang KIM MẪU địa tâm ta

ĐẠO mới thông linh giác mọi nhà

KHAI mở đất trời hoà tịnh độ

GIÁO NGÔN VÕ TRỤ HỘI LONG HOA.

[Khoán L: Huỳnh Đạo Khai, Giáo Ngôn Võ Trụ Hội Long Hoa.]

Chú Giải:
Khổ thơ đầu tiên có khoán thủ là "Phá Điền Thiên Tử Xuất.  Vậy "Phá Điền Thiên Tử Xuất" muốn nói điều gì?

Chữ này
thì bên trong là chữ Vương bên ngoài là bộ Vi. Nếu phóng lớn chữ Vương cho mỗi nét chạm vào chữ Vi thì sẽ thành chữ Điền . Cho nên, người ta nói "Phá Điền" chính là nói phá chữ này (phá hai nét bên hông) đồng thời cũng chính là nói phá chữ này (phá chữ Vi bên ngoài) và sau khi phá thì chữ này  (chữ Vương) sẽ xuất lộ. Như vậy, với cách vận dụng chiết tự, toàn bộ câu "Phá Điền Thiên Tử Xuất" của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm hàm ý là muốn nói tới chữ này (chữ Quốc).

Chữ Quốc này không giống với chữ Quốc
đa số người sử dụng hiện nay (gồm chữ Ngọc bên trong và chữ Vi bên ngoài).  Nhưng, xưa kia Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu đã từng ứng đối với các quan của nhà Nguyên với câu "Tù nhân xut Vương lai thành Quc" (Chữ Tù lấy chữ Nhân ra (còn lại chữ Vi ) rồi cho chữ Vương  vào thì thành chữ Quốc  .  Từ điển Đặng Quốc Hùng và từ điển Hán Nôm Thiều Chữu, cả Nôm lẫn Hán, có chữ Quốc  này. 

Trong Nam Hải Dị Nhân Liệt Truyện, tương truyền sứ thần Trung Hoa đem một bài thơ ngụ ngôn sang thử nhân tài đất Việt. Bài thơ đó như sau:
“ Lưỡng nhật bình đầu nhật,
Tứ sơn điên đảo sơn,
Lưỡng vương tranh nhất quốc,
Tứ khẩu tung hoành gian.
Tạm dịch là:
Hai "nhật", "Nhật" bằng đầu
Bốn "Sơn", "Sơn" điên đảo
Hai "Vương" tranh một nước
Bốn "Khẩu" dọc ngang chỗ.

Nói ngắn gọn, cả 4 câu trong bài đánh đố này đều là những cách chiết tự khác nhau nhưng cùng ám chỉ chữ Điền. Đặc biệt là trong câu thứ 3 thì nói 2 chữ Vương xếp lên nhau thành chữ Điền.

Ngày xưa các cụ hay dùng cách chiết tự, mượn "những chữ này" nói "chữ khác", để đánh đố nhau, và "cách chơi chữ" của các cụ rất đa dạng. Trạng Trình Nguyễn Bĩnh Khiêm không ngoại lệ. Và  ngược lại, cách nhìn nhận một câu đánh đố nào đó cũng rất đa dạng.  Câu "Phá Điền Thiên Tử Xuất" cũng không ngoại lệ. Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 5 tháng 8 năm 2023 lúc 02:17 khuya giờ Missouri.

  

NIÊN TRƯỜNG VĨNH TẾ CÔNG

 

GIÁO hoá đồng sanh tánh mạng cần

ĐẠO đời dung hiệp lý nguyên nhân

NAM Thiên đón khách Cao Đài vấn

PHƯƠNG pháp TU NHÂN HỌC PHẬT dần.

 

GIÁO mới đồng quê mở chợ chiều

ĐẠO thiền tu đạt pháp Văn Chiêu

CHIẾU dìu từng bước vào Huỳnh Đạo

MINH nguyệt lung linh áng bửu thiều.

 

NGỌC sắc Huyền Thiên chiếu Bửu Toà

THANH Sơn Đạo Sĩ đến Kỳ Ba

TIÊN ông mở cửa vào long mã

TRƯỞNG Giáo Long Hoa tiến Cử Đa.

 

NAM Thành trăng nước Đạo Kỳ Ba

THIÊN Thiệm Bộ Châu đến Ngọc Toà

GIÁO hoá đồng hoà cùng pháp cả

CHÚNG hành Huỳnh Đạo hội Long Hoa.

 

NIÊN niêm cửu phẩm Phật Thiên Đài

TRƯỜNG giáo Hồng Huỳnh đến buổi nay

VĨNH cửu đất trời thiền đạo tái

TẾ Công pháp Phật hoá thành bài.

 

THIỀU quan đồng cảnh Bửu Sơn hồi

CHÍ đức hôm nay mở pháp Tôi

HUỆ mạng thuần chơn hành sớm tối

NĂNG truyền Lục Tổ tới cung ngôi.


 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5483)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4944)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5811)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6659)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6971)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5850)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7254)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6112)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 7013)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9532)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5443)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5921)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4438)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6990)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8900)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 10297)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6167)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7891)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 6044)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6795)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7539)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 10107)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12726)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6875)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7590)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7353)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8727)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7819)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7395)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8520)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8808)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8880)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9945)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10687)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9686)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6323)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9541)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11502)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12771)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 13077)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13151)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 13027)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.