THIÊN THƠ ĐỒ TRẬN THÁNG 2 NĂM 2023

01 Tháng Hai 202310:34 SA(Xem: 7013)Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 19 tháng 2 năm 2023 lúc 00:27 AM. UST.
 

LONG MÃ THIÊN QUÂN HÀ HƯNG QUỐC

 

LONG MÃ THIÊN QUÂN CHỦ ĐẠO TRƯỜNG

Linh thông tam cõi độ mười phương

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO [phải] trình MINH CHIẾU

THIÊN QUỐC HÀ HƯNG [để] thọ giáo chương.

[Hai câu đầu: Ông Thiên Quân chủ của Đạo Trường thông linh được tam giới, đủ sức để độ cả 10 phương. Hai câu sau: chư nhu của Bửu Sơn Huỳnh Đạo phải trình ông Hà Hưng Quốc, thiên danh Thiên Bình Tân Quốc (nói ngắn là Thiên Quốc) hiệu là Minh Chiếu để học giáo chương.]

 

TAM THẬP LỤC THIÊN giáng thể đường

THIÊN TRƯỜNG GIÁO HỘI lộ VẦNG DƯƠNG

Bửu châu đạo phướn TÂY THIÊN ẤN

HẢI HỘI LIÊN KỲ KÝ SẮC nương.

 
[Câu 1: tất cả các cung cõi trong 36 tầng trời đã giáng thế phàm, về nơi thể đường có tên là Giáo Hội Thiên Trường. Câu 2: nơi Giáo Hội Thiên Trường này xuất hiện một Mặt Trời. Câu 3: Mặt Trời đó cầm trong tay Thiên Ấn Lịnh để khai giáo nơi Phương Tây. Câu 4: các Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội xuống thế nương náo nơi Hội Thánh này.]


Cảnh đời tỉnh thức đạo đồng tu

Ngộ tột văn nhu vẹt áng mù

Biển lớn non cao đồng hiệp lữ

Tâm lành huệ phước hóa Văn Thù.

[Câu 1: đúng như nghĩa đen nhưng đồng thời (khi hoán vị các chữ trong câu) cũng ám thị rằng "cảnh tỉnh người Đời lẫn người Đạo hãy nhận thức cơ hội này để đồng tu". Câu 2: Mặt Trời này là bậc Chánh Đẳng Giác (ngộ tột văn nhu) để vẹt áng mây mù cho môn đồ. Câu 3: các khách đạo (lữ) từng ở nơi Non Cao Biển Lớn (đã từng an trú trong những giáo pháp lớn) hãy đồng hiệp về.  Câu 4: Mặt Trời này đủ tâm lành và phước huệ của bậc Đại Trí Thủ (Văn Thù)]

 

Lúa gạo đồng quê ấm chợ chiều

Tu hành cho đặng ước bằng CHIÊU

Nang thơ kinh sách cầu chơn lý

GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG SẮC KÝ [TRẦN] ĐIỀU.

[Câu 1: Hãy sống đời đạm bạc (lúa gạo đồng quê ấm bụng) trong lúc thế giới sắp tan hoang (buổi chợ chiều = sẽ vắng người). Câu 2: Hãy rán tu đi và ước cho được bằng với Đức Ngài Minh Chiếu (Chiêu). Câu 3: Hãy rán cầu học chơn lý huyền thâm (kinh sách, cẩm nang thơ). Câu 4: Thượng Đế Huyền Thiên (Đấng hóa thân xuống thế 3 lần để Giáo Đạo Nam Phương Kỳ Ba này) ký sắc, "lịnh" cho đạo Trần Điều.)]

 

Hành lý mang theo đời đạo hiệu

MAI NÀY SỚM DỰNG ĐƯỢC CỜ NIÊU

SEN TRẮNG tựa nương đường tạo tác

Đạo từng nét tướng gặp Lang Liêu.

[Câu 1: hành lý mang theo đời của Đức Ngài chỉ có cái đạo hiệu. Câu 2: Rồi nền Đại Đạo Quốc Khách sẽ sớm bước ra (dựng cờ niêu). Câu 3: Đoá Sen Trắng này tạm nương nơi hình thể của Giáo Hội để tạo tác từng nét tướng của Đại Đạo. Câu 4: người đạo sớm muộn gì cũng sẽ gặp mặt Lang Liêu (Hoàng Tử Lang Liêu, tức Vua Hùng thứ 7, thụy hiệu Hùng Chiêu Vương Minh Tông Hoàng Đế. Truy phong là Hùng Vương Dương Long Nghĩa Lĩnh Thần Công Dũng Lược Thánh Vương). Trích ntdvn.net:  "
Dân Việt ta rất may mắn, dẫu qua nghìn năm đô hộ mà đến nay chúng ta vẫn còn biết rất rõ hành trạng của một trong những vị Thánh vương vĩ đại nhất từng cai quản dân Nam, đó là Hùng Chiêu Vương, húy Lang Liêu, vị Vua Hùng thứ 7."]

 

BỬU PHÁP CÀN KHÔN điểm đạo căn

Tâm thân thanh bạch lượng quang tần

AN NHIÊN TỊNH ĐỘ NGAY ĐỜI ĐẠO

PHƯỚC BÁU CAO DẦY CẢ ĐỨC ÂN.

[Câu 1: Đức Ngài điểm đạo và giao Bửu Pháp của Càn Khôn cho người có căn phần. Câu 2: Hành theo đó thân tâm sẽ trong và sạch phát ánh sáng vô lượng quang tần. Câu 3: Cứ như vậy mà an nhiên nhập Tịnh Thổ
(Tịnh Độ) ngay giữa thế gian. Câu 4: đó là Thiên Ân của Đức Cả dành cho người có phước báu cao dầy.]

 

HUỆ MẠNG SONG TU hành bát nhã

Chí linh chí giác ngộ thiên phần

Lạt chay dung dưỡng thường hằng sống

Thể dụng chơn hòa đạt pháp thân.


pv-long-ma-thien-quan-p1pv-long-ma-thien-quan-p2pv-long-ma-thien-quan-p3-an 

LÂN MÃ THIÊN QUÂN TRẦN VĂN TÂN

 

LÂNBỬU ngọc phụng long qui

đại SƠN phi mới kịp kỳ

THIÊN Đạo KỲ thời tôi sắc chỉ

QUÂN thần HƯƠNG GIÁO CHỦ TRƯỜNG THI.

[Khoán thủ: :Lân Mã Thiên Quân. Bửu Sơn Kỳ Hương. Giáo Chủ Trường Thi.]

 

ĐẠI HỘI LONG HOA được định hình

THIÊN TRƯỜNG GIÁO HỘI khải tâm minh

CHIẾU [MINH] khai trống lịnh HỒNG QUÂN chính [là]

ĐIỂN pháp QUỐC TÂN đúng lịch trình.


[Khoán thủ: Đại Thiên Chiếu Điển.  Ý 4 câu trên là: Long Hoa Đại Hội đã được định hình. Giáo Hội Thiên Trường hoằng khai Đại Đạo để khai minh cho vạn dân bá tánh.  Đức Ngài Minh Chiếu khai trống lịnh. Đức Ngài chính là linh điển Hồng Quân Thượng Tổ. Điển Pháp THIÊN BÌNH TÂN QUỐC đúng với lịch trình.]
 

THÔNG nguồn Dịch Lý lộ bàn cơ

HIỀN Hữu Đạo Tân Quốc hiệp giờ

ĐẠO cảnh THIÊN ĐÀI KHÔNG TÁNH trụ

RÕ ràng như vậy sự đừng chờ.

 
[Khoán thủ: Thông (Báo) Hiền Đạo Rõ.  Câu 2: ý nói đã đến thời điểm Hữu Hiền, Đạo Tân, và Thiên Quốc phải hiệp lại cho đúng với Cơ Thiên.]
 

Đài văn Bát [Quái] Cửu [Trùng] chiếu [điển] TÒA CHƯƠNG

GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG MỚI RÕ ĐƯỜNG

Bửu Pháp Phật Trời chung hiện tượng

HUỲNH KỲ LẬP VỊ ĐỘ MƯỜI PHƯƠNG.

[Chỉ có TÒA CHƯƠNG GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG mới rõ đường hướng vì có Bát Quái Đài (Bát Tiên vận hành) và Cửu Trùng Đài (Thiên Hoàng) trên Bạch Ngọc Cung chiếu điển. HUỲNH KỲ LẬP VỊ để độ khắp mười phương không riêng tôn giáo nào. Riêng vai trò "Giáo Đạo Nam Phương", Thượng Đế Huyền Khung đã 3 lần hóa thân xuống thế trên đất Nam Việt để chủ trì.]

 

Thống nhứt TÂM KHÔNG định luận bàn

Trống đồng thúc giục cõi CHIÊU an

Đại cầu rung lắc từng tầng mảng

ĐẠO ĐIỂM nguyên căn THỂ NGỌC HOÀNG.

 
[TÂM KHÔNG = ý nói không tư tâm, thương ghét theo trần tình. ĐẠO ĐIỂM NGUYÊN CĂN THỂ NGỌC HOÀNG = điểm đạo cho nguyên căn lần này là thể của Ngọc Hoàng Huyền Khung Thượng Đế.]

pv-lan-ma-thien-quan-p1pv-lan-ma-thien-quan-p2-an

 

QUI MÃ THIÊN QUÂN NGUYỄN HỮU HIỀN

 

QUI Chủ Giáo A Nan điển thời

đề di hóa tới ngày mơi [tương lai]

THIÊN Nam phổ bản Huyền Kim Mẫu

QUÂN Đế bàn cơ khế đạo đời.

[Khoán thủ: Qui Mã Thiên Quân. CHỦ GIÁO A NAN = ngài A Nan Đà, Đệ Nhị Tổ (chủ giáo) của Thích Giáo, tiếp nối Đệ Nhứt Tổ Ca Diếp. HUYỀN KIM MẪU = Tạo Hóa Huyền Thiên Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn.] 

 

THIÊN ĐẠO quy KIỀN(/g) tâm hạnh tánh

GIÁO KỲ long môn cảnh thế gian

VĂN THƠ phụng chỉ NGỌC HOÀNG

BỒ ĐỀ lân cận ĐẠO ĐOÀN MINH HUYÊN.

[Khoán: Thiên Đạo Giáo Kỳ, Văn Thơ Bồ Đề. Qui Kiền, Long Môn Phụng Chỉ Lân Cận. KIỀN = Càn Thiên. KIỀN(g) TÂM HẠNH TÁNH = giữ tâm hạnh tánh.]

 

Chiên HỒNG Lạc tâm thiền SƠN BỬU

Trống QUÂN thường quy trụ KỲ HƯƠNG

Thông MINH ngã giáo THIÊN TRƯỜNG

Khai CHIẾU tịnh pháp âm dương TRUNG HÒA.

[Khoán: Chiên Trống Thông Khai. Hồng Quân Minh Chiếu. Lạc Thường Ngã Tịnh. Tâm Quy Giáo Pháp. Thiền Trụ Thiên Âm.]

 

BẢN(g) Thiên Phong DI ĐÀ thanh tịnh

NGUYÊN căn vào chỗ định LONG HOA

TAM THANH, TAM GIÁO, TAM GIA

GIỚI TRUYỀN ĐẠI ĐẠO TRẦN DÀ QUỐC TÂN.

[Khoán L: Bản Nguyên Tam Giới Truyền Đại Đạo Trần Dà Quốc Tân.  TRẦN DÀ: hai chữ này ở đây không có ý nói tới các tôn giáo thờ Trần Điều (Bửu Sơn-Hòa Hảo) mà là "đạo hiệu mã hóa" của HỘI ĐỒNG TỐI CAO lãnh đạo toàn thể Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội trong kỳ ba này mà Diêu Trì Kim Mẫu tọa Ngôi Chủ Trì Đại Cuộc. QUỐC TÂN = viết tắt của Thiên Bình Tân Quốc. Thiên Bình là cây cân Thiên Bình, pháp khí của Ngọc Đế dùng cân đo công tội của vạn linh (vạn loại thiện ác tất kiến, huyền phạm quảng đại), do đó 4 chữ THIÊN BÌNH TÂN QUỐC ám thị THIÊN LUẬT TỐI CAO hoặc ám chỉ HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ.]

TAM THANH = Tam Thanh Ứng Hóa Thiên Tôn, tức nói các vị Thiên Tôn đã có mặt từ thuở khai mở Vũ (không gian) Trụ (thời gian) chứ không phải là những linh mệnh tiến hóa lên (do tu tập mà đắc quả vị). Tam Thanh Ứng Hóa Thiên Tôn thường được nhân gian phụng thờ là 3 vị giáo chủ Đông Độ, là đệ tử của Đức Hồng Quân Thượng Tổ, gồm Ngươn Thỉ Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn. TAM GIÁO = Phật Đạo, Tiên Đạo, và Thánh Đạo. Chữ "tam giáo" ở đây không mang ý nghĩa là "3 tôn giáo" mà là "3 dòng giáo lý của Đại Đạo" hay "3 con đường lớn". TAM GIA: Nhà Phật, Nhà Tiên, Nhà Thánh.]

 

KỲ qui hiệp căn phần thế giái

HƯƠNG Long Hoa vạn đại đồng tâm

SƠN nhân giác niệm đạo tầm

BỬU linh MINH CHIẾU thậm thâm thường hằng.

[Khoán: Kỳ Hương Sơn Bửu, Quy Hiệp Long Hoa. Nhân Giác Linh Minh, Căn Phần Vạn Đại. Thế Giái Đồng Tâm, Đạo Tầm Thường Hằng.]


pv-qui-ma-thien-quan-p1pv-qui-ma-thien-quan-p2-an 
 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 16 tháng 2 năm 2023 lúc 22:10 PM. UST
.

HIỀN NHƠN LẬP VỊ CỬU TRÙNG ĐÀI

 

HIỀN HỮU thơ đàng đạo vấn vương

Nhơn thiên địa hội CHIẾU MINH đường

Lập thân hành đạo đời giao hưởng

Vị CỬU TRÙNG ĐÀI điểm giáo nương.

 

Máy đạo ngày nay tác tạo nên

THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO BỬU SƠN NỀN

VÔ VI TRỰC CHIẾU hoà tâm tánh

Lượng áng huỳnh quang khế hạo bền.

 

PHẬT VỊ NƠI TÂM: CHÁNH GIÁC ĐÀI

Trời người trung hiệp cảnh Như Lai

Đồng môn tịnh độ QUAN ÂM CÁC

Nhất thể âm dương chứng ĐẠO NGÀI.

 
 

Đàn Giờ Tý, Đêm Giáng Sinh 1999, Đàn tràng Quyền Pháp, Âu Châu. Đàn tràng không trực thuộc Giáo Hội Thiên Trường nhưng vì bài này có những mặc khải liên quan đến Giáo Hội Thiên Trường và cơ Quốc Khách Đại Đạo cũng như có những lời Thánh Huấn nhất quán với GHTT nên xin được phép đăng tải để đạo đồng tham khảo.

Bấm Vào Thanh Để Nghe

 

NGÔI  VỊ TRỜI ban đã sẳn dành
HAI  LẦN GIÁNG THẾ độ quần sanh
GIÁO  minh nhân thế gương THIÊN ĐẠO
CHỦ  dạy con người đức hy sanh
CỨU  ĐỜI HAI BẬN gầy Chơn Pháp
ĐỘ  THẾ BA LẦN dựng Tam Thanh
THIÊN  KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC
TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.

 

[Khoán thủ: Ngôi Hai Giáo Chủ Cứu Độ Thiên Tôn. Khoán ẩn thông điệp: Ngôi Vị Trời Hai Lần Giáng Thế Giáo Thiên Đạo, chủ (đích) Cứu Đời Hai Bận Độ Thế Ba Lần, dựng Thiên Khai Huỳnh Đạo (nơi) Miền Nam Quốc (sẽ là nền) Tôn Giáo Hoàn Cầu Hiệp Vạn Linh.

CỨU ĐỜI HAI BẬN, ĐỘ THẾ BA LẦN = Hai chuyến trần du, ba lần hiện thân độ thế. Bận thứ nhứt hai ngàn năm trước nơi Phương Tây, Chúa Cha hiện thân dưới thế trong nhân thân Ngôi Hai Jesus Christ.  Bận thứ hai nơi Phương Đông, hiện thân dưới thế tất cả là ba lần trên đất nước Việt Nam. Hiện thân lần nhứt trong nhân thân Ngôi Hai Trào Một Giáo Chủ Ngô Minh Chiêu. Hiện thân lần hai trong nhân thân Ngôi Hai Trào Hai Nhị Thiên Giáo Chủ Võ Văn Phẩm. Hiện thân lần ba trong nhân thân Ngôi Hai Trào Tam Hoàng Di Thiên là Đức Thể Nguyên của Giáo Hội Thiên Trường hiện nay.  HAI LẦN GIÁNG THẾ = CỨU ĐỜI HAI BẬN. 

THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC = Thiên Khai Huỳnh Đạo Vô Vi Kỳ Ba hay còn gọi Bửu Sơn Huỳnh Đạo nằm
dưới mái chung nhà Giáo Hội Thiên Trường (Giáo + Hội + Trường của ông Thiên TRỜI lập ra) có gốc cội từ Miền Nam Nước Việt nhưng được khai mở tại Phương Tây trên vùng đất Bảo Châu (Golden State, Nam California, Hoa Kỳ) theo cơ QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO dĩ định bởi Hoàng Thiên.

TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH = Bửu Sơn Huỳnh Đạo Vô Vi Kỳ Ba được khai mở ở Phương Tây để ngày sau hiệp vạn linh Đông-Tây trên khắp thế giới, và theo đó sẽ đương nhiên trở thành một tôn giáo toàn cầu.

                 
Vạn linh đến buổi mạt đời
Hãy mau tỉnh thức kịp thời tìm CHA
CHA TRỜI hằng ngự trong ta
Biết phương tu luyện tìm ra khó gì
Hạ Nguơn nay đã đến kỳ
ƠN TRỜI ban rưới vậy thì hãy mau
QUAY ĐẦU HƯỚNG NỘI luyện trau
Ngày đêm cần mẫn giúp nhau tu hành
Không còn câu chấp đua tranh
Thương yêu đùm bọc em anh một lòng
DỰNG XÂY THẾ ĐẠO ĐẠI ĐỒNG
BẮT ĐẦU TỪ TẠI TRONG LÒNG MỖI CON
Gìn lòng giữ phận sắc son
Tự tu tự ngộ lần mon Thang Trời
Ngày tàn cuộc thế chuyển dời
Con nào biết ĐẠO cùng TRỜI cảm giao
Trong TÂM luôn có TRỜI CAO [ĐÀI]
Ra vô nhứt niệm chẳng xao tấc lòng
Miệt mài tìm CHỦ NHÂN ÔNG
CHÚA CHA HẰNG TẠI BÊN TRONG CỦA MÌNH
Các con khi rõ sự tình
QUY TÂM HƯỚNG NỘI tự mình gặp CHA
Không cần tìm kiếm đâu xa
Khẩn cầu qùy lạy kêu ca ích gì
XƯA VÌ SANH CHÚNG MÊ SI
THẦY LÂM PHÀM ĐỂ THAY ĐI MÊ LẦM
DẠY NGƯỜI QUAY TRỞ VÀO TÂM
Chẳng nên làm trái, hiểu lầm Thánh Kinh
Khiến cho THIÊN ĐẠO hết linh
Chỉ còn thanh sắc tướng hình mà thôi
THẦY HY SINH ĐẶNG PHỤC HỒI
TÂM CƠ BẢN THIỆN MÀ TRỜI BAN CHO
NƠI LÒNG TỪNG MỖI MÔN ĐỒ

[HY SINH + PHỤC HỒI = Phục Sinh. Như vậy Phục Sinh trên Thập Tự Giá có nghĩa là Ngôi Hai Thánh Chúa Jesus Christ HY SINH thân mạng để PHỤC HỒI TÂM CƠ BẢN THIỆN MÀ TRỜI BAN CHO NƠI LÒNG TỪ MỖI MÔN ĐỒ. Trong lúc thọ hình Ngài đã thốt lên "đã xong" (It's finished). "Đã xong" là thuật ngữ của những con buôn thời đó với ý nghĩa là "nợ đã trả xong". Vì thế mà Thánh Tông Đồ Mathew đã viết "chúng ta chẳng trả nợ mà chúng ta đã thiếu, còn ngài (vì chúng ta) đã trả sạch món nợ mà ngài chẳng thiếu".]

ĐẠI THỪA TÂM PHÁP truyền cho tu hành
Trải qua bao cuộc biến sanh

PHÁP MÔN VÔ LẬU trở thành tin suông
Nên chi cứ mãi luông tuồng
LOÀI NGƯỜI QUAY LẠI BƯỚC ĐƯỜNG LẦM XƯA
KHÔNG THÔNG GIÁO LÝ ĐẠI THỪA
CHỈ CÒN QUANH QUẨN TIN BỪA TU MÊ
Nên không còn biết lắng nghe

Lời CHA dạy dỗ tỉ tê nơi lòng
Dù cho [Giáo] Hội lớn, [Giáo] Chúng đông
Giáo Quyền vinh hiển CŨNG KHÔNG BIẾT TRỜI
CÓ TU CŨNG CHỈ BẰNG LỜI
NÊN CHI CHẲNG GẶP ĐƯỢC TRỜI NƠI TÂM
Cứ như vậy cả ngàn năm
Nhân loài vẫn chịu lạc lầm khổ đau
Giáo Đồ chức trọng quyền cao
Giáo Dân vẫn chịu lao đao lạc đường
NHÂN LOÀI VẪN CHỊU NHIỄU NHƯƠNG
HẬN THÙ CHÉM GIẾT VÔ PHƯƠNG GIẢI TRỪ
VÌ TU BẰNG SỰ GIẢ HƯ
NÊN CHẲNG ĐẠT ĐƯỢC CHÂN NHƯ TÁNH TRỜI
Vì vậy trải qua ngàn đời
Giáo Quyền, Giáo Hội cứ thời quang vinh
Thử nhìn trở lại chính mình
Con người vẫn mãi vô minh mê mờ
Vẫn còn cứ mãi ngu ngơ
VẪN CHẲNG BIẾT ĐƯỢC HUYỀN CƠ KIẾP NGƯỜI

NAY ĐÀ ĐẾN LÚC ĐẾN THỜI

LÂM TRẦN TRỞ LẠI CỨU ĐỜI KỲ BA
LẦN NÀY KHÁC TRƯỚC RẤT XA
QUA LẰN THIÊN ĐIỂN MÀ TA LÂM PHÀM
Độ từng sanh chúng nơi TÂM
Con nào cố gắng chí chăm nơi lòng
Tiếp được THIÊN ĐIỂN vào trong
Thì TRỜI ỨNG HÓA giải thông LÝ HUYỀN
ĐỂ CON KHẢI NGỘ TÁNH THIÊN
CHUYỂN PHÀM VI THÁNH NÊN TIÊN, PHẬT, TRỜI
CÓ NGÀY CHUYỂN ĐƯỢC TÁNH NGƯỜI
CÓ NGÀY KIẾN TẠO ĐƯỢC THỜI HOÀNG KIM
Nước Trời chẳng phải đi tìm
Nơi Nhà Thờ Lớn nơi Kim Điện nào
Chúng Sanh khi biết tu CAO
Biết vào TÂM NỘI luyện trau TÁNH TRỜI
Mỗi người hóa chuyển Tánh Đời
Nhà nhà thức tỉnh, người người thiện tâm
Tức thì THIÊN QUỐC giáng lâm
Ngay miền trần thế há tầm đâu xa

NAY TRONG NGƯƠN HỘI KỲ BA

LÂM PHÀM TRỞ LẠI CHÍNH TA LÀ THẦY
CON NÊN HIỂU MẤY LỜI NÀY
VÌ ĐỜI RA SỨC THEO THẦY LẬP CÔNG
CHỜ NGÀY ĐÁO HỘI HOA LONG
VÌ THẦY MỞ ĐẠO NGUYỆN XONG CON VỀ.

  

 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 06 tháng 2 năm 2023 lúc 10:48 AM. UST.


LONG HOA MỞ BỘ ĐẦU

 

Chiên Hồng Lạc bồ đề hiện tướng

Từ Hà Tiên thẳng hướng Tây Ninh

Đất đai thuỷ hoả lượng tình

Tương dưa rau củ tâm sinh an lành.

 

GIAO Hồng Lạc thiên phần Tam Bửu

ĐIỂM huỳnh quang thường trụ Tuyến Tùng

TÂM KHÔNG thiết lập Cửu Trùng

LINH thông trời đất trung dung đạo đời.

[Khoán thủ: Giao Điểm Tâm Linh.]

 

TÂN Thế Giới muôn nơi vạn vật

HIỆP hồng tâm ĐỨC PHẬT DI ĐÀ

CAO ĐÀI mở HỘI LONG HOA

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO đồng hoà bộ châu.

[Khoán thủ: Tân Hiệp Cao Bửu.  BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO = là nền đạo hòa lập hai phái Bửu Sơn + Cao Đài theo lệnh Thiên Thượng trong cơ Thiên Khai Huỳnh Đạo Kỳ Ba Vô Vi, nối dài Thiên Khai Huỳnh Đạo xưa (khai lập  1960s). Bửu Sơn Huỳnh Đạo là một chi đạo tại hải ngoại trực thuộc Giáo Hội Thiên Trường.]

 

TRÌNH Thiên Thượng bộ đầu khai triển

LỊNH HUYỀN THIÊN ứng hiện dương âm

LIÊN HOA CỬU PHẨM thậm thâm

SƠN đài cao tột thông tâm Cửu Trùng.


[Khoán thủ: Trình Lịnh Liên Sơn.  LIÊN SƠN = tên mã hóa ám chỉ Tam Giáo Thánh Tòa. SƠN LIÊN = hiệu của Đức Ngài. HUYỀN THIÊN = Huyền Thiên Thượng Đế cũng là Huyền Khung Thượng Đế.]
 

Đồng Sông Cửu THIÊN LONG BÁT BỘ

Lúa vào bồ kim cổ điển quang

Ao sen báu định Nê Hoàn

Như lai tự tánh hoàn toàn phật nhân.

 

Đường tu hạnh đạo tâm dung dưỡng

Sống thuần lương vô lượng từ quang

Lưng ngay thẳng đứng vững vàng

Toạ thiền tam bửu linh đan hoàn toàn.

 

Chiều xuống núi Hoàng San Ba Chúc

Mục đồng ngân cửu túc Trà Lơn

Nội truyền tâm pháp âm dương

Long thăng hổ giáng định đường thiên tôn.

 

ĐÀI BÁT QUÁI tương đồng ngoại nội

Luyện từng phần đừng vội núng nao

Thiên môn mở cảm ứng vào

Châu đan xuất hiện công lao đáp đền.

 

THIÊN TRƯỜNG điển bề trên giáng xuống

GIÁO KỲ BA đồng lượng CHIẾU MINH

Hội qui thiên địa nhân sinh

SƠN LIÊN phục lịnh [khai mở] Bình Huỳnh Tây Đông.

[THIÊN TRƯỜNG = Giáo Hội Thiên Trường. SƠN LIÊN = hiệu của Đức Ngài Ngôi Hai Trào Tam.]

 

Đồng lúa chín Tiên Rồng Âu Lạc

Gốc mười ba CHÚA PHẬT BỬU TÒA

CAO TIÊN hiện cảnh TRẦN DÀ

ĐÀI THIÊN HIỆP nhất Ta Bà hôm nay.


[TRẦN DÀ là một tên khác (mã hóa) của tổ chức Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội. Thiên Thượng khai mở Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội vào ngày 15 tháng 8 năm Canh Tý, giao điểm mở đầu Thượng Ngươn Thánh Đức.]
 

Khải lịnh điển hoằng khai cung cõi

Định thiên thơ mới gội tâm thân

MINH HOÀNG xuất hiện từng phần

Chiếu quang linh tử lưỡng tần MẸ CHA.

 

LONG HOA HỘI BỬU [SƠN] HÒA [HẢO] CAO [ĐÀI] ĐẠI [ĐẠO]

Mở kỳ ba BÁT QUÁI ĐỒ THIÊN

Bộ Châu Tứ đại SƠN LIÊN

Đầu CAO ĐÀI nối hậu biên THIÊN TRƯỜNG.Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 29 tháng 1 năm 2023 lúc 13:08 PM. UST (Ngày Vía Ngọc Hoàng Thượng Đế 9/9 Quý Mão).

NHỨT NGUYÊN CHƠN ĐẠO THỂ

NHỨT
pháp thơ trung gởi đại đồng

NGUYÊN thần đạo cảnh cổng HUYỀN KHÔNG
CHƠN nhơn giáng thể thường hằng sống
ĐẠO điểm hôm nay đón đạo đồng.
 
THẬP NHỊ THỜI QUÂN tông phái rộng

Tam Thanh Minh Chiếu cộng đồng nguyên
A DI ĐÀ PHẬT thường thời niệm
MÃ Á NHƯ LAI tuệ nhứt thông.

[THẬP NHỊ THỜI QUÂN = Chưởng quản 12 thời thần, đã từng xuống thế trở thành 12 vị Thánh Tông Đồ của Ngôi Hai Jesus Tây Phương Giáo Chủ Ki Tô hai ngàn năm trước. Cao Đài Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ cũng có hàng giáo phẩm Thập Nhị Thời Quân. Phật Thầy Bửu Sơn cũng có Thập Nhị Hiền Thủ. MÃ Á = NGỌ = NGỰA.  Chữ NGỌ 午 chiết tự thành chữ NHÂN (nhân nằm) phía trên và chữ THẬP phía dưới, do đó chữ MÃ Á = NHÂN THẬP = ám chỉ THẦY NHÂN THẬP hay THẬP TỰ CÔNG trong câu sấm Trạng "Có Thầy Nhân Thập đi về, tả hữu phù trì cây cỏ thành binh". MÃ Á NHƯ LAI = Thập Tự Công Như Lai.] 

Cửu Trùng xoay chuyển rộng Đông Tây

Bát Quái Càn không vậy MẮT THẦY 
Kỉnh CHÚA PHẬT NHƠN đồng tâm thấy
VÔ VI CHƠN PHÁP tướng Như Lai.

[BÁT QUÁI CÀN KHÔNG = Quái/quẻ CÀN (Thiên) trong Tiên Thiên Bát Quái Đồ. MẮT THẦY = Thiên Nhãn = Thiên Nhãn mà Cao Đài Đại Đạo thờ kính.]

HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO động Đông Tây

Pháp PHẬT CHÚA THIÊN đã đủ đầy
PHỔ ĐỘ KỲ BA nay lập khởi
LIÊN KỲ HẢI HỘI nối liền dây.

[LIÊN KỲ HẢI HỘI = Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội do Thiên Thượng khai mở ngày 15 tháng 8 năm Canh Tí trong ngày Hội Yến Diêu Trì. Gồm tất cả Phật Thánh Tiên vô hình và hữu hình chịu trách nhiệm hoằng hóa Tân Pháp và Tân Luật, tiến hành thi tuyển sĩ nhu tài đức để lập đời Tân Dân Thánh Đức, dưới sự chỉ đạo tối cao của MẸ Diêu Trì Kim Mẫu và dưới quyền điều động của Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc Vương Phật. TRẦN DÀ là một tên khác (mã hóa) của tổ chức Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội.  Hai câu cuối của đoạn trên nên hiểu là: Nay lập khởi Liên Kỳ Hải Hội nối liền dây với Tam Kỳ Phổ Độ đã qua.] 

 
Cửu Cung khai chiếu bổi đầu niên
Quý Mão mới ban chánh pháp truyền
ĐẠI ĐẠO VÔ VI miền QUỐC KHÁCH
THIÊN TRƯỜNG GIÁO HỘI luật niêm biên.

[THIÊN TRƯỜNG GIÁO HỘI = là một mái nhà chung của tất cả tôn giáo trong cơ kỳ QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO.  Giáo Hội Thiên Trường gồm Hội Thánh Vô Vi (cộng đồng Phật Thánh Tiên trong vô hình) và Hội Thánh Hữu Hình (toàn thể môn đồ bất kể nguồn gốc tôn giáo) phối hợp hoạt động.]

CHIẾU TRUNG cảnh sắc TẮC CƯ SANG
MINH quý NGÔ ÔNG mở giảng đàn
HẬU ĐỨC MẪN DƯ THỪA mới giáng
KỲ MINH tương dự bản hườn GIANG [HÀ].

[NGÔ ÔNG CHIẾU MINH = Đức Ngài Ngô Minh Chiêu, Ngôi Hai Trào Một, Cao Đài Chiếu Minh. TRUNG = Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung của Cao Đài Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. TẮC = Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc của Cao Đài Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.  CƯ = Đức Thượng Phẩm Cao Huỳnh Cư của Cao Đài Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. SANG = Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang của Cao Đài Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. HẬU = Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu, một vị trong Thập Nhị Thời Quân của Cao Đài Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. ĐỨC = Hiến Pháp Trương Hữu Đức, một vị trong Thập Nhị Thời Quân của Cao Đài Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.]

ĐẠO lành phổ hóa buổi hôm nay
TỪ PHỤ THIÊN OAI giáng thế này
HIỀN Triết thực hành cơ giáo mở
ĐẠO đồng tu hạnh pháp Như Lai.

CUNG nghinh THÁNH ĐỨC TÂN DÂN ngày
NGAI Cửu Trùng Đài buổi đạo khai
TAM Thập Lục Thiên miền thất đại
GIÁO truyền QUỐC KHÁCH [ĐẠI] ĐẠO hoằng khai.

pv-nhat-nguyen-chon-dao-the-p1pv-nhat-nguyen-chon-dao-the-p2pv-chon-the-kim-minh-chau-p2-an

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 29 tháng 1 năm 2023 lúc 17:29 PM. UST (Ngày Vía Ngọc Hoàng Thượng Đế 9/9 Quý Mão).

CHƠN THỂ KIM MINH CHÂU

CHƠN hồng điển chiếu đài Trùng Cửu
THỂ vạn linh thất bửu Phật ban
KIM SƠN hiện thế.  Đạo đàng
MINH châu địa huyệt Cái Ngang cảnh đồng.

TRỐNG LẠC LONG câu thông trời đất
ĐIỂM Huỳnh Hồng CHÚA PHẬT HIỆN THÂN
LONG lân qui phụng hoàn thần
HOA THIÊN ĐẠO MỚI hoàn toàn âm dương.

BÚT pháp mở tâm đường lượng tử
ĐẠO TRỜI giao phận sự nguyên nhân
GIÁO văn lộ cảnh từng phần
GIẢI căn hiền sĩ tâm thân PHẬT NGÀI.

HIỆN qui thế HOẰNG KHAI ĐẠO PHÁP
LẠC LONG QUÂN lưỡng hạp quần sanh
BẠCH Phụng mở cổng Trường Thành
KỲ Lân rực lửa biên danh Nam Thành.

[Khoán: Hiện Lạc Bạch Kỳ. Lạc = Di Lạc.  Bạch Kỳ = Bạch Dương Kỳ, thời kỳ của Di Lạc Phật Vương hoằng hóa, là thời này. Còn Thanh Dương Kỳ là thời kỳ Phật Nhiên Đăng hoằng hóa và Hồng Dương Kỳ là thời kỳ Phật Thích Ca hoằng hóa, hai thời kỳ này đã mãn nhiệm.]


pv-chon-the-kim-minh-chau-p1pv-chon-the-kim-minh-chau-p2-anKHUYÊN RĂN NGƯỜI ĐỜI

Đợi khi THIÊN ẤN xuất binh

Van xin [thì] đã muộn thọ hình khó thay

Thương ĐỜI năn nỉ vắn dài

ĐỜI đâu có đoái PHẬT NGÀI thiết tha

Đau lòng CON chẳng nhận CHA

Quay lưng bỏ MẸ trẻ già vô ân

Chẳng theo THẦY học tu thân

[Tới chừng] LẬP TOÀ THIÊN NHÃN xử phân [mới] hãi hùng

Xử cho ĐỜI phải phục tùng

Xử cho ĐẠO biết HUYỀN KHUNG vậy mà

Xưa kia TRỜI ngự THIÊN TOÀ

Hôm nay TRỜI xuống Ta Bà bớ dân

TRỜI đâu xa lánh thế trần

Sao dân chẳng tưởng THIÊN ÂN cuối kỳ?!!!

(Huynh Trưởng chấp bút ngày 11.1.2023) 


KHUYÊN RĂN NGƯỜI ĐẠO


Đã tu thì phải tu khôn

Khôn là phải rõ mình chôn nơi nào

Chôn nơi địa phủ âm tào

Hay chôn thiên giới ra vào Bạch Cung

Tu thì chớ có loạn lung

Đem chùa ra bán đem thùng chứa ngân

Tu thì chớ ỷ xa gần

Rằng ta cạnh Phật ra ma không dè

Tu thì chớ để quỷ kè

Miệng buôn pháp Phật bụng che cửa chùa

Tu thì chớ nghĩ ta vua

Ngày sau vua chết xác lùa cá ăn

Tu thì chớ có dữ dằn

Dằn dao dằn chén dằn tâm không thình

Tu sao chỉ biết có mình

Mình tiền mình lợi mình tình mình danh

Tu thì chớ có động manh

Manh [mù] sao dám khoác [lác] dám tranh làm thầy

Tu đừng nói cối nói chày

Nói xiên nói xốc nói mày nói tao

Tu thì chớ có tào lao

Ợ ngáp lúc lắc nhượm màu dị mê

Tu thì phải học chữ tề [thân]

Tu chi mà miệng nói trề đều cay [độc]

Tu thì phải sữa từng ngày

Có đâu chỉ thấy lỗi mày tao không

Tu thì phải rán lập công

Bòn từ chút phước từ nong được đầy

Tu sao ác nghiệp thêm dầy?

Nghiệp thân ý miệng mỗi ngày mỗi thêm

Tu sao chẳng đẹp chẳng êm?

Mắt dao mặt gỗ lưỡi thêm mắm mùi

Tu thì phải rán lau chùi

Chùi tâm cho sạch cái mùi tanh hôi

Tu thì phải biết Thầy tôi

Thượng trên hạ dưới đồng ngôi sao cà?!

Tu thì phải học vị tha

Bao trên bọc dưới một nhà đồng môn

Tu sao mãi tính dại khôn?

Coi chừng khôn chết dại tồn ngày sau

Tu thì chớ luận thấp cao

Thấp cao chỉ có Thiên Tào định phân

Tu sao cho được duyên phần

Kề bên Thánh Chúa luôn gần Thầy Cha

Tu sao cửu phẩm liên tòa

Trạm tên lại được Di Đà phong danh

Tu cho thật thánh thật lành

Thân tuy giữa chợ mà thành Phật Tiên

Tu cho đúng chánh đúng hiền

Bồ đề cây giống nhãn tiền trỗ hoa

Tu sao cho được Phật Đà

Khen là giác tử con ta đã thành

Tu mà bám mãi lợi danh

Tình tiền vọng tưởng không đành bỏ buông

Tu gì như kẻ hát tuồng

Chỗ đông [người thì] như Phật vắng người [thì] buông lung

Tu gì múa máy lung tung

Lúc tà lúc chánh lúc thùng lúc keng

Tu thì chẳng thấy sang hèn

Cao sang chẳng nịnh thấp hèn chẳng khinh

Tu thì vô niệm đinh ninh

Để cho trí sáng trong mình chiếu ra

Tu thì phải sa ma tha

Quán cho thấu suốt ma ha nhiệm mầu

Tu sao mở được bộ đầu

Để cho chơn thể tắm bầu thuỷ linh

Tu sao đoạt được thiên kinh

Vô hình vô tự vô thinh mới tài

Tu thì chớ ỷ mình hay

Ngựa chạy thua thắng đường dài mới xong

Tu thì phải nhún [nhường] trong lòng

Phải khiêm [tốn] ngoài mặt phải phòng người cao [minh trước mặt]

Trần gian chẳng thiếu anh hào

Sĩ nhu phải rõ chớ [khoe] cao miệng mồm

Tu thì phải rán sớm hôm

Đọc kinh niệm Phật tâm ôm đại đồng

Thiền tịnh chay lạt cho xong

Chay tâm chay tánh chay lòng khẩu chay

Vài câu cho rõ ý Ngài

Để sau hối hận dài dài vì không.

(Huynh Trưởng chấp bút ngày 2.2.2023)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5483)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4944)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5811)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 5045)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6659)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6971)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5850)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7254)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6112)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9532)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5443)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5921)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4438)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6990)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8900)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 10297)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6167)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7891)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 6044)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6795)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7541)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 10107)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12726)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6875)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7590)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7353)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8727)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7819)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7395)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8520)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8808)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8880)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9945)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10687)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9686)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6323)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9541)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11502)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12771)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 13077)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13151)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 13027)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.