THIÊN THƠ THÁNG 4 NĂM 2018

01 Tháng Tư 201812:00 SA(Xem: 46176)
   
  

Tinh Hoa Hiệp Thiên_G tại VN nhận thông điệp và chuyển đến Lão Hà ngày 1 tháng 4 năm 2018 lúc 16:13 P.M..    

 

ĐỒ NHIÊN MINH KHÔNG

“Nhơn nhơn thăng quang Minh Thiên Chiếu

Thuận địa thời Mậu Giáp Linh Tiêu [Điện]

Thiên Can lục tứ lai hộ pháp

Liên Mẫu qui nhập hiện ẩn Diêu [Cung].
 
Trận Ngũ [Hành] biến hoá thâu thành lấp

Biển vạn vạn biến năng phương pháp

Phi đáo dạng tâm hạ nhơn di

Tự tùng tùng xuất truyền lưu khắp.
   
Tử Tôn truyền, Ngã, chỉnh tề ghi [Tôn Tử]

Khai nhiên trùng kiến danh hiệp nghị

Chánh pháp như đồ ẩn thân hành

Tạo sanh sanh tạo Hư Vô Khí.
  
Cao Chơn phong phụng cao thanh [Chơn Võ]

Hoà khí âm dương hiệp phối thành

Bổn phong nhị khí vô thiên khí

Chấn phò sơn nhạc Túc Tịnh Thiên.
 
Hư không vô lượng vạn linh khí

Tự tự đương tôn bổn thuyết nghi

Tứ trụ tam quang Cấn Tốn Kiền

Tam cửu bát thời khâm y y.
  
Nhị dạng lưu hạ hà xứ hiện

Phương tứ Kim [Khuyết] Huỳnh, Kim bổn Thiên [Kim Bổn Kim = Thiên Kim ]  

Hậu hậu viện thành toàn nhơn dụng

Khán lai tài xuất Lão Nương quyền. [Nhị Nương Diêu Trì = Cẩm Phú Tiên Tử]
  
Dạng dạng tùng đoạn hoa Mộc dụng

Toan điềm thông phỉ khứ khứ phùng

Vân phong khởi  bất long hữu võ

Thế nhơn nhơn thế đạo hành chung.
  
Thông tâm chiếu mạng Hoàng Ân độ

Đạo chiếu thông tâm cấp tảo đồ

Tân đời trần cảnh tầm đạo chánh

Sơ khai nhứt đạo sanh căn vô.
 

Phát tầng sóng toán tài linh tánh

Giới thượng thiên đại vĩnh trường sanh

Thức mê mê thức tục nhơn định

Tỉnh ngộ trở về tiên đắc thành.

 

Nhất bổn chi hồi nhơn nhơn kỉnh

Bát địa vô căn Nhứt Đạo minh

Vận hành chỉ giáo đời Ngươn Hạ

Vô vi Càn Võ tuế tuế bình. [Càn Thiên Chấn Võ]

 

Thiên Quốc nhơn hạ gian niên toạ

Điển hội phong niên đắc thái hoà

Hồng [Liên] tâm đàn Mậu y Bạch chỉ

Đúng căn đúng mệnh chiếu hiển đa.

  

Mộc hồi kỳ nhựt tam lục kỵ

Cơ thiên Bạch chỉ xứ xứ kỳ [Bạch chỉ = sắc chỉ Bạch Ngọc Cung]

Đạo Thiên niên Lão ngã hữu biến

Lão hạ truyền thông cơ ngũ y.

 

Tái bổn hạ màn phương phương chuyển

Thánh nhân mạch vị diệu đủ huyền

Không xen thông phổ thiên thần nhãn

Từ trường tâm ký tựu nhãn tiền.

  

Nghìn năm xoay chuyển thâu lại hản

Trăm năm bảo hựu Lão hiệp sang

Ngũ căn sanh phát hườn lại một

Chơn thể ẩn thân đạo hành tàng.

 

Tâm nhứt vận chuyển cầu tích cảm

Thông não linh truyền cốt thể tâm

Càn Khôn vận chuyển làm mây gió

Nhứt tầng vi đại Thỉ Ngươn phàm.

 

Hoa Kỳ tương bất đồ ý rõ

Thiên địa địa thiên báo phản dò

Không phân không phiếm điền ý tưởng

Điển phủ từ ân chi hiện hò.

 

Mẫu phát bút linh thần khai phướng

Trục quay xoay điển kiến trùng tương

Ngũ châu tứ bộ thành trường cổ

Lão hoá sanh ra xuyên tái nương.

 

Tâm không động liệu tài khứ lộ

Đạo quang thiên ẩn dạng ngao cò

Đâu cá nhãn thân phiên lai dã

Bổn lai trào lý diệu pháp đồ.

 
 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_G tại VN nhận thông điệp và chuyển đến Lão Hà ngày 2 tháng 4 năm 2018 lúc 6:59 A.M..

 

KẾT BÀN VÔ CỰC
“Kết bàn trời đất hiện dưới trên
Mịt mù trời đất không vật nền
Hà khí thai phù Ngươn Thỉ hoá
Trời đầu thông đất khí thanh trên.

Thanh dương hoà nhựt âm thanh hoá
Mặt nguyệt phân ra đêm ngày hạ
Chỉ tỉnh não trường trận mê hồn
Đàn khai cơ điểm tùng chủ toà.

Lập tự môn giáo linh căn thế
Chín hai ức tàng [linh] cho hết về
Cửu Diệu chư linh nghị độ thâu
Hải đảo bồng cung động phủ đề.

Nhiên tâm trào đởm Lão Quân khấu
Cứu độ linh căn thiết lập cầu
Bôn ba hai ức coi bổn tánh
Tàng linh lại nhiễm lịnh phụng thâu.

Lập khai hai hội căn chơn tánh
Long Huê bốn ức thiên nhơn thánh
Chơn giả khó phân mấy báu còn
Giáng cơ biểu tốc tự hiện thành.”

  

 
 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_G tại VN nhận thông điệp và gởi tới Lão Bà ngày 3 tháng 4 năm 2018 lúc 9:13A.M..

 

SỰ THIÊN ÂN

“Càn Khôn khai, Quốc dựng Ngọ Môn

Xây thành kim khối hạ phen tuồng

Trời Âu thay đổi gió xoay hướng

Thông bạch đài tiên: cuộc tẩy hồng. [cuộc tẩy hồng = cuộc tẩy rửa trần hồng]

 

Kim Huyền di hoá ngoạt nghi lượng

Nghị túc nương nương hạ chiếu tường

Phong đoan ngũ đai Kiền lộ [Kiền = Càn = Thiên]

Líu líu hò sang phúc kỳ trường.

 

Niên lai kim ý như phùng ngộ

Bất bất tân phùng hảo qui mô

Hoán kỳ lịch hiến hanh thông đáo

Kim Nhứt tác đề lộng tam hồ.

 

Tiên bình khứ hạ ban chiêu hạo

Giai hoá liệu vi tâm hoài bảo

Công công Thái Quốc xuất đề môn

Sự đáo Hà Kim lý thiên hào.

 

Định khâm kỳ cẩn đào xuân động

Kết lợi phụng công tác sự tòng

Định môn hiệp nhứt Thiên sanh tự

Liển liển Canh qui đáo đáo công."

 
 
 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp và gởi đến Lão Hà ngày 10 tháng 4 năm 2018 lúc 10:13 A.M..

 

LỤC THÔNG TAM ẤN

Lục diện càn khôn đã chứng minh

Thông thiên điện tổng chuyển hành tinh

Tam hoàn thất đại từ trường tĩnh

Ấn định năm trăm đạt đạo sinh

Thiên đại kỹ nguyên hình điện tính

Đảo vòng tam giới thất cầu tinh

Chiều âm quả đất hành tinh lịnh

Điện dương tương hội đại cầu tinh.”

  
 
     

Tinh Hoa Hiệp Thiên_G tại VN nhận thông điệp và gởi tới Lão Hà ngày 12 tháng 4 năm 2018 lúc 6:35 A.M..

  

ÁNH TỪ QUANG

“Hồi luận thiên quang trải phong thần

Sắc màu rực đổi chiếu rọi thân

Điển thiên Trời chiếu minh lộ chỉ

Chiếu diệu tương đồng dấu ấn lần.

 

Đông Môn thịnh diệu Hưng yên ký

Lời tựa từ quang nhựt thiền kỳ

Minh thệ Long Phụng xoè đôi cánh

Chờ sự kim giai môn khai dĩ.

 

Khâm thủ đa phương phước duyên lành

Sứ mạng ra đời kỳ pháp chánh

Hiệp bầu duyên hạnh kỳ nhiệm tới

An khương cờ dựng độ chúng sanh.”
 
 
 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp từ Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 13 tháng 4 năm 2018 lúc 16:12 P.M..

 

CHUYỂN ĐỔI CÀN KHÔN
Chuyển đến Đại Tiên điện sóng này
Đổi chiều võ đất hoán tầng mây
Càn cung khai điện tam hoàn diện
Khôn Bắc đảo chiều hiện trạch quay
Đông động hành tinh thành Kim Điện
Hoàn thành cửa Bắc hiệp chơn mây
Năm trăm ánh sáng liền diện kiến
Đạo phát Thiên Khai hiện Phật Thầy.”

 
  

GIỜ ĐẠO ĐÃ ĐIỂM
Giờ ni trở gót đạo huyền linh
Đạo pháp Tây Sơn sấm Trạng Trình
Đã nói bao năm tầm chơn tịnh
Điểm qua thấy rõ Đạo khai minh
Tam Thanh, Thất Đẩu cầu tinh định
Điền trạch Đông bình Bắc Đẩu sinh
Thiên đại Đông môn cung hiệp chính
Pháp đài định ngọc đóa hoa linh.”

 

 

ĐÀN KHAI CHÁNH GIÁO
Đàn pháp hôm nay giáo hội trường
Khai tâm ấn chứng hiệp muôn phương
Chánh tâm dựng lập đài thiên phướng
Giáo đạo Tây phương chỉ đúng đường
Tu tịnh điển thiên vô kiếp lượng
Hành trì tâm đạo rõ tình thương
Chơn truyền bát nhã căn cao thượng
Đạo pháp năm trăm hiện giáo đường.”
 

 

KHẢI TRẬN LONG CUNG
Khải đàn điểm pháp đạo Tây Phương
Trận đại hồng chung hiệp đại đường
Long trượng trao tay cùng đại phướng
Cung loan Đạo Mẫu tiếp Minh Vương
Giang sơn lộ góc trời long trượng
Châu ngọc xuất cung rõ đạo đường
Hồng tỷ hiệp bàn cùng huynh trưởng
Bửu đài hòa lập đúng tâm hương.”


  

KHÔNG GIAN CHẠM ĐẤT
Không chiến thất tinh nối địa miền
Gian trần chịu cảnh họa cầu thiên
Chạm gần xích đạo hoành tâm biển
Đất động liên châu đão nối liền.

Đã nói trước trần gian xáo trộn
Nay đến ngày chuyển đảo càn khôn
Vận hành thông tam địa kết thuyền
Hình tam giác bắt đầu hiệu lực.

Đường xích đạo đến hồi rung lắc
Trục địa tâm vận chuyển từ trường
Quay tròn kinh tuyến vĩ tâm
Đi qua bán đảo xuyên tâm địa cầu.

Giờ trái đất đã dần thay đổi
Tính đường đi thiên thạch hình cung
Nửa vòng trái đất không gian
Đường cong tiến đến địa trung bán cầu.

Ngay tâm chấn giữa vùng Đông Bắc
Tính trục nghiêng tung độ bằng không
Xuyên tâm địa tĩnh tâm cầu
Bắc ngang kinh tuyến địa đồ chuyển giao.”

 

BỬU NGỌC LOAN TRUYỀN
Bửu pháp trao tay giờ chỉ định
Ngọc hoàn Chơn Pháp cứu quần sinh
Loan tin nhân loại mừng pháp tĩnh
Truyền tới muôn loài hiệp thất tinh
Thống nhất năm trăm hành pháp lịnh
Hội đoàn hải ngoại lập đài linh
Dựng xây cửu thất thập tâm kính
Khởi dựng từ nay hội điện minh.”

 
 
 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp từ Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 14 tháng 4 năm 2018 lúc 16:47 P.M.

 

CHIẾU TÂM THƯ PHÁP

Chiếu điển linh quang xuống địa hoàn

Tâm lành nam đạo đấng cung loan

Thư đồ trọn hạnh tầm chơn bửu

Pháp tướng vô vi pháp tướng còn

Bửu ấn ngọc chơn còn tái bổn

Hồng chi mai lượng đặng lòng son

Tầm chơn đạo cả thiên non mới

Đạo giáo năm trăm hội giáo đoàn.”

 

 

CHUẨN GIÁO HỘI ĐOÀN

Chuẩn tấu lời trình pháp bửu đây

Giáo tông nội ngoại cùng cung Thầy

Hội trường thiên ấn đài Trùng Cửu

Đoàn đạo Ngọc Đài chuẩn giáo Tây

Năm ức kiếp thời lai sấm Trạng

Ngọc đài Thiên Huyền diệu bên Thầy

Phủ đình tòa lịnh chơn Trời định

Kiến tạo Ngọc Cung khởi dựng xây.”

 

ĐIỂM ĐẠO HOA ĐẠI

Điểm sáng điện linh hiện Tổ Dình

Đạo trời soi lối tiếp quần sinh

Hoa Kỳ bừng sáng chơn tâm định

Đại Đạo thiên ân đấng chí linh

Chánh giác chơn tâm hoàn bổn đạo

Chơn truyền chánh pháp hiệp từ ninh

Liên thuyền bửu ấn cùng thiên ấn

Trọn tánh chơn như cứu chúng sinh.”

 

 

CHƠN LÝ ĐẠO TRƯỜNG

Chơn tâm thiên điển hồi qui cũ

đạo năm trăm chuyển hóa sinh

Đạo giáo tổ tông nhiều kiếp ức

Trường Thiên ấn chứng chuyển chơn minh

Khai tâm linh giác hoàn chơn tính

Tâm pháp vô vi bát nhã sinh

Đạo điểm điển thiên còn tảo tính

Cả nền giáo cổ tự nhiên trình.”

 

 

TRUYỀN THÔNG BÁO ĐẠO

Truyền tâm ấn chứng đã hai năm

Kiếp trước chuyên tu định pháp tâm

Thông tuyến não đồ hồi bổn thể

Hoa sinh tám nhánh hiệp minh tâm

Báo về chơn thể hồi tâm định

Pháp giáo Thiên Tân rõ đạo tầm

Đạo mở lần ni tân sóng điện

Hội trường thiên kết vạn qui tâm.”

 

 

KHỞI DỰNG TỔ ĐÌNH

Khởi tâm Thượng Thánh với sơn minh

Dựng lại Bửu Sơn rõ sấm Trình

Tổ tứ Việt Nam nơi ngoại quốc

Đình Tây Phương giáo chứng Thiên Minh

Bao năm xuôi ngược chơn trời rộng

Phủ kiếp đời sinh hỏi mấy tình

Xuôi ngược phong trần tìm kiếm mãi?

Đời người đến lúc dựng tòa ninh!

 

Phong trần cơ cực tìm chơn đạo?

Tiền- kiếp , đạo- đời, gắng tâm- linh!

Đau đáu chờ nhau hồi qui bổn!

Đạo – Đời đúng nghĩa kiếp nhơn sinh.

Tầm chơn tu tĩnh cầu tâm kĩnh

Phước báu  năm trăm hưởng kiếp sinh

Lưu mãi nghìn năm miền Mỹ ước

Đẹp lòng con cháu kiếp phù sinh.

 

Dựng xây đình tổ  Kỳ  Hoa đại

Kim cổ lưu truyền đến cháu con

Thiên Bửu Chơn như tâm tính Phật

Ấn Thiên Tam Giáo tạc lòng son

Bàn tròn hội luận đoàn tôn tạo

Hiệp thất cầu tinh đại đạo thoàn

Nhất kiếp Kỳ Hoa khai Đại Đạo

 

Thống toàn chơn giáo đặng thiên non.

 

Tâm lành đạo hạnh câu chung thủy

Đạo pháp Bửu Sơn điển Phật Thầy

Dòng điển chuẩn hình tâm tính hạnh

Giáo miền hoa đại đạo miền Tây

Bao năm gồng gánh tầm non đảnh

Chơn truyền chánh pháp đạo lành xây!

Rõ nguồn chơn đạo, đời còn thấy

Thiên cổ nghìn đời phúc lộc đây !”

 

BỐI CUỘC TỔ ĐÌNH

Bối cảnh hôm nay tại nước này

Cuộc đời nhìn lại tóc màu mây

Tổ xưa rao giảng, Thầy Sơn Bửu

Đình miếu chùa tông thập bát kỳ.

Thánh thượng ngươn thời Thầy lập lại

Hôm nay Mậu Tuất đúng đời tân

Khởi xây đình đại, tâm làm chủ

Giáo Hội Trường Thiên điện Phật Thầy!

 

Tông phái ngày xưa điển Phật Thầy

Chung dòng sơ tổ Trúc Lâm đây

Phật Hoàng tông tạo thiền lâm tuế

Truyền đến thượng ngươn đúng bốn đời

Phật thánh thần tiên ngồi hội luận

Nhất ban Kim Mẫu lập tòa ninh

Chơn trời Mỹ quốc gìn lưu giữ

Như thệ chúng sinh hưởng phước này!

 

Kim bổn giáo ban huỳnh tánh thệ [Kim bổn = Kim Anh]

Lưu danh vĩnh cửu đến ngươn kề

Đẹp lòng đạo chánh chơn tâm lễ

Kiếp ức niên lai vạn Phật về

Cửu kiếp đạo chung thờ “thánh mẫu”

Đạo Huỳnh thiên thượng pháp liên thuyền

Hai năm đưa lối quờn chơn thể

Hiệp đạo năm trăm vẹn (vạn) sắc thề!

 

Chơn lí Phật Thầy gìn giữ mãi

Sáng lòng đạo mở kiếp nhân sinh

Hôm nay đúng hẹn lời nguyên thệ

Dựng lập tòa ninh hiện Tổ Đình

Đời Đạo tròn câu nhân tánh Phật

Đẹp lòng tôn tạo đấng tòa linh

Khai thiên minh thệ câu trường cửu

Kiến tạo nơi này cứu chúng sinh.

  
 
 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A nhận thông điệp từ Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Lão Hà lúc 02:48 sáng ngày 17 tháng 4 năm 2018 (mùng 2 tháng 3 Mậu Tuất).PHÁP ẤN QUI TÔN

Pháp đàn đúng Ngọ đến hoàng hôn

Ấn chứng Tam Ngươn phật bảo tồn

Qui hội thiên quần nhân chủng tánh

Tôn ninh Giáo Hội luận trường tồn

Hội đoàn Thiên Bửu về tề tựu

Còn đại Thất Tinh hội Giáo Tôn

Hội luận từng câu cùng bổn giáo

Thiên qui tôn tạo hiện tòa môn.

 

Thiên Bình Tân Quốc hiệp về đây

Khai dựng Bửu Sơn điện Phật Thầy

Đại Hội Thượng Ngươn năm Mậu Tuất

Hoàn cầu chuyển động Lạc Rồng Mây

Địa tiên thiên giới hoàn lai Đạo

Giáo Hội Trường Thiên ấn Phật Tây

An Thái bình thiên thanh Quốc thấy

thư chơn Tuấn kiểm Kim xây.

 

Đây mái ngói đình xưa  đất cũ

Phong rêu tôn tạo dựng từ dinh

Xây thành kiên cố cong đường mới

Xóm cũ ngày xưa hiện Cửu Trùng

Giờ này đạo điểm canh ba

Người khai trí giới nương qua liên thuyền

Nam phong lộ gót Ngọc Liên

Kim Huyền khai bổn, Thái liên Thiên Bình.

 

Hiệp bàn đúng lúc vừa xong

Điển Thầy cho xuống bút dòng mấy câu

Lập nền Đạo Giáo thiên cầu

Bửu Sơn Huỳnh Đạo thiên châu hiện trần

Trong bá tánh trần gian nhiều cảnh

Khổ não sầu chưa biết hướng đi

Tâm lành khai hóa từ bi

Dắt dìu lớp trẻ Đạo vì chúng sanh

Lời nguyên thệ nay đà nhắc lại

Gắng tâm lo biên đạo biện hòa

Câu rằng Bát Bửu Chơn Tòa

Liên thuyền Phật Mẫu, Phật Thầy, nhơn sanh

Độ cho bá tánh quần sanh

Nhơn sinh nhân loại thiên cành hoa mai

Đêm ngày tu định thời lai

Ấn bàn đúng lúc Đức Ngài hiển linh.”

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp từ Huyền Không Thiên Thượng và gởi tới Lão Hà ngày 21 tháng 4 năm 2018 lúc 2:46 A.M..

 

SẤM BÀN ĐIỂN MẪU

Sấm Trình, Phật Mẫu, Quan Âm

Bàn cơ, điển thánh, năm trăm hiện trần

Điển thiên nhơn hội Thiên Tân

Mẫu hoàn chơn thể, tiền căn trở về

Khai chuyển tâm tính thoát mê

Giáo Tòa, Thiên Ấn hiện về Ca Li

Hội đàm nhiều chuyện li kỳ

Thiên Bình Tân Quốc Thiên qui địa miền

Trường tam Đại Đạo Huyền Thiên

Pháp nương Phật Thích, tự thiền Tây An

Mẫu Mẹ cơ ngẫu Khôn Càn

Diêu Cung tên gọi Diễn Đàn Vô Vi

Trì hành cơ pháp từ bi

Vạn chơn pháp bửu lưu li hiện trần

Pháp ấn chứng vị thường hằng

Qui về tam đại gốc căn thiện cành

Tâm không, bát nhã , tam thanh

Hiện trần Thánh Đức, chúng sanh Thái Bình.

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp từ Huyền Không Thiên Thượng và gởi tới Lão Hà ngày 21 tháng 4 năm 2018 lúc 3:29 A.M..

 

HOÀN THỔ THIÊN CÀN

Hoàn khai Thiên Ấn đại cầu sinh

Thổ nhận Bát Tiên điển Thất Tinh

Thiên điển Huyền Khung liên vạn pháp

Càn Khôn chuyển đảo mở tâm linh.

 

Ấn pháp Thiên thiền đạo cơ

Muôn trùng thiên đại huyền thơ hiện trần

Kỳ hẹn tam đại Thiên Ân

Ấn hoàn nhân thế Thiên Tân Thiên Trường

Giáo Hội ấn chứng Cửu Nương

Tam đàn, thất đại, tổ đường tôn qui

Công trình xây dựng, vô vi

Trở về trợ lực ninh tôn giáo đường

Tầng không vận chuyển Cửu Nương

Ấn chứng tam muội vạn phương pháp Thầy

Qui điển Chấn Võ tam kỳ [Chấn Võ = Huyền Thiên Chấn Vũ]

Thường hành Đại Đạo thời kỳ Thượng Ngươn

Khai địa khởi dựng Tòa Chương

Tam thần triệu tập Minh Vương thiện hành

Thành xây kiên định lợi sanh

Ca Li thất đại khởi thành Tòa Chương

Kim qui thành cổ giáo đường

Quốc xây linh giác Thượng Ngươn nơi này

Chơn Thiên thánh đạo tựa kề

Tuấn khai đưa lối hội tề Ca Li

Phật tử Giáo Hội Vô Vi

Pháp đàn đúng lúc Diêu Trì xuất ngôn

Hội họp pháp ấn di tôn

BÁT TIÊN tề tựu xướng ngôn điển Thầy."

 

Phong Tuấn Đạo diễn trình sanh chúng

Lập đời tân qui bản thời nay

Dẫn đường đất khách Ca Li

Chuyển hành cơ pháp thượng tri Giáo Toà

Nay phong ấn giữ căn Hưng Đạo

Đại Đạo Vương vận chuyển nơi này

Thổ hành Thiên Pháp diệu kỳ

Dẫn đường Bát Chánh từ bi trở về

Nhiều gốc căn còn chờ ta đón

Tuấn Đạo cùng Hưng Quốc rước đưa

Thiên Trường Giáo Hội Thiên Kim

Chánh Chơn hiệp tuyển Hoa Liên tỷ Hồng

Giờ Đại Đạo Thiên Trường ấn định

Trước giáo tòa Ấn Chứng Tam Thiên

Định thần đúng lúc điền căn

Nhận thêm NGƯỜI MỚI góp phần vô vi.

 

Lực tam ấn xuyên tâm định thể

Trước giáo toàn thiên bổn qui tâm

Lập nền Giáo Hội Trường Thiên

Tam điền qui trạch đất thiên hiện trần

Này huynh đệ thuyền hành Phật Mẫu

Pháp đàn cơ điển ấn qui tôn

Giáo tòa khai bút Long Hoa

Lập nền Đại Đạo Ta Bà hiện linh

 

Nhiều đồng đạo đang chờ đang đợi

Chức sắc phong thiên ấn nơi này/từ đây

Lập đàn trước Ngọ hôm nay

Đọc bài phong ấn khởi khai tòa đình."

 
 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp từ Huyền Không Thiên Thượng và gởi tới Lão Hà ngày 21 tháng 4 năm 2018 lúc 4:23 A.M..

 

ẤN CHỨNG KIM LOAN

Ấn Thiên hiện tướng liên thuyền

Chứng minh đàn pháp Ngọ kỳ hôm nay

Kim Mẫu khai bút ấn bài

Loan cung ngọc điện Huyền Thiên Diêu Trì

Phong chức TUẤN ĐẠO tiên tri

Hành trình đạo mới Hoa Kỳ chuyển căn

Khuyên cùng đồng đạo Thiên Tân

Gốc lành Đại Đạo đức ân Tổ Thầy

Tam Ấn khai điển Phật Thầy

Ấn chứng Tam Giáo phương Tây Tòa Đình.

 

Khai Đại Đạo nhờ người đưa khách

Đến điền tranh trạch địa Ca Li

Nhơn sanh hiệp đạo Diêu Trì

Vô vi chuyển thể từ bi độ đời

Nhơn quần xã hội trần đời

Đưa người chơn điển hội về Trường Thiên.

 

Đây là chỉ nhật hoàn Hưng Đạo

Chức thượng phong Nam đạo Tây cung

Chung lòng muôn ánh đạo vàng

Điển Thầy trực chỉ Tây An chuyển bài.

 

Làm chức trách liên dây tôn giáo

Trước giáo Đài Thiên Hiệp hôm nay

Lập đàn phong chức đáo lai

Khải khai hiệp hội chuyển bài Diêu Cung."

 

CHỨC SẮC THIÊN PHONG

“Chức phận hiệp bang hội Cửu Trùng

Sắc thần Tuấn Đạo ấn Huyền Khung

Thiên Chơn, Chánh Giáo hoàn tam bộ

Phong địa hỏa châu hiệp cửu cung

Đại Đạo chào khai cùng Bát Đại

Tam hoàn chuẩn thệ hiệp Tây Cung

Thất tinh cầu chuyển thiên nhân địa

Thủy hỏa phong châu Bát Đại Cung.”

 
 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_G tại VN nhận thông điệp và gởi đến Lão Hà ngày 25 tháng 4 năm 2018 lúc 21:38 P.M.

 

ĐÁO KỲ MÔN

Dung [nhi] đoan hạn đáo kỳ môn diễn

Kỳ phúc ân Nương Mẫu Kim quyên

Liễu [Hạnh] tấu túc khấu đàn di mệnh

Phụng chầu kỳ phúc nhuyển di quyền

Nan truy giải liễu hàm nghi lệnh

Phụng Kim Nương giai hạn kỳ tên

Khấu khấu chỉ đăng nghi quang phúc

Cơ kỳ tam lượng khúc chu nhiên

Điền tam thất đăng niên thiện phúc

Hữu chi lai lâm tái bi lực

Mục yên đồng hạ ngự líu sang

Từ năng trổi bình minh sáng rực

Ngắm nhìn xem cổng chào vừa vặn

Thiện minh hồi khúc nhạc thức thần

Nhiên Liễu Hạnh nhuần ân Kim phẩm

Định cung di tam tự triều ban

Khoan khoán dĩ nang nang kỳ lãm

Phú di đề kim nguyệt di tâm

Liễu cung tấu Kim Nương oai lực

Phụng phụng cầu đoạn kiếu túc trầm.”

 


 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5433)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4883)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5699)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4998)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6586)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6928)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5807)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7189)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6067)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6960)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9468)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5395)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5877)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4391)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6955)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8875)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 10023)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6125)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7868)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 6010)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6757)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7509)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 10077)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12677)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6853)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7555)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7317)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8701)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7785)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7333)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8489)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8779)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8845)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9909)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10636)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9645)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6293)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9508)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11476)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12743)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 13043)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13122)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.