THIÊN THƠ THÁNG 3 NĂM 2021

28 Tháng Hai 20218:21 SA(Xem: 9907)Ngày 27 tháng 3 năm 2021, lúc 2 giờ chiều, Đức Ngài pháp kệ bài Kinh Bát Nhã Tâm cho môn sinh của Giáo Hội Thiên Trường nghe. Nguyên văn như sau:

Tất cả các Bồ Tát

Chứng Diệu Trí Bát Nhã

Thấy rõ ràng năm uẩn

Tự tánh đều không có

Nên không bị trói buộc

Bởi tất cả khổ ách

Hoàn toàn được tự tại

Bồ Tát Quán Tự Tại.

 

Này bậc Trí Huệ Lớn

Sắc không chẳng khác nhau

Không chẳng khác gì sắc

Sắc đích thật là không

Các uẩn đều như thế.

 

Này bậc Trí Huệ Lớn

Tướng không của chư pháp

Chẳng sanh cũng chẳng diệt

Chẳng tăng cũng chẳng giảm

Chẳng dơ cũng chẳng sạch

Tướng mọi pháp đều không.

 

Này bậc Trí Huệ Lớn

Vì trong cái tánh không

Chẳng có sắc, thọ, tưởng

Chẳng có hành, thức uẩn.

Chẳng có nhãn, nhĩ, thiệt

Chẳng tỉ, thân, ý căn

Chẳng có sắc, thanh, hương

Chẳng vị, xúc, pháp trần

Chẳng có nhãn, nhĩ giới

Đến cả ý thức giới

Mười tám giới đều không.

 

Chẳng có luôn vô minh

Chẳng có hết vô minh

Cho đến chẳng lão tử

Cũng chẳng hết lão tử

Chẳng khổ, tập, diệt, đạo

Chẳng trí cũng chẳng đắc.

 

Vì chẳng chỗ sở đắc

Nên Bồ Tát nương vào

Diệu Trí Bát Nhã Tuệ

Tâm chẳng còn chướng ngại.

 

Vì Tâm chẳng chướng ngại

Sợ hãi cũng chẳng còn

Mọi vọng tưởng điên đảo

Đều có thể xa lìa

Nên Niết Bàn hoát hiện.

 

Chư Phật trong ba đời

Y Diệu Trí Bát Nhã

Thành tựu Vô Thượng Giác.

 

Diệu Trí Bát Nhã Tuệ

Là chân ngôn linh tột

Là chân ngôn chiếu khắp

Là chân ngôn cao nhất

Là chân ngôn không đối.

 

Cho nên khi nói đến

Diệu Trí Bát Nhã Tuệ

Cũng là nói chân ngôn:

Yết Đế Yết Đế Ba

La Yết Đế Ba La

Tăng Yết Đế Đồ Đề

Tát Bà Ha. Liễu nghĩa.
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài ngày 21 tháng 3 năm 2021 lúc 18:16 P.M.US.
 

PHÁP CHIẾU VÔ VI

Đạo lý thiên nhiên giáo diệu huyền

VÔ VI PHÁP ĐIỂN đắc Thiên Tiên

NGÔ VĂN CHIÊU hiển CAO ĐÀI hiện

Vấn đáp mấy phiên giác ngộ thiền.

 

Nhất tâm pháp điển ĐẠO CHƠN HUYỀN

Cổ kim hoàn thiện các trần miền

Cửa huyền trung chuyển thường hằng tiến

Ấy vậy CÀN KHÔN NHẤT BẢN NGUYÊN.

 

Nương đời mới tiếp chuyển nhân nguyên

Tâm bút TIÊN THIÊN ĐẠO PHÁP truyền

Thượng đức nhơn hiền hoàn đại điển

Hoàn thần chơn thiện đáo tâm thiên.

 

Phước báu hoà duyên học ĐẠO THẦY

Lành thay biết thấy ngộ thiền nay

Tam hoàn nhất thể LONG HOA ấy

GIÁO PHÁP ĐỦ ĐẦY trục điển xoay.

 

Hoàn thần TỊCH TÁNH hoá TÂM KHÔNG

Đức hạnh thân đồng hoà sắc không

TÁNH BIẾT tâm thân THƯỜNG TRỤ [CHỖ] TRỐNG [RỖNG]

THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO hiệp HUYỀN KHÔNG.
 

 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài ngày 21 tháng 3 năm 2021 lúc 16:43 P.M.US.

ĐÀI HOA DI ĐÀ TÂY PHƯƠNG
Đài điển Hoa Nghiêm BẠCH NGỌC TÒA
Hoa mai năm nhánh hiệp cùng TA
LIÊN SƠN HẢI HỘI hoàn căn cả
QUỐC KHÁCH đa nguyên đạo một nhà
Bửu thế TAM HOÀNG sinh định hoá
Triều nguyên bát diện cảnh Ta Bà
Thế gian bích ngọc DI ĐÀ DẠ
Hỏi được bao nhiêu cứu độ TA.

Kiến tánh tại tâm đà thưởng ngoạn
Non tiên THIÊN PHẬT hoán hằng thường
Trần gian đại phướn đo lường
Thân tâm giao hưởng Tây Phương cõi này.

Tịch tâm sớm tối hành thiền biểu
Bát nhã thoàn liễu liễu cảnh duyên
Vô vi pháp giáo đạo thiền
Giác đài nội ngoại PHẬT THIÊN độ thần.

Phổ quang THẦY MẪU dần trung chuyển
Lượng từ trường tiếp diện cận lân
Tây Phang hiện tiến tâm thân
Thế gian bích ngọc Tân Dân đầu đà.

Mầu trầu đạo thiền trà diệu vị
Bát cơm tương dưa lý thiện trì
Giáp miền cận điểm vô vi
Châu sa hồng ngọc lưu ly xà cừ.

Tây Phương lộ giáo từ thiên xứ
Lý thiên nhiên tri sự tường ni
Thực hành định hoá sinh thì
Phát quang trí huệ chỗ nì Tây Phương.

Tánh tam bửu TAM HOÀNG thường vấn
Bởi Tây Phang tiếp cận thường xuyên
Xa đâu mà phải chung riêng
Thân tâm phi ngã hiện liền Tây Phương.

Thiền nguyên bản liễu đường võ trụ
Viễn li trần bát cửu giao nhau
Huyễn như tâm tịch cõi nào
Vô [Vi] thiền vô [vi] pháp đạo mầu nguyên lai.

Bát Thánh Đạo như lai phật tính
Cái thân tâm diệu kỉnh thất cầu
Hỏi còn có chỗ nào mầu
Tuần hoàn thất đại linh châu hoàn toàn.

Bài pháp kệ hoàn đan thực tế
Khó nghe qua không kể trẻ già
Thiện tà một chỗ Ta Bà
TÂY PHƯƠNG GIÁO CHỦ DI ĐÀ chỗ TA.

Khuyến thiện tánh gần xa hiệp lữ
Đoạn đường trần phi xứ dương âm
DI ĐÀ sao mãi kiếm tầm
Tây Phương tại thế thân tâm liễu thiền.

Chỗ phi ngã thiên nhiên cốt yếu
Giới Hoa Nghiêm liễu liễu hằng thường
Thân tâm dĩ định âm dương
Tây Phương tự tánh đạo đường tâm không.
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài ngày 18 tháng 3 năm 2021 lúc 17:24 P.M.US.

CHÚ NGUYỆN GIẢI NGHIỆP

Rã rời thân xác phàm tâm

Đeo mang nghiệp lực quyết tầm cao nhơn

Hỏi qua mấy chuyện tâm chơn

Từng thời thiền đạo tiên nhơn chỉ đường

Hiệp hoà hai điển âm dương

Tương sinh định hoá ấn đường phát quang

Đản sanh trong cõi nhơn hoàn

Quyết tầm giáo pháp các hàng vô vi

Phàm thần phiền luỵ sâu bi

Tâm thân quyết tiến luyện trì lạc an

Càn khôn nối tiếp châu đan

Du hành một nghĩ ngũ quan phong thần

Bản môn thất đại hiệp dần

Bồ Đà Bát Quái liên tần thức tâm

Cung nghinh đạo chưởng dương âm

Nê Hoàn thức giấc thậm thâm nhiệm mầu

Thì thầm thất đại một bầu

Linh thông cung cõi ứng hầu vô vi

Thiên Tôn chỉ thị luyện trì

Tứ thần bản thể hồi qui một nhà

Thân tâm dầu có ta bà

Kim cang vững chắc bửu toà chuyển xoay.
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài ngày 14 tháng 3 năm 2021 lúc 14:55 P.M.US.
 

LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC

Bửu thế triều nguyên điển THƯỢNG [ĐẾ] HUYỀN [THIÊN]

Long Hoa tiếp tuyến đón nhơn nguyên

Thanh thanh biển đạo càn khôn tiến

Liễu liễu sông đời bến giác duyên

Pháp Hội Liên Sơn HOÀNG CỰC chuyển

Chơn như gốc Mộc cảnh thiên nhiên

Thường hằng tịch tịnh vô vi điển

Trực diện tâm không THƯỢNG ĐẾ truyền.

             

                            Thi bài:

ÂU CƠ PHẬT MẪU Thượng Ngươn

LẠC LONG DI LẠC lai quờn căn tiên

Bách Việt sấm Trạng vang truyền

Thiên nhân địa hiệp điển thiên TAM HOÀNG

QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO thiên ban

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO hiệp đàng Tây Đông

PHẬT THIÊN khai trống Lạc Rồng

Điện quang lượng tử HUYỀN KHÔNG điển cầu

Nguyên nhân giáp diện linh châu

Thân tâm thanh diệu một bầu chơn không

Chuẩn biên giáo điển càn khôn

Mở khai cung cõi Thiên Môn ĐẠO TRỜI

Hiệp lữ khách đạo muôn nơi

Phước điền tam trụ THÁNH LỜI Thượng Ngươn

Khắp trong bá tánh nhơn quờn

Được phần phước đức lộc ơn các hàng

Thiên Cung Phẩm Vị đạo đàng

Thông thiên giác chúng MINH HOÀNG chứng minh

PHẬT VƯƠNG PHẬT MẪU BỬU HUỲNH

Hoà trong bá tánh diệu bình linh đan

Câu thơ kinh sách luận bàn

Kịp kỳ lễ hội thiên ban Bảng Vàng

SẤM KIA ĐÃ NỔ rộn ràng

Sao còn đợi đến Đền Vàng lộ ra

Kiếm cung thao lược ngộ đà

TU THIỀN phố chợ ruộng cà muối tương

Đạo khuyên hiệp chợ một đường

Từ trong nội ngoại thập phương bát đàng

Lao xao bá tánh đạo tràng

Chưa xem trọng việc TU ĐAN LUYỆN THẦN

Liều thân nắng Sở mưa Tần

Khuyên trong bá tánh nhiều lần ngược xuôi

Cùi đui sống giữa chợ rồi

Giả câm giả điếc đã ngồi độ dân

Xưa kia hiện diện mấy lần

Đến nay đúng hạn Tân Dân trở về

Khắp trong thành thị cùng quê

Phố phường dây điện đề huề khang trang

Nhà trên nhà trước nhà bàn

Nhà trong nhà việc các hàng linh căn

Thương dân TA quyết chuyên cần

Thường hằng lẳng lặng sửa từng thân tâm

Buổi nay thất đại dương âm

Giao thoa tam cõi thậm thâm diệu huyền

Vô vi trực chiếu đại miền

Đông Tây hiện diện PHẬT THIÊN MÂY RỒNG

Đủ đầy tam cõi liên thông

LẬP NỀN QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐỒNG TAM THANH

Phong danh phong bản đạo nhành

Liễu mai tùng trúc Mộc danh ĐẠO THẦY

LIÊN KỲ HẢI HỘI rồi đây

TAM HOÀNG hiệp khế Đông Tây rõ ràng

KỲ HƯƠNG SƠN BỬU tuần hoàn

PHẬT TRÙM tiếp chuyển bước sang nhiều phần

PHẬT THẦY trực tiếp [ÔNG] ĐẠO TÂN

Lục châu Nam Việt mấy lần đổi thay

HIẾU NGHĨA NGÔ LỢI sau này

Đến ông SƯ VẢI PHẬT THẦY đáo lai

Rồi sau đặng đúng tháng ngày

Sấm kinh HÒA HẢO đủ đầy bậc cung

Bút thơ tuyển chọn điên khùng

Sấm thi giảng rộng miền vùng lục châu

THIÊN TIÊN hiệp tuyển đạo mầu

CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO chiếu bầu càn khôn

Thiên thơ ngọc đức chủ môn

Đến khi xế buổi LỊNH TÔN giáng liền

THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO HÀ TIÊN  

TAM THANH khế hiệp các miền thiên gia

[TAM] NHẬT ĐÀN cơ bút vậy là

Tiếp nguồn chơn điển ba ngày ba đêm

NGỌC HOÀNG trực tiếp luật niêm

Phán phân ni cỡ Thơ Thiên diệu kỳ

TIÊN TRI [niêm] yết kỷ VÔ VI

TAM KỲ PHỔ ĐỘ sách ghi rõ ràng

Đến ngày hữu hoại thì sang

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO  Tây Phang HOA KỲ

Thiên danh thiên xứ liền chi

LIÊN KỲ HẢI HỘI một khi thành hình

Bút danh hiệu chỉnh HỒNG HUỲNH

THIÊN TRƯỜNG GIÁO HỘI thông linh toàn cầu

QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO một bầu

Giáng cơ ngẫu bút nhiệm mầu chữ câu

Hôm nay tại thế hiệp đầu

Tây Đông Nhứt Điển linh châu đã hoàn

LỊNH TRÊN phân phán các hàng

TAM THIÊN TAM ĐẠI TAM HOÀNG TAM NHÂN

PHẬT THIÊN xuống thế nhiều lần

Kỳ ni Nhứt Điển QUỐC TÂN THIÊN BÌNH

Hiệp thiên hiệp địa thông linh

Lập nên ĐẠI ĐẠO THIÊN MINH NGỌC HOÀNG

Thì trong các cõi các hàng

Khế tâm hiệp đạo rõ ràng HUYỀN KHÔNG

Điểm trong các vị đạo đồng

Lập tuồng lập gánh thuyền dong đã thành

Linh căn linh tử nhiều cành

Hát chèo hát bộ đã thành cây khô

Giời đây LÃO DỰNG CƠ ĐỒ

AN NAM PHẬT QUỐC đổ xô về chầu

Cận lân các nước chư hầu

Xem ÔNG CHƯỞNG ĐẠO báu châu nhiệm mầu

Liều tranh nhà lớn lục châu

PHẬT THIÊN giáng chiếu linh câu thánh lời

Kiến an dự khuyến nhiều nơi

Ghe bầu chở khách thanh lời tâm thân

Khuyên nhanh khuya sớm hoàn thần

LONG HOA DI LẠC Thiên Đàng thế gian

Khắp trong tam cõi đạo tràng

LONG VÂN chuẩn bị tiếp đàng huệ linh

Cung nghinh chủng tử hiện hình

Ba mươi sáu lớp THIÊN BÌNH chủ khai

Lập đài TÂN QUỐC NGỌC [ĐẾ] NGÀI

Bốn mươi tám cổng chuyển bài THIÊN TÔN

Ai người hạnh đức BỬU MÔN

Ai người huệ ngộ càn khôn HỒNG HUỲNH

BỬU SƠN THẦY MẪU định hình

PHẬT THIÊN tại vị huyền linh TAM TÒA

THIÊN MINH giác chúng cờ dà

Hiệp nhau tại chỗ CAO HÒA BỬU phang

Chiếu theo sách cổ rõ ràng

Khi ba tiếng sấm nổ vang hoàn toàn

Thì trong các cõi đạo tràng

TÂN KỲ QUỐC TỔ HỒNG BÀNG gồm thâu

LIÊN SƠN kết nối hai đầu

Khế tâm khế đạo khế câu THIÊN BÌNH

Rồi sau tỏ rõ sấm kinh

Truy cơ luận đạo THÁNH MINH hiện trần

Khai cơ SẤM KÝ TÂN DÂN

Khuyến trong bá tánh ngộ phân SÁCH TRỜI

Mở khai THIỀN ĐẠO VÔ LỜI

Năm hai mươi mốt đổi dời bá gia

Phật Tiên Thần Thánh một nhà

Gia minh ĐẾ ĐẠO THIÊN HOA HỒNG HUỲNH

THIÊN TRƯỜNG QUỐC KHÁCH hiện hình

CHIẾU NGÔ VĂN tự huyền linh độ thần

PHẬT TÂN THIÊN QUỐC tâm thân

Nguyên đan luyện đạo mở phần linh thông

Cứu trong thế giới đại đồng

Bằng bài thuốc điển qui đồng thế gian.
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài ngày 11 tháng 3 năm 2021 lúc 04:08 A.M.US.
 

ĐÀI HOA DI ĐÀ TÂY PHƯƠNG

Đài điển Hoa Nghiêm BẠCH NGỌC TÒA

HOA MAI NĂM NHÁNH hiệp cùng TA

LIÊN SƠN HẢI HỘI hoàn căn cả

QUỐC KHÁCH đa nguyên ĐẠO một nhà

Bửu thế TAM HOÀNG sinh định hoá

Triều nguyên bát diện cảnh Ta Bà

Thế gian BÍCH NGỌC DI ĐÀ DẠ

Hỏi được bao nhiêu cứu độ TA.

 

Kiến TÁNH tại TÂM đà thưởng ngoạn

Non tiên THIÊN PHẬT hoán hằng thường

Trần gian đại phướn đo lường

Thân tâm giao hưởng Tây Phương cõi này.

 

Tịch tâm sớm tối hành thiền biểu

Bát Nhã Thoàn liễu liễu cảnh duyên

Vô Vi Pháp Giáo Đạo Thiền

Giác đài nội ngoại PHẬT THIÊN độ thần.

 

Phổ quang THẦY MẪU dần trung chuyển

Lượng từ trường tiếp diện cận lân

Tây Phang hiện tiến tâm thân

Thế gian Bích Ngọc Tân Dân đầu đà.

 

Mầu trầu đạo thiền trà diệu vị

Bát cơm tương dưa lí thiện trì

Giáp miền cận điểm vô vi

Châu sa hồng ngọc lưu ly xà cừ.

 

Tây Phương lộ giáo từ Thiên Xứ

Lí thiên nhiên tri sự tường ni

Thực hành định hoá sinh thì

Phát quang trí huệ chỗ nì Tây Phương.

 

Tánh Tam Bửu TAM HOÀNG thường vấn

Bởi Tây Phang tiếp cận thường xuyên

Xa đâu mà phải chung riêng

Thân tâm phi ngã hiện liền Tây Phương.

 

Thiền nguyên bản liễu đường võ trụ

Viễn ly trần Bát Cửu giao nhau

Huyễn như tâm tịch cõi nào

Vô [Vi] Thiền Vô [Vi] Pháp đạo mầu nguyên lai.

 

Bát Thánh Đạo Như Lai Phật tính

Cái thân tâm diệu kỉnh thất cầu

Hỏi còn có chỗ nào mầu

Tuần hoàn thất đại linh châu hoàn toàn.

 

Bài pháp kệ hoàn đan thực tế

Khó nghe qua không kể trẻ già

Thiện tà một chỗ Ta Bà

Tây Phương Giáo Chủ DI ĐÀ chỗ TA.

 

Khuyến thiện tánh gần xa hiệp lữ

Đoạn đường trần phi xứ dương âm

DI ĐÀ sao mãi kiếm tầm

Tây Phương tại thế thân tâm liễu thiền.

 

Chỗ phi ngã THIÊN NHIÊN cốt yếu

Giới Hoa Nghiêm liễu liễu hằng thường

Thân tâm dĩ định âm dương

Tây Phương TỰ TÁNH đạo đường TÂM KHÔNG.
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài ngày 6 tháng 3 năm 2021 lúc 03:22 A.M.US.
 

SƠ ĐỒ TÒA ĐÌNH

Rõ cảnh CƠ THIÊN lố mặt HỒNG

HUỲNH hương ba chỉ tiếp nghinh ông

Sơn trang QUỐC KHÁCH tầm TÂN ĐẠO

Hữu việc thiên nhiên mới giáo thông.

 

Trời người đặt định LONG HOA

THIÊN TÒA ứng hiện một nhà ĐẠO CAO

Nam quan NGỌC lộ cửa vào

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO một toà vô ưu.

 

Trục nghiêng biên trái ĐẠI TỪ

Trục nghiêng bên phải lượng từ NHƯ LAI

Chính tâm mắt diện các ngài

PHẬT THẦY, PHẬT MẪU, LIÊN ĐÀI LIÊN SƠN.

 

Mắt diện chánh điện hiệp quờn

LIÊN KỲ HẢI HỘI liên sơn liên cầu

TAM GIÁO ứng bút một bầu

Càn khôn võ trụ gồm thâu nơi này.

 

Cổng trước bốn cửa Tây Đông

Cửa Nam cửa Bắc một vòng BÁT TIÊN

Chung quanh hàng xóm láng giềng

Chấn ngay Bát Quái long điền mạch vân.

 

Điểm nhấn tại chỗ MẮT THẦN

Hai bên tả hữu kim thân TÒA ĐÌNH

Một bên CHÍNH ĐIỆN BỬU HUỲNH

Một bên giai giác HUYỀN LINH NGỌC TÒA.

 

Thiên Hoa Thiên Bửu Trần Già

Ấn chứng TAM GIÁO LIÊN HOA LIÊN KỲ

HẢI HỘI bút tựa huyền vi

THIÊN TRƯỜNG GIÁO TỔNG liên kỳ càn khôn.

 

Nhập du thế đất làm nền

Thanh Long Bạch Hổ bước lên một tầng

Chánh Điện gộp cộng điển tần

MƯỜI HAI CHI ĐẠO TÂN DÂN nơi này

CỬU THỂ khế hợp MẮT THẦY

Đèn chông THÁI CỰC là đây hữu hình

Bên trái viết tả điển HUỲNH

Bên phải viết tả vóc hình NGỌC CUNG

TÒA ĐÌNH chánh điện CỬU TRÙNG

Đối diện bên phải HUYỀN KHUNG ảnh thầy

Đối diện bên trái RỒNG MÂY

Long Hoa đại phướn đủ đầy nét căn

Tướng số đính chỉnh mấy lần

Giao quyền quyết định phân vân làm gì

Huyền linh biết cách chứng thì

Y nguyên kế hoạch tiên tri năm này

Viết nên sách kỷ rồi xây

Dựng nên cơ sở ĐẠO THẦY HUYỀN KHUNG.


 

 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, MO, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 27 tháng 2 năm 2021 lúc 22:07 tối, giờ California, Hoa Kỳ.

  

LIỄU CẢNH PHI NGÃ THIỀN


Liễu cảnh vô vi ảnh tịch thiền
HUYỀN THIÊN chứng đắc PHÁP CHƠN NGUYÊN
Thường hằng BÁT NHÃ TÂM thân chuyển
ĐẠO ĐIỂN THIÊN NHIÊN PHI NGÃ THIỀN.

 

[HUYỀN THIÊN = Huyền Thiên Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Hai chữ Huyền Thiên trong câu 2 có ý nói kim thân của Huyền Thiên dưới thế chứng đắc.]

[LIỄU = đã rốt ráo, đã trọn, cứu cánh, tuyệt đối. Thí dụ như, Bát Nhã Tâm Kinh là kinh liễu nghĩa = Bát Nhã Tâm Kinh trình bày chân lý tuyệt đối. LIỄU NGHĨA = nghĩa đã trọn, đã rốt ráo. KHÔNG LIỄU NGHĨA = chưa rốt ráo, chưa trọn, chỉ là phương tiện.  TỊCH = tịch nhiên bất động = lặng yên chẳng động.  THƯỜNG HẰNG BÁT NHÃ TÂM = liên quan đến câu "Quán Tự Tại Bồ Tát thường trụ trong Trí Huệ Bát Nhã" trong Kinh Bát Nhã Tâm. PHI NGÃ = trải nghiệm trạng thái không hiện hữu một tự ngã, nói cách khác là hòa nhập vào bản thể vô cùng.]

Cái tự có VÔ VI CHÁNH PHÁP
Bát Nhã Thiền THIÊN giáp HOA NGHIÊM
CẢNH TỰ NHIÊN Tánh hiện TÂM THIÊN
Cửu Trùng Điển hoà duyên tự Tánh.

[Hoa Nghiêm (Avatamsaka) có nghĩa là đóa hoa thanh khiết tuyệt đẹp ngát hương khắp mười phương pháp giới. Giáo lý cốt lõi của Kinh Hoa Nghiêm nằm ở chỗ "vạn pháp do tâm sanh". Tâm vọng thì vạn pháp hiện. Tâm chơn thì "vạn pháp đồng nhứt thể", pháp giới tánh với tâm là một.]

ĐẠO PHÁP CẢNH tập rành tánh hạnh
Lửa thân tâm lựa cảnh vây quanh
Trí cao thanh Thủy tánh liễu nhành
Mờ ảo ảnh biết rành vô tướng.

[ Thủy tánh liễu nhành = tánh của nước Cam Lồ.  Khảm Thủy = Trí, Tinh.  Ly Hỏa = Mắt, Thần. Thủy tánh trầm xuống. Hỏa tánh thăng lên. Về mặt tu tánh, Mắt là một căn trong Lục Căn tiếp nhận Lục Trần tác động đến Thọ, Tưởng, Hành, Thức cho nên phải cẩn thận với những hình ảnh chung quanh (lựa cảnh) để Trí được thanh tịnh, Tâm được bình hòa.  Không riêng gì mắt mà đối với các căn trần còn lại cũng như thế. Về mặt luyện mạng, Ly Hỏa ở trên Khảm Thủy ở dưới thì Thủy Hỏa không giao, âm dương không hợp nên nên quẻ Vị Tế trong Dịch Lý nói là chưa xong. Còn làm cho Ly Hỏa giáng xuống tới dưới (Thần bám sát Song Mâu mà dẫn xuống), âm dương huân chưng đầm ấm, Khảm Thủy thăng lên tới trên (Tinh hóa Khí mà bốc lên tới đầu) thì quẻ Ký Tế trong Dịch Lý nói là đã xong.]

Tâm biết lượng vô thường tâm tịch
Tịnh tịch tâm bất định như như
Thuỷ hoả phong địa tự nhiên hành
Không kiến thức không danh không tánh.

 

[Thủy, Hỏa, Phong, Địa, Không, Kiến, Thức = Thất Đại]


Đừng ngã triệt [triết] rồi dành hữu thứ
PHÁP HOA NGHIÊM không xứ không danh
CẢ VÔ VI liễu cảnh liễu sanh
Hoà Thất Đại Tam Thanh tịch tịnh.

[TỊCH = tịch nhiên bất động = lặng yên chẳng động.  TỊNH = Thanh tịnh = Rất yên lặng, rất trong sạch]

Thiên nhân địa Vô Minh khởi bịnh
Lửa lò thiêu không định huệ linh
Bởi tâm sinh động tính âm thinh
Sắc tướng động kéo mình khổ bám.

Phải đoạn dứt tâm tham si giận
Tánh tàm [bá xàm bá láp] thân khổ tận mọi phần
Lửa tục phàm nóng giận tính toan
Phi ngã đoạn [dứt] hoàn toàn Tam Độc.

Thuyền độc mộc cô lô thiên bộc
Thất đại đồ sàng lọc Vô Minh
Khuyên thiện căn THIỀN TỊNH TRAI ĐƯỜNG
TRƯỜNG VÔ TỰ âm dương chung hướng.

[Cô lô thiên bộc = tiếng thiêng]

LIÊN SƠN BỬU TÒA CHƯƠNG đại phướn
TỰ GIÁC THIỀN Thiên Thượng Vô Vi
Tịnh thân tâm GIÁO LÝ LIÊN KỲ [HẢI HỘI]
Cả tinh tú thiên y giáp bửu.

Hành như vậy MINH SƯ ngộ đốn
PHÁP CÚ KINH nguyên bổn THIÊN TÔN
Khuyên bản môn cả bốn biển gồm
Mười phương lớn thâu gom thấu toả.

ĐỨC THƯỢNG ĐẾ giao thoa trời đất
Thể âm dương THIÊN PHẬT hoà đồng
TÂM THÂN HOÀN NGUYÊN cổng không gian
Trường lượng tử âm quang Nam Hải.

Khuyên thể tánh về ngay thất đại
Hãy tập thiền VÔ NGẠI NHƯ LAI
Kiến tánh tâm NGỌC ĐẠI HỒNG HUỲNH
Thiên nhân địa liên ninh nội ngoại.

Đường vạn dặm lành thay ĐẠO ĐIỂN
CHUYỂN HUYỀN CƠ ỨNG HIỆN TÂN NHÂN
Đủ nguyên nhân tham vấn thơ này
Thấy biết tánh tâm THẦY THƯỢNG ĐẾ.

Về một thể trần quê tam thể
TỰ TỊNH TÂM hiệp khế Đông Tây
Bát Quái xoay lực đẩy thiên cầu
Cái độ lệch lục châu thẩm thấu.

Triều nguyên thế bửu châu THẦY MẪU
Gởi HUYỀN vi BẮC ĐẨU NAM THIÊN
Lịnh y nguyên bốn biển tam miền
Cầu kết nối cận biên bát diện.

Khuyến thiện đạo cần chuyên tập luyện
Tuỳ từng căn ứng hiện từng phần
Bởi cuộc trần Bắc chấn Nam tông
Nhiều chi phái nội môn rạp cộng.

Sàng gạo thóc tiền đồng hậu chống
Giải cơ THIÊN ĐẠO khổng đạo gia
Tục người xưa ĐẠO ĐÃ QUÁ GIÀ
Thời đại mới MẸ CHA đính [chỉnh] lại.
 

[KHỔNG = ở đây không nói Đức Khổng Phu Tử mà phải hiểu chữ KHỔNG có nghĩa là “trống không, rỗng rang” của đạo gia.  ĐÃ QUÁ GIÀ = ý nói lỗi thời, lệch chơn truyền.]


Đừng nghi ngại chuông mài tôi khải
MẪU cùng THẦY gọt lại Sấm Kinh
Đạt lý cao CHUẨN ĐỊNH nhơn sinh
Đồng chủng tính hoá linh địa tĩnh.

Đau với bịnh mời thầy thuốc chỉnh
Gởi huyền linh chỉ tính nửa phần
Thế phàm trần tinh tấn chí linh
Biết thực tĩnh Vô Minh tan biến.

Khuyên THẦY CÚNG đừng truyền đừng tụng
Bởi kinh thư [đó] chỉ dụng tư duy
Văn tưu tu rồi trí hành trì
Thiền tâm pháp VÔ VI THIÊN ĐẠO.

[Tưu = gom lại.  Tư = phân ra.  Văn Tưu Tư = ý nói kinh văn dựa trên tổng hợp và phân tích, là cái kết quả của sở học phàm trí.]

Vào khổng giáo NGÔI CAO chủ khảo
HẠNH VÔ LỜI thực ĐẠO TỰ NHIÊN
ĐỨNG NẰM NGỒI tiếp diện THIÊN TÂM
Chơn như thể dương âm thường chuyển.
 

[KHỔNG = không.  KHỔNG GIÁO = Vô Vi Giáo.  NGÔI CAO = Đài Cao = Cao Đài. NGÔI CAO CHỦ KHẢO = ám chỉ chủ khảo là Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát = Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn = Huyền Thiên Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn.]


Đạo chấm dứt kinh tiền hậu chuyển
Giáo sự đời lười biếng tịch tâm
Chỉ chạy theo thập cẩm hữu hình
Tu lợi nhuận điêu linh vô bổ.

Tu thấy khổ thiển thô vật dục
Lợi danh tình; tri túc được không!
Giữa chợ đông không động tâm thân
Thần bất hoại hoàn toàn đạo kỷ.

Tiền của thí ly kỳ thay đổi
Nào biết đâu gian dối lọc lừa!
Thánh với Thần Phật lựa tiền nông
Giàu được chứng, nghèo không được chứng?

Đạo như thế đã từng tồn tại
Quá nhiều năm thấy ngại hay không?
Nay GIÁO TÔNG THIÊN TỔNG ĐẠI ĐỒNG
Biên soạn sách HUYỀN KHÔNG TAM GIÁO.

Điền chỗ trống đổi trao Thất Đại
Đến hay đi thực tại lành thay
Câu kinh thư NGỌC ĐẠI luận bài
Nguyên thể tánh đúng sai vô ngại.

 
Bạc không cánh mà bay chạy nhảy
Thẹn hay chăng cứ mãi nguyện cầu
Chữ tiền tài hữu lậu đoạ sâu
Nào biển khổ đâu đâu cả khổ.

Khuyên nhơn chủng đừng đồ [lập lại] hủ tục
Biết cái thân tâm phúc MẸ CHA
Cho xuống đây phi ngã di hoà
Thuyền Bát Nhã THIÊN HOA tiếp chuyển.

Huyền năng điển chánh biên THẦY tuyển
MẪU DIÊU CUNG chánh chuyển căn hiền
Vượt đại ngàn tiếp tuyến tầm tiên
Thuyền không đáy PHẬT THIÊN giáng thế.

Chào bốn bể cảnh quê trần thế
Đón tâm con gốc rễ nơi đâu
Có hay không thẩm thấu đạo mầu
Sao không đến mà chầu CHA MẸ?

Hồi con trẻ đạo vừa ngấp nghé
Viễn du tiên thỏ thẻ đạo đời
Đến thế thời tâm nới phàm gian
Xa đoạ lạc không màng THIÊN LỆNH.

Đường đạo nghĩa gập ghềnh lơ đễnh
Khó biết bao cập bến HỒNG HUỲNH
Đông Tây đàng biên chỉnh gốc căn
ĐÀI TAM GIÁO từng phần nét tướng.

ĐÀN NGOẠI NỘI tận tường cộng hưởng
Giáo nhu ly CHƯỞNG THƯỢNG y tùng
Gấp kịp kỳ ĐẠI CHÚNG HỒI QUI
HOA VÂN HỘI DIÊU TRÌ DI LẠC.

 
Thiên Thượng ban cho bài Liễu Cảnh Phi Ngã Thiền với ý tứ vô cùng thâm sâu  trong đó chứa đựng không những lời dạy "Tu tánh" rất hiển nhiên mà còn có cả những mật ngữ "luyện mạng" rất tinh tế.  Mong rằng tất cả đạo đồng có cơ duyên đọc được bài này hãy nhiều bỏ thời gian suy nghiệm và giữ lấy làm kim chỉ nam.

 
Nhân cơ duyên này, chúng tôi cũng xin đăng một bài thánh giáo vào năm Mậu Tuất ghi chép từ đàn cơ mà Đức Ngài đã có dịp tổ chức tại Tòa Đình Quốc Nội để đồng đạo tham khảo, đặc biệt là đoạn pháp âm #194.
  
 

ĐÀN GIỜ DẬU
NGÀY 2 THÁNG 6 MẬU TUẤT 
NGÀY 14 THÁNG 7 NĂM 2018
TẠI TÒA ĐÌNH QUỐC NỘI
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn


 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM #193

 

Thoáng thoáng kỳ đồng nhi mạng lễ

Túc trí KHAI TRƯỜNG đáo mạng cơ

Di đoàn tu luyện cao kỳ viên tựu

Phúc Đài duyên tụ đáo ngươn lai

Chu di đoan nghiệp ký giai đạo

Lão KỲ HOA hạ thế duyên đài.

 

Lão chèo tiếp đoạn KỲ TÂM trang

Lão chèo chống điền Canh [Tí] thâu loạn

Lão bưng thuyền tháo Tuất kỳ năng

Lão chống chèo thuyền khô MỘC vệ

Lão Kỳ Tam nương loạn khai HOÀNG

Lão dung nghị nhiên đao ký NHƠN

Lão khai kệ tùng loan khắp NHỊ

Lão bút Tiên xu hướng về

Lão đăng khai đồng ý NHƠN HOÀNG

Lão bút điên đăng tọa như nhiên

Kỳ Ba Thu đoạn tiết trời mây đạm

Phút thảo loan nhi ban chiến NHỊ lâm

Phong du tiên bối đoàn khai LẠC

Khắp khắp Kỳ Ba áng phong ra.

 

Đoạn đoạn kỳ năng tiền phú động

Dạo bút khai hoa đáo động nham

Thiên thiên nhi chiến kỳ bổn thảo

Lý tục NHIÊN ĐĂNG khấu kỳ lao

Bổn bổn thể sắc hào liên mịch

Tiếng tiếng lai THIÊN từ khúc ca hoan

Trì khấu nan kỳ chung ngoạn khải

Tấn tấn NHIÊN MÔN đạo trí khai

Giềng môn đạo thể loan cầu phúc

Lan nhánh bồng an khái châu tiên

Dụ phong Tân [Sửu] đều hoa kết tụ

SÔNG [HÀ] đàng mây thoảng khiếu [gọi] KỲ NHÂN

Lão chung tiễn CÀN khoa mộng lộ

HUYỀN ấn chi khái độ như nhiên

Sang Thu Đông Kỳ Ba gọi

Thử tiếng đàn xưa phúc huy ban

Đoạn đoạn kỳ môn tràng đáo ngộ

Bon thống giang ba khí tề đăng

Lão mạng phủ đình chi lệ khổ

Đoan tiết MINH khai CHIẾU TRỜI ra.


 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM #194

 

Dung nan DI câu ĐÀ phúc NHỊ

Đạo đạo phúc THIÊN cơ kháo nhân đàng

Chủ những kỳ công gia đàn thủ lễ

LIÊN HOA năm Canh [Tí] thấu ngoạn nhi đa.

 

Kỳ TAM THÁNH vàng cơ [huỳnh cơ] phục lịnh

Chiếu tướng oai đoàn kể phong dung

Lao tương tri lậu cơ cầu phúc thẩm

Tưởng đáo OAI NGHI kiếm trần sanh

Liên LIÊN ĐĂNG nhiệm đồng trí tuệ

Điệu khúc LIÊN HOA phái nào xưa

CHIẾU chiếu tề QUỐC năng tri ngộ

Đoạn khúc đàn cơ chiếu BẠCH [NGỌC] KHAI

Kỳ thúc đoản nam cơ tri mệnh

Kháo đáo kỳ trần khải tiếm

Trung Dung năng cơ kỳ khải tấu

Màn phục hồi đàn chiếu phong cơ

Chí HUYỀN CHIẾU [giai] đoạn KỲ MÔN ĐẠO

Chánh chánh đồ lao khí Đông Nguyên

Tài phúc tận đoan KIỀN [THIÊN] trí đoạn

Nhánh nhánh công đồ tạo CÀN [THIÊN] hoan

Lộ ánh MAI VÀNG thâu về tiếp

Khí khái bách nhiên tụ lý xan thư

Ri Ri Ra Ra Rị Rị Rà

Rà Rị Ri Ra Rá Rị Ri

Hoán hoán tề nhiên cầu đồng nhi tại

Phúc dạ nhiên thông đáo ÂN THIÊN

Nan chi tự từ nan chi tự

Phổ khắp nhuần KHAI ĐẠO DI lai.

 

NƯƠNG NƯƠNG phúc thẩm chào Đông nội

Tiếng tự cơ nhiên phán chi đăng

Chu chu Đông lai HÀ phú thùy lai

Đàn THIÊN Xuân phổ khúc lai kỳ

Tạo THIÊN phúc Kỳ TAM phủ đoản

Năng ký Xuân đàn thảo tân du

Chiếu CHIẾU MINH NGUYỆT ĐÀN tiếu ngọa

Chỉ chiến môn đà Hỗ Già ban.

 

[Hỗ = hỗ thẹn.  Hỗ Già = cách nói khiêm nhượng của Lão Nương.]

 

[Đoạn thi pháp tiếng thiêng]

 

[Đoạn đối đáp tiếng thiêng Lão Nương với Đức Chưởng Pháp và Thập Nhị Hiền Thủ của BSKH tại Tòa Đình Quốc Nội.]

 

[Chiếu Minh Minh Nguyệt Đàn là Thánh Tịnh Chiếu Minh Minh Nguyệt tại Trà Nóc, Cần Thơ, trực thuộc Hội Thánh Chiếu Minh, Tòa Thánh Long Châu, nơi của Sư Bà Dương Thị Sâm hành đạo. Giáo phẩm của Sư Bà là Phối Sư Thượng Sâm Thanh. Mẹ Diêu Trì phong Thánh danh là Huỳnh Hoa Tiên. Đắc quả vị với phong danh là Kim Tiên Huệ Phật. Đức Ngài Hoàng Di Thiên đã từng có nhân duyên nhập thất Bá Nhựt Trúc Cơ tại chỗ của Sư Bà lúc Đức Ngài còn trẻ.]  

  

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM #195

[Vài lời với chư hiền Tòa Đình Trung Ương Quốc Nội.]
 
 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5432)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4883)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5699)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4998)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6586)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6928)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5807)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7189)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6067)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6960)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9466)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5394)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5877)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4391)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6955)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8875)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 10022)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6125)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7867)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 6008)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6757)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7507)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 10077)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12674)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6853)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7555)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7317)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8701)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7785)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7333)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8489)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8779)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8844)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10636)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9644)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6291)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9507)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11475)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12743)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 13043)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13122)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 12997)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.