THIÊN THƠ THÁNG 4 NĂM 2020

01 Tháng Tư 20204:14 CH(Xem: 17117)

Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 1 tháng 4 năm 2020 lúc 12:22 P.M. US.

 

PHÂN VÙNG TRẦN THẾ
PHÂN ranh rạch mức rõ ràng
VÙNG thiên nhân địa chuyển sang lớp màn
TRẦN miền hiện ẩn ngổn ngang
THẾ gian động chuyển xóm làng ngày nay.
 
Hội tứ tài thần huyền xuất chúng
Đảo vòng cầu trở lại lần hai
TAM THIÊN hiện diện NGỌC ĐÀI
TIÊN ÔNG NHỨT ĐẠI ĐỨC NGÀI CHUYỂN XOAY.
[Tiên Ông Nhứt Đại = Thượng Đế Huyền Thiên = Thượng Đế Huyền Khung = Thái Cực Thánh Hoàng = Thượng Đế Đại La Thiên = Đấng Tạo Hóa = Ngôi Một = Thiên Chúa = Đức Chúa Trời = Ông Trời = Cao Đài Tiên Ông.  Đức Ngài = kim thân của Tiên Ông Nhứt Đại = Ngôi Hai trào tam = Hoàng Di Thiên = Hoàng Nhị Thiên.]
 
Hồng binh biến cầu âu trời mã
Hội thánh Tề kiêu cứu tà ngao [Tàu Nga]
Luận công chính địa Phật Dà
Giáo gươm xuất chúng Hồng Hà đóng đô.
 
ĐINH MẠC LÝ Thăng Long chấn giữ
Đảo bình sơn nguyên MÃ HỒI QUI
[Mã = Ngọ = chiết tự Nhân trên Thập dưới. Mã hồi qui = Nhân Thập trở về, ứng với sấm Trạng "có Thầy Nhân Thập đi về, tả hữu phù trì cây cỏ thành binh"]
Luận theo triết lí DIÊU TRÌ

Cam go mấy bận vậy thì chuyển lên.
 
Đàm luận với TIÊN ÔNG ĐỨC NGHĨA
Hỏi HUYỀN THIÊN có được hay không?
[Tiên Ông Đức Nghĩa Huyền Thiên = kim thân Huyền Thiên Thượng Đế = Đức Ngài]
Chuyển lời TAM GIÁO THUẬN LÒNG

Tay không lãnh việc Đất Rồng hồi tâm.
[Tam Giáo thuận lòng giao "chuyện" ĐẤT RỒNG cho Đức Ngài (kim thân của Huyền Thiên).  Hỏi Đức Ngài có hồi tâm đồng ý nhận "chuyện" ĐẤT RỒNG hay không?]


Một cuộc thế chuyển xoay đổi mới
Mỗi linh căn thiện định hành tâm
Chuyên cần chánh điển huyền thâm
Chuyển căn gốc cội diễn tầm đủ môn.

Pháp Phật Thánh Tiên Thiên tại thế
Được lịnh TRỜI MẪU ĐẤT CÀN KHÔN [Địa Mẫu]
Liền tâm phát toả sóng tồn
Năm trăm năm hiện bảo môn MẸ THẦY.

 

Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Nhị Thiên ngày 1 tháng 4 năm 2020 lúc 13:57 P.M. US. 

 

VIỄN THANH THIÊN NGỌC

VIỄN du mấy lớp CAO ĐÀI
THANH TAM TỨ THÁNH luận bài vô vi
THIÊN HÀ võ trụ DIÊU TRÌ
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ huyền vi xuống trần
[Cả Diêu Trì Kim Mẫu và Huyền Thiên Thượng Đế đều đã xuống trần.]
Dựng đài cột Mộc TÂN DÂN
[Chữ Ngọ chiết tự Nhân trên Thập dưới. Chữ Mộc chiết tự Thập trên Nhân dưới. Cả hai đều chỉ vào Thầy Nhân Thập.  Thầy là Thầy Thượng Đế, Đấng Cao Đài. Còn Nhân Thập là chỉ Ngôi Hai tức hóa thân thân của Thượng Đế dưới thế gian.  Jesus Christ Gia Tô Giáo Chủ là Ngôi Hai hạ sinh tại trời Tây hai ngàn năm trước.  Cao Đài Giáo Chủ
Ngô Minh Chiêu (Ngôi Hai trào một) và Cao Đài Giáo Chủ Võ Văn Phẩm (Ngôi Hai trào hai) hạ sinh tại Phương Đông trên đất nước VN thời cận đại.  Hiện nay hóa thân dưới thế của Diêu Trì Kim Mẫu cũng có mặt và đang chung tay với Đức Ngài (Ngôi Hai trào tam thời hiện tại) để dựng cờ Tân Dân Thượng Ngươn Thánh Đức.  "Cột Mộc" chính là nói tới ngọn cờ Giáo Hội Thiên Trường của Đức Ngài (các đấng trong vô vi thường  xưng hô Đức Ngài là Hoàng Nhị Thiên hoặc Hòang Di Thiên) cũng là vị Chủ Giáo của Huyền Không Đại Đạo.]
THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC sóng tần hai mươi [20hertz]
Bản Đạo [Bổn Đạo] tánh thuận hành sóng điện
Hít thở điều loại bỏ tập [khí] riêng
Nước dừa bạch thủy giải liền
Nguyên căn trở lại hoa liên thiện hành
Tập tành tánh huệ ngộ sanh
Tâm từ bác ái trí thành tam thanh
Xạ hương khẩu bạch sẵn dành
Căn xưa nhớ lại tương sanh Đạo Đời
Khai bản giáo CAO ĐÀI TIÊN THƯỢNG
[Khai bản giáo là khai bổn giáo Cao Đài. Một nghĩa khác, "khai bản giáo" là khai tôn giáo bản địa Việt Nam tức Đạo Cao Đài.]
ĐỨC NGỌC HOÀNG cho xuống trần gian

Hữu bàn mấy lượt đạo đàng
THỜI NAY TRỞ LẠI CHUYỂN LÀN SÓNG TÂN.
[Tất cả các vị tiền bối chức sắc cao nhất khi xưa đứng ra khai lập Cao Đài Tam Kỳ Phổ Độ thì ngày nay các vị đều trở lại để tiếp tục sứ mệnh và hiện đang có mặt trong Giáo Hội Thiên Trường.]

 
Năm CANH TÝ mở màn NGƯƠN THƯỢNG

Lọc sẩy sàng chọn mượn xác nương
LẬP THÂN THÁNH ĐỨC TỒN TRƯỜNG
Điển trên chiếu sáng chơn đường đại căn
CĂN HỮU ĐỨC THƯỜNG HẰNG CHÍ ĐẠO
Đáo về nơi đời mới thanh cao
Thiện tâm trí huệ bước vào chơn như.


Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 2 tháng 4 năm 2020 lúc 17:47 P.M. US.

NGỌC NGÀI NHẤT TRẦN

NGỌC HOÀNG thất đại viễn du tiên
NGÀI đến trần gian THƯỢNG THÁNH HIỀN
NHẤT bản [bổn] thời nay Tiên Phật hiện
TRẦN DÀ hiện diện ứng HUYỀN THIÊN.

Nhị thần tay ấn cầm cân
Khai Môn mở cổng đón dân tam điền
Phụng tiên lưỡng ngũ thiên nhiên
MƯỜI HAI ĐỆ TỬ HUYỀN THIÊN XUỐNG TRẦN.

 
ÔNG TIÊN LỚN cầm tay dẫn lối

[Ông Tiên Lớn = Huyền Thiên Thượng Đế = Huyền Khung Cao Thượng Đế = Thiên Hoàng]  
Cuối Hạ Ngươn khai điển Thượng Ngươn
Đúng kỳ hẹn ước nhơn quờn
Đáo lai cõi thế dâng lời càn Khôn.
[Đức Ngài sẽ dẫn dắt 12 đệ tử của mình, cũng đang có mặt dưới thế (hẹn ước nhơn quờn), để làm sáng tỏ “sách Trời” và rao giảng giáo lý Thượng Ngươn Tân Dân Thánh Đức (dâng lời càn khôn).]

 
Năm trăm năm trước bảo tồn
[Ý nói Trạng Trình và sấm của ngài]
NĂM NAY ĐÚNG HẸN quang môn chiếu về
Ngôi trần đỏ [trần điều] PHẬT THẦY đại thể
Đấng Thiên liền cho gọi đặt tên
[Cửu] Trùng Đài Phật Thánh Thần Tiên
Cung vi trở gót chung miền Tây Đông.
[Cửu Trùng Đài quy hội Phật Thánh Thần Tiên cho chung cả phương Đông (Tòa Thánh tại VN) lẫn phương Tây (Tòa Thánh tại California)]

  
Thường ÔNG ĐẠO [QUỐC] luận bàn cơ bút
Pháp thân hành hiển đạo BỬU SƠN
Hiện ông PHẬT THÁNH CHƠN NHƠN

Hồi qui bá tánh bổn quờn TÂY AN.

[Pháp thân Đức Ngài (ông Đạo Quốc) luận bàn cơ bút làm cho hiển cái Đạo Bửu Sơn để bá tánh biết mà quy về gốc Đạo Tây An].
  

Khải về tam hiệp thời gian
Trường an ÔNG ĐẠI diễn đàn hôm nay
[Ông ĐẠI = Ông TRỜI.  Ám chỉ kim thân của Ông Đại là Đức Ngài]

Ông THẦY tại chỗ Phật đài
[Ông THẦY = ông THẦY TRỜI.  Ám chỉ Đức Ngài đang ẩn trong Bửu Sơn Huỳnh Đạo tại California]

Cửu Cung gánh việc đất đai toàn cầu
Thiên tai bệnh dịch tới đâu?
Long thần hộ pháp ứng hầu lục châu
Năm trăm năm trước Khải đầu
[ý nói sấm Trạng Trình]
Hôm nay linh ứng nhiệm mầu càn khôn

Tây Đông hội việc bảo tồn
Nghinh Thiên lãnh Địa GIÁO TÔNG đất thành
[Giáo Tông = Giáo Chủ, nói theo ngôn ngữ Thiên Phong của Cao Đài]
Truyền hình tranh đấu liên doanh
[ồn ào dư luận trên YOUTUBE]

Kiếm tìm chỗ trật đúng dành lập công.

Hỏi ÔNG ĐẠI định ngày hồi phục?
Đáp lại rằng chuyện mục hồng tâm
Đăng đàn tạ lễ dương âm
Càn khôn võ trụ đường tầm về đây
Thiên địa đại một lần tỉnh vậy
Tịnh thần châu truyền tải trời mây
Mở khai cung cõi lịnh THẦY
Xuống đây nhận việc lần này làm xong.

Ông đức hải còn ngồi chỗ cũ  [người đệ tử thứ nhứt của Ông Đại]
Lạnh lùng thay chưa đổi chơn tu
Ngọc tam thiên giác cơ từ
Mười điều chưa đạt trần dư thế đời.
  
Ông thứ hai đại điền Mỹ điểm [người đệ tử thứ hai của Ông Đại]
Thắt chặc vùng Đông Bắc liền dây
Hiệp bang lãnh hội phái THẦY
Cùng nhau hướng định MẪU xoay trở về.
 
Thứ ba ông Đài Loan làm bạn [người đệ tử thứ ba của Ông Đại]
Hiệp với bàn Quốc Tế trường giang
Thiên ban sắc lịnh rõ ràng
Trị căn gốc lớn mở đàng mà vô.

Tứ thời ông anh già châu lục [người đệ tử thứ tư của Ông Đại]
Đổi ngữ ngôn thiên mục đề tên
Luận ba tam đặng làm nền
Mời ông Châu Mỹ dựng lên cột thành.

Còn ông chú út Việt Cồ [người đệ tử thứ 12 của Ông Đại]
ĐẠI LA THIÊN MỘC bến bờ ghi tên
Lập nên QUỐC KHÁCH SƠN LIÊN
Bến bờ huệ trí ngộ THIỀN VÔ VI.Lễ Giổ Tổ Hùng Vương 10 tháng 3 Năm Canh Tý (2/4/2020)

Theo cơ pháp vận hành của huyền vi, do Ân Sư đại diện điều hành Nghi Lễ kính trình trước Cửu Trùng Thiên Toà Đình Quốc Nội, nay chuyển đến Hoàng Nhị Thiên Toà Đình Quốc Ngoại. [nguyên văn]

 

Cha Ta Thần Thánh Mẹ Ta Tiên

Ung đúc anh linh rất diệu huyền

Gái đẹp trai lành gương tuấn kiệt

Cuối miền Nam Việt dựng Đài Thiên

(Đạo Bổn Sông Đầm chấp bút)

 

 

Nam Mô Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn

Nam Mô Diêu Trì Kim Mẩu Vô Cực Đại Từ Tôn

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 Nam Mô Bửu Sơn Kỳ Hương Phật

Nam Mô Di Lạc Vương Tôn Phật

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Phật

 

Công trình Phật Quốc chuyển xoay

Trình Thiên Nhơn Địa, Phật Thầy mở khai

Cảnh trần nay hóa Bồng Lai

Cung Đình tại thế trấn ngai Cửu Triều

Thiên khai cơ đạo Trần Điều

LỆNH TRUYỀN ẤN CHỨNG TẠI CUNG DIÊU TRÌ

Bộ máy xoay chuyển huyền vi

MẪU HOÀNG tuyển chọn chấm thi ứng hầu

Lập trận hoá chuyển Năm Châu

DỰNG NỀN QUỐC ĐẠO THIÊN TRIỀU ĐẠI NAM

CUNG TRIỀU MỞ HỘI HOA ĐÀM

LẬP ĐỜI NGƯƠN THƯỢNG KỲ TAM ĐỘ TRẦN

KHAI HỘI THÁNH ĐỨC TÂN DÂN

Sàng sảy bảy phần mở HỘI LONG HOA

Thảm sầu nhơn loại bá gia

Thị hiện PHẬT BÀ rưới nước lồ dương

BÁT TIÊN trận pháp THƯỢNG KHƯƠNG

Chuyển xoay huyệt đạo kỷ cương Phong Thần

Tiên Gia thị hiện tại trần

NA TRA giữ trận định phân chánh tà

Tứ trụ linh tử NỮ HOA

Lục Tự Di Đà phá trận xông pha

Hoà nhập khúc khải hoàn ca

Âm dương hòa khí vượt qua Ngũ Hành

Trao dồi tâm Phật cho thanh

Hồn thiên sông núi hùng anh qui hồi

Thiên Tiên phá trận Phong Lôi

Diệt trừ tà đạo vững ngôi Minh Triều

Cửu Cung áo mão trần điều

Thành tâm ứng nghiệm huyền diêu cơ mầu

Linh quang THẦY cứu năm châu

Đau lòng THẦY MẸ con đâu tỏ tường

Đại hoạ hồng thủy tai ương

Dịch bệnh, sụp đất, sóng thần tứ phương

Chiến tranh bá đạo nhiễu nhương

Năm Chèo thức giấc mới tường thiên cơ

Tu cho vững bến vững bờ

Đến màn xử phạt bơ vơ xác hồn

Thuần hoá vận chuyển càn khôn

ĐẠO HẠNH KHÔNG TRỌN XÁC HỒN RA TRO

Huyền cơ THẦY chuyển con đò

Rước người tu đạo đến bờ Bửu Sơn

VĂN THÙ BỒ TÁT xét soi

Cứu người tâm đạo về ngôi Phật Trời.

(Bửu Liên Hoa chấp bút)

 

 

THIỀN TÂM TỊNH PHÁP nhớ vận công

Hít thở thâm sâu tẩy bụi hồng

Vận khí âm dương thanh lọc phổi

Tiêu trừ dịch bệnh thế là xong.

(Đạo Bổn Sông Đầm chấp bút)

 

 

TINH thông binh pháp đồ thơ

HOA khai nở rộ ngày giờ định phân

DÂN gian cảnh khổ muôn phần

TỘC xưa lai đáo ngày dần hiện thân.

 

Hườn bổn thể nguyên căn tại thế

Nhận ấn truyền nguyện thệ hy sinh

Trước Ngai Quốc Nội Toà Đình

Tinh Hoa qui hội Thiên binh vận hành.

 

Các Thiên Tướng rạng danh tam cõi

Ấn linh phù qui hội Đông Tây

Cơ trời thế cuộc vần xoay

Chu kỳ hiện rõ bổn lai tại trần.

 

Theo VƯƠNG LỊNH hiền thần văn võ

Nay triệu hồi mở ngõ Nam Thiên

Ngàn xưa sách sử lưu truyền

VƯƠNG HÙNG CHA định tiền hiền đáo lại.

 

Để trấn giữ ngoại lai xâm phạm

Binh quyền giao chừa trảm định phân

Triều nghi khắp cả thần dân

Chiếu theo Quốc Pháp vị thân làm gì.

 

Nhìn non nước suy vi đau xót

Trong số nhiều mọt nước sâu dân

Ngày nay văn võ hiền thần

Hườn lai bổn thể tại trần xử phân.

 

Xử những kẻ tư riêng hối lộ

Trảm những ai bất ngộ si mê

Làm cho đất nước não nề

Xin trên hạ chiếu tương tề phân minh.

 

Nay văn sớ kính trình tam cõi

CỘNG ĐỒNG THIÊN DỰ HỘI HÙNG VƯƠNG

Chiếu theo NGHIÊM LUẬT TÒA CHƯƠNG

Công minh thưởng phạt để gương cho đời.

 

Ánh THIÊN ĐẠO chiếu ngời tỏa rạng

Nam Quốc PHẬT lố dạng vầng dương

Sáng soi khắp cả tứ phương

Dần xoay tám hướng ĐẠO TRƯỜNG HUYỀN KHÔNG.

(Bửu Chơn Tâm chấp bút)Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 4 tháng 4 năm 2020 lúc 10:49 A.M. US.

KINH LINH CHÍ TÔN

KINH cùng địa chấn ải đầu non
LINH hải di sơn đạo nghĩa còn
CHÍ ĐỨC CAO ĐÀI [TIÊN] ÔNG TUYỂN CHỌN
TÔN NGHIÊM LỊNH MỚI GIỮ LÒNG SON.
[Cao Đài Tiên Ông = Huyền Khung Cao Thượng Đế = Thiên Hoàng.  "Chí Đức Cao Đài Tiên Ông" ám chỉ Cao Đài Tiên Ông dưới thế hiện nay (kim thân) = Ngôi Hai trào tam = Đức Ngài Hoàng Di Thiên]

Xuống thế dừng chân quả đất này
Phải hành phụng sự ĐẠO TRỜI MÂY [THIÊN ĐẠO]
Long Hoa chơn đức người soi thấy
Khách đạo chuyên tầm điển Phật Tây.

An lạc đạo tâm giữ tánh thiền
LIÊN HOA đến, hiện Phật Nhơn Tiên
Buổi đầu khai sáng nền CAO ĐẠI
HÒA HẢO BỬU SƠN được nối liền.

Khách tầm LIÊN ĐẠO rước thiền nhân
HẢI HỘI LIÊN HOA phủ điển tần
Tôn Giáo qui hồi tâm điển ấn
Hoàn cầu chuyển động LỊNH THIÊN ÂN. [Lịnh Thượng Đế]

Chuẩn thay NGỌC ĐẠI diễn trình qua
[Ngọc Đại = ám chỉ Đức Ngài Hoàng Di Thiên.  Câu trên nói là Đức Ngài vì lòng từ bi đã "bạch hóa" những trang SÁCH TRỜI vừa qua (diễn trình qua những đoạn thiên thơ trong tháng tư này) một cách chuẩn xác (không hý ngôn, không điên đão).]

Mở HỘI LONG HOA tại QUỐC nhà
Hai mối Đông Tây cùng tiếp giá
[Đông = Việt Nam. Tây = Hoa Kỳ]

NGỌC HOÀNG điển chỉ mở HUỲNH HOA.
 
HUỲNH HOA đạo điểm nhớ rằng hay
CANH TÝ năm nay đã hẹn ngày
Tỉnh giấc liêu mài tầm sấm khải
HỘI ĐỒNG THIÊN ĐẠO tại Đông [CÀ MAU] Tây [CALIFORNIA].
 
Đông Tây, NAM VIỆT nối CỜ HOA [HOA KỲ]
Điểm hẹn CA LI hiệp một nhà
KHÔNG CHÁNH, KHÔNG TÀ, KHÔNG TỰ ĐẠI
TRẦN DÀ chủ định đến cùng CHA.
 
MẸ cho xuống thế mấy hầu ca
[các hầu ca = các nữ Tiên của Diêu Cung]

Để đến hôm nay gặp được NHÀ
[Nhà = Giáo Hội Thiên Trường]

THIÊN QUỐC TÂN BÌNH quyết định cả
[Thiên Quốc Tân Bình = Thiên Bình Tân Quốc = Quốc Khách = Danh dưới thế mà các vị trong vô hình dùng để ám chỉ Đức Ngài.  Hai chữ Thiên Bình phát xuất từ tên "cân Thiên Bình" là pháp khí của Thượng Đế dùng để đo tội phước của tất cả sinh linh trong tam thiên (theo tín ngưỡng dân gian).]

ĐẠO ĐỜI CHÍNH THỐNG LỊNH VUA CHA.
[Vua Cha = Thiên Hoàng]
 

Giáo phái Đạo tôn phải thuận hoà
[các tôn giáo, các đạo phái phải hảo hòa với nhau]
Hảo HUYỀN THIÊN MỘC mở LONG HOA
[Huyền Thiên = Huyền Thiên Thượng Đế.  Mộc = Đông Mộc Công = ông Trời chưởng quản khí Dương phương Đông (nói theo tín ngưỡng nhân gian) = Thượng Đế]
Đại căn võ trụ nghe Thiên họa

Thức tỉnh nhớ thông điển Phật Già.
  
MƯỜI HAI MÔN ĐỆ ở trần gian
Thiếu rớt nhiều năm sống an nhàn
Kỳ nay đúng hẹn LONG HOA bản
Trở về phụng sự PHẬT TÂY AN.
  
BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO gọi TRƯỜNG THIÊN [GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG]
BẢY [7] MỐI ĐẠO thông các đại miền
QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐÀI CAO ĐẠI HIỆN
[Cao Đài Tiên Ông hiện thân trong cơ Quốc Khách Đại Đạo tại Hoa Kỳ.  Bốn chữ "Quốc Khách Đại Đạo" đã được Phật Thầy tiên khải cho môn đệ Bửu Sơn Kỳ Hương và được đặt trên bàn thờ từ hơn 50 năm trước. Quốc Khách Đại Đạo là thiên cơ báo trước ngày sau ông Đạo Quốc (Ngôi Hai trào tam) sẽ khai mở mối "Đạo nhà" THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG trên đất khách Hoa Kỳ. Nhưng Đức Ngài lại hiện thân trong nền Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương cùng với kim thân Phật Thầy qui hội chúng đệ tử hình thành NGÔI NHÀ THÁNH THỂ là Giáo Hội Thiên Trường khai đường Thánh Đức Tân Dân.]

Trần Dà ấn chỉ hiệu SƠN LIÊN.
[Sơn Liên = Tam Giáo Thánh Tòa]

  
LIÊN SƠN soạn giảng THÁNH KINH luân

Chỉ SÁCH TRỜI ban xuống điển tần
Sóng mới hai mươi [20Hz] tâm huệ ẩn
Lộ bài cơ đạo QUỐC và TÂN.
 
Các ĐẠO PHÁI, CHI [PHÁI] phải thuận hành

Giờ này ĐẠO ĐIỂN khắp nhơn sanh
Đại căn trở lại cùng chung gánh
Cứu giúp nhơn sanh vạn đại thành.
 
ẤN PHẨM TRẦN GIAN ĐÃ SẴN DÀNH
Đạo Đời phân gánh rõ Tam Thanh
MƯỜI HAI ĐỆ TỬ [phải lo tu] “thiền, tâm, hạnh” [12 đạo sư của Bửu Sơn]
Hiện hữu linh căn phải thực hành!
 
Thiền tâm nhận điển Phật Tây An
SẤM GIẢNG TÒNG SƠN TẠI BẢN LÀNG
SÁCH CŨ NHIỀU TRANG CHƯA PHIÊN BẢN
Còn nhiều cơ bút rất liên quan.
[Gián tiếp xác định cuốn sách Sấm Giảng Tòng Sơn mới đích thực là chính thống. Có nhiều chi tiết chính xác liên quan đến Phật Thầy trong cuốn sách này cần phải tìm hiểu.]
  
Đến với BỬU SƠN tại Nam Trào

Sông cầu cửu khúc mũi Cà Mau
Đầm giang Nam Hải về ngôi báu

Khai ngộ nhiều câu thật nhiệm mầu.
[Tòa Đình Bửu Sơn Kỳ Hương tại Đầm Giang [Đầm Dơi] Cà Mau mới là chỗ được Thượng Đế, Kim Mẫu Diêu Trì, Tam Giáo Tòa và Phật Thầy ấn chứng.  Nơi này mới là Trung Ương Quốc Nội nối kết với Tòa Đình Trung Ương Quốc Ngoại thực hiện sứ mạng (hữu hình và vô hình) Lập Đời Thánh Đức Tân Dân. Bá tánh và đạo hữu Bửu Sơn, Tứ Ân, Hiếu Nghĩa, Hòa Hảo hãy tìm đến đó mà "nhập trào lãnh chỉ".]

  
HẸN NGÀY KHAI HỘI THÁNH THẦN TIÊN

Bản [Bổn] Giáo ghi tên Phật hiện liền
Kĩnh lễ đại căn cùng tịnh luyện
Tâm linh soi sáng, BÚT SƠN LIÊN.

[Tam Giáo Tòa xuống bút bài này]

 

 

LỊNH TÂN LẬP MỞ

LỊNH TRỜI mở cửa Thiên Nam
TÂN DÂN THÁNH ĐỨC phải làm năm nay
LẬP khai cơ Đạo Phật Thầy
MỞ cung thiên địa lần này cho xong.
 
Thuyền MẪU đón khắp đại đồng
LONG HOA QUI HỘI CON RỒNG ÂU CƠ
Bát Quái chấn giữ đồ thơ
TIÊN ÔNG TÁI HIỆN THI THƠ SẤM TRUYỀN.
[Tiên Ông = Cao Đài Tiên Ông = thánh linh của Đức Ngài. "tái hiện thi thơ sấm truyền"  là làm cho sấm truyền của Trạng Trình thành hiện thực. Nói cách khác, Đức Ngài chính là nhân vật "có THẦY Nhân Thập đi về, tả hữu phù trì câu cỏ thành binh" và thời điểm hôm nay chính là thời điểm Sấm Trạng đã tiên khải.]

  
THIÊN [CHA TRỜI] liền dựng sẵn vùng miền

MƯỜI HAI MÔN ĐỆ nối liền linh căn [12 môn đệ của Cha Trời]
TÂN DÂN THÁNH ĐỨC điển tần
Qui hồi tông tổ báo ân MẸ THẦY
Giữa thời khoa bổn Đông Tây
Nối liền võ trụ chuyển xoay tâm về
Linh căn chủng tánh cận kề
Thiền tâm Huệ ngộ cảnh quê toàn cầu
Một bầu khí quyển lục châu
Phân chia chi nhánh cũng hầu MẸ CHA
Phật, Tiên, Thần, Thánh, Quốc Gia,
Chung qui tâm điển TRẦN DÀ chỉ tên
QUÂN SƯ Phật Thánh Thần Tiên
[Phật Thầy được chỉ định là Quân Sư của Phật Thánh Thần Tiên trong kỳ Long Hoa Hội để phán xét và lập nền Thánh Đức Tân Dân này.]

CAO ĐÀI ẨN HIỆN BA NỀN GIÁO TÔNG
["Ba nền Giáo Tông" = Thượng đế ba lần xuống thế trên đất Việt để giáng Đạo như nhiều tiên khải đã từng được biết (xem cuốn Chương Trình Lập Đời Thượng Ngươn Thánh Đức để hiểu rõ hơn https://www.onglaidoky3.com/p322a254/chuong-trinh-lap-doi-thanh-duc). Lần thứ nhất Thượng Đế hóa thân xuống thế gian là Cao Đài Giáo Chủ Ngôi Hai Ngô Minh Chiêu (Ngôi Hai trào một). Lần thứ hai Thượng Đế hóa thân xuống thế gian là Cao Đài Giáo Chủ Nhị Thiên Võ Văn Phẩm (Ngôi Hai trào hai). Lần thứ ba Thượng Đế hóa thân xuống thế gian là Đức Ngài Hoàng Nhị Thiên (Ngôi Hai trào tam).]   
QUỐC CÔNG [ông] trung thổ đại đồng

AN NAM CÓ MỘT TIÊN ÔNG TRỞ VỀ
[Đức Ngài từ nước Cờ Hoa trở về VN]
Châu Âu góp một THÁNH kề

Mã phi đại lợi đáo quê đại đồng
[Châu Âu cũng có một vị Thượng Thánh trở về Việt Nam]

Ba ông châu thổ Mê Kông
Cộng chung quốc bửu thuyền không đáy chờ
[Thuyền không đáy = thuyền bát nhã = thuyền Đạo]
Nam Thiên cơ đạo luận thơ

Lôi Âm Sơn Bửu bàn cơ PHẬT THẦY
Năm nay lịnh hiện tại đây
Sông Đầm đạo bổn PHẬT THẦY TÂY AN
BẢO GIANG XUẤT THẾ CỰU HOÀN

MIỀN TÂY NAM BỘ THIÊN BAN TÒA ĐÌNH
[Đầm Dơi nay là "gốc bồ đề" của Đạo Phật Thầy (bao gồm Bửu Sơn, Tứ Ân, Hiếu Nghĩa, Hòa Hảo) trong thời hiện tại, là nơi Thiêng Liêng thiết lập Tòa Đình Trung Ương Quốc Nội.]
Tinh hoa qui hội thông linh
Chúng sinh tu định Thiên tình càn khôn
Một lòng thiện tĩnh bản môn
HOA TRỜI KHAI NGỘ CHÍ TÔN GIÁNG TRẦN
[Chí Tôn = Cao Đài Tiên Ông =  Huyền Khung Thượng Đế = Huyền Thiên Thượng Đế = Bạch Ngọc Đế = Đế Đại La Thiên = Thái Cực Thánh Hoàng = CHA = THẦY = ĐẠI TỪ PHỤ]

Gia an cổ phụ dân tân
XÓM LÀNG ĐÓN NHẬN THIÊN ÂN MẸ THẦY.

 

Hiệp Thiên Huyền Nữ Thiên Bửu Liên Hoa, đạo tràng Cà Mau, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 6 tháng 4 năm 2020 lúc 03:52 A.M. US.

18-pham-kim-ngan
[Nguyên Văn]

Con [kiểm duyệt tên họ] lãnh lịnh Đức Thượng Phụ. Con nguyện y hành lo tròn phận sự. Con kính trình Hoàng Nhị Thiên thông điệp con nhận được ngày 14 tháng 3 năm Canh Tý (5/4/2020 VN).  Nam Mô A Di Đà Phật.

 

TỨ GIÁO BỬU SƠN

TỨ kỳ trấn giữ bốn đạo cơ [Bửu Sơn, Tứ ân, Hiếu Nghĩa, Hòa Hảo]

GIÁO CHỦ LONG HOA HỘI THƯỢNG cờ

BỬU NGỌC KỲ HƯƠNG Vương Quốc Phụ

SƠN THIÊN Quốc Mẫu chuyển huyền cơ.

 

LONG HOA HỘI dự Phật Thánh Tiên

Bát trận Long Thiên độ trần miền

Cung thỉnh ...
[kiểm duyệt hai câu]

 

HUỲNH KỲ phất phới tung bay

BỬU SƠN THIÊN ĐẠO đáo lai [chư] PHẬT, THẦY [Thượng Đế]

TRẦN DÀ mở hội RỒNG MÂY
[Trần Dà = "Bộ Chỉ Huy Tối Cao" trong Vô Vi chịu trách nhiệm điều hành Hội Long Hoa dưới sự lãnh đạo của Vô Thượng Hư Không Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn]

Khắp trong thế giới Đông Tây nhộn nhàng

Chuyển đời Cồ Việt Văn Lang

Thiên Binh Thiên Tướng hai hàng gươm đao

Nguyên căn sứ mạng [Phật] Thầy trao

Thất Thập [Nhị] Hiền Thủ ấn [chỉ] mau [về] bái chầu

CỬU VỊ NỮ PHẬT ỨNG HẦU

HUYỀN LINH MẸ PHỦ HOÀN CẦU HỘI THI

THIÊN TRƯỜNG GIÁO ĐẠO VÔ VI

TỌA THIỀN TỊNH PHÁP TẦM TRI CƠ MẦU

LUẬT TRỜI sát phạt năm châu

Khí công thâm hậu diệt sâu ngũ hành

Thánh Tiên [Phật] Thầy chọn Pháp danh

[Phật] Thầy ban sắc lịnh Ngọc Thanh [Tiên Trưởng] hồi triều

Sắc phong nghi lễ Trần Điều

Dương khai âm chuyển MƯỜI ĐIỀU [Phật Thầy dạy] phụng y

MẪU HOÀNG CHẤM ĐỊNH CÔNG KỲ

XỬ PHÂN NGHIÊM LUẬT VÔ VI TAM TÒA.

Nam Mô A Di Đà Phật!

(Hiệp Thiên Huyền Nữ Thiên Bửu Liên Hoa)

 

BỬU SƠN KHAI HỘI

BỬU NGỌC CƠ HUYỀN MỞ ĐẠO THIÊN

SƠN [Bửu] Kỳ [Hương] thay mặt Phật Thánh Tiên

KHAI cơ mở pháp miền Nam Việt

HỘI mời linh tử đủ căn duyên.

[Huyền Thiên Thượng Đế = Huyền Khung Cao Thượng Đế = Cao Đài Tiên Ông = Đế Đại La Thiên = Đế Bạch Ngọc Cung = Thiên Chúa = Đức Chúa Trời = Đế Chúa = Chúa Thánh = Thầy = Cha = Đại Từ Phụ.  Đạo Thiên = Thiên Đạo Huyền Không]

 

Tâm khai ĐẠT PHÁP mở tịnh thiền

Song toàn HẠNH ĐỨC hội Thánh Tiên

Khai TRÍ HUỆ PHẬT thông HUYỀN DIỆU

QUI HỘI TINH HOA khắp bốn miền.

 

Thập [bát] quốc qui hồi cửa Nam Thiên

Cung phẩm Thiên Tiên địa kiếp tiền

Màn này qui hội kỳ tam kịp

Nhập trào lãnh chỉ [của] HOÀNG DI THIÊN.

 

Nam Thiên Thánh Địa, Bửu Sơn nhành

Phật Thầy thị hiện cứu chúng sanh

Văn Thù Bồ Tát thuyền bát nhã

Cứu độ bá gia thoát mê hà.

 

Thiện căn dưa muối tương cà

[Phật] Thầy truyền độ hoá vào nhà TÂN DÂN

Học tôn chỉ [Phật] Thầy khuyên rất rõ

Tại chúng sanh loại bỏ không hành

Đến giờ rạch mức phân ranh

Con ma ma giựt [Phật] Thầy giành được đâu

Thảm hoạ khắp cả hoàn cầu

[Phật] Thầy ngồi rơi lệ thảm sầu [cho] chúng sanh

Hai đường siêu đoạ phân rành

ĐỨC NGÀI thị hiện CẦM CÂN CÔNG BẰNG

[Cân Công Bằng = cân Thiên Bình = pháp khí của Thượng Đế dùng đo lường tội phước]
Xét trong nội ngoại hoàng thân

THIÊN ĐÌNH xét hết lê dân toàn cầu

Tuân chỉ [của ĐỨC] CHÚA [THIÊN] THƯỢNG, muôn tâu

Văn sớ dập đầu ấn chứng hành y.

 

Thị hiện THIÊN TỬ HUYỀN VI

[Thiên Tử thị hiện huyền vi = Thượng Đế thị hiện huyền vi dưới thế gian (kim thân thực hiện huyền vi = Đức Ngài thực hiện huyền vi)]
Các cung phẩm vị DIÊU TRÌ chấm thi

Cha thì Thủy Tổ Lạc Long

Mẹ là Quốc Mẫu Tiên dòng Âu Cơ

Rồng Tiên KHAI MỞ ĐỒ THƠ

Vua Hùng dựng nước Văn Lang Việt Cồ

[Nguyễn] Trung Trực trấn giữ cơ đồ

Văn ôn võ luyện Quản Cơ bái chầu [Cố Quản Nguyễn Văn Thành]

Nam Việt ĐẤT PHẬT áo nâu

TỨ GIÁO cơ đạo năm châu phục hầu.

 

Xác trần thị hiện muôn tâu

Oai linh tá mượn kim thân Phật Thầy

Xét trong cơ đạo vần xoay

Tiêu chuẩn đạo hạnh [Phật] Thầy giao đủ đầy

Hiện giờ xác hữu Thầy Tây [An]

Chuyển xoay tài đức Tứ Linh song toàn

Trấn giữ địa huyệt hòn non

Bảo toàn cơ đạo lòng son đạt thành.

Nam Mô A Di Đà Phật!
(Hiệp Thiên Huyền Nữ Thiên Bửu Liên Hoa)

  


Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 6 tháng 4 năm 2020 lúc 15:37 P.M. US.


(tiếp theo bài Ngọc Ngài Nhất Trần)

TRẬN PHÁP NGỌC HOÀNG
TRẬN đồ thiên định khó tầm ra
PHÁP bửu càn khôn định vĩ toà
NGỌC ĐẾ định phân vạn biến hoá
HOÀNG THIÊN cổng chánh HỘI LONG HOA.

PHẬT MẪU chờ xem cuối trận đài
Đón chờ khách đạo hữu tâm khai
Nhơn hiền tựu tĩnh thiền Thiên khải
Tâm điển thọ trì pháp chuyển lai.

Tinh tú càn khôn xuống trần gian
Khai dựng nhiều năm chuyển đổi đàng
Ông chấn thứ năm vùng cận láng [người đệ tử thứ 5 của Ông Đại]
Nhà Bàng chỉ rõ đến Chùa Hang.

Còn ông thứ sáu đã thay tên [người đệ tử thứ 6]
Hiện vẫn còn nguyên tại điện đền
Mở mối ĐẠO THIÊN cùng chuyển điển
Nối liền các phái ĐẠO TÂY THIÊN.

Thứ bảy ông tiên triều đại cũ [người đệ tử thứ 7]
Phía HÀ TIÊN liền với Tây Ninh
Hiệp Thiên diễn tập thiên sinh
SƠN KHAI HUỲNH ĐẠO thông linh đại cầu.

Ông bát đạo ngồi ngay địa huyệt [người đệ tử thứ 8]
Hiện thân tâm cải lão hoàn đồng
Một bên chồng chất Giáo Tông
Bên kia nặng gánh Tiên Ông hỏi bài.

Thứ chín ngọ môn quan bốn hướng [người đệ tử thứ 9]
Bắc Đông Nam biên giới Thiên Tân
Đã qua mấy lớp hạ trần
Giờ ni trở lại Tân Dân lập đời.


Ông thứ mười chu kỳ dịch chuyển [người đệ tử thứ 10]
Tính năm nay đã khoảng lục tuần
Trán đầy miệng rộng tóc cao
Còn đang ẩn dật tại hào tùng lâm.

Ông mười một chân trời Âu Mỹ [người đệ tử thứ 11]
Phía viễn Tây bên Bắc Đại Dương
Hiển chương cũng dựng đạo đường
Kỳ khai Long Hội tầm phương quay về.

Đủ đầy đệ tử THẦY kê [tổng kết 12 đệ tử của Ông Đại]
[THẦY = Huyền Thiên Thượng Đế = Ông Đại]
Mười hai tâm sáng cận kề điển quang

Đường miền nhận điển thông đàn
Đúng ngày mật điển tuần hoàn lộ ra.Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 6 tháng 4 năm 2020 lúc 16:46 P.M. US.

 

THIÊN LONG TRÀO NGỌC

THIÊN ban PHẬT QUỐC rõ ràng

LONG lân qui phụng hai hàng phục nghi

TRÀO tam đại thế DIÊU TRÌ

NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ vô vi chuẩn Toà
[Rõ ràng TRỜI ban Phật Quốc cho nhân loại. Ngài là "đại thế" của Mẹ Diêu Trì (nhận lịnh), là Ngôi Hai trào tam của Ngọc Hoàng Thượng Đế của Đại La Thiên.]

Đàn gia bá tánh hiệp hoà

Chung dòng con cháu Huỳnh Hoa Bửu Toà

Ngọc châu tại thế Thiên Hoa

Cùng chung Đại Đạo MẸ CHA định rồi.

 

Chuẩn phong ấn sắc Ngọc Châu

Tinh hoa qui hội đạo mầu ân sư

Cùng chung giải đạo sóng từ

Thông qua sư phụ binh thư giải trình.

Ấn chứng hiện diện tâm linh

Soi căn gốc điển chúng sinh qui về

Tịnh tâm thiện tánh cảnh quê

Trước bàn Tam Giáo luận kề Đại Sư.

 

Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 8 tháng 4 năm 2020 lúc 16:25 P.M. US.

KỲ HƯƠNG ĐẠI HỘI
KỲ LIÊN HOA Phật Thánh Thần Tiên
HƯƠNG ĐẠO chơn như đến mọi miền
ĐẠI THẾ GIỚI nay cùng thực hiện
HỘI KHAI căn gốc Thập Tam Thiên.

BỬU TÒA tuyển chọn hàng linh căn
CHƠN ĐẠO Phật Tiên hiệp thế trần
Truyền nhanh dòng điển từ Tam Giáo
PHỔ ĐÀ SƠN hội xuống đặc ân.

Hiệp khế đại căn nhiều sóng tần
Kiếp tầng trở lại HÓA KIM THÂN
Thực hành mối ĐẠO TRỜI giao tận
Thức tỉnh linh căn hoán chuyển dần.

PHONG THẦN Phật Thánh hội quờn Tiên
Châu thổ Mê Kông tạo mối giềng
Muốn biết VÔ VI TINH HOA ĐIỂN
Trở về BẠCH NGỌC hỏi SƠN LIÊN.

LIÊN SƠN TAM GIÁO TÒA ĐÔNG TÂY
Hiệp thế chuyển xoay bởi Phật Thầy
Thập Nhị Đạo Sư cần hiện thấy
Qui về SƠN BỬU được Thầy xoay.

Thầy xoay thế giới đạo tinh hoa
Bút pháp Tam Gia điển Giáo Toà
Cơ đạo điển đồ thiên biến hoá
TRẦN DÀ Bửu Điện MẸ cùng CHA.

MẸ CHA cùng hiện hoá tâm thân
Tưới mát Tam Thanh sóng điện tần
Tích hợp điện quang từng võ trụ
Thời thường chay tịnh đón TÂN DÂN.

TÂN DÂN THÁNH ĐỨC HỘI LONG HOA
Long phụng qui lân hiệp một nhà
Âu Lạc ĐẤT RỒNG vùng Nam Việt
Hà Đồ Thơ Dịch mở linh xa.

Linh xa muốn mở nhớ đừng mê
Tâm Đức hạnh thân ngộ Bồ Đề
Tưới nước cam lồ thanh tịnh huệ
Hoàn chơn tâm điển thoát trần quê.

Trần quê MUỐN THOÁT gắng tầm TÂM
Điển mới thậm thâm QUYẾT LUYỆN TẦM
Phật Thánh Tiên Thần đồng tiệm cận
Tịnh thiền bạch thuỷ mở khai tâm.

Khai tâm huệ trí gắng siêng năng
TAM GIÁO ĐẶC ÂN CHỈ MỘT LẦN
Nay đã đến kỳ sàng lọc nặng
Thế gian tự tịnh pháp huệ năng.

Huệ năng tịnh thức trí linh quang
CHƠN CHẤT THUẦN NHƠN GIỮA PHỐ LÀNG
KHÔNG ĐỘNG KHÔNG MÊ KHÔNG CHẤP ĐOẠN
Cột kèo đúng mực sách trường an.

Trường an sách cũ đổi thay trang
BỬU PHÁP LIÊN SƠN hiệp đạo đàng
Phật Thánh Tiên Thần cùng lố dạng
TRẦN DÀ đúng MẪU Phật Tây An.

Tây An Phật hiệu tại miền Nam
Tích tự PHẬT XƯA ĐÃ GIÁNG PHÀM
Thiên Nam đúng hẹn cùng tường lãm
LIÊN KỲ HẢI HỘI THẬP THIÊN TAM.

[Thập Tam Thiên = 12 vị Thượng Thánh tông đồ + kim thân Thượng Đế]


Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 8 tháng 4 năm 2020 lúc 16:00 P.M. US.

PHẬT THÁNH VIỄN VÔ
PHẬT Đà bổn thể chơn như
THÁNH Tiên sáng suốt tâm từ nhân gian
VIỄN ly các tập, các đàng
VÔ VI thiền định phá tan bụi trần.

Ngộ khai các pháp thiên tầng
Chờ cho lố dạng chỉ hồng HUYỀN KHÔNG
Điển cơ thường chuyển đạo đồng
Nhân tâm hiệp ĐẠO ĐẤT RỒNG lục châu.

Tỉnh một cội An Giang Gò Nổi
Phật Tòng Sơn khai giáo nơi đây
Hiện nay kinh cái đã đầy
Rồi đây làm chỗ dựng xây nhà làng.

Vùng thứ hai Sông Tiền Sông Hậu
Hiệp với nhau tại chỗ Tân Châu
Địa đầu khởi sự Vàm Nao
Nối liền Bảy Núi trở vào Thới Lai
Đến đền Đá Nổi ĐỨC NGÀI
DIÊU CUNG núi ngự đền đài hiển danh.

Tỉnh thứ ba hạ nguồn Tiền Hậu
Tỉnh Định An sông lớn Mỹ tho
Cao Đài chi nhánh Bến Tre
Sông Vàm nối thẳng thuyền bè về đây.

Vùng thứ tư biển Tây Rạch Giá
Từ Hà Tiên nối tận Cái Tàu
Chia thành các phái tương giao
Lịnh trên đưa xuống luyện trao hàng giờ.

Tỉnh thứ năm Sông Đầm đất mũi [Cà Mau]
Cửa Nam Thiên hiện diện nơi đây
Phật Thầy Tam Giáo chuyển xoay
Đưa ra quyết định đủ đầy huyền cơ.

Thứ sáu tỉnh trung vùng biển Bạc [Liêu]
Tượng Nam Hải đến cuối [Sông] Hậu [Sông] Tiền
Luận bài Bát Quái Thiên Tiên
THÁNH NHÂN xuất hiện SƠN LIÊN khải về.

Trong sáu tỉnh THIÊN ĐÌNH giáng hạ
Luật HUYỀN THIÊN chỉ rõ từng nơi
Vậy trong các phái ĐẠO TRỜI
Ai người tiếp điểm đổi dời Bảo Giang
Thì về BẠCH NGỌC Tây An
Kỉnh trên NGỌC ĐẾ tại đàn Cà Mau
Chiêu bàn hội điểm Gành Hào
Được ÔNG ĐẮC ĐẠO cho vào Toà Tam
Giáo truyền QUỐC KHÁCH [ĐẠI] ĐẠO làm
Thiên nhân địa giới khảo tham SÁCH TRỜI.


Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 14 tháng 4 năm 2020 lúc 16:29 P.M. US.

ĐIỂN TAM THẬP LỤC
ĐIỂN vùng phân định cửa Thiên Nam
TAM GIÁO chuẩn ưng được việc làm
THẬP NHỊ TIÊN THIÊN đồng ngự lãm
LỤC CHÂU khai hoả Bắc phương tam.

Bão đến Tuần Châu quyết định này
Hải triều Âu Lạc đứng trời Tây
Tập trung phong hỏa vùng Đông Bắc
Mật điển HUYỀN KHÔNG được chuyển xoay.

Đứng giữa Tâm Thiên chuyển hoá hình
Truyền qua tầng sóng não thông linh
TẠM NGƯNG ĐẠI DỊCH thiên thời tính
Cứu được linh căn thoát tử sinh.

Giờ này THÁI CỰC góc quay ngang
Tam Giới đang xoay tại Điện Vàng
Hiệp đại chuyển sang vùng phát sáng
MẪU đoàn chở nặng đến Điền Giang.

Hữu tài chi Đạo luận bàn cơ
CHỦ KHẢO mở khai hẹn đúng giờ
ÔNG ĐẠO luận bàn bài cũ mới
BÁT ĐỒ đã được định THIÊN THƠ.

Chuyển dời bốn bể với năm châu
Luật mới vòng xoay chấn địa cầu
MÃ Á luận ban tam nhật hậu
Phi hành tìm ẩn dưới tầng sâu.

Phân vùng trần thế đã làm xong
Vạch nước phân ranh tại ĐẤT RỒNG
CHIA TỈNH SÁU CHÂU vừa khởi động
Không gian được khoá mã tần không.

Giờ ni trái đất đứng ngang tâm
Tam Giới hiện ra nổi sóng ầm
Phát sáng Đông Tây cùng điểm sấm
LỤC CHÂU chuyển biến tiến trung lâm.


Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 15 tháng 4 năm 2020 lúc 16:17 P.M. US.

GIẢI CHUYỂN BỔN ĐỨC

GIẢI tâm thanh tịnh Liên Kỳ
CHUYỂN căn giải nghiệp vô vi địa tầng
BỔN quờn trú tọa phong vân
ĐỨC Thầy lướt gió hồng ân chuyến này
Tạm ngưng đại dịch liền tay
Ấn tâm khoa giáo được Thầy độ dân
Khắp trên thế địa thiên tần
Chọn mời Nam Hải xuống trần Mỹ Âu
Lục Châu thế giới hoàn cầu
Từng trong lớn nhỏ nhiệm mầu hôm nay
Chuyền tay bút mực chuyển xoay
Cứu trong trần thế một bài thuốc tiên
Chuyển liền căn hữu thiện duyên
Chơn tâm cao đức thiêng liêng ứng hầu.

Nam đồng cảnh trời Âu Mỹ Á
Bắc Đông Tây trên dưới cảnh chung
Tam Thiên cho ứng Cửu Trùng
Hiệp mời chư vị tiếp cung điển này.

Bát [Tiên] hạ giáng thể điển xoay
Ứng bài cơ bút gió mây giải nàn
Điển cho bác sĩ THIÊN CÀN
Cơ bàn chuyển tiếp thiệp can trần miền.

Ân hoa hoán đổi Hoa Liên
Ngọc tâm nhơn chuyển tới đền đức ân
Điển tần sóng ngắn tiệm cần
Xét cùng dân hạn giải dần bệnh căn.

 


Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 16 tháng 4 năm 2020 lúc 10:28 AM  US.

THUYỀN LIÊN ÔNG ĐẠO

THUYỀN cung linh ứng nhiệm mầu
LIÊN SƠN thất bảo gồm thâu một màn
ÔNG TIÊN CAO ĐẠI khôn càn
ĐẠO tâm thanh tịnh cơ bàn cảnh quê.
[Ông Tiên Cao Đại Khôn Càn = Cao Đài Tiên Ông = Đấng Cao Thiên = Huyền Thiên Thượng Đế = Huyền Khung Cao Thượng Đế = Đại La Thiên Đế Thái Cực Thánh Hoàng = Đế Bạch Ngọc Cung = Ngọc Hoàng Thượng Đế = Thiên Hoàng = Thiên Chúa = Đức Chúa Trời...]
 
Địa cầu linh chuyển thoát mê
TIÊN RỒNG ÂU LẠC dựa kề một bên
Bổn cảnh đất nước đổi nền
Hồng ân Tam Bảo ghi lên SÁCH TRỜI.
 
Về lo TU ĐỊNH lễ thời
Cam lồ tự tịnh từng lời đừng quên
Thời kỳ khoa học tiến lên
Cần tâm bát nhã trí bền mở khai.
 
Huệ ngộ thiền tuệ ĐẠO NGÀI
Công tâm tu tĩnh ngươn này làm xong
Hoá căn chuyển nghiệp đại đồng
Đón chờ ÂU LẠC TIÊN RỒNG viết nên.
 
Chuẩn đoán Thái Cực gọi tên
Tâm đồ điện não sóng thiên đổi nhiều
Sóng ngắn , sóng đại , sóng đều
Đại căn thiện định hội chiều điển quang.
 
Bát Quái chấn giữ các hàng
ĐÀI THIÊN HOA ĐẠI NGỌC HOÀNG TÂM CAO
HỘI ĐẠO SÁCH BÁU THẦY TRAO
THIÊN BÌNH TÂN QUỐC THẠCH BÀO VÔ VI.

 
Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 16 tháng 4 năm 2020 lúc 16:33 PM  US.

THIÊN ĐÌNH GIÁNG CƠ

THIÊN NAM qui tựu tinh hoa
ĐÌNH CUNG THƯỢNG ĐẾ Giáo Toà Liên Ninh
GIÁNG điển Phật Thánh hoá sinh
CƠ trời đến lúc vô hình về ngôi.
 
Thuyền cung THẦY MẪU đã ngồi
Chờ đàn con lạc bửu ngôi đại đồng
Kết nối trời đất Tây Đông
DẮT DÌU DẠY ĐẠO ĐẤT RỒNG NAM THIÊN.
 
ÔNG ĐẠO THIÊN ĐẢNH giáo truyền
[Đích thân ông Thượng Đế giáo truyền.  Bạch Chơn Đạo của Thượng Đế không phải chỉ giáo truyền trong cõi Ta Bà (mà kim thân của Ông Đạo Thiên Đảnh là Đức Ngài làm Chủ Giáo) mà Bạch Chơn Đạo còn được giáo truyền cả Tam Thiên Thế Giới và các linh hồn tiến hóa cao hơn nhơn loài vẫn phải tìm đến để học đạo (trong vô vi hoặc hữu hình)]

NGÔI HAI THÁI CỰC Huỳnh Liên Sơn Kỳ
[là đấng Ngôi Hai của Thái Cực Thánh Hoàng(Thượng Đế của Đại La Thiên)]
Gắn kết các nước hồi qui

Đại đồng tiếp sóng vô vi điện tần.
 
Tầng sóng bước điển Long Vân
NGỌ kiêu một chữ điển tần hai mười [20 Hertz]
[Ngọ = Thầy Nhân Thập = Ngôi Hai. Chữ Ngọ chiết tự chữ Nhân trên chữ Thập dưới, liên quan đến câu sấm Trạng "có Thầy Nhân Thập đi về, tả hữu phù trì cây cỏ thành binh", mà chữ Thầy là cách xưng của Thượng Đế khi ngài dạy Đạo, và khi Thượng Đế hóa sinh xuống thế thì kim thân được gọi là Ngôi Hai của Thượng Đế. Jesus là Ngôi Hai phương Tây 2000 năm trước.  Ngài Ngô Minh Chiêu giáo chủ Cao Đài là Ngôi Hai trào một. Ngài Võ Văn Phẩm (Nhị Thiên) là Ngôi Hai trào hai của Cao Đài. Và Hiện nay Ngôi Hai trào ba đang có mặt. Đúng với huyền khải Thượng Đế xuống trần trên đất Nam Việt 3 lần trong thời Hạ Ngươn.]
Lập đài ĐẠO MỚI KHAI [NGÔI] LỜI ****

THIÊN ÔNG THÁI CỰC gọi [là ông] TRỜI [theo] sách xưa.
 
Nay đà khoa học xế trưa
Chung dòng điện sóng cũng vừa đổi tên
Điện sóng được đổi trước tiên
Thay CHƠN [ĐẠO] tên cũ điển THIÊN ĐẠO hàng.
 
Tinh hoa võ trụ khôn càn
Nhiều tầng nhiều lớp điện quang vô hình
Thần Thánh Tiên Phật tâm minh
Chung cùng cảnh giới chúng sinh tu tầm.
 
Huệ thiền tuệ tịnh Nhơn tâm
Nhận ra chơn điện dương âm ngũ hành
Linh ứng bước sóng TAM THANH
Hồng mông võ trụ hình thành thuở xưa.
 
Thượng Ngươn lập luận CHƠN THỪA
CAO ĐÀI TÁI HIỆN hiện rước đưa nhơn trần
[Cao Đài = Cao Đài Tiên Ông = Thượng Đế Huyền Khung = Thượng Đế Huyền Thiên. Đức Thượng Đế đã trở lại và đang có mặt (Cao Đài tái hiện) đúng với huyền khải xuống thế 3 lần trên đất Việt. Lần thứ ba này kim thân được gọi là Ngôi Hai trào tam Hoàng Di Thiên.  Đức Ngài đã KHAI GIÁO mở màn Thượng Ngươn dẫn người Thánh Đức Tân Dân (rước đưa nhơn trần).]
Thiện căn hạnh tính đức ân

Giao thoa tần sóng TÂN DÂN gần ngày.
 
Tính theo DỊCH LÝ Đông Tây
Chu kỳ vận chuyển lần này [ĐẤNG] TOÀN NĂNG
Tinh hoa qui hội duyên trần
KIM THÂN TẠI THẾ HIỆP TẦN SÓNG ÂM.
[Theo Chu Kỳ vận hành của Dịch Lý, Thượng Đế trở lại lần thứ ba này trên đất Việt, kim thân tại thế (dĩ nhiên là người Việt) hiệp điển với Thượng Đế Huyền Thiên trên cõi Huyền Không Thiên Thượng đã KHAI GIÁO (Thiên Đạo Huyền Không), KHAI HỘI (Giáo Hội Thiên Trường) ngay trên "vùng đất Bảo Châu" (California)và vùng đất mũi (Cà Mau) trong năm Đinh Dậu (2017), qui hội tinh hoa, chọn lựa sĩ hiền, quảng truyền pháp đạo, dẫn người Tân Dân.]

Nhiều năm tích tựu xuyên tâm
Hoàn căn chơn thể huệ tâm ngộ thiền
TÂN DÂN THÁNH ĐỨC [BẠCH] NGỌC TIÊN [ÔNG]
NHƠN THIÊN VÕ TRỤ CÁC MIỀN HIỆN THÂN.
 
QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO THIÊN TÂN
Mở đầu Ngươn Thượng điển tần điện quang
Khắp trong trần hạ đạo đàng
Ai người tiếp điển hồng quang thì về.
[Thiên tân = tân Thiên = Ông Trời mới = Ngôi Hai trào tam. Đức Ngài khai nền ĐẠI ĐẠO ở trời Tây (Hoa Kỳ) nên trong nước gọi là QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO mà Đức Phật Thầy đã huyền khải từ hơn 50 năm trước.  Đức Ngài pháp truyền "siêu linh Đạo", "chơn vô vi Đạo", "điển đạo".  Ai muốn tầm pháp báu thì tìm về Giáo Hội Thiên Trường, Tòa Đình Cà Mau hoặc Tòa Đình Cali.]
 
Các bài trước định cảnh quê
Từ trong LỤC TỈNH hoặc về CA LI
Điểm tôn Mộc vị Vô Vi
Từng trang sách chỉ DIÊU TRÌ làm tin.
 
Tự nhiên thời đại HOA KỲ
Thiên cơ biến đổi mấy khi được nhìn
[Thời điểm này là thời điểm ĐẠI THANH LỌC, ĐẠI BIẾN THIÊN, ĐẠI PHÁP RA ĐỜI. Thượng Đế "xuống trần để khép lại sổ trần" và cứu những ai đáng cứu. Đức Ngài đang có mặt và chờ đợi.  Chúng sanh có hay biết?  Còn các "nhơn thiên" của Long Hoa Hội còn tiếp tục chờ đợi ai?]
Làm tin thiên địa giáo sinh

Cơ này tái bút TÒA ĐÌNH CA LI.


**** để giải  thích về hai chữ "Ngôi Lời" xin mượn nguyên văn bài giảng của Đức Ngài vào ngày 11/3/2020:

SỰ IM LẶNG TUYỆT ĐỐI

Đức Ngài giảng

Một hệ thống lý thuyết chỉ là một hệ thống lý thuyết. Nó chưa hẳn có thể phản ảnh sự thật tuyệt đối, và ngay cả sự thật tương đối.  Một hệ thống lý thuyết chỉ có khả năng giải thích một số “tiền đề” nào đó trong giới hạn của khả năng tư duy và lý luận. Một hệ thống lý thuyết được hình thành trên nền tảng của một số giả định, dầu nói ra hay không nói ra, và chỉ có thể duy trì nguyện vẹn sự khả tín hay ngay cả sự tiếp tục tồn tại nếu như những giả định đó không bị phá vỡ.  Một hệ thống lý thuyết dầu có hoàn hảo tới đâu, dầu có siêu việt đến đâu, dầu có vi diệu tới đâu, dầu có tuyệt vời đến đâu thì cũng chỉ là một hệ thống lý thuyết hữu hạn. Nó không có khả năng bao trùm hay loại trừ mọi hệ thống lý thuyết khác và càng không có khả năng đại diện cho sự thật tuyệt đối. Nói một cách khác, không có một hệ thống lý thuyết tuyệt đối. Bất kể đối tượng đưa ra hệ thống lý thuyết đó là ai, là nhà toán học hay là nhà khoa học hay là nhà hiền triết hay là Chúa Phật, cũng thế thôi.   

Nói cho chính xác hơn là không có một hệ thống lý thuyết tuyệt đối thông qua ngôn ngữ.  Chỉ có sự im lặng tuyệt đối là tuyệt đối. Chỉ có sự im lặng tuyệt đối mới là tuyệt đối vì nó phi ngôn ngữ, phi thời không, phi phạm trù, phi qui ước, phi giới hạn... phi các thứ. Nếu toàn bộ sự im lặng mà nó bao trùm vô giới hạn được coi là một hệ thống lý thuyết vô ngôn xuất thì nó là một hệ thống lý thuyết tuyệt đối duy nhất và duy nhất có khả năng đại diện cho sự thật tuyệt đối. Chúng ta có thể gọi sự im lặng tuyệt đối đó là Chơn Như, là Chơn Tịnh, là Viên Giác, là Đại Trí Huệ Phật, là Chí Chân Thiện Mỹ, là Hoa Tạng Diêu Trì, vân vân.  Chúng ta có thể gọi hệ thống lý thuyết vô ngôn đó là Như Lai Tạng, là Pháp Giới, là bản thể của Thượng Đế, là Nguồn Lực Vũ Trụ, vân vân. Và chúng ta cũng có thể gọi cái TUYỆT ĐỐI chủ thể của sự IM LẶNG TUYỆT ĐỐI đó và của hệ thống LÝ  THUYẾT VÔ NGÔN XUẤT đó là Ngôi Thái Cực, là Huyền Thiên Thượng Đế, là Thiên Chúa, là Trung Tâm của Nguồn Lực Vũ Trụ, là Đấng Tạo Hóa, là Tỳ Lô Giá Na Phật, vân vân.  Nếu muốn. 

 

Đức Cồ Đàm nhận ra điều đó, hơn ai hết dĩ nhiên Ngài phải nhận ra điều đó, cho nên trước khi nhập diệt Ngài đã tuyên nói với đệ tử là “49 năm Ta chưa nói một lời”.  Chí phải!  Vì chỉ có sự im lặng tuyệt đối và hệ thống lý thuyết vô ngôn xuất mới có thể đại diện cho sự thật tuyệt đối.  Không phải Ngài phủ nhận những gì Ngài đã dạy.  Ngài chỉ là cảnh cáo đời sau về giới hạn của hệ thống giáo lý mà Ngài đã thuyết.  Ngài chỉ là quay trở về với sự IM LẶNG TUYỆT ĐỐI, cái mà Ngài tạm gọi là Niết Bàn Tịch Diệt.  Ngài đã xiển dương hệ thống lý thuyết vô ngôn xuất với sự im lặng sau cùng và mãi mãi.  Cái này đồng ý với cái gọi là “Lìa-nhứt-thiết-ngữ-ngôn đà-la-ni” trong kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa.    

 

Thánh kinh Ki Tô Giáo nói, “In the beginning was the WORD, and the WORD was with GOD, and the WORD was GOD (John 1:1) … The WORD became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory of the ONE and the only SON, who came from the Father, full of grace and truth” (John 1:14) tạm dịch “Lúc khởi đầu là NGÔI LỜI, và NGÔI LỜI ở cùng Thiên Chúa, và NGÔI LỜI cũng chính là Thiên Chúa …. NGÔI LỜI giáng hạ phàm giang và kim thân của người chung chạ với chúng ta.  Chúng ta đã nhìn thấy vinh quang của người con duy nhất của Thiên Chúa và Đấng Ngôi Hai này đầy tôn nghiêm và sự thật.”  Người con duy nhất của Thiên Chúa ở phương Tây vào thời điểm đó.       

 

Jesus Christ chính là NGÔI LỜI.  Jesus Christ là chiết thân của Thiên Chúa giáng hạ xuống phàm gian. Vì là chiết thân của Thiên Chúa nên được gọi là Thiên Chúa NGÔI HAI.  Vì xuống phàm gian trong thân thể xương thịt nên cũng có thể được gọi là NGÔI NGƯỜI. 

 

Thiên Chúa giáo hóa con người thông qua NGÔI NGƯỜI.  Duy nhất chỉ có NGÔI NGƯỜI mới thực sự “giao cảm trọn vẹn” với Thiên Chúa và thực sự “trọn vẹn lời nói” với con người.  Tại sao?  Tại vì NGÔI NGƯỜI cũng là NGÔI LỜI đã ở cùng Thiên Chúa, từ Thiên Chúa, và là Thiên Chúa cho nên đương nhiên phải “giao cảm trọn vẹn” với Thiên Chúa.  Tại vì NGÔI LỜI cũng là NGÔI NGƯỜI mang thân xác xương thịt sống chung chạ với con người và Ngài "đã chịu cám dỗ đủ mọi mặt cũng như chúng ta song không hề phạm tội. (Hebrew 4:15) cho nên mới có thể “trọn vẹn lời nói” với con người.

 

Còn riêng Thiên Chúa vẫn trên cao im lặng, im lặng tuyệt đối. Chỉ có sự IM  LẶNG TUYỆT ĐỐI thì mới có thể nói Thiên Chúa là ĐẤNG TỐI CAO. Và chỉ có Đấng Tối Cao cùng với sự im lặng tuyệt đối của Ngài mới xứng đáng với mấy chữ CHÍ CHÂN, CHÍ THIỆN, CHÍ MỸ, CHÍ THÁNH.  Chỉ có Đấng Tối Cao cùng với sự im lặng tuyệt đối của Ngài mới xứng đáng với mấy chữ CHÍ DIỆU, CHÍ HUYỀN, CHÍ MINH, CHÍ GIÁC. Chỉ có Đấng Tối Cao cùng với sự im lặng tuyệt đối của Ngài mới xứng đáng với mấy chữ CHÍ DŨNG, CHÍ BI, CHÍ NHẪN, CHÍ TỪ PHỤ vì sự bao dung vô lượng và yêu thương vô lượng của Ngài dành cho vạn linh nói chung và dành cho loài người nói riêng, thông qua đứa con "linh hồn Ngài" là NGÔI NGƯỜI dưới thế.  Đức Phù Hựu Đế Quân và Quan Thánh Đế Quân tán thán sự im lặng tuyệt đối này trong bài kinh Ngọc Hoàng Bửu Cáo "Nhược thiệt nhược hư, bất ngôn nhi mặc tuyên đại hóa. Thị không thị sắc, vô vi nhi dịch sử quần linh." tạm dịch "Dường như thật, dường như ảo, không một lời nói, chỉ yên lặng bày tỏ cuộc biến hóa lớn. Lúc không, lúc có, như nhiên mà sai khiến tất cả sinh mệnh."

NGÔI NGƯỜI chung chạ với con người và NGÔI LỜI truyền tải ý chỉ và thông điệp của Thượng Đế để giáo hóa thế gian. Thông qua NGÔI NGƯỜI/ NGÔI LỜI "Then you will know the truth, and the truth will set you free (John 8:32-33)...
I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me" (John 14:6) tạm dịch "Rồi thì các ngươi sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ngươi.... Ta là con đường và là sự thật và là sự sống. Không ai đến với CHA mà không thông qua Ta."  Đương nhiên!  Vì ai khác có thể nghe được SỰ THẬT TUYỆT ĐỐI trong sự IM LẶNG TUYỆT ĐỐI của Thượng  Đế hơn là NGÔI LỜI, Đấng có thể "giao cảm trọn vẹn" với Thượng Đế?
 
Bây giờ thì bạn đã hiểu vì sao THƯỢNG THIÊN ĐẾ CHÚA luôn im lặng và chiết linh quang của mình xuống thế gian là NGÔI HAI/NGÔI LỜI/NGÔI NGƯỜI đi giữa cuộc đời cùng với bạn và dẫn bạn về với Thiên Chúa, về lại Thiên Quốc nơi mà ít nhất là một lần bạn đã từ đó ra đi.   
 
VẤN ĐÁP:

V: Quay lại chỗ xuất phát của bài viết này, câu hỏi được đặt ra: giáo lý của các tôn giáo thì sao, có hữu hạn?  
Đ: Xin trả lời là một hệ thống giáo lý cũng chỉ là một hệ thống lý thuyết như bao hệ thống lý thuyết khác.  Tất cả hệ thống giáo lý, dầu là của tôn giáo nào, cũng hữu hạn và không có khả năng phản ảnh trọn vẹn sự thật tuyệt đối, lại càng không có khả năng phủ trùm hoặc để thay thế cho hệ thống giáo lý của tất cả các tôn giáo khác.  


V: Hệ lụy về sự hữu hạn của những hệ thống lý thuyết của các tôn giáo là gì? 
Đ: Câu hỏi này rất rộng, về mọi mặt, trong đó bao bao gồm cả triết học và tôn giáo học và xã hội học, cần rất nhiều thời gian để suy nghĩ và trả lời. Cho nên, xin được chỉ thẳng vào vấn đề gần gũi nhất và xin được nói những lời chân thành. Tôn giáo chỉ có hai con đường để chọn lựa. Một, tiếp tục duy trì quan điểm không dung nạp, coi hệ thống lý thuyết của mình là SỐ MỘT và cực lực đào sâu những dị biệt, tệ hại hơn, cực lực bôi nhọ hệ thống lý thuyết của những tôn giáo khác hoặc của những chi phái khác của cùng một tôn giáo.  Điều này đã và đang xảy ra ở diện rộng.  Hệ lụy của nó không nhỏ chút nào nếu không muốn nói hai chữ tệ hại.  Hai, tìm sự hài hòa bằng cách dung nạp giáo lý từ những hệ thống giáo lý khác nhau.  Giáo lý Cao Đài, Bửu Sơn, Tứ Ân, Hiếu Nghĩa, Hòa Hảo vân vân,  nói chung là những tôn giáo phát xuất từ bản địa, phản ảnh sự chọn lựa này, nếu đó là sự chọn lựa của các vị sáng lập. 

 

Với tinh thần tam giáo đồng quy của người Việt, tôi thấy đây là một khuynh hướng tuyệt vời và đúng đắn.  Nên cổ súy và tiếp tục phát huy. Vì sao? Chúng ta nên nhớ rằng một hệ thống giáo lý chỉ là một phương tiện để dẫn dắt chúng sanh trên con đường tiến hóa. Tất cả đều có khả năng "đưa người" trên hành trình học hỏi và tiến hóa, dầu chỉ là đưa một đoạn đường ngắn cũng có vai trò và sự hữu dụng của nó.  Trên con đường tiến hóa đó, lữ hành sẽ biết đoạn nào nên đi xe ôm, đoạn nào phải đi xe đò, đoạn nào phải đi ghe, đoạn nào có thể đi máy bay.  Đó gọi là khế căn, khế cơ, khế thời, khế pháp, khế nhân duyên…. Dầu mượn phương tiện nào để đi, ở mỗi chặn đường hay đi suốt, thì cuối cùng những khách lữ hành đó cũng sẽ phải đi tới chỗ TRỌN  LÀNH và an trú trong sự IM LẶNG TUYỆT ĐỐI [Thượng Đế tính].  Cho nên câu kinh “một cội sinh ba nhánh in nhau, làm người phải hiểu lý sâu” là hoàn toàn chân xác, minh triết và thiện dụng. 

V: Về mặt dung nạp nhau của các tôn giáo hiện nay, Ngài hình dung hay ước ao việc gì xảy ra trong tương lai.
Đ: "Mang câu Bác Ái vào nhà Từ Bi". Điều này có thể trở thành hiện thực trong tương lai và Việt Nam là nơi có nhiều cơ hội nhất để điều này xảy ra.  Và nếu điều tích cực này xảy ra, thành tựu của nó sẽ thay đổi diện mạo của cộng đồng nhân loại nói chung và diện mạo của tôn giáo nói riêng. Lợi lạc của nó sẽ khiến thế giới tôn vinh Việt Nam là VÙNG ĐẤT CỦA ĐỨC TIN MỚI.Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 17 tháng 4 năm 2020 lúc 18:58 PM  US.

TRƯỞNG QUỐC HẠNH ĐƯỜNG

TRƯỞNG quản Thiên Tiên xuống điển lành

QUỐC TÂN đức hạnh hiệp quờn sanh

HẠNH tâm đại thế chung thiên đảnh

ĐƯỜNG đến lạc an trí huệ thành.

 

ĐẠO THIÊN đã định Khải nguồn chơn

Trời đất chuyển xoay bổn thể quờn

Thất đại chủng tàm qui khế hợp

Điển hoà tính thuận đắt thuần đơn.

 

Võ trụ chuyển xoay thất đại hoà

Âm dương tương hội MẸ và CHA

Tuần hoàn tĩnh động thay dần hoá

Ứng chọn cùng chung BẠCH NGỌC TÒA.

 

NGỌC TÒA thiên giới chỗ không gian

Thất đại hoá thân thuận đảo đàn

Nguyên thể hồng mông từng ngắn đoạn

Thiên Hoa Tinh Tú lọc hoàn đan.

 

Hoàn đan tánh thể tự nhiên tâm

Hạnh đức tuệ chơn hạn giới tầm

Hiện ẩn xoay dần tuần sắc thấm

Trần mai hoa báu ngộ huyền thâm.

 

Huyền thâm phật thánh với Thần Tiên

Sóng điển tập âm thất đại miền

TẠO [HÓA] ĐẤNG TỐI CAO vùng võ trụ

Thiên nhơn địa hiện tựu SƠN LIÊN.

 

SƠN LIÊN thời khí nước phong mây

Địa đại thất tinh hiệp hội này

Sóng lửa từ trường trong thể đại

Càn khôn xuôi ngược đến ngày nay.

 

Ngày nay THÁNH ĐỨC THƯỢNG NGƯƠN khai

Chơn tánh thể nguyên hiện ĐỨC NGÀI

Thế giới hoà đồng chung một trái

Vuông tròn tự ngộ trí Như Lai.

 

NHƯ LAI huệ đạo viễn thời gian

Chứng ngộ càn khôn đạt Niết Bàn

Thế giới trường tồn trong thất đại

Tự nhiên nhật nguyệt thiền tâm khai.

[Nhựt + Nguyệt = Minh]

 

Thiền tâm khai ngộ vạn pháp Thiên

Tự tánh thiên nhiên chuyển đổi liền

Tâm hiệp từ trường thân chuyển biến

Thanh bình sóng não hoá nhơn duyên.Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên vào ngày 19 tháng 4 năm 2020 lúc 12:09 chiều, giờ California, Hoa Kỳ.

 

KỲ ĐẠO TÂM THIÊN

 
KỲ thời khoa học với tâm linh

ĐẠO hoá không gian vạn pháp tình
TÂM tỉnh Đại Đồng mau kịp lịnh
THIÊN chơn huệ ngộ tánh nhơn sinh.

Thân tâm thường thọ chay kỳ
Liên Hoa đua nở một khi dụng hành
Kỳ thiên [niên kỷ] trước khảo tu đạo hạnh
Đến Thượng Ngươn [này] sách cũ sửa rành
Đường đời THỌ DỤNG ĐẠM THANH
Mỗi khi áp dụng TỬ SANH CHUYỂN DẦN.


Đại Đồng gắng tầm phương kết hợp
Tự ngộ tâm THIỀN ĐẠO VÔ VI
Thành tâm kết hợp luyện trì
TÂM KHÔNG BÁT NHÃ Vương Kỳ Thượng Ngươn.

Tới Ngươn Thượng THẦY xoay MẪU chuyển
Nhận LỊNH TRỜI, TAM GIÁO LIÊN SƠN
Sửa nền ĐẠO GIÁO Hạ Ngươn
Ấn Hành văn bút, BỬU SƠN LIÊN KỲ.

Tâm khế hiệp Đông Tây cổ [xưa] [hiện] đại  
Thoát trần không dịch lại tường [tận] quan [điểm]
Bút thần tiếp điển NGỌC HOÀNG
Viết lên từng chữ thế gian lãm tường
Điển tâm lượng tử từ trường
TƯƠNG SINH TRỜI ĐẤT ÂM DƯƠNG ĐẠI ĐỒNG.

Kỳ thuyên chuyển giao thoa hạ [giới] thượng [thiên]
Mỗi lớp màn chiếu sắc đổi thay
Thượng Ngươn gắn kết bên THẦY [THƯỢNG ĐẾ]
Du thuyền võ trụ nối dài không gian.

Sóng điện não lượng từ kết nối
Kéo càn khôn [càng] ngày lại thêm gần
Nghìn năm ánh sáng Tân Dân
Ngoài kia võ trụ thiên tần sóng tâm.

Điển Thất Đại muôn hình thể tánh
Đến trần gian chỉ được ít phần
Thiền tâm nhận biết ĐIỂN TẦN
Đạo chung kết nối nhiều lần không gian.
 
Phần LINH THỨC chu kỳ biến đổi
Khi xác phàm tạm gởi trần ai
ĐIỂN TẦN thoát khỏi xác thân
Tìm về trạm biến Lôi Âm Toà Đình.
 
Rồi [giải] phân [những] tích [hợp][của] nhiều tần sóng điện
Tính theo từng bước sóng [lúc] sanh tiền
Phân chia Thái Cực nhiều miền
Giao thoa bước sóng [nếu khế hợp tần số] đáo liền trần gian.
 
Phần không tách [rời][thì] tìm riêng đường mới
Hấp thụ dần tích tựu nhiều nơi
Gặp trong hạn mức tuyệt vời
Từ [trường] không [gian] định lượng đúng thời hoàn nguyên.
 
Trong cảnh trú thuần đơn điện tĩnh
BẠCH NGỌC CUNG bàn tính MẪU HOÀNG
Tượng hình thiên thể thiên đàng
Cho vào tích trữ [đợi] thời gian xuống phàm.
 
Tính như thế nhiều năm ánh sáng
Đo không gian [bằng] đơn vị thời gian
Sóng từ điện não rõ ràng
Âm dương tinh tú từ quang [thiên] Thiên Hà.
 
Trời tầng mới tầng không thay đổi
Thất Cầu Tinh định tính đại cầu
Tinh hoa võ trụ một bầu
Chia nhiều thế giới đại cầu khác nhau.
 
Diễn như vậy để đồng đạo tỏ
Ngoài không gian còn nhiều Thiên Hoa
Xa xôi trong cõi Thiên Hà
Hằng hà sa số tinh hoa địa cầu.

Thông linh số gọi là NGỌC ĐẾ
ĐẠI LA THIÊN ĐẠI ĐẾ ĐẠI TÔN
Phật Tiên Thần Thánh Thiên Môn
Đường vào cảnh giới CHÍ TÔN THƯỢNG ĐÌNH.
 
Sa số Phật lớp hàng Bồ Tát
Nhiều hàng Tiên cảnh Thánh hữu hình
Thiên La Đại há tường minh
Phẩm cung các cõi chúng sinh nhiều tầng.
 
Nhiều lớp rộng Thiên Hà xa xứ
Thường trụ tâm pháp tướng phàm trần
Nhân Thiên tầng điển sóng tần
DIÊU  TRÌ  LỰC LỊNH nét phân xác hình.
 
Nay Ngươn Thượng tự thân sàng lọc
Thích ứng từng sóng điển thiên nhiên
Hữu tâm tại các phần miền
NGHINH ÔNG NGỌC ĐẾ VƯƠNG THIÊN ĐẦU ĐÀN.
 
THẾ GIỚI MỚI vĩ tâm ĐẠI ĐẠO
QUỐC KHÁCH cùng các Giáo, Phái, Chi
Hiệp thành [nơi] Lục Tỉnh Nam Kỳ
SÁCH TRỜI LƯU TRỮ SỬ THI NGƯƠN NÀY.
 
Hiểu đúng nghĩa về cùng Nam Việt
Khắp Đông Tây kết nối liên thông
Gọi chung QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐỒNG
TÂN DÂN THÁNH ĐỨC LẠC RỒNG ÂU CƠ.
 
Không chia phân Phật Tiên Thần Thánh
Chỉ một bầu vũ trụ càn khôn
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ CHỦ CÔNG
DIÊU TRÌ KIM MẪU ĐẠI ĐỒNG MẸ CHUNG.
 
Con một CHA một NHÀ một MẸ
Cùng dắt dìu dạy bảo nhỏ khuyên
Khắp trong các nước trần miền
CHUNG CÙNG DÒNG ĐIỂN SÓNG TẦN GIAO THOA.
 
Bước sóng đó thông ngôn PHÁP DIỆU
ĐẠO VÔ VI ngộ cả đại cầu
Được nhờ phước báo dài lâu
KỈNH NGÀI DI LẠC DẪN ĐẦU THẾ GIAN.

Kỷ nguyên mới LỊNH TRỜI viết lại
Không phân chia kinh thánh luận thơ
Điển từ điện não giao thoa
Từ trường Thất Đại NGỌC TÒA viết nên.

 


 

Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 21 tháng 4 năm 2020 lúc 10:27 AM  US.

THIÊN NAM THẤT CẦU LIÊN THÔNG VÕ VĂN

THIÊN Hoa qui hội phủ Trần Tân
NAM Việt Cửu Long nhận điển tần
THẤT đại vận hành thập bát ấn
CẦU châu tại thế chuyển hồng ân
LIÊN SƠN sóng điển HUYỀN KHÔNG dẫn
THÔNG báo các miền thiên địa nhân
VÕ trụ tinh hoa hoà bửu ấn
VĂN thi THẦY MẪU lập đời tân.

 

TRUNG THƯỢNG THIÊN ĐÀI

TRUNG tâm Bát Quái chuyển đài vân
THƯỢNG đỉnh tinh hoa chuyển điển tần
THIÊN địa long châu hoà thất đại
ĐÀI hoa hoá chuyển các linh căn.
 
Vận chuyển oai linh tại đất này
Mũi thuyền đất nước lực từ [trường] quay
Cận lân tiếp tuyến cùng Châu Đốc
Dời Thất Sơn về để chuyển xoay.

Sách xưa THẦY định tại Miền Tây
Kinh Sấm Trạng ghi bởi cơ THẦY
Thượng Ngươn lập đời Tân Thánh Đức
Lễ thiên nhân địa chứng nơi đây.

Sông đầm khai mở cửa Thiên Nam
Bát Quái Càn Khôn định việc làm
TAM GIÁO NÉT PHÂN TỪNG BƯỚC ĐẠO
TINH HOA VẬN CHUYỂN HIỆN TRÀO TAM.

Dời non nối biển đến Miền Tây
Sông lớn Cửu Long phủ ĐIỂN THẦY
CƠ ĐẠO ĐẾN NGÀY THIÊN ĐỊA THẤY
Linh căn trở lại MẪU THẦY xoay.
[MẪU = Vô Thượng Hư Không Diêu Trì Kim Mẫu Đại Từ Tôn.  THẦY = Đại La Thiên Đế Thái Cực Thánh Hoàng]


TIẾP ĐIỂN VÔ VI PHÁP HIỆU LÀ
LIÊN SƠN TAM GIÁO NGỌC THIÊN LA 
Đạo chung sóng điển càn khôn hoá
Trời đất chuyển xoay đảnh NGỌC TÒA.

[Ngọc = Ngọc Hoàng Thượng Đế. Thiên La = Đại La Thiên. Ngọc Thiên La = Ngọc Hoàng Thượng Đế của Đại La Thiên = Đại LA Thiên Đế Thái Cực Thánh Hoàng = Thiên Hoàng = Thiên Chúa = Đức Chúa Trời = Đấng Tạo Hóa]Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 21 tháng 4 năm 2020 lúc 17:57 PM US.

VIỄN THƯỢNG THIẾT LẬP

VIỄN du mấy lớp gian trần
THƯỢNG Ngươn mượn tạm xác thân quay về
THIẾT thêm Sấm Ký năm Dê
LẬP đài Ngươn Thượng nhiều bề chưa an.
 
Tây Đông THẦY MẪU mở đàn
Linh căn còn thiếu chiêu an nhiều lần
Báo trong thế giới tân dân
Góp phần công hạnh đức ân đáp đền.
 

Cảnh Tiên Phật Thánh gần kề
Tiên Rồng Âu Lạc bồ đề trổ bông
LONG HOA ĐẠI HỘI GIỐNG DÒNG
Sông Tiền sông Hậu đạo đồng nhớ không?
 
Miền Thất Sơn Hà Tiên Sa Đéc
Từ Tây Ninh đến tận Cà Mau
Dõi theo phái đạo Phật Thầy
Bửu Sơn Hoà Hảo chuyển xoay nơi này.

 
TIẾP MIỀN ĐẠO GIÁO PHƯƠNG TÂY [Hoa Kỳ]
CAO ĐÀI [TIÊN ÔNG] THIẾT LẬP DỰNG XÂY CỬU TRÙNG
BÁT TIÊN BÁT QUÁI DIÊU CUNG
Hội ĐÀN TAM NHẬT sáu vùng trời Nam.

[Tam Nhật Đàn là một mật đàn quan trọng kéo dài liên tiếp 3 ngày nơi Bát Quái Đồ Thiên tại tỉnh Hà Tiên vào ngày Rằm tháng Giêng năm Ất Hợi 1935. Mật đàn này Thượng Đế huyền khải những việc quan trọng liên quan đến chương trình lập đời Thánh Đức Tân Dân.  Click vào link này để đọc https://www.onglaidoky3.com/p322a254/chuong-trinh-lap-doi-thanh-duc]
 
KỲ ĐÚNG HẸN TIÊN ÔNG TÁI LẠI

[Cao Đài Tiên Ông (Thượng Đế) trở lại thế phàm trên đất nước Việt Nam lần thứ ba như đã huyền khải trong Tam Nhật Đàn và nhiều đàn cơ khác]
Tá điển hồng qui hội Tây Đông
Chọn miền sông nước Cửu Long
Dời non nối biển THÊM VÒNG TAY TIÊN
LẬP NÊN CHƠN ĐẠO ĐIỂN THIÊN
THIÊN BÌNH TÂN QUỐC NỐI LIỀN ĐÔNG TÂY.
 
Mượn cơ bút trung gian kết nối
Điển sóng từ võ trụ xuyển bài
Lập đài Bát Quái nguyên lai
ĐÔNG TÂY KẾT CHUYỂN DỰNG XÂY ĐẠO TRỜI.
 
TRỜI, TAM GIÁO, DIÊU TRÌ, THẤT ĐẠI
MẪU, THẦY ĐỒNG ĐIỆU KHẢI BÀN CƠ
TRUNG TÂM ĐIỂN ĐẠO HOA CỜ [Hoa Cờ = Hoa Kỳ]
Cùng nhau chuyển động đồ thơ NGỌC HOÀNG.
 
Các căn điển phải cần thanh lọc
Phật Thánh Tiên thần biết gốc căn
Dựa vào triết lí điển tần
Âm dương nương tựa xác thân được nhờ.
 
Tự tu định hưởng phần thanh tịnh
Trí huệ thanh bát nhã thông linh
Thiền tâm mở trí oai linh
Tam thanh tịnh thuỷ hoá sinh điển trời.
 
Đây mở trí nhờ THẦY MẪU dạy
Ráng tập hành phước huệ thường chay
CHÍ TÔN PHẬT TỔ ĐỨC NGÀI
CHƠN THẦN NGUYÊN BỔN TỪ NAY QUAY VỀ.

Trong trời đất có nhiều linh ứng
Giữa thế thời bá tánh vô minh
Xác trần hoà nhập trường sinh
Hơn tầm tâm đức cứu mình [] bá gia.
 
Chữ thậm thâm Như Lai Thiên Cảnh
Ngộ bồ đề được hưởng trọng ân
Nghĩ theo ngữ cảnh đạo hằng
TIÊN ÔNG CAO ĐẠI ĐÚNG HÀNG TỐI CAO.
 
THƯỢNG NHƠN SƯ thường hằng BỒ TÁT
Hoá kiếp [mang] thân [phàm] độ gốc linh căn
Tộc người Châu Á, Châu Âu
Châu Phi, Châu Mỹ một bầu càn khôn
Chúng sinh vô ảnh vô hồn
Vạn chi thể loại cũng gom [vào] một THẦY [THƯỢNG ĐẾ].
 
Khuyên sinh chúng đừng [tự] tôn, không [cố] chấp
Giác ngộ THIỀN THIÊN GIỚI trao tâm 
Tập hằng nét sống huyền thâm
Âm dương kết nối điển tầm về ngôi
TẦM CHUYÊN CHƠN GIÁO PHẬT TRỜI
TIÊN ÔNG LÀM MỘT NƠI NƠI ĐẠI CẦU.
[Cao Đài Tiên Ông, tức Thượng Đế, đang tạo một thế giới đại đồng]

 
Chữ TRƯỜNG THIÊN hoà đồng hoà hảo
[Hai chữ Trường Thiên từ trong bốn chữ Giáo Hội Thiên Trường]
Lập ĐÀI CAO đồng đạo chờ trao

TAM THANH luận đạo bước vào
Không phân cao thấp, ước ao MẪU THẦY.
  
KỲ ĐẠI ĐẠO MỜI KHAI TRIẾT LÝ
NỐI ĐÔNG TÂY TRỞ LẠI MIỀN TÂY
[Giáo Hội Thiên Trường nối liền từ Tòa Đình Quốc Ngoại California tới Tòa Đình Quốc Nội Cà Mau]
Hữu tâm THIÊN ĐẠO MẪU THẦY

Dựng xây một gốc ngươn này NHÀ CHUNG.
[Nhà chung là ngôi nhà Giáo Hội Thiên Trường, là Thể Nguyên của Đức Thánh Ngài Huyền Khung Cao Thượng Đế dưới thế.]
Phước báo đến từng vùng từng tộc
Thọ dụng tàm chất mộc đạm thanh [khuyên ráng chay lạt]
Tự tâm thực tập cho rành
LONG HOA  mở cửa thiện sanh đón chào.

 

Tòa Đình Trung Ương Quốc Nội lập đàn ngày 30 tháng 3 năm Canh Tý và gởi đến  Hoàng Di Thiên ngày 23 tháng 4 năm 2020 lúc 00:37 AM. US.

[Nguyên văn]

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn

Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Bửu Sơn Kỳ Hương Phật

Nam Mô Di Lạc Vương Tôn Phật

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát

Cùng các Tinh Hoa qui hội từ Tà Lơn, Thất Sơn, Ông Cấm, Ông Két;  Địa Linh Nhân Kiệt các huyệt Bưủ Sơn Kỳ; các vị Tiên Gia; các Tiên Đế, Anh Hùng Dân Tộc, Quốc Đạo Việt Nam.

 

Chúng con, tại đất mũi Cà Mau cuối miền Nam Việt, lập trận đồ Bát Tiên Cứu Thế, qui hội Huỳnh Kỳ Nam Quốc Phật, gởi thông điệp đến thế giới bốn biển năm châu. Xin các đấng về chứng minh.  Tại Sông Đầm Thầy Ký. Hôm nay ngày 30 tháng 3 năm Canh Tý 2020.

 
KHAI ĐÀN
Đức Ngài tạm thời chưa cho đăng bài của Đạo B.S.Đ.. Lý do sẽ được giải thích sau.
 

BÁT TIÊN CỨU THẾ

BÁT trận trình xin THƯỢNG HOÀNG THIÊN

TIÊN Gia Tiên Đế đáo trần miền

CỨU an nhân loại đời Ngươn Hạ

THẾ sự mong cầu được bình yên.

 

Xin Tiên Trưởng thần oai diệu pháp

Chuyển Trận Đồ phủ giáp muôn nơi

Điều binh khiển tướng hiện thời

Trong toàn bộ phận rạng ngời hồng quang.

 

Cùng hiện tướng các hàng Thượng Phẩm

Bảo bối trao BÍ PHÁP diệu trầm

Vận hành chuyển động Dương Âm

THANH TRONG THUẦN KHIẾT, TỪ TÂM PHÁP TRUYỀN.

 

Phật, Tiên, Thánh, HUYỀN THIÊN chứng lễ

Cứu thế trần bốn bể năm châu

Tinh hoa qui hội ĐẠO MẦU

Hiền nhân hầu lễ chực chầu cầu xin.

(Bửu Chơn Tâm chấp bút)

 

TRẬN ĐỒ BÁT QUÁI

Trận Đồ Bát Quái Thiên Tiên

Tinh hoa qui hội bốn miền năm châu

TIÊN ÔNG thị hiện áo nâu

Khai cơ mở trận muôn tâu THÁNH HOÀNG

Cung thỉnh CHÚA THƯỢNG vạn an

[Tiên Ông = Cao Đài Tiên Ông = Thái Cực Thánh Hoàng = Huyền Khung Cao Thượng Đế = Huyền Thiên Thượng Đế = Chúa Thượng = Đế Chúa = Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn]

Tấu trình PHẬT TỔ TÂY AN chứng đàn

Bửu Sơn Tứ Giáo đạo tràng

THIÊN HOÀNG CHÚA THƯỢNG toạ đàng chuyển xoay

Thiên cơ Bát Trận Rồng Mây

Chuyển xoay Tứ Đạo Đông Tây qui hồi

[Tứ Đạo Đông Tây = Phật, Tiên, Thánh, Chúa]

PHẬT THẦY phân định vị ngôi

Kỳ ba mở hội Ngọc Thanh hồi triều

[Ngọc Thanh = Ngọc Thanh Tiên Trưởng. Hóa thân là ông Cử Đa, một đệ tử của Phật Thầy Tây An]

Phụng sự Tứ Bửu Trần Điều

[Tứ Bửu Trần Điều gồm Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân, Hiếu Nghĩa, Hòa Hảo]

Cơ huyền MẪU chuyển vô hình huyền vi

Phân ra Tứ Tượng Lưỡng Nghi

Tiên Thiên định vị vô vi y hành

Trung thần [của] QUỐC ĐẠO [thì] THẦY dành

Thượng trung hạ phẩm công thành vị ngôi

Lục Tự đi đứng nằm ngồi

Giữ gìn [Thiên] Môn Trận Lôi Âm Phật Bà

Nam Mô Bồ Tát Ma Ha

Tinh Hoa qui hội Chúa, Tôi thượng triều

Bửu Toà lịnh phán Trần Điều

Khai cơ chuyển hoá LINH TIÊU cơ huyền

[Linh Tiêu = Linh Tiêu Điện trên Bạch Ngọc Cung]

Trần miền thị hiện BÁT TIÊN

Chuyển xoay pháp trận ngữa nghiêng Địa Cầu

Cơ mầu MẸ độ Năm Châu

Lập ra Tiên Trận gồm thâu lọc sàng

Vận hành xoay chuyển khôn càn

NHƠN HOÀNG thị hiện thiên tiền cửu nhi

Cội nhành tam hiệp chung qui

TAM KỲ KHAI HỘI chấm thi MẪU HOÀNG

Hậu lai nhận pháp bảng vàng

Đăng đàn bái TỔ nêu danh trung thần

Bửu Kỳ Thiên định PHÁP MÔN

QUỐC KHÁC ĐẠI ĐẠO đời Tân [Dân] qui hồi

[i] Nhơn hoàn sàng lọc nhã nhồi

Phân đôi thiện ác hát câu DI ĐÀ

MẪU THẦY lập trận Tiên Hoa

Thiên Địa giao hoà thuần hoá âm dương

Đài non Bát [Quái] Trận chiến trường

Nam Thiên chánh cửa TRUNG ƯƠNG BỬU TÒA

Tứ Bửu cơ đạo lái đò

Thiên sao tinh tú hầu lo Đạo Thầy

Ẩn thân thị hiện Rồng Mây [Hội Long Vân]

Hồn thiên sông núi Đông Tây tựu về

Tiền nhân Trãi Nguyễn Thánh Lê

Thiên Hồn Trưng Triệu Triều Đình Bỉnh Khiêm

Hườn lai bổn tánh thánh hiền

Căn duyên Thầy chuyển cơ HUYỀN THIÊN trao

Cỏ cây vạn vật muôn màu

Tinh Hoa qui hội đón chào Tân Dân

Oai linh Thầy điển sóng tần

Hào quang tỏa sáng khôn càn bái qui

CỬU THIÊN HOÀNG MẪU DIÊU TRÌ

Thượng Đình ấn định Đầm [Dơi] cung lập đài

Quan Âm cứu khỏi nạn tai

Thiên khai trận pháp hậu lai trường tồn

MẪU thời vận chuyển Càn khôn

PHẬT QUỐC TRƯỜNG TỒN DI LẠC LONG HOA

Trung Ương Địa Thánh Mau Cà

Năm châu qui hội một nhà Bửu Sơn

(Thiên Bửu Liên Hoa chấp bút)

 

 

CỔNG THIÊN MÔN

Thượng Thiên mở cửa Liên Đài

Tôn khai THIÊN ĐẠO, MẪU giao cơ huyền

THẦY dựng Bát Quái Thiên Tiên

Ngũ Hành, Thiên Địa, Cực Huyền, Lưỡng Nghi

Định phân cung phẩm vô vi

Âm Dương Thiên Địa hoà khi vận hành

THIÊN THÔNG tam cõi nhất đồng

HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG khai thông trận đồ

LÃO TỔ bố trận La Thiên

Kinh thiên chấn động địa miền tứ phương

[GIÁO] HỘI [THIÊN] TRƯỜNG khai mở toạ đàm

Chuyển xoay Pháp Giáo Bửu Sơn độ trần

Bảo bối THÁI ẤT CHÂN NHÂN

ĐẠO SƯ hoá độ Tiên thân thoát phàm

TIÊN ÔNG NAM CỰC kỳ tam

Vâng lịnh NGỌC ĐẾ hạ phàm truyền trao

Căn tiền sứ mệnh nhận giao

Nguyên căn bảo pháp THẦY trao phụng hành

Thầy Tây [An] bố trận địa Đầm

Long lân qui phụng Tứ Ân sớ trình

Tâm minh Thầy chuyển điển linh

Lãnh lịnh cùng với thiên binh vô hình

SƯ TÔN ứng hiện Toà Đình

Hoàn cầu thức tỉnh niệm câu DI ĐÀ

Tâm thành niệm chữ Ma Ha

Đại Nam Cồ Việt trần dà cứu đơn

Oai linh THẦY PHẬT BỬU SƠN

Ẩn thân hoá độ lâm sơn hải miền

Qui ngôi hoá chuyển căn tiền

Năm châu QUỐC KHÁCH qui nguyên Bửu Toà.

(Thiên Bửu Liên Hoa chấp bút)


HẾT.


Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 23 tháng 4 năm 2020 lúc 18:09 P.M. US.

PHẬT THÁNH TIÊN THẦN
PHẬT PHÁP ĐƯƠNG LAI buổi Thượng Ngươn
THÁNH NHƠN XUẤT THẾ thể nguyên quờn
TIÊN Thiên tri địa càn khôn chuyển
THẦN Số trận đồ Pháp Bửu Sơn.

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ chủ không gian
THẦY, MẪU, LIÊN SƠN lập pháp đàn
BẠCH NGỌC, TAM TÒA trao ấn bản
CAO ĐÀI tiếp tuyến PHẬT TÂY AN.

Ngũ sao bát quái đổi tâm tiên
Giác chúng qui môn thị hiện liền
Đài Giáo Cửu Trùng Thiên Thượng điển
Hoa tinh chuyển động địa nhân thiên.

Bát Đồ xoay chuyển lực Hoa Linh
THIÊN ĐẠO trường sinh đổi hữu hình
Chấn giữ khôn càn xoay lực lịnh
BỬU CHÂU XUẤT HIỆN CỨU NHƠN SINH.
Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 24 tháng 4 năm 2020 lúc 19:58 PM. US.
 

[LỜI CỦA HIỆP THIÊN HUYỀN NAM P.V.]
Con có bài họa lại bài KHAI ĐÀN của ông Đạo B.S.Đ. chấp bút để các đồng đạo cùng tham luận và để hiểu đúng THIÊN Ý lo TRAO DỒI THÂN TÂM hơn nữa mới đủ sức gánh vác sứ mạng dẫn dắt chúng sanh đi vào Tân Dân Thánh Đức, đồng thời hiểu và khai triển đúng hướng QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO.
Kính lời


[BẢN GỐC BÀI KHAI ĐÀN CỦA ĐẠO B.S.Đ.]

Tinh Hoa Qui Hội trước Nam Thiên
Việt Nam lập trận ở cuối miền
Tổ Quốc cần trên người Thiên Cổ
Trở về vận chuyển trận Bát Tiên.

Cầu xin Thiên Tướng Thiên Binh
Sớ văn lễ vật để kính trình
Tam qui nhất thống về dự hội
Cứu độ nhân loài giúp chúng sinh
Bát trận Nam Thiên qui Trùng Cửu
Sơn Kỳ chuyễn động hội Tam Thiên
Thầy Tây đều động trên Bát trận
Diệt Tà qui hội giúp thiện duyên
(Đạo B.S.Đ. chấp bút)


 
[CÁC VỊ VÔ VI TRONG TAM GIÁO TÒA HỌA LẠI BÀI KHAI ĐÀN TRÊN CỦA ĐẠO B.S.Đ. NHẰM GIẢI THÍCH CHO ĐỒNG ĐẠO VÀ ĐỒNG BÀO TƯỜNG TẬN HƠN VỀ VAI TRÒ CỦA "QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO" TRONG CƠ THIÊN "ĐÔNG-TÂY QUI HIỆP MỘT NHÀ" VÀO MỘT NGÀY TRONG TƯƠNG LAI GẦN, CŨNG NHƯ ĐỂ BỔN ĐẠO TRẦN DÀ HIỂU RÕ HƠN THIÊN Ý TRONG TỪNG CÂU CỦA "SÁCH TRỜI"]

HỌA LẠI CÂU 1: “Tinh Hoa Qui Hội trước Nam Thiên.”
 

Tinh Hoa qui hội hàng [ngũ] Nam Thiên
HÀNH ĐẠO trước tiên tập ĐỊNH THIỀN
Tọa định sóng TỪ TÂM ĐẠI ĐIỂN
Thế gian giác ngộ HUỆ NĂNG biên.

 
HỌA LẠI CÂU 2: “Việt Nam lập trận ở cuối miền.”

Việt Nam cửa ở cuối Miền Tây
Thủy Tổ Rồng Tiên kiến ĐẠO THẦY
[Đạo Thầy là mối Đạo do Huyền Không Cao Thượng Đế khai mở trên đất nước Việt Nam, kể cả Cao Đài Phổ Độ và Thiên Khai Huỳnh Đạo. Câu Thủy Tổ Rồng Tiên kiến Đạo Thầy còn ẩn một thiên cơ trong đó.]
Sơn đảnh trận đầu non hiện thấy
Trung Cung LẬP ĐẠO, MẪU THẦY xoay.
[Lập Đạo có nghĩa là lập ĐẠO MỚI chuẩn bị tuyển chọn và dẫn dắt nhơn sanh vào Thượng Ngươn  Tân Dân Thánh Đức. ĐẠO MỚI đó là THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG cũng là ĐẠO ĐẠO HUYỀN KHÔNG là mối đạo do HUYỀN KHÔNG THƯỢNG ĐẾ khai mở đúng với lời huyền khải THƯỢNG ĐẾ sẽ hóa thân xuống thế phàm ba lần trên đất nước Việt Nam để GIÁNG ĐẠO và sẽ KHAI GIÁO vào lần ba, thiết lập một nền tân đạo.]

 
HỌA LẠI CÂU 3: “Tổ Quốc cần trên người Thiên Cổ.”
 
QUỐC TỔ thấm nhuần sách CỔ THIÊN
[Cổ Thiên = thiên cổ = từ xa xưa.  Cổ Thiên còn có ý nói tới vị CỔ THIÊN tức là THƯỢNG ĐẾ.  Giữa hai chữ QUỐC TỔ và CỔ THIÊN có một mối liên hệ vô vi mật thiết.]
Cần tâm hạnh đức trọng người hiền

Trên dưới đại đồng hoà tâm điển
ĐẠO Thượng Ngươn này hiệp NHẤT TIÊN.

[Nhất Tiên = Thượng Đế]


HỌA LẠI CÂU 4: “Trở về vận chuyển trận Bát Tiên.”

BÁT TIÊN vận chuyển trở về ngôi
TRẬN PHÁP VÔ VI thị hiện rồi
Tái hiệp [BẠCH] NGỌC ĐÀI, THIÊN gốc cội
Hiện kề TIÊN ĐẠO đến cùng tôi.

 
HỌA LẠI CÂU 5: “Cầu xin Thiên Tướng Thiên Binh
                             Sớ văn lễ vật để kính trình.”


Thiên binh thiên tướng hiểu trường minh!
Lễ vật sớ văn để kính trình
Võ trụ khuôn hình nhiều động tĩnh
Vạn chi hoán chuyển: khắc/tương sinh.

[khắc/tương sinh = tương khắc hay tương sinh. Vạn vật vận hành hoán chuyển theo lý sinh khắc của Âm Dương, Ngũ Hành]


HỌA LẠI CÂU 6: “Tam qui nhất thống về dự hội.”

Nhất thống tam qui dự hội này
Về thiên Nam Việt điển THẦY xoay
Mê kông Giang Bảo NGƯỜI TRỜI thấy
THÁI ẤT THẦN KINH thấu lí hay?
[Hai chữ NGƯỜI TRỜI ở đây là nói THIÊN NHƠN SƯ, là một trong 10 hiệu của Bậc CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC]

 
HỌA LẠI CÂU 7: “Cứu độ nhân loài giúp chúng sinh.”

Thiền chơn, huệ ngộ, phật tâm minh
Cứu độ nhân loài giúp chúng sinh
Tứ Đế ngộ, tâm thân tự tĩnh
Thực hành Bát Chánh, thoát vô minh.


HỌA LẠI CÂU 8: “Bát trận Nam Thiên qui Trùng Cửu.”

Cửu Trùng thượng giới NGỌC HOÀNG khai
Bát Quái Càn Khôn chuyển luận bài
Trận pháp cơ bàn qui ĐẠO ĐẠI
Nam Thiên xuất hiện ánh sao  [ĐỨC] NGÀI.


HỌA LẠI CÂU 9: “Sơn Kỳ chuyễn động hội Tam Thiên”

Sơn Bửu Kỳ Hương đã lộ [ÔNG] THIÊN
Hội căn linh ứng giữa cung miền
Thập Tam điển động cùng xoay chuyển
PHẬT MẪU, PHẬT THẦY hải hội liên.


HỌA LẠI CÂU 10: “Thầy Tây đều động trên Bát trận.”

Bát Quái địa tiên đã đủ đầy
THẦY cùng Thập Nhị Đạo [] về đây
[Thầy = Thượng Đế.  Thập Nhị Đạo Sư = 12 Thánh Tông Đồ. Về đây là về Tòa Đình Trung Ương Quốc Nội]
Điều hoà phong thủy trên TÂM TRẬN

Động chuyển ĐỊA TIÊN gặp MẪU THẦY.
[Địa Tiên là các ông đạo dưới thế của các mối đạo Bửu Sơn, Tứ Ân, Hiếu Nghĩa, Hòa Hảo]

 
HỌA LẠI CÂU 11: “Diệt Tà qui hội giúp thiện duyên.”
 
Thiện duyên ngộ đạo PHẬT-TRỜI TIÊN [ÔNG]
[Phật Thiên = Thiên Phật = Ông Ba Thới nói là "Nội Phật ngoại Trời". Tiên Ông = Cao Đài Tiên Ông = Huyền Khung Thượng Đế = Huyền Thiên Thượng Đế = Nhứt Tiên = Đại La Thiên Đế Thái Cực Thánh Hoàng = Chúa Thánh = Chúa của tất cả Thánh Thần Tiên Phật = Thiên Chúa = Đức Chúa Trời = Tạo Hóa Thiên.  Câu trên hàm ý là nếu chúng ta nhìn THƯỢNG ĐẾ theo tướng PHẬT thì THƯỢNG ĐẾ là PHẬT MẪU sinh ra Chư Phật.  Còn nếu nhìn THƯỢNG ĐẾ theo tướng TIÊN thì THƯỢNG ĐẾ là LÃO MẪU hóa sinh càn khôn vạn loại.  Tiên cũng là Ngài mà Phật cũng là Ngài cho nên ám chỉ Ngài THIÊN-PHẬT hoặc PHẬT THIÊN là vậy.]
Giúp diệt TÀ TÂM giác ngộ liền

Qui hội NHẤT THUYỀN, TÂM ĐẠO ĐIỂM
Chơn như hoà điển thuận nhân duyên.[LỜI CỦA HOÀNG DI THIÊN]
Bài Khai Đàn của Đạo B.S.Đ. là một "duyên khởi" lý thú của câu chuyện hôm nay để cho tất cả mọi người có thể học hỏi, đặc biệt là cho các vị có khả năng "tiếp đển chấp bút" nhưng chưa được sắc phong là "Hiệp Thiên Huyền Nam hay Hiệp Thiên Huyền Nữ" của Giáo Hội Thiên Trường do đó chưa được công nhận chính thức là "Ngôn Sứ" của Giáo Hội.

Ngôn Sứ giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong nhiệm vụ "hiệp Thiên" để nhận và chuyển những thông điệp từ HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG tới Giáo Hội. Cho nên các Ngôn Sứ được THIÊN THƯỢNG (Tam Giáo Tòa, Bạch Ngọc Cung, Kim Loan Điện...) chọn lựa theo tiêu chuẩn Đạo Đức cực cao, kèm theo sự rèn luyện tâm linh cũng như thanh lọc thể chất khá là khắc khe.

Còn các vị vừa mới được THIÊN THƯỢNG sắc phong và mới tập tành trở thành là Ngôn Sứ chính thức thì cũng phải cố gắng trao luyện đạo đức hơn nữa, thanh lọc cơ thể cho thanh nhẹ hơn nữa, thiền tu cho tâm thanh tịnh hơn nữa, để làm tròn sứ mạng ƠN TRÊN giao phó.  Hoàng Di Thiên chúc mừng cho các vị. Hoàng Di Thiên sẽ theo dõi và chấm công sự tiến triển tâm linh của các vị. 

Tất cả các vị có "khả năng tiếp điển" nhưng "chưa đạt tiêu chuẩn" của THƯỢNG THIÊN hoặc chưa được "sắc phong" bởi THIÊN THƯỢNG chưa chắc là vì mình yếu, nhưng chắc chắn là mình chưa đủ nhân duyên cho nhiệm vụ "Ngôn Sứ".  Chưa chính thức được chọn là Ngôn Sứ của Thiên Thượng thì chắc chắn rằng các vị chỉ có thể chỉ tiếp được những luồng điển không thuộc cõi giới THƯỢNG THIÊN.  THIÊN CƠ TỐI MẬT. Không phải ai cũng có thẩm quyền được biết.  Ngay cả hàng CHƯ THIÊN CAO CẤP trên cõi THƯỢNG THIÊN nhưng không nằm trong "Hội Quần Tiên" lãnh trách nhiệm VẬN HÀNH CƠ THIÊN cũng không được biết, và dầu có biết cũng KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TIẾT LỘ.

Bên cạnh đó, sự tiếp điển của các vị có thể bị nhiễu động vì cả thân lẫn tâm chưa được thanh tịnh, hoặc chỉ nhận những luồng điển thuộc thuộc phần độ mạng cá nhân, hoặc nhận những luồng điển thuộc MA GIỚI, vân vân.
 
Cũng chính vì những lý do trên cho nên buộc TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG của GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG phải cực kỳ cẩn trọng.  Nếu không, cơ đạo sẽ rối loạn, kỷ cương sẽ bị phá hoại, uy tính của Giáo Hội sẽ bị tổn hại, chia rẽ từ bên trong sẽ phát sinh...    
 
Nói tóm lại, chỉ có những "thông điệp"
tiếp nhận từ HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG do chính những Ngôn Sứ được sắc phong bởi THIÊN THƯỢNG và họ được TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG công nhận (điều này trở thành Hiệp Phong giữa Thượng Thiên và Giáo Hội) thì những thông điệp đó mới được coi là tiếng nói chính thức, sau khi đã  thông qua ba vị Đức Chưởng Thế, Đức Chưởng Đạo và Đức Chưởng Pháp phê duyệt hoặc do chính tay Đức Ngài Hoàng Di Thiên phê duyệt. 

Đúng ra thì những "trao đổi" này phải giữ trong nội bộ.  Nhưng vì muốn cho các đồng đạo và đồng bào nội ngoại xa gần tham khảo để hiểu Thiên Cơ và Thiên Ý cho nên Tòa Đình Trung Ương mới quyết định cho đăng toàn bộ những "trao đổi" này. 

Chúc tất cả an vui.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5432)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4883)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5699)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4998)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6586)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6928)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5807)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7189)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6067)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6960)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9468)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5394)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5877)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4391)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6955)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8875)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 10022)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6125)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7867)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 6010)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6757)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7507)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 10077)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12676)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6853)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7555)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7317)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8701)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7785)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7333)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8489)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8779)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8844)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9909)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10636)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9645)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6293)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9508)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11475)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12743)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 13043)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13122)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.