CHÂN DUNG HIỆP THIÊN TỊNH NAM KIÊM THIÊN LONG HỘ QUÂN - THIÊN LONG KIÊN ĐỨC

23 Tháng Hai 20211:06 CH(Xem: 1529)
vo-cong-khanh-ca-mau  THIÊN DANH: (1) THIÊN LONG KIÊN ĐỨC
                           (2) THIÊN BỬU THỨC KIÊN                    
 
GIÁO PHẨM: (1) HIỆP THIÊN TỊNH NAM GHTT
                        (2) THIÊN LONG HỘ QUÂN GHTT
  GIÁO VỤ: (1) PHỤNG SỰ CHI ĐẠO BỬU SƠN KỲ HƯƠNG
                    (2) TRỰC THUỘC ĐIỆN THỂ NGUYÊN GHTT
  GIA NHẬP GHTT: 

  THẾ DANH: VÕ CÔNG KHANH

  NGÀY THÁNG NĂM SINH:
  SINH QUÁN: CÀ MAU, VIỆT NAM
  CƯ TRÚ HIỆN TẠI: CÀ MAU, VIỆT NAM
   
 
  


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 23 tháng 2 năm 2021.


THIÊN LONG Bạch Đạo lịnh CÔNG KHANH

BỬU Pháp Sơn Kỳ Hương Giáo thành

THỨC tịnh đạo đời quy Phật tánh

KIÊN tân định ĐỨC vẹn thanh danh

Hồi đầu Thái Cực căn Tiên Thánh

Thức ngộ chơn đồng cảnh liễu sanh

Hội ĐẠO THIÊN TRƯỜNG phong tập hạnh

Bền lòng điển đạo pháp Tam Thanh.Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điện của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 5 tháng 4 năm 2020.

 
Điển thơ đạo giáo VÕ CÔNG KHANH
Thất đẩu hành vân nguyện phụng hành
ĐẠI ĐẠO MẪU THẦY Tiên Phật Thánh
Tinh thông tam cõi Điện TAM THANH
Cầu hoàn chuyển thế liền chi nhánh
Hiệp hội SƠN HUỲNH tiếp giáo nhanh
Tâm báu lai nguyên chay tịnh hạnh
Cửu Trùng xoay mới cứu nhơn sanh.
 

Đồng tâm nhận điển chuyển xoay

Lôi Âm Bạch Ngọc MẸ THẦY khai cơ

Vườn nai thượng Phật hàng giờ

Cùng Thầy SƠN BỬU đợi chờ binh thơ

Vùng miền mối Đạo đang chờ

Huệ tâm huệ khẩu đừng mơ bóng hình

Làm cho SƠN BỬU KỲ HUỲNH

Cùng THẦY cùng MẪU đệ huynh tin tường

Xác hình mài giũa nhiều phương

Thân tâm khẩu tịnh Giáo Đường trần gian.Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)