CHÂN DUNG GIÁO LỄ ĐẠO QUÂN - THIÊN HOA TÂM ĐỨC

20 Tháng Hai 20216:06 CH(Xem: 1559)
lee-lee  THIÊN DANH: (1) THIÊN HOA TÂM ĐỨC;
                          (2) BỬU THIÊN TÂM ĐỨC

  GIÁO PHẨM: GIÁO LỄ ĐẠO QUÂN GHTT - ĐẶC TRÁCH LỄ TÂN
  GIÁO VỤ: TRỰC THUỘC HIỆP THIÊN ĐÀI
  GIA NHẬP GHTT: 

  THẾ DANH: TRƯƠNG THỊ THU TRINH

  NGÀY THÁNG NĂM SINH: 
  SINH QUÁN: VIỆT NAM
  CƯ TRÚ HIỆN TẠI: WESTMINSTER, CALIFORNIA, HOA KỲ
  

 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 23 tháng 2 năm 2021.

THIÊN HOA bửu sắc ấn Trăng Huyền

GIÁO LỄ Thiên Trường NGỌC ĐẠI biên

ĐẠO Hạnh Thượng Ngươn hòa Pháp Điển

TÂM thanh chơn tánh tỏa tam miền

ĐỨC trí cao sơn câu thánh thiện

Tài danh phước huệ ngộ tâm thiên

Giáo ban nét luật thân hoán thiện

QUÂN MINH Thiên Giới kiến Đăng Thiền.Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điện của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 19 tháng 9 năm 2020.

 
BỬU sắc non tiên chữ vạn nguyên
THIÊN Đàng tại thế cội Không Huyền
TÂM lành đưa rước tâm lành hiện
ĐỨC rộng nối liền thể Thánh Tiên
THỌ điển Trùng Đài khai chí thiện
NHÀNH hoa dương liễu hóa Rồng Tiên
MINH Đài năng giác chuyên tâm luyện
NGUYỆT tỏa Diệu Âm Bát Bửu thiền.


Đàn Tràng Nam Thành, giờ Mão, ngày 11 tháng 19 năm 2020. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Giáo Hội Thiên Trường dự đàn.

TRƯƠNG lòng định thức tạng sắc thân

THỊ thị nến đèn thắp đà lần

THU sang chu đáo chờ nên phận

TRINH bổn tâm căn giục ngắm trăng

DANH hài tem quán nhận tâm định

BỔN năng sáng cảnh dương mai đình

TIÊN châu ký tọa tâm tư lượng

CÔNG mạch căn cơ tỏa bất sinh.
(Vô Sanh Lão Mẫu ban)

[Khoán thủ: Trương Thị Thu Trinh Danh Bổn Tiên Công]
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)