CHÚ THỈNH NGUYỆN ĐẠI BI TÔN

25 Tháng Mười Một 202210:40 SA(Xem: 856)
Đức Ngài chấp bút ngày 10 tháng 10 năm 2022.

CHÚ THỈNH NGUYỆN ĐẠI BI TÔN
 
Bi tâm bi tâm đại bi tâm
Thiên Thủ Nhãn Chuẩn Đề Quán Âm
Nam Hải Phổ Đà Bạch Lục Độ
Hóa thân đại bi vô lượng chỗ
Mật thủ mật thủ kiết vạn ấn
Mật ngôn mật ngôn xuất chơn ngôn
Mật thân mật thân tịnh chơn bổn
Bạch hào phóng nhiếp pháp giới tôn
Giả tướng thực tướng qui không tướng
Hữu tưởng vô tưởng tịch xứ tưởng
Vô vi đại bi vô đại bi
Đê đầu đảnh lễ chân pháp trí
Đê đầu đảnh lễ bậc đại bi
La Na Đà La Đại Na Di
Na Da Đà Ni Đà Ra Ni
Án. Án. Án.
 
Chí tâm đảnh lễ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Chí tâm đảnh lễ Đại Bi Chuẩn Đề Bồ Tát.
Chí tâm đảnh lễ Đại Bi Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát.
Chí tâm đảnh lễ Đại Bi Bạch Độ Mẫu Bồ Tát.
Chí tâm đảnh lễ Đại Bi Lục Độ Mẫu Bồ Tát.
Chí tâm đảnh lễ Đại Bi Quan Âm Nam Hải Phổ Đà Sơn Phật
.
Chí tâm đảnh lễ toàn thể Ta Ra Mật Đa bá ức hóa thân.


Đại Na Di = là đường ống pháp lớn
Đà Ra Ni = Đà La Ni = là tổng nhiếp, tổng trì, mật nghĩa rốt ráo

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn