GIẢNG XƯA: DƯỚI BÓNG CỘI TÙNG

15 Tháng Sáu 201811:04 SA(Xem: 10125)

GIẢNG XƯA
Dưới Bóng Cội Tùng
Lời sấm của Đức Phật Trùm
“Dưới địa trên thiên Lão tỏ bày
Bóng Tùng lộ vẻ kể từ nay
Cõi trên chín cõi mười phương định
Khùng chuyển xuống trần mở lập khai.

Bầu trời rộng lớn vô biên
Hồi chưa mở địa Phật Tiên hội rày
Tại Cung Bạch Ngọc xưa nay
Trên thấy chư Phật đến ngay hội bàn
Định khai mở cõi trần gian
Thế Tôn chỉ định rõ ràng Hồng Quân
Hồng Quân lo lắng bâng khuâng
Nếu khai phải lập, phải phân sau nầy
Hồng Quân tính lại như vầy
Thấy rằng Lão Tử phước dầy đức cao
Sắc truyền Lão Tử mau mau
Khai thiên mở địa chứ nào nghỉ ngơi
Thiên sanh ư Tý vậy thời
Địa tịch ư Sửu vậy thời chẳng sai
Nhơn sanh ư Dần bằng nay
Đầu ngươn Giáp Tý phân rày Lưỡng Nghi
Kế phân Tứ Tượng vậy thì
Rồi phân Bát Quái đúng y đó là
Ngũ Hành rồi cũng phân ra
Tam Hoàng mở địa cùng là Nhơn Thiên
Ấy là Tam Tổ đầu tiên
Phục Hy kế mở hạ miền phân ra
Bốn mùa tám tiết đó mà
Thần Nông Ngài cũng phân ra các loài
Trái cây, thuốc để ngày nay
Huỳnh Đế ra đứng lập khai ngôi Trời
Có vua có chúa trị đời
Vua Nghiêu trị quốc khắp nơi an nhàn
Chúa Thuấn kế vị ngai vàng
Đức lành ban rải bình an lâu dài
Ấy là Ngũ Đế phân rày
Cho đời rõ biết Thượng lai đứng đầu.
Lão đây luân chuyển dãi dầu
Xuống trần nhiều bận chớ đâu một lần
Trung Ngươn hồi thuở Phong Thần
Thuận cơ thiên định xuống trần giúp Châu
Lúc nào Lão lại yên đâu
Chuyển luân tái lại đạo mầu chánh hưng
Ngàn năm Ta cũng nhớ chừng
Ở bên Trung Quốc khoảng chừng đời Châu
Định Vương yên nhứt sai đâu
Ở tỉnh Hồ Quảng, Lão âu ra đời
Rằm tháng hai trăng sáng trời
Lý Nhĩ danh Lão ai ơi có tường [Lão Tử]
Viết Kinh truyền khắp bốn phương
Tự tin đạo đức ai tường thì truy
Mặc tình ai có tôn ti
Ta đây chuyển kiếp mấy kỳ khuyến tu
Thấy đời sao quá âm u
Dốc lòng dắt chúng ngục tù thoát qua
Ngươn tàn biến chuyển phong ba
Âm dương lộn đảo thiết tha cho đời
Phu thê phụ tử rã rời
Lão đây thương xót kêu mời bớ ai
Hạ Ngươn này Lão tái lai
Phật Trời chuyển Lão định ngay Nam Kỳ
Phương Nam có mở hội thi
Chọn người trung hiếu phò vì Minh Vương
Tu sao được dựa tòa chương
Tu sao rõ biết Kỳ Hương mới là
Lão đây thiết lập Long Hoa
Gần ngày đâu phải còn xa nằm ình
Lão đây xuất hiện thình lình
Nhắn cùng bổn đạo sửa mình cho trơn.
Năm xưa Ta ở Thất Sơn
Phật Trời lấy hiệu Bửu Sơn giáo truyền [Bửu Sơn Kỳ Hương Phật là Lần 1]
Môn đồ có Thập Nhị Hiền
Tây An đáo hậu có tiền Lão đây. [Tây An là Lần 2]
Xác Trùm  cũng Lão chuyển xoay [Trùm Lần 3]
Tà Lơn xuất hiện độ rày chúng sanh
Hiệu Trùm ai cũng nghe danh
Trùm đây cũng lắm sỏi sành gian truân
Nhắc tới nước mắt rưng rưng
Bị Tây nó bắt hành thân mấy lần
Bỏ vào cũi sắt đem quăng
Ba ngày thăm thử sống nhăn như thường
Lính cò tính thiệt bất lương
Chảo đồng nướng đỏ phải thường ở đâu
Bắt Trùm phải đội lên đầu
Nhưng không hề hớn chi đâu xác Trùm
Đứa thì chủi mắng um sùm
Đứa thì lại sợ xin Trùm thứ tha
Bữa nọ át xít đem ra
Đưa Trùm uống hết xác mà bỏ thêm
Như vầy còn nữa chưa êm
Đây Trùm ra đảo ngày đêm mịt mù
Giữ heo như các người tù
Heo Trùm sáng thả chiều bu về chuồng
Đày Trùm chúng thất sợ luôn
Phật còn mắc nạn ai suông đặng nào
Tu hành lận đận lao đao
Chập chồng tai nạn chớ xao nản lòng
Lão đây nhìn khắp cõi hồng
Chuyển xoay tái lại trong vòng Thất Sơn
Bổn Sư cũng Lão chuyển thân [Bổn Sư là Lần 4]
Lưu truyền kinh sử chấn hưng đạo mầu
Hiếu Nghĩa nào khác ở đâu
Trong vòng Sơn Bửu lý mầu Kỳ Hương
Thân già nhiều nỗi đoạn trường
Hiện kiếp Sư Vãi vì thương thế trần [Sư Vãi là Lần 5]
Chèo lên chèo xuống mấy lần
Con sông Vĩnh Tế ai hòng biết Ta
Bắp khoai rao khắp gần xa
Khuyên dân tu niệm bớt mà tham gian
Hùng cường bạo ác đâu an
Không tu tai họa trách than đâu nào
Truyền kinh Sư Vãi mau mau
Kết thành một bổn để trao cho đời
Lão đây nào có an nơi
Long Hoa sắp mở nghỉ ngơi dễ gì.
Thân già còn phải bôn phi
Vì thương trăm họ vân vi khắp cùng
Lão đây lãnh ấn Thiên Cung
Hai vai gánh nặng vô cùng âu lo
Năm Mèo cũng thuận gió đò
Lão đây được lệnh hát hò khuyên dân
Họ Huỳnh, Lão chuyển xác thân [HPS là Lần 6]
Đạo lành truyền bá độ trần thoát mê
Chèo thuyền rước khách đưa về
Lánh xa bể tục dựa kề Bồng Lai
Cả kêu già trẻ gái trai
Sửa trau tánh hạnh học bài Quy Y
Phật Thầy, Phật Tổ Mâu Ni
Thượng Đẳng với thì Chư Vị Trăm Quan
Các Ngài xuống thế sửa sang
Sắp tuồng sắp lớp sắp màn kỳ ba
Xác trần chuyển khắp gần xa
Quy y phải biết mới là thiện duyên
Thi văn phải có lời truyền
Pháp mầu vi diệu cơ huyền rán tri
Nếu dở ắt trễ kỳ thi
Lão đây trở lại giống y họ Huỳnh [Lần 7]
Xác trần Lão chuyển năm Thìn
Nào ai biết được cứ kình với Ta
Lão về kịp đúng kỳ ba
Gia trung trở lại Long Hoa vén màn
Hồi xưa Ta ở Nam Vang
Long Xuyên, Châu Đốc rồi sang Sài Thành
Miền Trung cũng có người lành
Hậu Giang kỳ chót phân rành thứ ngôi
Nếu ai biết được làm tôi
Gái trai đừng có bỏ trôi mối giềng
Câu rằng lập hội quy tiền
Dòng sông Cửu Khúc Phật Tiên ra đời
Huỳnh khai để lại mấy mấy lời
Long Lân Quy Phụng là nơi Bóng Tùng
Chúa tôi tương ngộ trùng phùng
Bá gia rõ biết Lão Khùng là ai
Mãi chờ thiên định ra oai
Tuồng đời diễn biến nay mai bây giờ
Đừng thấy như vậy thờ ơ
Cơ trời chỉ định một giờ thì xong
Cả kêu nam nữ Tây, Đông
Chung quy thống nhất chờ Ông tuổi Mùi
Khôn đoài xuất hiện an vui
Thất Sơn lộ vẻ Trà Cui tiếng đồn
Xuồng ghe lui tới dập dồn
Linh căn quy tụ hương thôn đủ đầy
Lão kêu tất cả trí tài
Văn ôn võ luyện chờ ngày ứng khoa
Lão đây sức yếu tuổi già
Tam thiên đồ đệ gần xa mau về
Ngày xưa cũng có nguyện thề
Hứa gần chuyển thế trọn bề chánh trung
Lão nay lập lại cội tùng
Phủ che cho kẻ đắc cùng với Ta
Mong ngày họp mặt Trào Ca
Quân thần phụ tử một nhà đoàn viên
Chừng ấy Lão mới phỉ nguyền
Cùng nhau hát khúc thiêng liêng khải hoàn
Lão đây tuổi cũng trên ngàn
Lưng còm gối mỏi chưa an trong lòng
Râu dài tóc trắng như bông
Từ bên Trung Quốc đi vòng vô Nam
Nhứt huê di tích núi Sam
Sanh ra ngũ diệp khổ kham bao này
Vì chúng nên Phật bị đày
Xuống trần nhiều nỗi đắng cay cam đành
Chông gai rừng rú sỏi sành
Quyết lòng phá dọn xây thành Thượng Ngươn
Âu rằng sấm nổ Thất Sơn
Lý cơ khai mở thiệt hơn kỳ này
Chữ Sơn hiệu của Phật Thầy
Vị Tổ thứ bảy kỳ này phải không
Cột đồng vốn thiệt họ đồng
Chữ Minh vốn thiệt danh Ông sáng lòa
Chữ Châu là Bửu Ngọc Tòa 
Minh châu có phải đó là hay không
Huỳnh khai còn nói viễn vông
Thời cơ chưa đến nên Ông bặt hình
Mặc tình bổn đạo chống kình
Cứ tu theo lối hữu hình bỏ Ông
Lão đây dụng cái chơn không
Đi theo Lục Tổ ai hòng tưởng đâu!
Ta về đúng lúc Canh thâu
Cơn sầu mượn lấy cần câu giải sầu
Chừng nào Mã vĩ hồi đầu
Hai trâu xuất hiện Ông hầu mới ra
Lúc thời nói chuyện xa xa
Có khi lại nói sát mà bên lưng
Thương trần nói mãi chẳng ngừng
Thấy trong bổn đạo nửa mừng nửa lo
Mừng là Thầy gặp được trò
Trung Thầy hiếu đạo biết lo đắp bồi
Mừng cho con có vị ngôi
Mừng con giữ trọn phận tôi sau này
Lo là lo kẻ phụ Thầy
Thầy về không biết không hay nằm chờ
Lo cho ngày hội bơ vơ
Công danh chẳng có bến bờ cũng không
Bấy lâu nói chuyện mênh mông
Từ rày nói chuyện trong vòng kỷ nguyên
Ai ai cũng có căn tiền
Tìm Thầy gieo lấy thiện duyên tu hành
Không Thầy chỉ dạy sau rành
Tu đâu có được đắc thành Phật Tiên
Ai ơi trở lại mối giềng
Bửu Sơn ký nhận tu hiền thành công
Minh Hoàng tỏa rạng nơi Đông
Thất Sơn tỏa rạng Lão Ông ra đời
Cả kêu khắp hết nơi nơi
Tây Nam mở hội vậy thì xúm vô
Chị anh chú bác cậu cô
Quay về bến hậu đầy mô kịp kỳ
Cần Thơ có lập trường thi
Thi văn thi đức tài gì đem ra
Mười phương chư Phật cũng qua
Cộng đồng Tam cõi hội mà cung Khôn
Linh căn tất cả quy dồn
Phật Thầy với Đức Thế Tôn định phần
Muôn thu mới có một lần
Thiện nam tín nữ sửa thân cho tròn
Người tàn tu mót tu bòn
Mười ơn vẹn giữ đạo con mới là
Ơn vừa nợ nước nặng đa
Tình sư nghĩa đệ khắc mà trong xương
Phu thê tình nghĩa suy lường
Cân phân ổn thỏa kính nhường lẫn nhau
Bạn bè đoàn kết mới cao
Tử sanh sống thác bên nhau một đời
Ai mà ở đặng y lời
Đến ngày lập hội Phật Trời thưởng ban
Những người ăn ở nghinh ngang
Hỗn hào cha mẹ phù phàng chúa cha
Vong sư phản đạo đem ra
Lấy luật Tiêu Hà xử chẳng gớm tay
Đời này trung nghĩa mấy ai
Làm quan xây cất lầu đài thiên loa
Miễn sao mình được ấm no
Nước nghèo dân khổ đói no mặc tình
Nam mô luật nước chẳng gìn
Xử phân bất chánh dân tình khổ đau
Thấy đời lòng dạ ngán ngao
Con giết cha mẹ đớn đau thiếu gì
Thua loài cây cỏ vô tri
Trời đâu để kẻ nghịch thì mẹ cha
Hạ ngươn nhiều chuyện thiết tha
Vợ chồng chém giết lẫn mà với nhau
Kể chi nhơn loại đồng bào
Lòng người rối loạn mất màu nghĩa nhân
Văn minh học thức càng tăng
Càng gây nhiều sự khó khăn cho đời
Học nhiều chúng lại chê Trời
Chê Thần chê Thánh vậy thời chẳng linh
Văn minh trái lại vô minh
Học nhiều trái lại vô tình khinh khi
Không học mà biết mới hay
Đó là cái lý vô vo nhiệm mầu
Phật Thần không thấy mặc dầu
Xác trần quê dốt nào đâu biết gì
Ứng thân hiển hiện huyền vi
Thấy nghe biết hết chuyện gì trần gian
Lòng người khởi móng tính toan
Phật Ngài thấu hiểu rõ ràng không sai
Cả kêu già trẻ gái trai
Tu sao cho tạng mặt mày người xưa
Tháng ngày giữ dạ muối dưa
Bền lòng thiện niệm sớm trưa chớ sờn
Ta về khải lại bản đờn
Tử Kỳ có thấu Thất Sơn hẹn hò
Đờn kêu bớ hỡi là trò
Thuyền kề bến hậu hát hò dòng sông
Đờn kêu tìm kiếm Lão Ông
Lão Ông trở lại đất đồng Thuấn Nghiêu
Đờn kêu trò chớ đánh liều
Âm dương dấy loạn khó hầu thoát thân
Đờn kêu lập lại Phong Thần
Châu hưng diệt Trụ chọn dân lương hiền
Đờn kêu xao xuyến nào yên
Bàn môn dấy loạn tranh quyền Đế Vương
Đờn kêu Di Lặc Phật Vương
Diệt tà lập chánh hai đường chẳng sai
Đờn kêu chỉ hướng Tây đài
Có ông Bạch Sĩ hôm nay ra đời
Đờn kêu như réo như mời
Nam nhi chi chí tìm thời vua cha
Đờn kêu lập hội Long Hoa
Nam trung nữ liệt phò mà Đế Vương
Đờn kêu Tùng Bóng lố trương
Thập Bát chư quốc hùng cường hàng quy
Đờn kêu các Đấng huyền vi
Nghe lời Lão gọi đồng quy lãnh phần
Đờn kêu mau chuyển xác trần
Ra oai lập quốc một lần với Ta
Đờn kêu hè đến không xa
Non mòn biển cạn trâu qua cầy bừa
Đờn kêu một trận không vừa
Mặt trời lố mọc thớt thưa cáo cầy
Đờn kêu không kíp thì chầy
Đố làm sao khỏi muỗi bầy khỏi tan
Đờn kêu lập lại tuồng màn
Bửu Sơn sửa trị dân an quốc lành
Đờn kêu bá tánh tu hành
Tầm trong bốn chữ mới rành đường tu
Đờn kêu tháng Tám mùa Thu
Tùng Quân tỏa rạng sĩ nhu trổ tài
Đờn kêu không mốt thì mai
Tùng Quân định đặt một ngày thì xong
Đờn kêu Ta ở miền Đông
Tùng Quân chuyển lại dòng sông Phước Bình
Đờn kêu hết nhục tới vinh
Tùng Quân lai tái Trạng Trình xác đâu
Đờn kêu lộ vẻ Ông câu
Tùng Quân thiết lập nhà Châu đợi chờ
Đờn kêu sắp tới bây giờ
Tùng Quân chừng đó ai ngờ Lão Ông
Đờn kêu có trận cuồng phong
Tùng Quân nói trước tin không mặc tình
Đờn kêu tu sĩ sửa mình
Tùng Quân vốn thiệt họ Huỳnh chuyển cơ
Đờn kêu đừng có ngồi chờ
Tùng Quân chỉ rõ Cần Thơ Thầy về
Đờn kêu định đặt con dê
Tùng Quân chưa có hẹn thề non sông
Đờn này đờn của Lão Ông
Không dây không phím cũng không oán hờn
Ai người hiểu rõ tiếng đờn
Đừng cho lỗi nhịp Thất Sơn hầu kề
Chèo thuyền rước khách đem về
Ai mà giữ đặng hai bề hiếu trung
Bồng Lai tiên cảnh thung dung
Dành cho những kẻ biết dùng lý Thiên
Nhắc qua hồi trước khai tiền
Chưa mở quả địa dưới miền Trung Ương
Lão đây ở chốn ngũ phương
Năm từng Trời hạ tận tường nào ai
Quân sư ở cõi Thiên Thai
Tam Quang, Ngũ Đế chuyển xoay cũng già
Thích Ca cũng có Lão mà
Tổ Sư Đạt Ma cũng Già này đây
Về Nam lấy hiệu Phật Thầy
Đầu Ngươn đến cuối Lão đây chuyển hoài
Kỳ này được lệnh Lão khai
Cũng là kỳ chót định ngay Nam Kỳ
Thiện nam tín nữ biên thùy
Sấm truyền của Lão rán ghi vào lòng
Mười hai con giáp trong vòng
Kể từ Giáp Tý, Lão Ông xuống trần
Lão đây cầm bảng Phong Thần
Đài cơ Lão chuyển định phân ngày giờ
Trong tay cầm quyển thiên thơ
Cơ binh sắp sẵn đợi chờ lệnh trên
Bại rồi lập lại mới nên
Không sanh mà được vững bền dài lâu
Ngọ Mùi Thân Dậu ở đâu
Ấy rồi Tứ Giáo mới hầu ra oai
Ba năm tính tới không sai
Hội niên lập lại Thượng lai y lời
Trần gian sánh thể cõi Trời
Xác phàm hóa kiếp đẹp thời như Tiên
Lòng người bình đẳng an nhiên
Không làm cực nhọc than phiền như nay
Tuổi thọ an hưởng lâu dài
Không già không bịnh không ai tật nguyền
Cây lành trái ngọt muôn thiên
Mưa hòa gió thuận khắp miền trần gian
Hoàn cầu thế giới tịnh an
Âm dương thịnh vượng Trời ban cho người
Chim oanh múa hát hoa cười
Khắp nơi no ấm vui tươi phấn lòng
Thượng Ngươn trai ít gái đông
Vợ thì năm bảy thục quyền nhứt gia
Sanh nở khỏi mụ hộ hà
Tự sanh tự nở thuận hòa mình nuôi
Con thì hiếu thảo thuận xuôi
Chu toàn gia đạo ngọt bùi chia nhau
Chúa minh, chánh ngự ngôi cao
Thần dân trung nghĩa biết bao vui vầy
Thượng Ngươn sơ kể vào đây
Cho đời rõ biết sau này có không
Có tu thì mới có mong
Không tu dầu có ngóng trông thấy nào
Có tu ngày hội được vào
Không tu chừng đó làm sao nhập trường
Trước sau phân giải tận tường
Thấp cao kết luận đôi chương trao đời
Cho người được nối ngôi vương
Trịnh Hâm, Bùi Kiệm bất lương ra gì
Hiền Thần Nhơn Quý có ghi
Trung Thần mắc nạn, rốt thì cũng qua
Luân hồi nói chuyện xưa xa
Bây giờ nói chuyện sát mà một bên
Thả thuyền dòng nướclênh đênh
Sông Tiền sông Hậu biết lên bến nào
Canh tàn gió thổi xạc xào
Thôi Ta đậu lại cặm sào qui lân
Kiếm người đủ nghĩa đủ nhân
Đủ tài đủ đức định phần thấp cao
Hỡi này chí sĩ mau mau
Trời chiều gió lảng ngán ngao những gì
Lão về nay đã đúng kỳ
Khai Ngươn lập Thượng Bửu Kỳ rạng danh
Hương Trùm sức dẹp chiến tranh
Chơn sư truyền bá đạo lành năm châu
Dưới nghe quy phục cúi đầu
Bóng Tùng che phủ đâu đâu an nhàn
Cội lành Sơn Bửu vinh vang
Tùng Quân xuất hiện khắp tràng thảnh thơi
Thôi dừng bút lại nghỉ ngơi
Lão đây cầu chúc cho đời bình yên
Cầu trên chư Phật, chư Tiên
Từ bi tế độ khắp miền thế gian
Góp tom nghĩa lý chu toàn
Cho đời xem xét luận bàn tu thân."

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
04 Tháng Ba 2018(Xem: 18109)
Thiên thơ của Thiên Ánh Đạo Vàng với những tiên tri liên quan đến Thiên Đạo Huyền Không.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 33729)
Mật điển của Phật Thầy Bửu Sơn, Pháp Chủ Thiên Khai Huỳnh Đạo chấp bút.
01 Tháng Bảy 2018(Xem: 11078)
Mật điển của Phật Thầy Bửu Sơn, Pháp Chủ Thiên Khai Huỳnh Đạo chấp bút.
05 Tháng Bảy 2018(Xem: 8033)
Đàn Cơ Thiên Khai Huỳnh Đạo. Đức Phạm Công Tắc, Hộ Pháp Cao Đài Đại Đạo Giáng Điển.
05 Tháng Bảy 2018(Xem: 8646)
Điển thi của Thiên Khai Huỳnh Đạo. Đức Ngôi Hai giáng đàn.
30 Tháng Bảy 2018(Xem: 11133)
Đàn cơ tại Bát Quái Đồ Thiên (Hà Tiên) năm 1935. Thi thơ cơ mật của Cao Đài chỉ lưu hành nội bộ, đến khi cả thế giới xảy ra cảnh: “Ngòi lửa dậy bốn bề nao nức, Năm Châu tràn tuyệt dứt nhơn sanh” và “Trung Đông chiến họa lưỡng dân điêu tàn.” thì nội dung mật đàn này mới được phép phổ biến. Sau năm 2001 chính là thời điểm.
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 12347)
Điển Sấm của Phật Thầy Tây An, Ngọc Thanh Tiên Trưởng và Trạng Trình. Xuống điển năm 1976.
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 10056)
ĐÀN CƠ NGŨ PHỤNG KỲ SƠN.
01 Tháng Tám 2018(Xem: 9700)
Đàn cơ của Thiên Khai Huỳnh Đạo. Nội dung chứa đựng nhiều mật khải quan trọng.
23 Tháng Tám 2018(Xem: 10630)
Những lần vấn đáp với Cô Lê Hoàng Kim, được biết đến là Kim Thân Cha, qua một thời gian dài được sưu tập và ấn bản có tên Thượng Đế Giảng Chơn Lý.
04 Tháng Mười 2018(Xem: 6695)
"Thất Nhựt Du Tiên" do Đức Ngô Chưởng giáo Ngô Văn Dư giáng cơ tại HỘI THÁNH THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO .. sau khi liễu đạo,
04 Tháng Mười 2018(Xem: 6066)
Huyền Khung Thượng Đế tóm lượt những chuyển biến của Đạo Cao Đài và ...
04 Tháng Mười 2018(Xem: 7445)
Kìa hướng Bắc chòm sao đẩu tinh đà ứng lộ, Xẹt vào Nam khắp chỗ ánh hào quang, Chiếu tường-vân ngũ-sắc khắp Nam-bang, (Tiên tri của Phật Thầy Tây An; đàn cơ 6/3/1971, Kinh Bình Minh Đại Đạo Quyển 3)
27 Tháng Mười 2018(Xem: 6004)
... Nhưng trên phương diện dân tộc và sự phấn phát đã đem lại cho nền Phật-giáo Việt Nam thì Bửu- Sơn Kỳ- Hương không khác Trúc Lâm Yên Tử.
11 Tháng Giêng 2019(Xem: 15130)
Đại học là một trong 4 sách cơ bản trong bộ Tứ thư của Nho gia...
12 Tháng Tám 2019(Xem: 6062)
Thượng Đế nói về 12 chi phái Cao Đài.
26 Tháng Ba 2020(Xem: 5032)
Tiên tri của Cao Đài, của Bần Sĩ Vô Danh, Của Hộ Pháp Phạm Công Tắc...
29 Tháng Ba 2020(Xem: 4530)
Tiên Tri của Cậu Bần Sĩ Vô Danh.
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1469)
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 997)
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 930)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1093)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 923)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 897)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1071)
05 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 1886)
07 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 979)