THÁNH KINH DÂNG LỄ THƯỜNG NGÀY

27 Tháng Giêng 202312:00 SA(Xem: 20417)

 

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG
CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

 

THÁNH KINH

DÂNG LỄ THƯỜNG NGÀY

 

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 

 

Website: onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com

 

  V4. 2023

  

 

Ngoại trừ những bài có ghi chú xuất xứ, phần còn lại do chính Đức Ngài Hoàng Di Thiên chấp bút ban kinh vào Ngày Lễ Đoan Ngọ Năm Đinh Dậu 2018

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

(Xướng)

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. o

 

2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

(Xướng)

Bửu Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

Hương thiền dâng cúng khắp 10 phương

Kỳ hương bay tỏa vô tận cõi

Pháp giới trang nghiêm tâm giới tưởng

Nhãn tạng Huyền Không hiện đạo trường. o

 

3. KHAI KINH

 

(Tụng)

Thiên Khai Huỳnh Đạo Kỳ Ba

Vô Vi phổ hiện Liên Tòa Từ Bi

Lập Trường Thiên Hội Giáo kỳ

Hiệp Hoa Long Đại Hội thi Tiên Rồng

Phật, Tiên, Thánh Giáo cộng đồng

Khai hình Đại Đạo Huyền Không cứu đời

Hoằng truyền Thiên Đạo muôn nơi

Dẫn Ngươn Thánh Đức, xây Đời Tân Dân

Niệm Di Đà Phật xa gần

Quốc gia Di Lạc hữu phần Nam Bang

Đài Cao Thượng Phụ Thiên Càn

Phật Thầy, Phật Tổ, Mẫu Hoàng đại bi

Nguyện cầu Thiên Thượng chứng tri

Lòng thành con trẻ hành y đạo mầu. o

 

4. TÁN THÁN HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ

 

(Tụng)

Đê đầu đảnh lễ Chúa Hoàng Thiên

Chí Linh, chí Thánh, chí Diệu Huyền

Chí Thượng, chí Tôn, chí Từ Phụ

Chí Bi, chí Giác, chí Phật Tiên

Thống ngự vạn vật Công Hóa Tạo

Tịnh dục quần sinh Đức Hạo Nhiên

Dương hạ kỳ ba khai Hoa Hội

Ân oai Cha rưới khắp trần miền.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Thiên Khung Cao Thượng Đế
Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội
Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. ooo

 

5. TÁN THÁN KIM MẪU DIÊU TRÌ

 

(Tụng)

Đê đầu đảnh lễ Mẹ Càn Khôn

Chưởng Tạo Hóa Thiên quản Đại Hồn

Diêu Trì Kim Mẫu ngôi chí Thánh

Chí Linh, chí Tịnh, chí Thượng Tôn

Chí Bi, chí Giác, chí Từ Mẫu

Trưởng dưỡng huyền vi, mở Thiên Môn

Con tạ ơn sâu Mẹ Vô Cực

Vớt hàng linh tử cơ bảo tồn.

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không
Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. ooo

 

6. TÁN THÁN CHƯ KHAI GIÁO ĐẠO TỔ

 

(Tụng)

Đê đầu đảnh lễ Thiên Nhân Sư

Giữa chốn trần lao hóa biển từ

Thị hiện thế gian bày Chơn Đạo

Thương đàn con dại chỉ kinh thư

Ngôn từ không đủ câu xưng tán

Thiệt hành mới biết vị chơn như

Pháp Ấn từ đây xin nắm chắc

Liên tòa vô ngại giữa sông hư.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ
Giác Thế Đại Từ Tôn. ooo

 

7. TÁN THÁN LONG HOA GIÁO CHỦ

 

(Tụng)

Đê đầu đảnh lễ Đấng Từ Ân

Thương cõi nhân gian mới đoái trần

Đương quyền Giáo Chủ Long Hoa Hội

Lệnh mở trường thi tuyển Phong Vân

Con nguyện theo chân rèn pháp hạnh

Vào ra trần lụy với Thiên Nhân

Tay ôm bá tánh gìn Chơn Đạo

Tay chuyển kinh luân hiệp thế tân.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ
Chuyển Thế Đại Từ Tôn. ooo

 

8. DÂNG NƯỚC

 

(Xướng)

Nước trắng ba chung dâng lễ đầu

Xin chứng lòng son cảm Đạo mầu

Tam độc chẳng tồn trong vị lạt

Ma ha nước thánh giải nghiệp sâu. o

 

9. DÂNG RƯỢU

 

(Xướng)

Rượu trắng ba chung dâng lễ nhì

Xin chứng lòng son ứng huyền vi

Sắc không không sắc hòa men đắng

Ma ha rượu thánh ngộ Đại Bi. o

 

10. DÂNG HOA

 

(Xướng)

Hoa trắng ba nhành dâng lễ sau

Xin chứng lòng son tưởng Đài Cao

Chơn Như hoát hiện trong hương nhạt

Ma ha sen thánh xuất trần lao. o

 

11. TÁN THÁN TAM GIÁO

[Thiên Thượng ban kinh ngày Mùng 3 Tết Năm Mậu Tuất 2018]

 

(Tụng)

Kỳ xuống tại Đức Ông Thái Thượng

Chỉ rành rành chơn dưỡng quần sanh

Thánh Hoàng thống ngự cao anh

Thăng truyền xuống chỉ phước lành gắng ghi

Trong ba nhánh không thị thị sắc

Càn cao minh hậu Lạc nghiêm tôn

Vô vô thượng chí Càn Khôn

Hư hư gắng gắng Chí Tôn ngưỡng kỳ

Thượng Cung điển phổ chí tất bổn

Trụ trụ ư nhất đốn vô tuyên

Đông Tây Nam Bắc hằng truyền

Tất dạng hằng biến nhất tiêu chi điền

Chí chí chung mạch kiến hảo kiếp

Cửu Cửu Hoàng tiệp tiệp nhơn khai

Khai khai bổn dĩ cung giai

Minh Minh Chiếu vốn hóa khai chung trường. o

 

12. TÁN THÁN THIÊN ĐẠO

 

(Tụng)

Thiên Đạo vốn Từ Bi là gốc

Là chuẩn thằng cứu độ sanh linh

Không có TỪ chẳng có Chơn Kinh

Không có BI chẳng thành Chánh Giáo

Con đê đầu cung nghinh Thiên Đạo

Con đê đầu đảnh lễ Từ Bi. o

 

13. DÂNG NGŨ NGUYỆN

 

(Niệm)
Một, nguyện cầu nhân sanh trở gót

Hai, nguyện cầu tu học bá gia

Ba, nguyện cầu Thiên Đạo truyền xa

Bốn, nguyện cầu thế giới một nhà

Năm, nguyện cầu chúng sanh tiến hóa. o

 

14. SÁM HỐI

[Phật Thầy Tây An ban kinh vào ngày 10 tháng 10 năm Đinh Dậu]

 

(Tụng)

Choàng y lạy Phật, Cửu Huyền

Thứ tha con trẻ trần miền mà thương

Bấy lâu tạo nghiệp trần đường

Cầu xin chư Phật mười phương hải hà

Cửu Huyền Thất Tổ Ông Bà

Ngày nay con cháu thiết tha lòng thành

Hai thời quỳ lạy tu hành

Giải đi nghiệp chướng tâm thanh dựa kề.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Bửu Sơn Kỳ Hương Phật. ooo
Chí Tâm Đảnh Lễ Cửu Huyền Thất Tổ Ông Bà. oo

 

15. GIẢI CĂN NGHIỆP ĐÀ RA NI

[Quán Thế Âm Bồ Tát ban kinh ngày 23 tháng 11 năm Mậu Tuất]

 

(Tụng)

Trải tâm rộng sớm trưa chiều tối

Diệt sân si lời nói hiền tu

Trần gian cõi tạm diệm phù

Tháng ngày ảm đạm âm u đời mình

Ráng tu luyện thân mình Phật xóa

Mọi kiếp nàn dung hóa rạng danh

Phật lòng tu luyện thiện lành

Từ bi bác ái mà danh thơm đời

Đơm ý hạnh hoa rơi đà trổ

Tránh nắng mưa bi khổ đắng cay

Quyết tâm chẳng tiếc thân này

Nhất tu đức hạnh thân này bao nhiêu

Mang ánh đạo danh nêu đùm bọc

Dụng cứu người tu học quên thân

Giải căn giải nghiệp san bằng

Ánh hoằng pháp diệu trần gian nhiệm mầu

Ra Đà Ra Ma Ha Da Đế

A Bà Lô Hê Ra Bồ Đề

Dà Ra Mạ Phạt Xá Xâm Phạt

Lưu Ma Ra Tất Rị Xa Mê

Bà Lô Hê Lô Yết Da Đế

Phạt Ma Ra Thất Na Y Hi

Hô Lô Hế Rị Tất Ra Rị

A Rị Da Dá Ra Lô Hê

Ra Xá Lợi Ta Ra Ta Ra

Đa Ra Dạ Đa A Rị Da

Ta Bà A Sắc Ni Ra Na

Di Đế Dạ Tô Rô Dạ Da

Tiếp thâu phát thệ pháp tâm

Độ cho con dại đừng lầm quỷ ma

Đò đưa cứu khổ hải hà

Rước người lương thiện thoát qua tai nàn

Bốn phương tám hướng hào quang

Tình thương Mẹ rải rành an tu hành.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn

Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. ooo
 

16. GIÁC NGỘ PHÁP TÂM ĐÀ RA NI

[Quán Thế Âm Bồ Tát ban kinh ngày 23 tháng 11 năm Mậu Tuất]

 

(Tụng)

Lối về giác ngộ tâm đơm

Thuyền rồng đưa rước qua sông kiếp sầu

Liên tu hòa quyện khúc cầu

Nguồn sen báu mọc muôn màu tỏa hương

Si Đa Ra Đà Ra Dị Mễ

Tất Đạt Đa Ma Ha Cha Đế

Đồ Lô Da Xá Bệ Ma Ra

Di Đế Rị Na Ra Yết Đố

Đồ Bạt Na Ra Hí Rị Ra

Đô Lô Đô Lô Rị Yết Dà

Phát Dạ Da Đa Da Mê Ha

Tất Chí Rị Đa Ra Ra Dà.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn

Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. ooo
 

17. ĐẠI BI TÂM ĐÀ RA NI 

[Huyền Thiên Thượng Đế ban kinh ngày 18 tháng 10 năm Kỷ Hợi]

 

(Tụng)

Tâm Bi Chú Tát Bà Da Đế

Đại từ bi Tát Để Tát Hê

Bi niệm bi từ hòa vui tánh

Đại từ đại bi Bồ Tát đề

Bình an hạnh phúc Bồ Tát hộ

Mọi việc nặng nhẹ Bồ Tát lo

Di Hê Rị Ma Ha Bồ Đề

Năng mục năng trừ Tất Ra Hô

Xua tan nóng giận tâm bi đại

Cao thượng gieo từ một bước hay

Dịu dàng nhân ái đầy sức mạnh

Tâm vô “vô hữu” độ nhứt giai

Tất Đa Tất Đa Ha Tất Đa

Tất Ra Tất Đà Tất Đà Da

Dạ Kiết Dạ Kiết Ra Ha Tất

Mạ Mạ Phạt Ma Rá Giá Ra

Giá Da Giá Ra Ma Phạ Ra

Rị Rị Rô Rô Phạt Ma Ha

Tát Dạ Tát Dạ Ri Ra Dạ

Đát Thiệt Đát Tha Di Dạ Đa

Mế Mế Phạ Phạ Di Ha Rị

Thất Na Thất Na A Ra Di

Bồ Đà Bồ Đà Ha Đế Dà

Tất Rị Tất Rị Tất Đà Ri.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế
Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội
Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. ooo

 

18. ĐẠI BÁT NHÃ ĐÀ RA NI 

[Huyền Thiên Thượng Đế ban kinh ngày 18 tháng 10 năm Kỷ Hợi]

 

(Tụng)

Ba La Mật Đa Tâm Kinh Đại

Vô đẳng vô chú trừ khổ thay

Vô sắc vô thần vô nhãn giới

Ba La Mật Đa bất sắc giai

Nam Mô Ra Da Di Ra Dạ

Cận Trì Bàn Già Ra Dạ Da

Ta Bà Ma Ha Ta Dà Dạ

Yết Ra Ra Dạ Ta Bà Da.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế
Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội
Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. ooo

 

19. LỤC ĐẠI BA LA MẬT ĐÀ RA NI 

[Huyền Thiên Thượng Đế ban kinh ngày 4 tháng 2 năm Kỷ Hợi]

 

(Tụng)

Ai tu đặng pháp này nên nhớ

Ba La Mật Đa thiện chí chờ

Vì nghe Ta nói mà cung kính

Cầu Pháp Ta hoằng được đến bờ

Điển trụ nói Pháp Bất Thối Chuyển

Bốn mươi tám báu hàng Trời Thiên

Thiện Nam Tín Nữ nghe diệu Pháp

Hoa sen sanh hóa bước lên liền

Lời nói diễn nghĩa sâu vi diệu

Ai năng tin tấn tu thảy đều

Sáu Pháp Ba La Mật lớn này

Nay hội tụ tạng pháp Ta kêu

Giới bực học đủ hạnh Bồ Tát

Ta nói Pháp này tiếng Lời Pháp

Sa Di Đà Ra Tất Na Đa

Chiên Đà La Ha Ta Đát Đa

Ba La Mật Đa Bát Đẳng Mế

Nhập Phạ Ra Nhập Phạ Ra Đa

Ta Na Chi Tạ Xi Ta Na

Trù Tung Ta Đàn Bế Diếc Ta Đà

Lời dạy này thuyết giảng giải thoát

Bỏ sân si sống hạnh Bồ Tát

Hãy đảnh lễ Chánh Pháp ngày nay

Đoạn tận diệt không tạo ác lai

Chơn hạnh phúc mọi loài hạnh phúc

Đảnh lễ Phật nơi đây oai lực

Giữa hư không Đại Bực Thế Tôn

Thân kiến Phật khéo y thực lòng

Thề trọn đạo một lòng cầu Phật.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế
Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội
Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. ooo

 

 20. HỒI HƯỚNG 

 

(Xướng)

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Nam Mô Liên Kỳ Hải Hội Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

 

HẾT

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)