KINH TỨ THẬP NHỊ TÂY CUNG PHẬT MẪU

01 Tháng Mười 20201:18 CH(Xem: 922)

 

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG

CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

 

 

KINH 42 VỊ

TÂY THIÊN

PHẬT MẪU

 

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

    

 

Các bài kinh dâng lễ là do Ban Lễ của Tam Giáo ban vào ngày 4.10.2020 (ngày 18 tháng 8 năm Canh Tí) và ngày 18.11.2020 (ngày 4 tháng 10 năm Canh Tí). Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tiếp điển chấp bút tại đạo tràng Saint Louis, MO.

 

Huyền Không Thiên Thượng ban Kinh Tứ Thập Nhị Tây Thiên Phật Mẫu vào 1.10.2020 (ngày 15 tháng 8 năm Canh Tí), ngày Hội Yến Diêu Trì. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất thánh giáo.  Giáo Hội Thiên Trường dự đàn.

  

V1. 2021

 

 

 

 

LƯU Ý
 
Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.
 
Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.
 
Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

(Xướng)

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. o

 

(Niệm)

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. o

 

2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

(Xướng)

Bửu Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

Hương thiền dâng cúng khắp 10 phương

Kỳ hương bay tỏa vô tận cõi

Pháp giới trang nghiêm tâm giới tưởng

Nhãn tạng Huyền Không hiện đạo trường. o


3. KHAI KINH


(Tụng)
Thiên thủ đồng nguyên Phật Thánh Tiên

Đạo Thiền hoán hiện tọa Nam Thiên

Hóa sanh chuyển kiếp Thiên Nhơn Địa

Duyên pháp đạo chơn tánh bổn thiền

Hồi cảnh sắc trần về thất đại

Giải tâm trần thế hóa tâm Thiên

Thoát bờ lục đạo luân hồi biển

Căn nghiệp tự nhiên giải phóng liền. o

 

4. KINH DÂNG ĐĂNG HƯƠNG


(Tụng)
Không gian giới định tuệ kỳ hương

Vô ngại thời gian sóng điện trường

Bát nhã âm quang thường tịch tướng

Càn khôn vốn vậy thể âm dương

Đăng tâm thắp sáng hào quang thượng

Giác ngộ tâm không cảnh liễu thường

Bửu Pháp linh thông hoà thất tượng

Châu Thiên hoàn thể tánh chơn lương. o

 

5. KINH DÂNG HOA QUẢ


(Tụng)
Thiên loài thảo dược quả cùng hoa

Lễ kính dâng lên Bửu Ngọc Tòa

Pháp thế hữu hình Sinh, Định, Hóa

Chơn như vô tướng tịch thiên hoa

Hồng quang linh bửu Cao Đài hảo

Điển chiếu cửu quan thất đại hòa

Quả chín hoa thơm hương thượng đạo

Tâm thiền tam cõi Mẹ và Cha. o

 

6. KINH DÂNG CHÈ BÁT BỬU


(Tụng)

Bát bửu chè thơm kính Mẫu Thầy

Cầu nguyền bá tánh vạn an thay

Tâm thanh thành kỉnh đất trời thấy

Khẩu bạch khải ngôn Thiên Phật hay

Bái vọng nguyện cầu nơi thất đại

Đê đầu tâm điển khắp Đông Tây

Nam mô Phật Mẫu Phật Thầy hiện

Phước lộc đức tài chuyển đến tay. o

 

7. KINH DÂNG BẠCH THỦY


(Tụng)
Bạch thủy khiết tinh nhựt nguyệt sinh

Tâm chơn chánh đạo ba công trình

Thân hòa võ trụ theo luật định

Thể điển khôn càn hóa vạn linh

Thế pháp đạo nhơn tan khỏi bịnh

Gian nan muôn loại thái an bình

Càn khôn phổ chuyển chung tâm tịnh

Bạch Ngọc cam lồ cứu chúng sinh. o

 

8. KINH DÂNG TRÀ


(Tụng)
Thẩm thấu lòng son đức hải còn

Tâm thời trà đạo biển trời non

Thanh tươi trí sáng lòng chơn chọn

Cúc trúc tùng mai lễ nghĩa tròn

Thọ dụng sen trà tâm thánh đạo

Ơn lành phục nguyện đạo trà ngon

Thiên hoa hóa thế nhơn hiền đón

Đạo tánh tâm nhu lễ thánh còn. o

 

9. KINH DÂNG RƯỢU BỒ ĐÀO


(Tụng)
Bồ đào rượu lễ Thánh Thần Tiên

Mỹ vị lưu li trác ngọc truyền

Sắc thắm hương thiền tâm định thiện

Nồng nàn thể vị tánh cần chuyên

Tiêu dao phẩm cảnh thiên nhân địa

Ngự đáo dương trần thọ cảnh tiên

Đại chúng thành tâm đồng kính tửu

Tam miền vô hữu vạn trùng thiên. o

10. KINH NGUYỆN TÂM NHÃN


(Tụng)
Tánh ngã vô vi tự tướng đầu

Thân hoà võ trụ đạo thiền câu

Kim long sư mã nê hoàn thấu

Ngọc phụng qui lân bát nhã chầu

Mắt thấy Lam Kiều tiên cảnh hậu

Tâm nhìn chơn pháp dạ minh châu

Thiên nhiên tự tánh khai tâm khẩu

Thượng ngoạn thông linh thất đại cầu. o


11. KINH THIÊN ĐẠO VÔ VI


(Tụng)
Cảnh vạn biến VÔ VI THIỀN ĐIỂN

ĐẠO HOÀNG THIÊN hoán chuyển đổi trần

Thời kỳ khoa học sóng tần

Lý văn ngôn ngữ chưa phân rõ ràng

Ai tu pháp tu mờ tu sáng

Được hay không phỉ báng lẫn nhau!

Đạo Thiền NHẬT NGUYỆT ĐÀI CAO

Tâm thiền giác ngộ Thiên Bào được chưa?

Nhiều pháp tu nhiều tầng chọn lựa

Một pháp hành Thiên tựa Vô Vi

Đặng sao mỗi pháp mỗi kỳ

Bửu Sơn Huỳnh Đạo Vô Vi hữu hình

Thiên Canh Tí lịnh Thiên Đình

Hiền nhơn tịch tịnh âm thinh sắc hình

Long sư mã Bồ Đà Di hóa

Giáo Pháp Thiền phổ họa minh châu

THIÊN TÔN NGỌC THƯỢNG dòng châu

Xuất hành Đạo Pháp nhiệm mầu càn khôn

Tâm phục hiện bổn môn tại thể

TỰ NHIÊN THIỀN PHÁP thế chơn như

Nhìn xem cảnh sắc Đại Từ

Đại Bi như vậy như như vạn loài.

Trí huệ sáng hòa đồng tâm cảnh

Đạo với Đời nhứt cảnh vô biên

Niên niên hạnh điển vĩnh miền

VÔ VI THIỀN PHÁP Thầy biên mây rồng. o

 

12. CHÁNH KINH


(Xướng)

TỨ THẬP NHỊ LIÊN BỔN GIÁNG TRẦN

CHUYỂN HÓA TAM CỰC CHIÊU PHÀM VÂN

MỞ CỬA VÂN HÀNH CÙNG ĐỘ CHÚNG

VÔ CỰC CÀN KHÔN MẪU GIÁNG PHẦN.

(Tụng)

Chí tâm đảnh lễ:


TÂY CUNG TẤN TIỆP DŨNG LỘ MẪU

Cung nhứt mục như xác chiếu thâu

Tam thế giới tôn Liên Hoa Điện

Đoan nghiêm tòng diệu hiện hoa mầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:


CUNG TÂY THU TIÊU LĂNG NGUYỆT MẪU

Ưu bi thời tụ chuyển túc cầu

Viên mãn phọt biến thù thắng hiện

Tinh túc như thiên quang siêu mầu.

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG TỬ MA KIM SẮC MẪU

Diệt giả thí trần hạnh tịch sâu

Định hành cạnh MẪU trang nghiêm sắc

Liên hoa diệu thắng mạch nước cầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY ĐỐT ĐA RỊ HỒNG TỰ

Trợ biến tất năng tận vô dư

Hư không thiên giới vận túc biến

Biên lý thất thanh ái thương ngư.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG KHẨU PHÁT TRÁC PHƯỢC MẪU

Minh diệu ư tha đọng một bầu

Hữu tác hành cực nghiêm kính lễ

Giá hành cực toái đảnh kế lầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY TAM BẢO NGHIÊM ỨNG MẪU

Oai nghiêm tướng hữu chỉ tâm cầu

Vô dư luôn tận quang tụ lễ

Trí thạnh tự thân nghiêm sức thâu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG NHƯ LAI ĐẢNH KẾ MẪU

Vô biên thắng đế nhiệm cơ mầu

Biên hạnh vô mãn cực sở ái

Thăng thế Phật từ đắc đáo lầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY AN ỔN NHU THIỆN MẪU

Lạc cảnh tương ân nét thi đầu

Xóa ha án thanh tịnh tương cảnh

Thiện năng tiêu diệt khuôn phép mầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG THỦ HỘ CHỨNG ĐỊA MẪU

Diệt năng hành chúng diệt năng câu

Diêu tần mị diện hồng tự thánh

Bại linh độ thoát nhứt thiết sâu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY THẤT PHẠM HỎA THIÊN MẪU

Khởi thí tầm hương đẳng đẳng châu

Phong thần tự tại bộ đa khởi

Chung tát xuân tán dược xoa mầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG ĐỐT RỊ ĐẠI ÚY MẪU

Liên hoa điển tát tối hoại cấu

Tần mi nhất thiết oan gia chúng

Dũng mãnh ư liên lược giải thâu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY THỦ ÁN ĐẠI ĐỊA MẪU

Năng phá hàng phục tiễn đạp thâu

Hiện tầng mây phục tác xoay hình

Thất hiểm chấn dĩ thủ tác hấu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY NHƯ TẦN KIẾP HỌA MẪU

Bảo quang minh thắng diệu phục sâu

Thường phóng chúng quang chung hiện hữu

Phổ biến hủy diệt diệu bảo lâu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY ĐẢNH QUÁN BẢO NGUYỆT MẪU

Quang trung hiện thắng mây tỏa lầu

Diệt bản phu thỏa ngoại oan hốt

An trú xí thạnh hoa kế bầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG PHỔ BIẾN CỰC HỈ MẪU

Chủ hoán thoát ly lăng diệu sâu

Chơn ngôn nghiêm bổ chi thể hội

Minh chú hồng thanh thường lạc cầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY ĐỐT RỊ BA ĐẾ MẪU

Túc nhiếp tương thể sắc sắc sâu

Tu Di cập bảo mạng đà bảo

Ư thử tam giới diêu năng thâu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG TÁT ĐA THIÊN HẢI MẪU

Hữu trung chấp trụ tượng thú phâu

Đa ri cát phược thanh đồng hóa

Năng tiêu chư độc tận vô lầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY CHƯ THIÊN TẬP HỘI MẪU

Ma la sở y hái khẩn tâu

Nhược nhược thiên khải oai đức diệt

Trừ đấu ác mộng tranh cập đầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG NHỰT NGUYỆT QUẢNG VIÊN MẪU

Thiện tiêu ác độc thinh mục đầu

Mục đồ do thắng phổ quang chiếu

Ha rị đốt ra rị đốt mông.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY CỤ TAM CHÂN PHẬT MẪU

Cụ tát diệt giai thiện oai thâu

Dọa xoa mẫu thị cố tán thán

Ly mị khởi thi cực trừ đầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG PHẤN TẤN CỨU ĐỘ MẪU

Mục như sát na thiểm thiện châu

Tam vật hội chủ liên hoa diện

Hoa nhụy trán phóng tọng chung bầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY NGUYỆT SẮC BẠCH ĐỘ MẪU

Quần tinh đồng hối tụ liễm thâu

Tận phóng oai quang cực nhiên sảng

Thu bá tiên quần tinh đồng hầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG TỨ MA KIM SẮC MẪU

Diệu thủ nghiêm kỳ lực sắc sâu

Liên hoa an nhẫn hành cảnh tánh

Hội yến huyền linh hỏa tinh châu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY NHƯ LAI ĐẢNH KẾ MẪU [đồng danh hiệu]

Thắng hạnh vô dư hoạch sắc thâu

Vô biên tôn thắng hạnh vương liễu

Cận y chỉ nhứt thiết tác cầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG HỒNG ÂM SẮC CHÁ MẪU

Kỳ túc ác phục thất thế chầu

Thanh biến giục sắc hư không giới

Ba la mật triệu tận năng câu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY ĐẾ PHẠM CUNG PHỤNG MẪU

Quỷ vương khởi thí tầm hương cầu

Dạ Xoa chúng hội giai tán thán
Hỏa Thần Phong Thần pháp kỷ đầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG THẮNG PHỤC THA PHƯƠNG MẪU

Huy địch hoạt luân ác phục thâu

Hữu khuất tả thán tốc áp phục

Hạnh nhiên liệt hỏa trác phược mầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY ĐẠI BỐ CỨU ĐỘ MẪU

Tối hỉ nhứt thiết mảnh ma hầu

Liên hoa dung nhãn hiện tầng bủa

Vô dư cảm tận cứu hoán bâu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG TAM BẢO NGHIÊM ỨNG MẪU

Oai nghiêm vô di phủ chỉ thâu

Chư phương luân đổ phổ oanh nhiễu

Hoang mang căn lưới rải nắm đầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY HOAN DIỆT OAI ĐỨC MẪU

Mãnh sức thành ban chú âm lâu

Nhu quần ma dữ thế gian hống

Ban lan hỉ tiếu đại tiếu lầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG GIẢI ÁCH THÁNH ĐỘ MẪU

Năng triệu kịp thần nhứt thiết bâu

Thủ đổng hồng quang tiêu trừ sở

Thủ chư thao lược tông nan sầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY NGUYỆT TƯỚNG QUANG MIỆN MẪU

Chất phẩm cực trung kế nhiệm sâu

Vô lượng quang phật hằng thường sáng

Diệu nhãn như hoa tỏa nhiệm mầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG LIỆT DIỆM THÁNH ĐỘ MẪU

Trụ quán bửu thân phúc hỉ châu

Mặc kiếp hỏa trụ hoang mang chúng

Thiết chư địch quân kích thủy cầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY TẦN MỴ THÁNH ĐỘ MẪU

Địa túc hải đạt khiết xứ hầu

Hồng thanh dụng phát diện nổ lộ

Kích phá thất trùng mở rộng sâu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG AN LẠC NHU THIỆN MẪU

Tịch diệt Niết Bàn hành cảnh đâu

Chơn thật chú ngữ án xóa ha

Tối hỉ nhứt thiết nan chuẩn làu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY CHẤN HÁ TAM GIỚI MẪU

Hiệu nguyệt vô dư thụ trì thâu

Đa rị đa rị nhứt thiết độc

Cát phược diệt trừ thiên hải lầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG MINH GIÁC HỒNG ĐỘ MẪU

Chốn hội kích toái cát môn hấu

Túc đạp hồng tướng vi chủng tử

Tuyết Mạn Đà La Tu Di cầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY DIỆT ĐỘC THÁNH ĐỘ MẪU

Hiệu nguyệt thủ kỳ tam thế đầu

Vô dư diệt trừ nhứt kỳ độc

Túc đạt tướng vi chủng tử lâu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG THIÊN VƯƠNG SỞ KÍCH MẪU

Chi oai đức hoan hỉ tranh đấu

Y chỉ phi nhân thiên nhân mâu

Hiển trừ dữ ác mộng sắc sâu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY TIÊU TỊCH THÁNH ĐỘ MẪU

Nhật nguyệt song mâu viễn cảnh lầu

Ha rị đốt ra rị minh tiễn

Tiêu trừ kịch mãn ôn dịch thâu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG CỤ QUANG THÁNH ĐỘ MẪU

Bởi thí Dạ Xoa chúng bắt cầu

An định nhứt thiết tam chân phúc

Thần lực chánh cụ diệt oai thâu.

 

Cửa vân hành mở rộng THIÊN HOÀNG

TỨ THẬP NHỊ tức BÁT KIM CANG

Truyền mật độ chúng nhơn tự khắp

Xuất hiện tòa sen cuộc sắp bàn.

MẸ GIÁNG PHÁP MÔN XUẤT THẾ CƠ

NGƯỜI NGHE NGƯỜI ĐẮC giáng thuyền chờ

TIÊN PHẬT CÙNG TU NƠI HỘI NGHỊ

Tính toán định quả kỳ vị nhờ.

Kỳ này quét sạch gom cả thế

Chỉ lưu người hiền tứ thánh hệ

Hoa sen rực rỡ biến thành Tây

Tây thiên Cực Lạc trổ hoa về.

Kỳ công lập vị thăng tiến hạng

VÔ SANH LÃO MẪU, TỨ NHỊ xan

Đưa tay dìu dắt vớt quả Thiên

DIỆP PHÁP MẪU BAN ẩn bức màng.

Đến đây dấu tích không hình bóng

VÔ VI THIÊN ĐẠO MẪU HƯ KHÔNG

Yến tiệc trải sẵn cung Vô Cực

THAM DỰ LONG HOA MẪU TUYÊN PHONG.

 

TỨ THẬP NHỊ MẪU PHONG ĐỘ HÓA

LAI XUẤT GIÁNG TRẦN KHÚC HÒA CA

VÔ SANH LÃO MẪU BAN PHÂN ĐỊNH

HÓA ĐỘ NGƯỜI HIỀN NGỒI LIÊN HOA. o

 

Nam Mô Tứ Thập Nhị Tây Thiên Phật Mẫu. ooo


 

13. HỒI HƯỚNG

 

(Nguyện)

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp. o 

 

Nam Mô Huyền Khung Cao Thượng Đế Hồng Oai Hồng Từ
Tứ Phước Hựu Tội Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. ooo

 

Nam Mô Vô Thượng Hư Không Diêu Trì Kim Mẫu
Vô Cực Đại Từ Tôn. ooo

 

Nam Mô Chư Khai Giáo Đạo Tổ Giác Thế Đại Từ Tôn. ooo

 

Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Chuyển Thế Đại Từ Tôn. ooo

 

Nam Mô Liên Kỳ Hải Hội Bồ Tát Ma Ha Tát. ooo

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn