THIÊN THƠ THÁNG 1 NĂM 2020

01 Tháng Giêng 20206:16 CH(Xem: 10977)

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, MO, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 1 tháng 1 năm 2020 lúc 5:44 A.M. US.

 

ĐĂNG NHẬP ĐẠO THIÊN
ĐĂNG minh khải Đạo PHẬT-THIÊN ban
NHẬP điện HUYỀN KHÔNG Thượng Thánh bàn
ĐẠO MỚI khơi nguồn chơn điển sáng
THIÊN CÀN Ngươn Thượng PHẬT TÂY AN.

[Lập Đạo Mới này Thầy Thượng Đế xuống thế (Thiên Càn) chính là Phật ở Trường An phương Tây (chính xác là Nam California) hiệu là Phật Tây An hay Phật Thầy Tây An thời Thượng Ngươn này.]

Lễ ban KIM QUỐC ấn HUYỀN KHÔNG
Thượng Thánh mở khai điển Lạc Hồng
Môn hạ chơn lòng tâm phụng sự
Hoa Kỳ [Nam California] khai đạo Bửu Liên [Huyền] Không.

Chức vị KIM LOAN ban phụng sự
Đạo đời kết hợp trí chơn như
HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG LIÊN SƠN ẤN
THIÊN ĐỊNH CA LI [Nam California] HIỆP ĐẠO TỪ [nay].
  
Nay còn chức vị nữ nhi HƯƠNG
Hiệp sức cùng nhau việc đạo đường
ĐẠO TUẤN quay về cùng chí hướng
THIÊN TÂN [Đức Ngài] thị hiện nhớ tựa nương.
 
Hạ bút Hoa Kỳ ngày tháng niên
Đồ thơ lược định điển tam miền
LIÊN SƠN BÚT [Tam Giáo giáng điển] ĐẠI đài HOA hiện
THÁNH ĐẠO THƯỢNG NGƯƠN nhơn địa thiên.

 
[ĐẠI HOA HIỆN = Đại Liên Hoa hiện, Đại Thiên Hoa hiện, ám chỉ Đức Ngài hiện thân.]

 

 

Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Nhị Thiên ngày 2 tháng 1 năm 2020 lúc 11:59 A.M. US.

 

LUẬN MỞ THỜI THIÊN

LUẬN bàn mấy việc với Hiền Nhân
MỞ đạo vô vi phải chuyên cần
THỜI đại văn minh vi điện ấn
THIÊN BÌNH TÂN QUỐC hội THIÊN TÂN.
 
Bát Quái càn khôn điển sóng tần
Tâm chơn luận đạo chuyển trời dân
Sóng tần điện não vào tay ấn
Bút chỉ vô vi chuyển mấy lần.
  
Giáo truyền tâm đặng được chơn như
Ngọ chiếu Đông Tây sóng điện từ
Tam Đại chuyển về từng căn gốc
Qui tâm chấn dịch địa gia tư.
 
Gạch báu vô vi tập diễn trình
Vô hình trường điển chuyển tâm linh
Mười hai tinh tú cho xuống thế
Nhất thể linh căn được định hình.
 
Ba lần xuống thế đã làm xong
Ứng bút năm trăm giống Lạc Rồng
Hội đủ tân kỳ THIÊN ĐẠI TỔNG
Hiệp bàn THIÊN QUỐC với HUYỀN KHÔNG.

Trí Đức vai mang sách Đại Đồng
Tâm lòng hướng đạo Phật Tây Đông
Nam mô mở của thần thông tổng
Hướng chuyển vô vi tập diễn thông.
  
Tam thanh khẩu hệ phái Thiên Ân
Cửu khiếu huỳnh quang nhận điển tần
Âm chuyển Dương xoay hành Khảm ấn
Tốn li đài chuyển luật Hoàng Tân.

Thập nhật đài hoa tam chuyển động
Hoa Kỳ trung ấn MẪU bàn Thông
Cửa QUAN TRƯỜNG đến kỳ ngươn mở
Nhập điện HUYỀN KHÔNG cứu đại đồng!

 

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền, đạo tràng Nam Thành, nhận thông điệp Huyền Không lúc 24 giờ và gởi đến Hoàng Nhị Thiên ngày 4 tháng 1 năm 2020 lúc 10:30A.M.VN

 

KHẮC ẤN HOÀNG DUYỆT

Lai mãn lưỡng Bi chỉ diệu như

Tam thiên giới HÀ hữu chi Từ

Hoằng khai Thượng Đỉnh cảm năng giới

Từ phúc năng công Thượng Đỉnh cư.

 

Phả chiếu từ lực quần sinh chúng

Điện Thượng QUỐC Y Thiên Đế Cung

Thuỳ từ lực giáo ĐÀ [CHA] QUỐC ngữ

Bảo đỉnh Thượng thành phúc tử Hùng.

 

Khắc ấn công đồng THIÊN chi tại

Phụng đảo biến Tây Điện ngự Ngai

Vạn Thiên Vạn Thánh lục nhật quý

Hồng Tử vân tường giáng hội lai.

Duyệt Kinh phong giá trình tường Đạo

HÀ luỹ Cửu Tam tát giá hào

LẠC sinh sinh lạc chi tát giáng

Thiên Vân Thượng ứng giáng bút đào.

 

Tuế Tuế phúc ban HÀ hữu giới

Lai vị vị lai ấn khắc Ngôi

Bất xả bất mẩn bất lai dĩ

Vô biên đại hữu xuất phương trời.

 

Lưỡng lưỡng toại ức thuỳ tầng cửu

CÀN KHÔNG thượng đỉnh diệu chân như

Tiến HÀ ngưỡng điện san di ấn

Minh niên ấn khắc diễn Mộc ngư.

 

Lai lâm giá ngự công đại hiệu

Cửu tầng THIÊN sắc KIM vi tiêu

Điển NGỌC nhất thủ chu tất giám

Tất thị thị tất khải trần nêu.

 

Bút đào ứng giáng truyền vĩnh kỷ

HOÀNG giá phụng linh nãi chí di

Hiển linh cú [câu] đậu vô hậu thế

Chính Xuân bất nhật hữu thời huy.

 

San ấn từ chỉ QUỐC bộ hoá

Nhữ kiến nhữ đàn chỉ lưu sa

Đề diễn NGỌC duyệt tuân nghi chính

HOÀNG khắc ấn khâm bút đào hoà.

[San = xuất bản, in ấn hoặc lược bỏ, đơn giản hóa. Bộ = sổ sách ghi chép. Nhữ = đại từ danh xưng ngôi thứ hai: anh, chị, ngươi, mày. Đàn chỉ = búng ngón tay, nhanh. Khâm = giống như chữ khâm định.]

Xuân Thiên Tam Giới ban Tiên Thánh

Cực Lạc Thiên Đường sẵn để dành

Thông huyền tỏ lý linh ứng hiện

Sắc không không sắc bách bách thanh.

- Hợi niên mãn nguyệt cửu nhật Phụng đảo Ngọc Hoàng Thượng Đế ứng giáng pháp hiện. [ngày mùng 9 đầu năm lập đàn cầu đảo Ngọc Hoàng giáng pháp]Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Nhị Thiên ngày 4 tháng 1 năm 2020 lúc 22:33.US.

VÕ THIÊN VÒNG ĐIỂN
VÕ trụ càn khôn đã chuyển dời
THIÊN Hà biến đổi khắp muôn nơi
VÒNG quay trái đất thời thay mới
ĐIỂN điện từ không hiệu ứng đời.

Sóng từ hấp thụ đến nhiều nơi
Trì giới lạc chay tưởng Phật Trời
Định thức ngươn này khoa bổn tới
Sóng tần số thấp cứu nhơn đời.

Thiên Canh ngũ giác lục thông thiên
Bá tánh Thượng Ngươn đến đại miền
Tâm định qui về tần sóng điện
Từ trường chuyển động sống an nhiên.

Vật bửu vô vi chuyển động rồi
Tâm lành hạnh Đạo ấn ÂM LÔI
Định tâm tịnh lặng Liên Kỳ Hội
Phóng điện từ quang Trùng Cửu Ngôi.

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG được mở khai
ĐẠO THIÊN cơ bút đủ đầy bài
Cơ trời chuyển động cùng Tam Đại
Lập điện HUYỀN KHÔNG thị ĐỨC NGÀI.

 

 
Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Nhị Thiên ngày 10 tháng 1 năm 2020 lúc 1:56.US.

GIÁO CHỦ CÀN KHÔN

GIÁO đạo Tây Đông đặt móng nền
CHỦ điền sơn tổng điện hoa liên
CÀN cung cửa đón Long Hoa Hội
KHÔN địa nhân sinh hiện cảnh tiên.

Bát Quái Đồ Thiên người TRÍ ĐỨC
NGỌC HOÀNG xuống điển mấy trăm năm
Cơ Thiên hé sáng Liên Kỳ Hội
BẠCH NGỌC Toà Ninh hiện hữu hình.
 
Sơn Bửu THẦY khai nền QUỐC Đạo
Nam Kỳ chuyển thế Phật Tây An
Huỳnh quang điển MẪU THAI khai ấn
ĐẠO ĐẠI năm trăm hiện đúng kỳ.
 
Nhất Cửu Long sông tiền sông hậu
Điển Cao Đài Nhất Thể Tiên Ông
Dòng cầu Châu Đốc Hà Tiên
Nam Thiên Phật Thánh nối liền Cà Mau
Điển THẦY trụ đúng nhiệm mầu
Long Châu tại điện gồm thâu địa cầu
Lục Châu PHẢI MỞ oai linh
HOA KỲ điển đạo thông linh SÁCH TRỜI.
 
Đứng cửa trước hồi qui tam đại
Thất Cầu Tinh vận chuyển đường tân
Điện trường sóng não hai tần
Tần trên hẹc [Hertz] lớn hiện dần thế gian
Tần hai mươi hẹc [20 Hertz] khôn càn
Căn Thiên gốc Mộc tâm an vô hình
Chơn như nhất thể thông linh
Tâm không tĩnh tuệ tương sinh từ trường
Giao thoa điện sóng muôn phương
Nhất thuyết lượng tử âm dương thông hành
Cầu châu điểm sáng thiên Canh
Lập nền Quốc Khách trứ danh Ngọc Hoàng.

 
Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Nhị Thiên ngày 12 tháng 1 năm 2020 lúc 18:41.US.

THƯỢNG ĐỨC ĐẦU SƯ

THƯỢNG Thánh Giáo Tôn phẩm ĐẠO TRỜI
ĐỨC NGÀI hiện thế khắp muôn nơi
ĐẦU năm Canh Tí khơi nguồn Đạo
SƯ Vải Bán Khoai độ hoá đời.

Cao Đài Nhất Thể điện Tiên Ông
Cảnh giới Phật Tiên tại đất rồng
Miền Nam nước việc khai thành rộng
Quốc Tế An Nam hiệp đại đồng.

Bửu Sơn Huỳnh Đạo có nhiều năm
Điển Thánh Phật Tiên diễn tập tầm
Núi hổ báo lân long phụng điểu
Họa hình chức phẩm đổi dương âm.

Kỳ Đạo Thiên Canh ngươn thượng mở
Khẩu điền chiếu thế cứu muôn dân
Lang thang soi rọi Đông Nam Bắc
Tây thượng Ca Li điểm Đạo Huỳnh.

Hương trời Trí Đức lục thông linh
Giáo Đạo Tây Phương hội mái đình
Liên Hội Hoa Kỳ rồng mây tính
Khai trào Quốc Khách đón căn linh.

Bửu Sơn xuống điển Phật Tây An
Đại Đạo miền Nam thuyết diễn đàn
Đón khách chư hầu liên mối đạo
Quang Trần hiệp thể chuyển khôn càn.

Huỳnh quang điển sáng Đức Nhơn Thiên
Đạo Đại Đài Cao tạo mối giềng
Liên Đạo Hội Kỳ Thiên chiếu điển
Pháp tràng Kinh Dịch Sơn Hoa Liên.

Bá tánh tâm linh nhận điển này
Đọc từng câu chữ Trí Tâm hay
Mở nguồn châu hạ khai Thiên Nhãn
Trí Huệ lục thông nhận điển THẦY.

Điểm này sách mới điển Tiên Ông
Đổi mới nhiều câu hiệp đại đồng
Thế kỷ tâm linh khai giáo hoá
Địa cầu chuyển đổi trục quay không?

Muốn biết đổi thay trục địa cầu
Quay về chánh pháp Đạo Thiên Châu
Thiền quang tri Đạo nhiều năm trước
Hiểu được Thiên Cơ thật nhiệm sâu.

Ký gởi từng câu gởi đạo đồng
Kỳ này Sách Đạo tại Tây Đông
Hoa Kỳ nơi đến cùng Thiên Tổng
Diễn giải trung gian hoá đại đồng.Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Nhị Thiên ngày 15 tháng 1 năm 2020 lúc 2:40 A.M.US

THIÊN CẢNH TRẦN QUÊ

THIÊN nhơn TRÍ Đức giữa thiên nhiên
CẢNH Phật Thánh Tiên cõi đại miền
TRẦN thế hữu hình tâm tĩnh tịnh
QUÊ xưa điện điển khải tâm thiên.

Bát đại thiên Hoa Kỳ luyện tầm
Hoàn Nê Cung chủ điện dương âm
Sóng từ thất đại hoà nhơn địa
Não điện khai trần hoá giáo tâm.

Khơi sáng dòng châu chuyển đổi thân
Trí tâm xuyên thấu điển thiên tần
Não đồ chuyển thế khai long án
Thoát nghiệp ngũ hành tiếp điển tân.

Nhơn Thiên hoàn thể thất cầu tinh
Hình thể não thiên hiện hữu hình
Từ điện xuyên tầng hoa võ đất
Tâm minh trí huệ não thông linh.

Thể kỳ khoa học hiểu tâm linh
Khảo giáo địa nhơn hiện hữu hình
Thất đại thiên châu hoa địa tĩnh
Hoà sinh khí chất sống văn minh.

Tuệ nhân chủng tánh hoá nhơn sinh
Cửu khiếu trục xoay điển đại bình
Tâm ấn định thần tay phải định
Hoàn Nê Cung chuyển trí oai linh.

Bạch Ngọc Toà Ninh cung thánh mẫu
Bàn tròn bốn khách đạo Thiên Càn
Võ tâm chủng tánh loan truyền ấn
Bát Quái càn khôn định ấn ban.

Long châu lễ hội đón chư thiên
Hình thể chuyển lên các đại miền
Đông Bắc Tây Nam chiều hướng điển
Từ trường hiện diện Đại Sơn Liên.

Muốn biết điển thiên phải tịnh thiền
Liên Sơn nhất thể điển thông thiên
Kỳ tân Hoa Hội long châu điển
Hội chuyển thiên tâm hoá Phật Tiên.
Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Nhị Thiên ngày 17 tháng 1 năm 2020 lúc 16:31 A.M.US 

CHIẾU TỪ GIÁO ĐỨC

CHIẾU điển linh oai Bạch Ngọc Toà
TỪ ninh cung MẪU điện cung CHA
GIÁO Toà Giang Bảo thơ đồ hoá
ĐỨC CHÍ TÔN khai mở ĐẠI HOA.

Bạch Ngọc Toà Ninh chào các vị
Đạo đồng Thiên Bộ hội cung Li
Toà Ninh cho xuống Thiên Thần vị
Bửu Đức Ngọc Linh hữu hiện qui.

Kim Thân tại thế chuyển oai linh
Đại Chí Tôn linh khải hữu hình
Long áng đồ thơ đồng đạo tĩnh
Âm dương hiệp nhất mở tâm linh.

Chí Đức Huyền Tôn cung Thánh Mẫu
Bảy bài định trước chuyện phàm nhơn
THIÊN OAI LỰC LỆNH Ngôi Trùng Cửu
LONG TRƯỢNG TRAO TAY chuyển hữu quờn.

Hình hữu trí cao ngọ khải cơ
Long Hoa Thánh Đức CHÍ CAO chờ
HỒNG QUÂN lão đệ chào THIÊN ẤN
Hiện hữu Hoa Kỳ khải huyền cơ.

Đón khách chư thiên về trụ thế
Mở đầu Quốc Khách Bửu Liên [Huyền] Không
Ba năm khai hoá Hoa Kỳ chuyển
Hiện tướng hình khai chấn đại đồng.

Quốc Tế liên thông việc đại đồng
Huyền Không Thiên Ấn đã khai thông
Hôm nay xuống bút Oai Linh Tổng
Ký điển vào tay ấn Lạc Rồng.

Dụng ẤN THIÊN ban từng việc lớn
Tuỳ từng công việc chọn thiền tâm
Định thần tay trái dùng ẤN TÝ
Tay phải Lôi Âm hiệp Nhất Thiên

Địa chơn rung chuyển oai thần lực
Thất Đại thần kinh chuyển địa cầu
Tâm thanh khẩu tịnh khi dùng ấn
Thiên Nhãn thần thông hiện bửu châu.

Chơn tâm tịnh thể đại BÌNH
QUỐC TÂN THIÊN chiếu oai linh thiên cầu
Nhơn gian thọ điển nhiệm sâu
Thông linh tam cõi thất cầu hiện thân.Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Nhị Thiên ngày 23 tháng 1 năm 2020 lúc 17:28 A.M.US

CHẤN GIANG SƠN NAM

CHẤN giữ HÀ Tiên đất địa xuyên

GIANG long sóng lấp BẢO đề tên

SƠN điền THIÊN ĐẠO tiền căn đến

NAM Việt hoàn lai Phật Thánh Tiên.

 

ĐỨC CHÍ TÔN nghiêm lập cõi trần

HÀ GIANG SƠN BẢO mở đài tân

CAO THIÊN tinh tú tuần không ấn

Định tại Cửu Long chuyển sóng tần.

 

Năm trăm năm trước đã khai nguồn

Long trượng sông Vàm [Nao] ấn định khuôn

NGƯƠN THƯỢNG khải đầu câu THÁNH ĐỨC

Lời chào nhơn địa hội THIÊN TÔN.

 

Nếu muốn biết huyền cơ Giáo [Cao] Đài

Đạo kỳ mở hội lập Đông Lai

Thế thời cơ đạo [trào] tam [liên] hoa đại

Chấn giữ quần hùng CHUYỂN THẾ khai.

 

Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Nhị Thiên ngày 25 tháng 1 năm 2020 lúc 04:23 A.M.US. Ngày Mùng 1 Tết Canh Tý.

MỞ CỬA THIÊN MÔN

MỞ khai cung cởi thập tam điền

CỬA đại nam miền thập nhị tiên

THIÊN bửu giáo toà thiên vạn điển

MÔN trung chuyển điển Thất Cầu Thiên.
 

Bửu Ngọc thượng điền ÔNG ĐẠI CÁN

Pháp TRỜI THIÊN NGỌC [HOÀNG] chuyển càn khôn

Hoa liên điền điển Tây Môn

Thanh Long đề hạn CHÍ TÔN giáng phàm. 

Lập lệnh trạng khai thông đất nước

Gió lửa mây kim cổ còn ghi

Sách Trời sắc lệnh DIÊU TRÌ

Thiên ban chiếu lệnh vô vi vận hành.

Khai mở Đạo THIÊN BÌNH TÂN QUỐC

KHÁCH TRÀO TAM nghị việc Tây An

THIÊN CÀN long trượng trường đàn

Khải ban sắc lệnh thọ đan cởi phàm
Huyền cơ điển đạo An Nam

Vô tình lập tướng chùa am quá nhiều.
 
Nay SẮC LỆNH qui hồi tam bửu

Chuyển chùa am sắc tướng nghi phàn

Thọ ninh lục nhị Tây Phang

CHIÊU ban tối thực đạo làng đạo thôn.

Nay ÔNG ĐẠO ghi danh tên bốn

Khách Thập Tam về chốn hồng trần

Nguyệt cầm vinh tỷ chầu lân

THIÊN BÌNH TÂN QUỐC cán cân NGỌC HOÀNG.

Lập đời mới THIÊN CÀN thâu tóm

Giải nghiệp căn phước đến từng nơi

THƯỜNG HẰNG CHAY LẠT LẬP ĐỜI

Đạo tâm khế hợp thế thời viễn tân.

Khoa đại bổn là thời Ngươn Thượng

Sách LONG HOA ĐẠI HỘI còn thường

Dùng nhiều từ nghĩa chưa thông

Tam công Điền Đế [Thần Nông] Lạc Rồng một phương

Nhiều phương khác chưa ghi lúc trước

Nay giáng trần TA MƯỢN KIM THÂN

Lập đời Thượng Đức vi tần

Sóng tâm điện não này lần khai phong.

Hỡi môn đệ Đài Thiên Bát Quái

ĐỨC CHÍ TÔN ngày trước chưa khai [giáo]

[Cửu] Trùng Đài chưa hiểu lý ngay

Thời này lai TA đáo giải bài Bát Thiên.

[Bát Quái Đồ/Đài Thiên tại Hà Tiên ngày trước, Thầy giáng điển Tam Nhật Đàn đã từng nói rõ "chỉ giáng Đạo chứ chưa "khai giáo".  Xem tập Tam Nhật Đàn.]


Cửa thứ nhất HỒI QUI MÃ CHÃO

Báo trần gian nhiều chuyển xảy ra

Loan truyền đời đạo hiệp hoà

Bổn tính căn đạo GIÁO TÒA LUẬN BAN.

 

Cửa thứ hai TAM THANH ĐẠI TỊNH

Tam Thập Lục Tinh vạn thập tâm minh

Cửa này thoát cõi hữu hình

Muốn vào cửa ấy VÔ HÌNH VÔ VI.

 

Cửa thứ ba BÌNH NGUYÊN ĐẠI BỔN

Đạo từ thông Dịch Lý Ngũ Hành

Cửa này tắm gội sạch không

THƯỜNG NGÀY CHAY TỊNH bên trong mời vào.

 

Còn cửa bốn HỒI QUY THẤT BẢO

Đức Thượng Sanh MỞ CỬA HUYỀN CƠ

Bài thơ lúc trước dặn dò

Nay đem tái bổn thuyền đò rước đưa.

 

Cửa thứ năm TAM QUY TỰU ĐỈNH

HỒI CĂN THIÊN Thiền Đạo Thích Ca

Niết Bàn tại thế vậy mà

CÔNG PHU CHƯA ĐẠT MẸ CHA KHÔNG VÀO.

 

Cửa thứ sáu THIÊN HÀNH BÁT ĐẠO

LUẬN HUYỀN CƠ thì mở cửa này

Không trò, không truyện, không thầy,

Không tâm, không tướng, không hình, KHÔNG KHÔNG.

 

Cửa thứ bảy LUẬN BÀN CƠ BÚT

CỬU TRÙNG ĐÀI thập bát thánh tâm

ĐẠO TRỜI Thiên Mộc Càn Khôn

Sóng âm chiếu lệnh khẩu môn mở vào.

 

Còn cửa tám HUYỀN NĂNG DIỆU DỤNG

Đức thượng ngươn thượng đẳng thượng đình

Chầu THẦY chầu MẸ chầu THIÊN

Chầu thông thất đại VĨNH HẰNG THIÊN TÔN.


Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Nhị Thiên ngày 26 tháng 1 năm 2020 lúc 05:10 A.M.US. Ngày Mùng 2 Tết Canh Tý. 

 

KHẢI NGUỒN CHƠN LÝ

KHẢI đầu Ngươn Thượng tại KỲ HOA

NGUỒN đạo Thất Tinh Cầu chuyển hoà

CHƠN giáo THIÊN NHIÊN tinh khiết hoá

LÝ thuần VÕ TRỤ ĐIỆN TỪ thoa.

 

THẾ TÔN xưng tự ấy là danh

Buổi Hạ Ngươn xưa LẬP ĐẠO thành

Nay Thượng Ngươn kỳ THẦY đáo hạnh

Không danh không tướng, điện từ thanh.

 

Chọn địa CALI miền song bích

Giáng phàm trần sách mới đề tên

THIÊN TRƯỜNG GIÁO HỘI LIÊN KỲ

HUYỀN KHÔNG ĐẠI ĐẠO BỬU SƠN LIÊN HUỲNH.

 

THIÊN THƯỢNG ĐIỂN tá trần chỉ một

Khải nguồn cơ CHƠN LÝ ĐẠO THIỀN

Sóng tần điện não sóng âm

Thiên thoa truyền dẫn lưỡng nguyên điện từ.

 

Khoa học mới vĩ tân tối thượng

Thất Cầu Tinh vận chuyển đồ hình

Đạo trường khoa bổn soạn biên

Trao người huệ trí ngộ THIỀN VÔ VI.

 

Năm trăm năm trước DIÊU TRÌ

Tá trần một thuở ĐÁO KỲ HÔM NAY.

 

THIÊN NHẤT một hoàn cầu thể tĩnh

Điển từ thông BÁT QUÁI ĐÀI THIÊN

LONG HOA ĐẠI HỘI mối giềng

Ai người TUỆ TRÍ vùng miền về đây.

 

Chọn CALI là điều biết trước

Sách trào tam đã viết từ lâu

THIÊN BÌNH TÂN QUỐC đã bầu

VÔ VI CHÍNH THỐNG lục châu đảo chiều.

 

QUỐC KHÁCH ĐẠO ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO

ĐỨC CHÍ TÔN đã định Đài Cao [Cao Đài]

Hảo Hoà, Thiên [Chúa] Giáo hoa chi

Khải tâm liên kết DIÊU TRÌ LIÊN HOA.

 

Sách ĐẠI [LA THIÊN] ĐẾ MA HA BỒ TÁT

Chỉ ngón tay thiên thượng hạ tôn

Là phần hữu tướng pháp môn

Còn phần VÔ CỰC TỪ TÔN ẩn hình.

 

Thiền ngộ HUỆ THIÊN NHIÊN đúng nghĩa

Khải tịnh tâm thiền thọ vô vi

Không hình không tướng không không

Các pháp không có không thừa không chơn.

 

Chữ thậm thâm THẦY nhờ DI LẠC

Buổi Thượng Ngươn bạch hạc bay về

CAO ĐÀI tái lại trần quê

TIÊN ÔNG ĐẠI CÁN [giải] thoát [cởi] mê tục phàm.

 

Khải kinh sách vi tần sóng điện

Lấp Hồ Thơm một buổi điển thiên

Giáo trình đã được soạn biên

Thế thời mở cửa Thiên Môn năm miền.

 

Miền Châu Đốc Hà Tiên Đồng Tháp

Từ Cà Mau cho đến Long An

Nam Kỳ Lục Tỉnh ngày xưa

Nay đem tái bổn ĐẠO DỪA Đạo Tiên

Long lân qui phụng tân miền

LẬP NÊN ĐẠI THẾ ĐIỂN THIÊN NHẬN NHÌN.

 

Miền thứ hai Sông Tiền Sông Hậu

Dùng tên riêng TÒA THÁNH TIỀN GIANG

Hoà cùng nam phái NAM ĐÀN

Long tranh hổ đấu hiệp đàn Hậu Giang

Ban ra sắc lệnh hồng trang

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO thống đàng MINH CHIÊU.

 

Miền thứ ba BỬU HÒA NHƠN TỰ

Hiệp cùng nhau chi phái BỬU SƠN

Đức Huỳnh- Hiếu -Vải - Tà Lơn

Hiệp bàn bốn đạo lai quờn căn xưa

Chức danh chỉ đúng một thừa

Căn tiên lai đáo rước đưa bến bờ.

[Bửu Sơn Kỳ Hương + Tứ Ân + Hiếu Nghĩa + Hòa Hỏa hiệp thành  Bửu Hòa Nhơn Tự .  Bửu Hòa hàm ý từ Bửu Sơn truyền xuống tới Hòa Hảo chỉ một dòng truyền thừa.]

 

Miền thứ tư CAO ĐÀI TÒA THÁNH

Tại Tây Ninh liên giới địa danh

Núi Bà núi MẪU THIÊN dành

Nguồn chơn giáo lí trường thành Toà Ninh

Việc làm cần tuyển tâm linh

Hoà cùng GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG CALI.

 

Miền thứ năm THÍCH CA THỐNG NHẤT

[Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất]

Chi phái này mượn tiếng từ bi

Làm điều tà mị hiềm tì

Thiên trên địa dưới loạn li đồng tiền

Diễn du pháp thí tuyên truyền

Lai căn lai gốc đảo điên dân tình.

 

Nay lập lại phái chi ngũ hiệp

Phái thứ năm CẦN NGỘ VÔ VI

Tuân theo sắc lệnh DIÊU TRÌ

Không theo lối cũ mị tà muôn dân

Đúng kỳ hẹn ước THIÊN TÂN

Ta mang sắc lệnh đàn dân hoả chùa.

 

Kỳ bệnh dịch bắt đầu lan rộng

Hỡi thiền dân bắt ấn Canh Tân [ấn Tý]

Ấn này thiên diễn trước tiên

Dùng ly nước lạnh, nước dừa, tịnh tâm

Ấn thiền ĐỊNH HUỆ sóng tần

Điển thiên trở lại phòng ngừa bệnh căn

Dùng cùng rau quả đạm thanh

Thuốc Nam thuốc mộc tán thành hoàn đơn

Đem ra chữa mọi căn thành

Thuốc Tây hiệu dụng chúng sanh Phước điền

Còn nguyên bài thuốc hoa liên

Giải trừ tai ách điện thiên đúng kỳ.

 


Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Nhị Thiên ngày 29 tháng 1 năm 2020 lúc 01:45 A.M.US

CHUYỂN HÓA ĐẠO HOA

CHUYỂN động lục châu chuyển đạo mầu

HÓA khai đại giới rõ thiên châu

ĐẠO Ông Tiên Đại, Hoàng Thiên Hậu

HOA hội Long Vân định địa cầu.

 

Thuyền giác ngộ MẸ thần đón rước

Khách tầm tri luận việc loan truyền

Tam điền hình thể dọc nghiêng

Chuyển dần các tuyến nối liền Đông Tây.

 

Này vận chuyển hồng châu tần huyệt

Đảo hoàng cung dịch đá nổi mây

Tận đồng bằng đến núi cây

Vào trong làng xóm thuyền đầy cứu dân.

 

Khuyên dân sự mở tâm khẩu thiện

Tịnh sóng tần khế hợp điển thiên

Hoàn cầu trung chuyển điện liền

Giao thoa sóng điển Phật Tiên hoá thành.

 

Thiên cơ đến lục thiên chẵn sáu

Tính phần trăm một nữa hai đầu

Thạch trong sắc lệnh điển thâu

Đem ban bốn tiếng địa cầu chuyển xoay.

 

Nhất tinh thể một hành tinh mới

Thất Cầu Tinh vận chuyển nhiều nơi

Khải nguồn giáo lý tuyệt vời

Đem ra phổ rộng dân đời Thượng Ngươn.

 

Thường hằng lạc tịnh THIỀN NGƯƠN THƯỢNG

Điển HUYỀN THIÊN trao khách thập phương

Đạo lành mát ngọc thân tâm

Kỉnh cung các điện điển tầm vô vi.

 

HIỂU CHO ĐÚNG vô vi điện sóng

Tần sóng âm từ não phát quang

Giao thoa tần địa sóng đàng

Tám cung Bát Quát vận hành thông linh.

 

Năm vùng rộng Ngũ Hành võ trụ

Khải hợp nhanh cho tám cửa cung

Lập thành đường chuyển não tần

Đem ra diễn thuyết thiên dân Ngọc Đài.

 

Đời Ngươn Thượng lần ni trở gót

Gốc [Bạch] Ngọc Cung trở lại trần gian

Mượn tay sách mộc khôn càn

Đem ra diệu dụng chiêu an dân tình.

 

Đời một thuở hồng ân tam bửu

Điểm HUYỀN THIÊN chỉ một lần ni

Hai nghìn năm lẽ DIÊU TRÌ

Khải cung sắc lịnh vô vi trở về.

 

Nay ấn bút đỉnh Cung Tam Đại

Khách thập phương hoàn chuyển lịnh khai

Đạo mầu nối tiếp CAO ĐÀI

TIÊN ÔNG tái lại phản hồi trần gian.

 

Nói để biết điển thiên hiện có

Khách tầm tri diệu dụng huyền cơ

Bàn cờ bốn đạo thọ thiền

[Bửu Sơn Kỳ Hương + Hòa Hảo + Tứ Ân + Hiếu Nghĩa = 4 Đạo]

Tam công đồng nhất nối liền một chi.

 

Hiện hữu THANH TAM cành một nhánh

Đứng trụ tâm thượng đẳng dọc hoành

Không hình không tướng không tranh

Không thanh không sắc không giành không phân.

 

Nơi chi đạo VÔ VI VÔ TỰ

TỰ THIỀN TÂM điện não mở khai

Sóng âm sóng điển Bửu Đài

Từ trường Thất Đại [Cầu] hiệp ngay tâm mình.

 

Liên Sơn Đỉnh khải về một chuyển

[Liên Sơn Đỉnh = Tam Giáo Tòa]

Điểm địa danh tại chốn liên đài

Cửa này thường lạc tịnh không

Tam Thanh Đế thích điện đồng phẩm cung.

 

Muốn đến đó TÂM KHÔNG không nhất MỘT

Cõi trần mông thiền định VÔ VI

Niết Bàn hiểu nghĩa rộng suy

Phổ Đà giáo lý DIÊU TRÌ HUYỀN KHÔNG.Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Nhị Thiên ngày 30 tháng 1 năm 2020 lúc 02:42 A.M.US

MỞ CỬA CHÁNH BẮC

MỞ cung Thanh Đế đảo càn khôn

CỬA đạo Tây Đông quyết định hồn

CHÁNH kiến định hành KHÔNG đại bổn

BẮC Phương rung chuyển quỷ tà môn.

 

Lạp nhựt động Đăng Thiên hành động

Bửu Toà triệu gấp kiến Thanh Long

Hồ ban công áng lên đài đóng [phong đài]

Kêu gọi nhơn thay đổi Lạc Rồng.

 

Chiêu hồi nhất thể quỷ tà dương

Lập trận Đông Phong chủ bại đường

Hiệu triệu sĩ công nông nội hướng

Thuyền bè Giang điểm đổi đài phương.

 

Hợp hội ngày đêm định chủ đường

Long Giang tranh đấu hiện Minh Vương

Thần [tử] đồng lạp [đặt định] nước thay rồng phượng

Huyệt đạo thăng long rõ Bắc phương.

 

Kiến thiết trục xoay bể Thái Bình

Binh lương đồ áng Mỹ ra binh

Thiếu công lịnh hướng cung Thanh Đế

Áp tải đặt công soạn giáo trình.

 

Thiên cơ định trước diễn thơ tâm

Đọc ngược đọc xuôi đổi ngữ tầm

Sắc tướng hình cung thay đổi tẩm

Nhận liền bốn chữ đảo thành âm.

 Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5432)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4883)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5699)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4998)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6586)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6928)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5807)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7189)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6067)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6960)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9466)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5394)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5877)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4391)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6955)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8875)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 10022)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6125)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7867)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 6009)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6757)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7507)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 10077)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12675)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6853)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7555)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7317)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8701)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7785)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7333)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8489)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8779)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8844)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9908)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10636)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9644)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6292)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9507)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11475)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12743)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 13043)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13122)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.