24 Tháng Hai 2019(Xem: 1453)
Ở cấp độ rốt ráo nhất, bốn dòng giáo pháp lớn như bốn dòng sông lớn chảy về cùng một biển, có cùng một vị mặn, là vị giải thoát. Tất cả đều có khả năng đưa người “đáo bỉ ngạn”.
24 Tháng Hai 2019(Xem: 974)
Biển pháp mênh mông, giáo pháp như dòng, tùy duyên sinh hóa...
24 Tháng Hai 2019(Xem: 1098)
Mô hình của mẫu người mà Đức Khổng Phu Tử đề cao thực ra là mẫu người “Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Thánh”. Người đời sau đã làm sai lệch giáo pháp của Ngài.