KINH NHẬT TỤNG & NGHI THỨC HÀNH LỄ CỦA GIÁO HỘI

03 Tháng Ba 201812:00 SA(Xem: 13546)

 


ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG
Chí Tôn Khai Giáo Kỳ Ba Vô Vi
Giáo Hội Thiên Trường
Tòa Đình Trung Ương


KINH NHẬT TỤNG

(Do chính Đức Ngài Ngôi Hai Trào Tam chấp bút ban Kinh Nhựt Tụng cho Giáo Hội Thiên trường vào Ngày Lễ Đoan Ngọ Năm Đinh Dậu 2018)

 

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

(Xướng)

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. ooo

 

2. DÂNG TÂM HƯƠNG

(Xướng)

Bửu tòa chương chư sinh đảnh lễ

Hương thiền dâng cúng khắp 10 phương

Kỳ hương bay tỏa vô tận cõi

Pháp giới trang nghiêm tâm giới tưởng

Nhãn tạng Huyền Không hiện đạo trường. ooo

 

3. KHAI KINH

(Tụng)

Thiên Khai Huỳnh Đạo Kỳ Ba

Vô Vi phổ hiện liên tòa Từ Bi

Tứ Ân Tân Bửu Sơn Kỳ

Hiệp Hoa Liên Đại hội thi Tiên Rồng

Phật, Tiên, Thánh Giáo cộng đồng

Khai hình Đại Đạo Huyền Không cứu đời

Hoằng truyền Thiên Đạo muôn nơi

Lập Ngươn Thánh Đức, xây Đời Tân Dân

Niệm Di Đà Phật xa gần

Quốc gia Di Lạc hữu phần Nam Bang

Đài Cao Thượng Phụ Thiên Càn

Phật Thầy, Phật Tổ, Mẫu Hoàng đại bi

Nguyện cầu Thiên Thượng chứng tri

Lòng thành con trẻ hành y đạo mầu. ooo

 

4. TÁN THÁN HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ

(Tụng)

Đê đầu đảnh lễ Chúa Hoàng Thiên

Chí Linh, chí Thánh, chí Diệu Huyền

Chí Thượng, chí Tôn, chí Từ Phụ

Chí Bi, chí Giác, chí Phật Tiên

Thống ngự vạn vật Ân Tạo Hóa

Tịnh dục quần sinh Đức Hạo Nhiên

Dương hạ kỳ ba khai Hoa Hội

Ân oai Cha rưới khắp trần miền.

Nam Mô Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn ooo

 

5. TÁN THÁN VÔ CỰC DIÊU TRÌ

(Tụng)

Đê đầu đảnh lễ Mẹ Càn Khôn

Chưởng Tạo Hóa Thiên quản Đại Hồn

Diêu Trì Kim Mẫu ngôi chí Thánh

Chí Linh, chí Tịnh, chí Thượng Tôn

Chí Bi, chí Giác, chí Từ Mẫu

Trưởng dưỡng huyền vi, mở Thiên Môn

Con tạ ơn sâu Mẹ Vô Cực

Vớt hàng linh tử cơ bảo tồn.

Nam Mô Vô Thượng Hư Không Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn ooo

 

 

6. TÁN THÁN TỨ GIÁO ĐẠO TỔ

(Tụng)

Đê đầu đảnh lễ Thiên Nhân Sư

Giữa chốn trần lao hóa biển từ

Thị hiện thế gian bày Chơn Đạo

Thương đàn con dại chỉ kinh thư

Ngôn từ không đủ câu xưng tán

Thiệt hành mới biết vị chơn như

Pháp Ấn từ đây xin nắm chắc

Liên tòa vô ngại giữa sông hư.

Nam Mô Tứ Giáo Đạo Tổ Giác Thế Đại Từ Tôn ooo

 

7. TÁN THÁN LONG HOA GIÁO CHỦ

(Tụng)

Đê đầu đảnh lễ Đấng Từ Ân

Thương cõi nhân gian mới đoái trần

Đương quyền Giáo Chủ Long Hoa Hội

Lệnh mở trường thi tuyển phong vân

Con nguyện theo chân rèn pháp hạnh

Vào ra trần lụy với Thiên Nhân

Tay ôm bá tánh gìn Chơn Đạo

Tay chuyển kinh luân hiệp thế tân.

Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Chuyển Thế Đại Từ Tôn ooo 

 

8. DÂNG NƯỚC

(Xướng)

Nước trắng ba chung dâng lễ đầu

Xin chứng lòng son cảm Đạo mầu

Tam độc chẳng tồn trong vị lạt

Ma ha nước thánh giải nghiệp sâu. o

9. DÂNG RƯỢU

(Xướng)

Rượu trắng ba chung dâng lễ nhì

Xin chứng lòng son ứng huyền vi

Sắc không không sắc hòa men đắng

Ma ha rượu thánh ngộ Đại Bi. o

 

10. DÂNG HOA

(Xướng)

Hoa trắng ba nhành dâng lễ sau

Xin chứng lòng son tưởng Đài Cao

Chơn Như hoát hiện trong hương nhạt

Ma ha sen thánh xuất trần lao. o

 

11. TÁN THÁN THIÊN ĐẠO

(Tụng)

Thiên Đạo vốn Từ Bi là gốc

Là chuẩn thằng cứu độ sanh linh

Không có TỪ chẳng có Chơn Kinh

Không có BI chẳng thành Chánh Giáo

Con đê đầu cung nghinh Thiên Đạo

Con đê đầu đảnh lễ Từ Bi. ooo

 

12. DÂNG NGŨ NGUYỆN

(Nguyện)
Một, nguyện cầu nhân sanh trở gót

Hai, nguyện cầu tu học bá gia

Ba, nguyện cầu Thiên Đạo truyền xa

Bốn, nguyện cầu thế giới một nhà

Năm, nguyện cầu chúng sanh tiến hóa.

Nam Mô Ngũ Chi Hiệp Nhứt Tứ Giáo Đồng Quy
Thiên Khai Vô Vi Kỳ Nguyên Di Lạc ooo

 

13. SÁM HỐI

(Phật Thầy Tây An ban kinh cho Giáo Hội Thiên Trường vào Ngày 10 Tháng 10 Năm Đinh Dậu)

 

(Tụng)

Choàng y lạy Phật, Cửu Huyền

Thứ tha con trẻ trần miền mà thương

Bấy lâu tạo nghiệp trần đường

Cầu xin chư Phật mười phương hải hà

Cửu Huyền Thất Tổ Ông Bà

Ngày nay con cháu thiết tha lòng thành

Hai thời quỳ lạy tu hành

Giải đi nghiệp chướng tâm thanh dựa kề. o

 

14. GIẢI CĂN NGHIỆP ĐÀ RA NI

(Mẹ Quan âm ban kinh cho Giáo Hội Thiên Trường Ngày 23 Tháng 11 Năm Mậu Tuất)

 

(Tụng)

Trải tâm rộng sớm trưa chiều tối

Diệt sân si lời nói hiền tu

Trần gian cõi tạm diệm phù

Tháng ngày ảm đạm âm u đời mình

Ráng tu luyện thân mình Phật xóa

Mọi kiếp nàn dung hóa rạng danh

Phật lòng tu luyện thiện lành

Từ bi bác ái mà danh thơm đời

Đơm ý hạnh hoa rơi đà trổ

Tránh nắng mưa bi khổ đắng cay

Quyết tâm chẳng tiếc thân này

Nhất tu đức hạnh thân này bao nhiêu

Mang ánh đạo danh nêu đùm bọc

Dụng cứu người tu học quên thân

Giải căn giải nghiệp san bằng

Ánh hoằng pháp diệu trần gian nhiệm mầu

Ra Đà Ra Ma Ha Da Đế

A Bà Lô Hê Ra Bồ Đề

Dà Ra Mạ Phạt Xá Xâm Phạt

Lưu Ma Ra Tất Rị Xa Mê

Bà Lô Hê Lô Yết Da Đế

Phạt Ma Ra Thất Na Y Hi

Hô Lô Hế Rị Tất Ra Rị

A Rị Da Dá Ra Lô Hê

Ra Xá Lợi Ta Ra Ta Ra

Đa Ra Dạ Đa A Rị Da

Ta Bà A Sắc Ni Ra Na

Di Đế Dạ Tô Rô Dạ Da

Tiếp thâu phát thệ pháp tâm

Độ cho con dại đừng lầm quỷ ma

Đò đưa cứu khổ hải hà

Rước người lương thiện thoát qua tai nàn

Bốn phương tám hướng hào quang

Tình thương Mẹ rãi rành an tu hành

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát ooo

15. GIÁC NGỘ PHÁP TÂM ĐÀ RA NI

(Mẹ Quan âm ban kinh cho Giáo Hội Thiên Trường Ngày 23 Tháng 11 Năm Mậu Tuất)

 

(Tụng)

Lối về giác ngộ tâm đơm

Thuyền rồng đưa rước qua sông kiếp sầu

Liên tu hòa quyện khúc cầu

Nguồn sen báu mọc muôn màu tỏa hương

Si Đa Ra Đà Ra Dị Mễ

Tất Đạt Đa Ma Ha Cha Đế

Đồ Lô Da Xá Bệ Ma Ra

Di Đế Rị Na Ra Yết Đố

Đồ Bạt Na Ra Hí Rị Ra

Đô Lô Đô Lô Rị Yết Dà

Phát Dạ Da Đa Da Mê Ha

Tất Chí Rị Đa Ra Ra Dà.”

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát ooo

 15. HỒI HƯỚNG 

(Xướng)

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp. ooo

 

 

 

 

KINH THỈNH CHƯ THIÊN TÔN GIÁNG ĐÀN

(Do chính Đức Ngài Ngôi Hai Trào Tam chấp bút ban Kinh Thỉnh Chư Thiên Tôn Giáng Đàn cho Giáo Hội Thiên Trường vào Ngày Lễ Đoan Ngọ Năm Đinh Dậu 2018.)

 

Lễ thỉnh chư Thiên Tôn giáng đàn chỉ được thực hiện sau khi đã hoàn tất nghi thức Nhựt Tụng hoặc nghi thức Đại Lễ.

 

1. ĐẢNH LỄ CHƯ PHẬT

 (Bát Nương Di Hoa Kim Hải ban kinh vào

Ngày 24 Tháng 2 Năm Đinh Dậu, Thổ Đầu Sơn)

 

(Xướng)

Đê đầu đảnh lễ mười phương chư Phật

Án, ngự Tam Thiên

 Chuyển pháp luân cứu tế muôn loài

Diệu pháp âm vang rền muôn cõi nước

Đượm thắm nhuần vạn loại sinh linh

Hóa chuyển muôn phương

ngộ nhập pháp truyền

Đường chánh giác đón chào chơn hiền tử

 

Um, Pa Ra Da Tha, A Hô Li Da.

Ra Ra Ra Ra, Di Ha Ra Da.

Qua Ra Hô Lô, Ma Ra Ha Da,

Di Hoa Ra Da Di Um.

Đô Ra Xa, Đô Ra Xa.

Xit Xa Ra, Hoa Di Xa Ra.

Hô Li, Hô Li, Ra Da Xa, Ta Ra Hoa Di Xa Ta.

Um, Ra Da, Hô Li Da, Hô Li Da. ooo

 

2. TRẤN ĐÀN

(Tây Thiên Chuẩn Đề Ban Cho

 Ngày 27 Tháng 11 Năm 2018)

 

(Niệm)

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. o

 

3. CUNG THỈNH ĐIỂN LINH

(Xướng)

Trước Cửu Trùng chư sinh nghiêm tịnh

Hầu lễ đàn tiếp điển huyền linh. o

 
(Xướng)

Trước đàn Đồng Tử hiển chơn minh

Thân lặng Tâm không Ý chẳng sinh

Phiêu phiêu hốt hốt Thần thanh nhẹ

Diệu huyền Ngôn xuất tự điển linh. o

 

(Tụng)

Khẩn cầu Thượng Phụ ban kinh

Lôi Âm, Bạch Ngọc họa hình thế gian

Khẩn Cầu Phật Mẫu Kim Loan

Lời vàng dạy trẻ dẫn đàng hồi quy

Khẩn cầu Tam Giáo huyền vi

Khai minh nhân loại hiển uy Thượng Tòa

Khẩn cầu Bát Đại Tiên gia

Ngự đàn độ chúng về nhà Từ Bi

Bát Môn Đồ Trận ly kỳ

Huyền Không Đại Đạo Vô Vi hiện tiền

Bửu Sơn Kỳ hội Hoa Liên

Huỳnh Khai Thiên Đạo liên thuyền Hoa Long

Khẩn cầu Tổ Phụ Lạc Hồng

Âu Cơ Tổ Mẫu khai dòng Hùng Vương

Giáng đàn chỉ dẫn phong cương

Qui chơn thanh tịnh hành thường Tứ Ân

Độ cho hậu duệ xa gần

Bảo Thiên, bảo Quốc, bảo Dân, qui Trào

Khẩn cầu Thầy, Tổ đài cao

Chư sinh cung thỉnh xin mau ngự đàn. o

 

3. TẠ ƠN GIÁNG ĐÀN

(Tụng)

Tạ ơn Thượng Phụ đại bi

Tạ ơn Kim Mẫu Diêu Trì Từ Tôn

Tạ ơn Thầy, Tổ khai môn

Tạ ơn Tam Giáo Thiên Tôn giáng đàn

Ban cho tiếng ngọc lời vàng

Giúp cho linh tử biết đàng hồi hương

Tạ ơn Hộ Pháp, Thiên Vương

Trấn yêu tà mị giáo trường đàn trung

Bảo Thiên, bảo hộ Cửu Trùng

Tạ ơn Quốc Tổ Vua Hùng Lạc Long

Âu Cơ Quốc Mẫu khai dòng

Nhà Nam có được Tiên Rồng thánh minh

Lòng thành tất cả môn sinh

Đê đầu đưa tiễn điển linh qui hồi. ooo

  

 

KINH ĐẠI LỄ

HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ

(Huyền Không Thiên Thượng ban kinh cho Giáo Hội Thiên Trường vào Ngày Hội Yến Diêu Trì, Ngày 15 Tháng 8 Năm Kỷ Hợi (2019). Đàn tràng Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương Hải Ngoại Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển xuất khẩu.)

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

(Xướng)

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. ooo

 

2. KHAI CHUÔNG

(Xướng)
Gióng chuông Bạch Ngọc thức hư không

Ba ngàn thế giới hướng Đại Đồng

Cao Đài tuyên chỉ Ngươn Ba tận

Huyền Không Khai Giáo chuyển trần hồng.
[Gióng 3 Hồi Chuông]

 

2. KHAI TRỐNG

(Xướng)

Giục trống Lôi Âm giác hồng trần

Thiên Huyền Di Lạc Long Hoa phân

Phật Trời Tứ Giáo xây Thánh Đức

Đại Đạo Huyền Tôn lập thế tân.
[Gióng 3 Hồi Trống Với Chuông Hòa Theo]

 

3. DÂNG ĐĂNG

(Tụng)

Khai ngọn đuốc đăng soi kinh bổn

Hồi trống lịnh khai ĐẾ THIÊN CÔNG

Đông Tây Nam Bắc quy KỲ Ý

Trống thùng tạm dứt hai nẻo không

VÔ CỰC THIÊN TÔN HOÀNG ĐẾ TRỊ

THIÊN HOÀNG NĂNG HÓA TÙNG KHỞI Y

Cửu nhựt xuất lục tam thế xuất

Sơn cảnh hoàng cung chiếu thế vi.

Nam Mô Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Tích Phước Hựu Tội Đại Thiên Tôn ooo

 

4. DÂNG HƯƠNG

(Tụng)

Hương bay tỏa khí triết phong thiên

Khương khương tín hiển hiền tốc liểng

HOÀNG HUYỀN KHÔNG ĐẠI kết đại lâm

ĐÀN NGỌC liễm phong liên BỬU ĐIỆN

Giọng thống cầu MINH HOÀNG giáng lâm

Đàn phùng ký trụ hương trăng rằm

Tâm ký khẩu trung chiếu thời niệm

Ngũ bảo THIÊN QUAN kiến HOÀNG lâm.

Nam Mô Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Tích Phước Hựu Tội Đại Thiên Tôn ooo

 

5. DÂNG TRẦM

(Tụng)

Trầm hương ngát minh đăng ngũ trụ

Huyền đàn phùng tâm ký lâm lưu

Đinh Canh Tân Giáp Thiên vi đẩu

Cửu khiếu tam quan hạ linh như

Niên chính hữu dụng thân hoài lậu

Đông Tây Nam Bắc TỨ BỘ CHÂU

Cung HOÀNG VƯƠNG ĐẾ lưu hạ thế

HUỲNH KIM bửu tứ tùng xuất thâu.

Nam Mô Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Tích Phước Hựu Tội Đại Thiên Tôn ooo

6. DÂNG TỬU

(Tụng)

Tửu nực nồng kính dâng TỪ PHỤ

CUNG NGỌC MINH vận chuyển hiện lưu

Tân sanh cung tận vội tất rót

Cung thỉnh HOÀNG THIÊN ĐẠI CHÍ TỪ

Can qua lai khán hườn mục kỉnh

Hiền thần ngã tố thiểu nhân sinh

Xuân Hạ Thu Đông thành tạo ngã

Hồ hải giang hà vĩnh khương ninh.

 Nam Mô Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Tích Phước Hựu Tội Đại Thiên Tôn ooo

 

7. DÂNG HOA

(Tụng)

Hoa tươi thắm kính dâng HOÀNG PHỤ

Đại hồi triều tôn cổ phân hư

Sắp đặt ngôi thứ vậy ai bước

Xin HOÀNG THIÊN hoan lạc dung từ

Đường đạo đức trì kinh trường cửu

Thượng phụng cao hạ bảo phân dư

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG vô trần khí

Thâu đáo NHỰT THIÊN gốc chánh như.

Nam Mô Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Tích Phước Hựu Tội Đại Thiên Tôn ooo

 

8. DÂNG QUẢ

(Tụng)

Quả tươi sanh lễ thành cung kỉnh

NGỌC THIÊN HOÀNG giáng hạ đàn linh

Khấu cung cúc cửu thần trí hiệp

Thành kỉnh THIÊN ÂN giáng chứng minh

Ân sinh tạo hóa thành tâm vọng

Huyền diệu cao minh cả kiền khôn

Vi tử chơn tạo lành chơn chánh

Kiền khôn vũ trụ Bắc Nam Đông.

Nam Mô Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Tích Phước Hựu Tội Đại Thiên Tôn ooo

 

9. DÂNG TRÀ

(Tụng)

Thập ngũ trăng cúc vị trà hương

Cung đảnh lễ trà dâng CAO THƯỢNG

BẠCH NGỌC CUNG tứ bộ thiên thiên

Quẻ hào đã định lập phân tường

Cơ mầu biến hóa y chế tạo

Chẳng thấy hợp hòa thế tục nào

Tam cửu nhị bát THIÊN CAN, ĐỊA

THÁNH ĐẾ MINH QUÂN trúc cơ hào.

Nam Mô Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Tích Phước Hựu Tội Đại Thiên Tôn ooo

 

10. DÂNG NGUYỆN

(Tụng)

Ngọc khán lai châu bửu bốn phương

Châu bửu NGỌC ĐẾ VƯƠNG thạnh trị

Trăm ban vạn sự bất ly

Đức ơn sâu nghĩa cân tri hết lòng

THIÊN vi ĐẠI một luồng quang điển

Chiếu diệu vào vân chuyển thiên gian

Khiển rồng làm gió lụt tàn

Long hữu võ khởi lục tân lạc rằng

Ngao ngư phiên Quân Dân câu cá

Khôi trần sanh trú dạ Thân phiên

Trời tan đất rã thấy liền

Tiêu tan rã rợt tang biền còn chi

Một cội sanh ba kỳ báo động

Thánh phàm tàng chuông gióng tàn canh

Trăm ngàn khốn khó tâm sanh

Hồi lại giác tánh thiện lành đức tu

ĐỀN CỰC LẠC báu như BỬU ĐIỆN

Kỉnh THÁNH HOÀNG khai triển bình an

Kịp kỳ phổ độ lộ màn

Đủ huyền diệu cứu muôn ngàn sớm mai.

Nam Mô Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Tích Phước Hựu Tội Đại Thiên Tôn ooo

 

11. KHAI KINH

(Xướng)

Truyền phổ thông kinh này đầy đủ

Nhứt quyển năng thiên tú phi kinh

Dân sự nước nào đồng tình

Các Đạo chung khắp thọ KINH TÂM HUYỀN. ooo

 
(Tụng)

THIÊN THỐNG BAO CÀN KHÔN

TAM THIÊN THẾ TÔN NGHIÊM

Biến hóa hiểm thế giới

Đại hóa lợi trùng tương

Cung chào Thượng Cõi ngự

Độ nam nữ kệ lo

Cho con thơ hiểu lý

Trường Quốc y mục thị

Huyền linh kỳ hội yến

Tứ bửu liên long châu

Nguyện vái cầu vọng tưởng

LẠY NGỌC THƯỢNG THỨ THA

HUYỀN CAO CẢ THƯỢNG ĐẾ

GIÁNG TẠI THẾ MÀN NÀY

HUYỀN LINH THẦY DẠY ĐẠO

ÂN NGUYỆN BÁO HUYỀN THIÊN

CƠ CHA CHUYỂN PHÂN TỎ

NGỌC HOÀNG HỘ ĐỘ CHO

MÀN NÀY CHÓT PHÊ CHIẾU. o

PHẨM THỨ NHỨT: KINH TÂM HUYỀN

 

(Xướng)

Khai Khẩu Chung CHƠN KINH nhất bá

Thọ HOÀNG ÂN đàn bả hiển linh

Đại từ nhơn vĩnh HOÀNG MINH

ĐẠI LA thể VẠN khử kinh thuyết truyền. ooo

 

(Tụng)

Kỉnh HOÀNG THIÊN cầm quyền sửa trị

Quy tôn khai ấn vị chẳng sai

Lập phân KINH THÁNH tự khai

Nhơn nhơn nhược bất hội này xin CHA

LONG HOA HỘI kỳ ba CHA chuyển

NGỌC KINH TÂM MINH hiện CÀN KHÔN

Bậc pháp mầu lịnh CHÍ TÔN

Đạo điều đúng buổi cờ hồng LONG THIÊN

ĐỨC MINH HOÀNG NGỌC HUYỀN CHA ngự

CỬU TRÙNG THIÊN minh lữ CHA THIÊN

Nam nữ thủ lễ CHA HIỀN

ĐẠI ĐỨC THƯỢNG THỪA linh điển duyệt phê. ooo


(Xướng)

THƯỢNG THƯỢNG đáo hạ tề tùng tự

Ngôn Khuyến truyền các xứ hữu đô

Vĩnh tọa tân khai phú hò

NHỰT TÒA lai địa kỳ vô chư phàm. o

 

(Tụng)
Sự thuyết kinh nữ nam tinh khiết

Mật trì kinh nhứt tuyệt nơi tâm

Xin THẦY linh điển giáng phàm

Nguyện cầu THƯỢNG tọa HOÀNG lâm màn này

Long môn chí đăng khai thanh bửa

Cung hương đăng MINH CHÚA pháp ân

KIM THÂN THƯỢNG ĐẾ giáng trần

Nam minh nữ diệu vái van THIÊN ĐÌNH

QUY BA PHÁP thỉnh linh TỔ PHỤ

CHA DI ĐÀ nghiêm chủ nói rằng

Phải đem chơn tánh tu hành

Thanh thanh tịnh tịnh người thành trước sau. o

 

(Xướng)

Đảnh lễ Cung Tây NGỌC HOÀNG

Đồng bao CHA phán âm dương

Chín bệ THIÊN THƯỢNG PHỤ VƯƠNG

THƯỢNG ĐẾ TÒA CHƯƠNG NGỌC HOÀNG. o

(Tụng)

Sở đổi thay trần bố ban

Tầm chỗ nhờ thân CHA rọi

Kẻo trể trao dồi đức tu

Diệt đám mây mù bước qua

Tuy rằng phương xa CHA phán

Ba màu khăn ấn hé lầu

Gom chung một cấu chỉ truyền

Chữ hòa THẦY chuyển phán ghi

Tóm thâu túm bị rẻ ra

Thiên phổ hiện hóa Môn Vương

Trời nghiên ân hướng sen đài

Một giống sót lại hóa ra. o


(Tụng)

Hằng năm đại lễ Thiên Danh

Nữ nam kính lễ NGỌC HOÀNG CUNG THIÊN

Tháng Giêng tháng Chín trần miền

Chúng con về đến điền tuyền huyền linh

Nguyện cầu THƯỢNG ĐẾ ban kinh

Điển huyền tầm chỗ kiến minh mộc bài

Lời vàng tiếng ngọc của THẦY

Bảo vật THẦY tặng một mai để cùng

HUYỀN LINH THƯỢNG ĐẾ lầu cung

LONG HOA DỨT HỘI ban chung an lành

Tùy duyên trần thế nhơn sanh

LONG HOA HỘI CẬN đạt thành chữ tu

Đắp bồi công quả công phu

Bắc Nam một mối nghĩa tu đủ đầy

Sám hối CHA THIÊN CUNG NGAI

Trần gian khẩn tấu đạt bài CHA ban. o


(Xướng)

HUÊ THƯỢNG TỔ NGỌC HOÀNG THƯỢNG PHỤ

Lạy cung son con dự kỳ ba

LONG HOA ĐẠI HỘI cung tòa

Cuối đầu con lạy trình qua HOÀNG này. o

 

(Tụng)

Khắp Đông Tây đủ đầy NHƠN ĐẠO

CHA ban tình chỉ giáo TÂM KINH

Kim thuyền THƯỢNG ĐẾ cung đình

Mai sau đắc đạo chơn linh con về

HUYỀN VI THẦY dựa kế cung ngai

CHA độ tận đạt BÀY ĐẠI HỘI

Cơ duyên CHA định trao dồi

Cứu con mau bước trở hồi TU TIÊN

ĐỨC CHA HIỀN HUYỀN THIÊN phổ độ

Chí dốc ơn THẦY TỔ ơn thâm

Nam nữ một đường thiện tâm

Quyết lòng báo bổ NGỌC lâm trở về

Mấu chốt Thiên an bày hoá phổ

Tây lướt sang rực mùi hoa nở

Rạng bình minh định hướng càn khôn. o

(Xướng)

THIÊN CAO chứa vợi vợi VI VÔ

PHÁP BỬU ĐÀN khổ khuôn chờ động

Tinh khuya đầu chải bủa không không

Liên gánh tình đạo giúp dựng nền. o


(Tụng)

Chữ lễ nghi phận gánh pháp đồng

THIÊN GƯƠNG LỊNH trần ai đời kiến

PHẬT ĐẠO ra khả quí tuổi tên

NGƯƠN TAM HIỆP NHỨT xoay máy tạo

Bốn chữ huyền khai TẠNG KINH HUYỀN

Một chữ thành khẩn nguyện vái cầu

NGỌC HOÀNG hộ độ khắp năm châu

TỔ HUYỀN LINH THƯỢNG ĐẾ HỘi NÀY

CHA HIỀN NGỰ LẠC KIẾM ĐẠO MẦU. o


(Tụng)

Muốn vẹn tu hành

Chữ THÀNH chí dốc

Vận tốc hồi nguyên

Kim niên ráng gìn

Ngục hình phải chịu

Hãy liệu vì thời

Cơ trời CHA hé

Vì trẻ không yên

CHA khuyên hãy nghĩ

Thương vì trẻ thơ

Khai mở hồng tú. o


(Tụng)

Khai chuyển hóa quần sanh dĩ giáo

Tốc bất cao CHƠN ĐẠO quang minh

Chí huyền QUẦN THÁNH BẠCH KINH

Đâu đông bả hạ túc minh năng từ

VI TÔN ĐẾ thuyết từ thông phổ

Cạn tỏ phân biết rõ hiếu chi

ĐẠI ĐỒNG ĐẠO PHÁP long kỳ

Ô hay xích phụng cơ vi phong đàn

Lực càn khôn CHA phán bước qua

Trường cửu niên kỳ ba xoay chuyển

Diễn bày cơ cuộc chỉ truyền

LINH CĂN THÁNH ĐỨC giáng miền hầu lai

Xoay ĐẠO PHÁP ơn THẦY còn mãi

Kệ chơn kinh lời dạy mai sau

CHA ban CHA đặt đứng đầu

TÂM KINH sáng suốt đạo mầu tròn vuông

Đầu cuối lạy THIÊN TÔN THƯỢNG ĐẾ

HỘI LONG HOA đảnh lễ HUYỀN KHUNG

ĐẾ THIÊN TÂY NGỌC quy cung

THIÊN KINH TRỌN QUYỂN đồng cùng phải trao

MƯỜI PHƯƠNG PHẬT tâm CAO tỏ rõ

Thật tâm đà chưa rõ đường đi

A DI ĐÀ PHẬT TỪ BI

CHA, MẸ, THẦY TỔ độ trì huyền nhân

Sau ba khắc nguy trần tai nạn

Lịnh THIÊN TÔN giáng hạn xuống trần

Vì là lần chót lo thân

LỜI CHA GHI NHỚ khai ban nhi tài. o

(Xướng)

Cuối Tâm Kinh: màn này thi cử

ĐỨC NGỌC HOÀNG phê dự khắp nơi

Gái trai nam nữ lầm rồi

Xin CHA hóa giải dạy lời chúng con. o


(Tụng)
Phẩm kinh con mới đọc rồi

Con thơ đảnh lễ trao dồi KINH TÂM

HUYỀN cơ CHA chuyển nữ nam

Lạy HUYỀN CAO CẢ trần đàm một mai

HUYỀN LINH THẦY DẠY KỲ NÀY

NGUYỆN CẦU THƯỢNG ĐẾ HỘI NÀY THỨ THA

LO TRÒN ĐẠO PHÁP THƯỢNG TÒA

NGÀY NGÀY TIN TẤN HIỆP HÒA NGHĨA TU. o


PHẨM THỨ HAI: KHAI ĐÀNG TÂN DĨ PHẬT LONG HOA

(Xướng)
Cõi huyền linh vô hình sâu thấy

MỞ OAI THINH sen đáo hồi lai

KHAI ĐÀNG TÂN DĨ PHẬT LONG HOA

KỶ THỜI CHỈ ĐIỂM CHẶNG ĐƯỜNG DÀI. o

(Tụng)

Vô không vô kỷ nan hồi cảnh

Thông đoạn cơ mầu mục nên danh

Nhìn tứ phía bóng tùng che phủ

Thạnh thới nụ cười trổ sen nhành.

 

Năng xuất giang xuất tri kính ngõ

Ý LỊNH THIÊN ĐÀI tạo giác đo

Diêu dung vạch kẻ khui hài ý

Đông Thu bao bận xá phương dò.

 

Thương bách cảm cơ căn tùng ý

Vạch kẻ hồi hoa cổ niên kỳ

Tuyển nhân ký kỳ ba hạn đáo
BỘ MÁY THIÊN hữu ảnh thủ vi.

 

SEN TÂY PHƯƠNG TAM KỲ QUY ĐẠO

Nước sen trong định thấu trăng sao

CỜ HUYỀN LỊNH can qua vững chắc

Cuộc hồng trần cam diễn phận nào.

 

Khai pháp văn thế gian khó luận

Vạn vật mòn tơi tả tục trần

Hồi chiến trận tác phần xước khổ

Biết về đâu bụi hồng cây cỏ.

 

Kiếp thế gian giông gió buồn sanh

LÔI ÂM giục tỉnh nguyệt sang canh

Trăng dạ cổ tâm thanh soi chỉ

Cầm cung vi xem bổn nhiếp quy.

 

TÒA THƯỢNG PHẨM tam kỳ HƯNG CHẤN

Lập NGUYÊN in lập pháp cuộc trần

Cơ QUÂN định chơn toàn sẽ rõ

Gà gáy canh chung hóa hòa vô.

 

DI LẠC PHẬT luận cho nguyên thể

GIỚI TAM THIÊN bạch sắc chuẩn đề

PHẬT CHUYỂN THẾ MỌI BỀ SẼ HIỂN

HƯỚNG TÂY PHƯƠNG ĐẠI ĐẠO KHÔNG HUYỀN.

 

KHAI GIÁO SỬ KỲ NGUYÊN DI LẠC

Hiện Phật tâm sâu nơi ngộ đắc

Phật nơi lòng vun hạt phút giây

BIẾT TÌM RA CHƠN LÝ VỀ THẦY.

 

KHAI GIÁO ĐẠO ĐỦ ĐẦY DIỆU LÝ

VÔ TỪ NĂNG ĐẠO KHAI CHUẨN BỊ
Tâm ở ta HUYỀN BÍ ĐẠO CAO

CHỮ TÂM KINH CHƠN PHÁP RA VÀO.
          

THẦY XOAY CHUYỂN LẬP CAO HUYỀN NHỨT

Thế kinh luân NHỰT THIÊN đúng lúc

PHÁP ĐẠO cơ năng túc NHƯ LAI

THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO ấn chỉ bày.

 

Minh nguyệt trăng sáng khai hạ đồ

Chiết linh quang TAM TRÀO XUẤT LỘ

Gà sang canh sao nỡ gáy vang

SEN THÚC HỐI THIÊN LA BỐ SẴN.

 

THIÊN ĐẠO MINH TỪ ÂN BAN THƯỞNG

BỔ MỌI BỀ MẮT NGỌC MUÔN PHƯƠNG

Đợi luân phiên xế bóng hoàng hôn

Trong sanh chúng mảnh trông Ngươn Thượng.

 

Minh minh truyền thử nhơn Nam LÃO

Hậu hữu tương sanh ngẫm cuộc nào

Càn Khôn bất loạn tương quan tận

Khuyên khuyến Tân Nhâm bát tiền hào.

 

HƯ KHÔNG BỬU ĐIỆN ĐẠI TÂM PHÓNG

VẠN TRUYỀN TỐ HỘI PHẨM HÓA CÔNG

Hiện pháp hiện diệu hồi huyền diệu

BÁT ĐẠI KIM CANG tỏa uy phong.

 

PHẬT THÁNH TÂY BẠCH Y ĐẠI SĨ

ÁNH ĐẠO VÀNG PHẬT RỌI VÔ VI

Cao định luật tàng khôi phục lối

Công lý đầu mục lục hạn kỳ. o


(Xướng)

THIÊN THỦ NHÃN KHAI HỒI SẮC CHỈ

THẢO TÂM KINH THIÊN Ý TRIỀN KHAI

YẾT ĐẾ GIÀ LAM giáo bày

ĐẠI PHÁP BI ẩn vòng tay NGỌC TÒA. o


(Tụng)

PHẬT KHEN NGỢI LONG HOA KỲ HỘ

Chấm tỏa đà công cố công năng

Cơ cùng chiếu mạng duyên phần

Nhập xuất bổn gốc mai vàng Xuân Canh.

 

CƠ LẠC QUỐC SONG HÀNH TỰ TẠI

Dụng mới hay lý giải khó khăn

Tây Đông trận cảnh xuất ngăn

Âm thinh tầm điển bao phần khai kinh.

 

Phong lôi vũ trống linh lẫn lộn

HUYỀN giáp xa căn bổn vi tiên

Công đồng khó thấy ngự miền

PHẬT TRỜI DƯƠNG THẾ hạ thuyền LẠC LONG.

 

NGỌC xưa ẩn vô Đông phần tạm

Qua buổi này bất lãm Thánh Tiên

Rành đàng kinh kệ hồi Thiên

MẬT KỲ TRỐNG THÚC NHIỆM HUYỀN KỲ XOAY.

 

Tân phàm chúng chung tay chèo lái

Neo vững thuyền lộn lại trần ai

Đưa về bến cũ thôn cày

MỘT TAY TÁ QUỐC CHỜ NGÀY ĐÈO QUA.

 

Nương theo bóng ma ha độ mãi

Nào dám sơ buông khải đàn cơ

Đạo năng ngoại cảnh nhiệm chờ

TÚC PHONG TÚC SẮC CUỘC CỜ TƯƠNG QUAN.

 

Phân ngôi kế phong đàng ngôi địa

Phát khai cơ lập phía thúc sang

Hữu vô hữu diệu mật nang

Càn khôn vận chuyển BẠCH VÂN chín mười.

 

Nhứt cửu nhị kim HẮC ĐẾ cười

Huỳnh kỳ công phủ trải khắp nơi

Trùng lai THANH ĐẾ thế hệ chúng

Cửa ải Thiên Môn phủ mọi thời.

 

Ngũ hành vận mạch xoay chuyển đổi

Năng ý Phật đường rọi nơi nơi

QUAN ÂM BỒ TÁT đa phương sự

Lượt đến lượt đi lắm độ đời.

 

Hành giả ươm giống xây thời hướng

Đa hạnh huấn từ chúng đa phương

TÂY LẦU KHÔNG TỎ CẨM NANG MỞ

NHIỆM KỲ LONG HOA TRẬN ĐƯỜNG DÀI.

 

THIÊN ĐÌNH MỞ HỘI TÂN CỔ ĐIỂN

Mở thần giúp sức ma ha chuyển

MỘT MAI MAI MỘT HỘI CẢNH RỒNG

LÃO QUÂN THÁI THƯỢNG TRỰC GIÁC THUYỀN.

 

Cảnh màn sâu khiếu bởi thói đời

Tinh hoa hấp thụ giục chiều mơi

Ngươn Hạ tháo gở lòng khéo sắp

Chư Tiên đèn sáng đẹp mặt trời.

 

PHẬT THÁNH THẦN TIÊN BỔN SƯ NGỰ

Khâu đỡ cảnh màn mở lối từ

TIÊN TRƯỞNG kỳ rạng Lư Bồng hiệp

BỒ TÁT LẠC VƯƠNG XUẤT HIỆN NHƯ.


CHA ban thông điển giáng cơ trần

MẸ xoay chiếu hiển rọi linh ân

THẦY ra CƠ PHÁP dìu dắt chúng

BAN CHỈ LỊNH THIÊN chuyển xác thân. o


(Xướng)
Hạ kỳ NGỌC SẮC tam kỳ khai

KIM DIÊU LOAN CHÁNH VÌ HUYỀN KHẢI

Xuống thế Nam Kỳ hành chánh pháp

THƯỢNG ĐẾ kỳ ba chuyển tiếp vai. o


(Tụng)

NGỌC hiện đất toàn còn chữ KHÔNG

HOÀNG trường chủ hiệp cảm tác đồng

THƯỢNG thượng hóa hóa lâm thủ khéo

ĐẾ khứ lai nhiên khởi vân không.

 

KHAI bổ ĐẠO hành THƯỢNG chỉ phán

TRUYỀN vai nhứt tảo niên nhị giảng

TÂN thời bá phổ thông kinh suốt

PHÁP đại từ nhơn sự THIÊN ÂN.

 

Tiêu tiêu tựa khối Hồng chủ lãm

NHỰT NGUYỆT CÀN KHÔN TƯỚNG NHÀ NAM

Hiếu trời hiếu đất tam tùng bách

Biển tục mênh mông THÁNH TƯỚC HÀM.

 

PHÁP ra HUYỀN tỏa QUAN ÂM độ

Thổ Hỏa Thủy Mộc HỈ HỈ CỐ

Lãnh hội THIÊN TÀO chấm bút ghi

TAM GIÁO QUY NGUYÊN RẠNG DANH CHỜ.


Tần Vương áo vãi PHẬT xuất chúng

TỔ chịu về ngôi khó chi cùng

Việc nay cày cấy già thâm cổ

Bốn mặt quê thôn nhị hiền trung.


Áo vải trận xưa anh dũng nghĩa

Sáu tỉnh Bắc Trung rạng danh bia

Cổ hình lịnh khó lưu ân dặm

Ngọn gió Đông Phong định phần chia.


Đột phá dư âm chí keo sơn

Đỉnh khai pháp hội trổi nhịp đờn

Một chiết một khai chẳng dời đổi

Quân binh Gia Nghị cổ Tà Lơn.


TÝ LỊNH CHIỀU MƠI KHAI PHÁP HỘI

Thiên tình non nước tùy vận khởi

Luật thải đào THIÊN VẸN CỰU TÂN

Huệ trí huệ minh đâu thể ngồi.


CHÂU THIÊN BỔN PHÁP KHAI TÂM ẤN

Khả từ hồi đáo gấp non Tần

Đức ân dắt chúng vì ngươn hạ

HÀNH PHÁP CHÁNH soi ngộ hồng ân.


Thương kẻ không bơi câu cá lùa

Họa phước cô môn sự tranh đua

Không bơi hang ngách không siêng mở

TÂN nặng nổi lo hóa luyến đua.

 

ĐÂY CƠ THÁNH ĐỨC ÂM DIỆU PHÁP

ANH lặng về đêm nghinh tam thất

Ân cảm nghĩ xa nặng nổi lo

Đáo thế can qua xây chuyển luật.

 

LÔI ÂM CHIẾU DỰNG TỎA TÂY LẦU

QUỐC nhân QUỐC thủy mạch ngầm sâu

Tục trong chịu ngắm dòng đang chảy

Tam xứ Thánh Giang cuộc trời âu.


Thân trong biển tục để chẳng lâu

Đổi hình xoay gió tâm linh thấu

Tuồng cổ khai màn vận từ linh

ÂU LẠC HỔNG BÀNG THẾ MỘT BẦU.


THUYỀN PHẬT cập bến khuyên nhiều chỗ

ĐÒ CHIỀU thấu hiểu chiều cứu độ

QUY NHỨT MỘT BẦU MỞ KỲ MINH

Cơ kỳ BẠCH LẠC bản cơ đồ.


CHÁNH PHÁP HIỆP, NGƯỜI KHAI DIỆU LÝ

Tròn phận BỐN ÂN phận tu mi

Huệ soi căn bổn tu CHÁNH PHÁP

Tây Đông Nam Bắc mở HỘI KỲ.


TỪ BI khai sắc nêu cơ điển

Linh mầu BỒ TÁT ý Đạo viên

Mưa chiều biết lạnh thủ phận pháp

THIÊN ÂN THÂM DIỆU VẠN KỶ NIÊN.


Đủ sức thanh thể PHƯƠNG TÂY chỉ

Hò líu cống xan hiến nghĩa vi

THÂN LỘ NGỌC SON HIỆP THIÊN HỒN
Chín chiều thượng cảnh NHỨT ĐẠI KỲ.

 

Đờn kêu sắc ấn LONG HỘI bổ

Đờn kêu trống thúc khổ lớp lang

Đờn kêu cung diệu tận Nam Bang

Đờn kêu TAM CÕI KHAI MÀN CỔ.


Đờn kêu quay gót ĐÒ NGÀY MỚI

Đờn kêu chuyển lập MỤC ĐÂM CHỒI

Đờn kêu khai khiếu hóa hồi vô

Đờn kêu trổi giọng Ô Nam Vĩ.


Đờn kêu bốn cửa luật Tây Kỳ

Đờn kêu ai một lý không hai

Đờn kêu Canh Mão thời chuyển xoay

Đờn kêu RA LỰC TÂY THIÊN TRỜI.


Đờn kêu ai rõ gì phải bơi

Đờn kêu kiếm khách búp sen khai

Đờn kêu tỏa nhựt mai nơi bể

Đờn kêu phen này bầu đơn lẻ.


Đờn kêu bể nhạn dắt đàng ngay

Đờn kêu thi hội hãy cố học

Đờn kêu động cảnh KỲ SÀNG LỌC

Đờn kêu TÝ ẨN TRÙNG THIÊN LAI.


Đờn kêu xây hướng GIẢI TỨ ÂN

Đờn kêu thủ phận tục định phần

Đờn kêu SƠN BỬU NGỒI CHỖ KHAI

Đờn kêu DIỆU PHÁP TÀI ĐỊNH SỨC.


Đờn kêu HOA YÊN CỐ giác thức

ĐỜN KÊU ĐỂ RÕ LỰC NGƯƠN NÀY.

 

Đạo tùng trời đất DI ĐÀ TỔ

Thâu thúc quy PHẬT giữ chập vô

Phật tánh linh căn LIÊN HOA BỬU

CỬU VIÊN CHƠN ĐẾ BI CỨU ĐỘ.


TẦM TIÊN THIÊN ĐƯỜNG được uế sạch

Ác lộng thị phi tàng linh khắp

CHỦ NHƠN thâu giữ nay chắc dễ

DẸP PHÁ SÔNG MÊ nhị nguyên cấp.


CHƯ THẦN CHƯ PHẬT HOÀI KHUYẾN HÓA

Thần phạt tại trần ngã độc sa

Biết là sự khó xin ban xuống

Khuyến hóa tàng linh bốn ức qua.


ĐẾ QUÂN QUAN THÁNH KHAI PHỔ ĐỘ

Thần đàng khai cơ bước chơn vô

Tánh thiên linh chẳng muộn nghe nói

Ba ngàn tùy lai mới phân mô.


Cõi càn khôn phán phân ra đó

Khoe đất Huỳnh La ảo kết gió

Vạn bửu nang trong trái mạng thời

Châu tại Kim Bàn DI LẠC mô. o


(Xướng)
Sanh rồi tử tử rồi lại sanh

Đã qua hơn mấy muôn kiếp hành

Luân hồi bị đọa sanh luyến tử

CHA MẸ sanh ra biết khôn lanh. o


(Tụng)
Bước vào chẳng chịu bước ra

Cố tưởng đi tới mộc ma rồi tàn

Chẳng dè đã xuống sâu hang

Tưởng rằng túi vạn thiện mang nặng hoài.


Mỗi khó mở lấy hết thay

Mộc ma trong đó ngã lại ngã qua

Y thời nổi dậy bao ra

Rồi bước thẳng tới gió qua vào mình.


Ngày đêm lo nghĩ tàng linh

Đầy trong biển nghiệt đổi linh xác phần

NƯƠNG NƯƠNG THAN KHÓC NÓI RẰNG

ĐỘ CHẲNG ĐẶNG VỀ HỒNG TRẦN THẾ GIAN.

Cũng hơn chín sáu ức đằng

Không về được đặng hỏi rằng thế gian

Sự tu quá bất chi nan

Xót mình hồn thể chúng tàng chẳng tu.


Kim Bàn tiếp độ bi từ

NƯƠNG NƯƠNG ân chuẩn có tu thẳng đường

CHỦ NHƠN ĐỒNG ĐỘ ÂM DƯƠNG

THIÊN CUNG HOÀNG CỰC SOI ĐƯỜNG CHỐNG GHE.


Mũi ghe treo một kiếm kề

Thấy ma thời chém phá mê chết bầy

Chống thẳng giục hải tịnh hề

Linh Sơn đường cận vẳng nghe pháp đồng.


Chèo đi người trống nói không

Mây vũ lấp trời đàn ông đàn bà

Người nghe TA đến hiệu là

HOÀNG CỰC NHƠN CHỦ CHẲNG XA MẠNG TRỜI.


Thiên Đường Địa Ngục tỏ thời

Giữ lòng chánh trực lên ngồi qua sông

Sắc định thân tâm trong lòng

Thế tình truyền đạo thành công qua kỳ. o


(Xướng)

Người tu đồng một dắt nhau vào

Tam Hoa loạn động một TÒA CAO

Quy y sám hối giờ môn nhập

Công quả bồi nhiều lập công lao. o


(Tụng)

Một TÒA CAO LẦU một sớm mai

THIÊN THẦN hạ giáng MA QUÂN nhảy

QUAN ÂM PHẬT TỔ ra biến hóa

QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN tùy giáng lai.

 

DIÊU TRÌ CUNG LÃO NƯƠNG NƯƠNG phán

Thai phù NGƯƠN THỦY hóa thác quang

THANH DƯƠNG mặt NHỰT trời đất mới

BÁ VẠN THIÊN THẦN lịnh sai phân.

 

Hai bốn chín sáu thảy đều chuyển

Vạn bửu nang trông xuống thế phiên

Đông Tây Nam Bắc lần xa cách

THIẾT LẬP THẦN ĐÀN phát phú viên.

KHAI CƠ LINH HIỂN đều nghe dạy

Cửu nhị trở về QUAN LỮ hai

Bốn mắt chơn chưởng hồi phục mạng

QUAN ĐẾ RA ĐỜI diệt yêu tai.

 

QUAN ÂM, ĐỊA TẠNG, ĐẠT MA LÃO

KIM MẪU NƯƠNG NƯƠNG rực ánh hào

NAM HOA QUÂN ĐẾ chẳng một thế

VĂN XƯƠNG KHỔNG THÁNH mức chiếu vào.

 

NHỊ LANG THẦN tứ Minh Hội Thánh

PHẬT TỔ NHƯ LAI hóa kim quang

BỒNG LAI TIÊN CẢNH đều phong chức

DI LẠC CỔ PHẬT CHƯỞNG GIÁO năng.


Bửu chữ DI ĐÀ KIM TIÊU ĐẢNH

Quay động chủ nhân việc trái sanh

HẮC THẦN VƯƠNG VÕ nhân dân kỉnh

Tu luyện ba ngàn giả thân hành.

TRUNG ƯƠNG TAM CÕI CÁC BỘ HÌNH

Thân cơ pháp đạo hội THÁNH MINH

Tam Ngươn ra mắt anh hùng trận

Đưa giống LẠC LONG mở oai linh.

Đến đò phẩm dính mười tươi sáng

Lẳng lặng xa khơi giữ soi trăng

Chu kỳ CAO NGỌ vô hình vận

CHÁNH PHÁP tuyển căn thẳng xông ra.

NAM HẢI QUAN ÂM tạo kỷ cương

Sắc không không sắc tạm cảnh nương

Kim Bàn Ngọc Lộ HÀ xây lịnh

Gương TỔ tầm thinh đuốc soi đường.

Thiên kinh vạn điển NGỌC bủa ra

CHƯ PHẬT MƯỜI PHƯƠNG tỏa từ hòa

Cảnh giới Ta Bà khải đàng Tây

QUAN ÂM LINH THỦ khấm trôi qua.

Tấu mệnh TAM QUAN CƠ định hướng

NGŨ CHI THẬP BỘ lập kỷ cương

Bóng lành lố mọc đổi năng kỷ

Cột nắm dây Thiên hội đồng tương.

Biển trần tát cạn bão lắm phen

Cảnh mai đào một theo gót HUYỀN

Chấm bút mở lời thay ngưỡng cửa

TAM TÒA THÁNH MẪU chuyển người hiền. o

 

(Xướng)
Hoa tham trổ nhụy một thân đời

Phủ khiếu hiền quang trải muôn nơi

Tâm phúc người xưa nào than trách

PHẬT PHÁP VÔ BIÊN VỮNG CHỖ NGỒI. o


(Tụng)

KỲ THUYẾT TÂM KINH GỌI TRẦN SINH

Hiếu nghĩa vi tiên rạng THIÊN ĐÌNH

Cơ thúc từng hồi tình CHÁNH PHÁP

THƯƠNG KỲ CHÚA PHÁN ÁCH ĐẠO GÌN.

 

Đêm thiền ơn điển lãm trống chiên

Chì thau lẫn lộn văn võ hiền

CHUẨN ĐỀ PHẬT THỦ NGHÌN MẮT NGỌC

Luật điệu sen đài Bát Chánh thiền.

 

Sen hồng thắm mọc chốn ao ven

MỞ HOÁT KINH TÂM ÔN SÁCH ĐÈN

Lớp màn tẩy hết khắp phương hướng

GIA GIA BỒ ĐỀ mục khai tên.

 

Trần ai lộn lại trần ai

Hưng Yên Tướng Quốc một mai cứu đời

Gió hồng tạc để gương đôi

Tinh hoa rộ nở đèn trời chiếu soi

Cẩm nang lật mở tới hồi

Đúng giờ quay gót hội mời lầu son

Đàn kêu TỪ BỔN sang Đông

Bước lòng nhè nhẹ tròn vòng tâm sen

Mai chiều HỘI YẾN ĐỀ TÊN

Tất di chi hậu DỰNG NỀN TỪ BI

Cung đàn chưa diễn tư kỳ

Đêm thanh nhật nguyệt tròn y vẹn phần.


Hoan sắc kỳ khai HUYỀN một trai

Cuộc trần HỘI YẾN DIÊU CUNG TÒA

Tu kiếp THIÊN ĐÀNG bóng nguyệt đài

SƠN LINH HỒI LỊNH BƯỚC LIÊN HOA.


Điển năng cam diễn nhiệm tam thừa

Trăng tròn lúc khuyết lịnh cổ xưa

Trải thân vất vả đồng muôn thưở

Đạo lực tôi hiền bước dạ thưa.

 

CON THUYỀN BÁT NHÃ ĐÃ GIÁP VÒNG

TRÙNG LAI CHƯ PHẬT ĐÃ NGÓNG TRÔNG

Ngắm nhìn bốn phía kim giai ngẫu

Không hóa thế gian vô hình không.

 

Một là kỳ hiệp hoa sen

PHẬT ĐÀ mở cửa có tên sen vàng

Hai là cuộc Đạo hầu gần

VÔ HÌNH MỞ CỬA LẬP TÂN TÂY KỲ

Ba là tròn câu hữu lý

ĐẠO TIÊN vô ảnh ân chi khai đường

Bốn là nam nữ am tường

Diệu minh thanh diệu bốn phương PHẬT BÀ

Năm là phúc kiến triều ca

Anh tài Đại Việt SƠN HÀ QUỐC NGHI

Sáu là CHÁNH PHÁP THỜI KỲ

Ngộ hành xoay lịnh Yên Kỳ thới lai

Bảy là môn ngõ LONG HOA

Ngươn Tam sang sửa khơi ra gốc lành

Tám là chịu cảnh sang hành

DỰNG NỀN PHẬT PHÁP tâm thanh thân mình

Chín là từng bước sắc hình

Đổi hình đổi sắc tuệ minh thất thần

Mười là ĐẠI LỰC THIÊN ÂN

Đại khuôn đúng luật xưa luân chuyển hoài.


Hạ ngươn tâm chủ kịp hội bàn

KỶ NGUYÊN THÁNH ĐỨC THƯỢNG ĐẾ BAN

Vào cơ Thánh Đức kịp thời ứng

ĐẤT TRỜI QUY NHỨT LẠI RÕ RÀNG.

 

Hữu phước duyên căn nhằm chỗ Vô

Đạo đời hỗn loạn pháp cơ chờ

Giáng Đạo THIÊN PHẬT mầm trổ nhụy

Bốn chữ đồ thư chuyển hóa cơ.

 

Liên Tòa một gốc kiểng an mình

Bốn cảnh sáng tòa giáng hiển linh

NGÔI CHÍ THƯỢNG TÔN DỰNG LẬP ĐỜI

Hữu hình phổ độ hiển thông minh. ooo


PHẨM THỨ BA: HOÀNG MẪU BẢO MẠNG CỨU SANH CHÚNG

(Xướng)
Trăng tròn HỘI YẾN DIÊU CUNG MẪU

Chúc đài náo nức lập đàn cầu

Kinh khởi tụng niệm CHƠN THÁNH KINH

HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU trị gia hầu. o


(Tụng)

CỰC LẠC BỬU ĐIỆN danh cố giả

HOÀNG MẪU sắc phong liên hoa tặng

VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG DIÊU MẪU HUYỀN

HƯ KHÔNG HOÀNG MẪU CỨU VẠN PHẦN.


Phương phương lập đàn hoa phú quới

Tạ ân đáp báo tạ chung nơi

HOÀNG MẪU BẢO MẠNG CỨU SANH CHÚNG

Tốc tu võ bá kỉnh chẳng dời.

 

Hiếu nữ nhi nam nhơn triều kỉnh

Đại trung đại hiếu họa tượng hình

Ngũ nam nhị nữ hương niên sanh

Kinh thân văn biểu ĐỊA MẪU KINH.

 

Hương đăng cúng quả bày tề chỉnh

Nhược hườn bất kính giang bi tín

Mẫu tử trùng tương hiểm liễu không

Cửu chiên lục bá lạc thái bình.

 

Trừ phi Tý Sửu lĩnh khai Thiên

Anh nhi xá nữ chẳng hề phiền

LÃO BÀ hỗn độn còn mù mịt

Muốn biết căn nguyên danh tánh truyền.

 

CHƠN KINH nhất bá vạn niên tải

Tọa tại Trường Giang hội thành tài

Bất phân CHÁNH PHÁP vô tình phản

Quân thần văn võ phất cờ bay.

 

TINH THẦN KHÍ hiệp TIÊN PHẬT THÁNH

Kết ngoạt thành toàn ngã tạo thành

Tương ân bất báo thân phiên bất

HOÀNG MẪU quang minh hữu xuất hành.

 

Điển lậu liễu hình phong vân khởi

Thuyết lai thuyết khứ bổ khắp nơi

Phong vân hườn thị hô lôi kiểm

Địa hạ điền miên chọn phong ngôi.

 

Liễu ân đề NHỨT NƯƠNG sanh lạc

Nhứt thanh nhứt biến lai sanh xác

Ngã xuất vạn bang vô tư vị

Tư quý vượt miêu mấy ai đắc.

 

HUỲNH KIM bổn thị tứ phương bửu

Lũy ĐẠI ĐẾ VƯƠNG hiệp vị lưu

Chư Phật PHẬT THÂN nhơn hoạt tại

Tứ hậu hoài trung tâm lai như.

 

Đại tiểu hiền thần thị ngã tố

Kim ngân tài bửu xuất mới có

Bá tánh thứ dân ngã bất ly

Xuân Hạ Thu Đông xét tận cơ.

 

Đông Tây Nam Bắc tứ bộ châu

Các vị chư thần mở rực mầu

Bồ Tát khứ an hành trang sử

Đại Thiên Tam Thiên … khấu đầu.

 

Càn khôn chưa phán căn linh tánh

Khoe ĐỨC HUỲNH LA một điểm thanh

Hóa làm mặt nguyệt ngày đêm tối

MẪU khai hườn nhập ngó chẳng đành.

 

Giương sâu mặt định hình trăng đạo

Khéo thấy vô thường khóc biết bao

TAM GIÁO PHẬT THÁNH LINH CỬU DIỆU

DI LẠC PHẬT VƯƠNG hiển đưa vào.

 

LÃO MẪU lập khai hết HỘI HAI

LONG HUÊ bốn ức không trở rày

ĐẠI THÁNH trí tài giáo Thánh Nhơn

DI LẠC PHẬT HÓA PHỔ KỲ KHAI. o

 

PHẨM THỨ TƯ: ĐỊA MẪU CHƠN KINH


(Xướng)
Quang Tự cửu niên chánh ngoạt sơ

Cửu nhật Thiểm Tây cảnh châu vô

VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG VÔ HUYỀN HÓA

DIÊU TRÌ KIM MẪU CHO TẤT CẢ. o


(Tụng)
HIỆU VÔ CỰC TỔ NA NGUYÊN GIÁO

MẪU NGỰ TRÊN CÕI THƯỢNG TỐI CAO

ĐẶT QUYỂN CHƠN KINH ĐẠO KHUYÊN ĐỜI

Dưỡng dục đời cho tất cả người
Hương tá hương kiết trời hoán trị

Ngũ cốc phong thâu vía MẪU KỲ

Quốc thới dân an truy thời vận

Cầu nguyện khói hương bay lên tận

Đài mây kết lại vân cổ tự

PHẬT MẪU sắc vào bảng tiên thư
Kể từ nay đến Thu viên viễn

Một năm tròn đủ Mậu kỳ Kiền

Mẫu độ thường năm huyện châu thành

KIM LOAN hiện xuống tận miễu chánh

Giáng cơ bút truyền chánh ngoạt niên

Quyển KINH PHẬT MẪU ra nghĩa diễn

Tạo Thiên lập Địa chuyển thần phong

Vua BÀN CỔ sức bao bọc vòng

Xuất thế trị đời không hai một

Sắp đặt thứ ngôi sắp khuôn ngôi

MẪU đây đếm bậc tối CAO ĐÀI

Âm dương hai khí hòa hiệp giải

Mưa thuận gió hòa xoay chuyển hoài

Hiệp tác sanh hóa khai tâm kính

Ấy vậy ngay bước vào đường kỉnh

Trước hết đạo hạnh KINH PHẢI TRÌ

Cầu xin HOÀNG THIÊN hoan lạc hỉ

Tạ tội lỗi cho hỉ hân hoan

Khẩn nguyền ĐỊA HẬU hộ muôn dân

Cho đặng an nhàn tràng trường cửu

Từ đây đất trời phân địa lưu

Phân biệt chẳng còn như trước nữa

Đất âm trời dương khối người xưa

Thông đồng tất cả chưa thấu đáo

Nhật nguyệt tinh ba sáng trùm bao

Kiền khôn võ trụ bao tám hướng

Tây Bắc Tây Nam thủ Trung Ương

Đông Bắc Đông Nam Ngươn Thượng đến

Mậu giữa Thiên Tiên và Hậu Thiên

Khí từ Thượng Ngươn đến Hạ Ngươn

Trường sanh bất lão khứ âm dương

Huyền diệu cao minh khương bình minh

Ban sơ dương thịnh âm suy tính

Bởi hợp biến hóa linh quang điển

Tạo Thiên lập Địa sản nhơn hiền

Dương khí âm lai hiền chơn chánh

KHÍ THẦN giao cảm mới hóa sanh

CHƠN KHÍ MẪU đây sanh của MẪU

Còn CHƠN THẦN thì biến trở cầu

Chúng sanh của MẪU hầu NHỨT ĐIỂM

LINH QUANG DƯƠNG KHÍ hô lôi thiểm

ÂM DƯƠNG hội hiệp niệm tự quản

Tạo hóa sanh ra Thiên Địa Bàn

Hóa sanh CHÚA THÁNH luân thường chuyển

Tôi hiền chẳng thấy hòa hợp Thiên

Thế tục luân thường diện thay liền

Thai nghén cưu mang như vậy đến

Mười năm chẵn mười đếm quẻ hào

Đã định vì trong BÁT QUÁI tạo

Phân chia tám hướng tảo chia ra

Tám quẻ mỗi quẻ xuất hiện đa

Cộng chung lại là sa dưới đây

Sáu bốn quẻ tẻ đây tám bốn

Đúng giờ MÃN NGUYỆT TRÚC CƠ trong

THÂN MẪU xuất hiện TÔNG THÁNH ĐẾ

MINH QUÂN THIÊN HOÀNG mở khai đề

THIÊN HOÀNG, ĐỊA HOÀNG tề phân quái

NHƠN HOÀNG, PHỤC HY, HIÊN VIÊN Tây

Hiểu rõ cơ mầu khai biến hóa

Trời đất phân định xuất lục tòa

Âm Dương Bát Quái hòa thời tiết

Chỉ rõ tám phương CÀN KHÔN duyệt

Tam cửu nhị bát nguyệt tú tinh

THIÊN CAN, CHI ĐỊA đề nhứt thinh

PHẬT ĐỊA MẪU phát linh an ngũ

Chư vị Bồ Tát bởi khắp du

Đông Tây Nam Bắc từ THIÊN MẪU

Bao trùm tất cả bốn bộ châu

Xuân Hạ Thu Đông đâu tiết trở

Do nơi MẪU tạo rạch, sông, hồ

Biển đâu đâu cũng do THÂN MẪU

Chín muôn nước châu đời VƯƠNG HẬU

MẪU vun dưỡng thành, MẪU ngự an

Khắp trong thiên hạ MẪU NHỨT THÂN

Ngũ Nhạc năm tòa danh thắng cảnh

Cổ thọ ngàn năm MẪU dưỡng thành

Nhơn dân trăm họ thành ai có

Muôn loài cầm thú cỏ cây do

Trần thế sống đặng do nơi MẪU

Thây lại gởi nương khắp cả châu
Nào là am tỉnh cầu kinh MẪU

Quán xá miễu chùa huyện đài lâu

THÁNH THẦN TIÊN hiển MẪU bài sắp

Nhờ MẪU chứng nhận nay đặng đắc

Huỳnh kim vàng ròng xuất MẪU ban

Tất cả trân châu ngọc mình vàng

CHƯ PHẬT quý báu trân châu bửu

Trong bốn phương trời ngọc chân lưu

Vương hầu tiểu nhược lữ quốc nhờ

MẪU phong tôn kính cương đường cổ

Đế Vương đại cường do nơi MẪU

Vận chuyển phạt hành tự vị thâu

Chẳng thấy nước nào sâu trọng kính

THÂN DANH LÃO MẪU xuất oai linh

Lãnh nhiều thê lụa tình dưỡng dung

Chua, ngọt, cay, đắng, đặng cho chúng

Thuộc khuôn lúa ăn, phụng dưỡng thành

Hành,tỏi, hẹ, nén, dược tạo sanh,

Gừng, đường, tiêu, ớt, hành nấu dưỡng

Đàn ông, đàn bà, con nít, tưởng

Sanh nhiều chứng bệnh, thương sanh chúng

MẪU sanh muôn thứ thuốc để dùng

Dầu, muối, tương, giấm, dùng vừa miệng

Món nào món nấy MẪU xuất liền

Trăm ban vạn sự tiền bạc đủ

Lao tâm hỗn huyết tận cùng dư

Công lao tiêu tứ từ nào tả

Tình mẹ thương con dầu khổ na

Chúng con nỡ lòng xa ân đức

Ơn sâu nghĩa cả vật trang sức

Đai cân tạo hóa phúc chúng con

Biến ra tiền bạc đợi ngày chọn

Chẳng thấy ai để lòng tưởng niệm

ĐẤNG LÃO MẪU NGHI lặng tiếng im

MẪU tích biết bao trùm con trẻ

Sáu ngã luân hồi chúng trần mê

Bao giờ ai dám về RỒNG TỬ

Ẩn dạng dưới trên thành CÀN CÙ

Nghe lịnh MẪU hô từ phong hóa

Thì Rồng nơi ấy tung mua LÃO

Cây đáng bao nhiêu hãn vui cười

Cá ngao lăng trở biết thấu nổi

Móng bạch hiện ra thổi cuồng phong

Năm ấy ngộ nạn đói xác trắng

MẪU ban cho biết rằng trong kỳ thưở

Thượng quế tế hương lập trận đồ

Đinh Giáp Canh Tân chờ đủ quẻ

THOẠI LỰC KIM CANG thoái tấn về
Bát phương lục tứ an KIỀN KHÔN

LÔI THẦN phân lục ĐỊA CHI đồng

KIM MẪU yến hiện KINH TÂM tâm thọ

Tử kiến tâm nhân truyền kinh thông. ooo

 

 

12. HỒI HƯỚNG 

(Xướng)

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp. o

 

HẾT

 

 

KINH ĐẠI LỄ

KIM MẪU DIÊU TRÌ

(Huyền Không Thiên Thượng ban kinh cho Giáo Hội Thiên Trường vào Ngày Hội Yến Diêu Trì Năm Mậu Tuất (2018). Đàn tràng Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương Hải Ngoại Nam California dự đàn, Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển xuất khẩu.)

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

(Xướng)

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. ooo

 

2. KHAI CHUÔNG

(Xướng)

Đàn Linh Tiêu Mẫu ngồi Tây Trúc

Chứng đàn khai cốt nhục từng hồi

Lý minh tâm đã hiểu rồi

Ngưỡng đồng bái Mẫu ba hồi chuông ngân.
[Gióng 3 Hồi Chuông]

 

3. KHAI TRỐNG:

(Xướng)

Di phụ tử chuông ngân ba hiệp

Đáo kỳ rày du ngoạn tứ phương

Dung kỳ đáo lệ toàn chi phủ

Ngạn chiếu bốn phương đáo nguyệt khai.

Ba hồi trống lệnh ba hồi chuông ngân. 
[Gióng 3 Hồi Trống Với Chuông Hòa Theo]

4. KHAI ĐÀN

(Xướng)

Lập đàn xin hội các điển linh

Bông hoa đăng tỏa hiện ý trình

Đèn hương thơm ngát lòng bái Mẫu

Tỏa diệu đạo tràng thịnh lý minh

Chuông mõ bon ngân vang đại chúng

Mõ từ dìu đãi gởi niềm tin

Thủy linh trà lá mùi bát chánh

Một gốc sen Tây phủ thể hình. ooo

5. DÂNG HƯƠNG:

(Tụng)

Hương linh tỏa thơm nồng bát chánh

Hơi ngút mây ngào ngạt liên đài

Lòng thành con trẻ bẩm Ngài

Thiên tâm Đại Mẫu cao dày chứng tri

Giải ngũ trược trần ni thế tục

Nén linh kỳ thôi thúc xoay vần

Phàm căn nam nữ nặng oằn

Cảnh đời thống khổ hồng trần gian lao

Trông tháng Giêng ước ao cúng Mẹ

Bớt những ngày lạnh tẻ chơi vơi

Nghiệp căn mang lại nợ đời

Nương nhờ linh tỏa thơm lời tỉnh tâm.

Nam Mô Vô Thượng Hư Không Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn ooo

 

6. DÂNG TRẦM

(Tụng)

Trầm thơm diệu thâm tình dâng Mẫu

Huyền Cao Thiên Mẹ thấu con lành

Chín tầng mây bạc cao xanh

Điển linh soi rọi ngọn ngành tuổi son

Chốn dương thế năm non biển khắp

Con tu cầu nguyện gặp Từ Tôn

Muôn loài vạn vật Càn Khôn

Từng hồi khoảnh khắc vùi chôn khổ sầu

Nhờ tay Mẹ đâu đâu cũng có

Chốn hồng trần công khó chắt chiu

Mở mang con trẻ bao điều

Học hành tu sửa dắt dìu Mẹ thương

Nghe gió thoảng lướt mây đàm phán

Diêu Mẫu Trì lịnh hoán chúng sanh:

Ráng tu ra khỏi tơ tằm!

Nam Mô Vô Thượng Hư Không Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. ooo

 

7. DÂNG ĐÈN

(Tụng)

Đăng chiếu sáng tinh mơ khai huệ

Giúp nhãn quang kinh kệ chư linh

Cho con mở rộng tầm nhìn

Thức thần ngũ tạng phân minh bao điều

Hữu châu ánh sáng triều định vị

Đấng Mẫu Từ khai trí tâm sanh

Lời nguyền trau chuốt năm canh

Lắng nghe pháp diệu Mẹ dành cho con

Thân giả tạm chưa mòn căn nghiệp

Tạo phước điền một kiếp này đây

Ân xưa Tiên Phật sâu dầy

Đèn đăng chiếu rọi hội này sửa thân.

Nam Mô Vô Thượng Hư Không Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn ooo

 

8. DÂNG HOA

(Tụng)

Hoa thành ý lòng con cung kính

Dâng Mẫu Từ đồng thỉnh nhụy thơm

Mẹ lo tần tảo sớm hôm

Thần thông vận chuyển thâu gom con hiền

Con trần thế nặng nề bối cảnh

Đạo gia quy gồng gánh vui buồn

Đêm dài lóng lánh lệ tuôn

Suối nguồn của Mẹ trương buồm chuyển xoay

Gìn lục tự tâm đầy có Mẫu

Vô thượng thư đáp đậu con hiền

Bao năm gian khổ trần miền

Hoa thơm bát ngát chứng liền con thơ.

Nam Mô Vô Thượng Hư Không Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn ooo

 

9. DÂNG QUẢ

(Tụng)

Quả xanh tươi ngọt thầm cung kỉnh

Con sẵn chờ huyền lịnh Từ Tôn

Điển lành Mẹ chứng pháp môn

Dập đầu lạy Mẫu cứu hồn chúng sanh

Cầu khấn lạy con lành yên ổn

Giúp trẻ khờ vượt chốn kỳ ba

An tâm thủ phận đạo nhà

Noi theo ánh đuốc ông bà gia tiên

Cảnh tạm giả ngữa nghiêng nghiêng ngữa

Ngọc linh đài con dựa Diêu Cung

Ngày này Mẹ ngự không trung

Lời con kính lạy bóng tùng chứng minh.

Nam Mô Vô Thượng Hư Không Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn ooo

 

10. DÂNG NƯỚC

(Tụng)

Dâng thủy linh tâm trong mát mẻ

Con thành lòng cúng Mẹ thương chung

Trần gian lắm nẻo sình bùn

Thủy linh mầu nhiệm rưới cùng con thơ

Chín mươi sáu ức khờ trẻ dại

Cầu Mẹ hiền rưới mãi thâm tình

Một lòng con trẻ như in

Trăng mười thập bát đẹp xin Mẫu Hoàng

Mẹ giáng thế khai đàng ban phước

Cho gái trai cảm được dòng châu

Thủy linh thay sữa ấm bầu

Ráng tu kiếp chót phụng chầu Mẫu Nghi.

Nam Mô Vô Thượng Hư Không Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn ooo

 

11. TÂM KINH

(Tụng)

Đài Mẹ tiên, Mẹ ngự thượng tầng

Thế gian con trẻ cung căn Mẫu Hoàng

Dốc lòng gầy dựng sửa sang

Chúng con thơ dại thẳng đàng bước đi

Giác tâm con lạy Diêu Trì

Tình thương thân mẫu không gì sánh đâu

Con hiền mượn tạm sòng nâu

Cùng làn khói tỏa giúp câu vọng bày

Mẫu ban cốt nhục hình hài

Lao đao lận đận trong ngoài lục căn

Duyên khai ý khởi tầm phăng

Thập tam ngũ uẩn lục trần ẩn thân

Tựa nương nơi rộng một lần

Quyết tâm đến chỗ non Tần xa xôi

Cho dù nghiệp lực kéo lôi

Quân thần phụ tử nhả nhồi khó khăn

Giờ này con ngộ lý căn

Cầu xin Từ Mẫu khai ân mở đường

Canh khuya tay chấp đăng hương

Xin trên hộ phước chiêu dương điển từ

Khai tâm con rõ thật hư

Sửa sang ý tục thiện từ chơn không

Hạnh tu con quyết lập công

Vun trồng cội rễ một lòng thẳng ngay

Nguyện cầu cửa thánh Như Lai

Giục lòng con trẻ ngày này tỉnh tâm

Độ con thoát khỏi sai lầm

Vượt vòng tục lụy đứng nằm an vui

Trần gian con nếm đủ mùi

Đắng cay khổ não ngọt bùi chẳng yên

Tây Trào con nhớ Mẹ hiền

Nhiệm sâu mê giác căn tiền cội xưa

Từ đây tội lỗi con chừa

Gìn thân lập hạnh muối dưa định thiền

Nương theo thất tổ cửu huyền

Họ hàng nội ngoại nơi miền non cao

Nguyện cầu tông tổ tiêu dao

Nhẹ mình thoát chốn trần lao ngục hình

Giờ đây con có Tâm Kinh

Một lòng vì Đạo hy sinh chẳng lìa

Hạ Ngươn thập bát trăng mười

Tưởng cầu vọng bái đèn trời rực linh

Đúng niên có Mẹ thấm tình

Là ngày giáng thế cung nghinh Mẫu Hoàng

Hương linh mười tám lập đàn

Từ Tôn vận chuyển khai màn Hạ Ngươn

Long Hoa khai hội Thất Sơn

Kinh Tâm tứ nguyện xạ nhơn Tây Trào

Chúng sinh khổ thảm biết bao

Phước căn chưa đủ vàng thau khó bì

Thánh Thần Tiên Phật tường tri

Hạ Ngươn Cửu Phẩm Vô Vi lịnh truyền

Cúi đầu vọng bái đài liên

Thứ tha con dại nơi miền trần gian

Thoát vòng khổ ải tai nàn

Thảnh thơi nhàn hạ xa đàng Tây qui

Bái Thiên bái Địa đúng kỳ

Tây Phương bái Phật Diêu Trì Cửu Cung

Lập thân nương tựa bóng tùng

Điển linh Mẹ chiếu phủ cùng Tứ Linh

Hóa thân Mẫu thảo Tâm Kinh

Dạy trần đủ chỗ tận tình sen khai

Đúng niên đại lễ một ngày

Công lao cao cả chỉ bày con thơ

Bon ngân chuông hướng đúng giờ

Mẫu thương độ lượng trẻ khờ lẻ loi

Kinh Tâm con tụng mấy lời

Quỳnh tương đàn lễ Mẹ ngồi chứng minh

Nghẹn ngào con dứt tâm kinh

Lòng thành đưa tiễn điển linh Mẹ hiền

Về trên bệ Ngọc cung tiên

Hai hàng con thảo dưới miền nhớ nhung

Âm thầm hồi hướng Diêu Cung

Đài sen ngọt diệu thoát vòng lưới sa

Đến giờ cung tiễn Mẹ già

Cầu mong ban phước nhà nhà ấm no

Ngậm ngùi con trẻ âu lo

Tạm xa tình Mẹ thơm tho ít nhiều

Thuyền loan Mẫu rướt buổi chiều

Con lành phụng sự Tây Liêu quê nhà.

Nam Mô Vô Thượng Hư Không Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn ooo

Nam Mô Cửu Vị Nữ Phật ooo

12. HỒI HƯỚNG 

(Xướng)

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp. ooo

 

 

 

 

CỰC LẠC

THUYẾT TỬ KINH

(Huyền Không Thiên Thượng ban kinh cho Giáo Hội Thiên Trường vào Ngày 07 Tháng 9 Năm Mậu Tuất (14/10/2018) và Ngày 20 Tháng 9 Năm Mậu Tuất (28/10/ 2018).  Đàn tràng Nam Thành,  Tòa Đình Trung Ương Quốc Ngoại Nam California dự đàn, Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển xuất khẩu.)  

 

 

KHAI KINH

(Xướng)

Tiệp tiệp Huyền Không tốc hiển thinh

Xuân vinh hoa phú hựu nhơn tình

Nam nữ họa thành liên hoa đặng

Cực Lạc không không thuyết Tử Kinh. o
 
PHẨM THỨ NHỨT: LÃO QUÂN LÃNH MẠNG CỨU LINH

 

(Tụng)

Lão Quân lãnh mạng
Hồng trần cứu linh
Độ đặng căn mê

Lao nhọc bôn ba độ về.

 

TAM GIÁO PHẬT THÁNH LONG HUÊ tấu rằng:

Xin LÃO MẪU diệu hoằng vị phán

Thương linh căn bớt giận phân ra

Thuận nghịch thành biệt cõi hà

Lấp trời không nước nghe ta trên trời

TA hiệu Lão đáp lời cạn nói

Rằng Lão Quân trực tới phàm môn

Coi chúng hình thế loạn hồn

Giật mình tỉnh ngộ sập quỳ xuống xin

Xin MUÔN ƠN từ bi cứu độ

Thả bè ra biển khổ cứu dân

Biểu chúng tàng linh giữ phận

Lão nói đặng đoán tịnh thân thoát về

Học tịnh công dứt mê trong bụng

Bụng sạch trong đến chừng bằng sở

Nhớ y theo Lão thuyết thi thơ

Vịnh chừa trong sáng trúc cơ luyện hồn

Lãnh khẩu quyết trần hồng theo khởi

Gần đến kỳ thi nổi quỷ ma

Hồi đầu thì đặng thoát ra

Có duyên TIÊN PHẬT KỲ HOA phen Càn

Cải bỏ đạo, sắc tài cũng phế

Quy y nghiêm tập thể hành tu

Tâm nhơn tấn đạo công phu

Thanh nghiêm Phật Thánh trì tu giữ gìn

Giữ y từ trong mình Đạo Lễ

Dồi luyện thân hạ mễ vô thư

Thông thân nhứt tiễn linh như

Chơn nam chơn nữ muốn tu hành: HÀNH! ooo

 

PHẨM THỨ HAI: MẸ TRUYỀN LẬP HỘI TÀNG LINH

(Tụng)

Thương nhơn sinh lửa phiền lùa thổi

Tranh luận đời u tối kỳ lôi

Không cứu vãn cuộc đời chung tất

Gởi lời khuyên bớt lần vật chất

Cảnh tương tàn tương sát đáng thương

Ngày tận diệt kẻo khổ liệu đường

Giờ đã hết vì thương trẻ dại

Đắm sa trần chớ biết phen này

Nhìn trước cuộc máy tạo càng ngày

Đây thuốc đoạn thế mà con mãi

Đã nhiều lời MẸ khải đờn kêu

TRUYỀN LẬP HỘI TÀNG LINH kiếm hiệu

DIÊU ĐIỆN CUNG vi diệu huyền vi

BẠCH VÂN đang xem thấu tử nhi

Phù sanh nghiệp con thì lại ham

Nơi bể trần trẻ sẵn phải mang

Mấy nhiêu niên hồng trần khách bạn

Sụp đổ con ơi cảnh tương tàn!

Nay MẸ hé cơ đàng chỉ rõ

Xoay Càn Khôn chẳng thường đâu đó

Chuyển âm dương ta rõ tai ương

Đời điên đảo ma tinh chớ tưởng

Sớm học Tiên Thiên đường hóa đặng

Lưỡng thông thân xuất xác thập lôi

Thiên thơ hạ linh quang như hải

Cầu nhứt thử hậu tôn chứng nệ

Đoái chơn thiên linh thể quyện thơ

Thượng thượng phẩm mở ân dương bổ

Sáu cửa mở lớn vô đầu tịnh

Rạch âm dương tạo hóa sơn linh

Ngày tháng lẹ tàng linh biển khổ

Khó đặng ra thiết quách đồng tô

Cưỡng xích đầu nó bổ chỉ tỉnh

Thấy vô thường chẳng kịp biện minh

Tính trở lại ức linh chơn tánh

THƯỢNG LINH TIÊU xét thường nào sanh

MẪU hưng thi đặng hanh thuyết thơ

Thay cốt mới này tu đặng chớ

Gọi các con kim thơ ngọc lấy

Thông thuộc lòng MẪU tử lâu phai

Lần gian thế MẸ đây khúc đoạn

Hồng trần cách học tiên thoàn đặng

Chí vâng lời thoát nạn Tiên Thiên

Hồi nguyên bổn chắc an hồng diên. ooo

 

PHẨM THỨ BA: ĐẠI PHÁP HỒNG ÂN

(Tụng)

Truyền lưu ĐỊA MẪU ngươn thạnh vị

Hỗn độn sơ khai MẪU tôn xưng

Ấn tống gia kỉnh truyền ngôn khuyến

Chơn nữ chơn nam hạ đình Kỳ

Linh Sơn, hệ hãn công cửu chuyển

Ngọc lạc anh nhi xuất thập niên

Kim ca ngọc lộ bài tam Mậu

Vô kỳ lục Mậu hoạt kỳ thì

Vân liễu trường sinh liệu đáp thâu

Chơn duyên chơn hảo vạn tận đâu

Thủ điền đạo hướng phân buồng phóng

Khúc bàn tam quan thố kết bâu

Liễu liễu nhất tiễn lại cho thắm

Tất nhãn khí thần thiên khuyết phong
Thai chơn hoài nữ thế gian tại

Bạch diệp liễu bàn đậm tú hồng

Kim phong hà quản lập hoa đài

Hảo kỳ duyên ký trận mở khai

Nhãn quang cước thủ tề tảo tận

Thăng giáng Tiên Thiên đặng tiếp hài

Ân Thiên hữu chúc chờ ức bảy

Mới mở Tiên Cung lộ biết ngày

Một chữ THÀNH nguyện nay cơ hé

Thiên Tiên xứ cũ tỏa hương lài

ĐẠI PHÁP HỒNG ÂN mai đặng thành

DI LẠC PHẬT ra cứu chúng sanh. ooo


PHẨM THỨ TƯ: CHƯ TIÊN PHẬT HẠ PHỔ ĐÀNG

 

(Tụng)

NƯƠNG NƯƠNG phổ độ đều đi xuống

Khai khẩu vị đa giáng thế lành
Xuống trần bốn ức tàng linh điển

DI LẠC PHẬT đương kim thân miền

PHẬT TỔ, QUAN ÂM hội một đường

CỬU DIỆU chư linh độ thâu nhiên

Tháng Ba Rằm tiết TIÊN THIÊN HỘI

Tháng Năm TRUNG THIÊN LONG HUÊ coi

Tháng Tám Rằm HẬU THIÊN LONG MẪU

Thiên Hạ MẪU bĩ bất tại nơi.

Duyên Tiên duyên Phật nhãn quang sáng

Luyện khúc chi vân nhất thông phân

Nay đời mạt kiếp một phen khổ

Chư Tiên chư Phật hạ phổ đàn

Từ nay chân yếu thời bước té

Dở chân không nổi thôi dứt mê

Chạy ngay qua biển mịch mờ tối

Trở lại tánh Thiên mới trở về.

Lời giảng dạy tùy lai cơ giáng

Người có duyên công quả xá ân

Thánh Chơn phân tánh chơn tánh phân

Thi VƯƠNG PHÁP lớn THIÊN MẠNG tái

Mãn hạn về huy hoàng MẪU khai. ooo

 

PHẨM THỨ NĂM: HOÀNG MẪU KHÓC LỤY BUỒN THẾ GIAN

 

(Tụng)

HOÀNG MẪU khóc lụy buồn thế gian

Tạo hóa âm dương độ ngày nay

Chẳng biết bao nhiêu ra biển khổ

Thẳng tới Thiên Tiên lỡ biển khô

Trông ghe đến đó tang điền biến

Chèo ghe chưa vững thể chìm gô

Ở trong dục hải nghe tiếng chuyển

Điện chẳng phải người kêu một tiếng

Dẹp phá sông mê trược uế sạch

Giữ lòng chánh trực quỷ ma kiêng

Điên điên đảo, đảo qua ngã lại

Trở lửa gió qua coi kêu ai

Đàn khai cơ liểng lời giảng dạy

Tánh thiêng nghe nói giáng cơ lai. ooo

 

PHẨM THỨ SÁU: ĐẠI ĐẾ VƯƠNG HOÀNG THIÊN-VẠN VẠN-THIÊN

 

(Tụng)

Tinh trang nhập hạ

Bàn giả túc điền

Như tiền phục hậu

Hồ đấu diên quân

Cơ HƯNG hạ hữu

Hướng tự linh gia

Hạ hạ mạo tùy

Lương đồ tiếp kỷ

Thủ ý hữu qui

Nhứt Thiên nhứt lộ

Lai hộ pháp chi

Diệu huyền vạn pháp

Ngoạt ngoạt vô kỳ

Diệu lý đáo thuyết

Bất tuyệt bất hà

Xuân Hạ Thu Đông

Chiếu đồng hậu thế

ĐẠI ĐẾ VƯƠNG HOÀNG

THIÊN-VẠN VẠN-THIÊN

Lữ hiền chi sự

HÀ cư lộ Tây

Trực đài đáo chỉ

Kim vĩ nhựt lâm

Du tầm phước hữu

Hướng tự vương an

Lậu thân kim triệu

Phản chiếu như hà

THIÊN HOA ĐẠI PHÁP. ooo

 

PHẨM THỨ BẢY: ĐẠI ĐỒNG VƯƠNG PHẬT CHÍNH THẤT VIỆT NAM

(Tụng)

Thiên thời địa lợi

Tiến tới ĐẠI ĐỒNG

Trần hồng lập lại

Nam trai nữ gái

Đông Tây Nam Bắc

Hòa trạch âm dương

Rõ tường thời khắc

Sương tuyết nắng mưa

Đúng giờ nóng lạnh

Ngũ Hành, Cửu Phẩm

Quan Âm chuyển rày

MẪU bày sắp tiếp

NAM VIỆT non sông

ĐẠI ĐỒNG VƯƠNG PHẬT

CHÍNH THẤT VIỆT NAM

Khắp năm châu trổ

Đáo lộ Thánh Tiên

Đức duyên tài đạo

Ngôi giáo hiện tiền

Thiên Tiên ứng hiện

Nhũ truyền kỳ nhứt

Cảnh Phật diệu huyền

Thiêng liêng khởi lậu

Phụng tấu Kim Trì

Người vì phàm hữu

Gìn giữ Đông Hà

Nở hoa trí tuệ

Linh huệ ắt thông

Hướng Đông Chấn Đế

Kỳ thể hiện sinh

Thiên Long hiệp tình

Tài minh thể hiện

Lịnh tiễn phụng ngân

Bố ban khai ý

Từ bi chơn như

Vui từ hạnh đạo. ooo

 

PHẨM THỨ TÁM: LỊNH KỲ VÔ TRANH TRONG NGOÀI THẤY BIẾT

 

(Tụng)

Hồi trống điểm đức tài lộ lộ

Ánh thiên quang Lão bố tầng cao

Chủ trì khai mở địa sau

Đông Nam Chu Đế quang hào ánh Thiên.
Nền Khôn Đế CỬU THIÊN HUYỀN NỮ
Danh HUYỀN THIÊN chủ thủ lai khi
Nay mai sẽ tường việc chi 
Trong ngoài thấy biết LỊNH KỲ VÔ TRANH

Mao kỳ đón NGỌC HOÀNG VÔ THƯỢNG

Ban hồi kỳ lịnh phướn chuyển linh

Đúng giờ đúng khắc nghi minh

Thông đường mở cõi oai thinh đăng kỳ.

Tám hướng khai y chỉ Oai Thinh

Thiên cơ chuyển chơn tình hấp thụ

Muôn vạn con thuyền không hư

Xuồng neo lui tới, chơn tử cố lên.

 

(Xướng)

Thiễm điển thăng thiên chở hư vô

Đáo đáo hạ gian giả tiết lồ

Hữu ngạn di xuân thao ngọc chuẩn

Tuất tiết niên Hoàng tỏa Bắc Hồ. 3

 

 

PHẨM THỨ CHÍN: DI LẠC XUỐNG PHÀM THUYẾT CƠ MẬT NGỌC

 

(Tụng)

Ân may sanh chúng DI LẠC PHẬT

Tương huyền gian thế THUYẾT CƠ MẬT NGỌC

Chi hữu chi văn đàn một tiếng

Tiên Phật hạ đàng thế phàm bình

Thâu chi mạng hạng đề DI LẠC

Khoán từ môn lịnh thủ bắt xa

Chung tọa thị màn ba hé thật

Cứu nhân sinh đào cúc hồng ca

Phàm xuống thế LẠC Ta DI hữu

Đáo tiền môn vạn cứu sinh linh

Đương công ẩu lai đình lộ học

Đặng khiết hài ráng phúc ngày nay

DI Ta hữu DI đà vi hữu

Xuất thế trần tạo bước môn đài

Di nhân vi Đạo bất vi nhân

Chơn chơn hữu bất khiết thiên tài

Ngạo tục vinh thi đề tố hoạt

Đáo Tây Kỳ ngạn khiết lời ca

Tây môn viên hạ đằng khải khúc

Tiết lộ trần hữu phúc muôn dân

Phiêu phiêu đàn phím CÀN CUNG lộ

Xuân Tuất niên thay chí cùng lo

Đoạn thiết HOÀNG khai tề nhứt thống

PHẬT đương hồng trần giải thoát linh

Nhân sinh đồng chung đồng tạo nghiệp

DI LẠC PHẬT VƯƠNG tỏa ánh hào

Nhạn khí phong điền chiêu tầm lễ

Triệu ánh vương quang thệ xuất kỳ

Kiền kiền tam thể ĐÀI THIÊN CHỦ

Lạc LẠC THÀNH thâu phát ĐẠI ÂN. ooo

 

PHẨM THỨ MƯỜI: THAY THẤT CỔ AN BAN PHÁP ĐIỂN

(Tụng)

Di cơ khai Xuân Thu cổ

Phận vai tuồng Thiên Ý định mở

Khai nhân tâm đình hạn vô vi

Hơn mỗi việc rõ trung trinh lộ

Tạo xác thi thay thế tục y

Thông đạt pháp đồng xứ Nam hy

GIÀ LAM lộ cổ ông trực chỉ

Giáng lâm phàm lịnh BỔN HOÀNG UY

Luật Càn Khôn vô hình y chỉ

CHÍ TÔN MINH TÒA lịnh oai nghi

Quân xuất xứ một âm cổ bản

Đặng tướng xe chốt pháo đầu đi

Hồi Chiến Quốc ai chi phong bảng

Lập bổn quy cao động mở mang

Sắp xây phương HUYỀN LỊNH THIÊN HOÀNG

Khai mùi vị hồi kỳ chói rạng

Định chánh khai nhiệm kỳ cố gắng

Vạn linh phần thụ túc tri ân

PHẬT mở lực vô vi trần thế

Tuổi đủ y tối đến tay chân

Thương nẻo đành tạm mượn tuồng hề

Khai lối thẳng giáp vòng bốn bể

Vạn cảnh trường tối đổ phúc Nghiêu

Hồi QUỐC thủy sang canh Mục Đế

Thanh bạch nhựt sen nồng thơm ngát

Tái QUỐC dân dấu LẠC ngàn xưa

Kịp đi lối cũ vựa cung thừa

Xử thế tình tang gió lùa ngỏ ngách

Vân du khắp nẻo lấp nắng sương

Lớp diện tuồng HIUỲNH thương miền thế

Tái nạn tới đây di thể

PHẬT ĐẠO TA BÀ NAM ĐẾ cơ màng

Tòa Thánh MẪU TÂY ban hạ tất

Nghĩa rạng danh di bất mai sau

Tự an HUYỀN LẶC vận khương

Tiêu tân thới mạng nhứt đương phục kỳ

Kiếp tội căn cuộc hành hương lướt

Chịu bao điều cảnh giáp thao lược

Nổi buồn khai cay đắng sầu bi

Khốn khó giải tri ân mệnh cuộc

Thao thức căn phận cơ thiện ý

Phải chờ trống quang hướng ân tri

Sóng phong ba vui cảnh chỉ là

Y sắc lịnh trải ban Thiên Ý

Lần gót ngọc mở thức sâu qua

Khai tâm trí trong lành triết dạ

Bổn hữu vi xem rõ những gì

Giờ khoảnh khắc khói đàng lan tỏa

Chiêu phẩm cơ điện hội nhiệm kỳ

Ngẫm tận tường vạch đâu thối chí

Vượt nắng sương linh liễu cơ thiên

Rồi cũng trả cảnh đau thương hủy

Gió dập sóng biển trần hồ chuyển

Mặt trời mọc mấy phương suy diễn

Phận vô vi phân thể tạo ra

THAY THẤT CỔ AN BAN PHÁP ĐIỂN

Một ngày mai tuồng thấy thuyền ra

Tuyệt vô vi kiếp này phong ba

Chờ xuất trận tư bề phẳng lặng

Chuyến Đông du thanh lịch cờ già

Hữu ảnh tâm xem rõ đạo tràng

Mở cửa đạo tấn tới trực quang

Tầm QUỐC độ vào vòng hạnh phúc

Gởi trọn lòng thấm đượm ẩn tàng

Lời ca thi đêm nằm lặng giấc

Đêm giấc say định giác tri ân

Xây bổn tuồng hai chữ an dân

Xuôi cảnh ngược thuyền nang thế sự

Chẳng mau lâu xoay chầu nhiều tử

Trông bốn góc đêm thâu hồi rụng

Rõ xem thân chiếu điển OAI THẦN

Giúp CHÁNH PHÁP tiến dần bức phá

Lộng đài liên phía cảnh xa xa

Giải trình thơ Chương Tòa Thiên Cảnh

PHÁP BẢO khai hạn sắp huyền năng

Đợi VÔ VI gìn căn bổn thể

Sóng Ta Bà biển rộng dựa kề

Ánh ban mai diệu thể đáo khai

Luồng nhiệt thể đêm này khí khái

Thể vô hình khuyến giải định tuyền

Bao phen gót tàng ẩn Canh niên

Chờ thạnh thới xuất điền GIANG xuất

Ý lịnh thiên cổ truyền thâu dứt

Lượt hải hà năng bực siêu nhiên

Xuân Thu Đông ra khơi bản diễn. ooo

 

PHẨM MƯƠI MỘT:  VÔ HUYỀN LẠC THIÊN LÂM TRUYỀN TÁI KHỞI

 

(Tụng)

Nhơn lòng thực diện Đông hàn

Di Lão vạn ngự phùng Xuân hữu thời

Thuyết cơ nguyên uyển tàn hơi

Âm Dương lý lập thế đời đạo an

Trên cao gương sáng rõ ràng

Đài Minh Nguyệt cảnh lộ thăng hóa trường

Thiên sanh tựu kháng chủ phương

Như kim nhơn phó tựu khương Xuân phùng

Nhương lai phú quới nhơn trung

Đức môn chi sự cảnh phùng nhơn duyên

Trực hải tiêu tức song điền

Đa chi thế sự nhơn quyền kế vai

Tùng sanh giáp phỉ chí tài
Vô song thuyết ngạn đáo lai chi hài

Vũ nguyên mộc hữu chi giai

Đắc thời lai vĩ huê khai nhứt tiền

Thu đến hoa đăng thanh chuyên

LÂM TRUYỀN TÁI KHỞI VÔ HUYỀN LẠC THIÊN.

 

Huyền lâm tiên cảnh một bầu không

Tựa nguyệt tròn về cảnh Lai Bồng

Ngoạn nhô tạo hóa dành một cảnh

Một bầu hư không mây xanh trong.

 

Thú dư phang cảnh canh khuya lạnh

Giải quả qua sông ngàn dặm thành

Chốn thời cao thẩm Thiên Đường sáng

Ẩn phàm huyền diệu nguyệt hoàng thành.

 

Huyền cơ rẽ chữ Phương Nam ánh

Chưa định chưa phân trở cơ đàng

Ráng nhìn gốc cội chừng năm hỉ

Máy tạo đổi xoay chẳng đặng lành.

 

Ngũ Hành năm vị suy xét kỹ

Cả tiếng gọi vang PHẬT A DI

Sáu trăng chớp nhoáng chi thời tạo

Trông thấy bốn bề xác phơi chi. ooo

 

PHẨM MƯỜI HAI: TÂN CẢI CÁCH GIÁO TRUYỀN THIÊN ĐẠO

 

(Tụng)

ĐỨC THIÊN HOÀNG hạ đề khán cao

TÂN CẢI CÁCH GIÁO TRUYỀN THIÊN ĐẠO

Thạnh hòa bình PHẬT ĐẠO nghìn thu

An LẠC hóa cảnh trần DI bảo

Thời giả CHÚA ĐẾ triết tằng phu

Đất Hồ rũ rã danh ai tử

Một góc trời thời giả chúa tôi

Nguồn cơn ấy xanh xao phương xử

Thiên Đường sáng làm nền hệ bởi

Nắm một thâu nẻo chẳng đi đôi

Nay thấm thoát đất trời lắm đoạn

Cảnh đấy người đây biết đất trời

Đói đau than khóc lần phải ráng

Sái tiết mùa đói khát cơ hàn

Âm binh thảy rần rần rộ rộ

Mới đến trần nên tạm lệ chang

Ra tay độ cho thế chi mô

Chi tôm cá cầu bần lao khổ

Nhắn ít lời ai muốn thời nghe

Đây phân cạn xin đừng quên đó

Xem gốc cội sửa thân tốt dễ

Quên tổ tông rất khổ thảm thê

Tài sắc lụy thân mình tận tuyệt

Ai tỉnh thức mau quay kẻo trể

Nhìn đời thương giải thoát nay mai

Chiều sắp lụn nói ra nghe phải

Lắm chuyện sầu khắp cả Đông Tây

Chan giọt lụy cất chôn để lại

Tôi trung Chúa rừng xa có hay

Quan Công ra một trận kỳ tài

Ngày mai không biết thưa với thớt

Nước mắt rưng tròng từng nạn tai

Thuyền còn đậu sao vui đùa cợt

QUAN ĐẾ QUÂN đao trảm bất chợt

CHÚA của mình dĩ định lo âu

NGÀI tái thế khải hoàn ca hót

Đoạn dinh quanh cảnh dạ thảm thương

Chất sự tu qui nhân hạnh tại

Tiên cơ ngôn tự đoạn xuất trường

Lộ lộ lâm nguyệt xứ quân Tây

Phi phi tim thật vui vẻ hưởng

Bất bất như y nhứt nhứt khai

Âm địa địa hảo toan thạnh vượng

Quy quy tát tát luân chuyển tái

Danh phú tử tông sáng soi hướng

Hữu phận nghê sơn trải hồi khai

Tợ long Nam Bắc bửu huỳnh khương

Tầm chi tảo sự ngày đêm thấy

Thu Đông lạc tự đi chiều hướng

Hạ mục giai kỳ thấy chẳng sai

Vô cảnh đa niên khai đường hướng

CAO khởi THIÊN MINH ý Phương Tây

THIÊN THƯỢNG hào bổn dựng buồm trượng

Cao CAO hữu chủ KHUNG HUYỀN thoái

Ngoạt ngoạt bóng hoa phá bức tường

Không không quới cát đợi ngày mai

Xuân phong thị BỬU THIÊN THIÊN THƯỢNG

Vưng hậu chi đang khứ hậu lai

Loan phùng môn hộ hồi minh thượng

Lân hồng hạ Bắc NGỌC MINH ĐÀI. ooo


PHẨM THỨ MƯỜI BA: HƯ KHÔNG THÔNG ĐIỆP PHẬT TIÊN LIÊN ĐÀI

 

(Tụng)

MINH HOÀNG công lập

Dư cách nhạn thơ

Xa bờ một lổ

Xưa Tổ Phụ sanh

Cơ thành đức diệu

Mầu diệu thâm sâu

Mong cầu nền đạo

Di hảo báo đền

Nhanh nhẹn xây cơ

Đàn cơ trùng mật

Tiên Phật thượng khai

Khoan thai khôi ngộ

Sánh cổ tầm gương

Ngũ thường bách bách

Hoàng cách gom thâu

Ân sâu cổ dĩ

Duyên thị xuyên tâm

Phá lâm cột trủy

Niên thu đạo pháp

Huệ pháp điển thanh

Đáp thành thượng múc

Oai lực Phương Tây

Son đài kỳ hiệp

Phong tiệp bản thi

Vô vi chi đáo

Hoàng bảo triều an

Cơ mang cơ điển

Lịnh chiến vô hình

Khai binh nguồn sáng

Lòng hãn diên thân

Bậc quân bổn kiếp

Chốt nhiếp căn lai

Xác hài giải cuộc

Kích thước ngoài trong

Hư không thông điệp

Phật Tiên liên đài

Hồi lai chánh bổn

Cửa Khổng thượng Hà

Cao xa giai bất

Chánh cập trung chi

Triều nghi xử hữu

Trung tử cảnh lư

Ứng như lai hậu. ooo

 

PHẨM THỨ MƯỜI BỐN: TA RA MẬT ĐA BÁ ỨC HÓA THÂN

 

(Tụng)

Đời dữ Đạo một câu pháp kệ

Lời thơ trần len lỏi chốn mê

Đạo Từ Bi bờ giác quay về

Trần không bợn tu học bồ đề

Qua ba đường sáu nẻo đi qua

Ai đến được CUNG TÒA THIÊN HÓA

Ngôi Pháp nghe Phước Trí vô biên

Lời Phật dạy pháp phân đáp HÀ:

 

Yết ri rá ma ha đát ta

Đát ra nành yết đa cu ra

Tất nễ ra rì đa á dá

Băng tát yết rị đa xà bà

Tát bà tì tát bà ca na

Tát từ tát ghi bát tát ra

Bà ha sắc đế kê đệ thính

Từng đà ra ca đát tát cớ đa

 

Không vô sắc thức vô nhãn

Vô vô minh đẳng đẳng chú năng

Vô thượng chú pháp vô nhãn giới

Ta ra mật đa bá ức hóa thân

Vô căn Phật tân tiếng vô hữu

Tịnh tiệt vô như thân Bổn Sư

Không vô sắc bất sinh bất diệt

Vô diệt phùng chí vô lão dư

 

Sắc bất dị không

Không bất dị sắc

Vô thượng vô tập

Tây Phương chư Phật

Vô tận chí bực

Xem nghe tận thấy

Thân an cảnh đài

 

TRƯỚC PHẬT ĐỒNG THÀNH

THANH TỊNH TRONG CẢNH

TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC

TƯƠNG LAI ÂU LẠC

TỤ HỘI HƯ KHÔNG

Chính giữa hư không

Mọi loài hạnh phúc

Nhu hòa trung trực

An định con đường

Đem lại tình thương

Sống chơn hạnh phúc

Vô thượng tùy túc

Châu báu pháp đưa

Y khéo tam thừa

Thệ hiển Thiên Giới

Đoạn diệt sanh khởi

Từ mẫn lắng nghe

Hoa mầu bồ đề

An lành tất cả

NGỌC HOÀNG ÂN XÁ

Rửa sạch lòng trần

Đi đêm đã gần

Đời đề tỉnh thức

Thiên Minh cao bậc

Thế giới chúng sanh

Mong muốn lời lành

Khôn ngoan trong suốt

Đoạn tận thao lược

Tại phàm đời này

Trên cõi đất này

Đưa pháp thuyết giảng

Vị thể thánh quang

Thật sự Thánh Đế

Thể nhập diệu đề

Tục không bất tử

Thiên giới bi từ

Hóa độ chúng sanh

Giữ đạo làm lành

Phật từ gia hộ

Hạnh phúc giác ngộ

Tâm đắc thọ trì

Một lần gìn y

Hướng về Phật pháp

Lòng từ hòa hợp

Tu tập hằng ngày

Lời châu thức này

Tinh hoa hột Pháp

Giai dĩ giai nhân

Sở không hoán đổng

 

Khả khả lượng phong tuyệt phi thanh

Nan sự Phước Huệ chiếu phẩm hành

Kim diệu qui hồi hoàng hồng giải

Nguyệt tam thế thế dĩ thử thành. ooo

 

 

PHẨM THỨ MƯỜI LĂM: ĐIỂN LAI VÔ BIỆT GIẢI MA HA

 

(Tụng)

Đàng thơ cửa ngỏ người hữu phúc

Nhập pháp hồi lai độ kỳ khai

Chiêu phẩm nan qui sơn đài lạnh

Chuông ngân vang tỏa Xuân Thu mật

Chín phẩm liên hoa mở cuộc trường

Ngắm xem xuất kỷ khai môn tự

Khoảnh khắc khó tường thượng hà phi

Chắc tầm mở cửa trong giờ Tý

Bốn vách sơn kiên ngoài trong dựng

Ào ạt linh quang mới ra tuồng

Nắng hè bóng lẻ phong lôi hóa

Chấp chỉ liên khai khởi tạo thành

Thiên trổ ngát mùi vô vi kệ

Đạo đức xây môn thuyết đêm nay

Bản lộ tái hồi diệu đề giải

Sắc khai hòa nhịp tạng nền cảnh

Sắc Thiên sắc lịnh liệu đáp đền

Tứ lịnh cơ mầu nhân minh tục

Điển lai vô biệt giải ma ha

Thơ ca năng điển đồng cam diễn

Đấng vô hình triển cảnh về đêm

Ngâm thơ diễn tợ trăng non Thứu

Áo mão hài oai độ Ta Bà

Cơ bản diễn trăng ông lai yến.

Vưng THÁNH CHỦ Lão dữ tự gia

Âm dương hỏa bước động chẳng an

An tự vị Sửu âm dương nghịch

Càn Khôn thiên bát tử chung phân

Lai lai như khứ nhơn nhơn hảo

Sanh giả tử giả hạ vô cao

Hồng kiều vạn trượng thiên trì pháp

Nguyệt di vân ngã an thân báo

Năng năng nhứt hạ đôi ba mặt

Nội bảo tứ hạ vô vi ngọc

Hiềm đủ vận liền điều môn tất

Thế giới Càn Khôn xử giới phân

Trăng soi điểm nguyệt một cảnh riêng

Cầm đờn du ngoạn phỉ chí hiền

Cuồng ca sử Lão khoan nhặt sẵn

Thanh bạch hư không hữu phước duyên

Một bầu tiên cảnh trời hữu giới

Mạch lượng đến nay khẽ di vi

Nghẹo đàng nói diệu làm sao đặng

Dụng pháp thi thơ giải nhiệm kỳ

Pháp cao thượng diệu nơi tăng chúng

Bực chí hư không xuôi cảnh chung

Nhập thể mật thiết bay trầm bổng

Chơn điển bốn phương THIÊN CỬU CUNG. ooo

 

PHẨM THỨ MƯỜI SÁU: HOÀNG ĐÂU SUẤT TUYỆT TUYỆT PHẬT LAI HIỆN

(Tụng)

Ngã hữu tế kiến ngã

Hư không khả lạc an

Vô lượng HOÀNG ĐÂU SUẤT

Tuyệt tuyệt Phật lai hiện

Vô Thượng Thiên giai biến

Quang xuất điển không giới

Vô thượng đối hồi Quốc

Khai vạch thước tôi trung

Nghĩa HUYỀN CUNG khai lịnh

Bao phen định thiên thư

Trăm câu dù một pháp

Tu cầu pháp vị an

Nếp sống toàn tịch tâm

Hạ sanh phàm thế giới

Ở tại đời tương lai

Hột giống này chăn trưởng

Khai đường hướng phân thể

Lai bởi lẽ cơ trời

Vận qui hồi kim quốc

Thời thế bước nêu cao

Qua bến nào thiên lý

Cao danh ý cương thẳng

Chuyển xoay thân minh cơ

Nói pháp thơ nhịp điệu

Sự kham hiểu tút còi

Réo từng hồi hồi tiếp

Một kỳ hiển tâm linh

Xây vô hình kết nối

Chờ vận tới xem coi

Tiếng huýt còi vang vọng

Gió bão giông ập vào

Gây ra bao lầm lỗi

Khi lời Trời hại mình

Hiểu tâm linh dễ đâu

Ngưỡng mong cầu sáng suốt

Từng di bước xác thân

Chốn hồng trần đoạn cảnh

 

Đời dữ Đạo pháp thân khinh tịnh

Lòng từ bi phủ kín nhân gian

Chung hòa đạo hạnh chỉnh trang

Cầu đạo chánh pháp vạn bang hết sầu

 

Lô kỳ đản đa mạc bể ra

Liễm liễm đa hắc tất đa na ha

Đà ra ha lão đà đa xá

Đáp lệ dược ca tỳ xa đa

 

Không không ảnh hiện tọa không ảnh

Cao CAO thinh THIÊN trụ HOÀNG ÂN

Tuế tuế nguyệt Thượng Thiên Di Hải

Hữu vô không bách hảo phong vân

 

Ngõa ngõa thuật đế bất đạt dã

Tam mạn đà da tất đế ha

Na giá lệ ha dà đế đạt

Đế đế tỳ yết trụ đà da.

 

Chí nhân chí nghĩa ngọc cao danh

Ngoạn ngoạn Xuân Thu kỳ đạt quốc

Thủy thuyết tiền đường háo dung niên. ooo

 

HOÀN KINH

(Tụng)

Theo bối cảnh TÒA CHƯƠNG thay đổi

Bảo mật cơ bốn phía xoay vần

Lực OAI THIÊN cờ lịnh nơi nơi

Huyền năng trổi tái HÀ xứ rạng

Chuyển thoáng qua giục thúc phiên hồi

Chu ngoạn mục an khai kỳ bản

Đường nguyên bang rực sáng reo cười

Khoe sắc điểm bình minh rạng sáng

Chuyển chu kỳ giải cảnh nan hồi

Khôi phục lối Đông du phi đặng

Cao minh tự chi đà minh tự

Phúc đoàn ca dự thí công hoa

Toan độ chúng kỳ ba vạn hải

Phúc đài thiên chí nhẫn chí nhân

Lui thăng điển bùn Tây hảo dược

Lý kỳ tài sáng tỏ Đông Lai

Di hữu di nhân tề đáo hạn

Khúc cầm ca trọn kiếp ngàn vàng. ooo


HỒI HƯỚNG 

(Xướng)

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp. ooo

 

HẾT

 

NHỮNG KINH KHÁC

 

KINH TAM GIÁO

(Huyền Không Thiên Thượng ban kinh cho Giáo Hội Thiên Trường Ngày Mùng 3 Tết Năm Mậu Tuất 2018 tại California, miền Nam California)

 

(Tụng)

Kỳ xuống tại Đức Ông Thái Thượng

Chỉ rành rành chơn dưỡng quần sanh

Thánh Hoàng thống ngự cao anh

Thăng truyền xuống chỉ phước lành gắng ghi

Trong ba nhánh không thị thị sắc

Càn cao minh hậu Lạc nghiêm tôn

Vô vô thượng chí Càn Khôn

Hư hư gắng gắng Chí Tôn ngưỡng kỳ

Thượng Cung điển phổ chí tất bổn

Trụ trụ ư nhất đốn vô tuyên

Đông Tây Nam Bắc hằng điều

Tất dạng hằng biến nhất tiêu chi điền

Chí chí chung mạch kiến hảo kiếp

Cửu Cửu Hoàng tiệp tiệp nhơn khai

Khai khai bổn dĩ cung giai

Minh Minh Chiếu vốn hóa khai chung trường.

Nam Mô Tam Giáo Thánh Tòa 3


 

NGHI THỨC

 

QUỲ LẠY

 

Cung Cách Lạy, dầu là từ tư thế đang đứng hay là đang quỳ, sẽ thể hiện năm điều nơi môn sinh của Giáo Hội Thiên Trường. Đó là:


1. Điểm Trí Huệ,
2. Điểm Chơn Tâm,
3. Dâng Thành Tín,
4. Khai mở Bi Từ,
5. Xứng đáng là Chơn Tử.


LẠY TỪ TƯ THẾ ĐANG QUỲ

Hai tay đang chấp trước ngực. Tiến hành theo thứ tự từng bước:

1. Đưa hai tay chấp lên trán, hai ngón cái chấm vào mi gian (điểm Trí Huệ).

2. Đem trở về trước ngực, hai ngón cái chấm vào giữa ngực (điểm Chơn Tâm).

3. Sụp xuống lạy, hai cánh tay ngoài duỗi song song áp sát mặt đất, hai bàn tay úp xuống mặt đất, trán chạm đất, đầu giữa hai cánh tay, dập đầu ba lần (dâng Thành Tín).

4. Lật ngửa hai bàn tay (khai mở Bi Từ), trổi dậy trở về lại tư thế quỳ.

5. Thu tay về chấp trước ngực, mắt ngước nhìn lên Đài Cao (xứng đáng là Chơn Tử).

 

LẠY TỪ TƯ THẾ ĐANG ĐỨNG

Hai tay đang chấp trước ngực. Tiến hành theo thứ tự từng bước:

 1. Đưa hai tay lên trán, hai ngón cái chấm vào mi gian (điểm Trí Huệ)

2. Đem hai tay chấp trở về trước ngực, hai ngón cái chấm vào giữa ngực (điểm Chơn Tâm).

3. Chân phải bước lên một bước, chân trái chùn xuống quỳ cùng lúc hai bàn tay đặt lên trên gối phải để giúp chịu lực, hai bàn tay xòe ra và bàn tay trái đặt trên bàn tay phải, xong rút gối phải về song song với gối trái và hai tay đem về chấp trước ngực.

 4. sụp xuống lạy, hai cánh tay ngoài duỗi song song áp sát mặt đất, hai bàn tay úp xuống đất, trán chạm đất, đầu giữa hai cánh tay, dập đầu ba lần (dâng Thành Tín).

5. Lật ngửa hai bàn tay (khai mở Bi Từ).

6. Trổi dậy trở về lại tư thế quỳ, thu hai tay về chấp trước ngực, mắt ngước nhìn lên Đài Cao (xứng đáng là Chơn Tử).

7. Đem gối phải lên trước và hai bàn tay đặt trên gối phải, chịu lực đứng lên, đem chân phải về song song với chân trái, xong hai tay thu về chấp trước ngực.

 

CHÀO HỎI

 

Chào hỏi là một cách thể hiện nhân cách và lễ nghĩa của con người.  Môn sinh của Giáo Hội Thiên Trương phải luôn luôn giữ gìn cung cách sao cho thích hợp với tánh hạnh của một người đang tu tập.

 

Gặp mặt một người dù là lạ hay quen, thân hay sơ, già hay trẻ, nam hay nữ, có theo đạo của mình hay không, đến với thiện ý hay không, thì môn sinh cũng phải chào hỏi với nụ cười thân thiện. 

 

Môn sinh hãy chấp tay trước ngực và đầu hơi cuối xuống chào người đối diện để tỏ lòng trân trọng đối với người đó cũng như để thể hiện tư cách và tánh hạnh của chính mình.  Tôn trọng người khác chính là cách buộc họ phải tôn trọng mình.

 

XƯNG HÔ

 

Môn sinh tiếp xúc với môn sinh thì nên gọi người đối diện là hiền huynh (nếu là nam) hoặc hiền tỷ (nếu là nữ) không cần biết người đó lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn mình.

 

Môn sinh tiếp xúc với khách thì tùy theo tuổi tác, phái tính của người đối diện mà xưng hô cho phải cách.  

 

THÁI ĐỘ & HÀNH VI

 

Trong khuôn viên của Giáo Hội, môn sinh của Giáo Hội Thiên Trường tuyệt đối không được tham dự vào hoặc tạo ra chuyện đàm tiếu thị phi.  

Ngoài việc thăm hỏi để tỏ tình thân ái đối với những người chung quanh, môn sinh nên dành phần lớn thời gian để trao đổi giáo pháp, thực tập công phu, bàn thảo công vụ, hoặc làm công quả hay những điều có lợi cho công việc tu tập.

 

Hãy giữ cho khuôn viên của Giáo Hội là nơi mà mọi người muốn tới thì thấy vui muốn rời thì không nở, là nơi mà mọi người luôn cảm thấy thiêng liêng và an lạc, là nơi mà mọi người tìm thấy được chỗ tựa cho tâm hồn và luôn cảm nhận  được sự tôn trọng và quí mến của mọi người chung quanh.

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn