TIẾP ĐIỂN ỨNG KHẨU LƯU XUẤT KINH VĂN

20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 82)


TIẾP ĐIỂN ỨNG KHẨU LƯU XUẤT KINH VĂN

HỎI: Thế nào là "tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn"?


ĐÁP: Thưa là vị Hiệp Thiên Huyền Nữ/ Huyền Nam khi nhận được lịnh Thiên Thượng chuẩn bị  "tiếp điển" thì phải "làm sạch sẽ xác thân" rồi mặc "đạo phục" vào "ngồi trước Thánh Đàn tĩnh tọa". Khi ĐIỂN Thiên Thượng phủ xuống thì Hiệp Thiên Huyền Nữ/Huyền Nam tự động "ứng khẩu lưu xuất" [nói ra] thi, thơ, giảng, kệ... liền miệng và liên tục từ đầu tới cuối [không ngập ngừng hay ngưng lại để suy nghĩ, tức là không có sự can thiệp của ý thức phàm trí]. Toàn bộ thời gian tiếp điển được ghi âm/ghi hình và chuyển về Giáo Hội Thiên Trường để Đức Ngài Giáo Tông hoặc Đức Chưởng Đạo đích thân kiểm chứng/đánh giá mức độ khả tín, rồi cho chép xuống "nguyên văn" thành văn bản, rồi kiểm tra nhiều lần trước khi cho phổ biến. Các vị Hiệp Thiên Huyền Nữ/Huyền Nam tuyệt đối không đọc ra từ văn bản "trước tác sẵn, viết sẵn, hay học thuộc lòng sẵn". Hội Thánh của THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI KỲ BA là một nền tôn giáo đang hoằng truyền CHƠN ĐẠO - ĐẠI ĐẠO của HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ NGỌC HÒANG ĐẠI THIÊN TÔN, tiếp nhận THIÊN KINH từ ĐÀI CAO LINH TIÊU ĐIỆN nơi BẠCH NGỌC KINH, tuyệt đối không làm việc hý lộng Thần Phật để tự dối mình, dối người, lừa gạt chúng sanh. Thi Văn, Thánh Giáo, Thiên Kinh, Giảng, Sấm, Kệ, Thiên Cơ..." mà quý hiền đạo đọc được trên các mục, trên các trang của mạng onglaidoky3.com này là kết quả sau cùng được chép xuống "nguyên văn" [không sai một ly, không đổi một chữ] từ công trình "ứng khẩu lưu xuất thành lời" của các Hiệp Thiên Huyền Nữ/Huyền Nam. Tuyệt đối không phải là sản phẩm được "đọc lại", được "dịch lại" hoặc được "sáng tác" như nhiều người ngộ nhận. Chúng tôi cũng cho tải lên tiệp âm thanh kèm với bài không phải cho mục đích mời nghe giọng điệu "ngâm nga thi ca" [tất cả Hiệp Thiên Huyền của chúng tôi không có khiếu ngâm ca, đành xin lỗi các hiền vậy.] mà là đưa ra "chứng liệu" để cho tất cả hiền đạo khắp nơi trên thế giới phối kiểm sự chân thực của vị Hiệp Thiên Huyền tiếp điển và sự chuẩn xác của bài được chép xuống thành văn bản.  Nếu lắng nghe từng lời của Hiệp Thiên Huyền ứng khẩu, các hiền đạo sẽ nhận ra là "rất khó hiểu"; Đó là vì Hiệp Thiên Huyền nhận được chữ nào câu nào là nói ra ngay, không suy nghĩ, không cố gắng hiểu, hay sắp xếp câu hay từ, tức là hoàn toàn "không can thiệp".

 
Các Hiệp Thiên Huyền Nữ/Huyền Nam không phải là những người đồng bóng ợ ngáp hay ông lên bà xuống mà quý vị thấy khắp các nơi ngoài chợ đời bát nháo và trên Youtube. Phận sự "hiệp thiên" là một vai trò "thầm lặng trong cửa đạo" tiếp nhận "lằn điển siêu quang từ thượng tầng" vô cùng "thanh tịnh và thiêng liêng", nối kết Thiên Thượng với con người dưới thế. Công việc "hiệp thiên' [nói nôm na là tiếp điển Thiên Thượng] là một quy trình nghiêm nhặt thuộc phần thực hành "mật tích" của Đại Đạo Huyền Môn rất "chỉnh chu" và vô cùng "huyền diệu". Phận sự và công việc hiệp thiên không phải mới có vào thời này . Nhiều vị đã từng xuất hiện lâu xa trong quá khứ, chỉ là họ được biết với những danh gọi khác hơn chúng ta đang gọi là "Hiệp Thiên Huyền". Để trở thành một Hiệp Thiên Huyền của HỘI THÁNH GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG - ĐẠI ĐẠO CAO ĐÀI VÔ VI - THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI KỲ BA GIÁO, người đó:

(1) Phải là một đại căn [trong 5 cấp Ngũ Đẳng Đại Thần của Thiên Triều] đầu thai xuống thế kỳ ba này để đảm nhận sứ mạng "Ngôn Sứ của Thiên Thượng" được Thiên Thượng xác nhận [không phải do mình tự nhận mà được];
(2) Phải được Thiên Thượng chọn lựa và sắc phong [Thiên Phong];
(3) Đã trường chay vài mươi năm;
(4) Đã tịnh dục một thời gian rất dài;
(5) Đã tu luyện công phu tịnh pháp một thời gian rất dài;
(6) Có trình độ học vấn tương đối thấp [để không bị chi phối bởi tri thức thế gian và để cho người đời thấy những điều siêu việt từ miệng người này không đến từ học lực];
(7) Khép mình vào đời sống đơn giản phù hợp với chơn tu [không tham gia vào hoạt động "tranh giành vật chất, lợi quyền", "toan tính thành bại, hơn thua", lăng xăng động loạn không ngừng];
(8) Hiến thân cho đạo hoàn toàn, vì đạo hoàn toàn;
(9) Sống cách xa và tách biệt với Giáo Hội để không bị bất cứ chức sắc hay thế lực nào của Giáo Hội chi phối;
(10) Được Đức Ngài Giáo Tông công nhận.

Đây là 10 tiêu chuẩn bắt buộc phải hội đủ để trở thành một Hiệp Thiên Huyền của GHTT, không có ngoại lệ. Các Hiệp Thiên Huyền của Giáo Hội Thiên Trường có trình độ tâm linh rất cao. 

Lấy một trường hợp điển hình sau đây để minh chứng:

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, Thánh Đàn Long Ẩn, Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 5 tháng 6 năm 2024 lúc 11:02 sáng, giờ California [13:02 giờ Saint Louis, MO.]
 

SẮC PHONG: HỒNG KIM THY
THIÊN DANH: THIÊN HOA KIM HỒNG
 

THIÊN ĐẠO sắc ban mối chỉ hồng

HOA TRỜI mới nhớm nụ tâm không

KIM THÂN giữ trọn nguyền nhi nữ

HỒNG THỂ ngày sau mới đại đồng

HẠNH NGUYỆN muối dưa thường lạc đạo

TU HÀNH tinh tấn hạnh tam công

THY thi niêm luật cầu ngôn bút

HỒNG PHẢI ĐỊNH TÂM THẤY TÁNH KHÔNG.

 

ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT NGÔN SỨ

 
KIM
danh tánh mạng lành tu hạnh

HỒNG định Thoàn Bát Chánh Đạo trau

DỒI MÀI cho đủ phước CAO

Thì HUYỀN KHÔNG mới bổ vào HIỆP THIÊN

Vì NGÔN SỨ phải THIỀN VÔ NIỆM

ĐẠO QUẢ CAO, KHÔNG NHIỄM, ĐẠO ĐỜI

BỒ ĐỀ ĐẮC PHÁP PHẬT TRỜI 

TÂM THÂN THƯỜNG CHUYỂN THƯỜNG THỜI NHƯ LAI

Hà sanh tánh mạng lành vô ngại

Từ lượng từ quang đại hư không

Vô vi chánh giác hoàn đồng

KHÔNG KHÔNG VÔ BIỆT NIỆM TRONG NIỆM NGOÀI

Tức NHƯ LAI CAO ĐÀI VÔ TƯỚNG

Tức hữu hình VÔ LƯỢNG THIÊN QUANG

THIÊN KHAI THIÊN ÁNG ĐẠO VÀNG

HUỲNH QUANG CHÓI LỌI CHƠN ĐÀNG LONG HOA

THẤY VẬY ĐẤY NHƯNG MÀ VÔ HẠN

CẢ CÀN KHÔN ĐỒNG DẠNG HUYỀN KHÔNG

VÔ VI CHÁNH PHÁP MỘT LÒNG

THỰC HÀNH ĐẠI NGUYỆN HUỲNH HỒNG ĐẠO TÔNG

TÂM KHÔNG ĐỘNG hoà đồng võ trụ

Áng thiên quang TRÚ NGỤ BỘ ĐẦU

TRĂNG HUYỀN diều diệu đêm thâu

TỌA THIỀN BỐN BUỔI nhiệm mầu câu li

Rèn luyện mãi CHÂU KỲ XOAY CHUYỂN

KINH dịch hành THƯỜNG CHUYỂN tâm thân

Thực hành đủ bát chánh cần

NỘI SINH BA ĐẠO HIỆP THẦN SỨ NGÔN.
 

Dầu tổ chức của HỘI THÁNH GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG - ĐẠI ĐẠO CAO ĐÀI VÔ VI - THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI KỲ BA GIÁO hiện có nhiều chi phái liên thuyền nhưng chỉ có duy nhất một Hiệp Thiên Đài  của Tòa Đình Trung Ương  được phép đảm nhiệm công việc "hiệp thiên". Hiệp Thiên Đài cũng chỉ được phép mở một vài "Thánh Đàn" dưới sự chỉ định và giám sát của Đức Ngài Giáo Tông cùng "sắc chỉ cho phép" của Thiên Thượng.  Các Thánh Đàn cũng "không được phép" giao tiếp với nhau hay trao đổi với nhau bất cứ thông tin nào [hoạt động hoàn toàn độc lập và gián cách]. Mọi "Thiên Lịnh" hoặc "thông tin quan trọng" cũng đều có sự phối kiểm chéo [đều được Thiên Thượng chuyển giao chéo] để bảo đảm không có sự gian dối, hay sự giả mạo [của thế lực tối trong vô hình], hay sự "vô tình tác ý" của đồng tử, hay sự "cố tình tác ý" bởi điển lực mạnh mẽ của ai đó đang tham dự cơ đàn. Tất cả các Thánh Đàn của Giáo Hội đều được Đức Ngài Giáo Tông hoặc Thiên Thượng Tối Cao điểm khí điều động các lực lượng Thiên Binh Thiên Tướng và Long Thần Hộ Pháp bảo vệ cho Hiệp Thiên Huyền ngày đêm và che chắn tà điển không cho xâm nhập khi đang hành sự [ultimately shielded, protected]. Dưới sự bảo chứng và che chở của THIÊN TRIỀU BẠCH NGỌC, không một linh mệnh nào [hữu hình hay vô hình] có thể giả mạo hay quấy rối được các Thánh Đàn của THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI KỲ BA GIÁO.
 
Lần này TRÀO TAM XUẤT THẾ là để đem CHƠN ĐẠO CỦA THÁNH CHÚA CHA hoằng truyền nhằm DẪN DẮT LINH CĂN TRỞ VỀ THIÊN QUỐC và LỰA DÒNG TÂN DÂN VÀO NGƯƠN THÁNH ĐỨC. Dầu là TRÀO TAM XUẤT THẾ với tất cả HUYỀN DIỆU và OAI LỰC của PHẬT THÁNH TIÊN LIÊN KỲ HẢI HỘI, nhưng GHTT cũng chỉ dám xin nương nhờ vào 7 chữ VÔ VI ĐẠI LỰC ĐẠI TỪ BI của ĐẤNG THÁNH CHÚA để hoàn thành sứ mạng, cũng chỉ dám mong được sự ủng hộ của các hiền đạo xa gần khắp nơi trong và ngoài nước. Xin cầu nguyện cho tất cả được an bình và cũng xin tri ân tất cả các hiền đạo đã vào website onglaidoky3.com tham khảo.


 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Ba 2018(Xem: 31670)
05 Tháng Bảy 2021(Xem: 2311)
HỘI THÁNH THIÊN TRƯỜNG LÀ TỔ CHỨC TÔN GIÁO CÓ ĐĂNG KÝ VỚI CHÍNH QUYỀN BANG CALIFORNA.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 1610)
Tất cả Tòa Đình của Giáo Hội Thiên Trường trong tương lai sẽ được xây cất theo mô hình được chỉ dẫn.
12 Tháng Giêng 2023(Xem: 1102)
12 Tháng Giêng 2023(Xem: 1209)