PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ

08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 275)
 

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG

CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

 

 

PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ

 

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 


 

Huyền Không Thiên Thượng ban kinh Pháp Vương Xuất Thế Chuyển Đạo Ta Bà cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 24 tháng 2 năm Tân Sửu (05/4/2021), giờ Mão, thánh đàn Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương GHTT Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

  

 

Website: www.onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com

 

 

V1. 2021

 

 LƯU Ý

 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. (1)

 

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. (1)

 

 2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

BỬU Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

HƯƠNG thiền dâng cúng khắp 10 phương

KỲ hương bay tỏa vô tận cõi

PHÁP giới trang nghiêm tâm giới tưởng

NHÃN tạng Huyền Không hiện đạo trường. (1)

 

3. CHÁNH KINH

PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ

Giảng

Tu tâm rộng lượng trọn hiền
Hành đạo dứt bỏ xích xiềng trần gian
Tu tâm thông hiểu mọi đàng
Hành đạo tránh khỏi lục trần biển mê

Tu tâm ngộ tánh dựa kề
Hành đạo tịnh niệm bồ đề định chơn
Tu tâm theo pháp vi hườn
Hành đạo xã bỏ giận hờn si mê

Tu tâm buôn bỏ nhún chề
Hành đạo khôn khéo mọi bề bỏ trôi
Tu tâm lánh trược mài giồi
Hành đạo tiến tới độ đời khai duyên

Tu tâm chí thiện cần chuyên
Hành đạo chơn lý giáo truyền kệ kinh
Tu tâm để diệt sửa mình
Hành đạo định huệ tánh mình từ tâm

Tu tâm tinh tấn đừng lầm
Hành đạo cần hiểu xét tầm chánh tu
Tu tâm bỏ hết hận thù
Hành đạo thiện nguyện bi từ phúc tâm

Tu tâm thời lịnh NGỌC tầm
Hành đạo ghi khắc lời thầm PHỤ ÂN
Tu tâm đi đứng một đàng
Hành đạo nhẫn nhục mở mang mọi bề

Tu tâm đạo lý bước về
Hành đạo chơn chánh chỉnh tề ngoài trong
Tu tâm giải thoát trần hồng
Hành đạo sau trước cùng đồng hiệu danh

Tu tâm thông suốt mầu thanh
Hành đạo nương hạnh đức lâm Phật tồn
Tu tâm niệm Phật cho khôn
Hành đạo nương náo Phật Tôn tu hành

Tu tâm Phật quả để dành
Hành đạo gìn giữ tu hành dọc ngang
Tu tâm trầm tỉnh đàng hoàng
Hành đạo nghe Phật mở mang đắc thành

Tu tâm chẳng biện chậm nhanh
Hành đạo tinh tấn tâm lành hiện ra
Tu tâm trí huệ mở ra
Hành đạo bố thí gần xa đủ điều

Tu tâm bản tánh không kiêu
Hành đạo tự nguyện sớm chiều phước duyên
Tu tâm tự toại thân yên
Hành đạo kính bậc Phật Tiên bi từ

Tu tâm trọng hiếu NGỌC HƯ
Hành đạo rõ thấu đường tu đành rành
Tu tâm vẹn giữ căn lành
Hành đạo trí giỏi thực hành quả lai

Tu tâm gieo pháp đạo thẩy
Hành đạo mong kịp Tây Đài đăng yên
Tu tâm mau bước lên thuyền
Hành đạo chơn chánh đủ duyên trở về.
 
Thi

PHÁP TỎ ĐẠO NHƠN THỌ PHƯỚC DUYÊN 
HIỆU ĐẠO TRƯỜNG THIÊN NGỌC PHỤ HUYỀN
THIÊN MINH KÝ ĐỦ LẬP ĐÀN GIÁO
TRƯỜNG THIÊN LAI HẬU TỎA RẠNG TRUYỀN.
 
PHƯỚC DUYÊN KÝ ĐỦ TÂM KHAI ĐẠO 
TẠNG TRÌ NHẸ BƯỚC THOÁT LAO ĐAO 
DỜI CHÂN TỰ TẠI LÊN ĐÒ NGẠN 
ĐỨC HẠNH TỪ BI TIẾN BƯỚC VÀO.
 
Giảng

Đường về phong cảnh đẹp thay
Vườn hoa ngũ sắc đua tài mùi hương
Trăm hoa đua nở Tây Phương
Chim kêu thảnh thót lạ thường không hai.
 
THÍCH CA PHẬT PHÁP AI HAY
Từ bi đức hạnh anh tài phương phi
Đường trào diện mạo ai bì
Ba mươi hai tướng oai nghi trăm đường.
 
Khắp nơi thuyết pháp tìm phương
Quyết lòng tầm đạo tình thương nhơn loài
Suy ra buồn thảm cho đời
Sanh già bệnh chết luân hồi rã tan.

Thi
 
Thiết kiếp thậm thâm phổ xuất vô
Pháp giới trần diệt phục hiện đồ
Hội trung BỒ TÁT CHƯ PHẬT mãn 
Đức hải dĩ ân tận ư mô.
 
Tối thắng diệu nan kỳ cập tán
Dĩ dĩ trang nghiêm dĩ chư bàn
Âm thanh nhứt phổ vô tận xiết
Ngã dĩ cúng dường diệu hoa nang.
 
Tối thắng tối thắng dữ đăng chúc
Nhứt nhứt NHƯ LAI đại thắng phục
Tất dĩ phổ hiền TAM THẾ PHẬT
Ngữ ý sở sanh ác nghiệp lực.
 
Thế gian thành tựu khuyến thỉnh giai
Tối sơ thành tựu pháp luân tài
NHƯ LAI BỒ TÁT vô thượng diệu 
Thập phương hữu thế di nguyện lai. 
 
Cửu trụ sát trần chư phục thị
Lợi lạc thiện căn chúng hội vi
Phổ tùng tam thế tốc thành đắc 
Tựu đại bồ đề thọ vương kỳ.
 
Trụ thế chuyển pháp hỷ sám hối
Viên mãn phổ kỳ vi nhiễu khôi
Thanh tịnh thanh tịnh trang nghiêm tịnh
Sám hối thiện căn PHẬT ĐẠO bồi.
 
Chúng sanh hoạch đắc tu tịnh giới
Túc mạng vô cấu chánh pháp bồi
Thanh tịnh Ba La Mật đề tâm
Diệt trừ phiền não vô dư hội.
 
Thân chánh pháp lợi vô xuyên lậu
Nhân đẳng đẳng nhân sở hữu cầu
Tất dĩ nhứt thiết phi nhân đẳng
Vô cấu vô phá dữ ngã thâu.
 
Diệt trừ chướng cấu cập ma cảnh
Thế gian đạo trung chư chúng sanh
Quần sanh lạc kiếp hằng vô tận
Viên mãn vô thượng túc tu hành.
 
Liên hoa nhật nguyệt bất trụ không
Nhứt thiết ác đạo khổ ngã đồng
Dữ ngã thường sanh chúng vi nhiễu
Kiếp vô bì yếm ư bỉ hồng.
 
Đạo khổ thế gian giai thành tựu
Diệt trừ phiền não tận vô dư
Phi Long Dạ Xoa phi nhân đẳng
Tất dĩ chư âm chướng diệt trừ.
 
Đạo trung đắc thế gian giải thoát
Cần tu cần tu cập CHƯ PHẬT
Thân chánh pháp lợi thường an lạc
Tuỳ thuận ngã thường đẳng dữ nhất.
 
Quang hiển hiền đạo tu phúc trí
Phổ tận thập phương giải thoát kỳ
Hữu trần số sát nan tư Phật
Nhất ngôn chúng ân tài hải trì.
 
Ngã kiến hằng diễn bồ đề hạnh
Định huệ tu tập tuỳ chúng sanh
Tam thế nhất thiết hằng vô tận
Nhất trân trung hữu kiến tu hành.
 
Tịnh phổ hiền đạo đồng tập hội
Tịnh giới lậu xuyên bàn trà soi
Hoạch đắc thậm thâm Ba La Mật
Như thị hành thời chánh pháp ngôi.
 
Qui lộ chuẩn ban chi gian nan
Sửu Tân y túc giá hựu toàn
Thuỳ rã khảm cảnh truy triệt cáo
Bất tai cuồng đốn phỉ tào lang.
 
Qui lai bủa tác tại nhân kỳ
Suy ngã thúc thâu ngã bất chi
Giả suy thoái hoạt chi ngôn tạo
Dịch nan tai ách bủa lưới trì.
 
Sắp táng lộn hồi nhân gian chúng
Biến thoái ngày tàn điểm cuộc chung
Tứ hồng tai ách bụi trần rũ
Sanh linh u ám não não nùng.
 
Thiện pháp thúc trần tỉnh hoá tâm
Học chữ từ bi tự đạo tầm
Chuông lành giọng thúc mau tỉnh mộng
Hoạ giáng chi vui chẳng sai lầm.
 
Đông Tây Nam Bắc thảm buồn linh
Hững hờ một bước điểm xác hình
Thấy ra thân cảnh ai đậu rớt
Đức gắng công phu tu tự mình.
 
Gắng sứ kỳ công biết tận đường
Khai điển dặn dò đạo tâm thương
Giải trình chỉ điểm đem thân hiến
Tâm chuẩn mực lòng Khổng noi gương.

Giảng
 
Lui và tới bởi cơ TRỜI CHỌN
Đáo niên kỳ mở rộng thấu soi
Hạ Ngươn Tiên tuồng cổ đạo giồi
Đời cùng đạo nhịp hồi trống võng
 
Phật Thánh Tiên chỗ ngồi khuôn đóng
Vai tuồng ngôi xoay vọng vận hành
Cảnh ngược xuôi giáng thế thị danh
CAO MINH BẬC khai LÀNH xác điển
 
CƠ TẠM MƯỢN LẬU CƠ HIỂN HIỆN 
AI TINH TẤN ĐẠO HUYỀN GIÁO ĐỊNH
SẮP CUỘC BÀY TUỒNG GÁNH NGỌC MINH
VÔ CỰC THIÊN OAI THINH PHÁP KHUYẾN
 
ĐỨC CẢ CAO ỨNG CHIẾU TUỒNG PHIÊN
Cửa đàn khai cơ duyên căn đủ
Ngõ ánh đèn chiếu rọi hiệp tu
TRĂNG LÊN CAO LỘ PHỤ THIÊN HOÀNG
 
HUYỀN CAO TỰ CỬU TÚC CẦU XAN
HẠ GIÁNG THẾ THIÊN NĂNG CHUYỂN HÓA
Bắc Đông Tây Nam lai NGỌC [ĐẾ] toạ
Cảm bộ trần phục giá lượng tâm
 
Nêu giai Tây bất xạ viễn tầm
NHẬP HIỀN TÁI NHÂN PHÀM ĐẢO TẠI
CAO HUYỀN PHỤ NGỌC HƯ MINH ĐẠI
Dụng khương lai chiêu đãi kịp sang

Biết điểm ngồi cảnh ấy khai đàn
Ẩn lòng cách nhọc nhằn tựa mãnh
Âm vang rõ canh khuya sương lạnh
Bảo ý thân đạo hạnh huệ tâm

Khéo công y tân giá cõi phàm
Lời ẩn chứa pháp đàm cung khấu
Tuế thượng toạ khương an vô lậu
Bất phụ kỳ cơ cấu luận danh

ĐẾ THIÊN LAI HỮU BIẾN PHONG THÀNH 
NGUYÊN KỶ GIÁO VIỄN LÀNH TA NÓI 
THƯỞNG PHẠT XÉT TRẦN NGHI ĐỊNH LỖI 
PHÁP NHỊ THIÊN KHẮP CÕI HIỆN RA.

XUẤT THẾ VƯƠNG CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
ĐÀN SANH TỰ KHAI HOA CHƠN THIỆN
LỜI PHỤ MINH KỲ HỘI THẢ THUYỀN 
LƯỠNG LỊNH NGHI UY NGUYÊN ĐỘ HÓA

Cảnh một bồng cơ bổn TAM TÒA
Thẩm phán quyền cuộc phá vô vi
Ngọn đèn soi còn mất đến kỳ
Trận khóc tới ai bi giông tố

ĐỜI NHẬN THẤY NGỌC HƯ THỐ LỘ
ẤN CƠ HÌNH ĐÀI BỔ OAI THINH
ĐIỂN PHÁP KHAI GƯƠNG ĐỔI XÁC HÌNH
LAI TỪ KHỞI HUYỀN MINH VAI DIỄN

CHUYỂN ĐÁO ĐỀ THIÊN CHẠM ĐẠO PHIÊN
TÂN ĐẠO LẬP NGỌC [HOÀNG] TRUYỀN NHẤT THỐNG
THƯỢNG [ĐẾ] GIÁNG TRẦN CHÁNH PHÁP VÔ KHÔNG
HOÀN CĂN BỔN TÊN KHÔNG DANH ẨN.

Kệ
 
Mật đàn hiển điển
PHÁP THIÊN CAO MINH
LƯU TRUYỀN KHAI GIÁO
Chọn thảo căn nguyên

ĐIỂN THIÊN HOẰNG ĐẠO 
Lo tạo thế trần
Đức ân tài hạnh
Đình chánh lộ khai

Thống hài năng chiếu
Hồi khiếu lập hoà
Quang toả phát thân
Lạc an nêu bước

Sau trước chuyển sinh
Đạo minh bổn các
Lâm tác phản hồi
Chiếu soi kỳ điển.

4. HỒI HƯỚNG 

 

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội. (3)

 

HẾTGửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn