CHƯƠNG TRÌNH HÀNH LỄ 15 THÁNG 8 - Hội Yến Diêu Trì

26 Tháng Chín 20237:23 CH(Xem: 310)

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH LỄ


Hầu Lễ Đài: Thiên Long Ngọc Khách & Thiên Hoa Hương Phổ
Trống: Thiên Long Kỳ Tân (Mr. Tân)
Chuông: Thiên Long Phổ Quang (Mr. Đạt)
Dẫn Chương Trình: Thiên Hoa Tâm Đức (Ms. Lee Ly).  


1.   Xin mời tất cả các hiền đạo GHTT nhập đàn hành lễ.
Chú Ý: Chức sắc xếp thành đội hình 2 hàng, nam giới (đứng bên trái bàn thờ, sát vách) mặt đối mặt với 2 hàng nữ giới (đứng bên phải bàn thờ, sát hàng cây), chấp tay trước ngực. Chừa một lối đi rộng giữa đội hình nam nữ để Khách Đạo từ dưới đi lên bàn thờ dâng hương, và chừa một lối đi ngang sát lễ đài để Khách Đạo từ chỗ đứng dâng hương có thể rẻ trái hoặc phải trở về chỗ cũ của mình.

2.  Xin mời Đức Chưởng Đạo có đôi lời chào mừng khách đạo tham dự.

Chú Ý: Ngài Chưởng Đạo nói vài lời cảm ơn ngắn gọn.


3.  
Xin mời tất cả Khách Đạo tiến lên lễ đài dâng hương trước.

Chú Ý: Khách đạo tuần tự lên dâng hương kỉnh lễ.


 4.
Xin mời Đức Thể Nguyên nhập đàn hành lễ.

Chú Ý: Đức Ngài tiến lên đứng trước lễ đài xá 3 xá. Xong Đức Ngài sẽ nói “mời chư hiền đạo hướng về lễ đài để hành lễ”.  Tất cả chức sắc sẽ xoay người hướng về lễ đài (nam xoay phải, nữ xoay trái) rồi xá 3 xá. 

5. Xin mời Đức Thể Nguyên THƯỢNG HƯƠNG và TRẤN ĐÀN.

Chú Ý: Đức Ngài dâng 3 nén HƯƠNG TO, xong sẽ tiếp tục xướng. 

 

[Đức Ngài xướng]

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn.

[thỉnh 1 tiếng chuông]

 

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha.

[thỉnh 1 tiếng chuông]

 

Chú Ý: Đến đây Đức Ngài sẽ rải nước thánh thủy khử trược và họa Tam Thiên Phù trấn đàn. Xong Đức Ngài xướng tiếp.

 
[Đức Ngài xướng]

BỬU tòa chương chư sinh đảnh lễ

HƯƠNG thiền dâng cúng khắp 10 phương

KỲ hương bay tỏa vô tận cõi

PHÁP giới trang nghiêm tâm giới tưởng

NHÃN tạng Huyền Không hiện đạo trường.

[thỉnh 1 tiếng chuông]

 

6.   Xin mời Đức Thể Nguyên cung thỉnh CHƯ LINH THẦN nhập đàn an vị.

[Chú Ý: Đức Ngài đọc.]

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội.

Hôm nay là ngày 15 tháng 8 năm Quý Mão 2023, giờ ____.

Tại địa chỉ số 14562 đường Tilden, thành phố Westminster, bang California, thuộc Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

 

Nhân ngày Hội Yến Diêu Trì, Thánh Tòa Giáo Hội Thiên Trường nghiêm thiết bửu đàn, hương đăng trà quả thanh chước chi nghi, thành tâm hiến lễ. Ngưỡng vọng Cung Triều Bạch Ngọc cùng chư Phật Thánh Tiên Thượng Cõi giáng hạ phàm trần ban phát Hồng Ân cho nhơn loài và chúng sanh tam giới trong ngày đại lễ hôm nay.

 

Chủ Giáo Hoàng Di Thiên thay mặt các Chức Sắc Thiên Phong và các Hiền Đạo hiện diện nơi đây cũng như các Chức Sắc Thiên Phong và các Hiền Đạo đang hiệp thông nơi xa:

 

Cung thỉnh:

Tứ Đại Thiên Vương, Bát Đại Kim Cang Đầu Đảnh Hỏa Luân, Trấn Tứ Phương, Hàng Thiên Ma, Hàng Địa Ma, Khử Ôn Đạo, Trảm Tà Tinh, cấp cấp hộ giá Bửu Toà Bạch Ngọc, Thể Nguyên Của Huyền Khung Thánh Chúa Cao Cả, bảo an đàn nội Huyền Không Đạo Mầu.

 

Cung thỉnh:

Chư Thiên Long Hộ Pháp, Thiên Long Hộ Đế, Thiên Tướng Thiên Binh, Không Thần, Địa Thần, Thủy Thần, Binh Gia Ngũ Hành, Thần Hoàng, Thổ Địa và tất cả chư linh thần hiền thiện xa gần hiện đang vân tập Bửu Tòa, xin mời tất cả nhập đàn nội tọa vị, chuẩn bị nghênh đón Cung Triều Bạch Ngọc.

 

7.   Xin mời KHAI CHUÔNG

[Ngài Thiên Hộ xướng]

Đàn Linh Tiêu Mẫu ngồi Tây Trúc

Chứng đàn khai cốt nhục từng hồi

Lý minh tâm đã hiểu rồi

Ngưỡng đồng bái Mẫu ba hồi chuông ngân.

[thỉnh 3 hồi chuông]

 

8.   Xin mời KHAI TRỐNG

[Ngài Thiên Hộ xướng]

Di phụ tử chuông ngân ba hiệp

Đáo kỳ rày du ngoạn tứ phương

Dung kỳ đáo lệ toàn chi phủ

Ngạn chiếu bốn phương đáo nguyệt khai.

Ba hồi trống lệnh ba hồi chuông ngân.

[thỉnh 3 hồi trống hòa 3 hồi chuông]

 

9.   Xin mời Đức Thể Nguyên cung thỉnh THIÊN CHA, THIÊN MẸ, CHƯ PHẬT THÁNH TIÊN ngự đàn chứng minh.

 

Chú Ý: Đức Ngài sẽ nói “Xin mời tất cả chư hiền hãy quỳ xuống để cung nghinh chư vị Huyền Không
Thiên Thượng giáng lâm.” Chờ mọi người quỳ xong Đức Ngài mới tiếp tục xướng phần bên dưới.

 

Xin mời các Khách Đạo, các Chức Sắc Thiên Phong, các Hiền Đạo của GHTT có mặt nơi đây và đang hiệp thông từ xa, cùng tất cả chư linh thần hiện diện, hãy:

 

Đê đầu đảnh lễ cung nghinh

Hoàng Thiên Đại Từ Phụ, Đấng Thiên Chúa Tạo Hóa Huyền Thiên Thượng Đế, Đấng Chí Cao Chí Thánh Chí Thượng Chí Tôn Đại Thiên Tôn. [thỉnh 3 tiếng chuông, mỗi chuông lạy một lạy và mỗi lạy dập đầu 4 lần].

 

Đê đầu đảnh lễ cung nghinh

Hoàng Thiên Đại Từ Mẫu, Đấng Vô Thượng Hư Không Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Thiên Tôn, Đức Mẫu Cội Bồ Đề Thánh Đế Chương Tòa Cực Lạc Phật Mẫu Đại Trí Tôn. [thỉnh 3 tiếng chuông, mỗi chuông lạy một lạy và mỗi lạy dập đầu 3 lần].

 

Đê đầu đảnh lễ cung nghinh

Đương Lai Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc Phật Vương Đại Lực Quang Minh Thiên Tôn Vô Lượng Đại Từ Tôn. [thỉnh 3 tiếng chuông, mỗi chuông lạy một lạy và mỗi lạy dập đầu 3 lần].

 

Đê đầu đảnh lễ cung nghinh

Chư Vị Tam Giáo Thánh Tòa Vô Thượng Thiên Tôn. [thỉnh 3 tiếng chuông, mỗi chuông lạy một lạy và mỗi lạy dập đầu 3 lần].

 

Đê đầu đảnh lễ cung nghinh

Chư Vị Tam Trấn Oai Nghiêm Tam Kỳ Phổ Độ Thiên Tôn: Nhứt Trấn Thái Bạch Kim Tinh, Nhị Trấn Quán Âm Bồ Tát, Tam Trấn Già Lam Thánh Đế. [thỉnh 3 tiếng chuông, mỗi chuông lạy một lạy và mỗi lạy dập đầu 3 lần].

 

Đê đầu đảnh lễ cung nghinh

Thập Phương Chư Phật, Vạn Chưởng Chư Tiên, Liên Đài Chi Hạ. [thỉnh 3 tiếng chuông, mỗi chuông lạy một lạy và mỗi lạy dập đầu 3 lần].

 

10.  Xin mời Đức Thể Nguyên KHAI ĐÀN

 

KINH KHAI ĐÀN

[Đức Ngài xướng]

Lập đàn xin hội các điển linh

Bông hoa đăng tỏa hiện ý trình

Đèn hương thơm ngát lòng bái Mẫu

Quả diệu đạo tràng thịnh lý minh

 

Chuông mõ bon ngân vang đại chúng

Mõ từ dìu đại [chúng] gởi niềm tin

Thủy linh trà lá mùi Bát Chánh

Một gốc sen Tây phủ thể hình.

[thỉnh 3 tiếng chuông, mỗi chuông lạy một lạy và mỗi lạy dập đầu 3 lần]


11.   Xin mời Đức Chưởng Quản Thiên Hộ Tụng Kinh

[Đức Chưởng Quản Thiên Long Hộ tụng từ đoạn này. Mọi người tịnh tâm lắng nghe hoặc tụng thầm.] 

KINH DÂNG HƯƠNG

(Tụng/ Đọc)

Hương linh tỏa thơm nồng bát chánh

Hơi ngút mây ngào ngạt liên đài

Lòng thành con trẻ bẩm Ngài

Thiên tâm Đại Mẫu cao dày chứng tri

 

Giải ngũ trược trần ni thế tục

Nén linh kỳ thôi thúc xoay vần

Phàm căn nam nữ nặng oằn

Cảnh đời thống khổ hồng trần gian lao

 

Trông tháng niên ước ao cúng Mẹ

Bớt những ngày lạnh tẻ chơi vơi

Nghiệp căn mang lại nợ đời

Nương nhờ linh tỏa thơm lời tín tâm.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn.

[thỉnh 3 tiếng chuông, mỗi chuông lạy một lạy và mỗi lạy dập đầu 3 lần].

 

KINH DÂNG TRẦM

(Tụng/Đọc)

Trầm thơm diệu thâm tình dâng Mẫu

Huyền Cao Thiên Mẹ thấu con lành

Chín tầng mây bạc cao xanh

Điển linh soi rọi ngọn ngành tuổi son

 

Chốn dương thế năm non biển khắp

Con tu cầu nguyện gặp Từ Tôn

Muôn loài vạn vật Càn Khôn

Từng hồi khoảnh khắc vùi chôn khổ sầu

 

Nhờ tay Mẹ đâu đâu cũng có

Chốn hồng trần công khó chắt chiu

Mở mang con trẻ bao điều

Học hành tu sửa dắt dìu Mẹ thương

 

Nghe gió thoảng lướt mây đàm phán

Diêu Mẫu Trì lịnh hoán chúng sanh:

Ráng tu ra khỏi tơ tằm!

Trở về tiên cảnh cõi hằng ước mong.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn.

[thỉnh 3 tiếng chuông, mỗi chuông lạy một lạy và mỗi lạy dập đầu 3 lần].

 

KINH DÂNG ĐĂNG

(Tụng/Đọc)

Đăng chiếu sáng tinh mơ khai huệ

Giúp nhãn quang kinh kệ chư linh

Cho con mở rộng tầm nhìn

Thức thần ngũ tạng phân minh bao điều

 

Hữu châu ánh sáng triều định vị

Đấng Mẫu Từ khai trí tâm sanh

Lời nguyền trau chuốt năm canh

Lắng nghe pháp diệu Mẹ dành cho con

 

Thân giả tạm chưa mòn căn nghiệp

Tạo phước điền một kiếp này đây

Ân xưa Tiên Phật sâu dầy

Đèn đăng chiếu rọi hội này sửa thân.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn.

[thỉnh 3 tiếng chuông, mỗi chuông lạy một lạy và mỗi lạy dập đầu 3 lần].

 

KINH DÂNG HOA

(Tụng/Đọc)

Hoa thành ý lòng con cung kính

Dâng Mẫu Từ đồng thỉnh nhụy thơm

Mẹ lo tần tảo sớm hôm

Thần thông vận chuyển thâu gom con về

 

Con trần thế nặng nề bối cảnh

Đạo gia quy đồng gánh vui buồn

Đêm dài lóng lánh lệ tuôn

Suối nguồn của Mẹ trương buồm chuyển xoay

 

Gìn Lục Tự tâm đầy có Mẫu

Vô thượng thư đáp đậu con hiền

Bao năm gian khổ trần miền

Hoa thơm bát ngát chứng liền con thơ.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn.

[thỉnh 3 tiếng chuông, mỗi chuông lạy một lạy và mỗi lạy dập đầu 3 lần].

 

KINH DÂNG QUẢ

(Tụng/Đọc)

Quả xanh tươi ngọt thầm cung kỉnh

Con sẵn chờ huyền lịnh Từ Tôn

Điển lành Mẹ chứng pháp môn

Dập đầu lạy Mẫu cứu hồn chúng sanh

 

Cầu khấn lạy con lành yên ổn

Giúp trẻ khờ vượt chốn kỳ ba

An tâm thủ phận đạo nhà

Noi theo ánh đuốc ông bà gia tiên

 

Cảnh tạm giả ngửa nghiêng nghiêng ngửa

Ngọc Linh Đài con dựa Diêu Cung

Ngày này Mẹ ngự không trung

Lời con kính lạy Bóng Tùng chứng minh.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn.

[thỉnh 3 tiếng chuông, mỗi chuông lạy một lạy và mỗi lạy dập đầu 3 lần].

 

KINH DÂNG THỦY LINH

(Tụng/Đọc)

Thủy dâng linh tâm trong mát mẻ

Con thành lòng cúng Mẹ thương chung

Trần gian lắm nẻo sình bùn

Thủy linh mầu nhiệm rưới cùng con thơ

 

Chín mươi sáu ức khờ trẻ dại

Cầu Mẹ hiền rưới mãi thâm tình

Một lòng con trẻ như in

Bát ngoạt thập ngũ đẹp xinh Mẫu Hoàng

 

Mẹ giáng thế khai đàn ban phước

Cho gái trai cảm được dòng châu

Thủy linh thay sữa ấm bầu

Ráng tu kiếp chót phụng chầu Mẫu Nghi.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn.

[thỉnh 3 tiếng chuông, mỗi chuông lạy một lạy và mỗi lạy dập đầu 3 lần].

 

KINH DÂNG NGUYỆN

(Tụng/Đọc)

Đài Mẹ Thiên Mẹ ngự thượng tầng

Thế gian con trẻ cung căn Mẫu Hoàng

Dốc lòng gầy dựng sửa sang

Chúng con thơ dại chẳng đàng bước đi

 

Giác tâm con lạy Diêu Trì

Tình thương thân mẫu không gì sánh đâu

Con hiền mượn tạm sòng nâu

Cùng làn khói tỏa giúp câu vọng bày

 

Mẫu ban cốt nhục hình hài

Lao đao lận đận trong ngoài lục căn

Duyên khai ý khởi tầm phăng

Thập tam ngũ uẩn lục trần ẩn không

 

Tựa nương nơi rộng một lần

Quyết tâm đến chỗ Non Tần xa xôi

Cho dù nghiệp lực kéo lôi

Quân thần phụ tử nhả nhồi khó khăn

 

Giờ này con ngộ lý căn

Cầu xin Từ Mẫu khai ân mở đường

Canh khuya tay chấp đăng hương

Xin trên hộ phước chiêu dương điển từ

 

Khai tâm con rõ thật hư

Sửa sang ý tục thiện từ chơn không

Hạnh tu con quyết lập công

Vun trồng cội rễ một lòng thẳng ngay

 

Nguyện cầu cửa thánh Như Lai

Giục lòng con trẻ ngày này tĩnh tâm

Độ con thoát khỏi sai lầm

Vượt vòng tục lụy đứng nằm an vui

 

Trần gian con nếm đủ mùi

Đắng cay khổ não ngọt bùi chẳng yên

Tây Trào [GHTT Nam Cali] con nhớ Mẹ hiền

Nhiệm sâu mê giác căn tiền cội xưa

 

Từ đây tội lỗi con chừa

Gìn thân lập hạnh muối dưa định thiền

Nương theo Thất Tổ Cửu Huyền

Họ hàng nội ngoại nơi miền non cao

 

Nguyện cầu Tông Tổ tiêu dao

Nhẹ mình thoát chốn trần lao ngục hình

Giờ đây con có Tâm Kinh

Một lòng vì Đạo hy sinh chẳng rời

 

Trung Thu trăng tỏa sáng ngời

Tưởng cầu vọng bái đèn trời rực linh

Mừng vui con Mẹ thấm tình

Tháng Tám Hội Yến cung nghinh Mẫu Hoàng


 

Hương linh thập ngũ lập đàn

Từ Tôn vận chuyển khai màn Hạ Ngươn

Long Hoa khai hội Thất Sơn

Kinh Tâm tứ nguyện xạ nhơn Tây Trào [GHTT Nam Cali]

 

Chúng sinh khổ thảm biết bao

Phước căn chưa đủ vàng thau khó bì

Thánh Thần Tiên Phật tường tri

Hạ Ngươn Cửu Phẩm Vô Vi lịnh truyền

 

Cúi đầu vọng bái đài liên

Thứ tha con dại nơi miền trần gian

Thoát vòng khổ ải tai nàn

Thảnh thơi nhàn hạ chuông đàng Tây di

 

Bái Thiên bái Địa đúng kỳ

Tây Phương bái Phật Diêu Trì Cửu Cung

Lập thân nương tựa bóng tùng

Điển linh Mẹ chiếu phủ cùng [ân] tứ [tàng] linh

 

Giáng đàn Mẹ thảo tâm kinh

Dạy trần đủ chỗ tận tình sen khai

Đúng niên đại lễ một ngày

Công lao cao cả chỉ bày con thơ

 

Bon ngân chuông hướng đúng giờ

Mẫu thương độ lượng trẻ khờ lẻ loi

Kinh tâm con tụng mấy lời

Quỳnh tương đàn lễ Mẹ ngồi chứng minh

 

Nghẹn ngào con dứt tâm kinh

Lòng thành đưa tiễn điển linh Mẹ hiền

Về trên bệ Ngọc cung tiền

Hai hàng con thảo dưới miền nhớ nhung

 

Âm thầm hồi hướng Diêu Cung

Đài sen ngọt diệu thoát vòng lưới sa

Đến giờ cung tiễn Mẹ già

Cầu mong ban phước nhà nhà ấm no

 

Ngậm ngùi con trẻ âu lo

Tạm xa tình Mẹ thơm tho ít nhiều

Thuyền loan Mẫu rước buổi chiều

Con lành phụng sự Tây Liêu quê nhà.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn.

[thỉnh 3 tiếng chuông, mỗi chuông lạy một lạy và mỗi lạy dập đầu 3 lần].

Chí Tâm Đảnh Lễ Cửu Vị Phật Mẫu Diêu Trì Cung.
[thỉnh 3 tiếng chuông, mỗi chuông lạy một lạy và mỗi lạy dập đầu 3 lần]

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Tứ Thập Nhị Phật Mẫu Tây Thiên Vô Cực Cung.
[thỉnh 3 tiếng chuông, mỗi chuông lạy một lạy và mỗi lạy dập đầu 3 lần]

12.  Chúng tôi xin được phép dành ra một chút thời gian sau đây để tất cả mọi người có mặt nơi này có thể  dâng lời cầu nguyện riêng tư của chính mình. Vậy xin mời tất cả hãy hướng tâm dâng lên lời cầu nguyện. [sau vài phút, đánh 3 tiếng chuông để báo hiệu kết thúc].


13.  Xin Tất Cả Cùng Nhau Dâng Lời Hồi Hướng.

HỒI HƯỚNG 
[Tất cả cùng xướng]
Xin dâng tất cả ba công đức
Hồi hướng đến vô lượng quần sanh
Mong Phước Trí tất cả đều thành
Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế
Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội
Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn
[thỉnh 3 tiếng chuông, mỗi chuông lạy một lạy và mỗi lạy dập đầu 4 lần]
 
Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không
Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn 
[thỉnh 3 tiếng chuông, mỗi chuông lạy một lạy và mỗi lạy dập đầu 3 lần]
 
Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ
Giác Thế Đại Từ Tôn
[thỉnh 3 tiếng chuông, mỗi chuông lạy một lạy và mỗi lạy dập đầu 3 lần]
 
Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ
Chuyển Thế Đại Từ Tôn
[thỉnh 3 tiếng chuông, mỗi chuông lạy một lạy và mỗi lạy dập đầu 3 lần]
 
Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội 
[thỉnh 3 tiếng chuông, mỗi chuông lạy một lạy và mỗi lạy dập đầu 3 lần]

   

14.  Xin mời Đức Thể Nguyên thay mặt Hội Thánh cung tiễn các đấng Thiên Thượng qui hồi cung thiên.

[Đức Ngài nói]

Buổi lễ
đến đây là hoàn mãn.  Chủ Giáo Hoàng Di Thiên xin thay mặt tất cả tông đệ của Hội Thánh Thiên Trường tạ ơn Thiên Cha, Thiên Mẹ và chư Phật, Thánh, Tiên đã giáng đàn chứng minh và ban phước.  Chúng Đạo Tử cung kính tiễn đưa chư Thiên Tôn qui hồi cung thiên. [thỉnh 3 tiếng chuông, mỗi chuông lạy một lạy và mỗi lạy dập đầu 3 lần].

 

Hoàng Di Thiên xin tạ ơn tất cả chư vị linh thần đã vân tập Bửu Tòa tham dự Hội Yến hôm nay. Từ Đạo và chư sinh GHTT xin cung kính tiễn đưa tất cả chư vị trở về trú xứ. [thỉnh 3 tiếng chuông, mỗi chuông lạy một lạy và mỗi lạy dập đầu 3 lần].

 

15.  Xin mời Đức Chưởng Pháp thay mặt GHTT có đôi lời cảm ơn Khách Đạo.
[Ngài Chưởng Pháp nói lời cảm ơn.]

Từ Đạo xin chân thành cảm ơn tất cả Khách Đạo đã dành thời gian tham dự Lễ Hội Yến Diêu Trì ngày hôm nay. Nếu GHTT có chỗ nào khiếm khuyết xin quý vị hoan hỉ tha thứ. Chúc tất cả mọi người luôn nhận được sự che chở của Bề Trên và gia đạo luôn được an vui sung túc. Nam Mô Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội Bố Tát Đại Bố Tát.


16.
  Xin mời Ngài Chánh Giáo Dòng Phổ, Thiên Hoa Hương Phổ, thay mặt GHTT có đôi lời cảm ơn các hiền đạo nơi xa đến tham dự và cảm các vị đã dâng hiến công quả trong ngày lễ hội này.

[Ngài Thiên Hoa Hương Phổ (Thiên Chơn) nói lời cảm ơn.]Hết

Ghi Chú: Các dòng có đánh số và gạch dưới là phần phát ngôn của người dẫn chương trình.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
05 Tháng Bảy 2021(Xem: 2342)
HỘI THÁNH THIÊN TRƯỜNG LÀ TỔ CHỨC TÔN GIÁO CÓ ĐĂNG KÝ VỚI CHÍNH QUYỀN BANG CALIFORNA.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 1627)
Tất cả Tòa Đình của Giáo Hội Thiên Trường trong tương lai sẽ được xây cất theo mô hình được chỉ dẫn.
12 Tháng Giêng 2023(Xem: 1122)