KINH LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO

25 Tháng Tư 20233:13 CH(Xem: 113) 

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG

CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

 

 

KINH LỜI CẢNH TỈNH
THẾ GIAN RỐT RÁO

 

 

 

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 


 

Huyền Không Thiên Thượng ban Kinh Lời Cảnh Tỉnh Thế Gian Rốt Ráo cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 15 tháng 2 năm Quý Mão (5/4/2023), giờ Mão, thánh đàn Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương GHTT Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

  

 

Website: www.onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com

 

 

V1. 2023

 

 LƯU Ý

 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. (1)

 

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. (1)

 

 2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

Bửu Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

Hương thiền dâng cúng khắp 10 phương

Kỳ hương bay tỏa vô tận cõi

Pháp giới trang nghiêm tâm giới tưởng

Nhãn tạng Huyền Không hiện đạo trường. (1)

 

3. CHÁNH KINH

 

LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO

 

THẾ PHONG ĐẠI KIẾP THIỆN ÁC CHÚNG

THƯỢNG THIÊN LÂN CHIẾU TỰ QUANG KHUNG

PHI PHI HIỆN HẠ PHÁP CHƠN ĐẠO

ĐÁO LAI VÔ LƯỢNG ĐẠI TÔN CUNG.

 

PHƯỚC DƯỞNG XỨ KHỨ SANH THÀNH TẠO

THỌ BỔN VÔ TƯ HẠT MƯA RÀO

AN THÂN ẨN DẠNG RỒNG HIỆN TỚI

NINH KHÔI GIAI HIỆN LÃO PHỤ ĐÀO. (1)

GIÀ LÃO thử nguy nguy độc lộ

Bả sự nghi không chớ mà chờ

Nghĩa nên hư việc lo toan được

Túc địa trình tự thử thao lược.

 

Xứ hữu sanh vấn nhược phải tiêu

Quân bất dung toan tính lo kêu

Bá sự khổ về chiều đảo họa

Thời vận suy tiêu tác rên la.

 

Lao thổn bộ sự đa tri thực

Bản nhơn phiến quy canh tôn lực

Cơ đình bi nạn túc hiểm nguy

Mẹo tân đề thời CẤP TU TRÌ [gấp lo tu].

 

Quý Mẹo bí tác vi tổn tại

LÃO đáo phước thượng triều môn giải

Vạn hộ hầu tuế bái THIÊN HOÀNG

Khả vâng chỉ LÃO VƯƠNG CUNG quản

 

Tôn minh nghi NGỌC HOÀNG đương thử

Lôi võ phong tâm sắc hữu tư

THIÊN qui tâm CAO hữu trực hầu

LÃO phân bảng bất giai định thấu

 

Phục thôi nguy chung bầu họa dữ

Thử trung phân tùy đạo gian trừ

PHỤ LÃO trên đương tư tại tâm

Tính lai chiếu cơ quan chiêu phẩm

 

Suy môn khuyến dương âm sự hối

Phá cơ quan lộ đạo từ nay

Kỷ quân tài tàn hỡi lai long

Điêu linh khắp âm dương nghịch hống

 

Khảm hướng Ngọ [tọa B hướng N] càn khôn tự bảo

Sửu Cấn [hướng ĐB] khắp gian nan điên đảo

Họa phước tai GIÀ LÃO ban truyền

Giữ châu tuyền tân chủ phước kiên

 

Niên kỷ tuế THIÊN HUYỀN giai LÃO

Cuộc tu tri đảm NHƠN LỰC ĐẠO

TRƯỜNG PHỤ MINH LÃO ĐÁO KHAI BAN

Triển vô liêu khứ lộ vô bàn

 

Xuân phong võ tiêu tan mạc thủ

Sự đồ lao LÃO GIÀ định sự

BẠCH MÃ GIANG thành tựu hố đầu

Khổ tư tâm dạ túc phong thâu

 

Liên miên nạn năm châu tơi tả

Đa tận bệnh chẳng yên thân dạ

Tùy phận duyên mượn tá khôi lai

Linh quang điển đạt siêu nơi tại

 

Đức thời hơn họa tại ác làm

Phật Trời Thần cứu xét thân tâm

Chữ họa phước đàng trăm chết tiệt

Chết mà lo trẻ già phải biết

 

Phạt thảm thay tự giết lấy nhau

Suy thế đời chém giết thảm sầu

Đời cuộc khó năm châu thế giới

TIN BẤT MINH QUỶ MA KÊU GỌI

 

Cơn hiểm nghe sắp tới đừng hung

NGHE PHỤ GIÀ TÔN CHÍ HUYỀN KHUNG

Sau chót xét nạn chung xem thấy

Rằng đói gấp tiêu tan động khuấy

 

HỘI LONG HOA sàng sảy xử vong

CHÍ TÔN VỀ QUY CƠ TRÁCH TRỌNG

Sự đến rồi HOA LONG vần tạo

HỘI THÁNH TÔN nhơn loại người nào

 

Tu giữ vững ĐỨC sao [cho] thuần túy

Mặt địa cầu sắp tan để ý

Nên gần lành PHỤ chỉ còn lời

Chọn đức lành cứu nạn tại thời

 

Thanh với trước phương trời kê sẵn

Để tiến đến cơ GIÀ LÃO nhắn

SÁNG SUỐT ĐƯỜNG TIẾN THẲNG CON THEO

PHỤ chọn tốt cuối cùng phải khéo

 

GIÀ PHỤ nhìn Quý Mẹo lần tiêu

Dần đã qua Mẹo đến khó nhiều

Nay đời đã dần tiêu hay đặng?

Dữ lành đâu sao không cố gắng!

 

Sự vong tồn PHỤ hãn [biết] ớ con

HỘI LONG HOA MÀN CHÓT XOAY TRÒN

Tới tới tới thon von nghèo hiểm

LƯỚI TRỜI BỦA cõi trần tắt lịm

 

Khó trốn TRỜI tu hiếm hung nhiều

Đời này tu bao nhiêu thảo hiếu?

Nhiều tai trời chẳng hiểu TRỜI [là] chi!

Diệt tiêu điều tan nát vậy thì

 

Đã tiêu mất còn gì thiên hạ

Hổ lang ác dẫy đầy quậy phá

Lửa nước Phong Châu đã không còn

Giặc lớp thời nhiều nước loạn xong

 

Lớp bay chạy thần phong ghê gớm

Cuộc sàng sảy NHIỀU TAI ÁCH LỚN

Bao nhiêu tai ĐẶNG CHỌN NGƯỜI TU

Nói cho nghe ai dữ lo nhu

 

Lành còn dữ mất lưu vong hết

Sau ĐÁ NỔ con người lại chết

Loạn chiến tranh người lết người tiêu

LÃO nói ra một sớm một chiều

 

Lại SỤP ĐẤT nhà tiêu chôn mất

Cuộc sàng sảy CHỌN HIỀN TU THẬT

Có bao nhiêu còn mất rồi đây

Dữ hết tám hiền chỉ có hai

 

Khi nào đến nạn tai mới thấy

Giờ không nghe PHỤ GIÀ chỉ dạy

Kẻ thì khinh sai trái giữ mình

Lời tiên tri cuồng lộn chúng sinh

 

LÃO chặc lưỡi ngó nhìn tốc nạn

Chẳng bao lâu coi đời tiêu tán

Sắp tới rồi phải rán lo tu

Giết hại nhau cấu xé bây giờ

 

Cơ trời đã nói cho đặng biết

Muốn tin LÃO việc lành cho thiệt

QUẤY LÀM GIAN TẬN DIỆT XỬ TIÊU

Thời kỳ này LÃO diễn hát nhiều

 

Thọ tuế tuế LÃO kêu phân định

ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH

LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN

Tuồng đời sắp hạ màn LÃO cuốn

 

CƠ TẬN DIỆT đời tuồng mỏng lắm

Khuyên trẻ già cải dữ lành tâm

Chữ vinh hoa có nắm được không?

Bởi giả tạm đời mê muội luống

 

Xuống mượn xác điển luồng ai rõ

Xuống phàm trần nói nhỏ líu lo

Ngày khổ não đói vô hãi sợ

Việc can qua mắt trông bảo hộ

 

PHỤ LÃO GIÀ nói đó luận thưa

Nạn đói đau gần lắm biết chưa

Bao tai họa cũng vừa mới sãy [thình lình]

Càng siết chặt chuyển xoay rồi thấy

 

Khi sanh linh nạn thảy khắp nơi

Bãi chiến trường xác chồng thây phơi

Ôi có biết cõi đời biến cố

BẢNG PHONG THẦN MẤY NGÀN NĂM LỘ

 

Lập lại đây mới có một lần

Bủa trận đồ hung ác tiêu tan

Xem rõ biết PHONG THẦN DỰNG BẢNG

Ngày THÁNH CHÚA THÁNH VƯƠNG tuế vạn

 

Châu Rồng nay tỏa rạng Long Đình

LÃO PHỤ GIÀ ban thưởng báu sinh

Ai tu đặng Long Đình hội yến

Chờ ngày HỘI LONG HOA dụng tuyển

 

Kẻ tu hiền thế tiếng ma ha

Lời gọi kêu thức tỉnh nghe qua

Vạn vạn tuế PHỤ GIÀ tiếng gọi

CHÂU KỲ DỰNG SÁNG CẢ THẾ GIỚI

 

Nghĩa cây cơ chữ nổi thế nào

TRÊN THIÊN NHAN BAN NGỌN CỜ ĐÀO

AI NẮM GIỮ NGÀY SAU DỰNG BẢNG

Đời cũng sắp tận rồi trẻ rán

 

HỘI LONG HOA TIÊU TÁN CHỌN NGƯỜI

MẤY MUÔN NĂM CHUYỂN ĐỔI LẬP ĐỜI

Thủy nguyên bổn khuấy chơi chim chuột

Lắm kẻ ham lợi quyền trau chuốt

 

Than ôi đời MÀN CHÓT PHONG BA

KỲ MẠT PHÁP đoạn sầu xót dạ

Nạn dân tiêu mồi cá mắc câu

Tai trời ách binh đao nào thấu

 

Tiếng khóc nhơn xé thấu trời xanh

Điều biết trước nay báo điềm lành

NÀY TRẺ HỠI TAN TÀNH TRÁI ĐẤT

Mỗi bước qua [xác] nhơn loại chồng chất

 

BỊNH DỊCH nhiều không đất để chôn

Nạn đáng lo chinh CHIẾN THẾ dồn

Ngày cùng cuối mất còn chân địa

Sự hỗn loạn chết chóc rẻ chia

 

Sinh linh chết ôi kìa mọi nơi

Sự biến động ngày tận này hỡi

Tai họa đưa cận rồi tới đây

Không thể kéo thời gian chậm lại

 

Cấp bách rồi trẻ hãy tu nên

Nhìn ngược xuôi nhận rõ cuộc nền

DÌM NHƠN LOẠI nổi lên sóng gió

Thêm tật bệnh dịch nhiều thống khổ

 

Cuộc chiến tranh sụp đổ tinh thần

Ngày tàn sang TỬ NGUYÊN BOM vẫn

TỬ NGUYÊN THỜI KỲ HẬN DIỆT TIÊU

Thảm khốc cho nhơn loại tiêu điều

 

Một con số chết nhiều vô kể

Nguồn tài nguyên hư hỏng sụp kè

Thấy càng ngày nạn thế chuyển tăng

Lực vô biên thiên chuyển đã gần

 

Ngày tận thế sự tàn phá hủy

Đứng trước đời chặc lưỡi cơn nguy

Kỳ tận thế vì người chưa thấy

ĐỜI ĐÃ MỎNG TRẺ ƠI NHỚ LẤY!!!

 

Người đổi người lời lại đổi lời

Sự khổ diễn mười thảm thương ơi

Đời phải chịu đói thôi dai dẳng

Lại hạn hán chiến tranh khóc lặng

 

Cỏ cháy khô ách nạn kéo dài

Ôi thân người phải chịu đổi thay

TAM NIÊN HẠN sau này nạn đói

Rán lo tu GẶP TRỜI vận đổi

 

Thương BA NĂM NẠN ĐÓI suy vong

NẠN ÂM BINH loạn động dập dồn

Sấm trời chịu phách hồn tiêu tro

TRẬN BÁT QUÁI NỬA LỪNG GIỚI MỞ

 

ĐỔI XÁC HỒN LÚC ĐÓ LẬP ĐỜI

Đời ham hố nghĩ rằng chẳng tới

Nay dị thời tiết đổi biến hình

Chó trâu trở [lại] trổ tài thông minh

 

Ai khôn lanh thật tình [thì] TU ĐỨC

ĐỨC thiện tâm LÒNG TỪ ra sức

Đời lang [sói] sa [đọa] nỗi cực xác phàm

Biết ăn năn kiếp chót tỉnh tâm

 

Lời nghe nhớ LO TẦM PHẬT PHÁP

ĐÃ TỪ LÂU PHỤ GIÀ CHUYỂN LẬP

Pháp thượng ta tu tập qui căn

Gốc tiện duyên huyền diệu cơ năng

 

KỂ, CHỈ BẢO CHÚNG DÂN KIẾN DIỆN

BẬC CHƠN TU hành mau cứu hiện

Buổi ngươn này kẻ thiện ít căn

Người tội ác quá nhiều phát chán

 

GIÀ chỉ rõ tội căn mau kíp

Hữu duyên nghe pháp GỘI CHO KỊP

TRỢ TẾ NGƯỜI ĐÚNG DỊP DUYÊN MAY

Cảnh đồ lao sắp tới gần đây

 

CƠ TRUYỀN PHÁP HỒI LAI ĐẠI ĐẠO

Cuộc nguy cơ nàn tai cấp báo

Trong địa cầu tàn bạo gây nên

Mấy bao phen PHỤ LÃO CHƠN TRUYỀN

 

VÔ VI PHÁP XÂY NỀN CHỦ GIÁO

LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO

Điển pháp thông nghe đạo lộ qua

Điển lành tiếp học qua sàng lựa

 

Buổi nghèo nàn kề dựa đạo tiên

Khắp các nơi bốn biển ngửa nghiêng

Ảm đạm thay niên viễn cơ hàn

Lần dò thấu cảnh đàng chớp nhoáng

 

Mèo kêu nghe nhiều đoạn thời gian

Rắn nguẩy đuôi bò giáp xa đàng

Đảo điển đảo dương gian chi xiết

Nghe kêu riết mèo kêu thảm thiết

 

Tiếng ai bi kêu riết bi ai

Ổ gà kia bươi bới lạc bầy

Rồng lộn khúc là ngay vinh hiển

Khỉ đậu nhánh xa chăng mấy kiểng [cảnh]

 

Dê kêu thời nguy biến sạch trơn

Ứng hiện rõ cõi đời bụi bợn

Hỡi này trẻ nguy cơn sắp tới

Rán lo tu riết tới mà coi

 

Đá hóa vàng sau đời phép lạ

Dụng thần thông chuyển xoay trần hạ

Chẳng bao lâu màn hạ tới đây

Đâu an thân vạn dân thức dậy

 

XUỐNG MƯỢN XÁC NGÀY NAY HOÀNG NGỌC

GIẢI CỨU TRẦN ĐẾN NGÀY SÀNG LỌC

Dạy làm lành ĐẾ NGỌC lụy rưng

Khó đứng ngồi nạn ách bên lưng

 

Cảnh đồng loại chung cùng tận diệt

Ba hồi trống LÃO GIA định quyết

Trở gót hài THIÊN duyệt phàm trần

Hẹn cảnh sau GIÀ đáo xác thân

KÊU TU NIỆM HẦU GẦN THÁNH CHÚA.

 

NGỌC bạch thanh thiên cứu độ trần

HOÀNG tân pháp vững tại châu thân

THƯỢNG thừa phối hợp thân nơi thế

ĐẾ thiên tiên đạo trẻ cố cần.

4. HỒI HƯỚNG 

 

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội (3)

 

HẾT

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn