KINH TRÌNH NGỌC TÒA XUẤT ẤN THIÊN

25 Tháng Mười Một 202210:30 SA(Xem: 169)
Đức Ngài chấp bút ngày 13 tháng 10 năm 2022.
 

KINH TRÌNH NGỌC TÒA XUẤT ẤN THIÊN


Trước THƯỢNG ĐẾ BA NGÔI CAO CẢ
Con đê đầu đảnh lễ CHÚA CHA
Trình lên VÔ THƯỢNG NGỌC TÒA
ẤN THIÊN di tử ban ra lịnh truyền
Nơi TA BÀ chưởng quyền CHỦ GIÁO
Trong TAM THIÊN duyệt khảo dữ lành
Chấp theo TÂN LUẬT TAM THANH
ẤN THIÊN XUẤT thượng hạ tùng LỊNH THIÊN
Thánh Tiên Phật Kỳ Liên Hải Hội
Thiên Long Hoa mau vội tiếp nghinh
Sắc truyền điệp chỉ OAI THINH
Thừa vâng LỰC LỊNH hiển linh cấp kỳ.
 
Nam Mô Vô Cực Huyền Thiên Thượng Đế
Sáng Thế Chủ Tối Cao Tối Thượng Đại Từ Tôn.
Nam Mô Đại La Thiên Đế Thái Cực Thánh Hoàng Thiên Chúa Vạn Linh
Huyền Khung Cao
Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn.

Nam Mô Hồng Quân Lão Tổ Khai Thiên Lập Địa Đại Đạo Huyền Tôn
Tam Thiên Chưởng Giáo Đạo Tổ Đại Sư Tôn.
[Thượng Đế 3 ngôi gồm (1) ngôi CHA, hay ngôi tình thương ĐẠI TỪ TÔN; (2) ngôi CHÚA, hay ngôi quyền lực ĐẠI THIÊN TÔN; và (3) ngôi THẦY, hay ngôi trí tuệ ĐẠI ĐẠO HUYỀN TÔN/ĐẠI SƯ TÔN.  Cả 3 ngôi đều là cách biểu thị thể DƯƠNG (masculine) của Thượng Đế. Thượng Đế không giới tính. Nhưng cách biểu thị trong nhân gian này thì có giới tính. Lý do?  Vì dẫn dắt nhân sanh tiến hóa nên Thượng Đế đã tạm mượn hình tượng CHA MẸ nhân sanh để cho nhân sanh cảm nhận được cái Thiên Tính Đại Từ Đại Bi bao trùm vạn linh hiện hữu  trong Đại La Thiên Giới; và Đức Ngài gọi đó là "Thiên Tình Càn Khôn".]

[Thượng Đế là Đấng Sáng Thế Chủ, là Thiên Chúa của Vạn Linh, là Thầy của tất cả các Thiên Nhơn Sư trong toàn Tam Thiên, là Giáo Chủ của tất cả các Giáo trong pháp giới. Những ai đã hiểu sai lệch về Thượng Đế trong một thời gian dài thì xin hãy điều chỉnh lại tâm thức và thái độ của mình để không bị mang tội ngỗ nghịch và phạm thượng.]Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn