THIÊN THƠ ĐỒ TRẬN THÁNG 9 NĂM 2022

31 Tháng Tám 202211:27 SA(Xem: 8799)


MẬT ĐÀN – Ngày 30 tháng 9 năm 2022 lúc 3:38 AM VNT.  Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Hải Huyền, đạo tràng Long An, câu thông với Thiên Thượng ứng khẩu lưu xuất.

Bấm Vào Thanh Này Để Nghe Nội Dung Mật Đàn 2202_03

[Xin ghi xuống một vài đoạn ngắn để các hiền đạo cảm nhận một buổi làm việc "tâm linh vô hình" với Thiên Thượng như thế nào. Mong rằng những ai có nhân duyên nghe được cuộc hội thoại này của Thiên Thượng sẽ khởi lòng tinh tấn hơn nữa.]

NỘI DUNG MẬT ĐÀN 2022_03

“Wăn xin bằng thiển.”

“Bặc nạm thiển.”

Gia khang thiên giả.

Thiên văn lặng xin giả.

Thiên Hải Tử Giang Quang Khai.

Thiên Gia Tử Vi Thiên.

Thiên Thiên Quang Sanh Thiên Phúc Giả Hoàng Di Thiên.

Ban khai Di Hoàng Thiên Tử di hỉ.

Nam Mô A Di Đà Phật.

 

Họa tư dương sanh Thiên Tử di khai.

Phá sinh tử di sinh giả.

Khưu văn Thiên Bát Tử Gia hàn chi tử.

Khoát tử di sanh ban di khai di Hoàng hiện di Tử chức tận thành “trăng thiên vroan khai án sinh tăn nằn khai” dương hoàng hàn dị thử.

Ngũ dĩ Thiên Bát Thiên Quang Sanh thiên đàn ban di thiên văn “hom chơ-rist xăn krăn thư” thiên quan “răn khui wa la khai xăm pa rẳn khài át sim li ta biển thiên bát lằn” di giả.

“Chiển wa lăn khai chiên sanh” thiên ban di thử di chi tử giang khai giác sinh thiên giang hồ chi thiên.

Tử gia khai “xăn krốn khai” áng chi thiên “bát rằn khải” tử di hiền giả Hoàng Di Hiền Thiên.

Thiên Hoa “lằn sanh” thiên giả chức giả hoàng khai Bắc Thiên Hoa Tử giang khai “xin án bôln khai”.

“Tiển dắc băk lằn khải chiên zăn lằn chi tiến hòa lằn xây” cung dĩ hỉ.

 

Một đoạn tiếng Thiên [từ phút 1:38 tới 2:21]

Một đoạn thần chú [từ phút 2:52 cho tới phút 3:33]

Một đoạn thần chú [từ phút 3:52 tới phút 4:21]

 

[Phút 4:36]

Giang Di Tử tử gia con “wá xin knấy” hồ chi thiên “tắc nực khẩy liên wá” liên chử tử gia hóa xin “dực tán li khai” Mẹ Di Hoa hiền chưởng giả.

Thiên gia quan sai Thiên chi tử Cha tử thử quang hà tử Thiên Hoa chi khai.

….

[Phút 16:46 tới phút 17:50]

Tiên Pháp ấn trị vì sanh chúng

Tưởng hàn sinh gia tướng giảng khai

Ấm chơn quang linh chuyển khắp trần ai

Ai thấu đáo tường chơn lý đạo

Quay trở gót hiền nhân y thảo

Tiển HOÀNG khai GIÁC tiển đàng xin

Quá bước hình lộ cảnh THIÊN ÂN

Chuyển CƠ PHÁP HUỲNH ĐÌNH hạnh tức

Than dắn tử hiền nhân dắn thử

Bắc thiển diên ban khải Tử Hoàng nhi

Thiển ân chiên thử đẳng hiển chiên đài

Hành Di Tử phúc THIÊN ÂN DĨ ĐỊNH.

 

[Phút 18:02 tới 18:45]

Tử tiền khai Hoa Thiền ban nhứ

Tướng hàn sinh chiên nưỡng dĩ hiền nhi

KIM ban khai HOA hiến tướng đặng thường

Hiệp chi giả ban thiên đài kim giả.

 

Trên ẤN LỊNH HUYỀN THIÊN KHAI MỞ

Cảnh dương gian chiến đẳng hỏi dàng sanh

Giả chi Thiên hàn dử tử chiên đài

DI HOA hà tử thưởng đàn di tử.

... 
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Hải Huyền, đạo tràng Long An, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng lúc 5:30 giờ sáng VNT ngày 27 tháng 9 năm 2022 và gởi đến Đức Ngài lúc 15:53 PM UST ngày 26 tháng 9 năm 2022.

knhh-sep27-2022-15-53-ust-p1-an
Lược Dịch Ý Nghĩa Văn Bản:

THIÊN hồn đáo bước trần gian

HOÀNG THIÊN khai chuyển lớp màn LONG HOA

ẤN HUYỀN [THIÊN] bút lệnh Ta Bà

ĐIỂN khai chiếu cảnh gian tà hồi quy

ẤN THIÊN khai chuyển Nam Kỳ

Chọn con hiền thảo chầu quỳ NHƯ LAI

ĐỊA LINH mở đón nhân tài

Lớp màn thay đổi cho ai tỏ tường

NHÂN HOÀN tiếp lịnh TÒA CHƯƠNG

CHUYỂN XÂY cơ thế [đúng vớ] LẬP TRƯỜNG TÂN DÂN [THÁNH ĐỨC]

TAM HOÀNG ấn ký bút ân

Chờ người thấu đạt chơn thân quy hồi.

 

[THIÊN HỒN = nói chung tất cả các vị trên Thiên xuống thế nhận nhiệm vụ kỳ ba này.  NHƯ LAI = ám chỉ Di Lạc Thiên Tôn.  NHÂN HOÀN = con người ở cõi trần hoàn. TAM HOÀNG = Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng.]
MẬT ĐÀN – Ngày 24 tháng 9 năm 2022 lúc 5:00 AM VNT.  Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Hải Huyền, tại đạo tràng Long An, câu thông với Thiên Thượng và ứng khẩu lưu xuất.

 

Những CHỮ MÀU TÍM nằm trong ngoặc vuông [ ] là do người viết chú giải CHÈN VÀO để làm rõ nghĩa lý.  Những chữ nằm trong ngoặc kép "  " là chú âm tiếng thiêng. 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe Nội Dung 2022_02
 

NỘI DUNG MẬT ĐÀN 2022_02

 

THIÊN HOA DI KHAI “xắn thiền thương vị giả"

Tiếc giả vàng khai giả tự HỘ DI THIÊN

Từ HOA XINH GIA tiếc tử chử chi hiền

Chuyển tớ lệnh THIÊN HOÀNG CHA ấn ký.

 

[THIÊN HOA DI KHAI, HOA XINH GIẢ = Bát Nương Di Hoa Kim Hải.  HỘ DI THIÊN = chức trách của Bát Nương Di Hoa Kim Hải, trợ lý công việc cho Hoàng Di Thiên dưới thế. CHUYỂN TỚ LỆNH = Tớ chuyển lệnh, xưng hô của "vị quan văn Thiên Triều mang chiếu lệnh của Cha đến Bát Nương Di Hoa Kim Hải"]

 

Truyền phúc lệnh LIÊN HOA MẪU NGHI chuyển dạy.

Chuyển DI KHAI GIA. Con phải thi hành!

Chỉ hiền sanh gốc cội ngọn ngành

Con thấu đáo LIÊN HOA thời Mẹ dạy.

 

[LIÊN HOA MẪU NGHI = Bạch Liên Hoa = Bát Nương Diêu Trì Cung = Bát Nương Di Hoa Kim Hải. CON = Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Hải Huyền.  DI KHAI GIA = Đức Ngài Hoàng Di Thiên.]

 

Từ muôn kiếp đời nhi có phải

Ấn hiện hành chuyển lại trần gian

Phút thiêng liêng MẸ KHAI LỆNH MỞ MÀN

Cho con hiểu cơ đàng THIÊN QUỐC.

 

[NHI = Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Hải Huyền. THIÊN QUỐC =thiên danh Đức Ngài, đồng thời cũng hàm ý Nước Trời.]

 

Muôn cảnh giả Hòang nhi trở gót

Muôn cảnh trần lần chót đáo lai

Chuyển cơ thiên ẤN LỆNH ĐÃ AN BÀY

Huyền Nhi đã định ngày ngày con hiểu thấu.

 

[HOÀNG NHI, HUYỀN NHI = Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Hải Huyền.]

 

Thương gia tử hòa trần chiên giả

Hòa cùng con đôi phút âm thinh

Hòa cùng con gia tử chi đàng

Con hãy nhớ lời thơ Mẹ dạy.

 

[CON = Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Hải Huyền.  MẸ = Bát Nương Di Hoa Kim Hải.]

 

TA XUỐNG THẾ TRẦN ni [này] có phải [là để]

CHUYỂN CƠ BÀI nhắc lớp người xưa?

CHUYỂN CƠ THIÊN ấn lượng định tam thừa

Dạy cho trẻ muối dưa thanh đạm.

[TA XUỐNG THẾ TRẦN = ám chỉ Đức Ngài Hoàng Di Thiên.]

Dạy cho Con đường đi [của][HOÀNG] DI TỬ

Trở về nơi gốc cội bổn căn

Đường nhân xưa đã định thường hằng

Con đã hiểu dĩ thiên hòa dị.

 

Tương gia tử thương di hạn dã

Tháng cùng ngày gia tử học tu

GIA THIÊN KHAI vẹt ánh mây mù

Thiên gia tử đời tu con học tự.

 

[GIA THIÊN KHAI = ám chỉ Đức Ngài Hoàng Di Thiên]

 

Lời gia tử HOA XINH nhắn giả

Chuyện THIÊN KHAI GIA chuyển Hoàng nhi

THIÊN HOA than khắc tử chiên đài

Con DIÊU TỬ HOA xin Chí MẸ.

 

[CHÍ MẸ = Mẹ Chí Tôn Diêu Trì Kim Mẫu. THIÊN HOA, HOA XINH = Bát Nương Di Hoa Kim Hải]

 

Lời hiện giả hà nhi chi tử

Tức chi khai bán chuyển hòan sinh

Hòa cùng con đôi phút âm thinh

Trong biển thệ con nhìn có thấu?

 

“Tan gián” tử hòa trăng phút dạ

Thắt lòng ta mạt hạ khó hay

Nhắn nơi đây tiếng nói của THẦY [THƯỢNG ĐẾ]

Tình THIÊN QUỐC rở ràng trong ánh mắt.

 

“Chiên dắn tử” HOA XINH dặn giả

“Thưởng hàn khai thiết giả chi ăng”

Lắng tâm nghe tiếng nói của MẪU HOÀNG

Âm thanh diệu pháp đất trời có hay?

 

[HOA XINH = Bát Nương Di Hoa Kim Hải. MẪU HOÀNG = Hoàng Mẫu Diêu Trì.]

 

Chiên HOA TỬ HIỀN THIÊN hạn dĩ

Thưởng chiên thanh tưởng giả thiên thanh

Tưởng “wàn xin wang dậy” chi đài

Con quảng tử hòai khai bản thức.

 

[HOA TỬ HIỀN THIÊN, CON = Bát Nương Di Hoa Kim Hải]

 

“Chiên dẳn tiển” hồi nhi hạn dạy

Tưởng “wàng khai bát tiển wan xinh”

KIM BÀI PHỤC LỊNH ẤN HÌNH

Đau thương khắp cảnh Ta Bà hiện sinh

Hoàn cầu quả đất rung rinh

Khổ đau nhân vật âm thinh ai tường

Duyên hàn tử hòa thương hòa cảnh

Dĩ thiên thanh thức dạ chi ban

Dĩ HOA XINH tất lịnh của MẪU HOÀNG

Gia chi tử chương đàn chuyển dạ.

 

“Tương khoan dĩ hàn” chiên hiện từ

Từ hiển khai “tắc đổi dăn xin”

“Chiển bài than” khiêm tử hộ từ

Thiền chư ấn chưởng đài hiện giả.

 

"Tan dưng thưởng wàn xin dắn tử”

“Thiển màn" THIÊN “chắc nổi chiên xin”

Đời kim đài KIM GIẢ hòa thinh

THU tạc dạ kim đài triển chuyển.

 

[THIÊN KIM GIẢ = Ngài Chưởng Thế của Giáo Hội Thiên Trường. THU = Phạm Xuân Thu, thế danh của Bát Nương Di Hoa Kim Hải khi còn tại thế.]

 

Thường chăng tiếc [DI] HOA sanh dạ

Thương đàng than kiếp hữu quang diên

Tan đôi duyên kim [nay] đã HOA thiền

Thiền khằn tử hiền duyên hoạn giả.

 

[HOA = Di Hoa Kim Hải Bát Nương]

 

Lời giả tứ HIỀN XINH giả tứ

Thưởng hoàng khai BÁT tiển đặng yên gia

Lưỡng chi THIÊN con chước đổi chi đài

Hiền BÁT TỬ KIM đài chiên họa giảng.

 

[BÁT THIÊN, BÁT TỬ KIM, HIỀN XINH = Bát Nương Di Hoa Kim Hải = Bát Nương Diêu Trì Cung]

 

Tương văn thiển Hoàng nhi chỉ tạ

Tưởng hàn xin Con chước tiển hoàng xin

Bắt nổi chìm thương đắng hiền nhan

Thiên hoán dử bàn thiên dắn tưởng.

 

[HOÀNG NHI, CON = Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Hải Huyền. HOÀNG NHI CHỈ TẠ = Hoàng nhi khấu tạ sắc chỉ ban.]

 

THIÊN GIA TỬ thức đài kim [nay] đặng

Hòa cùng Con âm tiếng của đất trời

Chuyển nơi đây phúc lịnh chiên đài

Ân KIM HẢI, Huyền Nhi độ cảnh.

 

[THIÊN GIA TỬ, CON, HUYỀN NHI  = Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Hải Huyền]

 

Nay phút chốc Thiên Đài dĩ dạ

Thiết bàn khai quá bước cảnh trần ai

Lộ THIÊN ÂN kim đức của MẪU NGAI

HUYỀN nhi DI GIẢ THIÊN đàng [con đường] chiếu sáng.

 

[THIÊN ÂN, ÂN OAI, HUYỀN THIÊN DI GIẢ = ám chỉ Đức Ngài, là Kim Đức của Mẹ Diêu Trì.]

 

Lắng tâm nghe tiếng nói của MẸ THẦY

Chuyển cơ pháp đong đầy cõi hạ

Chuyển ÂN THIÊN về trần chỉ dạ

Tâm chánh đàng [đường] mạt hạ vững ngôi

Tu tâm chơn trí dạ phải đấp bồi

Tình THIÊN QUỐC an ngôi định cảnh.

 

Ta chi nhớ tiên đàn hội giả

Thiền OAI ÂN KÝ LỊNH phút ni

CHUYỂN CƠ THIÊN hạn dĩ Nam Kỳ

HOA chi tử HỒ nhi tự giảng.

 

Tương văn thức điền khoa chi thức

Tiển hoàng xin BÁT giả chi ân

Lạ chi khai HỘ chức tử đàn

Chiên QUANG TỬ hoà nhi chỉ dạ.

 

[BÁT HỘ QUANG TỬ = chức trách của Bát Nương Di Hoa Kim Hải, trợ lý công việc cho Hoàng Di Thiên dưới thế.].

 

“Tai ngôi sảnh” tiên đài hiển họa

"Chiển loằn khai rái xẳn tiển hồ xin"

"Roai xăn noai năn rit xăn roai"
xầy roai xằn mai sriềng groa it xìng”

 

(đọc chú từ phút 5:24 tới 14:30)

(tiếng thiên từ phút 14:42 tới hết)

 
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Hải Huyền (Chơn Bửu Huyền Hoa), đạo tràng Long An, nhận điển Huyền Không Thiên Thượng ứng khẩu lưu xuất lúc 5:00 giờ sáng VNT, ngày 20 tháng 9 năm 2022, và gởi đến Đức Ngài lúc 15:37 PM UST, ngày 19 tháng 9 năm 2022.  

 

Những CHỮ MÀU TÍM nằm trong ngoặc vuông [ ] là do người viết chú giải CHÈN VÀO để làm rõ nghĩa lý.  Những CHỮ MÀU XANH DƯƠNG là phần chú âm tiếng thiêng. 

ĐỨC NGÀI MUỐN TIẾT LỘ MỘT PHẦN NỘI DUNG MẬT ĐÀN CỦA MỘT BUỔI LÀM VIỆC VỚI CÁC VỊ TRONG VÔ HÌNH ĐỂ NHƠN SANH KHỞI TÂM MÀ HƯỚNG VỀ THIÊN THƯỢNG.

 

Bấm Vào Thanh Này Để Nghe Nội Dung 2022_01
 
NỘI DUNG MẬT ĐÀN 2022_01

Nhìn trong tất cả muôn dân

Trong cơn ĐẠI KHỔ NẠN

Của kiếp luân hồi sanh tử

Mà thức lòng tất cả

CÀN THIÊN [THƯỢNG ĐẾ] thương [xót] [nên] KHAI TRỞ LẠI

Dùng PHÁP NHIỆM MẦU

Dùng HUYỀN VI để độ thế gian

Hướng chuyển muôn cõi nước

PHÁP CHUYỂN hiệp trần gian

Để lập lại một cơ đàn tại thế

Qua hiền tiên gia HOÀNG [DI] TỬ.

Hòa hiền sinh!

Hòa hiền sinh trong tất cả!

CHÂN THIÊN TỬ trở lại để ẤN PHÁP VÔ VI

BAN HÀNH LUẬT tại thế gian

Khai chuyển cơ màn của ĐẠI HỘI.

 

Chuyển qua KHAI CƠ THẾ CỦA HỮU HÌNH

Và chuyển qua cho tất cả

Chuyển qua “chín thừn năn khoăn xin dị hỉ chi thử dà huyền vi pắc lỵ tẩy

Diện [kiến] THIÊN HOA TỬ [HOÀNG DI THIÊN]

Diễn cơ cuộc của ĐẠI ĐỒNG NAM BANG PHẬT QUỐC

chi tướng chiên khai” CHƠN TỬ KHAI MÀN

dương quang khai di tử” LONG HOA ĐẠI HỘI

Diễn cơ cuộc của NAM TRIỀU THÁNH ĐỨC.
 

Chuyển qua “xin chiển giả khai di thình

KHAI ẤN PHÁP ban hành

Chuyển huyền vi KHAI CƠ để độ thế gian.

Chuyển qua màn lớp của quang khai sinh giả HOÀNG [DI] TỬ

ẤN BAN TẠI THẾ TRẦN.

Chuyển qua Thiên Quan Thiên Khai Nam Quan Sứ Giả.
 

Hòa hiện tiền

Hòa cùng trong tất cả

Chơn thể hiệp nhứt.

kim bằng thỉ nà hoàng tử

Trong ẤN LỊNH KIM BÀI CỦA MẸ

Nhứt ban chi tự  

Cho Hộ Di Thiên Khai "wa la khài” KHAI QUỐC ĐẠO.

 

Hoài xin chỉ Hiền Giả

Chiến [run rẩy] hòa tử van xin Bắc Vị Giả [Huyền Thiên Thượng Đế]

Thức Tử “tiên wan sính giả” hàn chi tử

Năng THIÊN KHAI TỬ “mắc niềng khai

THIÊN ĐĂNG hoan chừ giả

BÁT TỬ HOA XINH nhi [BÁT NƯƠNG DI HOA KIM HẢI]

HOA XINH di hiền

Chữ THIÊN KHAI mang THIÊN ĐẠI khang chi HOÀNG

Xin chỉ Hiền Giả HOA TỬ DI THIÊN khai năng hoàn sinh di hỉ.
 

HOA chi khai di tử

HOA DI [KIM HẢI] thường gia xin diện tử

Diễn qua CƠ CUỘC CỦA ĐẠI ĐỒNG, màn THIÊN GIẢ HOÀNG [DI] TỬ mang thân “tiển wa la khải” di tử, thân lịnh chuyển qua “tiếp bằng khai lợi tử” tiếp nối cơ lịnh của huyền vi, “lưu wàng luyện thiện” van xin chỉ Hiền Giả ban chữ tự GIANG HOÀNG NHỊ HIỀN DI TỬ cho tiên khai là Hoàng Di Thiên Thiên Đàn Nội Thiên, “chừ thưởng thăn lược khải” xin HOÀNG DI [THIÊN]tiển bắc rằn cỏn li tiên” áng chi Hoàng Tử di tử, áng “wa la khai di tiền khai muôn mằn” thiên hạ Hoàng Tử, “tương giao wan xín chỉ nẳn là tiện wa” xin chỉ Hiền Giả. BÁT TỬ [DI] HOA [KIM HẢI] chi giả. HOÀNG [DI] TỬ di hỉ.

 

Chuyển thiên!

Chuyển thiên!

Chuyển HOA THIÊN TỬ!

Chuyển qua HÀ thi thư!

Chuyển qua hai thi thiên văn!

Văn thiền hòa sinh

THIÊN BÁT huệ khải.

 

Hộ Di Thiên Khai áng chi linh tử “giao qua xừ gian thi”, áng lịnh truyền chiến Bắc hoàng khai chi tử, chuyển qua chính tử gia hoàng sinh.

 

Hiền nhi “tiển hoa khai” gia hoàng chử thử “thư thức thức tử” tam năng thiên Bắc năng quang tử hàm quang thiên “án bất li kham  án wa la khay” chi hiền giả khai chứng “oăn li xanh” THIÊN OAI truyền tử  “Thăng! Thăng! Thăng! Lô khai puy da”.

 

Năn tiên lai khoăn tì tanh năn lu an súy tăn nay phăn xi a chê băn thi gia” HOÀNG [DI] TỬ di hỉ.  THIÊN GIA QUANG KHAI di tử HOA XINH ghi dạ HOÀNG [DI] TỬ di hỉ. Mô Phật.

 

Hiền nhi THIÊN GIA QUANG KHAI, di MẸ dĩ HIỀN gia tử, chư khử diên khai chuẩn thư gia hoàng tử, chuyển “khoai” giang bắc “hà khài” chư tử tam nội hiền giả “tắc lậm hiền da wan xin túy hằng” tỉ hồi chư thử, chứ thử HOÀNG DI [THIÊN] hiền giả, hòa thiên hiền chi tử, giang khai di MẸ HIỀN gia hòa xin tỉ nham hoàng chư tử gia hoa khai chi tử.

 

Hiền nha hàn tử hờn tử “khai ruyết xan krế man thiên ổ ra” thiên khai “man mộ lan” xin cha “nuộc kla khải” hiền tử chuyển qua chí Bắc Cực  Hệ chuyển hiền giả HOA THIÊN dị HUYỀN THIÊN.

 

Thiên nay “khai nọa hò” xa giá hộ trì thiên giả mát mẻ hoan hỉ xả di hỉ. Nam mô A Di Đà Phật…. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.

 

… Nam Mô A Di Đà Phật … [yên lặng 1 phút 23 giây]

Lăng tiển đắc thiện tái thăn kờ na yết cô tris xanh” Thiên Bắc Lệnh khải chuyển hoán chi tử chẳng cần ngài hòa tỉ diện. Nam Mô Phật.

 

Pê xăn” khải “chiên” Thiên này xin “ca ray” thượng đạt ngộ hành trí văn “ma đây xây” HOA TỬ GIA HOÀNG [DI] TỬ di hỉ. Mô Phật.

 

Thị này xin “pờ ri khai xin gờ nam mạn rịt thày kha xin wa đa khà chiên pa li” BÁT DI hiền dử “pác loàn khài” di tử “cảm bốc rày” thiền gia ha. Nam Mô A Di Đà Phật.

 

… (tiếng thiên)

 

…. (yên lặng) ….

 

… (một chuỗi tiếng thiên). Hết.

 
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Hải Huyền, đạo tràng Long An, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng lúc 5:00 giờ sáng VNT ngày 15 tháng 9 năm 2022 và gởi đến Đức Ngài lúc 14:25 PM UST ngày 14 tháng 9 năm 2022.


knhh-do-phap-thien-tien-1-anknhh-do-phap-thien-tien-2-an
Phiên dịch ý nghĩa của văn bản tiếng Thiên như sau:

BÁT QUÁI ĐỒ THIÊN TRẬN

 

Huyền vi ẩn hiện phía trời Nam

Bát Quái Châu Thiên ẤN VẬN HÀNH

Cửu Huyền [trăm họ] qui tụ nơi cửa điện

Rồng chầu phục kiến buổi Bình Minh [TRỜI ló dạng].

 

Chánh Bắc, Đông, Nam CHUYỂN VẬN HÀNH

Đường về vất vả gặp TAM THANH

Hướng về cầu nguyện ân THIÊN TRƯỚC

Chỉ lối dẫn đường gặp THÁNH VƯƠNG.

 

Tám cửa vận hành BÁT QUÁI THIÊN

ĐỒ xoay thế giới đảo cùng điên

Tâm chơn trí tịnh nương thuyền giác

Thoát khỏi TRẬN ĐỒ PHÁP THIÊN TIÊN.Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng ngày 6 tháng 9 năm 2022 và gởi đến Đức Ngài vào ngày 16 tháng 9 năm 2022 lúc 12:47 PM UST. Phương Vũ chậm gởi đến Đức Ngài là để cho mọi người thấy sự trở lại phụng sự cơ thiên của Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Hải Huyền là do sự sắp xếp của Thiên Thượng. Nhận thông điệp trước nhưng phải đợi các "nguyên nhân" tiếp điển, xác nhận xong thì bên Giáo Hội mới kích hoạt ân phong.

pv-huynh-dao-sac-chieu-phong-1pv-huynh-dao-sac-chieu-phong-2pv-huynh-dao-sac-chieu-phong-3-an 

HUỲNH ĐẠO SẮC CHIẾU PHONG

 

HUỲNH ĐẠO chuyển TỪ QUANG sắc chiếu

CÁC nguyên nhân thông hiểu nguồn chơn

HUYỀN vi lập vị tuần quờn

THIÊN cơ vận chuyển linh đơn tại trần.

 
[Khoán thủ: Huỳnh Các Huyền Thiên, tức là từ Bửu Điện của Huyền Thiên.  HUỲNH ĐẠO TỪ QUANG SẮC CHIẾU = Huỳnh Quang sắc chiếu = Sắc chiếu của Huỳnh Long.]


Đây HUYỀN diệu đặc ân THẦY MẪU

Giải linh căn thẩm thấu ĐẠO TRỜI

VÔ VI LỤC TỰ thường thời

Tuần hoàn sớm tối từng nơi Cửu Trùng
 

[HUYỀN = Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Hải Huyền.]

 
Bửu Sơn Pháp PHẬT THẦY ứng dụng

ĐẠO VÔ VI đồng đúng tâm không

Pháp tu LỤC TỰ tương đồng

NHƯ LAI PHẬT chiếu TAM CÔNG quy hồi
 

[TAM CÔNG = Ý thứ nhứt: con chim loan thứ ba (tam loan công) thuộc Điện Kim Loan, quy hồi GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG. Ý thứ hai: thuộc hàng Tam Công; Ý thứ ba: Công phu, công quả, công trình.  Trong bài này đủ cả ba ý.]

 

Linh tử tâm Tam Ngôi kết nối

Phục vị ban ĐẠI KHỐI LINH QUANG

HUYỀN THIÊN xuất hiện đạo đàng

Cửu Cung ấn chiếu TAM HOÀNG PHẬT NHÂN

 

Kỳ KHAI ĐẠO phong thần tại thế

GIÁO HỘI TRƯỜNG THIÊN, [THƯỢNG] ĐẾ sắc ban

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO giáng đàn

TAM THANH VÔ CỰC không gian nhiệm mầu

 

Đường hạnh đạo không cầu, vô sắc

Ấn HUỲNH QUANG tâm pháp Phật chơn

NHƯ LAI vốn vậy tuần quờn

LONG HOA ĐẠI HỘI thượng ngươn hoàn toàn

 

THIÊN TRƯỜNG HỘI kỉnh trình văn bản

Đồng tử HUYỀN tiếp áng THIÊN TÒA

Thiên danh CHƠN BỬU HUYỀN HOA

Y hành sắc chỉ GIÁO TÒA ĐẠI SƯ [Tòa Đình Quốc Nội]

 

Đồng cộng sự đạo từ QUỐC KHÁCH

HUỲNH ĐẠO ban ấn trạch TAM HOÀNG

KÝ PHONG SẮC LỊNH lịnh hiệp ban

Loan truyền tam cõi TAM HOÀNG bút thư.
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Hải Huyền, tại đạo tràng Long An, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng lúc 4:20 giờ sáng VNT ngày 13 tháng 9 năm 2022 và gởi đến Đức Ngài lúc 15:01 PM UST ngày 12 tháng 9 năm 2022.

knhh-hoan-cuc-dao-chieu-1-an
Phiên dịch ý nghĩa của văn bản tiếng Thiên như sau:


THIÊN SỨ LỆNH từ Trung Ương Giáo Hội [Hội Thánh Vô Vi trong vô hình]
Huyền Không Đại Đạo ấn bút ký ban hành luật chuyển vận Tam Cõi.

HOÀNG CỰC ĐẢO CHIỀU

Nhứt bổn hành hóa tự nhiên
HUYỀN KHÔNG ĐẠI ĐẠO hóa trần miền
DIÊU TRÌ khai Quốc Nền Chánh Giáo
Tam cõi quy về một NGÔI CAO.
CHÍ TÔN THƯỢNG ĐẾ.
 
 
Ngài Chưởng Quản Thiên Hộ nhận lệnh Huyền Không Thiên Thượng họa trận đồ Pháp Thừa Tam Giáo và gởi đến Đức Ngài ngày 9 tháng 9 năm 2022 lúc 7:12 AM UST.

lv-do-hoa-phap-thua-tam-giao
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ nhận họa đồ Pháp Thừa Tam Giáo từ Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 9 tháng 8 năm 2022.

pv-so-do-hau-qui-chieu-trung-thien-bat-quai
 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 9 tháng 9 năm 2022 lúc 12:37 PM UST.

PHÁP THỪA TAM GIÁO

 

PHÁP diệu HUYỀN THIÊN giải mấy điều

THỪA quyền MINH CHIẾU NGÔ VĂN CHIÊU

TAM Thanh đề gốc CAO ĐÀI hiệu

GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG ngộ mấy chiều.

 

PHẬT MẪU PHẬT THẦY hiệu BỬU SƠN

Tây Đông y pháp bổn lai quờn

An nhiên học Phật tu Nhân vậy

Ký sắc lệnh truyền Thiên Địa Nhơn.

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG chủ khảo biên

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO VÔ VI truyền

LONG HOA ĐẠI HỘI toàn vũ trụ

Bát Quái Đồ THIÊN ĐẠO Bổn Nguyên.

 

BÁT QUÁI: Hậu Trung Thiên đạo này

CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA NAY

LONG HOA ĐẠI HỘI: THIÊN NHÂN ĐỊA

Định nghĩa: Hậu Trung Bát Quái đài.

 

Địa Chi pháp giới trung tâm

Lưỡng Nghi Tứ Tượng Dương Âm một đàng

Ngũ Tam kim cổ hoàng san

Như Lai tự tánh hoàn toàn Tây An.

 

Thiên Can vô lượng tuần hoàn

Mười hai hoa giáp phẩm hàng nhơn gian

LIÊN KỲ HẢI HỘI TAM HOÀNG

QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO CHỞ ĐOÀN HUỆ LINH.

 

Nhơn hoàn giác ngộ tịnh minh

Hậu Trung Bát Quái thông linh hoàn toàn

Như Lai bổn thể địa hoàn

THIÊN TRƯỜNG GIÁO HỘI KHAI ĐÀNG LONG HOA.


Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Hải Huyền, đạo tràng Long An, VN, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng lúc 4:30 giờ sáng VNT ngày 11 tháng 9 năm 2022 (16 tháng 8 AL) và chuyển đến Đức Ngài lúc 16:55 PM UST ngày 10 tháng 9 năm 2022.

TRỐNG LỆNH GIỤC THỨC QUY TÂM
knhh-trong-lenh-duc-thuc-qui-tam-an
thiet-linh-thien-son-00001thiet-linh-thien-son-00002thiet-linh-thien-son-00003
Ngài Chưởng Quản Thiên Hộ nhận lệnh Huyền Không Thiên Thượng họa đồ  trận Thiết Lịnh Thiên Sơn và gởi đến Đức Ngài ngày 10 tháng 9 năm 2022
lúc 11:48 UST.

lv-tran-do-an


Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Hải Huyền, đạo tràng Long An, VN, nhận thông điệp của Ngài Thiên Thủ Thiên Nhãn lúc 5:00 giờ sáng VNT ngày 10 tháng 9 năm 2022 (15 tháng 8 AL) và chuyển đến Đức Ngài lúc 16:00 PM UST ngày 9 tháng 9 năm 2022.

KHẢI THIÊN SÁCH CHỈ
THIÊN OAI ấn bút hòa SẮC LỆNH
ĐẢO chuyển hoàn cầu hóa tự nhiên.

knhh-khai-thien-sach-chi-1-anknhh-khai-thien-sach-chi-2-an

khai-thien-sach-chi-00001khai-thien-sach-chi-00002khai-thien-sach-chi-00003lv-khai-thien-sach-chi-do-anNgài Chưởng Quản Thiên Hộ họa Khải Thiên Sách Chỉ Đồ Trận và gởi đến Đức Ngài ngày 9.8.2022 lúc 13:27 PM UST.Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Hải Huyền, đạo tràng Long An, VN, nhận thông điệp lúc 4:30 giờ sáng VNT ngày 5 tháng 9 năm 2022 (10 tháng 8 AL) và chuyển đến Đức Ngài lúc 17:16 PM VNT ngày 4 tháng 9 năm 2022.


knhh-05-09-2022-p2-
Phiên dịch ý nghĩa của văn bản tiếng Thiên như sau:


Đường về PHẬT QUỐC chẳng đâu xa

Giác ngộ tâm ta thấy PHẬT ĐÀ

Ánh sáng quang minh hằng soi chiếu

Thấu rõ chánh tà, rõ MA HA.

 

Chánh pháp vững ngôi CÕI NIẾT BÀN

Độ trần diệu pháp mãi rền vang

Ai người thấu đặng lời [ông] THIÊN [ngày] TRƯỚC

Rõ đạo nhiệm mầu pháp truyền ban.

 

TÌNH THƯƠNG TIÊN PHẬT DIỄN CƠ MẦU

Cho trần thấu rõ lý nhiệm sâu

Nhanh nhanh trở gót hồi THIÊN QUỐC

THUYỀN TỪ CHUYẾN CHÓT bước lên mau.

 

Tiếng trống điểm canh đã đến rồi

BÀN CỜ NƯỚC CHÓT PHẢI ĐI THÔI

Tay nhấc [con cờ] lòng sầu thêm nặng gánh

Hỡi người có thấu dạ PHẬT TRỜI.

 

KHÓC TIẾNG THAN KÊU KHẮP CẢ, TRỜI

CHỈ ĐƯỜNG DẪN DẮT con [mau] về thôi.

HẠ TRẦN THẾ, cảnh nương thuyền giác,

MỞ ÁNH TỪ BI CỨU DÂN, TÔI.

 

TA ĐÃ VỀ RỒI bớ chúng dân

LỜI XƯA ĐÃ ĐỂ LẠI MỘT LẦN

Mượn trong ngôn tiếng trần để dạy

Quay đầu bờ giác hỡi dân ơi.


Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Hải Huyền, tại đạo tràng Long An, nhận thông điệp của Bát Nương Di Hoa Kim Hải lúc 5:30 giờ sáng VNT ngày 2 tháng 9 năm 2022 (7 tháng 8 AL) và chuyển đến Đức Ngài lúc 15:52 PM UST ngày 1 tháng 9 năm 2022.
 
knhh-thuc-gia-an
 

Thức giả, thức giả.

Hồi đầu, hồi đầu.

Điển huyền vi khai sáng buổi ban đầu

Là gốc cội con về nương náu

Nay tỉnh thức là con hiền thảo

Ngộ chơn truyền pháp bảo của Mẹ ban

Ánh linh quang Mẹ chiếu rọi trần gian

Con giác thể là niềm vui [của] THIÊN TRƯỚC.

 

Nay cơ bút cũng là lời bảo dưỡng

Truyền ân ban ký bút của THIÊN ÂN

Cho trẻ thơ tiếp nối việc xoay vần

Thay lệnh Mẹ hiệp Thần, Tiên, Thánh

Quy Tam Bảo các con trần nương ánh

Chân lý diệu huyền rọi hết tâm mê

Nương thuyền chơn giác tánh bồ đề

Cơ quy nhứt là đường về của các trẻ

Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng

Quy y mười phương thế giới Phật, Pháp, Tăng

Quy y chân lý giác ngộ vô thượng bồ đề.Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 31 tháng 8 năm 2022 lúc 20:43 PM UST. 

hanh-ngo-thien-quoc-khach-an
 


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 30 tháng 8 năm 2022 lúc 00:34 AM UST.

linh-dien-tu-tam-giao-an-ky

 

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Hải Huyền, tại đạo tràng Long An, tiếp điển ứng khẩu lưu xuất thông điệp lúc 3:00 giờ sáng VNT ngày 28 tháng 8 năm 2022 và chuyển đến Đức Ngài lúc 16:11 PM UST ngày 27 tháng 8 năm 2022.

 

[Vì các vị trong vô hình trao đổi bằng tiếng thiêng nên khi ghi ra văn bản xin phép được lượt bỏ một vài đoạn. Chỉ chép xuống các đoạn tương đối dễ hiểu để các đồng đạo tham cứu.]PHÁP ÂM 2022_09

Xin Bấm Vào Thanh âm Thanh Để Nghe


 

[Tiệp Âm Thanh Phút 7:35-7:47]

Ban DI HOA nhắn gởi:

“Thương DI TỬ HÀ nhi!”

Lời gia thức HOÀNG THIÊN

Tường chư nhi dặn giả.

 

[CHA HOÀNG THIÊN ban lệnh cho Bát Nương Di Hoa Kim Hải chuyển lời là CHA “thương đứa con họ Hà” và tất cả các con phải hiểu rõ lời CHA căn dặn (trong những đoạn kế tiếp).  Bát Nương Di Hoa Kim Hải (Bát Nương Công Phật Mẫu Diêu Cung) là Chưởng Quản Thiên Đài Vô Vi và là Trợ Lý Thượng Thủ trong vô hình của Đức Ngài Hoàng Di Thiên để xử lý công việc.]

 

[Tiệp Âm Thanh, Phút 8:05-12:45]

Lời cầu xin của trẻ

Khắc khoải dạ lòng TA [CHA]

Thương khắp cõi Ta Bà

Ân xin nào thối chuyển.

 

[Đoạn này liên quan tới việc Đức Ngài đã cầu xin CHA MẸ HOÀNG THIÊN chuyển một vị Hiệp Thiên Huyền về Tòa Đình Cali để giúp đở Giáo Hội Thiên Trường, cứu vớt các linh căn bên ngoài, dẫn đường cho họ quy về Giáo Hội Thiên Trường.]

 

Chi thương đài họa thức

Tăn dăn thẳn [âm chữ thiêng] chiên đài

Lời DI TỬ hòa khai

Lòng TA [CHA] nào có khác.

 

Tăn dằn [âm chữ thiêng] thiên quản dĩ

Tăn [[âm chữ thiêng] thiên thức chiên bài

Tình của đất trời thương

Đồng nhân thiên một cảnh.

 

Tất hiền oai gia giả

Chiến bản tiếng HOÀNG xin

Chi chư tức hạ gì

Thiên quang thiên hạn dĩ.

 

[Tiệp Âm Thanh, Phút 9:30]

Thức tỉnh lòng bớ trẻ

ĐẠO ĐÓ ĐÃ BÀY KHAI

Tâm chánh định ngày ngày

HIỂU ẤN THIÊN DĨ ĐỊNH.

 

[Nói chung cho tất cả môn đệ của Giáo Hội Thiên Trường phải rõ (thức tỉnh) là ĐẠI ĐẠO đã bày khai rồi, ẤN THIÊN đã dĩ định rồi. Phải tĩnh tâm ngày ngày.]

 

Thương đàn con CÒN BỊNH

Khổ lụy cả thân già 

Tâm chẳng đặng bình an

Vì nhân sanh tất cả.

 

[CÒN BỊNH = còn lăng xăng, còn toan tính, còn mê danh tham lợi hám quyền. KHỔ LỤY CẢ THÂN GIÀ = ám chỉ Đức Ngài lo cho Giáo Hội cũng vì nhơn sanh bá tánh.]

 

Quá bước cảnh ngày nay

Dùng lời thơ ý ngữ

XIN TẤT CẢ QUY CHẦU

ĐƯỜNG ĐẠO XƯA ĐÃ ĐỊNH.

 

[Đức Ngài hóa thân xuống thế gian để ngày nay dùng lời thơ ý ngữ mà dẫn dắt bá tánh, đã "cúi xin mọi người" quy chầu về Giáo Hội như Đức Ngài đã từng nói (trong tháng 8, bài viết chữ đỏ).]

 

TA đồng thời giải bịnh

Cho khắp cả nhân loài

Ấn pháp bảo truyền ban

Lời thơ đồng tâm ý.

 

[CHA THIÊN ấn chứng cho Đức Ngài ban rải giáo pháp, nương theo đó CHA THIÊN cũng đồng thời giải bịnh cho khắp thế gian. Vì thế, lời thơ của Đức Ngài "đồng tâm ý" với CHA THIÊN.]

 

Nhiên hoài khai hạng dĩ

Tiển thức dạ chi bằng

THIÊN ẤN KÝ HÒA NHI

Lời thơ chưa thể nói.

 

[THIÊN ẤN KÝ HÒA NHI = ý nói bản thân Đức Ngài chính là Thiên Ấn.]

 

Tiện hàn giả hàng xinh

Kim ban khai họa nhĩ

Tất di giả chi đài

Chuyển ban khai cho trẻ.

 

[Ban những lời này để khai trí cho các con.]

 

Gia chi thiền có MẸ

Bảo dưỡng trẻ bình an

Nuôi nấng trẻ ngày ngày

Bằng CHƠN MINH TRÍ SÁNG

Con nhớ hỡi! ĐẠO TRỜI

TÌNH THIÊNG LIÊNG BẢO DƯỠNG

ẤN PHÁP ĐÓ TRUYỀN BAN.

 

Thương HOA THIÊN hạn dĩ

Tiên giáng khai tưởng giả

Thương gia tử ti bằng

Chiên BÁT tiển hồi nhi

Thương đồng trong một cảnh.

 

[Thương cho Bát Nương Di Hoa Kim Hải vì NỀN ĐẠI ĐẠO, vì NAM BANG PHẬT QUỐC mà phải đồng một cảnh với các con dưới thế.]

 

Thương DI HOA hạ nhĩ

TA dĩ khải hòa thiên

Cho tất cả muôn dân

Đồng an trong cảnh giả

Tình thiêng liêng cao cả

Bảo dưỡng khắp muôn loài

Ân điển pháp truyền ban

Cho hoàn cầu thế giới.

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5233)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4683)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5512)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4830)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6472)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6852)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5729)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7106)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 5995)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6883)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9378)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5310)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5785)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4315)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6881)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 9941)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6033)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7789)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 5931)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6671)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7424)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 9961)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12517)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6775)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7472)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7235)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8589)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7681)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7248)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8355)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8706)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8696)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9849)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10515)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9481)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6208)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9447)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11386)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12616)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 12950)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13046)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 12886)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.
30 Tháng Tư 2020(Xem: 10585)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 5 năm 2020.