CHÂN DUNG GIÁO PHỔ ĐẠO QUÂN CALIFORNIA - THIÊN LONG KỲ QUANG

21 Tháng Năm 20228:27 CH(Xem: 864)
gold-dragon   THIÊN DANH: THIÊN LONG KỲ QUANG
   GIÁO PHẨM: GIÁO PHỔ ĐẠO QUÂN CALI
   GIÁO VỤ: TRỰC THUỘC HIỆP THIÊN ĐÀI
  
NHẬP GIÁO: NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2022

   THẾ DANH: HỒ QUANG ĐẠT

   NGÀY THÁNG NĂM SINH: 1970
   SINH QUÁN: VIỆT NAM
   CƯ TRÚ HIỆN TẠI: WESTMINSTER, CALIFORNIA
  

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Hải Huyền, Thánh Đàn Di Hoa Kim Hải, Việt Nam, nhận thông điệp và gởi đến Đức Ngài ngày 18 tháng 5 năm 2022 lúc 10:07 PM UST.

 

QUANG xuất KỲ LONG hiệp kỳ THIÊN

ĐẠT đức kỳ tài xuất kỳ HUYỀN

HỒ tại kỳ khoa kỳ tâm nhữ

GIÁO VÔ VI GIÁO xuất kỳ liên

PHẨM vàng chín bậc ai bước tới

PHỔ dẫn quần sanh đáng bậc Tiên

ĐẠO VÔ VI ĐẠO phàm hóa Thánh   

QUÂN chiếu kỳ công hòa kỳ nhiên.

 

 

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền, đạo tràng Nam Thành, Việt Nam, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Giáo Hội ngày 15 tháng 5 năm 2022 lúc 20:14 PM UST.

 

HỒ công ẩn bóng hướng chiều xoay

QUANG tâm kết tựu canh dần hài

ĐẠT kỳ một cảnh vượt sương nắng

TOẢ diệu hành thi rõ ý hay

TÂM khai thức giấc kỳ hạn vận

VẬN ý tích noi giục thúc ngày

ĐẾN rõ xoay đỉnh duyên tu giải

TRƯỜNG Môn thi phú mở tâm thanh.

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn