CHÂN DUNG GIÁO XỨ THẾ QUÂN ĐỒNG NAI - THIÊN LONG ĐỨC CHẤN

18 Tháng Chín 20218:30 CH(Xem: 1136)
nguyen-duc-hoang-pic   THIÊN DANH: THIÊN LONG ĐỨC CHẤN
   GIÁO PHẨM: GIÁO XỨ THẾ QUÂN - ĐỒNG NAI
   GIÁO VỤ: TRỰC THUỘC HIỆP THẾ ĐÀI
  
NHẬP GIÁO: THÁNG 7 NĂM 2021

   THẾ DANH: NGUYỄN ĐỨC HOÀNG

   NGÀY THÁNG NĂM SINH: 1962
   SINH QUÁN: TX LONG KHÁNH, ĐỒNG NAI, VIỆT NAM
   CƯ TRÚ HIỆN TẠI: VIỆT NAM
  


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điện của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 8 tháng 9 năm 2021 lúc 15:38 us.

 

GIÁO XỨ THẾ QUÂN HOÀNG ĐỨC NGUYỄN

Đồng Nai Đất Mũi chuyển gặp nhau

THIÊN LONG ĐỨC CHẤN hiệp vào

Khai cơ luận đạo Thầy trao sắc này

Huỳnh Bửu điển mở khai tâm hạnh

Đạo pháp lành chơn cảnh Trường Thiên

Ấn phần chức phận thuận duyên

Chức minh đồng đẳng Sơn Liên Hoa Kỳ.
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đàn tràng Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gời đến Đức Ngài vào lúc 18:58 UST ngày 19 tháng 7 năm 2021.

 

TAM TÒA GIÁO ĐẠO điển thơ trao

NGUYỄN ĐỨC HOÀNG nhi tự viết vào

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG giao bản thạo

THIÊN LONG ĐỨC CHẤN đạo đồng bào

CAO ĐÀI sen trổ xem ngọc báu

BỬU PHÁP KỲ HƯƠNG đặng gặp nhau

QUỐC KHÁCH nơi nơi đăng chiếu giáo

Tiên Rồng Âu Lạc đến Cà Mau.


 

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Hải Huyền, đàn tràng Nam Thành, VN, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gời đến Đức Ngài vào lúc 19:44 UST ngày 20 tháng 7 năm 2021.

 

NGUYỄN phùng chờ nắng chiếu tựa thân

ĐỨC từ giải hướng ai chi lần

HOÀNG hình kịp bước xoay an nhẹ

ĐỨC xét rọi truyền đợm thấm ân

TÀI thân hình đổi an bày số

KHAI phá kéo vào liệu trăng nhô

LỘ năng mai cảnh bổn gốc xạ

MỞ toạ độ nhìn chiêu ngưỡng chờ.

[Khoán thủ: Nguyễn Đức Hoàng Đức Tài Khai Lộ Mở]

 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)