THIÊN THƠ THÁNG 6 NĂM 2021

03 Tháng Sáu 202110:31 SA(Xem: 8519)


Nguyện thế giới một câu một kệ

Xa lìa các khổ lánh chốn mê

Định phục thối chuyển bao nhiêu tội

Tiêu tan bệnh lành trổ Bồ Đề

Ngày đêm tự mình nương Pháp Trụ

Tiêu trừ tiêu trừ chuyển Lòng Từ.

Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn.
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài ngày 18 tháng 6 năm 2021 lúc 22:01 P.M. US.

GIÁNG CƠ THÁNH ĐỨC 11

Chư hiền Thập Bát đến nơi đây

Phật Thánh Thần Tiên đã đủ đầy

Giao thoa thế giới Đông Tây

THIÊN TÔN DI LẠC, PHẬT THẦY, QUAN ÂM.

 

Miền Tây đất Việt sông Đầm

Định cơ THÁNH ĐỨC TÂN DÂN kỳ này.

 

Ai nhận chỉ chuyển xoay thế giái

Cải TAM THIÊN lịnh khải SÁCH TRỜI

Điệp trùng điển Ngọc Thánh lời

QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO lập mời bá gia.

 

TÂN DÂN bất luận trẻ già

Thiện tâm bồ tát Trần Dà ghi danh.

 

Dê Gà lộ Ngọ cành sen trỗ

Dần Mẹo Thìn đồng rộ lúa xanh

Thiên Hoa giáp cảnh thế gian

Người trong nội quốc rộn ràng khó xem.

 
[NGỌ = năm Ngựa đồng thời cũng có ý nói THẦY NHÂN THẬP. Vì chữ Ngọ chiết tự gồm chữ NHÂN ở trên (chữ nhân nằm) và chữ THẬP ở dưới. THẦY NHÂN THẬP có liên quan đến 2 câu sấm Trạng: "Có thầy nhân thập đi về, tả hữu phù trì cây cỏ thành binh."]

Từ nay nhơn loại lấm lem

Giáng CƠ THÁNH ĐỨC đặng kèm [chỉ dẫn] lòng son.

 

THƠ THIÊN bộ mới loan [phổ biến] đời đạo

THÁNH KÝ còn lược thạo [thao lược] khắp nơi

PHẬT THIÊN không nói sai lời

Lưu truyền hậu thế sớm mơi [tương lai sẽ sớm] minh tường.

 

Tự nhiên triết lí âm dương

Hoá sinh vạn loại định đường vô ưu.

 

Luận NGÔN GIÁO vô từ vô ngữ

ĐẠO THIÊN NHIÊN giác tự thông linh

Âm thinh sắc tướng hữu hình

Đã rồi chơn tịch bửu linh lượng từ.

 

Quang âm điển sóng chơn như

Lượt từng câu chữ thêm từ phổ thông.

 

Cầu những bậc Thượng TÔN hạ THÁNH

Li sắc danh tâm cảnh thế gian

Thôi thôi KHUYÊN CHỚ LUẬN BÀN

ĐỪNG XƯNG DANH TƯỚNG ĐỪNG MÀNG NGÔI CAO.

 

Khuyến trong nội ngoại đồng bào

ĐẮC NHÂN TÂM PHẬT ĐEM VÀO TỊNH KHÔNG.

 

Dòng lịch sử Tiên Rồng Bách Việt

Điểm từng trang xiển triệt nghìn năm

Quê Cha đất Mẹ không tầm

Du hành hỗn tạp lỗi lầm xiết bao.

 

Hôm nay THẦN BÚT THIÊN TRAO

Hoàn thành sứ mạng THẦY giao buổi đầu.

 

VẬN CHUYỂN LỚN vàng thau lẫn lộn

Định đường tâm nguyên bổn BỬU SƠN

KỲ HƯƠNG mới đặng chơn nhơn

Phật Tiên Thần Thánh LIÊN SƠN điển tần.

 

Thuận duyên bổn đạo chuyển dần

Sắc tâm hiệp nhất cận lân MẪU THẦY.

 

Xa vạn kiếp đáo thần trở lại

Nói đạo, NGÀI thực tại chứng minh

Nhiều phen kinh tạng ghi trình

Thêm rồi lại bớt truyền tin lạc lầm.

 

Ngộ tâm tu tĩnh âm thầm

Trui mài chiu chắt ướm mầm huệ linh.

 

Thôi! đừng có bóng hình chi nữa

Thực hành đi chớ lựa thời gian

Trên cao bách hội điển quang

Dưới này tu tịnh thần đan nhiệm mầu.


[Hai câu cuối ý nói: Trên Bách Hội thì tụ điển quang, dưới Hạ Điền thì tụ đơn dược.]
 

Tập cho sắc cảnh không cầu

Chơn như bạch thuỷ nhiệm sâu từng thời.

 

Thể vô tướng vô lời chơn tịnh

Đạo là KHÔNG, VÔ định VÔ vi

Sen vàng gốc Mộc trí tri

Hoà dung nội ngoại LIÊN KỲ khổng [không] môn.


[Đạo là không vô định vô vi = Đạo là KHÔNG, Định ở KHÔNG mà Trụ cũng ở KHÔNG.]
 

Khắp trong nguyên bổn làng thôn

Sắc tâm duyên hợp càn khôn du hành.
 

HOA THIÊN BỬU hiệp thành thế giới

Chí tâm KHÔNG đừng đợi ngày mai

Hạnh tu chớ kể ngắn dài

VÔ VI LỤC TỰ [NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT] từ nay thực hành.

 

Linh châu báu điển TAM THANH

Thoàn tâm không động chơn danh PHẬT THẦY.

 

Hiểu lí nghĩa lời hay THÁNH KÝ

ĐẠO VÔ VI không vị không ngôi

Thế gian còn nặng [ham hố] chỗ ngồi [danh vị]

Thì thôi khuyến bỏ để rồi huệ tâm.

 

Thường hằng đi đứng ngồi nằm

Âm dương trực chỉ thân tâm nhã thoàn.

 

Trường Hải Hội NGỌC HOÀNG ấn định

Dịch từng câu từng lịnh THÁNH LỜI

Trẻ già đừng vội buông lơi

Từng phần diệu dược giúp đời đạo an.

 

Giữ cho TRONG SẠCH GỌN GÀNG

Cần khi hữu sự xóm làng diệu linh.

 

Tay mang Ấn Chiếu THIÊN BÌNH

Giáng CƠ THÁNH ĐỨC chúng sinh mở cờ

Thiên Thơ đừng để lu mờ

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO thường giờ đáo lai

Gởi bài THẦY TỔ cầm tay

ĐẠI SƯ ẤN CHỨNG, PHẬT THẦY TRUYỀN THÂU

THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC nhiệm mầu

QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO HOÀN CẦU CHIẾU MINH.Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài ngày 12 tháng 6 năm 2021 lúc 10:00 A.M. US.

GIÁNG CƠ THÁNH ĐỨC 10

Trí hải đăng thiên chiếu bửu châu

Sơn trung đầu THƯỢNG MẪU THIÊN cầu

Liên Đài Thánh Đế đầu linh báu

Cảnh đạo chơn danh hậu thế mầu.

 

Sớm tối tầm linh dấu diệu huyền

Bồ đà di hoá hiện thần tiên

Thân tâm thường trụ miền thiên điển

Sắc tướng tự nhiên kiến thánh hiền.

 

Da đà lăng chú vô biên

Gót son THIÊN PHẬT nối miền hữu vi

Tinh hoa võ trụ Liên Kỳ

Sắc tâm đồng nhất vô vi vô lời.

 

Chừng nào mới đặng thảnh thơi

Ngọ Mùi Thân Dậu tơi bời thế gian

Thượng Ngươn còn phướn Tây An

Thầy tôi trở lại hoàn toàn Thất Sơn.

 

Bửu châu đỏ rực chơn nhơn

Tâm trong ly nước linh đơn nhiệm mầu

Thánh Tiên Phật bảo nhịp cầu

Chúng sanh tu tịch một bầu linh châu.

 

Gà kiêu quá nửa đêm thâu

Ngọ Mùi Mẹo Dậu lục châu gặp THẦY

Mẹo Dần qua Sửu mới hay

Người trong ngoại quốc tháng ngày khóc than.

 

Khuyến dân thành thị thôn làng

Sớm hôm thanh lọc đón hàng dương âm

VÔ VI LỤC TỰ [NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT] niệm thầm

Lên thuyền bát nhã thâm thâm DIÊU TRÌ.

 

Cần năng tập tánh nhu mì

Dập dìu khổ cực vậy thì tâm không

Nhìn xem cảnh tục chơn đồng

Như như thế ấy không không lặng tầm.

 

PHỔ ĐÀ SƠN PHẬT QUAN ÂM

Ứng thân Nam Hải ngộ tâm thiên liền

Việc chi còn có chung riêng

Lọc gàng danh tiếng diệu huyền câu li.

 

PHẬT BÀ PHẬT MẪU DIÊU TRÌ

Giáo khuyên thế giới vô vi hằng thường

Thiên Tiên thấy cảnh đoạn trường

Hạ trần giáng điển mở đường trí tri.

 

Thiện đời thực ngộ vô vi

Điển năng lượng tử thiên ni cho sành

TÂM TRONG SẮC CẢNH vây quanh

MẪU THẦY nhào nặn cho thành TÂM CHƠN.

 

Còn tâm [tâm còn] ganh gét  thua hơn

Thì cho vào luyện linh đơn mới mầu

Rèn trui cho đủ nhiệm sâu

Hai ba năm nhuận [2023] đặng hầu bá gia.

 

Năm Dê rồi đến năm Gà

Mười hai giáp bửu Trần Dà trứ danh

Thiên Can Mậu Kỷ định rành

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO gốc cành CHIẾU MINH.

 

[LIÊN KỲ] HẢI HỘI trường điển THIÊN BÌNH

QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO Huỳnh Kỳ Quốc Tân

Khai cơ lập đạo rõ dần

Thượng Ngươn tại thế phước ân NGỌC HOÀNG.

 

PHẬT VƯƠNG DI LẠC toạ đàng

DIÊU TRÌ PHẬT MẪU TÂY AN PHẬT THẦY

QUAN ÂM NAM HẢI về đây

Ba Ngôi Báu mới đủ đầy bậc cung.

 

PHẬT THIÊN hoàn địa trung dung

Hiện trần bảy báu HUYỀN KHUNG hữu hình

Thiên Tiên thể tánh minh vô lượng

Xứ trụ không không thượng đạo trường

Khúc gỗ xưa nay thường tịch tướng

Âm dương cộng hưởng hướng mười phương.

 

Thuyền cung PHẬT MẪU Thượng Ngươn đề

Đến bến chơn như để thoát mê

Giác ngộ đạo đời về một thể

Tâm thiền thân đạo THẾ TÔN kề.Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài ngày 6 tháng 6 năm 2021 lúc 11:57 A.M. US.

MỘT THẦY BA TỚ
Một bầu khí quyển đối càn khôn
Thầy tổ qui môn điển bảo tồn
Ba bốn cộng chung miền thất đại
Tớ thầy đồng nhất hiệp thiên tôn
Ngũ châu chiếu sáng linh thoàn bổn
Chi vị vô vi bửu pháp tôn
Qui hội tinh hoa hồi đạo tổng
Nhất chơn thể tánh mạng tâm không.

 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài ngày 6 tháng 6 năm 2021 lúc 11:57 A.M. US.

GIÁNG CƠ THÁNH ĐỨC 9

Địa linh nhơn kiệt tới nơi đây

Giáp mặt thiện căn định đến ngày

Ứng giúp nhơn sinh đồng chủng tánh

Phù linh tại thế MẪU THẦY xoay.

 

Ra bài binh pháp vô vi

ĐỒ THƠ ĐÃ ĐỊNH SẤM THI HỮU HÌNH

Mạng minh Nam Đế tái sinh

NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI BỬU [SƠN] HUỲNH [ĐẠO] HUỆ MINH.

 

TAM GIÁO chuyển OAI LINH hiện thế

CHIẾU VĂN NGÔ ĐẠO ĐẾ THIÊN CƠ

Thiên Nam giáo lí trực chờ

[THIÊN] BÌNH TÂN QUỐC tới khai cờ LONG HOA.


[Chiếu Văn Ngô = Ngô Văn Chiêu, Đức Ngôi Hai Giáo Chủ Cao Đài.]
 

Trao ANH CẢ dung hoà máy đạo

Giáo truyền xưa khế hạo thượng lai

Thánh danh NGỌC ĐẠI chơn dành

Bồ đà di hoá liễu nhành vô ưu.

 

Thiên bích ngọc tâm tựu Thánh Hiền

Trần gian khó gặp cảnh nhơn thiên

Buổi đầu Ngươn Thượng giao thiên địa

Nhập lộ thiên nhiên đặng chí huyền.

 

Ngộ thay chơn lý SƠN LIÊN

Pháp thân thường chuyển an nhiên đạo đời

Gặp nhau tại chỗ không lời

Điển thiên THẦY MẪU đổi dời thân tâm

 

CÂU KINH THÁNH [TỪ] ÂM DƯƠNG VÕ TRỤ

Hạ bút thần thường trú vô vi

Hữu duyên nhận điển LIÊN KỲ

THIÊN TRƯỜNG HẢI HỘI Sấm Thi độ mình.

 

Giao THIÊN KHỐ thiên tình ai lĩnh

GIÚP NHƠN SANH THỨC TỈNH VÔ MINH

Kiếm cung trao luyện bình [đẳng][đạo] huỳnh

Chặt tan u tối rồi sinh lượng từ.

 

[Thiên khố = kho giáo lý của Giáo Hội Thiên Trường.]

 

Văn môn hoá kiếp xứ Hà Tiên

NHẬP THỂ THIÊN CHƠN BỔ CHÍ HUYỀN

Xá lộ đường triều thông ĐẠO ĐIỂN

ĐĂNG MINH QUANG phổ chuyển nhơn hiền.

 

[Đăng Minh Quang = Minh Đăng Quang, Đức Giáo Chủ chi phái Phật Giáo Minh Đăng Quang.]

 

Về nơi giá trúc đồng nguyên

Thần Tiên Phật Thánh vịn miền càn khôn

Liêu Châu xứ cũ bản môn

Cổ kim qui tựu GIÁO TÔNG HỮU HÌNH.

 

TRƯỜNG THIÊN BẢNG NGỌC TƯƠNG VĂN PHẨM

Giáng cơ này thâm thậm chơn như

Cửu Cung lắng tiếng mẫu từ

DIÊU TRÌ PHẬT MẪU [nên] ĐẦU SƯ trở về.

 

[Ngọc Tương + Đầu Sư trở về = Nguyễn Ngọc Tương, Đầu Sư Cao Đài Tây Ninh, sau trở thành Giáo Tông Cao Đài Ban Chỉnh Đạo, Bến Tre. Văn Phẩm = Võ Văn Phẩm, Đức Nhị Thiên Giáo Chủ của Cao Đài (sinh ngày rằm tháng giêng năm Mậu Tý, nhằm ngày 25 tháng 02 năm 1888, tại làng An Hiệp, huyện Sóc Sải, nay đổi lại là huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre).  Giáo Chủ Võ Văn Phẩm và Ngài Nguyễn Ngọc Tương là anh em cô cậu ruột.]

 

Nay phân lớp cận kề NGỌC ĐẾ

NGỌC TƯƠNG anh chấp thể GIÁO TÔNG

Nhật minh tại chốn mây rồng

Thuyền cung rẽ sóng Đại Đồng liên thông.

 

Tôn giáo cổ liên đồng ĐẠI ĐẠO

Đạo nhơn gian khế hoạ Thượng Ngươn

HUYỀN năng còn nghĩa lí chơn

MINH tâm sư đệ tập đơn luyện thần.

 

 Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài ngày 3 tháng 6 năm 2021 lúc 02:01 A.M. US.

GIÁNG CƠ THÁNH ĐỨC 8

Buổi mới THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC này
Trời người chuyển biến ngũ hành xoay
Thời gian cảnh sắc thay đổi lại
TÁI THIẾT CÀN KHÔN PHẢI ĐẠO THẦY.

Phước báo mỏng dày sen tự lấy
Mai vàng năm nhánh đạo vào đây
VÔ VI VÔ TƯỚNG THUYỀN THẦY MẪU
Tĩnh tuệ nhơn tâm hạo kiếp này.

Đăng đàn ĐIỂN ĐẠO tại Nam Bang
Phật Thánh Thần Tiên phán hạ màn
Thoát bỏ cảnh phàm tan khổ nạn
Huyền vi tuyển chọn đặng Tam Hoàng.

Minh tâm hiện tướng THIÊN TRƯỜNG loáng
HUỆ MẠNG SONG TU bát nhã thoàn
TRÍ TÁNH TUỆ đề THIỀN BẤT LOẠN
Duyên lành thất bửu phải hoàn toàn.

ĐĂNG THÔNG liễu cảnh đến Đài Liên
Quái ngại tâm không TỊNH ĐỘ LIỀN
Chủ thể hữu hình HUYỀN DIỆU ĐIỂN
Tâm thân hạnh nguyện thiện nhơn duyên.

 

[Quái ngại tâm không = Tâm không quái ngại = Tâm vô quái ngại]

Nhà trong ngọc báu HUYỀN THIÊN hiện
Sớm tối nhu hoà LUYỆN ĐẠO tiên
Tướng hiện chơn nhơn LIÊN SƠN ĐIỂN [TAM GIÁO ĐIỂN]
Hữu hình diệu dụng đến căn hiền

Bên bờ Thánh Đức ĐIỂN TAM THANH
Ngũ Sắc Thánh Danh bỏ có đành!
LỤC TỰ VÔ VI HÒA MẠNG TÁNH
Mai vàng năm nhánh mạnh lành sanh.

Hồi đầu kim cổ nhìn Thiên Đảnh
NGỌC ĐẠI HỒNG HUỲNH được thoát danh
Xá lộ đồ thiên truyền bá cảnh
Nhơn lành diệt tướng đã Hoài Sanh.

[Hoài Sanh = Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sanh của Cao Đài Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ]


QUAN ÂM NAM HẢI PHỔ ĐÀ SƠN
PHẬT ĐIỂN chơn nguyên bổn đại quờn
Bốn tướng đạo đời SƠN BỬU MỚI
HỒNG HUỲNH NGỌC ĐẠI tới Thanh Sơn.

[Thanh Sơn = đạo hiệu của ngài Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm]

Châu hồng điển chỉ tan đời bợn
Sắc chỉ PHẬT THẦY học kỷ hơn
Thiệt tướng tạo thành chùa điện lớn
PHONG THẦN THẾ GIỚI MỚI CHƠN NHƠN.

Hiện tướng tuỳ TÂM bổn CHÍ TỪ
MÙA THU ĐẾN LÚC TỰU CHƠN NHƯ
Châu sa ngọc thuỷ du minh chủ
Hạt đạo kết từ ẤN ĐẠI SƯ.

Kiết tập lần ni câu đạo sự
TRẦN GIA hiệp nhứt gặp THIÊN [NHƠN] SƯ
Ba tần quang điển trường vô tự
Tứ bửu minh châu kỉnh MẪU TỪ.

Thập bát qui hồi chỗ NHỨT CHƠN
Nam Thiên TAM ĐẾ đến trần hườn
Thông reo xá quế đồng tiên cảnh
BỬU ẤN PHẬT THẦY PHÁP BỬU SƠN.

Nhựt nguyệt lung linh cảnh Thượng Ngươn
Đường đời tâm đạo ĐIỂN LIÊN SƠN
Xa lìa đoạn dứt về TỊNH ĐỘ
Thấy biết NHƯ LAI rõ đại quờn.

ĐẾ [THƯỢNG] hoá trần đề thay đổi lớn
HỒNG HUỲNH trăng nước bóng Thiên chơn
HỒI QUI THẾ GIỚI VÀO ĐẠI ĐẠO
QUỐC KHÁCH NƠI NÀY PHẬT BỬU SƠN.

Ha ha cười lớn giữa tầng không
Sống biết TÂM KHÔNG CHÍ ĐẠI ĐỒNG
Tứ Giáo Bửu Toà thông thất đại
Gà cồ thức giấc thấy HUYỀN KHÔNG.

THIÊN TRƯỜNG CƠ BÚT thường hằng sống
CHỞ CẢ TAM THIÊN đến Lạc Rồng
Chúc vị HƯƠNG KỲ SƠN BỬU lộng
Ngọ Mùi Thân Dậu được Thiên thông.Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5483)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4944)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5810)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 5043)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6658)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6971)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5849)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7254)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6112)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 7013)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9532)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5443)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5921)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4438)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6990)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8900)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 10297)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6167)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7891)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 6044)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6795)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7539)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 10107)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12726)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6874)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7590)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7353)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8727)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7819)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7395)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8808)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8879)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9945)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10686)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9686)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6323)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9541)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11502)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12771)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 13075)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13151)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 13027)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.