NHỊ MẪU KINH

07 Tháng Năm 20212:09 CH(Xem: 1222)

 

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG
CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

 

 

NHỊ

MẪU

KINH

 

 

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG
TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 


Huyền Không Thiên Thượng ban Nhị Mẫu Kinh vào ngày 19 tháng 2 năm Tân Sửu  (ngày 31 tháng 3 năm 2021). Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.  Giáo Hội Thiên Trường dự đàn.


 

V1. 2021

 


  

LƯU Ý

 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 


 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

(Xướng)

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. o

 

(Niệm)

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. o

 

2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

(Xướng)

Bửu Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

Hương thiền dâng cúng khắp 10 phương

Kỳ hương bay tỏa vô tận cõi

Pháp giới trang nghiêm tâm giới tưởng

Nhãn tạng Huyền Không hiện đạo trường. o


3. KHAI KINH


(Tụng)
Thiên thủ đồng nguyên Phật Thánh Tiên

Đạo Thiền hoán hiện tọa Nam Thiên

Hóa sanh chuyển kiếp Thiên Nhơn Địa

Duyên pháp đạo chơn tánh bổn thiền

Hồi cảnh sắc trần về thất đại

Giải tâm trần thế hóa tâm Thiên

Thoát bờ lục đạo luân hồi biển

Căn nghiệp tự nhiên giải phóng liền. o

 

4. KINH DÂNG ĐĂNG HƯƠNG


(Tụng)
Không gian giới định tuệ kỳ hương

Vô ngại thời gian sóng điện trường

Bát nhã âm quang thường tịch tướng

Càn khôn vốn vậy thể âm dương

Đăng tâm thắp sáng hào quang thượng

Giác ngộ tâm không cảnh liễu thường

Bửu Pháp linh thông hoà thất tượng

Châu Thiên hoàn thể tánh chơn lương. o

 

5. KINH DÂNG HOA QUẢ


(Tụng)
Thiên loài thảo dược quả cùng hoa

Lễ kính dâng lên Bửu Ngọc Tòa

Pháp thế hữu hình Sinh, Định, Hóa

Chơn như vô tướng tịch thiên hoa

Hồng quang linh bửu Cao Đài hảo

Điển chiếu cửu quan thất đại hòa

Quả chín hoa thơm hương thượng đạo

Tâm thiền tam cõi Mẹ và Cha. o

 

6. KINH DÂNG CHÈ BÁT BỬU


(Tụng)

Bát bửu chè thơm kính Mẫu Thầy

Cầu nguyền bá tánh vạn an thay

Tâm thanh thành kỉnh đất trời thấy

Khẩu bạch khải ngôn Thiên Phật hay

Bái vọng nguyện cầu nơi thất đại

Đê đầu tâm điển khắp Đông Tây

Nam mô Phật Mẫu Phật Thầy hiện

Phước lộc đức tài chuyển đến tay. o

 

7. KINH DÂNG BẠCH THỦY


(Tụng)
Bạch thủy khiết tinh nhựt nguyệt sinh

Tâm chơn chánh đạo ba công trình

Thân hòa võ trụ theo luật định

Thể điển khôn càn hóa vạn linh

Thế pháp đạo nhơn tan khỏi bịnh

Gian nan muôn loại thái an bình

Càn khôn phổ chuyển chung tâm tịnh

Bạch Ngọc cam lồ cứu chúng sinh. o

 

8. KINH DÂNG TRÀ


(Tụng)
Thẩm thấu lòng son đức hải còn

Tâm thời trà đạo biển trời non

Thanh tươi trí sáng lòng chơn chọn

Cúc trúc tùng mai lễ nghĩa tròn

Thọ dụng sen trà tâm thánh đạo

Ơn lành phục nguyện đạo trà ngon

Thiên hoa hóa thế nhơn hiền đón

Đạo tánh tâm nhu lễ thánh còn. o

 

9. KINH DÂNG RƯỢU BỒ ĐÀO


(Tụng)
Bồ đào rượu lễ Thánh Thần Tiên

Mỹ vị lưu li trác ngọc truyền

Sắc thắm hương thiền tâm định thiện

Nồng nàn thể vị tánh cần chuyên

Tiêu dao phẩm cảnh thiên nhân địa

Ngự đáo dương trần thọ cảnh tiên

Đại chúng thành tâm đồng kính tửu

Tam miền vô hữu vạn trùng thiên. o

10. KINH NGUYỆN TÂM NHÃN


(Tụng)
Tánh ngã vô vi tự tướng đầu

Thân hoà võ trụ đạo thiền câu

Kim long sư mã nê hoàn thấu

Ngọc phụng qui lân bát nhã chầu

Mắt thấy Lam Kiều tiên cảnh hậu

Tâm nhìn chơn pháp dạ minh châu

Thiên nhiên tự tánh khai tâm khẩu

Thượng ngoạn thông linh thất đại cầu. o


11. KINH THIÊN ĐẠO VÔ VI


(Tụng)
Cảnh vạn biến VÔ VI THIỀN ĐIỂN

ĐẠO HOÀNG THIÊN hoán chuyển đổi trần

Thời kỳ khoa học sóng tần

Lý văn ngôn ngữ chưa phân rõ ràng

Ai tu pháp tu mờ tu sáng

Được hay không phỉ báng lẫn nhau!

Đạo Thiền NHẬT NGUYỆT ĐÀI CAO

Tâm thiền giác ngộ Thiên Bào được chưa?

Nhiều pháp tu nhiều tầng chọn lựa

Một pháp hành Thiên tựa Vô Vi

Đặng sao mỗi pháp mỗi kỳ

Bửu Sơn Huỳnh Đạo Vô Vi hữu hình

Thiên Canh Tí lịnh Thiên Đình

Hiền nhơn tịch tịnh âm thinh sắc hình

Long sư mã Bồ Đà Di hóa

Giáo Pháp Thiền phổ họa minh châu

THIÊN TÔN NGỌC THƯỢNG dòng châu

Xuất hành Đạo Pháp nhiệm mầu càn khôn

Tâm phục hiện bổn môn tại thể

TỰ NHIÊN THIỀN PHÁP thế chơn như

Nhìn xem cảnh sắc Đại Từ

Đại Bi như vậy như như vạn loài.

Trí huệ sáng hòa đồng tâm cảnh

Đạo với Đời nhứt cảnh vô biên

Niên niên hạnh điển vĩnh miền

VÔ VI THIỀN PHÁP Thầy biên mây rồng. o

 

 

12. CHÁNH KINH

 

NHỊ MẪU KINH

 

(Xướng)

NHƯ Ý HẠC KHAI NHỊ MẪU KINH

PHỔ HÓA PHÒ LINH DIÊU CUNG DINH

KIM NƯƠNG VI ĐẠI DÂNG HẠC LỄ

MẪU KHỨ ĐIỂN LÔI PHỤNG LAI ĐÌNH.

 

MẪU CẢM NHỨT KIM THÂN THÁI XỨ

HẠC DÂNG TẦNG LẬU THUYẾT ĐỊA TỪ

THIÊN KIM THẾ CHỈ BẤT KHÔI NGOẠI

GIAI TÂY VƯƠNG MẪU THỌ PHIÊN NGƯ.

  

[Nhứt Kim, Thái, Thiên Kim, Kim Nương = chỉ vào Đức Chưởng Thế của Giáo Hội Thiên Trường kiêm Chánh Giáo Bửu Sơn Huỳnh Đạo thuộc Giáo Hội Thiên Trường.  Đức Chưởng Thế có thế danh là Thái Kim Anh; thiên danh là Nhứt Kim, Kim Nhứt Kim, Thiên Kim; và phong vị là Tây Mẫu Tiên Nương. Ngài là hóa thân dưới thế hiện nay của Nhị Nương Diêu Trì Cung. Những tôn danh của Nhị Nương là Tây Vương Mẫu, Tây Vương Hậu, Cẩm Tú Tiên Tử, Cẩm Bửu Tiên Tử, Hồng Liên Thánh Mẫu.]

 

(Tụng)

Thân độ linh phát KIM NHỨT ý

Hạc hạc hiệp thần lượng hội kỳ

Bất bất tình ân Chơn Hậu thấu

Cảm tánh danh chi niên tải ghi.

 

Xá nữ vô NHỨT KIM vô xá

Thính MẪU thoại hườn hạc phụng ca

Ân ân thiện hữu KIM HOA nở

SEN HỒNG xanh trắng đỏ ngũ toà.

 

PHU NHƠN KIM phú quới hạc dâng

Xuân vinh hoá hiển tốc hạc phần

THIÊN ĐÌNH cấp tảo báo tạ đáp

Hạc lượng kim thân sắc MẪU ban.

 

Kim thân rực rỡ thể trải lòng

NHỨT nhơn KIM bảo ấn hạc đồng

KIM HẬU NƯƠNG chuyển tiền tựu ký

Hạc lượng đảo thân khởi gia phong.

 

Lộng đèn đăng sáng chiếu phổ thiên

Phước thiện an ninh hưởng qui điền

Đèn lộng soi sáng gia kim chủ

Khuyến khuyến thuận tâm tú bát kiền.

 

Lộng chiếu đăng soi hạc phụng bay

Chơn chơn KIM diệu trải dụng tài

Mất đâu thân hiện toàn công quả

KIM nữ liên TÂY phước vĩnh TÂY.

 

Lập thân vinh hội đổi xác KIM

Công đức tạo hưởng phước trạch tìm

Bồi công ban rải phước huệ xuống

Đức viễn bảo toàn trải hết tim.

MẸ GIÀ cứu độ yên trần thế

MẸ CHƯƠNG ĐÀI bồng bế yên vui

Khuyên đời thỏ thẻ ngậm ngùi

Pháp vàng thập nhứt tươi vui lên đò

 

 

Thập tứ màn tu lo tỉnh ngộ

HỌC ĐẠO TIÊN MẸ MỞ thi chưa?

Màn Trời chín phẩm cung thừa

Màn huê Phật Thánh đò đưa Tây Bồng

 

Pháp vàng MẸ HỘI LONG mà dự

Ngươn quá mờ khó sự bước lên

Ai khôn lựa chỗ ghi tên

MẸ ĐÂY MỞ CỬA non trên mà về

 

Lời khuyên bớ GẦN KỀ ĐẠI HỘI

Con đừng mê đời tối dập bầm

Biển trần sóng dợn tối tăm

Thương đời nên MẸ KIẾM TẦM CON THƠ

 

Rước cõi tiên con khờ tựa cảnh

Phía hướng Tây trẻ hạnh trở về

Con nào hữu phước về quê

MẸ đem thuyền đậu bên lề ngồi trông

 

Ráng tu đặng thành công con bớ

Thiện dựa kề đò chở qua sông

MẸ đây gạn [lọc] sổ trần hồng

Kỳ Ba lựa tuyển chờ trông lên thuyền

 

Lựa người đạo tâm hiền chào đón

TẬN THẾ đời mau chọn đường tu

MAU LO HỌC ĐẠO công phu

Tránh người tà mị lo tu lên thuyền

 

MẸ GIÀ đáo trần miền truyền chỉ

Rằng con xem lộ ý thế nào

Ngọn đèn nhìn thẳng trên cao

Ngày càng mờ nhạt nguy sao còn khờ

 

MẸ GIÀ vén màn CƠ ĐẠI ĐẠO

Muốn con về tròn thảo dạ lành

Ven trời gió lạnh trời manh

Ngặt vì đài xế MẸ LÀNH xuống khuyên

 

Ban ĐẠI ĐẠO đạo MẸ HIỀN sửa dạ

Màu sông mê MẸ thả từ thoàn

Tay vàng MẸ kéo đưa sang

Hội này ĐẠI HỘI PHONG THẦN đặng ghi

 

Nhìn cảnh sống con đi sai lối

Dại đoạn trường ám muội [hãy] đổi thay

Chậm chân không kịp hội này

Biết [được] bao nhiêu ức trở đài màn huê?!

 

Rán tu đi nơi quê mình đến

Nẻo chánh chờ mãi khuyên [sao] không tu

Phận mình khờ dại mê mù

Đường lành con ráng công phu trao dồi

 

Còn một chút tan rồi tơi tả

Ráng chạy về Tây xạ [tỏa sáng] CUNG DIÊU

ĐẠO LÀNH MẸ MỞ sớm chiều

Con về cảnh mới tên nêu niệm Rồng

 

Khoa tràng lỡ uổng công để trễ

Một MẸ GIÀ ngóng trẻ xa xa

CUNG DIÊU than tủi lệ nhoà

DIÊU ĐÀI NGỌC KHUYẾT MẸ GIÀ chờ khai

 

Tỳ Bà kim [nay] thúc cây nam nữ

HOA VÂN CUNG thúc dự trường khoa

Bền lòng mới thấy nhà ta

TRỜI CHA ĐẤT MẸ dung hoà tình thương

 

Con chen lấn trần dương một lúc

Muộn năm canh nơi vực sâu trần

Cũng vì ham lợi đua tranh

Mê tâm là biển chẳng lành chẳng yên

 

Giàu nghèo chỉ một nền đất lạnh

Có khác chi trần cảnh ảo huyền

Giả mà lấy giả buộc lên

Giả người ảo mộng xuống lên lại tàn

 

MẸ tả cảnh trần gian muôn khổ

Thức tỉnh đi bồi bổ lo tu

Trần là một cụm khói mù

Trăng Thu khuất bóng tan vù đó thôi

 

Đời này khổ LO NGỒI TU HẠNH

Thiện tâm ngay xa lánh thị phi

Kịp giờ kịp lúc vào thi

Bàn Đào dự hội tên ghi trở về

 

Tâm cho rộng đừng chê mai mỉa

Đời này đừng tâm địa ác gian

Tranh danh sô tố bạc vàng

Nhìn con khó dẹp ngang tàng con ôi!

 

Muốn nam nữ trau dồi MẸ hé

Niên Sửu Tân lệ MẸ dòng tuôn

Nguyệt đài xế bóng trông buồn

Ngồi nghe tiếng lặng tứ phương tan tành

 

Đời nay khổ tranh dành quyền bá

Đời này tu kịp há kỳ thi

LONG HOA ĐẠI HỘI đặng ghi

Phật Tiên dự HỘI LIÊN TRÌ mà xem

 

Tại Non Bồng mở then bốn cửa

Thấy cao thâm biết lựa chỗ vô

Đêm ngày ráng niệm Nam Mô

Cuộc đời nhắc mãi đặng nhờ tấm thân

 

Cung son MẸ sen vàng rực rỡ

Bản Ngọc Lầu rán nhớ MẸ khuyên

Kiến thuyền mộ đạo trần tiên

Ráng tu cho kịp mới yên sau này

 

Vàng thau lựa [tuyển] ách tai bớ trẻ

DIÊU ĐIỆN CUNG lộ hé Thiên Cơ

Ngày đêm khuyên nhủ con khờ

Lưới trời cao rộng chớ mơ khó về

 

Buồn cuộc thế tan thương vì khổ

Trời ngữa nghiêng chẳng ngộ thiện tâm

Buồn cho cuộc thế cõi trần phàm

Đời tàn khổ ai tầm ĐẠO TIÊN

 

Buồn trần không biết thảo tu hiền

Đời vào ra trướng biện trần mê

Buồn chan dầm [lệ] đổ chẳng ai về

Đời cho đẹp đạo kề MẸ CHA.

 

VÔ VI KHAI PHÁP DIỆU KỲ CÔNG

CHỜ LỊNH PHƯƠNG TÂY CHUYỂN GIÁO ĐỒNG

TAM TÒA THẨM PHÁN MAU DỰ BỊ

MẠT HẠ ĐIÊU LINH SỬA TU LÒNG.

 
[Phương Tây = không nói cõi Tây Thiên Phật cảnh, ở đây có ý nói tới vùng Đất Vàng California, Hoa Kỳ thiên cơ đã dĩ định. Bửu Sơn Huỳnh Đạo Vô Vi Kỳ Ba mà thánh thể là Giáo Hội Thiên Trường ra đời tại vùng đất này để về sau sẽ đưa người hữu duyên Phương Tây về thánh địa Phương Đông là Việt Nam.  Vì khai mở tại xứ người nên còn gọi là Quốc Khách Đại Đạo.  Bửu Sơn Kỳ Hương đã huyền khải về cơ Quốc Khách Đại Đạo này từ nửa thế kỷ trước.]   

 

AI TỎ THƯỢNG HUYỀN [THIÊN] CHUYỂN ĐẠO TÔNG

VÔ THƯỢNG THIÊN TÔN GIÁNG CÕI HỒNG

PHÁP HUYỀN HÌNH TẠO KHAI MÔN CHÁNH

CỖ LỮ NGỌC CUNG CÕI HƯ KHÔNG.

 

[Thượng Đế Huyền Thiên Vô Thượng Thiên Tôn giáng cõi hồng trần khai môn chuyển đạo. Ai tỏ Tường?]

 

Tạm xác bầu nâng vô sắc khai

Hữu vi thụy túc giá bất đài

Nhập lành chuyển chuyển soi nhơn khiếu

Toạ giáng trụ hình bổ phân xoay.

 

NGỌC chiếu vĩ lâm lộ Đông Tây

HOÀNG duyệt phục khương quới kỳ tài

THƯỢNG thượng lộ báu huyền ban lãnh

ĐẾ đế khứ bình cơ định xoay

GIÁNG trần điểm chỉ cơ tuồng thế

XÁ điện xuất ẩn thượng toạ vân

HẬU phiên bất lạm không ĐẾ khẩn

TRƯỜNG cung ánh NGỌC năng chuẩn tề.

 

[Khoán thủ: Ngọc Hoàng Thượng Đế Giáng Xá Hậu Trường.]

 

[Đông = chính yếu là VN. Tây = chính yếu là California, Hoa Kỳ. Ngay giữa Thái Bình Dương, một mặt phẳng thẳng góc với mặt phẳng Xích Đạo sẽ chia trái địa cầu làm hai. Một nửa từ giữa Thái Bình Dương về hướng Việt Nam thì Thiên Thượng gọi là Đông Phương.  Một nửa kia về hướng California Hoa Kỳ thì gọi là Tây Phương.]

 

VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG sắc cảnh Tây

SANH địa vô biên CHÁNH PHÁP KHAI

LÃO toàn thần hiệp giai vô tận

MẪU nhứt tảo bình bất thoại lai

KHAI thâu nhơn chúng phi khinh tội

SẮC chiếu Lôi Thần bát phương phân

ĐẠI từ bi LÃO MẪU nhứt thân

ĐẠO bổ phát sanh vô số ngồi.

 

[Khoán thủ: Vô Sanh Lão Mẫu. Khai Sắc Đại Đạo.]

 

LIỄU hồi tân sự kỳ vô ảnh

LIỄU pháp thanh vi cơ tiết rành

HẠNH ẩn thị danh ĐẠO SẮC LINH

CHƠN không trần giáng tuyệt tài thành

DIỆU hoá phục lai vô chiêu thới

THANH nhựt sử tiền đức trung qua

MỞ năng lực tác đời đạo hoá

LỘ bóng vô hình công pháp hồi.

 

[Khoán thủ: Liễu Liễu Hạnh Chơn Diệu Thanh Mở Lộ.]

 

Cơ Trời soi rọi cả càn khôn

NGÃ PHẬT TỪ BI khả ái lòng

Phúc lực này tường thông am hiểu

Hạnh tu năng mở tâm khai khiếu

 

Cảnh huyền linh ta hiểu ngày mai

Khúc THIÊN TRƯỜNG đàn khải không sai

Bàn cơ xét nguyệt đài chiếu rọi

LỊNH THƯỢNG HOÀNG thân cửu đỉnh ngôi

 

Gắng sức công tu HỘI CHỌN VÀNG

Rạng âm hao khai phá bước sang

NGỌC TÒA ĐÌNH hiên ngang cố trí

Hữu lực vô muốn biết tiên tri

 

Vào tận mở tường vi đàng lộng

Thông minh sáng hiểu ra mở rộng

Điểm Canh Tân thúc vọng cảnh nan

Cạn mọi lẽ huệ khó chui sang

 

Dòng tục lụy đèn tàn trước gió

Nhìn bốn phía cổ hồi linh mở

Xem kỹ năng thấy rõ Kim Bàn

Soi gương khổng đời chẳng vẻ vang

 

HUYỀN [THIÊN] KHAI ĐẠO THẾ phổ độ nhân

PHÁP KHAI ngân nga cuộc HƯNG nhuần

VÔ BIÊN OAI LỰC KỲ một khắc

Định rõ vi vân TRẦN TẠM XÁC

 

Tân lưu kỳ vô sắc khoán bàn

Lưỡng hiệu phục đồ lực oai năng

HUYỀN [THIÊN] tự lãm tuỳ nhân khả đảo

Lộng tại Đông Tây THẾ CUNG TRÀO.

 

Sửu Tân than thở khóc lung

Trâu Vàng cao lớn nê nùng rất gay

Việc đời hết tưởng nay mai

Dập dờ lên xuống tranh bày XƯNG VƯƠNG

 

Tẩy xan [lần, bận, chuyến] kêu bớ thảm thương

Lo tu Tân Sửu hồng đường lắm ôi

Ngó đi ngó lại hết rồi

Khỉ kêu Rồng lượn việc đời hết trông

 

Chim bay cá lặn hay không

Mất còn mới biết phập phòng ruột gan

MAU MAU TÌM ÁNH ĐẠO VÀNG

PHÁT TÂM TU HỌC CHO TOÀN TẤM THÂN.

 

Nam Mô Tây Vương Mẫu Diêu Trì Cung. ooo

 

 

HỒI HƯỚNG

 

(Nguyện)

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Nam Mô Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. ooo

 

Nam Mô Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu

Vô Cực Đại Thiên Tôn Đại Từ Tôn. ooo

 

Nam Mô Tứ Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn. ooo

 

Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn. ooo

 

Nam Mô Liên Kỳ Hải Hội

Bồ Tát Ma Ha Tát. ooo

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn