DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 29 THÁNG 2 NĂM MẬU TUẤT

12 Tháng Tư 201812:00 SA(Xem: 30677)


ĐÀN GIỜ MÃO NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 2018

Ngày 29 Tháng 2 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền

    

Pháp Âm #146A. https://youtu.be/P-yohw4dAa0

Pháp Âm 146B. https://youtu.be/8rkMZ1NdUfA

PHÁP ÂM #146

Giang Hà tất bỉ vô ngăn ngại

Tùng tất hữu tiên ngoạn ngoạn kỳ

Đôi chí giống ngạn đa nguyên hán

Di khán cửu linh hảo kim quang

Phiêu phiêu Mẫu tất ngã du phủ

Can tiết nhiên đồ Hỉ cửu đàn

Nhiên Hồng lộ ky đàn môn tự [ky đàn = cơ đàn]
[Hồng = Hồng Liên = Nhị Nương Diêu Trì Hồng Hoa Công Chúa = Cẩm Phú Tiên Tử]

Tuấn sáng chiếu tự minh nhơn

Đàn nhiễu khung lơi khúc líu hò

Các cõi đồng kiên túc di từ

Cao cao đề luyện chu kỳ ngọ

Tác tác liên chi khán khúc đò

Vi hữu hữu vi khán Hưng tọa

Kim mạch dĩ quảng khúc đo

Xuân Hạ Thu Đông huyền tốc hạ

Mạch giọng tác thiên chuyển năm ba

Luồng cơ mạch khí tam điền hạ

Luận thuyết chung canh nan dĩ tà

Hồng Liên chi ngã xuất hồng ban
[Hồng Liên = Hồng Hoa Công Chúa Nhị Nương Diêu Trì Cung = Cẩm Phú Tiên Tử = Thiên Nhứt Kim]

Dị ký tựu đề chúng bỉ ngạn
Môn tự khai qui Hoàng Chiêu đáo
Thúc thúc Thiên Huyền túc Thiên Hoàng

Thủ đáo quan y cầu chú hạo [hạo = rộng lớn, mênh mông]

Thủ chiến tàn sức thâu đao

Nhạn nhạn tuân kỷ uy lượng kháng/khán

Di dĩ hy hỉ cứu toan đào

Kim-Hà phúc ký vô đoạn hãn [chữ hãn bộ tâm = vui vẽ, hớn hở]

Phúc Thiên Ân chuẩn tụ liên ban

Châu di phương đởm đang dạy

Họp họp tam qui chuyển tông bang

Du phỉ tuân tòng nghị chi khái

Túc tam tam túc hãn tam khai

Đoàn tập công tụ khuyến nguyên chứng

Tam định di nhiên khấu tiên đài

Kim kim Bạch bạch loan tùng chỉ

Phương nghị thế toàn quản dinh kỳ

Phục mệnh nhiêu phong Hoàng chuẩn khán

Tứ tự đề xuất tái kỳ [tứ tự = bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương]

Hưng Hà nhiên tốc đồ nghị quản

Thụ khai ban quyết thủ nan

Luân bộ hoán tấu cung chỉ

Di giả thi đồ lộ thơ nang

Ru ra ra ru rị ra ru

Ba đà di há dô di dô

Đan đan chi chi bồng dị hóa

Dạ ra ra dạ thủ mê tu

Dà dà di dí da di giả

Ti tí tỳ ti giá dạ da

Phủ đề chi luận tan chi biến

Du dị rì ra tất rị ra

Trượng Chuẩn y Đề ra rị ra

Thiên niên di hoán hoán dị dà

Âm từ thiên lộ phúc thiện kha

Ngàn ngàn Thiên Thủ chuẩn chuẩn đà

Sắc thị không sắc sắc không

Chuẩn Đề phong thủ chiếu hồng giang nam
[giang nam ở đây không đồng nghĩa với địa danh Giang Nam bên Tàu. giang = Hà; nam = đàn ông]

Toan đề thủ ký qui tam

Thập thập phương chiếu phương Nam Tề

Quốc điền thiên tử dị chi đa

Đạo Thiên nan giả hỉ môn Hà

Tôn hiếu gian nhân đều ...

Nghị nghị thuần khang đón kỳ hòa

Cầu chi Quốc ban nhân tốc

Hữu nghị đoan truyền du hiển học

Hiển hiển thư phong mành chí rộ

Thoán chuyển luân mơn qui Mộc

Dư phủ tiên đề thiện tú lồ

Đông hàn khả cấu bậu ngang Hồ

Tuấn túc nghi ban hòa di bổn

Tiếng tiếng bôn từ lạc vĩ mô

Kiếm đàn phong nhựt Hoàng Tam luận

Tái hồi lai kiến nghị Trần môn

Hưng di mạng tấu Thiên vô ngạn [ngạn = bờ]

Bản bản lai hồi Bụt sinh tồn

Di nhiên chuẩn tấu điền linh điển

Thang thang Thiên lui gót bổn lai

Trì chi mệnh chiếu đà phẩm phúc

Dậu Tuất liên đề đáo kỳ khai.”
 
 

Pháp Âm 147. https://youtu.be/uUVpZN10wW0

PHÁP ÂM 147

“… hòa sức xác lạc lạc chơn

Thuyết thi thơ chẳng lao ngại phong chờ

Màn lớp Thiên trình tự chơn khải

Thời bất định phân cao sức Hoàng Thiên

Chi chi địa phú bàn chuyển lịnh

Màn lớp ly kỳ bửu cao nghi

Hoàng hoàng địa đoạn môn canh giả

Gió vô nguyệt thời tốc phân đa

Ngọc lộ kỳ bàn khai thuyết giảng

Lạc lạc hòa chơn thị khấu Ta

Nhi phân chia đều nghĩa thiện hầu chi đoạn

Phúc nghi cơ phúc chiêu toàn

Quang minh tựu chánh vô màn lớp

Thọ ký thúc cơ chuyển sang bình

Y y phục kiến hào bát thính

Tự sự môn đề số phướng lai

Phát dụng hồng cờ di xấu tạng

Trống thúc liên hồi ngũ bình kha

Trì kỳ xuất trận bàn kim lộ

Phụ thiết cao phân tứ khai Thiên

Dung kỳ nên tượng đàn khải tấu

Bộ não tang bồng chịu khổ môn

Viếng viếng tuy dẫn giải tự chi

Ngựa đóng xem lực tổng qui Hà

Lão chèo Lão chống chày không đổ

Cản tìm đường để giử đất nghiêng

Lão ngồi ẩm tươi lược giải sách

Tử nhân đức tục phong lộng kèn

Trái trái điểm phong điền sát lộ

Đủ duyên, Canh [Tí], Lão thay buồm gió xoay

Lão chống dời trùng thế xổ năm dây

Đủ điệu khai âm tiếng ngày này

Tướng tướng Đông du Tòa Thánh diệu

Trận tứ phương người tưởng Lão già phân

Khai màn làm chủ Lão hát tuồng đây đó

Triệu ánh quang minh tứ phục đề

Khuyến trong sanh chúng đều tu hướng nghịch

Lão giúp đôi câu mong tất thuật tường

Giải kiếm xoay chiều cơ xây lực bổn

Nam ẩn bóng kinh giải tự nan chi

Bổ phổi tạng mãn lược khai phong phổi

Chân lượng khí lai cào huyền y nhiên

Lão tiền thân cứ tại y Nhiên

Đăng cầu chúc hóa tấn hữu vô dần

Liên liên đài tọa cửu hàng Trời khứ

Lập công khai dự hoa đăng trình

Nhi bổn tọa Lão phò thân tại

Triệu triệu nhi cơ thức nghi trình

Dấu cố nghi đàng khai uy lực

Lão chịu sách đề chấm ngự ban

Giờ lui bản chiều hài tấu niềm trọn

Miễn nhân di tài khắp đó đây.”

 

Nhi mẫn khấu từ Hà di khấu

Ức kiến nghị đình nói trọn câu

Đoan đoan nghi xúc quan hệ khúc màn

Càn Khôn dĩ định chúc Minh ca.”

 

Pháp Âm 148A. https://youtu.be/Ji1tTSNsyGw  

PHÁP ÂM 148A

“Cơ tùng thiên lý ngàn xưa có

Vãi phận đóng vai, Lão đưa đò [Vãi phận đóng vai = Sư Vãi bán khoai]

Tạo cuộc cơ tới chào thân thiện

Qui trình móc dấu tục phàm cơ

Nhiệm vụ Thiên Công lai dẫn chuyển [lai = đến]

Hai nẻo đường chia giữ y nguyên

Ra khơi phong vũ mai còn trốt

Vạn cảnh siêu nhiên bực ra duyên

Từng minh thanh lọc khuôn khổ tốt

Mật độ thời đang tân di hợp

Đạo pháp vô biên đáp cạn sâu

Khai mầm bốn góc Lão dưng cột

Trăng lên xem luận mai chiều tấu

Tam Quốc kỳ nam nghiệp giải sầu

Trời đà lố bóng gì trong đó?

Thiện căn Lão chịu gió thi cầu

Khai bổn thiện tuồng căn lữ ngộ

Đợi năm non Thích Đạo cân mầu tô

Hoa đăng thọ từ quang chiếu rọi

Mật thất Thiên Khai thích từ tô

Cơ đội ý Thiên chi khởi

Ngõ Long Hoa xoay chuyển trổ ngòi

Mầm cơ đạo rèn trui khoa cử

Chọn đại căn lòng Thiên chuyển ngồi

Phương trường tới hiệp bầu hồi xứ

Thiện chí họa khai đúng phút tư

Ngươn ba giáo liên đàng trống lịnh

Trận bốn bên tháo mở chọ thư

Ngọc lộ bạn lý cơ sắc lịnh

Đạo Thiên kỳ Thái hiện đổi hình

Thiên môn Huyền Tý đành ngọc cảnh

Sai tướng Long Châu chiếu điển linh

Thời gian kỳ sức thân khắc khoảnh

Vô hình chi tướng bồng thọ lãnh

Đột phá kinh đường phụ tuổi xanh

Thông ra giải hết chứng ngự thành

Phương xa kiếm khách Vương Chúa Thánh

Thăng trầm trải diệu cõi hồng oanh [Hồng = Oanh, chữ Oanh bộ khẩu]

(bấm 148B nghe tiếp)
 

Pháp Âm 148B. https://youtu.be/QJ643zV7nOQ 

 

PHÁP ÂM 148B

Người thảo kiến Tam Ngươn hạ phẩm

Đúng nhiệm kỳ âm điệu khai thanh

Dĩ khai Quốc đáo điền thiên chí

Tỏa tỏa tiên phong du khảm chi

Loan tề chí đáo đà khâm ý

Thượng thượng du không kiếp Đại Hồng

Chí điền tâm Quốc đà khởi tấu

Dạ món quang lay chuyển Tam Tòa

Chi chi diệu khiếu đàn chi chiếu

Chuẩn chuẩn khai thiên bực cao anh

Hoa Liên lộ non tiên phụng cánh

Phút đò chiều đạo cổ huyền thâm

Điều hệ số Nhơn Ông Tiên xóa

Tái Phong Thần bàn cổ cơ thâm

Trường Thiên mạng ứng tàng theo cảnh

Tòa liên tam hồi trống khai nhanh

Qui thông xứ trời Tây Tam Giáo

Chủ Cao Đàn phong cỏ phụng hành

Sương đêm công lộ chuyển đài

Bốn cửa bản chuyển vai ra tuồng

Đầu non phụng gáy Tý dồn [Đinh Dậu 2017, Canh Tý 2020]

Quang thần mở cửa kỳ môn Ngọc Tòa

Trọn vai vở kịch Ông Già

Chiều mơi danh hạng phương đa sẵn dành

Phen này ai đấu môn hành

Hội thi vào trận thi hành luật phân

Vận đồng đạo lý Thiên Ân

Ra đời tạo chiếc thiên luân chỗ ngồi

Rạng kỳ môn Thiên Trời sắp đặt

Điển sáng lòa dương nhựt sắp khai

Cột nhà Nam hành giả [hội] diện xác hài

Lòng triều lộ ráng chầu chót kiếp

Là phương Quốc mới hay an đạo

Bửu pháp cầm bờ giác tố lam

Huyền Thiên ơn tam đưa người qua bến

Vạn Càn Khôn cuồng giếng thủy khai

Hà xứ bộc lộ cơ thân sử [xứ Hà]

Thân giả hành vi chủ tương lai

Tố tố khai thần huyết mạch dài

Trong cõi tạm tầm phăng chiến sử

Trầm tiếng nhạc chuyển xoay hồi khó

Mở tứ xuyên châu tử năng vô

Dò dần giáo ký ba quốc đạo
(bấm 148C nghe tiếp)


Pháp Âm 148C. https://youtu.be/SOYj0dYc0Js 

PHÁP ÂM 148C

Điện công từ sức sống hò hô

Mở Đại Đạo cờ bay đón chào

Đồng cảm tác lượng Hà ân trổ

Dựng ao lung Đạo vị vàng thao [vàng thao = thao kim = Anh Kim]

Đông môn thịnh kỳ ba tân lộ

Rộng bàn cờ liên tọa Thiên Cao

Khai chiến lịnh trổ sai hoa nở
[trổ sai hoa nở = các Tiên Nương của Diêu Trì cung xuống giúp sức]

Thiên Bạch Kỳ giử phận đỉnh cao
[Thiên Bạch Kỳ là thời kỳ hoằng hóa của Đức Di Lạc Thiên Tôn]

Cửa Tiên mở Lư San phân rõ

Ải tam quan dạn dày máy tạo

Mở phẩm đài Thiên chiếu lý (ninh?)

Phong đài hoá sắc khai diện mạo

Tây Cung chiếu chu kỳ đề rõ

Tuy không bóng vô hình kỳ phận

Tiếng khải đàn khoảnh khắc tri âm

Khai thủ kiến kỷ năng Nghiêu Thuấn

Lịnh trống toàn hồi trả ngấm ngầm

… theo tiếng…(mất vài câu)

Dẫn chỗ ngồi thiện ký tử quân

Tiên Trưởng Lão người xưa ẩn Khảm

Cập bến thoàn chiều hướng Phong Thần

Kỳ Lão gội đường về lai chuyển

Ký tờ vẹn mặt chơn tu hạ

Đề cuộc vào thi sắc Ngũ Hành

Hồi trống trời Tây lịnh Tam Tòa

Thâm thẩm diệu hòa mở Đạo kha

Giữ xác thân mạch khai nguồn cội

Khéo chèo đò hồi thúc chiều mơi

Mục hạng đề chờ kéo vận thời

Tâm khai Thần Mã quyết đời dưỡng thân

Chọn chỗ đâu phận mệnh Phong Thần

Đầu tới vẹn chan bầu pháp cảnh

Mấy thi thơ nhiệt tình thấu Đạo

Tu luận tròn phán tiếp lực oai

Đạo cùng Đời trang sử miệt mài

Cơ trời dĩ tỏ đường sắc tứ

Hò khoan khoan họ chuyển thể hình

Ơn tái tạo phần mình đức tính

Đón chào niên vận yên sẵn rất

Minh huệ vô vi thảo qui ca

Đem thân giải thoát cảnh trần hà

Hiếu chi chi hiếu vẹn đà thông thanh

Lai lai thăng chiếu kỳ mạt kiếp

Chuyển tọa thanh đề mục đàn khai

Di di hạ hạ tất nan tài

Cầu chi bổn liên đài tâu chí.”
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
2:22 CH(Xem: 836)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
3:51 CH(Xem: 799)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
1:28 CH(Xem: 742)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
2:14 CH(Xem: 966)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 1362)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 1332)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 1298)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 1129)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1480)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 1213)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
2:26 CH(Xem: 1503)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
7:39 SA(Xem: 2031)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1794)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 2042)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 1920)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2663)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 2242)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:33 SA(Xem: 3406)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Kinh.
3:16 CH(Xem: 4145)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 3215)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3617)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
11:11 SA(Xem: 4513)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.
10:26 SA(Xem: 4623)
Pháp Âm 210-216B. Mẹ Diêu Trì ban Tâm Kim Phật Mẫu cho Giáo Hội Thiên Trường.