SÁM HỐI ĐỊA MẪU KINH

29 Tháng Ba 20219:29 SA(Xem: 87)


GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG - BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG HẢI NGOẠI


Huyền Không Thiên Thượng ban kinh cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 18  tháng 10 năm Canh Tí (02/12/2020), đàn giờ Tí, đàn tràng Nam Thành. Tòa Đình Trung Ương Quốc Ngoại Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. 

 


SÁM HỐI ĐỊA MẪU KINH

KHAI KINH
Khói hương bay tận đài mây báu
Ra chữ cổ tự quý báu rằng
Thập bát trăng mười Mẫu sang giá
Bửu hương kíp truyền thới an mầu.

Địa Mẫu hóa sanh ra khắp cả
Nào sông biển núi mấy gió xa
Muôn loài phồn thịnh ngày quy tụ
Sáng suốt tỏ tường Đại Đạo ra.

Đại Đạo hoằng khai khắp nhơn loại
Tuy như không có vô tận đài
Mẫu diễn tạo thiên lập địa thứ
Kết cấu cùng nhau hiệp thành hai.

Ấy vậy ai bước vào đường Đạo
Thì phải trì kinh Địa Mẫu trao
Mới tròn đạo hạnh cùng Địa Hậu
Bảo hộ muôn dân trường cửu vào.

Kỳ duyên chắc có đặng Hội Long
Hội trận mở khai ký gởi thòng
Long kỳ lộ mã phen này biết
Hoa Hội Long Kỳ Diêu điện bồng.

Xa ngôi gian thế độ dòng châu
Chí vâng lời Mẹ chận luống sầu
Tiếng kêu giác tỉnh này trần hỡi
Mẫu tử bích ly sáng lai hầu.

CHÁNH KINH
Địa Mẫu hóa khí loan truyền kinh
Vô Thượng Hư Không lịnh Mẫu truyền
Dưỡng sanh bảo mạng Địa Mẫu Huyền
Vô Sanh Lão đặng khuyên tất cả
Dưỡng dục đời đặt quyển kinh ra
Kể từ nay tụng ca công đức
Phật Mẫu Hoàng Từ Tôn Đại Lực
Hóa phổ sanh Tiên, Phật, vạn linh
Phổ thiên túc tịnh Địa Mẫu Kinh
Địa Mẫu phổn phân chinh bất lão
Bao kiền khôn đương trú trụ vào
Dưỡng tiên thiên chơn tạo vi tử
Hiệp sáng hiền chơn khí thần lưu
Mẫu thị khí bất khư hậu thế
Tiên sơn cảnh thứ dân bá lễ
Tử hậu hườn tại thế hoài trung
Cam lồ thủy thượng thiên rải chúng
Thiên vạn cổ Diêu Cung thiểm liễu
Phóng bi thinh bất liệu sắc niêu
Sửu lĩnh khai phong hiệu đại thành
Địa Mẫu thập ngoạt thập bát sanh
Địa Mẫu thoại nhiên sanh tề chỉnh
Hương đăng cúng quả bày cung thỉnh
Thập bát sanh bất kính nhược hườn
Tụng kinh thân biểu văn Mẫu Tôn
Đại thọ hoàng ân Địa Hư Không
Sanh thiên địa tục nhơn truyền hạ
Bất kính Mẫu tội nghiệt hại bã
Nhạn đáo tiền khổ bá nạn tai
Truyền khuyến ngôn hiếu kỉnh phúc đầy
Phản bã Lão võ lai hoang loạn
Thâu càn Lão niên gian bát nạn
Lục trản minh tiêu vạn nhơn dân
Tội phi khinh Lão Mẫu ắt tàn
Sai thiện ác xuống trần phân rõ
Thiện giả chánh thiện nhơn kiếp số
Tai kiếp kinh nhập sổ ác nhơn
Nhất vọng hiếu đã tận từng cơn
Thiện ác pháp Mẫu Chơn trận ngũ
Đinh Canh Giáp thần phân lục tứ
Võng Địa La vươn thủ tứ môn
Kim Mẫu Huyền diệu hiện lục thông
Hoang sấm nổ hộ phong thủ báo
Diêu thiên động địa sinh hành bảo
Giáng điển truyền trung thảo nữ nam
Chịu lời Mẫu Nương bích tại tâm
Thiên hạ xứ vạn tâm phi đáo
Chung cuộc này lo liệu vạch rào
Nhơn biết rằng cuộc đáo nạn sầu
Ngộ nạn chết già trẻ ráng mau
Thiên Đình sẽ gom thâu gieo họa
Phương nào hay lo tu sửa dạ
Ai đạt thông vội vã lo tu
Sắp xảy đến cuộc nạn rối bù
Vòng tai kiếp âm u nghiệt hải
Ác thần xuống thiên tai rắc mãi
Lôi Thần Công bủa trái bủa ngang
Lưới Thiên La trải rập trận đàng
Thiên án địa nhân gian sầu thảm
Bốn cửa trận trời nghiêng đất hám
Đại La Thiên thâu lãm còn đâu
Trường sanh thảo tánh mạng thảm sầu
Gần chín tỉ một hầu sót lại
Oan thiên nghiệp báo tại mình sai
Cố công lập tu may toàn mạng
Quốc dân nào hiền triết trung quân
Sẽ đắc quả kim thân rực rỡ
Vào đền vàng Cực Lạc kịp giờ
Tiếng danh thơm tỏ rõ muôn đời
Tiên đắc thành Tiên Thánh lâu rồi
Cùng Lão Mẫu con người luân chuyển
Dốc lòng tiếp dẫn nhơn sanh tiến
Cho ngộ đời sở nguyện chẳng sai
Người chí hiếu hãy đứng ra thay
Lời Mẫu bố cáo ai hiểu biết
Ba tai tám nạn sắp xảy thiệt
Sẽ chịu chung thời tiết vòng thiên
Ấy chẳng sai cạn tỏ uy biền
Mẫu phát lạt lời truyền tường tận
Chịu loạn ly bối rối khổ thân
Chớ khá trách Mẫu phân căn dặn
Lần cuối cùng ráng nhớ ăn năn
Mẫu truyền bảo biết rằng ngộ nạn
Báo ứng rằng phải chịu cơ hàn
Chết dẫy đầy họa nạn chúng sanh
Mẫu nhỏ phước thập bát trăng thanh
Đúng giờ Ngọ nghiêm hành đông đặng
Mẫu giáng hiển niệm địa gia năng
Gia thần đắc hương đăng niệm Mẫu
An kiền khôn hoa giáp Long Châu
Phân lục tứ tinh hào thiên cửu
Đinh Canh Giáp tuân hành trận ngũ
Lục tứ thiên tinh tú chín tầng
Thường ủng huệ chầu chực thiên ân
Mẫu điều khiển Lôi Thần Công điển
Trong tám phương phân ra xoay chuyển
Chấn thủ cho đủ hiện quẻ trong
Sự điều khiển Lôi Thần bủa phong
Canh hoa Tân địa hôn quỷ khốc
Trận hoa pháp Kim Cang phủ bọc
Mẫu thâu hồi sàng lọc giống hiền
Sen vàng nở giáp vòng cung thiên
Con hiền thảo phúc duyên đổi xác
Bởi công quả song toàn thân lạc
Được nhập vào cung hạc đào tiên
Hưởng vinh quang ngôi lớn Mẫu Huyền
Tiêu diêu lạc phiêu tiên trường thọ
Trải hết lòng quảng đại Mẫu cho
Mẫu ban rải con nhờ nguyên viễn
Vô Cực Lão Mẫu Nương vận chuyển
Cõi càn khôn chờ tiếng Mẫu khai
Kim Mẫu Nương tán ra rải đầy
Phù ngươn thủy đêm ngày sáng tối
Trời đất mới đặng quang minh cõi
Đem chơn phân căn mỗi người mang
Giờ đã đến tam dương gay cấn
Chẳng đặng đâu làm loạn nhơn sanh
Buộc cái thân ma biến đành rành
Sắc tài khí nó manh thủ chống
Yên nó phá điên điên la rống
Loạn loạn mê chịu bóng thổ ma
Việc trần vui chăng nhớ thân ta
Hốt tâm loạn thân ma tư tưởng
Nay Nương Nương đại phát hồng cương
Ngỏ mai đặng tình thương Lão Mẫu
Một lần duyên Bồng Đảo bắt cầu
Ta khai khẩu mau mau trở lại
Di Lạc Phật chư chơn từ bải
Ơn ba ngàn Mẫu tái xuống trần
Bấy lâu cầu lộng linh chơn căn
Phổ độ thiệt giận rằng tự xưng
Là Tiên Thánh Phật Thần phàm dựng
Đại loạn môn tin những quỷ ma
Bài kiều trước mắt đê mê sa
Đứa hiển đứa thiết ra phách động
Người chẳng thấy Thần Tiên che lộng
Ẩn hiện xưng minh không chơn tánh
Lão Mẫu Hoàng biết việc trần sanh
Khá thương chúng nhào lăn biển khổ
Ngó thấy quỷ môn quan ẩn lố
Muốn trở ra ôi khó làm sao
Quỷ Môn Quan trở lại bôn đào
Luân sáu cửa phải vào ôi hỡi
Vì nhơn chịu bốn hại buộc người
Bị lấp đầy trong cõi nghiệt yêu
Tàng linh giả không nghe lời biểu
Khóc than chi tiêu triệu muôn linh
Mẫu dụng kế đàn khai cơ lịnh
Người có tánh thiên linh nghe nói
Nay Nương Nương phát phú mở hội
Là gian cơ chiếu rọi phá mê
Độ đặng linh hồi giục trở về.

Trăng thu hiếu kỉnh Lão Mẫu kinh
Mười phương chư Phật minh đăng trình
Thập lai phùng mậu tâm ký khẩu
Bát niệm gia đáp ứng Thiên Đình.
 
Giáng hạ lưu thành thập bát Ngọ
Phàm đảng phương phương Ngọ thời sanh
Xứ năng duyên đắc thái bình thạnh
Xử lập đàn phùng nhật kỳ vô.
 
Tâm ký khẩu niệm tam thứ tụng
Hương đăng ngũ trụ truyền đàn phùng
Mọi ngoạt tam Mậu yến kiền thiền
Lão hiệp hậu sanh phước thọ trùng.
 
Tả tư thủ tưởng nương vô lộ
Thiện giả chánh quy cải tội vô
Thắng niệm chư Phật phương năng niệm
Thiên hạ các xứ phụ miếu đô.
 
Diêu thiên thiệm điển lậu thị hình
Chư vạn pháp phổ hiển diệu minh
Bát Đại Kim Cang lai hộ pháp
Tứ Đại Thiên Vương thủ tứ khinh.
 
Sen vàng đua nở giáp vòng phía
Nhập hội yến đào rượu cúc chia
Thọ hưởng vinh phong cao ngôi lớn
Chẳng còn chuyển kiếp đoạn phàm lìa.
 
Vô Thượng Hư Không Diêu Trì Mẫu
Huyền hóa dưỡng sanh bảo mạng châu
Từ Tôn Đại Từ Tôn hoằng hóa
Dưỡng dục nhơn sanh quảng đại mầu.
 
Chẳng luận giai cấp sang hèn ai
Lớn bé hãy ráng nhớ lời dạy
Học hỏi cho suốt thông nghĩa lý
Cho kịp kỳ thi phổ độ này.

Mẫu hiển Thánh xuống chứng minh đàn
Lòng thành kỉnh Mẫu giáng hạ sang
Tự tự quang minh phổ thiên chiếu
Thập bát trăng mười quy nhập quần.
 
Tam hoa loạn động thất khiếu bàn
Bổ trữ Di Đà kim tiêu quang
Ngộ đạo tại chỗ nhân cứu khỏi
Quy y công quả nhiều đẳng năng.
 
Giữ gìn tánh đạo kiên tâm định
Mấy mươi năm nghiệt trái sanh tình
Ai mà khỏi có oan cừu lỗi
Nay truy sáng hối lập công linh.
 
Hồi chẳng đặng tiêu hết ma khảo
Chẳng dứt chí tâm tạp loạn vào
Quy y sám hối lập môn kể
Công quả bồi nhiều cửa Phật vào.
 
Tỏ xem ngọc lộ Địa Mẫu Kinh
Kỳ duyên ai được thay cốt hình
Ký lời điển giáng đề thơ Mẫu
Chơn Kinh nhất bá lạc thái bình.
 
Kim Mẫu huyền diệu hiển pháp thiên
Địa Mẫu bửu kinh nhứt phi truyền
Chỉ vì chúng hạ mê nhơn chúng
Vô Thượng Hư Không Kim Mẫu Huyền.
 
Đinh Giáp Canh qua Tân [Sửu 2020] mới rồi
Mẫu tạm trở đình lui cung ngôi
Nhơn nhơn giai đắc bất niệm Lão
Giả từ nam nữ lộng giá rời.
 
NGUYỆN:
Sám hối Mẫu Hoàng Ngọc Phụ ân
Con cầu tu nhẹ phần xác hồn
Đầu cuối lạy Hoàng Mẫu Thiên Tôn
Sám hối Mẫu độ nhơn sanh cứu
Con cầu tu phủi hết phiền ưu
Đầu cuối lạy đại từ bi hỉ
Sám hối Mẫu giáo pháp Diêu Trì
Con cầu tu thọ ký quy y
Đầu cuối lạy đại bi năng hỉ
Sám hối Mẫu kịp kỳ thiện tín
Con cầu tu kim thuyền nguyện sinh
Đầu cuối lạy Ngọc Kinh Cha Mẹ
Sám hối Mẫu di hộ bỏ mê
Con cầu tu kịp về màn hội
Đầu cúi lạy kỳ ba sầu khỏi
Sám hối Mẫu ân tội xá trần
Con cầu tu khỏi đọa mang thân
Đầu cúi lạy con trần kính lễ
Sám hối Mẫu chánh giác quay về
Con cầu tu bồ đề giữ cội
Đầu cúi lạy Phật Đất Phật Trời
Sám hối Mẫu nhớ lời Thầy dạy
Con cầu tu Phật Tổ chứng ngay
Đầu cúi lạy Phật Thầy Phật Tổ
Sám hối Mẫu thương xót con khờ
Con cầu tu phần độ sáng tâm
Đầu cúi lạy Bồ Tát Quan Âm
Sám hối Mẫu thành tâm Mẹ chứng
Con cầu tu thoát cảnh dập cùng
Đầu cúi lạy Mẹ chứng con thơ
Sám hối Mẫu nhi ráng kịp giờ
Con cầu tu màn cơ Cha Mẹ
Đầu cúi lạy Ngọc Hoàng Thượng Đế
Sám hối Mẫu dựa kế cung vàng
Con cầu tu hướng thiện đạo tràng
Đầu cúi lạy Mẫu Hoàng rồng điện
Sám hối Mẫu con nguyền hối thiện
Con cầu tu Mẹ điện xét soi
Đầu cúi lạy vô biên xá tội
Sám hối Mẫu Phật hội liên đài
Con cầu tu vì Đạo Diêu Tây
Đầu cúi lạy pháp dầy Mẹ độ
Sám hối Mẫu tươi đẹp ấm no
Con cầu tu kim đò Mẹ rước.
 
Mẹ Thiên soi sáng kề đưa sang
Người thiện hiền lương kính Mẫu Hoàng
Long Thần hộ độ kịp thoàn Mẫu
Khỏi sầu kỳ ba Mẹ chứng ban.
 
Sám hối Mẫu Hoàng tâm thành kính
Kệ thoàn phú trợ chúng sanh linh
Con nhỏ nhơn gian hữu hình
Nhờ trên luật Mẹ Thiên Đình thứ tha
Sám hối Mẫu Hoàng ra chở cứu
Chiếu oai linh xác hữu hôm nay
Con tu sửa tánh mỗi ngày
Cầu trên Đất Mẫu liên đài cứu yên
Sám hối Mẫu Hoàng Thiên Cửu Phẩm
Mẹ Diêu Trì phúc thẩm huyền cơ
Con tu dứt cảnh tam đồ
Cầu tu thiên tánh Nam Mô làm hiền
Sám hối Mẫu Hoàng Thiên Tam Giáo
Phẩm liên hoa con thảo cầu tu
Dứt khỏi nghiệp chướng hận thù
Thông Thiên Tam Giáo hộ phù minh thanh
Sám hối Mẫu lâm phàm xuất thế
Đáo huyền cơ độ trẻ phá mê
Tu thông thạo luật kinh về
Phật phương tam bảo dựa kề bi năng
Sám hối Mẫu Bảo Sanh được kíp
Trở Bồng Lai cho kịp hội Tiên
Cầu tu xá tội vô biên
Phủi hết ưu phiền tu hiền nhân tâm
Sám hối Mẫu độ tầm giáng xuống
Khỏi nạn sầu ngoài trong bình an
Vô Lượng Quang Phật Tây Phang
Nhiên Đăng Cổ Phật thập toàn bảo yên
Sám hối Mẫu trọn quyền nghị xả
Ngũ Phật Công Thánh hạ cứu nguy
Minh Tào Thánh Đế kịp kỳ
Màn cơ giải nạn từ bi tha tình
Sám hối Mẫu lạy xin Cha Mẹ
Trẻ gắng công tu luyện trau mình
Ngọc Hoàng Thượng Đế chứng minh
Con hồi hướng thiện điển đình Mẹ Cha
Sám hối Mẫu Chương Tòa thương đoái
Cộng Đồng phân tha dạy ban khai
Đạo lành ghi mãi miệt mài
Dẹp giận bỏ hờn hội này con theo
Sám hối Mẫu thả neo con trẻ
Mở Công Đồng Mẹ sẽ hỉ hoan
Thân con bảo táp dương gian
Lạy cầu Mẹ cứu thuyền loan rước về
Sám hối Mẫu bồ đề Phật cảnh
Tam ngươn tàn biết tránh làm sao?!
Lạy nhờ tiếp điển Thiên Trào
Lịnh Ông Quan Thánh ra vào độ nhơn
Sám hối Mẫu Thánh Thần Vương Phật
Lạy Tổ Sư thiên luật Mẹ Cha
Liên Hoa Cửu Phẩm Tam Tòa
Thích Ca Từ Phụ, Di Đà, chư Thiên
Sám hối Mẫu Phổ Hiền Bồ Tát
Lạy Chuẩn Đề Mẫu Phật Quan Âm
Thiên Ông Bồ Tát thông tầm
Cứu chung nhơn loại cõi phàm vạn gia
Sám hối Mẫu Mẹ Cha Tam Giáo
Di Lạc Vương phổ đạo mở mang
Nhỏ đường Cực Lạc Tây Phang
Dìu cho tất cả linh căn trở về.
 
Hội màn Mẹ hiện thập bát trăng
Long Hoa về kịp hộ pháp toàn
Kỳ dự đưa sang Long Huê Hội
Ba tòa chín phẩm một nhà an.
 
Tu sửa làm hiền khỏi nạn sầu
Đáp nghĩa Mẹ Cha dứt khổ đau
Cầu tu dứt tánh mê ly thế
Giữ đạo làm hiền sám hối cầu.
 
Hồi tâm sám hối thoát sông mê
Gặp thuyền phổ độ quyết trở về
Sám hối trau mình nhờ Mệ độ
Ngươn tàn tơi tả họa tứ bề.
 
Kịp giờ thức giấc tu thân
Trần nhơ đến buổi tiêu lần họa tai
Sửa mình sám hối thiên nhơn
Kịp thoàn Mẫu rước Tây đài đưa sang
Lời thành kính đến Mẫu Hoàng
Năm Châu khắp cõi rồng màn Mẹ Cha
Che qua tai nạn bốn bề
Kỳ ba sầu khổ ê hề nhiễu nhương
Bởi vì ngươn hạ tai ương
Ít noi người thiện hiền lương tìm tòi
Cửu Thiên Thánh Mẫu giáng rồi
Chư Thiên Hộ Pháp đất trời chín phương
Chư Thiên Thánh Tổ Phật Vương
Di Đà Giáo Chủ khanh trường pháp tu
U Minh Giáo Chủ tiếp trừ
Thái Dương Quang Phật nhân từ độ sanh
Quan Âm Vô Tỉ tịnh thâm
Ngũ Công Phật Thánh liên thành thần thông
Nam Tào Bắc Đẩu truy phân
Gồm thâu tà quái trần hồng tham thương
Lo tu biết lối vào đường
Bồng Lai tiên cảnh cung trường Mẫu ban
Thất thất tinh tỉnh đời tàn
Thánh Hoàng Thổ Địa cảnh bàn rụng tiêu
Quan Âm thế độ vọng kêu
Lo tu thoát canh đìu hiu hội này
Bụi hồng nhằm cảnh nạn tai
Ma tà còn mãi bỉnh lây dương trần
Thiên tai khắp chốn khổ thân
Tỉnh mờ cầu Mẹ xá ngàn tội xan
Gương trời Mẹ xử bằng nay
Thiện lành sám hối dạ hay một lòng
Mấy lời Mẹ thuyết ngoài trong
Lạy xin Hoàng Mẫu đưa đồng căn linh
Hồi kinh sám hối trau mình
Cung thỉnh Hoàng Mẫu điện đình trở ngôi.
 
Diêu Trì Thánh Mẫu tiếp linh quang
Diêu Trì Kim Mẫu giải sầu nàn
Diêu Trì Địa Mẫu phổ độ Đạo
Diêu Trì Vương Mẫu xuất thế ban.
 
Cầu tu tiếp điển thiên thanh cổ
Thiên Đình thọ ký định nhập vô
Đắc pháp thông thạo luật kinh tự
Phế bỏ lợi danh niệm nam mô.
 
Thiên luật Mẹ hiền ngọc phước ban
Kỳ ba phổ độ Đạo hồng trần
Tòa Chương kính lễ trên Thượng Phụ
Phật Tổ, Phật Thầy chánh đạo mang.
 
Đàn kêu cho kịp ngươn ba
Mẫu thấy số phận trần hà rạn tiêu
Đàn kêu hai mốt (2021) cuộc chiều
Mẫu chẳng đành lòng mạng yểu nhân gian
Đàn kêu tai biến nhiễm hàn
Trong vòng đại kiếp sảy sàng một khi
Đàn kêu sầu não ai bi
Tai nạn xảy đến bất kỳ chẳng sai
Đàn kêu trước mắt thiên tai
Trái mùa trái tiết thật rày còn mê
Đàn kêu ngộ tính Mạ về
Một ngàn muôn kiếp nương tề thuyền loan
Đàn kêu chuyển tiếp phán phân
Giải thoát bịnh tình đức nhơn sẽ qua
Đàn kêu thời uổng thân ta
Lạ chi tan nghiệp rán mà tu thân
Đàn kêu thí của cứu lần
Bửa cơm bát nước nghèo nàn mấy khi
Đàn kêu đầy quả đủ thì
Việc chi người quấy ganh gì với nhau
Đàn kêu giữ vẹn trước sau
Tu hành chân pháp đạo mầu tròn nương
Đàn kêu việc dữ đừng vươn
Ăn chay niệm Phật tình thương đại đồng.
 
Thuyền bát nhã nghênh ngang bốn biển
Gươm huệ mài linh hiển nó trừ
Vô hình mới hãn thực hư
Tiếng đờn tai lóng từ từ cho thông
E họa phúc trần mông tự liệu
Cửa lầu Tây cung diệu Diêu Thiên
Thậm thâm vô thượng Minh Huyền
Đạo Trời mở rộng am thiền quy y
Lấy đức tu bởi vì hòa thuận
Lần đường đi nói luận lời ra
Tu sao bàn tán khẩu xà
Sống không vì Đạo ma tà cứ đeo
Pháp nào độ khẩu beo hóa chó
Lửa thiêu dao chém gió cũng tiêu
Không tu ưa thích nhạo nhiều
Làm thân người khổ đủ điều vui sao
Phút giây cuối máu đào binh lửa
Nạn thiên tai so lửa phải chăng
Mất còn giây phút lìa tan
Thét gào lửa tới sóng lan rả rời
Đạo Cha Mẹ mở thời phổ cứu
Phật Tây Phương môn tự ngoài trong
Kịp giờ di hộ qua sông
Cha Mẹ tìm kiếm đủ đông trở về
Khuyên thiên hạ tu bề nhẫn nhịn
Khẩu bớt lời tâm định lo tu
Một phân còn lỗi chỉnh chu
Việc chi nói quấy ta tu chẳng thành
Lòng ta thiện lời lành giúp đỡ
Đem tình thương tiền có lựa chi
Ăn chay niệm Phật ích gì
Kệ trong bố thí dám bì một thiên
Thí tại tâm nói riêng sâu đọa
Chẳng tịnh lòng phóng xạ ta tu
Công chi với Mẹ tinh lưu
Tánh không ngay thẳng nói tu thiệt lầm
Suy chỗ khó niệm thầm sáu chữ
Lòng khó chay miệng cứ nói tu
Một đồng mình khó dứt xu
Mãn đời niệm Phật công phu được gì.
 
Mau về cho kịp Hội Long Hoa
Về nơi cung diễn Đức Cha Già
Cho qua bể ngạn loan thuyền Mẹ
Kịp đò Đại Đạo kiến Mẹ Cha.
 
Cộng thương số phận cõi trần ai
Đồng tu kịp trở bước liên đài
Ban khai Đại Đạo tu hiền thánh
Khai phổ từ bi Mẹ thương rày.
 
Màn ba chuyến chót thoát nguy cơ
Tiên tràng hoa nở phút đợi chờ
Đợi người tu thiện kim thoàn rước
Chờ đội hội yên đón con khờ.
 
Làm lành là gốc thiên đường
Công đầy quả đủ chánh phương trờ về
Người mê lầm lỗi ê hề
Ăn chay niệm Phật nương kề Mẹ Cha
Cảnh nào cũng vậy do ta
Sự nào mình phải xét ra sửa liền
Việc chi người quấy cá thiên
Tìm ra lẽ phải không phiền trách chi
Thảo cha kính mẹ tu trì
Người lo thiện giúp đồng quy tu hành
Giải hòa thói chuyện lời lành
Tuy nghèo thương chúng chẳng tranh lời người
Tạm thời lui điển trở ngôi
Từ bi Mẹ rải sáng soi Thiên Đàng
Màn châu Di Hộ đưa sang
Long Đình đến hội Kim Loan trở về
Cuộc phù huê nhắm chớ mê
Muôn đời duy tuệ tu về trái ngang
Sao rằng không biết tu ngoan
Tai nghe trái mắt thoái vàng khẩu sâu
Dốc lòng thì quả đầy bầu
Tu Tiên Đạo giữ trước sau tỏ đường
Tham sân mang lối nghịch cương
Hiển cho lặng mới tình thương người đời
Biết tu lấy đức trao dồi
Muốn hiền phải hiểu tu bồi đức công
Thiên giao thái pháp môn đồng
Kim Cang tứ cú cho thông đời này
Thập tam ma đứng trong ngoài
E không khỏi nạn thế giai tiếng đờn     
Người còn quỷ tử mất còn
Máu xương người vật chất chồng lên nhau
Phong thiên lôi phục máy thâu
Thử lòng vàng đá biết đâu chơn ta
Người đâu phụ đạo tâm ta
Không dời không đổi mà qua nương thoàn.
 
HOÀN KINH
Sám kinh Địa Mẫu giục nhơn sanh
Hối Đạo khắp chúng đạt thông hành
Tu mau sáng tỏ an nhàn toại
Hiền thiện đức công Mẫu nêu danh.


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn