CHÂN DUNG CHÁNH GIÁO DÒNG PHÁP - THIÊN HOA PHÁP TÙNG

18 Tháng Hai 202112:44 SA(Xem: 2465)
ha-minh-tung-2  THIÊN DANH: THIÊN HOA PHÁP TÙNG
  GIÁO PHẨM: CHÁNH GIÁO DÒNG PHÁP GHTT
  GIÁO VỤ: (1) TRỰC THUỘC GHTT
                   (2) THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHÁNH GIÁO

                   (3) CỐ VẤN CHO ĐIỆN THỂ NGUYÊN
  NHẬP GIÁO: TỪ NGÀY KHAI GIÁO

  THẾ DANH: HÀ MINH TÙNG

  NGÀY THÁNG NĂM SINH:
  SINH QUÁN: VIỆT NAM
  CƯ TRÚ HIỆN TẠI: WESTMINSTER, CALIFORNIA, HOA KỲ
  


 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 14 tháng 11 năm 2020.
 

THIÊN HOA sinh điển chiếu lòng trung
Bửu Ngọc Linh Sơn ấn PHÁP TÙNG
CHÁNH GIÁO hữu hình thọ DÒNG PHÁP
Thiền thơ vô tự điển Tiên Cung
Tâm tư trần cảnh li hòa sớm
Bản ngã thoát lìa triệu hội cung
Đại Đạo Thiên Đình trao hạnh đúng
Hoàn thành bước đạo Chí Tôn dung.

 

Đàn Tràng Nam Thành, giờ Mão, ngày 17 tháng 1 năm 2020, Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền nhận thông điệp và chuyển tới Đức Ngài. 

DANH thành đi gọi lấy hình tân

MỆNH đàng giữ đạo đức tu chân

MINH lòng nhân nghĩa đem dồn lại

TÙNG kết thành danh định khiếu sanh.

 

HẢO hảo đắc toại nhờ THÁNH ĐẠO

CĂN đắc vận xoay bồi ân thảo

TRUNG hiếu đẹp thay cho bước đó

ĐẠO xả thoát trần hóa lập tào.

 

 
Đàn Tràng Nam Thành, giờ Mão, ngày 28 tháng 10 năm 2020, Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền nhận thông điệp và chuyển tới Đức Ngài.

THAY dạng sắc cầm LỤC NƯƠNG cung

ĐỔI tướng thay sắc khởi lưu TÙNG

SẮC vén tươi nở phục bộ chiếu

DIỆN mạo tỏ thân tại phận trùng

TÙNG vai tên chốt tạng mọi cảnh

KHÔI thiên nhân tâm ứng đạo chân

TOẠI ý một dạ tựa tác ẩn

LỘ sắc ứng năng vẹn trọn lành.

 
[Lục Nương chịu trách nhiệm tiếp dẫn các chơn hồn lên tầng trời Kim Thiên là tầng trời thứ sáu trong Cửu Trùng Thiên.  Phong danh của Lục Nương là Truy Hồn Sứ Giả.  Pháp khí của Lục Nương là Tiêu Diêu Truy Hồn Phướn. Theo tư liệu của Cao Đài, tôn danh của Lục Nương là Huệ Hoa Tiên Tử.  Lục Nương đã có một lần hóa sanh trên đất Việt tên Hồ Thị Huệ.  Một lần hóa thân trên đất Pháp tên Jeanne d'Arc được dân Pháp tôn là Nữ Thánh.  Theo tư liệu của Giáo Hội Thiên Trường, như trong bài này, Lục Nương không phải tên Hồ Thị Huệ như tư liệu của Cao Đài đã ghi  mà là Hồ Thị Huê.  Chiếu theo hàm ý của bài này thì ngài Chánh Giáo Dòng Pháp Thiên Hoa Pháp Tùng là kim thân hiện nay của Lục Nương.  Bài Lục Mẫu Nương Công dưới đây, do Hiệp Thiên Huyền Nam Phương vũ tiếp nhận thông điệp và chuyển tới Đức Ngài ngày 18 tháng 9 năm 2020, càng giúp khẳng định điều này.]

LỤC MẪU NƯƠNG CÔNG
TÙNG đinh LỤC MẪU trở về ngôi
Giá trúc liêu châu vẹt vén rồi
TRÚ TẠM NƠI NÀY chờ lố dạng
Địa đàng thoát tục hiệp vua tôi
Cảnh quê sắc tướng hình thiên cội
Non nước thanh bình bóng trăng đôi
HỒI ĐẦU CẢNH MỚI THIÊN TRƯỜNG HỘI
LỤC MẪU NƯƠNG CÔNG HIỆP THẾ RỒI.


[Trăng đôi = hai chữ nguyệt, kết hợp thành chữ Bằng, có ý nghĩa là Bạn.]


 
Đàn Tràng Nam Thành, giờ Mão, ngày 30 tháng 12 năm Mậu Tuất (4/2/2019). Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Giáo Hội Thiên Trường dự đàn.


KIM nguồn chan chứa tuôn nẻo mới

NGỌC chuẩn dạ tâm suối chảy rồi

MINH thông kỳ tới đồng tương ứng

TÙNG bất then cầm thất mở hồi.

 

[Khoán Thủ: Kim Ngọc Minh Tùng]

 

Danh chưa toại niên khai từ khả

Ngắm duyên xưa soi vạch linh hoa

Tường đạo lý ở đời bất kể

Căn lực mở lần dò tỏ dạ.

 
 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điện của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày ? tháng ? năm ?.
 

Căn nghiệp còn neo chuyện thế gian

Thành tâm buông bỏ kiến niết bàn

Hoà nguyên bổn thể cầu an lạc

Đạo Chánh qui về giải nghiệp căn

Bửu pháp trao tâm thiền tịnh bản

Tâm lành trường điển Mẹ Thầy ban

Thanh âm sắc tướng đừng nghi bán

Chơn Đức công dày đến lạc an.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)