CHÂN DUNG ĐỨC CHƯỞNG PHÁP II - THIÊN LONG PHỔ QUANG

16 Tháng Hai 20211:18 CH(Xem: 2134)
nguyen-quang-dat-2-    THIÊN DANH: (1) THIÊN LONG PHỔ QUANG;
                            (2) THIÊN BỬU TÂM CHƠN
    GIÁO PHẨM: ĐỨC ĐỆ NHỊ CHƯỞNG PHÁP GHTT
    GIÁO VỤ: ĐỒNG CHƯỞNG QUẢN HIỆP PHÁP ĐÀI GHTT 
    GIA NHẬP GHTT: NGÀY 11 THÁNG 9 NĂM 2020

    THẾ DANH: NGUYỄN QUANG ĐẠT

    NGÀY THÁNG NĂM SINH:
    SINH QUÁN: VIỆT NAM
    CƯ TRÚ HIỆN TẠI: WESTMINSTER, CALIFORNIA, HOA KỲ
   
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 14 tháng 11 năm 2020.
 

THIÊN LONG bát bộ phẩm hàng khai

BỬU PHÁP CHƯỞNG QUÂN phụng chỉ Ngài

PHỔ điển tân kỳ vô quái ngại

DƯƠNG Âm hảo hội điển CAO ĐÀI

TÂM thân NGUYỄN ĐẠT thời không ngại

ĐẠI ĐẠO chơn như thọ phẩm trai

NGỌC BẠCH phẩm HUỲNH ban ấn chỉ

QUANG QUÂN kiến lịnh triệu theo bài.

 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điện của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 11 tháng 9 năm 2020.

THIÊN BỬU TÂM CHƠN THƯỢNG SƯ BỘ LỄ
THƯỢNG hạ trung truyền phẩm Đạo Đài

Thiên Tòa ấn sắc điển Huỳnh khai

SƯ Tôn Thiên Đạo căn lai đáo

Bửu pháp Tòa Đình tịch thọ trai

BỘ luật vô hình cầu Đạo báu

Tâm thiền thất đại kiến Như Lai

LỄ kỳ Long Áng đường không ngại

Chơn nhứt Thể Nguyên phước ngộ Ngài.Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền nhận thông điệp của Thiên Thượng, Vô Sanh Lão Mẫu, và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 11 tháng 9 năm 2020.


NGUYỄN phận vinh chung khéo rộng chày

QUANG thần linh sắc đến giờ xoay

ĐẠT hiển thanh niên nhận định thần

DANH khổng tam chí lộ ánh khai

TỎA chứa linh tướng phúc hồng phần

VANG danh y lượng từ độ nay

PHƯƠNG hướng cảnh đạo mau trọng trách

TRÀO lưu bước tới bạch nhiệt năng.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn