THIÊN THƠ THÁNG 1 NĂM 2021

26 Tháng Giêng 20218:31 CH(Xem: 9644)


 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài ngày 24 tháng 1 năm 2021 lúc 17:34 PM.US.
 

NGUYÊN THỦY SINH NHƯ

NGUYÊN lai thế giới đạo tinh hoa

THỦY hoả tương sinh đến một nhà

SINH định hoá linh châu pháp lạ

NHƯ như vô tướng thiên chi hoa.

 

Bờ giáo đạo Đông Tây hiệp thế

Chỗ càn khôn một tướng tường minh

Hiệp chung bối cảnh Toà Đình

Ngoài trời đất ấy chúng sinh muôn trùng.

 

Vô minh lạc lối hành chủng tạp

Biến hoá linh bỏ pháp thoát phàm

Phật Trời Tiên Thánh tập làm

Nguyên lai bản thể bãi phàm hoá Tiên.

 

Nguyên Chánh Đạo về nguyên một thể

Cái hư vô đâu dễ mà làm

Chủ hoà lí đạo THIÊN TAM

Lôi Âm cổ đạo thoát phàm được không!

 

Ngọn gió mới thổi vào chánh điện

NGỌC HOÀNG THIÊN đại điển dương HUYỀN

DIÊU TRÌ âm điển vô biên

Hoà vô võ trụ nối miền Đông Tây.

 

Bất chánh luận thuận xây nguyên bản

Gốc căn Thiên đúng hạn trở về

Hoàn thành sứ mạng tân quê

Liên thuyền Đại Đạo dựa kề MẸ CHA.

 

Thiên phú mạng tánh tâm Tam Bảo

Đạo một bầu ngọc báu đổi trao

Hô vang sấm lịnh Thạch Bào

Các hàng Thượng Thánh đồng giao pháp lành.

 

Thiên căn bản thế tam Đạo cảnh

Miệng âm thầm thọ lãnh THIÊN TÔN

NGUYÊN lai THỦY Hoả bản môn

Khởi nguồn gió mới càn khôn chuyển về.

 
 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài ngày 23 tháng 1 năm 2021 lúc 11:20 AM.US.
 

NGUYÊN THỦY ĐÀI VÂN

NGUYÊN HÙNG CHÁNH ĐẾ PHẬT-THIÊN GIA

Thuỷ Mộc sơn tranh phúc kiến Hoa

Đài Bửu KIM ANH HƯNG QUỐC hoá

VÂN AM CƯ SĨ hảo thiên hoà.

 

["Nguyên Hùng Chánh Đế" = Ám chỉ Đức Lạc Long Quân.  "Nguyên Hùng Chánh Đế Phật-Thiên Gia" = cho biết Đức Lạc Long Quân chính là ông Phật-Thiên/Thiên-Phật (nội Phật ngoài Trời) mà Sách Trời và các sấm giảng thường hay nói đến. Bạch Vân Am Cư Sĩ = ám chỉ Đức Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.  "Hoa Đài Bửu Kim Anh Hưng Quốc hóa" = về mặt hữu hình, Kim Anh và Hưng Quốc làm cho Liên Hoa Bửu Đài thành hình.  Có tạo được Liên Hoa Bửu Đài hữu hình thì các đại căn mới có chỗ vào nhận phong vị thế gian.  Có nhận phong vị thế gian và ngồi được Liên Hoa Bửu Đài hữu hình để vun bồi Tam Công thì mới có phong vị vô vi và được ngồi vào Liên Hoa Bửu Đài trên Thiên Thượng.  Thời điểm này là lúc Long Hoa Diễn Trận và cũng là lúc trường thi Rồng Mây đang náo nhiệt ghi tên Phong Thần Bảng.]

 

Đài vân dụng [hữu] hình trình TAM ĐẠI 

GIÁO NGÔN: Thiên [Đại] thuyết/khuyết giải luân xa

ĐIỂN KINH: Thiên [Đại] luận trần già