DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 18 THÁNG 10 NĂM CANH TÍ

25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3945)
 
ĐÀN GIỜ TÍ

Ngày 18 tháng 10 năm Canh Tí
Ngày 2 tháng 12 năm 2020
Lễ Hội Thập Bát Trăng Mười
Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường Dự Đàn
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn 
 SÁM HỐI ĐỊA MẪU KINHBấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2020_51

Khói hương bay tận đài mây báu

Ra chữ cổ tự quý báu rằng

Thập Bát Trăng Mười MẪU xan giáng

Bửu Hương kíp truyền thới an mầu.

 

ĐỊA MẪU hóa sanh ra khắp cả

Nào sông biển núi mấy gió xa

Muôn loài phồn thịnh ngày quy tụ

Sáng suốt tỏ tường ĐẠI ĐẠO ra.

 

ĐẠI ĐẠO hoằng khai khắp nhơn loại

Tuy như không có vô tận đài

MẪU diễn tạo thiên lập địa thứ

Kết cấu cùng nhau hiệp thành hai.

 

Ấy vậy ai bước vào đường Đạo

Thì phải TRÌ KINH ĐỊA MẪU trao

Mới tròn đạo hạnh cùng ĐỊA HẬU

Bảo hộ muôn dân trường cửu vào.

 

Kỳ duyên chắc có đặng HỘI LONG

Hội trận mở khai ký gởi thòng

LONG KỲ lộ mã phen này biết

HOA HỘI LONG KỲ DIÊU ĐIỆN BỒNG.

 

Xa ngôi gian thế đổ dòng châu

Chí vâng lời MẸ chận luống sầu

Tiếng kêu giác tỉnh này trần hỡi

Mẫu tử bích ly sáng lai hầu.

 

ĐỊA MẪU HÓA KHÍ LOAN TRUYỀN KINH

VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG LỊNH MẪU TRUYỀN

DƯỠNG SANH BẢO MẠNG ĐỊA MẪU HUYỀN

VÔ SANH LÃO ĐẶNG KHUYÊN TẤT CẢ.

 

Dưỡng dục đời đặt quyển kinh ra

Kể từ nay tụng ca công đức

PHẬT MẪU HOÀNG TỪ TÔN ĐẠI LỰC

Hóa phổ sanh Tiên, Phật, vạn linh

 

Phổ thiên túc tịnh ĐỊA MẪU KINH

ĐỊA MẪU phổn phân chinh bất lão

Bao kiền khôn đương trú trụ vào

Dưỡng Tiên Thiên chơn tạo vi tử

 

Hiệp sáng hiền chơn khí Thần lưu

MẪU thị khí bất khư hậu thế

Tiên sơn cảnh thứ dân bá lễ

Tử hậu hườn tại thế hoài trung

 

Cam lồ thủy Thượng Thiên rải chúng

Thiên vạn cổ DIÊU CUNG thiểm liễu

Phóng bi thinh bất liệu sắc niêu

Sửu lĩnh khai phong hiệu đại thành

 

ĐỊA MẪU thập ngoại thập bát sanh

ĐỊA MẪU thoại nhiên sanh tề chỉnh

Hương đăng cúng quả bày cung thỉnh

Thập bát sanh bất kính nhược hườn

 

Tụng kinh thân biểu văn MẪU TÔN

Đại thọ hoàng ân ĐỊA HƯ KHÔNG

Sanh thiên địa tục nhơn truyền hạ

Bất kính MẪU tội nghiệt hại bã [rời rã].

 

Nhạn đáo tiền khổ bá nạn tai

Truyền khuyến ngôn hiếu kỉnh phúc đầy

Phản bã LÃO võ lai hoang loạn

Thâu càn LÃO niên gian bát nạn

 

Lục trản [ly nhỏ] minh tiêu vạn nhơn dân

Tội phi khinh LÃO MẪU ắt tàn

Sai thiện ác xuống trần phân rõ

Thiện giả chánh thiện nhơn kiếp số

 

Tai kiếp kinh nhập sổ ác nhơn

Nhất vọng hiếu đã tận từng cơn

Thiện ác pháp MẪU CHƠN trận ngũ

Đinh Canh Giáp thần phân lục tứ

 

Võng Địa La Vương thủ tứ môn

KIM MẪU huyền diệu hiện lục thông

Hoang sấm nổ hộ phong thủ báo

Diêu thiên động địa sinh hành tảo

 

Giáng điển truyền trung thảo nữ nam

Chịu lời MẪU NƯƠNG bích tại tâm

Thiên hạ xứ vạn tâm phi đáo

Chung cuộc này lo liệu vạch rào

 

Nhơn biết rằng cuộc đáo nạn sầu

Ngộ nạn chết già trẻ ráng mau

THIÊN ĐÌNH sẽ gom thâu gieo họa

Phương nào hay lo tu sửa dạ

 

Ai đạt thông vội vã lo tu

Sắp xảy đến cuộc nạn rối bù

Vòng tai kiếp âm u [ác] nghiệt hãi [hùng]

Ác thần xuống thiên tai rắc mãi

 

LÔI THẦN CÔNG bủa trái bủa ngang

Lưới Thiên lai trải rập trận đàng

Thiên án địa nhân gian sầu thảm

Bốn cửa trận trời nghiêng đất hám

 

Đại La Thiên thâu lãm còn đâu

Trường sanh thảo tánh mạng thảm sầu

Gần chín tỉ một hầu sót lại

Oan thiên nghiệp báo tại mình sai

 

Cố công lập tu may toàn mạng

Quốc dân nào hiền triết trung quân

Sẽ đắc quả kim thân rực rỡ

Vào đền vàng Cực Lạc kịp giờ

 

Tiếng danh thơm tỏ rõ muôn đời

Tiên đắc thành Tiên Thánh lâu rồi

Cùng LÃO MẪU con người luân chuyển

Dốc lòng tiếp dẫn nhơn sanh tiến

 

Cho ngộ đời sở nguyện chẳng sai

Người chí hiếu hãy đứng ra thay

Lời MẪU bố cáo ai hiểu biết

Ba tai tám nạn sắp xảy thiệt

 

Sẽ chịu chung thời tiết vòng thiên

Ấy chẳng sai cạn tỏ uy biền

MẪU phát lạt lời truyền tường tận

Chịu loạn ly bối rối khổ thân

 

Chớ khá trách MẪU phân căn dặn

Lần cuối cùng ráng nhớ ăn năn

MẪU truyền bảo biết rằng ngộ nạn

Báo ứng rằng phải chịu cơ hàn

 

Chết dẫy đầy họa nạn chúng sanh

MẪU nhỏ phước thập bát trăng thanh

Đúng giờ Ngọ nghiêm hành đông đặng

MẪU giáng hiển niệm địa gia năng

 

Gia thần đắc hương đăng niệm MẪU

An kiền khôn hoa giáp Long Châu

Phân lục tứ tinh hầu THIÊN CỬU

Đinh Canh Giáp tuân hành trận ngũ

 

Lục tứ thiên tinh tú chín tầng

Thường ủng huệ chầu chực thiên ân

MẪU điều khiển LÔI THẦN CÔNG điển

Trong tám phương phân ra xoay chuyển

 

Chấn thủ cho đủ hiện quẻ trong

Sự điều khiển LÔI THẦN bủa phong

Canh hoa Tân địa hôn quỷ khốc

Trận Hoa Pháp Kim Cang phủ bọc.

 

MẪU thâu hồi sàng lọc giống hiền

Sen vàng nở giáp vòng cung thiên

Con hiền thảo phúc duyên đổi xác

Bởi công quả song toàn thân lạc

 

Được nhập vào cung hạc đào tiên

Hưởng vinh quang ngôi lớn MẪU HUYỀN

Tiêu diêu lạc phiêu tiên trường thọ

Trải hết lòng quảng đại MẪU cho

 

MẪU ban rải con nhờ nguyên viễn

VÔ CỰC LÃO MẪU NƯƠNG vận chuyển

Cõi càn khôn chờ tiếng MẪU khai

KIM MẪU NƯƠNG tán ra rải đầy

 

Phù ngươn thủy đêm ngày sáng tối

Trời đất mới đặng quang minh cõi

Đem chơn phân căn mỗi người mang

Giờ đã đến tam dương gay cấn

 

Chẳng đặng đâu làm loạn nhơn sanh

Buộc cái thân ma biến đành rành

Sắc tài khí nó manh thủ chống

Yên nó phá điên điên la rống

 

Loạn loạn mê chịu bóng thổ ma

Việc trần vui chẳng nhớ thân ta

Hốt tâm loạn thân ma tư tưởng

Nay NƯƠNG NƯƠNG đại phát hồng cương

 

Ngỏ mai đặng tình thương LÃO MẪU

Một lần duyên Bồng Đảo bắt cầu

Ta khai khẩu mau mau trở lại

DI LẠC PHẬT chư chơn từ bãi [bày]

 

Ơn ba ngàn MẪU TÁI XUỐNG TRẦN

Bấy lâu cầu lộng linh chơn căn

Phổ độ thiệt giận rằng tự xưng

Là Tiên Thánh Phật Thần phàm dựng

 

Đại loạn môn tin những quỷ ma

Bài kiều trước mắt đê mê sa

Đứa hiển đứa thiết ra phách động

Người chẳng thấy Thần Tiên che lộng

 

Ẩn hiện xưng minh không chơn tánh

LÃO MẪU HOÀNG biết việc trần sanh

Khá thương chúng nhào lăn biển khổ

Ngó thấy Quỷ Môn Quan ẩn lố

 

Muốn trở ra ôi khó làm sao

Quỷ Môn Quan trở lại bôn đào

Luân [hồi] sáu cửa phải vào ôi hỡi

Vì nhơn chịu bốn hại buộc người

 

Bị lấp đầy trong cõi nghiệt yêu

Tàng linh giả không nghe lời biểu

Khóc than chi tiêu triệu muôn linh

MẪU dụng kế đàn khai cơ lịnh

 

Người có tánh thiên linh nghe nói

Nay NƯƠNG NƯƠNG phát phú mở hội

Là [trần] gian cơ chiếu rọi phá mê

Độ đặng linh hồi giục trở về.

Trăng thu hiếu kỉnh LÃO MẪU KINH

Mười phương Chư Phật minh đăng trình

Thập lai phùng Mậu tâm ký khẩu

Bát niệm gia đáp ứng THIÊN ĐÌNH.

 

Giáng hạ lưu thành thập bát Ngọ

Phàm đản phương phương Ngọ thời sanh

Xứ năng duyên đắc thái bình thạnh

Xử lập đàn phùng nhật kỳ vô.

 

Tâm trí khẩu niệm tam thứ tụng

Hương đăng ngũ trụ truyền đàn phùng

Mọi ngoạt tam Mậu yếu kiền thiềng

LÃO hiệp hậu sanh phước thọ trùng.

 

Tả tư hữu tưởng nương vô lộ

Thiện giả chánh quy cải tội vô

Thắng niệm Chư Phật phương năng niệm

Thiên hạ các xứ phụ miếu đô.

 

Diêu thiên thiệm điển lậu thị hình

Chư vạn pháp phổ hiển diệu minh

BÁT ĐẠI KIM CANG LAI HỘ PHÁP

TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG THỦ TỨ KHINH.

 

Sen vàng đua nở giáp vòng phía

Nhập hội yến đào rượu cúc chia

Thọ hưởng vinh phong cao ngôi lớn

Chẳng còn chuyển kiếp đoạn phàm lìa.

 

VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG DIÊU TRÌ MẪU

HUYỀN HÓA DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHÂU

TỪ TÔN ĐẠI TỪ TÔN HOẰNG HÓA

DƯỠNG DỤC NHƠN SANH QUẢNG ĐẠI MẦU.

 

Chẳng luận giai cấp sang hèn ai

Lớn bé hãy ráng nhớ lời dạy

Học hỏi cho suốt thông nghĩa lý

Cho kịp kỳ thi phổ độ này.


Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2020_52

MẪU hiển THÁNH xuống chứng minh đàn

Lòng thành kỉnh MẪU giáng hạ xan

Tự tự quang minh phổ thiên chiếu

Thập bát trăng mười quy nhập quần.

 

Tam hoa loạn động thất khiếu bàn

Bổ trữ DI ĐÀ kim tiêu quang

Ngộ đạo tại chỗ nhân cứu khỏi

Quy y công quả nhiều đẳng năng.

 

Giữ gìn tánh đạo kiên tâm định

Mấy mươi năm nghiệt trái sanh tình

Ai mà khỏi có oan cừu lỗi

Nay truy SÁM HỐI lập công linh.

 

Hồi chẳng đặng tiêu hết ma khảo

Chẳng dứt chí tâm tạp loạn vào

Quy y sám hối lập môn kể

Công quả bồi nhiều cửa Phật vào.

 

Tỏ xem ngọc lộ ĐỊA MẪU KINH

Kỳ duyên ai được thay cốt hình

Ký lời điển giáng đề thơ MẪU

CHƠN KINH nhất bá lạc thái bình.

 

KIM MẪU HUYỀN DIỆU HIỂN PHÁP THIÊN

ĐỊA MẪU BỬU KINH NHỨT PHI TRUYỀN

Chỉ vì chúng hạ mê nhơn chúng

VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG KIM MẪU HUYỀN.

 

Đinh Giáp Canh qua Tân [Sửu 2020] mới rồi

MẪU tạm trở đình lui cung ngôi

Nhơn nhơn giai đắc bất niệm LÃO

Giả từ nam nữ lộng giá rời.

 

Sám hối MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN

Con cầu tu nhẹ phần xác hồn

Đầu cúi lạy HOÀNG MẪU THIÊN TÔN

Sám hối MẪU độ nhơn sanh cứu

 

Con cầu tu phủi hết phiền ưu

Đầu cúi lạy đại từ bi hỉ

Sám hối MẪU giáo pháp DIÊU TRÌ

Con cầu tu thọ ký quy y

 

Đầu cúi lạy đại bi năng hỉ

Sám hối MẪU kịp kỳ thiện tín

Con cầu tu kim thuyền nguyện sinh

Đầu cuối lạy NGỌC KINH CHA MẸ

 

Sám hối MẪU di hộ bỏ mê

Con cầu tu kịp về màn hội

Đầu cúi lạy kỳ ba sầu khỏi

Sám hối MẪU ân tội xá trần

 

Con cầu tu khỏi đọa mang thân

Đầu cúi lạy con trần kính lễ

Sám hối MẪU chánh giác quay về

Con cầu tu bồ đề giữ cội

 

Đầu cúi lạy PHẬT ĐẤT, PHẬT TRỜI

Sám hối MẪU nhớ lời THẦY dạy

Con cầu tu PHẬT TỔ chứng ngay

Đầu cúi lạy PHẬT THẦY, PHẬT TỔ

 

Sám hối MẪU thương xót con khờ

Con cầu tu thần độ sáng tâm

Đầu cúi lạy BỒ TÁT QUAN ÂM

Sám hối MẪU thành tâm MẸ chứng

 

Con cầu tu thoát cảnh dập cùng

Đầu cúi lạy MẸ chứng con thơ

Sám hối MẪU nhi ráng kịp giờ

Con cầu tu màn cơ CHA MẸ

 

Đầu cúi lạy NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

Sám hối MẪU dựa kế cung vàng

Con cầu tu hướng thiện đạo tràng

Đầu cúi lạy MẪU HOÀNG rồng điện

 

Sám hối MẪU con nguyền hối thiện

Con cầu tu MẸ điện xét soi

Đầu cúi lạy vô biên xá tội

Sám hối MẪU PHẬT hội Liên Đài

 

Con cầu tu vì ĐẠO DIÊU TÂY

Đầu cúi lạy pháp dầy MẸ độ

Sám hối MẪU tươi đẹp ấm no

Con cầu tu kim đò MẸ rước.

 

MẸ THIÊN soi sáng kề đưa sang

Người thiện hiền lương kính MẪU HOÀNG

LONG THẦN hộ độ kịp thoàn MẪU

Khỏi sầu Kỳ Ba MẸ chứng ban.

 

Sám hối MẪU HOÀNG tâm thanh kính

Kệ thoàn phù trợ chúng sanh linh

Con nhỏ nhơn gian hữu hình

Nhờ trên luật MẸ THIÊN ĐÌNH thứ tha

 

Sám hối MẪU HOÀNG ra chở cứu

Chiếu oai linh xác hữu hôm nay

Con tu sửa tánh mỗi ngày

Cầu trên ĐẤT MẪU liên đài cứu yên

 

Sám hối MẪU HOÀNG THIÊN CỬU PHẨM

MẸ DIÊU TRÌ phúc thẩm huyền cơ

Con tu dứt cảnh Tam Đồ

Cầu tu kiến tánh Nam Mô làm hiền

 

Sám hối MẪU HOÀNG THIÊN TAM GIÁO

Phẩm Liên Hoa con thảo cầu tu

Dứt khỏi nghiệp chướng hận thù

THÔNG THIÊN TAM GIÁO hộ phù minh thanh

 

Sám hối MẪU lâm phàm xuất thế

Đáo huyền cơ độ trẻ phá mê

Tu thông thạo luật kinh về

Phật phương Tam Bảo dựa kề bi năng

 

Sám hối MẪU BẢO SANH được kíp

Trở Bồng Lai cho kịp hội Tiên

Cầu tu xá tội vô biên

Phủi hết ưu phiền tu hiền nhân tâm

 

Sám hối MẪU độ tầm giáng xuống

Khỏi nạn sầu ngoài trong bình an

VÔ LƯỢNG QUANG PHẬT TÂY PHANG

NHIÊN ĐĂNG CỔ PHẬT thập toàn bảo yên

 

Sám hối MẪU trọn quyền nghị xả

NGŨ PHẬT CÔNG thánh hạ cứu nguy

MINH TÀO THÁNH ĐẾ kịp kỳ

Màn cơ giải nạn từ bi tha tình

 

Sám hối MẪU lạy xin CHA MẸ

Trẻ gắng công tu luyện trau mình

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ chứng minh

Con hồi hướng thiện điển đình MẸ CHA

 

Sám hối MẪU Chương Tòa thương đoái

Cộng Đồng phân tha dạy ban khai

Đạo lành ghi mãi miệt mài

Dẹp giận bỏ hờn hội này con theo

 

Sám hối MẪU thả neo con trẻ

Mở Công Đồng MẸ sẽ hỉ hoan

Thân con bảo táp dương gian

Lạy cầu MẸ cứu thuyền loan rước về

 

Sám hối MẪU bồ đề Phật cảnh

Tam ngươn tàn biết tránh làm sao?!

Lạy nhờ tiếp điển THIÊN TRÀO

Lịnh Ông QUAN THÁNH ra vào độ nhân

 

Sám hối MẪU, THÁNH THẦN, VƯƠNG PHẬT

Lạy TỔ SƯ Thiên Luật MẸ CHA

Liên Hoa Cửu Phẩm Tam Tòa

THÍCH CA TỪ PHỤ, DI ĐÀ, CHƯ THIÊN

 

Sám hối MẪU, PHỔ HIỀN BỒ TÁT

Lạy CHUẨN ĐỀ PHẬT MẪU QUAN ÂM

THIÊN ÔNG BỒ TÁT thông tầm

Cứu chung nhơn loại cõi phàm vạn gia

 

Sám hối MẪU MẸ, CHA, TAM GIÁO

DI LẠC VƯƠNG phổ đạo mở mang

Nhỏ đường Cực Lạc Tây Phang

Dìu cho tất cả linh căn trở về.

 

Hội màn MẸ hiện thập bát trăng

Long Hoa về kịp HỘ PHÁP toàn

Kỳ dự đưa sang Long Huê Hội

Ba tòa chín phẩm một nhà an.

 

Tu sửa làm hiền khỏi nạn sầu

Đáp nghĩa MẸ CHA dứt khổ đau

Cầu tu dứt tánh mê ly thế

Giữ đạo làm hiền sám hối cầu.

 

Hồi tâm sám hối thoát sông mê

Gặp thuyền phổ độ quyết trở về

Sám hối trau mình nhờ MẸ độ

Ngươn tàn tơi tả họa tứ bề.

 

Kịp giờ thức giấc tu thân

Trần nhơ đến buổi tiêu lần họa tai

Sửa mình sám hối thiên nhơn

Kịp thoàn MẪU rước Tây Đài đưa sang

 

Lời thành kính đến MẪU HOÀNG

Năm Châu khắp cõi rồng màn MẸ CHA

Che qua tai nạn bốn bề

Kỳ ba sầu khổ ê hề nhiễu nhương

 

Bởi vì ngươn hạ tai ương

Ít noi người thiện hiền lương tìm tòi

CỬU THIÊN THÁNH MẪU giáng rồi

CHƯ THIÊN hộ pháp đất trời chín phương

 

CHƯ THIÊN THÁNH TỔ PHẬT VƯƠNG

DI ĐÀ GIÁO CHỦ khanh trường pháp tu

U MINH GIÁO CHỦ tiếp trừ

THÁI DƯƠNG QUANG PHẬT nhân từ độ sanh

 

QUAN ÂM vô tỉ tịnh thâm

NGŨ CÔNG PHẬT THÁNH liên thành thần thông

NAM TÀO BẮC ĐẨU truy phong

Gồm thâu tà quái trần hồng thảm thương

 

Lo tu biết lối vào đường

Bồng Lai tiên cảnh cung trường MẪU ban

Thất thất tinh tỉnh đời tàn

THÀNH HOÀNG THỔ ĐỊA cảnh bàn rụng tiêu

 

QUAN ÂM thế độ vọng kêu

Lo tu thoát cảnh đìu hiu hội này

Bụi hồng nhằm cảnh nạn tai

Ma tà còn mãi bỉnh lây dương trần

 

Thiên tai khắp chốn khổ thân

Tỉnh mờ cầu MẸ xá ngàn tội xan

Gương trời MẸ xử bằng nay

Thiện lành sám hối dạ hay một lòng

 

Mấy lời MẸ thuyết ngoài trong

Lạy xin HOÀNG MẪU đưa đồng căn linh

Hồi kinh sám hối trau mình

Cung thỉnh HOÀNG MẪU điện đình trở ngôi

 

DIÊU TRÌ THÁNH MẪU tiếp linh quang

DIÊU TRÌ KIM MẪU giải sầu nàn

DIÊU TRÌ ĐỊA MẪU phổ độ đạo

DIÊU TRÌ VƯƠNG MẪU xuất thế ban.

 

Cầu tu tiếp điển thiên thanh cổ

THIÊN ĐÌNH thọ ký định nhập vô

Đắc pháp tâm thạo luật kinh tự

Phế bỏ lợi danh niệm nam mô.

 

Thiên Luật MẸ HIỀN ngọc phước ban

Kỳ ba phổ độ đạo hồng trần

Tòa Chương kính lễ trên THƯỢNG PHỤ

PHẬT TỔ, PHẬT THẦY chánh đạo mang.

 

Đàn kêu cho kịp ngươn ba

MẪU thấy số phận trần hà rạn tiêu

Đàn kêu hai mốt [2021] cuộc chiều

MẪU chẳng đành lòng mạng yểu nhân gian

 

Đàn kêu tai biến nhiễm hàn

Trong vòng đại kiếp sảy sàng một khi

Đàn kêu sầu não ai bi

Tai nạn xảy đến bất kỳ chẳng sai

 

Đàn kêu trước mắt thiên tai

Trái mùa trái tiết thật rày còn mê

Đàn kêu ngộ tính MẠ về

Một ngàn muôn kiếp nương tề thuyền loan

 

Đàn kêu chuyển tiếp phán phân

Giải thoát bịnh tình đức nhân sẽ qua

Đàn kêu thời uổng thân ta

Lạ chi tan nghiệp rán mà tu thân

 

Đàn kêu thí của cứu lần

Bữa cơm bát nước nghèo nàn mấy khi

Đàn kêu đầy quả đủ thì

Việc chi người quấy ganh gì với nhau

 

Đàn kêu giữ vẹn trước sau

Tu hành chánh pháp đạo mầu tròn nương

Đàn kêu việc dữ đừng vương

Ăn chay niệm Phật tình thương đại đồng.

 

Thuyền Bát Nhã nghênh ngang bốn biển

Gươm Huệ mài linh hiển nó trừ

Vô hình mới hãn thực hư

Tiếng đờn tai lóng từ từ cho thông.

 

E họa phúc trần mông tự liệu

Cửa lầu Tây cung diệu DIÊU THIÊN

THẬM THÂM VÔ THƯỢNG MINH HUYỀN

ĐẠO TRỜI MỞ RỘNG AM THIỀN QUY Y.

 

Lấy đức tu bởi vì hòa thuận

Lần đường đi nói luận lời ra

Tu sao bàn tán khẩu xà

Sống không vì đạo ma tà cứ đeo

 

Pháp nào độ khẩu beo hóa chó

Lửa thiêu dao chém gió cũng tiêu

Không tu ưa thích nhạo nhiều

Làm thân người khổ đủ điều vui sao

 

Phút giây cuối máu đào binh lửa

Nạn thiên tai so lửa phải chăng

Mất còn giây phút lìa tan

Thét gào lửa tới sóng lan rã rời

 

ĐẠO CHA MẸ MỞ thời phổ cứu

PHẬT TÂY PHƯƠNG môn tự ngoài trong

Kịp giờ di hộ qua sông

CHA MẸ tìm kiếm đủ đông trở về

 

Khuyên thiên hạ tu bề nhẫn nhịn

Khẩu bớt lời tâm định lo tu

Một phân còn lỗi chỉnh chu

Việc chi nói quấy ta tu chẳng thành

 

Lòng ta thiện lời lành giúp đỡ

Đem tình thương tiền có lựa chi

Ăn chay niệm Phật ích gì

Kệ không bố thí dám bì một thiên

 

Thí tại tâm nói riêng sâu đọa

Chẳng tịnh lòng phóng xạ ta tu

Công chi với MẸ tinh lưu

Tánh không ngay thẳng nói tu thiệt lầm

 

Suy chỗ khó niệm thầm sáu chữ

Lòng khó chay miệng cứ nói tu

Một đồng mình khó dứt xu

Mãn đời niệm Phật công phu được gì.

 

Mau về cho kịp Hội Long Hoa

Về nơi cung diễn ĐỨC CHA GIÀ

Cho qua bể ngạn loan thuyền MẸ

Kịp đò ĐẠI ĐẠO kiến MẸ CHA.

 

Cộng thương số phận cõi trần ai

Đồng tu kịp trở bước liên đài

Ban khai ĐẠI ĐẠO tu hiền thánh

Khai phổ từ bi MẸ thương rày.

 

Màn ba chuyến chót thoát nguy cơ

Tiên tràng hoa nở phút đợi chờ

Đợi người tu thiện kim thoàn rước

Chờ đội hội yên đón con khờ.

 

Làm lành là gốc thiên đường

Công đầy quả đủ chánh phương trở về

Người mê lầm lỗi ê hề

Ăn chay niệm Phật nương kề MẸ CHA

 

Cảnh nào cũng vậy do ta

Sự nào mình phải xét ra sửa liền

Việc chi người quấy cả thiên

Tìm ra lẽ phải không phiền trách chi

 

Thảo CHA kính MẸ tu trì

Người lo thiện giúp đồng quy tu hành

Giải hòa thói chuyện lời lành

Tuy nghèo thương chúng chẳng tranh lời người

 

Tạm thời lui điển trở ngôi

Từ bi MẸ rải sáng soi Thiên Đàng

Màn châu di hộ đưa sang

Long Đình đến hội Kim Loan trở về

 

Cuộc phù huê nhắm chớ mê

Muôn đời DUY TUỆ tu về trái ngang

Sao rằng không biết tu ngoan

Tai nghe trái mắt thoái vàng khẩu sâu

 

Dốc lòng thì quả đầy bầu

TU TIÊN ĐẠO giữ trước sau tỏ đường

Tham sân mang lối nghịch cương

Hiển cho lặng mới tình thương người đời

 

Biết tu lấy đức trao dồi

Muốn hiền phải hiểu tu bồi đức công

Thiên giao thái pháp môn đồng

Kim Cang tứ cú cho thông đời này

 

Thập tam ma đứng trong ngoài

E không khỏi nạn thế giai tiếng đờn     

Người còn huỷ tử mất còn

Máu xương người vật chất chồng lên nhau

 

Phong thiên lôi phục máy thâu

Thử lòng vàng đá biết đâu chơn tà

Trời đâu phụ đạo tâm ta

Không dời không đổi mà qua nương thoàn.

 

SÁM KINH ĐỊA MẪU GIỤC NHƠN SANH

HỐI ĐẠO KHẮP CHÚNG ĐẠT THÔNG HÀNH

TU MAU SÁNG TỎ AN NHÀN TOẠI

HIỀN THIỆN ĐỨC CÔNG MẪU NÊU DANH.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 117)
PHÁP ÂM 2023_15A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 106)
PHÁP ÂM 2023_14A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 859)
PHÁP ÂM 2023_13A-D.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1315)
PHÁP ÂM 2023_12A-D.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 939)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NAY MỞ NGỎ CON ĐÒ RA RƯỚT. ĐỊNH THỜI GIỜ TU PHƯỚC ẮT LÊN. THÁNH NHƠN XUẤT HIỆN ĐỪNG QUÊN. VỀ THI MÀN CUỐI ĐỀ TÊN PHẬT CHỜ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 841)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. THIÊN LUẬT TUỒNG BA CHÓT HẾT THAY. CƠ NÀY HẲN KHÁC DI LẠC THẦY. KHAI MỞ NAM LẦU MINH HOÀNG SẮP. MỞ CỬA VỀ CHẦU ĐÀO KÉP VAI.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 804)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. SẮC TRỜI PHONG ĐỊNH RÕ ANH TÀI. PHỤC MA QUỶ LƯỢNG XOAY THUỞ TIẾNG. ÂN ĐỨC GẦN MỘT TAY THỐNG HIỂN. TAM GIÁO [kỳ] TAM CHỐN HUYỀN MINH CÔNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 820)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 761)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC ĐIỂN MINH CUNG THƯỢNG GIÁO KHAI. HOÀNG THIÊN CỘI PHÁT ĐẠI ĐẠO BÀI. THƯỢNG VÔ KHÔNG PHỤ THIÊN TÔN CẢM ĐẾ ỨNG QUY CƠ NHỨT CHA THẦY.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 1770)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1790)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2206)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SÃY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 1574)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1709)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2275)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2147)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3716)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3600)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3058)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4090)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3095)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 4738)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3147)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3286)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3603)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3502)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3097)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3402)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3011)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3135)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3361)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2897)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3206)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3143)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3006)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2960)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2886)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3189)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3121)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3439)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3262)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3398)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4031)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3960)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3799)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4017)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3767)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 5357)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5030)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4648)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4709)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5234)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5265)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4823)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4728)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5142)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5261)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4813)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4799)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4649)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 5037)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4732)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4668)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4866)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 5020)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4925)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 5688)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)