KINH DÂNG LỄ CÁC THIÊN TÔN

15 Tháng Mười Một 20204:43 CH(Xem: 538)

 

 

 

Các bài dâng lễ là do Ban Lễ của Tam Giáo ban cho GHTT vào ngày 4.10.2020 (ngày 18 tháng 8 năm Canh Tí) và ngày 18.11.2020 (ngày 4 tháng 10 năm Canh Tí). Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tiếp điển chấp bút tại đạo tràng Saint Louis.

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

(Xướng)

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. o

 

2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

(Xướng)

Bửu Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

Hương thiền dâng cúng khắp 10 phương

Kỳ hương bay tỏa vô tận cõi

Pháp giới trang nghiêm tâm giới tưởng

Nhãn tạng Huyền Không hiện đạo trường. o


3. KHAI KINH


(Tụng)
Thiên thủ đồng nguyên Phật Thánh Tiên

Đạo Thiền hoán hiện tọa Nam Thiên

Hóa sanh chuyển kiếp Thiên Nhơn Địa

Duyên pháp đạo chơn tánh bổn thiền

Hồi cảnh sắc trần về thất đại

Giải tâm trần thế hóa tâm Thiên

Thoát bờ lục đạo luân hồi biển

Căn nghiệp tự nhiên giải phóng liền. o

 

 

4. DÂNG ĐĂNG HƯƠNG


(Tụng)

Không gian giới định tuệ kỳ hương

Vô ngại thời gian sóng điện trường

Bát nhã âm quang thường tịch tướng

Càn khôn vốn vậy thể âm dương

Đăng tâm thắp sáng hào quang thượng

Giác ngộ tâm không cảnh liễu thường

Bửu Pháp linh thông hoà thất tượng

Châu Thiên hoàn thể tánh chơn lương. o

 

5. DÂNG HOA QUẢ


(Tụng)
Thiên loài thảo dược quả cùng hoa

Lễ kính dâng lên Bửu Ngọc Tòa

Pháp thế hữu hình Sinh, Định, Hóa

Chơn như vô tướng tịch thiên hoa

Hồng quang linh bửu Cao Đài hảo

Điển chiếu cửu quan thất đại hòa

Quả chín hoa thơm hương thượng đạo

Tâm thiền tam cõi Mẹ và Cha. o

 

6. DÂNG CHÈ BÁT BỬU

(Tụng)

Bát bửu chè thơm kính Mẫu Thầy

Cầu nguyền bá tánh vạn an thay

Tâm thanh thành kỉnh đất trời thấy

Khẩu bạch khải ngôn Thiên Phật hay

Bái vọng nguyện cầu nơi thất đại

Đê đầu tâm điển khắp Đông Tây

Nam mô Phật Mẫu Phật Thầy hiện

Phước lộc đức tài chuyển đến tay. o

 

7. DÂNG BẠCH THỦY


(Tụng)
Bạch thủy khiết tinh nhựt nguyệt sinh

Tâm chơn chánh đạo ba công trình

Thân hòa võ trụ theo luật định

Thể điển khôn càn hóa vạn linh

Thế pháp đạo nhơn tan khỏi bịnh

Gian nan muôn loại thái an bình

Càn khôn phổ chuyển chung tâm tịnh

Bạch Ngọc cam lồ cứu chúng sinh. o

 

8. DÂNG TRÀ


(Tụng)
Thẩm thấu lòng son đức hải còn

Tâm thời trà đạo biển trời non

Thanh tươi trí sáng lòng chơn chọn

Cúc trúc tùng mai lễ nghĩa tròn

Thọ dụng sen trà tâm thánh đạo

Ơn lành phục nguyện đạo trà ngon

Thiên hoa hóa thế nhơn hiền đón

Đạo tánh tâm nhu lễ thánh còn. o

 

9. DÂNG RƯỢU BỒ ĐÀO


(Tụng)
Bồ đào rượu lễ Thánh Thần Tiên

Mỹ vị lưu li trác ngọc truyền

Sắc thắm hương thiền tâm định thiện

Nồng nàn thể vị tánh cần chuyên

Tiêu dao phẩm cảnh thiên nhân địa

Ngự đáo dương trần thọ cảnh tiên

Đại chúng thành tâm đồng kính tửu

Tam miền vô hữu vạn trùng thiên. o

10. NGUYỆN TÂM NHÃN


(Tụng)
Tánh ngã vô vi tự tướng đầu

Thân hoà võ trụ đạo thiền câu

Kim long sư mã nê hoàn thấu

Ngọc phụng qui lân bát nhã chầu

Mắt thấy Lam Kiều tiên cảnh hậu

Tâm nhìn chơn pháp dạ minh châu

Thiên nhiên tự tánh khai tâm khẩu

Thượng ngoạn thông linh thất đại cầu. o


11. KINH THIÊN ĐẠO VÔ VI


(Tụng)
Cảnh vạn biến VÔ VI THIỀN ĐIỂN

ĐẠO HOÀNG THIÊN hoán chuyển đổi trần

Thời kỳ khoa học sóng tần

Lý văn ngôn ngữ chưa phân rõ ràng

Ai tu pháp tu mờ tu sáng

Được hay không phỉ báng lẫn nhau!

Đạo Thiền NHẬT NGUYỆT ĐÀI CAO

Tâm thiền giác ngộ Thiên Bào được chưa?

Nhiều pháp tu nhiều tầng chọn lựa

Một pháp hành Thiên tựa Vô Vi

Đặng sao mỗi pháp mỗi kỳ

Bửu Sơn Huỳnh Đạo Vô Vi hữu hình

Thiên Canh Tí lịnh Thiên Đình

Hiền nhơn tịch tịnh âm thinh sắc hình

Long sư mã Bồ Đà Di hóa

Giáo Pháp Thiền phổ họa minh châu

THIÊN TÔN NGỌC THƯỢNG dòng châu

Xuất hành Đạo Pháp nhiệm mầu càn khôn

Tâm phục hiện bổn môn tại thể

TỰ NHIÊN THIỀN PHÁP thế chơn như

Nhìn xem cảnh sắc Đại Từ

Đại Bi như vậy như như vạn loài.

Trí huệ sáng hòa đồng tâm cảnh

Đạo với Đời nhứt cảnh vô biên

Niên niên hạnh điển vĩnh miền

VÔ VI THIỀN PHÁP Thầy biên mây rồng. o

 

12. KINH LỄ CÁC VỊ THIÊN TÔN


Làm lễ cúng Thiên Tôn nào thì đọc kinh của vị đó. Xem các bài kinh bên dưới.

 

 

 

13. HỒI HƯỚNG

 

(Xướng)

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp. o

 

Nam Mô Mười Phương Phật Tiên Chúa Thánh

Liên Kỳ Hải Hội Bồ Tát Ma Ha Tát. ooo

 


 
CÁC BÀI KINH DÂNG LỄ

CÁC VỊ THIÊN TÔN


CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG

[Cửu Nương ban kinh vào ngày 24 tháng 9 năm 2020]


 Khi tụng, mỗi đoạn nói về một vị Thiên Tôn, đều bắt đầu với 4 chữ "Đê đầu đảnh lễ":

NHỨT NƯƠNG DIÊU TRÌ CUNG thế danh

HOÀNG THIỀU HOA NƯƠNG NHỨT cơ sanh

NGỰ VƯỜN NGẠN UYỂN Tỳ Bà tán

TỲ BÀ ĐÀN khải húy lực canh

Nhứt khí tả đoan xuất địa cầu

Nương theo MẸ lịnh biểu âm câu

Tam bửu kỉnh bái dâng đàn vọng

Hội Yến mừng vui khải tỳ thầu. o

 

NHỊ NƯƠNG CẨM TÚ Nữ Hoàng danh

MỞ HỘI TRƯỜNG SINH kỳ Tiên Thánh

VƯỜN ĐÀO nơi ngự TÂY VƯƠNG MẪU

Phẩm nhị Cẩm Tú ứng hiện rành

Nhị châu giai phận phận giai không

Thiên Cung đương cõi tương ấn đồng

Trần ai HOA trổ chim hót dịu

Gởi bóng khệ hình xác thể HỒNG. o

 

TAM NƯƠNG KIM TUYẾN cung thế danh

ĐỘ KHÁCH TRẦN TU THIỆN LÀNH

CÕI THANH THIÊN hộ nhơn chúng thế

LONG TU PHIẾN công tận tường canh

Tam Kỳ khai mở Đạo lần ba

Vi phướn nương cầu đạo dung hòa

Canh từ vô chuyển ơn trên kính

Ban đức tánh nhu tài trí CHA. o

 

TỨ NƯƠNG LÊ NGỌC GẤM thế danh

ĐOÀN THỊ ĐIỂM kim bảng nhơn lành

NẮM QUYỀN GIÁM KHẢO TUYỂN HIỀN ĐỨC

CÕI HUỲNH THIÊN ẩn kỳ viên thành

Tứ Đức vẹn toàn mới xưng danh

Cao trọng thiên lý đại chủ thanh

Hiền tâm vui tĩnh ngộ tâm đức

Điển tá buổi yên đạo cho thành. o

 

NGŨ NƯƠNG LIỄU HẠNH phong thế danh

TIẾP HỒN về CÕI XÍCH THIÊN hành

Xích Thiên Cõi chánh Tây thước tốc

NHƯ Ý thực phân ký phong sanh

Ngũ Hồng vận chuyển hoạt Huyền Thiên

Gởi trọn hữu cảnh trực quan nhiên

Công tu nay gặp Diêu Yến Hội

Đức tánh lượng bề kiến bàn nguyên. o

 

LỤC NƯƠNG HỒ THỊ HUÊ thế danh

TRUY HỒN SAY ĐẮM BIỂN MÊ HÀNH

KIM THIÊN CÕI ngự cảnh di bảo

TIÊU DIÊU PHƯỚN lạc ảnh cung thành

Lục Lạc kiểng khai mở năm châu

Nương chi đường lối vật chất sầu

Mau mau tỉnh giấc nghịch sai bước

Cuộc án phân thân đổi mạch cầu. o

 

THẤT NƯƠNG VƯƠNG THỊ LỄ thế danh

CÕI HẠO THIÊN nhiên mở phúc lành

ĐỘ HỒN NƠI CÕI ÂM QUANG LẠC

HOA SEN HỒNG thắm chói nguyệt thanh

Thất thế tạm nương chớ tưởng lâu

Nương cùng ĐẠI ĐẠO đuốc sáng cầu

Quyết đem nhơn thiện đến dương liễu

Đón chào căn lọt LỄ phụng chầu. o

 

BÁT NƯƠNG HỚN LIÊN BẠCH thế danh

CÕI PHI TƯỞNG THIÊN giáp lướt thành

ĐỘ KHẮP HỒNG TRẦN SANG BẾN NGẠN

GIỎ HOA LAM thơm tỏa mây xanh

BÁT chiêu SEN TRẮNG nở mọi ngày

Hương thơm HOA đẹp ngất lòng thay

Trăng soi đổi lớp triển khai ý

Nơi gương sen nở trắng thơm hoài. o

CỬU NƯƠNG CAO THỊ KHIẾT ngọc danh

TẠO HÓA THIÊN SANH giải nét lành

Giác ngộ hồn vui thay sửa kịp

ỐNG TIÊU vang vọng khắp linh thành

CỬU THIÊN MỞ CỬA RƯỚC NGƯỜI HIỀN

Nương vi vô ảnh tầm độ duyên

Tri ân chiếu điển chánh pháp tiếng

Thiên cảnh giải trình lập Kỳ Nguyên. o

CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG khai sắc cơ

PHẬT khai nguồn lực pháp môn chờ

Hữu lai lai hữu giai không bất

Giữ phục y kỳ tác hoán cờ.

 

PHONG VỊ CỬU PHẬT NƯƠNG DIÊU quí

Xuất đất toan kỳ lộ tống vi

Chí phân giai đáo kỳ Phổ Độ

Cựu báo CƯ, CHIÊU chiếu hành y.

 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ phổ độ nhân

HỘI YẾN DIÊU TRÌ cung Tây tần

TRƯỞNG QUẢN TẠO HÓA THIÊN đoan xuất

KIM BÀN PHẬT MẪU thiêng liêng ân.

 

ĐỔNG SONG THÀNH hầu giá KIM ÂN

VƯƠNG TỬ PHÁ tài sắc đoan huân

HỨA PHI YẾN nhiệt thể tiên đáo

AN PHÁT TRINH trung tứ vị thân.

Tam HOA bửu kính NHỨT địa cầu

TÚ NƯƠNG NHỊ VÕ gợi bóng châu

TUYẾN TAM rõ báo bề trên lượng

GẤM đức TỨ toàn quý danh câu.

 

LIỄU NGŨ tịnh thiên bảy vận chuyển

HUÊ LỤC NƯƠNG sanh cả giới điền

LỄ THẤT chỉ đường sơn già trẻ

BẠCH SEN nở trắng BÁT thêm HOA.

 

KHIẾT CỬU trùng nguyên cửa sướt về

Đảnh cảnh dặm thành gốc cội năng

Chớp nhoáng cửu vi nương Tây đàng

Canh yên ý lịnh chờ THIÊN MẪU

CỬU VỊ PHẬT NƯƠNG đáo khai ban.

 

Kỳ ba TAM KỲ PHỔ ĐỘ NHÂN

Chiếu điển ân ban rõ OAI THẦN

Ngược thuyền xuôi cảnh CHỜ XUẤT TRẬN

Phẩm vị CỬU NƯƠNG phép mầu thuần.

 

Tri ân mệnh cuộc ĐẠI ĐẠO hòa

Phận cơ lan tỏa vận khương xa

Linh liễu cơ thiên trần hồ chuyển

PHÁP ĐIỂN tạo ra ĐẠO KỲ BA.

 

Chỉ là THIÊN Ý trải ban hành

CỬU NƯƠNG bổn hữu khoảnh khắc đang

NHIỆM KỲ ĐẠI ĐẠO lịnh bổn hoàn

Khắp phương Hội Yến trăng soi sáng.

 

Pháp động mở mang thái bình an

Hạ phàm CỬU trụ vạn trường xuân

Cõi tạm thân xác MẪU từ ân

Lộng lầu vô ảnh nâng tứ trụ.

 

Cơ chiếu tại trường danh bộ lưu

Chờ hội trống vọng từ công án

Đông Tây Nam Bắc chọn nẻo đàng

Vui từ hạnh đạo bảo chơn như.

 

Canh thâu ráng thức truy bài tâm

Tấn hội Canh niên cửu phẩm tầm

Cạn sâu vực thẩm nêu kỳ hội

Cửu vi ngắm nhìn thế sự phàn.

 

Phiêu phiêu sóng lặng khúc nhạc đàn

NHỨT NƯƠNG giáng vẹn tặng lễ ban

Nhứt nhứt đoan tả vẹn pháp ý

Nương ý chỉ một tấm chơn vàng.

 

Ẩn lộng theo chơn đức MẪU HOÀNG

NHỊ NƯƠNG CHƠN VÕ khiếu huyền quang

Chờ kỳ ô giải mở thầm thức

Trinh tiết phòng không sự xế xan.

 

Thời khó tam ma MỞ ĐẠO ra

TAM KỲ PHỔ ĐỘ pháp mọi nhà

QUẠT LÔNG PHIÊN TỤ lượng chính thất

TAM NƯƠNG khai chí mở báu tòa.

 

Thúc tâm linh Tứ Đức vẹn toàn

KIM BÀN xoay chuyển thoát huy năng

TỨ NƯƠNG tặng khách văn bài tự

Tâm trạng vững vàn niệm tầm phăng.

 

NHƯ Ý màn Canh chuyển bạc thiên

NGŨ NƯƠNG hồng đơm một chiếc thuyền

Huyền môn khai lộng ân tâm phúc

Qui nguyên bố đức mái nhà duyên.

 

PHƯỚN TIÊU DIÊU ÂM vang Hội Yến

Tỉnh giấc lo cởi hết mộng huyền

LỤC NƯƠNG quyết Ô cầu Ngân bắt

Sám cung khôn thoát khổ trầm khiên.

 

HỒNG SEN trổi mọc cõi Hoa Thiên

THẤT NƯƠNG VƯƠNG phép thất thế truyền

Chỉ đường chơn ý Tòa Đài mở

Chí dốc một lòng Phật chuyển nhiên.

 

HOA LAM GIỎ hương thơm cung diễn

BÁT NƯƠNG từ HOA vận rộ thiên

Gần hương SEN say mãi Tòa Đài

Thêm hoa rãi vườn hoa gội tuyển.

 

ỐNG TIÊU âm diệu mở cửa thiên

CỬU NƯƠNG qui cựu đón người hiền

Nương chí dắt dìu đến Tây Phật

Mùa Thu sáng lạng như trăng lên.

 

Điển thiện chắt chiu lượt giải trình

Giai mang đa phận giải tạng kinh

CỬU NƯƠNG VỊ PHẬT nghiêm chánh pháp

Mở rộng tâm căn hữu phúc linh.

 

Hồn thăng nhập thể vô hình thay

Mạch khiết năng cơ thao lược mài

Cẩm nang chí tỏa giải bồng giấc

Chơn tu tâm pháp tựa Phật Đài.

 

Diệu ý SÔNG NGÂN PHỤNG GÁY non

Chân tướng xác thân đi đứng mòn

Vô vi sắc mệnh tâm khả ái

Gởi trọn KỲ YÊN lập án công.

 

CỬU NƯƠNG say pháp rõ nét nhìn

TAM KỲ PHỔ ĐỘ tát viên linh

Pháp bủa lắm phen mau nắm lấy

Nhẹ bước liên hoa thở bình minh.

 

Cơ đáo di phận bủa đức trong

Xuân Thu trổi nhánh mọc mầm vòng

NGHÌN NĂM CÓ MỘT KỲ YÊN ĐẾN

CỬU NƯƠNG trang sử sách thần công.

 

Ngày mai sự thế đăng hoa tỏ

Thơ thảo càn khang hấp thụ ra

Hội Yến dồi đức hoa thơm tựa

LIÊN HOA CHÍN PHẨM TẤT LỊNH BÀ.

 

LONG HỘI đang chờ tinh hoa nở

Màu trời đượm bóng thắm linh thơ

Vô hình huyền diệu sơn minh tỏa

CỬU PHẬT NƯƠNG NƯƠNG thiện ý chờ.

 

Phận người giai bổn nhiệt tình chỉ

Giờ khắc vô vi bến hẹn kỳ

PHONG THẦN KHAI điệu âm vang trổi

Bước một màn ba cẩm nang y.

 

Chấp pháp vi hồi đổi gió xa

Ngàn năm mở xuất chúng linh tà

Toán trời sửa soạn tinh hoa mã

Can lược thâm sâu đếm thời gia.

 

Khuê lầu các thuần phong khả ái

Rõ mục đề sâu khải đàn an

Mầm thiện tâm đâm mọc rào hàng

Thơm hương vị tựa hồ sen dậy.

 

Thả lòng từ kỳ mở gom thâu

Thiên ý kỳ ba LONG HỘI LẦU

Mầm căn tô điểm năng công lực

Trống lịnh THIÊN MINH điệu xoay lâu.

 

Điển hồi chấm dứt an khương cảnh

Đàn trổi vọng thiên thấu mây xanh

CỬU NƯƠNG VỊ trở lai cung vị

Thiên Cung gởi bóng tạm lời lành.


Nam Mô Cửu Vị Diêu Cung Phật Mẫu. ooo
 

 

 


TỨ THẬP NHỊ TÂY THIÊN PHẬT MẪU
 [42 Vị Phật Mẫu Tây Thiên ban kinh vào ngày Hội Yến Rằm tháng 8 năm 2020] 

Tứ Thập Nhị Liên Bổn giáng trần

Chuyển hóa tam cực chiêu phàm vân

Mở cửa vân hành cùng độ chúng

Vô Cực Càn Khôn Mẫu giáng phần. o

TÂY CUNG TẤN TIỆP DŨNG LỘ MẪU

Khung nhứt mục như xác chiếu thâu

Tam Thế Giới Tôn Liên Hoa Điện

Đoan nghiêm tòng diệu hiện hoa mầu. o

 
CUNG TÂY THU TIÊU LĂNG NGUYỆT MẪU

Ưu bi thời tụ chuyển túc cầu

Viên mãn phọt biến thù thắng hiện

Tinh túc như nhiên quang siêu mầu. o
 

TÂY CUNG TƯ MA KIM SẮC MẪU

Diệt giả thí trần hạnh tịch sâu

Định hành cạnh MẪU trang nghiêm sắc

Liên hoa diệu thắng mạch nước cầu. o

 

CUNG TÂY ĐỐT ĐA RỊ HỒNG TỰ

Trợ biến tất năng tận vô dư

Hư không thiên giới vận túc biến

Biên lý thất thanh ái thương ngư. o

 

TÂY CUNG KHẨU PHÁT TRÁC PHƯỢC MẪU

Minh diệu ư tha đọng một bầu

Hữu tác hành cực nghiêm kính lễ

Giá hành cực toái đảnh kế lầu. o

 

CUNG TÂY TAM BẢO NGHIÊM ỨNG MẪU

Oai nghiêm tướng hữu chỉ tâm cầu

Vô dư luôn tận quang tụ lễ

Trí thạnh tự thân nghiêm sức thâu. o

 

TÂY CUNG NHƯ LAI ĐẢNH KẾ MẪU

Vô biên thắng đế nhiệm cơ mầu

Biên hạnh vô mãn cực sở ái

Thăng THẾ PHẬT từ đắc đáo lầu. o

 

CUNG TÂY AN ỔN NHU THIỆN MẪU

Lạc cảnh tương ân nét thi đầu

Xóa ha án thanh tịnh tương cảnh

Thiện năng tiêu diệt khuôn phép mầu. o

 

TÂY CUNG THỦ HỘ CHỨNG ĐỊA MẪU

Diệt năng hành chúng diệt năng câu

Diêu tần mị diện HỒNG tự THÁNH

Bại linh độ thoát nhứt thiết lâu. o

 

CUNG TÂY HẤT PHẠM HỎA THIÊN MẪU

Khởi thí tầm hương đẳng đẳng châu

Phong thần tự tại bộ đa khởi

Chung tát xuân tán dược xoa mầu. o

 

TÂY CUNG ĐỐT RỊ ĐẠI ÚY MẪU

Liên hoa điển tát tối hoại cấu

Tần mi nhất thiết oan gia chúng

Dũng mảnh ư liên lược giải thâu. o

 

CUNG TÂY THỦ HÁN ĐẠI ĐỊA MẪU

Năng phá hàng phục tiễn đạp thâu

Hiện tầng mây phục tác xoay hình

Thất hiểm chấn dĩ thủ tác hấu. o

 

CUNG TÂY NHƯ TẦN KIẾP HỌA MẪU

Bảo quang minh thắng diệu phục sâu

Thường phóng chúng quang chung hiện hữu

Phổ biến hủy diệt diệu bảo lâu. o

 

CUNG TÂY ĐẢNH QUÁN BẢO NGUYỆT MẪU

Quang trung hiện thắng mây tỏa lầu

Diệt bản phu thỏa ngoại oan hốt

An trú xí thạnh hoa kế bầu. o

 

TÂY CUNG PHỔ BIẾN CỰC HỈ MẪU

Chủ hoán thoát ly lăng diệu sâu

Chơn ngôn nghiêm bổ chi thể hội

Minh chú hồng thanh thường lạc cầu. o

 

CUNG TÂY ĐỐT RỊ BA ĐẾ MẪU

Túc nhiếp tương thể sắc sắc sâu

Tu Di cập bảo mạng đà bảo

Ư thử Tam Giới diêu năng thâu. o

 

TÂY CUNG TÁT ĐA THIÊN HẢI MẪU

Hữu tung chấp trụ tượng thú phâu

Đa ri cát phược thanh đồng hóa

Năng tiêu chư độc tận vô lầu. o

 

CUNG TÂY CHƯ THIÊN TẬP HỘI MẪU 

Ma la sở y ái khẩn tâu

Nhược nhược thiên khải oai đức diệt

Trừ đấu ác mộng tranh cập đầu. o

 

TÂY CUNG NHỰT NGUYỆT QUẢNG VIÊN MẪU

Thiện tiêu ác độc thinh mục đầu

Mục đồ do thắng phổ quang chiếu

Ha rị đốt ra rị đốt mông. o

 

CUNG TÂY CỤ TAM CHÂN PHẬT MẪU 

Cụ tát diệt giai thiện oai thâu

Dọa xoa mẫu thị cố tán thán

Ly mị khởi thi cực trừ đầu. o

 

TÂY CUNG PHẤN TẤN CỨU ĐỘ MẪU

Mục như sát na thiểm thiện châu

Tam vật hội chủ liên hoa diện

Hoa nhụy chán sống tọng chung bầu. o

 

CUNG TÂY NGUYỆT SẮC BẠCH ĐỘ MẪU

Quần tinh đồng hối tụ liễm thâu

TẬN PHÓNG OAI QUANG cực nhiên sảng

Thu bá tiên quần tinh đồng hầu. o

 

TÂY CUNG TỨ MA KIM SẮC MẪU

Diệu thủ nghiêm kỳ lực sắc sâu

Liên hoa an nhẫn hành cảnh tánh

Hội yến huyền linh HỎA TINH CHÂU. o

 

CUNG TÂY NHƯ LAI ĐẢNH KẾ MẪU

Thắng hạnh vô dư hoạch sắc thâu

VÔ BIÊN TÔN THẮNG HẠNH VƯƠNG liễu

Cận y chỉ nhứt thiết tác cầu. o

 

TÂY CUNG HỒNG ÂM SẮC CHÁ MẪU

Kỳ túc ác phục thất thế chầu

Thanh biến giục sắc hư không giới

Ba la mật triệu tận năng câu. o

 

CUNG TÂY ĐẾ PHẠM CUNG PHỤNG MẪU 

Quỷ vương khởi thí tầm hương cầu

Dạ Xoa chúng hội giai tán thán
Hỏa Thần Phong Thần pháp kỷ đầu.
o

 

TÂY CUNG THẮNG PHỤC THA PHƯƠNG MẪU
Huy địch hoạt luân ác phục thâu

Hữu phúc tả thán tốc áp phục

Hạnh nhiên liệt hỏa trác phược mầu. o

 

CUNG TÂY ĐẠI BỐ CỨU ĐỘ MẪU

Tối hỉ nhứt thiết mảnh ma hầu

Liên hoa dung nhãn hiện tầng bủa

Vô dư cảm tận cứu hoán bâu. o

 

TÂY CUNG TAM BẢO NGHIÊM ỨNG MẪU

Oai nghiêm vô di phủ chỉ thâu

Chư phương luân đổ phổ oanh nhiễu

Hoang mang căn lưới rải nắm đầu. o

 

CUNG TÂY HOAN DIỆT OAI ĐỨC MẪU

Mãnh sức thành ban chú âm lâu

Nhu quần ma giữ thế gian hống

Ban lan hỉ tiếu đãi tiếu lầu. o

 

TÂY CUNG GIẢI ÁCH THÁNH ĐỘ MẪU

Năng triều kịp thần nhứt thiết bâu

THỦ ĐỔNG HỒNG QUANG tiêu trừ sở

Thủ chư thao lược tông nan sầu. o

 

CUNG TÂY NGUYỆT TƯỚNG HOAN MIỆN MẪU

Chất phẩm cực trung kế nhiệm sâu

VÔ LƯỢNG QUANG PHẬT hằng thường sáng

Diệu nhãn như hoa tỏa nhiệm mầu. o

 

TÂY CUNG LIỆT DIỆM THÁNH ĐỘ MẪU

Trụ quán bửu thân phúc hỉ châu

Mặc kiếp hỏa trụ hoang mang chúng

Thiết chư địch quân kích thủy cầu. o

 

CUNG TÂY TẦN MỴ THÁNH ĐỘ MẪU 

Địa túc hải đạt khiết xứ hầu

Hồng thanh dụng phát diện nổ lộ

Kích phá thất trùng mở rộng sâu. o

 

TÂY CUNG AN LẠC NHU THIỆN MẪU 

Tịch diệt Niết Bàn hành cảnh đâu

Chơn thật chú ngữ án xóa ha

Tối hỉ nhứt thiết nan chuẩn làu. o

 

CUNG TÂY CHẤN HÁM TAM GIỚI MẪU 

Hiệu nguyệt vô dư thu trì thâu

Đa rị đa rị nhứt thiết độc

Các phược diệt trừ thiên hải lầu. o

 

TÂY CUNG MINH GIẤC HỒNG ĐỘ MẪU

Chốn hội kích toái các môn hấu

Túc đạp hồng tướng uy chủng tử

Tuyết mạn đà la Tu Di cầu. o

 

CUNG TÂY DIỆT ĐỘC THÁNH ĐỘ MẪU

Hiệu nguyệt thủ kỳ tam thế đầu

Vô dư diệt trừ nhứt kỳ độc

Túc đạt tướng vi chủng tử lâu. o

 

TÂY CUNG THIÊN VƯƠNG SỞ KÍCH MẪU 

Chi oai đức hoan hỉ tranh đấu

Y chỉ phi nhân thiên nhân mâu

Hiển trừ dữ ác mộng sắc sâu. o

 

CUNG TÂY TIÊU TỊCH THÁNH ĐỘ MẪU 

Nhật nguyệt song mâu viễn cảnh lầu

Ha rị đốt ra rị minh tiễn

Tiêu trừ kịch mãn ôn dịch thâu. o

 

TÂY CUNG CỤ QUANG THÁNH ĐỘ MẪU 

Hỏi thí Dạ Xoa chúng bắt cầu

An định nhứt thiết tam chân phúc

Thần lực chánh cụ diệt oai thâu. o

 

Cửa vân hành mở rộng THIÊN HOÀNG

TỨ THẬP NHỊ tức BÁT KIM CANG

Truyền mật độ chúng nhơn tự khắp

Xuất hiện tòa sen cuộc sắp bàn. o

 
Nam Mô Tứ Thập Nhị Tây Thiên Phật Mẫu. ooo

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn