DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM CANH TÍ

10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 742)
ĐÀN GIỜ TÍ
Ngày 19 tháng 7 năm Canh Tí
Ngày 06 tháng 9 năm 2020
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền

KINH NHÂN THIỆN
(MINH THÁNH KINH BẢO ẤN)

 Bấm vào thanh audio để nghe

THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN Lôi Ngũ Đình

THI THẦN hiệp quản thiên cổ linh

QUAN THÁNH hộ lịnh chuông hoàng chỉ

Trinh thắm chỉ chương hoàn vũ minh.

 

CHÚNG THÁNH NGŨ NHẠC đều hạ thế

THIÊN HẠ THÀNH HOÀNG một cảnh về

Tam giới tứ hải nghe hồi lịnh

Vất vả thế trần cảnh giấc mê.

 

THÁI THƯỢNG CHƠN TINH quay gót lại

Phù tiểu tứ nhi lượt giải khai

Xứ xứ khai đàng vận số tử

Chân Tể tối hiển niên Canh bày.

 

Hương tàn vâng mệnh bất ly thân

Giang san tài định cố chuyên cần

Xoay chiều tâm giải rộng soi thoát

Thiên Cao vô nhĩ luật quay thần.

 

Cao bỉnh khúc chợt QUAN THÁNH hạ

Tảo văn hoa phúc án thất ma

Ác giả tạo cao tuồng tiết

Hộ triều hộ quốc uy binh pha.

Khai thiên phổ độ linh trung trí

Kỳ luân vô hộ đức nghĩa khí

Ư Tây thục vị nguy lược tố

Thiên Tôn hiện hóa tá lập kỳ.

 

Khứ Đế khôi khôi nhu thần kính

Nhựt bất vô ổn để rõ nhìn

Linh hầu QUAN THÁNH quay nhi tử

Cảm yêu HỘ PHÁP ĐẠI ĐẠO HUỲNH.

 

Thiện giả quan tước niên Canh ly

Thế nhân lưỡng lập cổ kim chí

Tồn Đạo tồn Nhân túc thiên thu

Nãi thị du vân cứu thế bi.

 

Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Từ

Linh Quang xác đại thống bất như

NGŨ HỎA LÔI CÔNG soi đường quyết

Hiệu lịnh Lôi Đình thủ bệnh trừ.

 

CỬU THIÊN NGUYÊN PHỤ TỬ VI CUNG

VĂN XƯƠNG VÕ KHÚC sắc lịnh hùng

Đế vị tùng thần kiểm sinh cập

Nan sản mỵ yêu Đẩu Chẩn khung. [sao Chẩn]

 

Thượng Điện tất cung Tả VĂN XƯƠNG

Đất phúc lê thứ từ bi lượng

Thụ mệnh NGỌC ĐẾ tích tâm huân

LÔI THANH PHỔ HÓA THIÊN TÔN trường.

 

Kiết bạn thế nhân chi cực hình

VỤ MẪU thiết mạc phú tiên linh

Sinh linh xung tắc ư số kiếp

Thiên giả đạo kỳ giục thánh kinh.

 

Vận số thiên hạ cơn ngụy diễn

CÔ THẦN QUẢ TÚC diệt luân phiên

NHỨT KHÍ THẦN QUÂN thiên cổ sát

KHAI HÓA ỨNG LUÂN diễn đàn thiên.

 

Lãm xưng Tây chinh bách chiến nghi

Thập dư niên Canh bất túc kỳ

Duy trì Thế Giáo toan phong khởi

Bất khả cuồng ngôn vô nhĩ khuy.

 

Đế thiện hành sự hữu định tướng

Thu tam Thiên Môn ứng kỳ phương

Chiêu chương văn họa thần khải tấu

Tốc thời đảo quỵ khiết tịnh tường.

 

Tu thân vi bổn dạ vô ổn

KHỔNG MẠNH thùy tam nhứt đông đông

Oai nghi nghịch tử bất sân nộ

Đại Đạo trường tồn văn kinh môn.

 

Hữu long thiệt hạ qui toàn thụ

Tam xích gian xàm bất kiến ngư

Lựa tố tam phân vãn hồi số

Họa túc diệt hình ít đậu cơ.

 

Chủ Tướng Thần Quân chi pháp thân

Bách thiên chi kiếp minh phấn trần

LĂNG TIÊU TAM QUÁN HẠO THÁNH ĐẾ

Nhựt phù chỉ sắc [VÕ] KHÚC TINH nhân.

 

[Tử] Vi Cung hiệp quản VĂN XƯƠNG VÕ [KHÚC]

Tùy ngộ tùy sắc TRƯƠNG TIÊN vô

Tánh Đế hào khí đang tâm quán

PHỤC MA đàn khấu HOÀNG VŨ ĐÔ.

 

PHỤ NGUYÊN ĐẠI ĐẾ MẠC PHIÊN SÁO

Chuẩn giảm tiêu nan khai hóa cào

Âm khuê đan trúc tùy thân đái

Nan giục giả kỳ bổn ngất cao.

 

TINH TRUNG ĐẠI NGHĨA VỆ HÔNG TỬ

QUAN THÁNH văn chương mệnh thật dư

Nhân luân khương chính cào quân thánh

Hiếu nghĩa vi tiên vẹn ân sư.

 

Tạo kiến ư Tây minh lai khứ

Thần khải tấu ngã ĐẾ THIÊN từ

Tôn ấn kỳ lục đằng Đế thụ

Túc hạ ấu quang thánh minh như.

 

Tham luyến thế gian sao cho đủ

Chẳng qua ảo ảnh lối đi mù

Tỷ chăng năng Canh Thu vũ đọa

Tam sinh luân hồi khóa mạ ưu.

 

Nhi nữ thiết kế tâm mãnh tỉnh

Tự kỷ duy bả kiêu tịch bình

Hạ đao phẩu phúc lương tinh hỉ

Nệ mã lý phùng thiên giảm tình.

 

Phong hành thọ vĩnh đẳng phục khả

Giục tử giục cầu phụng Đế tha

Bất cải trơ nhĩ tuấn phụng Đế

Thánh Đế giáng lâm bách chiết na.

 

Đao QUAN lôi VŨ pháp trường đẩu

Miễn lực chúng thiện phụng hành cấu

Cấp tảo cấp tảo thân nhân thế

Mạc tác hồi đầu dĩ văn thâu.

 

Đế kinh bất khả thị vi khinh

THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN THÁNH sâu minh

Thiên điển nhĩ truyền trước trần thế

Ngũ Nhạc điện thần ngũ hồ tinh.

 

Vạn Phương THỔ ĐỊA tuân hành lệnh

PHÚC TÁO minh chương thế trần lên

Vạn Thánh vung tấu sự khai lý

NGUYỆT ĐẨU ĐẠI TIÊN củng cố nên.

 

Phổ thiên chi hạ giữ kỷ cương

THÁI THƯỢNG CHƠN QUÂN quyết soi đường

KIM TINH THÁI BẠCH chờ môn cửa

Củng cố vạn dân lập Trung Ương.

 

Đế Cung QUAN THÁNH linh hiển Thánh

Lâm phàm cứu vạn tử lương danh

NGỌC HOÀNG tư Đế tìm đăng tác

Tiên Trì Cung giám xuất thần sanh.

 

CHIÊU QUANG THÁNH thưởng nạn cừu lãnh

Cãi tính hạ phàm kỳ hội Canh

QUAN vị THÁNH ĐẾ trung thần sắc

Trượng phu lương thầm xưng thần danh.

 

Đại trượng tứ hải tay long hổ

Trương Phi, Lưu Bị cổ pháp hộ

Kim phùng tu đãi đố ai truy

Lưỡng nhân thịnh tuấn ra oai vô.

 

Hồ Đế huynh đệ lai đao thủy

Phá Hoàng Đổng Trác Lữ Bố qui

Vân Trường thần bất thiễm nhập thụy

Lữ táng vô tồn ứng vô nhi.

 

Thánh Đế lai trào hoa viên ý

Khướt ấn uy phong cơ thần quy

Ngũ quang hữu tướng tri năng cả

Thống binh quy kế khả thụ ly.

 

Chí thượng vô thắng hậu giả kiến

Thảo đường thùy túc Khổng Minh nguyên

Gia Cát Tướng tái mai còn chốt

Tam phân song ngoại ẩn cờ thiên.

 

Quảng tuệ mao lư năng kỷ chuyển

Văn công nguyên thị mở toang biến

Mông thùy tiên giác điểm sang canh

Tướng đường song ngoại tủa định quyền.

 

Cố thất tam yết đường cải húy

Thiên Môn tam đệ tứ xuyên vi

Lịnh bất hạ phàm chờ công cảnh

Trung lương hộ quốc dĩ tại kỳ.

 

Đỉnh túc tam phân xoay đầu đỉnh

Dĩ tại Thánh Đế vô mục kinh

Kim hoán Tiên Chúa Phật linh hiển

Đại nạn tái trần sai nhữ binh.

 

Vi thần tướng tướng GIÀ LAM THÁNH

THƯỢNG ĐẾ phong vi khó đoán rành

Ngũ Tướng thân lịnh giai nhứt thiết

Cung bổ hoạt mệnh trời bao quanh.

 

Bất xâm thiện tiểu nhi bất tố

Đông linh năng nhĩ Thiên Môn cố

Vân tướng túc hạ Đế thụ tam

Chi chăng nhĩ thính mạch huyết cơ.

 

Khôi khôi khúc trực chiêu chương tảo

Nhữ mục khuy tâm trời rộng cao

Tu thành bất khả tâm ám thất

Cuồng ngôn tiết thánh minh trí rào.

 

Tạng kinh lược sử THÁNH ĐẾ QUÂN

Mở khai diệu ý khiết tịnh lần

Tam canh phong khởi Đế tố lãm

Khể thủ đốn thủ nhân nam tuân.

 

Kinh truyền hạ giới cư thiên tải

THƯỢNG ĐẾ sắc lệnh nguyệt kết đài

Khai hồi đao nguyệt ngọa tàm mỵ

Thán thán kỷ san bao bước quay.

 

Tâm điền bất loạn nguy bất vạy

Đương tư bổ báo thiện cổ lai

Thông tác quân sử môn ngọ vặc

Tam công tức chí khâm năng khai.

 

Vũ mục tứ soái tương ly sử

Cung vĩ thế vi sáng tỏa từ

Vô thần bất diệt tâm như xích

Võ tướng xử hoan noãn bách thư.

 

Bất cung phụng tử nhị năng hiếu

Trọng trách quan hình quyền chi chiếu

Tốc cải chi vi Thánh chuyển minh

Thiên mệnh vô hóa đương triền điều.

 

Hi hiền hi thánh Canh niên thủ

Nguyên soái chứng liêm mộc bích thư

Lai thần dạ bất cần lai đáo

Thụ ta lai thật giả bất thù.

 

Vô dung Tàu lý điền địa dữ

Thế bại vận suy phen khổ nư

Hồi tạo tương phản bạc chủng cáo

Lưu thùy bất hạ muội tâm dư.

 

Khuyến khuyến lưỡng gót kham cung lễ

Canh điểm mãn tương Thánh Đế phê

Đằng vân giá vũ nguyệt phổ chiếu

Trở trở Thiên Đình di hoán về.

 

THÁNH KINH BẢO ẤN di thục ký

Cẩn cáo nhi minh nhập dĩ vi

Ân chi phụng hành hỏa túc diệc

Cung tả Văn Xương thượng điện nghi.

 

Thiết tu đặt lập KINH NHÂN THIỆN

Du tuần trừ ác tính trung viên

Xứ xứ minh hiển thần ảnh tướng

Cao tiết thanh liêm ĐẠO GIÁO THIÊN.

 

QUẢNG THIÊN DIỄN CHÍNH VĂN HÙNG VÕ [LƯỢC]

PHỤC MA ĐẠI ĐẾ CHIÊU MINH nồ

ĐẾ QUAN QUAN THÁNH tái hiệp bổn

Hiện ứng thánh nhân Nam Kinh vô.

 

Lộng thủ phiêu đổ tam sinh hối

Thâu khư đáo xứ phản vãn hồi

Chúng thiện phụng hành hồi đầu ác

Vọng tưởng ngu manh trái ý TRỜI.

 

Vi Cung Đế nãi xuân thùy tướng

Tô Vũ liệt kỳ thần tịnh lương

Thánh duyệt thành mỗ ô kỳ lý

Thiên Quân khâm phụng sắc lệnh quờn.

 

Khẩu vương nhân năng ứng

Thần giai phân hiện thân

Bất mật phân vô hình

MINH THÁNH KINH bản hệ

Nhân tụng lễ thật tùng

Nghĩa tự trung cổ kim

Xác nhiên liêm định kế

Giả thống hệ bảo chi

Phùng đãi thùy thỉnh vấn

Như hữu phần nhân linh

Quảng Tuệ Tinh Nguyên Thánh

Tốc tốc lãnh duyên kỳ

Ân Đế vân như hữu độ dân

Giai đương kính thể tất thị phần

Kỳ nhân giả hiếu phi cuống đối

Tạm tạm lui giai giả từ nhân.


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
2:22 CH(Xem: 836)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
3:51 CH(Xem: 799)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
2:14 CH(Xem: 966)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 1362)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 1333)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 1298)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 1129)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1481)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 1214)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
2:26 CH(Xem: 1503)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
7:39 SA(Xem: 2031)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1794)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 2043)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 1922)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2663)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 2242)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:16 CH(Xem: 4145)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 3215)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3617)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
11:11 SA(Xem: 4513)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.
10:26 SA(Xem: 4625)
Pháp Âm 210-216B. Mẹ Diêu Trì ban Tâm Kim Phật Mẫu cho Giáo Hội Thiên Trường.
3:44 CH(Xem: 3997)
Pháp Âm 217-219E. Diêu Trì Phật Mẫu Tâm Kinh.